99. sednica Vlade Republike Srbije, 19. februar 2015. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Jeleni Marjanović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju, zbog podnošenja pismene ostavke – 10. februara 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1586/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Vladislav Krsmanović dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11003/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU

S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

I

Razrešava se Slavka Drašković dužnosti direktora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1590/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU

S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

I

Razrešava se Aleksandar Vlajković dužnosti zamenika direktora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1594/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji:

1) Branka Totić,

2) Željko Jović,

3) prof. dr Dragan Vukmirović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1625/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Savet Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji imenuju se za članove:

1) Nevenka Novaković, vršilac dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu,

2) Petar Sekulić, šef Odseka za izveštavanje, analizu bankarskog sektora i podršku kontroli poslovanja banaka u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije,

3) prof. dr Miladin Kovačević, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku,

4) dr Miloš Petrović, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

5) Roksanda Ninčić, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova,

6) Milovan Filimonović, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1628/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za kretanje radnika:

1) Ivana Erčević, sekretar,

2) Miona Popović Majkić, zamenik sekretara.

2. Razrešava se Vesna Kovač dužnosti predsednika Pregovaračke grupe za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga.

3. Razrešava se Branka Totić dužnosti predsednika Pregovaračke grupe za pravo intelektualne svojine.

4. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za finansijske usluge:

1) Željko Jović, predsednik,

2) Petar Sekulić, sekretar.

5. Razrešava se prof. dr Dragan Vukmirović dužnosti predsednika Pregovaračke grupe za statistiku.

6. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za preduzetništvo i industrijsku politiku:

1) Radojko Srbljanović, predsednik,

2) Mišela Nikolić, zamenik predsednika,

3) Katarina Obradović Jovanović, sekretar,

4) Ranka Miljenović, zamenik sekretara.

7. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku:

1) Miomir Udovički, predsednik,

2) Ljubica Vasić, zamenik predsednika,

3) Branimir Filipović, sekretar,

4) Snežana Stojić, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1621/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Pregovaračku grupu za kretanje radnika imenuju se:

1) za sekretara:

– Anica Milković, savetnik za evropske integracije u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za zamenika sekretara:

– Jelena Selaković, savetnik za primenu međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

2. Imenuje se Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika Pregovaračke grupe za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga.

3. Imenuje se Nevenka Novaković, vršilac dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, za predsednika Pregovaračke grupe za pravo intelektualne svojine.

4. U Pregovaračku grupu za finansijske usluge imenuju se:

1) za predsednika:

– Petar Sekulić, šef Odseka za izveštavanje, analizu bankarskog sektora i podršku kontroli poslovanja banaka u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije;

2) za sekretara:

– Ivana Mirković, samostalni stručni saradnik za pravna pitanja u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije.

5. Imenuje se prof. dr Miladin Kovačević, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku, za predsednika Pregovaračke grupe za statistiku.

2

6. U Pregovaračku grupu za preduzetništvo i industrijsku politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Miloš Petrović, državni sekretar u Ministarstvu privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Katarina Obradović Jovanović, pomoćnik ministra privrede;

3) za sekretara:

– Jelena Stevanović, Odeljenje za politiku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Ministarstvu privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Nenad Stošić, Odsek za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu privrede.

7. U Pregovaračku grupu za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Roksanda Ninčić, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova;

2) za sekretara:

– Branimir Filimonović, načelnik Odeljenja za zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku i bezbednosne izazove u Ministarstvu spoljnih poslova;

3) za zamenika sekretara:

– Snežana Stojić, načelnik Odeljenja za sektorske politike Evropske unije u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1624/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije:

1) članovi Radne grupe u užem sastavu:

(1) Ranka Miljenović,

(2) Milica Pavlović,

(3) Borjana Peruničić.

2) članovi Radne grupe u širem sastavu:

(1) Živana Bogatinčević,

(2) Jana Ilić,

(3) Milica Adamović,

(4) Predrag Popović,

(5) Slobodan Malešić,

(6) Vladimir Žutić,

(7) Svetlana Stanković,

(8) Jasmina Petrović,

(9) Gordana Pođanin,

(10) Bojana Potežica,

(11) Slobodan Bjelotomić,

(12) Milena Kovačević,

(13) Samija Lesjak,

(14) Ivana Petrović,

(15) Nebojša Arsov,

(16) Olivera Marinković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1622/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

U Radnu grupu za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije imenuju se:

1) za članove Radne grupe u užem sastavu:

(1) Nenad Stošić, Ministarstvo privrede,

(2) Eva Zlatković, Ministarstvo privrede,

(3) Jasmina Pekmezović, Ministarstvo spoljnih poslova,

(4) Tatjana Bojović, Ministarstvo kulture i informisanja,

(5) Ljubica Paković, Ministarstvo zdravlja,

(6) Slobodan Jevtić, Zavod za intelektualnu svojinu,

(7) Uroš Stojković, Uprava za javne nabavke,

(8) Gordana Mohorović, Kancelarija za ljudska i manjinska prava,

(9) Gordana Govedarica, Kancelarija za ljudska i manjinska prava,

(10) Milena Radomirović, Kancelarija za evropske integracije;

2) za članove Radne grupe u širem sastavu:

(1) Jovana Filimonović, Ministarstvo finansija,

(2) Miona Popović Majkić, Ministarstvo privrede,

(3) Milena Savić Ivanov, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(4) Slaviša Popović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(5) Mihailo Milošević, Ministarstvo rudarstva i energetike,

(6) Tanja Stanojević, Ministarstvo rudarstva i energetike,

(7) Rastislav Kragić, Ministarstvo rudarstva i energetike,

(8) Natalija Luković, Ministarstvo rudarstva i energetike,

(9) Nevena Praizović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

(10) Uroš Vučinić, Ministarstvo pravde,

(11) Radmila Danilović, Ministarstvo pravde,

(12) Ana Đurišić, Ministarstvo pravde,

2

(13) Sanja Kos, Ministarstvo pravde,

(14) Nikola Numovski, Ministarstvo pravde,

(15) Miljko Simović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(16) Čedomir Lemaić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(17) Bojana Petronijević, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(18) Tatjana Vasić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(19) Nebojša Jokić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(20) Uroš Babić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(21) Vera Tanasijević, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(22) Dušica Plećević, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(23) Boban Milinković, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(24) Golub Gačević, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(25) Tatjana Jokanović, Ministarstvo odbrane,

(26) Zorica Vuković, Ministarstvo odbrane,

(27) Bojan Bukilić, Ministarstvo odbrane,

(28) Zoran Perišić, Ministarstvo odbrane,

(29) Jasmina Pekmezović, Ministarstvo spoljnih poslova,

(30) Milena Mitić, Ministarstvo spoljnih poslova,

(31) Milan Gojković, Ministarstvo spoljnih poslova,

(32) Branislav Pekić, Ministarstvo spoljnih poslova,

(33) Jelena Nikolić, Ministarstvo spoljnih poslova,

(34) Jelena Janković, Ministarstvo spoljnih poslova,

(35) Mihajlo Tripić, Ministarstvo spoljnih poslova,

(36) Aleksandra Stanković, Ministarstvo spoljnih poslova,

(37) Mimica Radojević, Ministarstvo spoljnih poslova,

(38) Miloš Marojević, Ministarstvo spoljnih poslova,

(39) Ljiljana Zarubica, Ministarstvo spoljnih poslova,

(40) Vesna Lalić, Ministarstvo spoljnih poslova,

(41) Ivana Golubović Duboka, Ministarstvo spoljnih poslova,

(42) Vladan Lazović, Ministarstvo spoljnih poslova,

(43) Nevenka Jakovljević, Ministarstvo spoljnih poslova,

(44) Nevenka Vraneš, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(45) Dragana Petrović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(46) Svetlana Bogdanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(47) Snežana Pašalić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(48) Jasmina Grubin, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(49) Marija Veličković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(50) Marina Vukobratović Karan, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(51) Tijana Knežević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(52) Ljubica Paković, Ministarstvo zdravlja,

(53) Dejan Kostić, Ministarstvo zdravlja,

(54) Nenad Milojičić, Ministarstvo zdravlja,

(55) Nebojša Jokić, Ministarstvo zdravlja,

3

(56) Nataša Đurašinović, Ministarstvo zdravlja,

(57) Darko Nikolić, Ministarstvo zdravlja,

(58) Olivera Marković, Ministarstvo kulture i informisanja,

(59) Tatjana Bojić Jurić, Ministarstvo kulture i informisanja,

(60) Maja Zarić, Ministarstvo kulture i informisanja,

(61) Aleksandra Đorđević, Ministarstvo kulture i informisanja,

(62) Jagoda Stamenković, Ministarstvo kulture i informisanja,

(63) Nikola Rodić, Narodna banka Srbije,

(64) Jasmina Berak, Narodna banka Srbije,

(65) Ana Trifunović, Narodna banka Srbije,

(66) Danijela Bokan, Uprava za javne nabavke,

(67) Svetlana Ražić, Uprava za javne nabavke,

(68) Aleksandra Litričan, Uprava za javne nabavke,

(69) Branimir Blagojević, Uprava za javne nabavke,

(70) Dragan Vukašinović, Agencija za bezbednost saobraćaja,

(71) Vladan Popović, Agencija za bezbednost saobraćaja,

(72) Milijana Steljić, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije,

(73) Snežana Trkulja, Kancelarija za ljudska i manjinska prava,

(74) Nevena Todosijević, Kancelarija za evropske integracije,

(75) Valentina Vidović, Kancelarija za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1626/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

Mariji Ranđelović prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1663/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU

I

Imenuje se Sandra Popović za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1664/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodnog pozorišta u Prištini:

1. prof. dr Marinko Božović, predsednik,

2. dr Danica Andrejević, član,

3. Dušan Čelić, član,

4. Dževad Ćoraj, član,

5. Vladimir Stanojević, član,

6. Gulbehar Šabović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1704/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI

I

U Upravni odbor Narodnog pozorišta u Prištini imenuju se:

1) za predsednika:

– Maša Mihailović, dipl. pozorišni i radio producent, operativni direktor „Ateljea 212” u Beogradu;

2) za članove:

(1) Jelena Knežević, dipl. producent u pozorištu, radiju i kulturi, izvršni direktor „Bitef teatra” u Beogradu,

(2) Dragan Petrović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu,

(3) Snežana Zubić, dipl. pravnik, sekretar Beogradskog dramskog pozorišta,

(4) Dejan Stojanović, strukovni ekonomista, knjigovođa Beogradskog dramskog pozorišta,

(5) Igor Damnjanović, dipl. glumac, Narodno pozorište u Prištini,

(6) Vladislav Đerković, dipl. ekonomista, Narodno pozorište u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1705/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Perica Grbić dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog navršenja radnog veka – 26. juna 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7027/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Saša Stamatović za vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1738/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Slavoljub Stanojević dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11019/2014

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Slavoljub Stanojević za vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11007/2014

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Bojan Živadinović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – za komunikaciju sa EU Komisijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11132/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Bojan Živadinović za vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11125/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Mićo Bogojević dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za kontrolu na licu mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10987/2014

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Mićo Bogojević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za kontrolu na licu mesta u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11006/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Bojan Živković dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11142/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Bojan Živković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11112/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Žarko Radat dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za odobravanje plaćanja podsticaja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11138/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Žarko Radat za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za odobravanje plaćanja podsticaja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11120/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Dragana Čerevicki dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za pravne i opšte poslove u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11141/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dragana Čerevicki za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za pravne i opšte poslove u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11117/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se mr Dušan Purtić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11135/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Dušan Purtić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11123/2014-1

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dragoslav Milutinović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za odobravanje projekata u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1739/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Ivanka Milenković dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1747/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Veselin Milošević dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1745/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Veselin Milošević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za informacione i komunikacione tehnologije u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1749/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Snežana Karanović dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za tarifske poslove u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1746/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Snežana Karanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za carinske postupke i procedure u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1748/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 10đ stav 2. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10 i 115/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

AKCIONARSKOG FONDA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Akcionarskog fonda:

1) Goran Anđelić, predsednik,

2) Mira Prokopijević, član,

3) Ivana Antić, član,

4) Aleksandar Voštić, član,

5) Dubravka Drakulić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1742/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 10đ stav 2. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10 i 115/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

AKCIONARSKOG FONDA

I

U Savet Akcionarskog fonda imenuju se:

1) za predsednika:

– Jelena Matejić, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) za članove:

(1) Rajko Ubiparip, dipl. ekonomista iz Beograda,

(2) Nikola Uzelac, dipl. ekonomista iz Beograda,

(3) dr Ivan Bauer, dipl. inženjer elektrotehnike, magistar ekonomskih nauka i doktor menadžmenta iz Beograda,

(4) mr Milivoje Vujačić, magistar ekonomskih nauka iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1744/2015

U Beogradu, 19. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar