Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo–Tabanovce

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU

S P O R A Z U MA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

O

UTVRĐIVANJU GRANIČNE PROCEDURE

ZA ŽELEZNIČKI GRANIČNI PRELAZ PREŠEVO–TABANOVCE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo – Tabanovce, sačinjen u Skoplju 16. februara 2015. godine, u dva originalna primerka svaki na srpskom i makedonskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo – Tabanovce, na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

O

UTVRĐIVANJU GRANIČNE PROCEDURE

ZA ŽELEZNIČKI GRANIČNI PRELAZ PREŠEVO – TABANOVCE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Makedonije (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

sa namerom da zaključe Sporazum o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo – Tabanovce (u daljem tekstu: Sporazum), koji utvrđuje principe za ubrzanje graničnih procedura u železničkom saobraćaju,

sa ciljem skraćivanja vremena zadržavanja vozova radi povećanja konkurentnosti železničkih usluga,

dogovorile su se o sledećem:

Određivanje pojmova

Član 1.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

„Granična deonica” označava deo mreže između granične železničke stanice i državne granice između ugovornih strana;

„Granična železnička pruga” označava prugu između graničnih železničkih stanica;

„Granična železnička stanica” označava železničku stanicu u Zoni;

„Granične procedure” označavaju primenu svih pravila i propisa ugovornih strana koji se primenjuju prilikom prelaska državne granice lica, robe i voznih sredstava;

„Domaća država” označava teritoriju ugovorne strane, gde se sprovode granične procedure od strane službenog osoblja druge ugovorne strane;

„Mreža” označava celokupnu železničku infrastrukturu kojom upravlja upravljač infrastrukture;

„Železničko osoblje” označava osoblje koje u ime upravljača infrastrukture i/ili železničkog prevoznika učestvuje u sprovođenju graničnih procedura;

„Železnički prevoznik” je pravno ili fizičko lice koje je licencirano za obavljanje delatnosti javnog prevoza u železničkom saobraćaju, saglasno nacionalnom zakonodavstvu svake od ugovornih strana;

„Zajednička granična železnička stanica” označava graničnu železničku stanicu u Zoni, gde se zajednički sprovode granične procedure;

„Zona” označava deo teritorije domaće države, u kojoj je službeno osoblje susedne države ovlašćeno da sprovodi granične procedure;

„Izjava o graničnoj mreži” označava dokument koji detaljno utvrđuje opšta pravila, rokove, procedure i kriterijume, koji se odnose na naplatu i dodelu kapaciteta infrastrukture u Zoni;

„Jedan prodajni šalter” („One-Stop-Shop”) označava prodajno mesto, gde se obavljaju poslovi vezani za korišćenje železničke infrastrukture u Zoni na osnovu Izjave o graničnoj mreži;

„Roba” označava pakete, prtljag, ostale pošiljke i transportna sredstva;

„Službeno osoblje” označava osoblje koje u ime nadležnih graničnih organa ugovornih strana sprovodi granične procedure na teritoriji domaće i susedne države, kao i u vozovima u kretanju;

„Susedna država” označava teritoriju države druge ugovorne strane;

„Upravljač infrastrukture” označava pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za obavljanje delatnosti upravljanja železničkom infrastrukturom, saglasno nacionalnom zakonodavstvu svake od ugovornih strana.

Predmet sporazuma

Član 2.

Predmet sporazuma je pojednostavljenje sprovođenja graničnih procedura i smanjenje vremena zadržavanja vozova na graničnom prelazu u železničkom saobraćaju koje obuhvata:

Sprovođenje poslova graničnih procedura od strane službenog osoblja jedne ugovorne strane na teritoriji susedne države;

Uspostavljanje pravila o graničnim procedurama jedne države u vozovima u toku vožnje na teritoriji druge države;

Utvrđivanje:

granične železničke stanice i zajedničke granične železničke stanice,

Zone.

Ugovorne strane garantuju sledeće:

Slobodan pristup za železničke prevoznike, koji žele da uđu u Zonu radi prelaska državne granice, po pojednostavljenoj proceduri međusobnog prihvatanja licence za obavljanje javnog železničkog prevoza, sertifikata o bezbednosti za obavljanje javnog železničkog prevoza, dozvole za železnička vozila i dozvole za upravljanje železničkim vozilima;

Nediskriminatorsku i fer konkurenciju u smislu slobodnog pristupa za železničke prevoznike;

Prihvatanje prevoznih dokumenata za putnički i teretni saobraćaj koji proizilaze iz primene potvrđenih međunarodnih konvencija;

Prihvatanje drugih međunarodno priznatih dokumenata za prevoz;

Mogućnost železničkih prevoznika da ugovore sopstvene granične procedure, kroz zaključivanje protokola.

Ugovorne strane su saglasne da se na internet stranici upravljača infrastrukture objave sva dokumenta i procedure koje zahtevaju nadležni granični organi i upravljači infrastruktura za prelaz državne granice.

Ugovorne strane su saglasne da njihovi upravljači infrastrukture izrade zajedničku Izjavu o graničnoj mreži, koja će obezbediti:

Nediskriminatorske postupke za pristup mreži za železničke prevoznike za ulazak u Zonu;

Procedure za dodelu trasa;

Nediskriminatorske procedure za infrastrukturne naknade i naplate;

Procedure za fer konkurenciju i jednostavnu naplatu od železničkih prevoznika.

Zona

Član 3.

Zona uključuje:

prostorije u kojima službeno osoblje domaće i susedne države može nesmetano da obavlja svoje poslove;

koloseke na staničnom području gde su vozovi pod graničnom procedurom;

vozove u kojima se na teritoriji domaće države ili u toku vožnje voza, na graničnoj pruzi sprovode granične procedure službenog osoblja susedne države.

U Zoni vršiće se sledeće usluge:

jednog prodajnog šaltera („One-Stop-Shop”) za korišćenje železničke infrastrukture u Zoni;

kontrole putnika u vozu u pokretu.

Zona obuhvata:

granične železničke stanice Preševo i Tabanovce;

graničnu deonicu između dve granične železničke stanice;

graničnu deonicu između Preševa i Tabanovaca za kontrolu putnika u vozovima koji se kreću;

graničnu deonicu između Preševa i Tabanovaca za kretanje teretnih vozova.

Zajednička granična železnička stanica je Tabanovce.

Granične procedure u Zoni

Član 4.

U odnosu na prelazak lica i robe preko državne granice (uvoz, izvoz i tranzit), u Zoni se primenjuje i nacionalno zakonodavstvo susedne države u sledećim slučajevima:

prema licima i sa robom koji su ili potiču iz susedne države (postupa se po istim procedurama i sa istim pravnim posledicama kao da se nalaze na teritoriji susedne države);

prilikom preduzimanja policijskih, carinskih ili drugih mera i zadržavanja lica i robe iz tačke 1) ovog stava, pri čemu isti obavezno moraju biti u skladu sa protokolom iz člana 14. stav 1. ovog sporazuma.

Do regulisanja načina sprovođenja graničnih procedura Protokolom između nadležnih graničnih organa ugovornih strana u skladu sa članom 14. stav 1. tačka 1) ovog sporazuma, granični organi domaće države sprovode granične procedure pre graničnih organa susedne države.

Kada službeno osoblje domaće države završi granične procedure i službeno osoblje susedne države započne granične procedure, ovlašćenja službenog osoblja domaće države prestaju, osim u slučaju kada postoji zakonski osnov da primene ovlašćenja, uz saglasnost nadležnih graničnih organa susedne države i u skladu sa protokolom iz člana 14. stav 1. ovog sporazuma.

Ljudska prava i pravo azila predviđena nacionalnim zakonodavstvom svake ugovorne strane, adekvatno se garantuju i u Zoni.

Službeno osoblje graničnih organa susedne države, u obavljanju svojih dužnosti odgovorno je nadležnim organima svoje države.

Službeno osoblje graničnih organa ugovornih strana će sarađivati međusobno, u skladu sa protokolima zaključenim u skladu sa članom 14. stav 1. ovog sporazuma.

Službeno osoblje iz susedne zemlje ima pravo na slobodan prenos naplaćenih finansijskih sredstava i robe zadržane ili oduzete na teritoriji domaće države, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom susedne države.

Zadržana i oduzeta roba koja se vraća u susednu državu od strane njenog službenog osoblja pri proveri izlaza, neće biti predmet granične kontrole službenog osoblja domaće države.

Granične procedure u vozovima za prevoz putnika

Član 5.

Granične procedure, od strane službenog osoblja ugovornih strana će se sprovoditi tokom kretanja vozova u Zoni, ili tokom bavljenja vozova u graničnoj železničkoj stanici.

Spoljno obezbeđenje voza za vreme bavljenja u graničnoj železničkoj stanici sprovodi službeno osoblje domaće države.

Sprovođenje graničnih procedura u vozovima za prevoz putnika bliže se uređuje protokolima između graničnih organa ugovornih strana u skladu sa članom 14. stav 1. ovog sporazuma.

Granične procedure kod vozova za prevoz robe

Član 6.

Granične procedure u Zoni sprovodi službeno osoblje ugovornih strana.

Sprovođenje graničnih procedura kod vozova za prevoz robe bliže se uređuje protokolima između nadležnih graničnih organa ugovornih strana u skladu sa članom 14. stav 1. ovog sporazuma.

Razmena informacija

Član 7.

Razmena informacija između službenog osoblja bliže se uređuje protokolima između nadležnih graničnih organa ugovornih strana, zaključenim u skladu sa članom 14. stav 1. ovog sporazuma.

Status službenog osoblja

Član 8.

Službeno osoblje susedne države koje je na dužnosti u Zoni, mora nositi službene uniforme i vidljive službene oznake, ima slobodan pristup Zoni sa odgovarajućom opremom i ličnim naoružanjem i ima istu zaštitu i podršku kao i službeno osoblje domaće države i dok je na službenoj dužnosti u Zoni za njega važi nacionalno zakonodavstvo susedne države.

Službeno osoblje treba da poseduje službene propusnice za prelaženje državne granice, koje služe i kao posebni dokumenti za identifikaciju.

U slučaju povrede ili smrti službenog osoblja susedne države, kao i u slučaju gubitka stvari koje nosi sa sobom (uniforma, oružje, itd.) dok je na dužnosti, primenjuje se nacionalno zakonodavstvo svoje države.

Izuzetno, iz stava 1. ovog člana službeno osoblje inspekcijskih organa koje je na dužnosti, ima slobodan pristup u Zonu susedne države sa službenom propusnicom za prelaženje državne granice. Ostala pitanja koja se odnose na status službenog osoblja u Zoni regulišu se protokolom između nadležnih graničnih organa, zaključenim u skladu sa članom 14. stav 1. ovog sporazuma.

Po pitanju krivičnih dela ili prekršaja počinjenih protiv službenog ili železničkog osoblja susedne države, koje je na dužnosti u Zoni, primenjivaće se nacionalno zakonodavstvo domaće države. Ostala pitanja će biti regulisana zaključivanjem protokola iz člana 14. stav 1. ovog sporazuma.

Objekti za sprovođenje graničnih procedura

Član 9.

U vozovima, železnički prevoznici bez naknade obezbeđuju odeljak rezervisan za službeno osoblje koje je na dužnosti.

U pogledu prostora i prostorija u Zoni dodeljenih graničnim organima susedne države, granični organi zaključuju protokole u skladu sa članom 14. stav 1. ovog sporazuma, kojim će se, između ostalog, regulisati i plaćanje najamnina, naknade za usluge koje se pružaju, kao i odgovornost za štetu.

Prostor i prostorije treba da budu označene natpisom i državnim simbolima ugovornih strana. Natpisi na službenim prostorijama treba da budu napisani na zvaničnim jezicima ugovornih strana i na engleskom jeziku.

Za službeno osoblje susedne države za vreme dok je na dužnosti, neće se vršiti carinske formalnosti. Predmeti za službenu upotrebu, uključujući i motorna vozila, koje koristi službeno osoblje susedne države u obavljanju dužnosti, ne podležu plaćanju carine i plaćanju poreza i drugih naknada.

Službene propusnice za identifikaciju službenog i železničkog osoblja

Član 10.

Službenu propusnicu za prelazak preko državne granice, u skladu sa članom 8. stav 2. ovog sporazuma, izdaju nadležni organi ugovornih strana za period do dve godine koja služi kao poseban dokument za identifikaciju. Period važenja mora biti overen od strane nadležnih organa obe ugovorne strane. Prilikom prelaska državne granice, službeno i železničko osoblje, pored propusnice, obavezno mora posedovati i odgovarajući lični dokument za identifikaciju (ličnu kartu, putnu ispravu, vozačku dozvolu). Izgled, sadržaj i način izdavanja ovih propusnica definisaće se protokolom zaključenim u skladu sa članom 14. stav 1. ovog sporazuma.

Organ koji je izdao službenu propusnicu za prelazak preko državne granice dužan je da odmah poništi važenje izdate službene propusnice, ukoliko lice kome je izdata više ne obavlja dužnost u Zoni.

Organ koji je izdao službenu propusnicu dužan je da odmah obavesti nadležni organ susedne države o poništavanju važenja izdate službene propusnice, radi ažuriranja podataka u evidenciji „STOP LISTE” koju svaki nadležni organ vodi posebno.

Da bi se olakšalo sprovođenje železničkih procedura, železničko osoblje koje nema službene propusnice mora biti upisano u Spisak osoblja čiji obrazac je dat u Prilogu 1. ovog sporazuma.

Lica navedena u Spisku osoblja imaju pravo da pređu državnu granicu u Zoni, dok su na dužnosti, kao i da ostanu na teritoriji države druge ugovorne strane, za vreme obavljanja svojih radnih obaveza. Sva lica čija se imena nalaze na Spisku osoblja treba da imaju dokument za identifikaciju sa fotografijom pasoškog formata.

Telekomunikacioni uređaji

Član 11.

Domaća država će bez naknade dati odobrenje za postavljanje telekomunikacionih uređaja koji su neophodni za rad službenog osoblja susedne države u domaćoj državi, kao i priključivanje ovih uređaja na odgovarajuće uređaje za nadležne granične organe ugovornih strana. Postavljanje, održavanje i korišćenje ovih uređaja reguliše se protokolima u skladu sa članom 14. stav 1. ovog sporazuma, između nadležnih graničnih organa ugovornih strana.

Službeno naplaćeni novac

Član 12.

Službeno i železničko osoblje obe ugovorne strane ima pravo da novac koji se naplati ili privremeno zadrži tokom obavljanja dužnosti u graničnoj stanici ili u vozu, prenese preko državne granice i da ih vrati na teritoriju sopstvene države. Oduzimanje, tj. privremeno zadržavanje novca dokazuje se službenim dokumentom – zapisnikom koji se stavlja na uvid službenom osoblju druge ugovorne strane.

Zajednička komisija

Član 13.

Ugovorne strane će formirati Zajedničku komisiju (u daljem tekstu: Komisiju) čiji će zadatak biti da obezbedi:

Primenu ovog sporazuma;

Nediskriminatorski pristup železničkim prevoznicima u Zoni;

Okruženje za fer konkurenciju;

Arbitražu između upravljača infrastrukture i železničkih prevoznika u vezi sa Izjavom o graničnoj mreži;

Arbitražu između železničkih prevoznika, koji koriste železničke granične objekte;

Rešavanje problema koji proističu iz saradnje graničnih organa u Zoni;

Poboljšanje graničnih usluga;

Rešavanje eventualnih razlika u tumačenju ili poteškoća u primeni ovog sporazuma.

Komisija će se sastojati od predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, ministarstva nadležnog za spoljne poslove i graničnih organa (granična policija, carinski organi, fitosanitarni organi, veterinarski organi i dr.). Na sastanke Komisije mogu biti pozvani železnički prevoznici, upravljači infrastrukture koji su uključeni u granične procedure i druga stručna lica. Predstavnici železničkih regulatornih tela će biti stalni članovi ove komisije.

Komisija će imati redovne sastanke jednom godišnje, a prema potrebi može da sazove i vanredne sastanke.

Na prvom sastanku, Komisija će usvojiti „Pravilnik o radu Zajedničke komisije za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo – Tabanovce”.

Protokoli

Član 14.

Za primenu ovog sporazuma, u roku od 90 dana od njegovog stupanja na snagu, biće sklopljeni sledeći protokoli:

Protokol između graničnih policija ugovornih strana;

Protokol između carinskih organa ugovornih strana;

Protokol između fitosanitarnih organa ugovornih strana;

Protokol između veterinarskih organa ugovornih strana;

Protokol između upravljača infrastrukture za međusobno povezivanje mreža u Zoni;

Protokol između drugih organa ugovornih strana, ukoliko je potrebno.

U roku od 90 dana od stupanja na snagu Sporazuma, upravljači infrastrukture uskladiće Izjave o graničnoj mreži, koje će biti prilog Izjave o mreži upravljača infrastrukture.

Stupanje na snagu, izmene i dopune i otkazivanje

Član 15.

Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu na dan prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, dostavljenog diplomatskim putem, kojim se ugovorne strane uzajamno obaveštavaju o ispunjenju njihovih unutrašnjih pravnih procedura potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum može biti izmenjen i dopunjen uz uzajamnu pisanu saglasnost ugovornih strana, a izmene i dopune ovog sporazuma stupiće na snagu u skladu sa postupkom iz stava 1. ovog člana.

Svaka ugovorna strana ima pravo da otkaže sporazum uz pisano obaveštenje dostavljeno drugoj ugovornoj strani diplomatskim putem. U tom slučaju Sporazum prestaje da važi sa istekom šest (6) meseci od dana prijema tog obaveštenja.

U potvrdu toga, punomoćenici, propisno ovlašćeni od strane svojih vlada, potpisali su ovaj sporazum.

Potpisano u Skoplju, 16. februara 2015. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom i makedonskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKESRBIJE _____________________________prof. dr Zorana Mihajlović ZA VLADU REPUBLIKE MAKEDONIJE___________________________Mile Janakieski

PRILOG 1

S P I S A K )

OSOBLJA KOJIMA JE DOZVOLJENO DA PRELAZE GRANICU KAKO BI ISPUNILI SVOJE OBAVEZE U ŽELEZNIČKOJ ZONI

U zajedničkoj graničnoj železničkoj stanici ili graničnoj železničkoj stanici (nepotrebno precrtati)

__________________________________________________________________

železnice ____________________ dana ________________________________

u ______________________ časova, sa __________________________________.

Rednibroj IME I PREZIME Datum i mesto rođenja Z v a nj e Broj lične karte / pasoša Primedba

Datum __________________________ Šef stanice ___________________

Overa službenog osoblja Overa službenog osoblja

pri izlasku _______________ pri ulasku _______________

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač 1. i 5. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama, kao i sistem prelaska granice i kontrole prometa roba, usluga i putničkog saobraćaja preko granice, kao i članu 99. stav 1. tačka 4) Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Nakon Prvog bilateralnog ekspertskog sastanka predstavnika državnih organa i železničkih preduzeća Republike Srbije i Republike Makedonije, održanog u Beogradu 12. februara 2008. godine, a posebno na osnovu Deklaracije o zajedničkom nastupu na realizaciji projekata u svim vidovima saobraćaja između Ministarstva za infrastrukturu Republike Srbije i Ministarstva transporta i komunikacija Republike Makedonije, koju su u Beogradu 10. septembra 2009. godine potpisali ministri gospodin Milutin Mrkonjić i gospodin Mile Janakieski, dogovoreno je da nadležna ministarstva predlože svojim vladama izradu Sporazuma o graničnoj kontroli u železničkom saobraćaju, a sve u cilju liberalizacije transporta robe i doprinosu u poboljšanju kvaliteta transportnih usluga i bezbednosti.

Rezultati primene Sporazuma su: regulisan granični železnički saobraćaj, njegovo uredno i efikasno odvijanje, smanjenje postojećeg nivoa administrativnih mera i uvođenje efikasnije granične kontrole u železničkom transportu, na način kako je to urađeno prema Republici Bugarskoj i Crnoj Gori.

Nacrt sporazuma koji je pripremljen u najvećoj meri odgovara Sporazumu između Saveta ministara SCG i Vlade Republike Bugarske o graničnoj kontroli i postupku u železničkom saobraćaju, sa prilogom („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 13/05), Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o graničnoj kontroli u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10), kao i Nacrta okvirnog sporazuma između dve vlade o graničnom organizovanju saobraćaja železničkog transporta u SEETO regionu i sa susednim zemljama Evropske Unije (izrađen u okviru projekta donacije Evropske Unije u saradnji sa Sekretarijatom za posmatranje transporta u jugoistočnoj Evropi (SEETO)).

Tadašnje Ministarstvo za infrastrukturu Republike Srbije 2009. godine iniciralo je pokretanje postupka za zaključenje predmetnog Sporazuma. Napominjemo da je do sada sprovedena kompletna procedura pribavljanja mišljenja nadležnih državnih organa i da je dobijena saglasnost Vlade za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o graničnoj kontroli u železničkom saobraćaju, 2009. godine (Zaključak broj: 018-6065/2009 od 1. oktobra 2009. godine). Međutim, tada nije došlo do zaključivanja sporazuma zbog razlike u stavovima ugovornih strana o definisanju graničnih prelaza na koje se sporazum odnosio.

Takođe, 4. septembra 2012. godine, održan je bilateralni ekspertski sastanak predstavnika nadležnih ministarstava za saobraćaj i železničkih preduzeća Republike Srbije i Republike Makedonije, povodom zajedničkog sagledavanja mogućnosti skraćenja vremena obavljanja graničnih kontrola teretnih vozova. Tom prilikom predstavnici dve železnice informisali su nadležna ministarstva da je od 1. maja 2011. godine promenjena stanica primopredaje za teretne vozove iz stanice Ristovac u stanicu Tabanovce, što je praktično rezultiralo da na jednom mestu železnička preduzeća obavljaju sve formalnosti oko primopredaje putničkih i teretnih vozova. Međutim naglašena je potreba za sprovođenjem tehnologije obrade teretnih vozova prilikom prelaska granice, primenom evropskih carinskih propisa i standarda, odnosno primenom pojednostavljenog carinskog postupka u železničkom saobraćaju. Naime, u postojećim uslovima, carinske formalnosti mogu značajno ograničiti i produžiti bavljenje vozova prilikom prelaska granice.

Pored toga na osnovu zaključka sa zajedničke sednice Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije održane 3. juna 2013. godine u Beogradu, ministar saobraćaja Republike Srbije gospodin Milutin Mrkonjić i ministar transporta i veze Republike Makedonije gospodin Mile Janakieski potpisali su protokol kojim je definisana saglasnost da se ovaj sporazum zaključi. Tom prilikom dogovoreno je da se predmetni Sporazum zaključi samo za granični prelaz Preševo – Tabanovce.

Januara 2014. godine, dve strane usaglasile tekst Nacrta sporazuma i izrazile međusobnu spremnost da se u što kraćem roku pristupi zaključivanju istog, međutim, zbog izbornih aktivnosti u dve države i nastalih administrativnih promena, to se nije desilo.

Sporazum je potpisan u Skoplju 16. februara 2015. godine.

U ime Vlade Republike Srbije, Sporazum je potpisala prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA

Sprovođenjem ovog sporazuma ne nastaju finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

Sporazumom je predviđeno formiranje Zajedničke komisije koja će se sastajati jednom godišnje, naizmenično u Republici Srbiji i Republici Makedoniji. Za njen rad u narednim godinama finansijska sredstva obezbeđivaće se u okviru odobrenih limita na razdelu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i drugih ministarstava i institucija iz kojih će biti delegirani njeni članovi.

Ostavite komentar