100. sednica Vlade Republike Srbije, 24. februar 2015. godine

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu („Službeni glasnik RS”, broj 135/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKOJONSKOM REGIONU

I

U Radnu grupu za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu imenuju se:

1) za predsednika:

– ambasador Jela Baćović, zamenik pomoćnika ministra u Ministarstvu spoljnih poslova;

2) za zamenike predsednika:

(1) Pavle Janković, načelnik Odeljenja za regionalne inicijative u Ministarstvu spoljnih poslova,

(2) Ana Ilić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije – koordinator za fondove EU;

3) za članove:

(1) Jelena Spasić, pomoćnik ministra privrede,

(2) Tatjana Jovanović, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(3) Milanka Davidović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(4) Irena Posin, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave,

(5) Anja Rović, savetnik u Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije,

(6) Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike,

(7) Jagoda Stamenković, viši savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu kulture i informisanja,

(8) Dragana Savić, viši savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(9) Mladen Lazić, rukovodilac Grupe za pripremu projekata finansiranih iz sredstava EU u Sektoru za međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija,

(10) Branko Bugarski, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2

4) za sekretara:

– Saša Mart, prvi savetnik u Odeljenju za regionalne inicijative u Ministarstvu spoljnih poslova;

5) za člana i zamenika sekretara:

– Natalija Matunović Milošević, šef Grupe za programe prekogranične saradnje u Kancelariji za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1790/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 1. stav 4. Sporazuma između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o hidrotehničkim pitanjima na hidrotehničkim sistemima i vodotocima graničnim ili presečenim državnom granicom („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 8/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

JUGOSLOVENSKORUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Miodragu Pješčiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Jugoslovensko-rumunske hidrotehničke komisije 3. februara 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1854/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 1. stav 4. Sporazuma između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o hidrotehničkim pitanjima na hidrotehničkim sistemima i vodotocima graničnim ili presečenim državnom granicom („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 8/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

JUGOSLOVENSKORUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE

I

Imenuje se Nataša Milić, vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, za predsednika srpskog dela Jugoslovensko-rumunske hidrotehničke komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1855/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu:

1. prof. dr Aleksandar Ljubić, predsednik,

2. dr Srđan Radibratović, član,

3. doc. dr Dragoš Stojanović, član,

4. dr Mirsad Ljuhar, član,

5. dr sci. med. Dušan Karaklajić, član,

6. dr Dragana Vučinić, član,

7. Radmila Krstić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1857/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU

I

U Upravni odbor Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Predrag Stanković, specijalista otorinolaringologije, Klinički centar Srbije;

2) za članove:

(1) dr Siniša Matić, specijalista neurohirurgije, Klinički centar Srbije,

(2) dr Mirsad Ljuhar, specijalista neurologije i psihijatrije, Klinički centar Srbije,

(3) dr Ivana Božović, novinar i urednik Radio-televizije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1858/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu:

1. dr Mirjana Mihajlovski, predsednik,

2. dr Ivan Bojović, član,

3. dr sci. med. Mimoza Senohradski, član,

4. ass. dr sci. med. Jasna Jančić Stefanović, član,

5. mr Mirjana Jelić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1859/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU

I

U Nadzorni odbor Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Ljuban Čokanović, specijalista medicine rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije” Beograd;

2) za članove:

(1) Dragan Savkić, dipl. inženjer i master ekonomije, Elektro-point group d.o.o. Beograd,

(2) Margareta Terzić, medicinska sestra, Klinički cenar Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1860/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje primene preporuka mahanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava („Službeni glasnik RS”, broj 140/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA MEHANIZAMA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA

I

U Savet za praćenje primene preporuka mahanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava imenuju se za članove:

(1) dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(2) Snežana Marković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(3) dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

(4) Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,

(5) Saša Mirković, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja,

(6) Milorad Veljović, direktor policije,

(7) Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde,

(8) Marina Ivanović, šef Odseka za ljudska i manjinska prava i zaštitu životne sredine u Ministarstvu spoljnih poslova,

(9) Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1879/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA,

SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Razrešava se mr Miodrag Jocić dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za železnice i intermodalni transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1934/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se mr Nena Tomović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za železnice i intermodalni transport, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1936/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

NACIONALNI PARK ĐERDAP

I

Konstatuje se da je Srđanu Stefanoviću prestao mandat direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”, zbog isteka perioda na koji je imenovan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1935/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

NACIONALNI PARK TARA

I

Konstatuje se da je dr Bobanu Tomiću prestao mandat direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”, zbog podnošenja ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1937/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK TARA

I

Imenuje se Dragić Karaklić za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1938/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije („Službeni glasnik RS”, broj 93/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR

NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

Imenuje se Zoran Škobić, direktor Sektora edukacije i međunarodne saradnje u Savezu računovođa i revizora Srbije, za člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1939/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06, 28/09 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA NACIONALNE

KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nacionalne komisije za računovodstvo:

1) prof. dr Kata Škarić Jovanović,

2) Nataša Kovačević,

3) Rada Kostić,

4) Ljubica Matić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1940/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06, 28/09 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNE

KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

U Nacionalnu komisiju za računovodstvo imenuju se za članove:

1) Marko Marinković, zamenik direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija,

2) Aleksandar Janjušević, samostalni savetnik u Grupi za računovodstvo i reviziju u Ministarstvu finansija,

3) Miodrag Živković, ovlašćeni računovođa, član Saveza računovođa i revizora Srbije,

4) mr Rada Stojanović, urednik časopisa „Računovodstvo”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1941/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 17. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK ĐERDAP

I

Razrešava se mr Zoran Škobić dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1960/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), na sednici održanoj 24. februara 2015. godine, postupajući po presudi Upravnog suda III-3 U-4328/13 od 23. decembra 2014. godine, a u pravnoj stvari prestanka rada na položaju pomoćnika ministra vera i dijaspore Đorđa Prstojevića iz Zrenjanina, Ulica brigadira Ristića br. 18/13, na predlog Ministarstva spoljnih poslova,

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

VERA I DIJASPORE

I

Đorđu Prstojeviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra vera i dijaspore – Sektor za ekonomska pitanja dijaspore, zbog ukidanja položaja – od 5. februara 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1894/2015

U Beogradu, 24. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar