102. sednica Vlade Republike Srbije, 5. mart 2015. godine

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom („Službeni glasnik RS”, broj 26/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE

ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

I

Razrešava se Ivana Ćirković dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2241/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

Razrešava se Miladin Lukić dužnosti zamenika predsednika Komisije za Hilandar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1466/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

Imenuje se Aleksandra Fulgosi, pomoćnik ministra kulture i informisanja, za zamenika predsednika Komisije za Hilandar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1468/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 27g stav 3. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG

ODBORA CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE

I

Razrešava se prof. dr Petar Stanojević dužnosti člana Upravnog odbora Centra za promociju nauke, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Centra za promociju nauke imenuju se za članove:

1) dr Milovan Šuvakov, dipl. fizičar, viši naučni saradnik, Institut za fiziku Beograd,

2) Slobodan Bubnjević, dipl. fizičar, zaposlen u Centru za promociju nauke,

3) Ivan Umeljić, dipl. filozof, zaposlen u Centru za promociju nauke.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2158/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA,

SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Razrešava se Slobodan Pajić dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za inspekcijski nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2109/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Aleksandar Simić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za inspekcijski nadzor, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2110/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se prof. dr Miloš Banjac dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2197/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se prof. dr Miloš Banjac za vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2198/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se Vojin Trifunović dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za elektroenergetiku, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2195/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se Vanja Jovanović dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2201/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Vanja Jovanović za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2202/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Miloš Tomić dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2176/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Miloš Tomić za vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2179/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Duško Marinković dužnosti pomoćnika direktora – koordinatora Uprave carina u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2173/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Duško Marinković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora – koordinatora Uprave carina u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2175/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se dr Sofija Radulović dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2172/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se dr Sofija Radulović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2174/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 20. stav 2. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 52/13 i 8/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZAVOD ZA UDŽBENIKE

I

Razrešava se Meho Omerović dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2217/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 20. stav 2. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 52/13 i 8/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZAVOD ZA UDŽBENIKE

I

Imenuje se Tamara Mohači, master menadžmenta iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2216/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge Fabrika animalnih belančevina i masti „Napredak” d.o.o. Ćuprija („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLANAPREDAKĆUPRIJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija:

1. Zoran Jovanović, predsednik,

2. Aleksandar Kostić, član,

3. Zorica Vučković, član,

4. Predrag Milenković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2141/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge Fabrika animalnih belančevina i masti „Napredak” d.o.o. Ćuprija („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLANAPREDAKĆUPRIJA

I

U Upravni odbor Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Boško Vojnović, doktor ekonomskih nauka iz Smederevske Palanke;

2) za članove:

(1) dr Milutin Ristić, doktor veterinarske medicine iz Novog Sada,

(2) Vladan Rajković, dipl. veterinar iz Svilajnca,

(3) Slobodan Vukosavljević, doktor veterinarske medicine iz Čačka,

(4) Predrag Milenković, doktor veterinarske medicine, Veterinarska ustanova za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2142/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge Fabrika animalnih belančevina i masti „Napredak” d.o.o. Ćuprija („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLANAPREDAKĆUPRIJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija:

1. Milutin Ristić, predsednik,

2. Milica Stevanović, član,

3. Stojanče Đorđević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2137/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge Fabrika animalnih belančevina i masti „Napredak” d.o.o. Ćuprija („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLANAPREDAKĆUPRIJA

I

U Nadzorni odbor Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Radovanović, dipl. ekonomista iz Ćuprije;

2) za članove:

(1) Jelena Stajić, dipl. master biolog iz Ćuprije,

(2) Nebojša Jovanović, poljoprivredni tehničar, Veterinarska ustanova za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2138/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Nada Vuković Rakić dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2264/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Gordana Stijović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2266/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 38/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE

ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Stevanu Nikčeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije Republike Srbije i Rumunije za ekonomsku saradnju 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2291/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 38/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije Republike Srbije i Rumunije za ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2292/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. Sporazuma o trgovini i dugoročnoj privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Tuniske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 10/65) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKOTUNISKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je prof. dr Draganu Glamočiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2287/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. Sporazuma o trgovini i dugoročnoj privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Tuniske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 10/65) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKOTUNISKE KOMISIJE

I

Imenuje se prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2289/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA KNJAŽEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra Knjaževac:

1. Duško Milošević, predsednik,

2. Lidija Ivanović, član,

3. Jadranka Đokić, član,

4. Radmila Mirković, član,

5. Miodrag Vujić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra Knjaževac:

1. Božidar Mitrović, predsednik,

2. Prvul Matejić, član,

3. Jadranka Pavković, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2275/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA KRUŠEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra Kruševac:

1. Dušan Ilić Marković, predsednik,

2. Srbijanka Đorđević, član,

3. Danijela Nikolić, član,

4. Svetlana Mladenović, član,

5. Vesna Vranjanac, član,

6. Vesna Marković, član,

7. Vladimirka Pantelić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra Kruševac:

1. Ljubinka Spajić Milojević, predsednik,

2. Dana Mladenović, član,

3. Dragana Milojević, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2278/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA JAGODINA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra Jagodina:

1. Dejan Pavlović, predsednik,

2. Ema Stevanović, član,

3. Danilo Strugarević, član,

4. Nenad Jovanović, član,

5. Dragan Avramović, član,

6. Oliver Milošević, član,

7. Agnica Vorkapić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra Jagodina:

1. Valerija Vulić, predsednik,

2. Momčilo Vukosavljević, član,

3. Boban Ilić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2281/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA ALEKSINAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra Aleksinac:

1. Dragoslav Cvetković, predsednik,

2. Bojan Nikolić, član,

3. Slobodan Jonić, član,

4. Zorica Petrović, član,

5. Slaviša Cvetković, član,

6. dr Aleksandra Pešić, član,

7. Dušan Pavković, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra Aleksinac:

1. Nikola Trajković, predsednik,

2. Tomislav Zlatković, član,

3. Ljiljana Petrović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2283/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA LESKOVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra Leskovac:

1. dr Miodrag Miladinović, predsednik,

2. dr Goran Stojiljković, član,

3. Ivan Pešić, član,

4. Mitar Knežić, član,

5. Jagoda Stojilković, član,

6. dr Goran Jović, član,

7. Vera Knežević, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra Leskovac:

1. Irena Jovanović, član,

2. Stanislav Stanković, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2277/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE MILOŠEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Centra za porodični smeštaj i usvojenje Miloševac:

1. Gordana Tanasijević, predsednik,

2. dr Milan Stojanović, član,

3. Jovan Nedeljković, član,

4. Milanka Pavlović, član,

5. Jelena Nenadović, član,

6. Aleksandra Bogdanović, član,

7. Admir Lojo, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Centra za porodični smeštaj i usvojenje Miloševac:

1. Živoslav Ilić, predsednik,

2. Goran Resavac, član,

3. Tomislav Marjanović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2269/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA ODRASLA INVALIDNA LICA DOLJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za odrasla invalidna lica Doljevac:

1. Miodrag Stanković, predsednik,

2. Jasmina Murge, član,

3. Sanja Petković, član,

4. Dejan Menković, član,

5. Božidar Stojanović, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za odrasla invalidna lica Doljevac:

1. Vlastimir Anđelković, predsednik,

2. Dragan Ilić, član,

3. Danijel Stevanović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2270/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINUJEFIMIJAKRUŠEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za decu i omladinu „Jefimija” Kruševac:

1. Ivana Lukanović, predsednik,

2. dr Dragan Dronjak, član,

3. Gorica Milenković, član,

4. Veroljub Veličković, član,

5. Blagica Milentijević, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za decu i omladinu „Jefimija” Kruševac:

1. Dejan Agatonović, predsednik,

2. Snežana Miladinović, član,

3. Bojan Milošević, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2271/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA TRBUNJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za smeštaj odraslih lica Trbunje:

1. Zorica Đurković, predsednik,

2. Dobrosav Panić, član,

3. Dragica Sudimac, član,

4. Arnela Janković, član,

5. Milanka Mijajlović, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za smeštaj odraslih lica Trbunje:

1. Zagorka Đinđić, predsednik,

2. Marija Stanković, član,

3. Marija Nikolić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2272/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA PROKUPLJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za smeštaj starih lica Prokuplje:

1. Miodrag Gubijan, predsednik,

2. Boban Dimić, član,

3. dr Kostadin Antonijević, član,

4. dr Biljana Ilić, član,

5. Ljubiša Petković, član,

6. Radmila Grujić, član,

7. Svetomir Smiljković, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za smeštaj starih lica Prokuplje:

1. Žarko Milenković, predsednik,

2. Dobrila Momčilović, član,

3. Žarko Pantović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2273/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINUPETAR RADOVANOVIĆUŽICE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za decu i omladinu „Petar Radovanović” Užice:

1. Goran Šekeljić, predsednik,

2. Darko Šimšić, član,

3. Biljana Terzić, član,

4. Ana Pantović, član,

5. Milić Vukić, član,

6. Radosav Gavrilović, član,

7. Miodrag Nikolić, član,

8. Dragica Milosavljević, član,

9. Ljiljana Tucović, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za decu i omladinu „Petar Radovanović” Užice:

1. Alan Hodović, predsednik,

2. Miloš Milutinović, član,

3. Svetlana Jagodić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2274/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE OMLADINE NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za vaspitanje omladine Niš:

1. Svetozar Carević, predsednik,

2. Dušan Đorđević, član,

3. Predrag Ivanović, član,

4. Jordan Milošev, član,

5. Zoran Trifunović, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za vaspitanje omladine Niš:

1. Dragić Stojanović, predsednik,

2. Aleksandar Savić, član,

3. Milutin Jončić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2279/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE KNJAŽEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za vaspitanje dece i omladine Knjaževac:

1. Saša Stanković, predsednik,

2. Branislav Bisić, član,

3. Emina Damnjanović, član,

4. Letica Radivojević, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za vaspitanje dece i omladine Knjaževac:

1. Dragan Mančić, predsednik,

2. Svetlana Žikanović, član,

3. Zoran Janevski, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2276/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dragan Mirković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za ruralni razvoj, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11596/2014

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA MATARUŠKA BANJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra Mataruška Banja:

1. dr Vera Ilić, predsednik,

2. Ljiljana Popović Radonjić, član,

3. Milan Kardžović, član,

4. Ljiljana Pešić, član,

5. Vida Žarković, član,

6. Valentina Ristović, član,

7. Milenko Tomašević, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra Mataruška Banja:

1. Dragan Celić, predsednik,

2. Aleksandar Milošević, član,

3. Slobodan Kontić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2328/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 21. stav 2. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ Knjaževac, Miloša Obilića 1 sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 39/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA

STARA PLANINAˮ KNJAŽEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ Knjaževac:

1. Slađan Nedeljković, predsednik,

2. Uroš Parlić, nezavisan član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2334/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 21. stav 2. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ Knjaževac, Miloša Obilića 1 sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 39/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA

STARA PLANINAˮ KNJAŽEVAC

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ Knjaževac imenuju se:

1) za predsednika:

– Slobodan Mladenović, dipl. pravnik iz Beograda, nezavisan član;

2) za člana:

– dr med. sci. Gradimir Dragutinović, specijalista radiologije iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2331/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se prof. dr Milan Janić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

II

Imenuje se Borivoje Perović, oficir policije iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2353/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 76/09 i 113/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

Razrešava se Danijel Nikolić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

II

Imenuje se prof. dr Milan Janić, profesor iz Bora, za člana Upravnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2392/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 17. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK ĐERDAP

I

Imenuje se dr Milija Bulatović, doktor biotehničkih nauka iz Beograda, za predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2329/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar