Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon i 142/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo („Službeni glasnik RS”, br. 124/04, 27/05 i 4/13), u članu 1. reči: „br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12” zamenjuju se rečima: „br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon i 142/14”.

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo smatra se i obveznik PDV koji je u periodu od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji podnosi poresku prijavu izvršio izvoz dobara čija je vrednost u odnosu na ukupan promet dobara i usluga u istom periodu veća od 50%, odnosno najmanje 10.000.000 evra.

Utvrđivanje pretežnog prometa dobara u inostranstvo obveznik PDV iz stava 1. ovog člana vrši za svaki poreski period tekuće godine.

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana utvrđuje vrednost izvršenog izvoza dobara i vrednost ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu podataka iz poslovnih knjiga za tekuću kalendarsku godinu, a koje vodi u skladu sa propisima o računovodstvu.”

Član 3.

Član 3a briše se.

Član 4.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Obveznik PDV iz člana 2. stav 2. ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podneo finansijski izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu sastavljen u skladu sa propisima o računovodstvu, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.”

U stavu 2. reči: „člana 3a” zamenjuju se rečima: „člana 3.”, a reči: „za mesecˮ zamenjuju se rečima: „za poreski periodˮ.

Stav 3. briše se.

Član 5.

U Obrascu PID PDV – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji je odštampan uz Uredbu o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo („Službeni glasnik RS”, br. 124/04, 27/05 i 4/13), reči: „UZ PORESKU PRIJAVU PPPDV ZA MESEC FEBRUAR zamenjuju se rečima: „PODACI IZ FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZAˮ.

U Obrascu PID PDV 1 – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji je odštampan uz Uredbu o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo („Službeni glasnik RS”, br. 124/04, 27/05 i 4/13), reči: „ZA MESEC ________ 200_. GODINE” zamenjuju se rečima: „ZA PORESKI PERIOD _________ 20__. GODINE”, a u tač. 1, 2. i 3. reči: „1. januara 200_. godine” zamenjuju se rečima: „1. januara 20__. godine”.

Obrazac IPID PDV – Izjava o pretežnom prometu dobara u inostranstvo u 2004. godini, koji je odštampan uz Uredbu o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo („Službeni glasnik RS”, br. 124/04, 27/05 i 4/13), briše se.

Član 6 .

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar