Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona

Na osnovu člana 40. stav 3, člana 41. stav 2. i člana 45. stav 4. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon i 10/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o prijemu u profesionalnu vojnu službu

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način prijema lica u profesionalnu vojnu službu, uslovi i postupak prijema u profesionalnu vojnu službu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije i državnih službenika i nameštenika zaposlenih u Ministarstvu odbrane, kao i uslovi i način proizvođenja u čin potporučnika podoficira koji su stekli odgovarajuće visoko obrazovanje.

II. USLOVI PRIJEMA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU

Član 2.

Državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu iz člana 39. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije (u daljem tekstu: Zakon), posebne uslove propisane ovom uredbom i uslove utvrđene formacijom komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta van Vojske Srbije koja se u smislu Zakona smatraju formacijskim mestima (smer, odnosno specijalnost u okviru stručne spreme, znanje stranog jezika i druga potrebna znanja, radno iskustvo, posebni zdravstveni uslovi i dr), može se primiti u profesionalnu vojnu službu kao:

1) profesionalni vojnik;

2) podoficir u radnom odnosu na određeno vreme;

3) podoficir u radnom odnosu na neodređeno vreme;

4) oficir u radnom odnosu na određeno vreme;

5) oficir u radnom odnosu na neodređeno vreme.

Član 3.

U profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika može se primiti državljanin Republike Srbije ako, pored opštih uslova za prijem utvrđenih Zakonom i uslova utvrđenih formacijom komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije (u daljem tekstu: formacija komande, jedinice i ustanove), odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta van Vojske Srbije koja se u smislu Zakona smatraju formacijskim mestima, ispunjava uslov da ima najmanje osnovno obrazovanje.

Pod uslovom iz stava 1. ovog člana, u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika može se primiti i pripadnik aktivne rezerve.

Izuzetno, pod uslovom iz stava 1. ovog člana, u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ako potrebe popune formacijskih mesta profesionalnih vojnika to zahtevaju.

Član 4.

U profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na određeno ili na neodređeno vreme, može se primiti lice, koje pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom komande, jedinice i ustanove, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih radnih mesta van Vojske Srbije, ispunjava i ove uslove:

1) da ima srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine;

2) da je u službi u svojstvu profesionalnog vojnika provelo najmanje tri godine;

3) da u toku službe nije negativno ocenjeno i da ima prosek službenih ocena najmanje „ističe se”;

4) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;

5) da ima najmanje čin desetara.

U profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na određeno ili na neodređeno vreme, može se primiti pripadnik aktivne rezerve koji ima odgovarajući čin rezervnog podoficira, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom komande, jedinice i ustanove, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih radnih mesta van Vojske Srbije ispunjava i uslov iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Izuzetno, ako potrebe službe to zahtevaju, u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na određeno ili na neodređeno vreme, može se radi popune formacijskih mesta u Vojsci Srbije za koje su propisana specifična znanja i veštine, primiti državljanin Republike Srbije koji je odslužio vojni rok sa oružjem, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom komande, jedinice i ustanove, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih radnih mesta van Vojske Srbije ispunjava i uslov iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana, u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na određeno ili na neodređeno vreme, radi popune pojedinih formacijskih mesta u službi, mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.

Član 5.

U profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na određeno ili na neodređeno vreme, može se primiti državljanin Republike Srbije, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom komande, jedinice i ustanove, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih radnih mesta van Vojske Srbije, da ima završene osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine.

U profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na određeno ili na neodređeno vreme, može se primiti i pripadnik aktivne rezerve koji ima odgovarajući čin rezervnog oficira, ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom komande, jedinice i ustanove, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih radnih mesta van Vojske Srbije ispunjava i uslov iz stava 1. ovog člana.

U profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na određeno ili na neodređeno vreme, pod uslovom iz stava 1. ovog člana može se primiti i profesionalni vojnik, podoficir, civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju i ako ispunjava i ove uslove:

1) da u toku službe nije negativno ocenjen i da ima prosek službenih ocena u toku službe najmanje „ističe se”;

2) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca.

III. NAČIN PRIJEMA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU

Popuna formacijskih mesta

Član 6.

Popuna formacijskih mesta u komandama, jedinicama i ustanovama i radnih mesta utvrđenih aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji van Vojske Srbije, koja se u smislu Zakona, smatraju formacijskim mestima, vrši se u skladu sa planom popune.

Za izvršenje plana iz stava 1. ovog člana, ministar odbrane, odnosno starešina koga on ovlasti nadležan je za oglašavanje slobodnih formacijskih mesta, odnosno formacijskih radnih mesta, propisivanje merila za izbor i donošenje odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Popuna formacijskih mesta iz stava 1. ovog člana može se obustaviti do donošenja akta o prijemu u profesionalnu vojnu službu.

Član 7.

Predlog za popunu formacijskih mesta profesionalnih vojnih lica prijemom lica u profesionalnu vojnu službu podnosi komandant bataljona, njemu ravan ili viši starešina.

Predlog iz stava 1. ovog člana sačinjava se po rodovima i službama, a u okviru roda, odnosno službe po kategorijama kadra, nomenklaturnim oznakama i dužnostima. U predlogu se navodi naziv komande, jedinice i ustanove za koju se traži popuna i garnizon u kojem se nalazi komanda, jedinica i ustanova.

Član 8.

Lica iz člana 2. ove uredbe primaju se u profesionalnu vojnu službu:

1) javnim konkursom;

2) internim konkursom;

3) bez konkursa.

Zavisno od trajanja službe, prijem u profesionalnu vojnu službu vrši se na neodređeno vreme ili na određeno vreme, u skladu sa godišnjim kadrovskim planom.

2. Prijem u profesionalnu vojnu službu javnim konkursom

Član 9.

Javni konkurs oglašava se u magazinu „Odbrana” i u najmanje jednom dnevnom javnom glasilu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, a oglas se dostavlja i organizaciji nadležnoj za zapošljavanje, uz prijavu o slobodnim radnim mestima.

Starešina nadležan za donošenje odluke o izboru kandidata za prijemu u profesionalnu vojnu službu za svaki javni konkurs propisuje merila za izbor kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu, kojima se može predvideti i provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata za prijem, kao i druge provere potrebne za selekciju kandidata.

Član 10.

Oglas o javnom konkursu sadrži podatke o: komandi, jedinici i ustanovi u kojoj se vrši prijem; kategoriji kadra koji se prima; opštim uslovima za prijem u profesionalnu vojnu službu; posebnim uslovima za prijem u profesionalnu vojnu službu, mestu službovanja (za prijem na određeno vreme); potrebnoj stručnoj i drugoj osposobljenosti za prijem u profesionalnu vojnu službu; vremenu trajanja ugovora (za prijem na određeno vreme); komandi, jedinici ili ustanovi kojoj se prijava podnosi; dokumentima koja se prilažu uz prijavu i roku u kojem se podnose prijave i roku u kojem se može izjaviti žalba na odluku o izboru kandidata.

Uz prijavu na javni konkurs kandidat prilaže originale ili overene kopije dokumenata kojima dokazuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs ne može biti kraći od 15 dana od dana oglašavanja javnog konkursa.

Član 11.

Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju obrazuje starešina naležan za donošenje odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Konkursna komisija obrazuje se za sprovođenje svakog konkursa posebno.

Konkursna komisija radi u sastavu sa neparnim brojem članova uključujući i predsednika, pri čemu broj članova ne može biti manji od tri.

U sastav konkursne komisije određuje se jedan član iz komande, jedinice ili ustanove u koju se lice prima u profesionalnu vojnu službu i jedan član iz roda, odnosno službe u koju se lice prima.

Konkursna komisija prestaje sa radom nakon prihvatanja izveštaja o sprovedenom izbornom postupku.

Član 12.

U postupku sprovođenja javnog konkursa, nakon pregleda kompletne konkursne dokumentacije, konkursna komisija sačinjava zapisnik koji sadrži sledeće priloge:

1) spisak svih prijavljenih kandidata u koji se unose: prezime i ime, datum i godina rođenja, pol, adresa, kontakt telefon, nivo obrazovanja i podaci o ispunjenosti uslova konkursa;

2) spisak prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, sa naznakom koji uslov konkursa ne ispunjavaju ili čije su prijave neblagovremene, nerazumljive, nedopuštene ili nepotpune;

3) spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem u profesionalnu vojnu službu;

4) izjave članova konkursne komisije o nepostojanju sukoba interesa.

Spiskovi kandidata iz stava 1. ovog člana sačinjavaju se po azbučnom redu.

Član 13.

Izborni postupak sprovodi se između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Prijave kandidata iz člana 12. stav 1. tačka 2) ove uredbe konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv kojeg se može izjaviti žalba starešini nadležnom za donošenje odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu.

U izbornom postupku utvrđuju se rezultati kandidata prema merilima propisanim za izbor.

Izborni postupak sprovodi se sledećim redosledom: provera fizičkih sposobnosti, a po potrebi i provera teorijskih i praktičnih znanja i veština kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu i psihološka procena.

Konkursna komisija poziva na razgovor kandidate koji uspešno savladaju elemente izbornog postupka iz stava 4. ovog člana, najkasnije osam dana pre zakazanog termina za razgovor.

Redosled kandidata na listi za izbor utvrđuje se prema rezultatima kandidata u izbornom postupku i obavljenog razgovora.

Kandidati koji su sa najboljim rezultatima ispunili merila propisana za izbor upućuju se nadležnoj vojnolekarskoj komisiji radi ocene sposobnosti za vojnu službu.

Član 14.

Po završenom izbornom postupku konkursna komisija utvrđuje konačnu listu za izbor kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu, sačinjava zapisnik i izveštaj o sprovedenom postupku dostavlja starešini nadležnom za donošenje odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Član 15.

Starešina nadležan za donošenje odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu vrši izbor za prijem u profesionalnu vojnu službu između kandidata sa konačne liste za izbor.

Starešina iz stava 1. ovog člana je dužan da odluku o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu donese u roku od osam dana od dana dostavljanja konačne liste za izbor.

Član 16.

Odluka o izboru kandidata dostavlja se svim kandidatima koji su učestvovali u izbornom postupku u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru, preporučenom pošiljkom na adresu navedenu u prijavi na javni oglas.

Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru kandidata izjavi žalbu, ako smatra da je u izbornom postupku bilo nepravilnosti koje bi mogle uticati na objektivnost njegovog ishoda.

Žalba se podnosi starešini nadležnom za donošenje odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu, a konačnu odluku o žalbi donosi njemu neposredno pretpostavljeni starešina.

Protiv konačne odluke o izboru može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Član 17.

Javni konkurs nije uspeo ako konkursna komisija utvrdi da nijedan kandidat nije ispunio uslove iz konkursa.

O tome da javni konkurs nije uspeo obaveštavaju se svi kandidati.

3. Prijem u profesionalnu vojnu službu internim konkursom

Član 18.

U profesionalnu vojnu službu na određeno i na neodređeno vreme, na osnovu internog konkursa, ukoliko potrebe službe to zahtevaju, može se primiti sledeće lice:

1) profesionalni vojnik – u svojstvu podoficira i oficira;

2) podoficir na određeno vreme – u svojstvu podoficira i oficira;

3) oficir na određeno vreme – u svojstvu oficira;

4) civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposlen u Ministarstvu odbrane – u svojstvu profesionalnog vojnika, podoficira i oficira.

Član 19.

Interni konkurs za popunu formacijskih mesta u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane na predlog starešine komande, jedinice i ustanove, odnosno starešine organizacione jedinice Ministarstva odbrane u kojoj se formacijsko mesto, odnosno formacijsko radno mesto popunjava raspisuje ministar odbrane, odnosno starešina koga on ovlasti.

Interni konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi se kada odluči ministar odbrane, odnosno starešina koga on ovlasti, radi popune izvršilačkog formacijskog mesta, odnosno formacijskog radnog mesta i ako formacijsko mesto, odnosno formacijsko radno mesto nije popunjeno premeštajem, odnosno rasporedom profesionalnog vojnog lica, civilnog lica na službi u Vojsci Srbije ili državnog službenika i nameštenika zaposlenog u Ministarstvu odbrane.

Interni konkurs se objavljuje na web stranici Ministarstva odbrane, odnosno Vojske Srbije i u magazinu „Odbrana”.

Član 20.

Interni konkurs sadrži podatke iz člana 10. stav 1. ove uredbe.

Rok za podnošenje prijava na interni konkurs ne može biti kraći od osam dana od dana objavljivanja.

Član 21.

Lice koje se prijavi za učešće na internom konkursu ne podnosi dokumenta koja se već nalaze u njegovom dosijeu personalnih dokumenata.

Dokumenta iz stava 1. ovog člana komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu internim konkursom pribavlja po službenoj dužnosti i nakon okončanja postupka prijema vraća organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane koje čuva dosijea personalnih podataka.

Član 22.

Sprovođenje internog konkursa i izbor kandidata vrši se prema odredbama čl. 11. do 16. ove uredbe.

4. Prijem u profesionalnu vojnu službu bez konkursa

Član 23.

U profesionalnu vojnu službu bez konkursa, odnosno neposrednim prijemom (u daljem tekstu: neposredni prijem) mogu se, ako su ispunjeni opšti uslovi propisani Zakonom odnosno posebni uslovi propisani ovom uredbom i ukoliko potrebe službe to zahtevaju, primiti sledeća lica:

1) vojnik na služenju vojnog roka – u svojstvu profesionalnog vojnika, nakon odsluženja vojnog roka;

2) vojnik u rezervi iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane – u svojstvu profesionalnog vojnika;

3) profesionalni vojnik – u svojstvu podoficira, nakon završenog osnovnog kursa za podoficire;

4) slušalac klase rezervnih oficira – u svojstvu oficira, nakon odsluženja vojnog roka;

5) pripadnik aktivne rezerve u svojstvu profesionalnog vojnika, podoficira na određeno vreme i oficira na određeno vreme.

Profesionalni vojnik, podoficir na određeno vreme i oficir na određeno vreme čije se formacijsko mesto u slučaju organizacijskih promena ukida može biti neposredno primljen u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u drugu komandu, jedinicu i ustanovu.

Starešina nadležan za donošenje odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu obrazuje komisiju koja utvrđuje ispunjenost uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu i sačinjava izveštaj sa predlogom kandidata za neposredni prijem.

5. Donošenje akta o prijemu u profesionalnu vojnu službu

Član 24.

Kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu primaju se:

1) u svojstvu profesionalnog vojnika – naredbom nadležnog starešine;

2) u svojstvu podoficira – naredbom načelnika Generalštaba Vojske Srbije;

3) u svojstvu oficira – naredbom ministra odbrane.

Kandidat za koga je doneta naredba o prijemu u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme zaključuje ugovor o radu na određeno vreme (u daljem tekstu: ugovor o radu).

Lice iz stava 2. ovog člana postaje profesionalno vojno lice danom javljanja na dužnost u komandu, jedinicu i ustanovu.

Član 25.

Kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu primaju se u profesionalnu vojnu službu u početne činove profesionalnog vojnika (razvodnik), podoficira (vodnik) i oficira (potporučnik).

Prilikom obnavljanja ugovora sa profesionalnim vojnim licima koja su u profesionalnoj vojnoj službi na određeno vreme, može se ugovoriti viši čin od čina koji ima, zavisno od odgovarajućeg stepena osposobljenosti za odgovarajuću dužnost i vremena provedenog u prethodnom činu, s tim da se ne može odrediti viši čin od čina određenog za formacijsko mesto na kojem će vršiti dužnost.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice koje se prima u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira i oficira službe, ako ima radno iskustvo koje odgovara zahtevima formacijskog mesta na koje se prima, proizvodi se u odgovarajući čin podoficira i oficira, tako što se stečeno radno iskustvo uzima u obzir kao vreme koje bi prema odredbama Zakona moralo da provede u vojnoj službi za unapređenje u čin, s tim da mu se ne može odrediti viši čin od čina starijeg vodnika odnosno kapetana.

6. Zaključivanje ugovora o radu

Član 26.

Sa licem koje se prima u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme zaključuje se ugovor o radu u pisanom obliku, na obrazcu koji je odštampan u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Ugovor o radu sa kandidatom za profesionalnog vojnika, podoficira na određeno vreme i oficira na određeno vreme zaključuje starešina nadležan prema propisima kojima je uređena nadležnost za rešavanje o stanjima u službi i drugim odnosima u službi profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Ugovor o radu, po pravilu, zaključuje se na period od tri godine, a zavisno od potreba službe može se zaključiti i na kraće vreme, ali ne kraće od šest meseci.

Ukoliko se ugovor o radu zaključuje na rok duži od šest meseci, ugovara se probni rad od dva meseca. Za vreme probnog rada ugovorne strane mogu da otkažu ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana.

Profesionalnom vojnom licu koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog za probni rad.

Član 27.

Ugovorom o radu utvrđuju se: naziv komande, jedinice i ustanove u kojoj će lice obavljati dužnost; prezime, ime roditelja, ime i jedinstveni matični broj građana (JMBG) lica koje se prima na određeno vreme; mesto prebivališta; zanimanje; rod, služba u koju se prima; čin u kojem se prima na dužnost; mesto službovanja; trajanje ugovora; trajanje probnog rada; dan, mesec i godina početka i završetka rada; prava i obaveze ugovornih strana i druga prava i obaveze.

U toku vojne službe na određeno vreme ugovorne strane sporazumno mogu menjati ili dopunjavati sve elemente ugovora o radu, u skladu sa odredbama Zakona i ove uredbe.

IV. PRIJEM U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU U ČINU POTPORUČNIKA PODOFICIRA KOJI SU STEKLI

ODGOVARAJUĆE VISOKO OBRAZOVANJE

Član 28.

Podoficir na neodređeno vreme koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje može biti proizveden u čin potporučnika i primljen u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme internim konkursom, ako ispunjava opšte uslove za prijem iz člana 39. stav 1. Zakona, posebne uslove propisane ovom uredbom i uslove utvrđene formacijom komande, jedinice i ustanove, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta van Vojske Srbije koja se u smislu Zakona smatraju formacijskim mestima.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Ugovori o radu zaključeni pre stupanja na snagu ove uredbe ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Član 30.

Postupci prijema koji su započeti, a nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe sprovešće se u skladu sa Uredbom o prijemu u profesionalnu vojnu službu („Službeni glasnik RS”, br. 112/08 i 34/10).

Član 31.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o prijemu u profesionalnu vojnu službu („Službeni glasnik RS”, br. 112/08 i 34/10).

Član 32.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3783/2015

U Beogradu, 2. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Prilog

JMBG………………………………………

Na osnovu člana 42. st. 2. i 3. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon i 10/15), člana 28. Uredbe o prijemu u profesionalnu vojnu službu („Službeni glasnik RS”, broj ……… ) i tačke …… podtačka …… Odluke o ovlašćenjima za rešavanje o stanjima u službi i drugim odnosima u službi profesionalnih pripadnika Vojske Srbije („Službeni vojni list”, br. 3/08, 32/08, 14/09, 11/10, 15/10, 18/12 i 9/13),

1. Ministarstvo odbrane, koje zastupa ………………………………………………………………………………………..

(dužnost, čin, prezime i ime)

i

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

(prezime, ime jednog roditelja i ime, zanimanje i mesto prebivališta)

zaključuju u ……………………………………………………, dana ………………………………godine,

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME

Član 1.

Predmet ovog ugovora je prijem u profesionalnu vojnu službu po ugovoru na određeno vreme u svojstvu …………………………………………………………………………………………………………………………………,

(prezime, ime jednog roditelja i ime)

a na osnovu predloga ………………………………………………………………………………………………………….

(komanda, jedinica i ustanova)

Član 2.

Ministarstvo odbrane po ovom ugovoru:

1) ………………………………………………………………………………………………………………………….. prima

(prezime, ime jednog roditelja i ime)

u profesionalnu vojnu službu po ugovoru na određeno vreme u svojstvu …………………………..

………………………………….. u činu …………………….. na vreme od ……………………………, koja će trajati od

(dan, mesec i godina)

do ……………………………., radi obavljanja dužnosti u …………………………………………………………………….

(dan, mesec i godina) (naziv komande, jedinice i ustanove)

u mestu službovanja ……………………………………………………;

2) obavezuje se da ………………………………………………………………………………………………….. postavi

(prezime, ime i čin koji dobija)

na dužnost u ……………………………………………………….. u mestu službovanja …………………………………….

(naziv komande, jedinice i ustanove)

i da mu obezbedi prava koja prema Zakonu o Vojsci Srbije i drugim propisima pripadaju ………………………………………………………………………………………………………………………………………;

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

(druge obaveze koje se ugovaraju)

Član 3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(prezime, ime jednog roditelja i ime)

obavezuje se:

1) da će ……………………………… stupiti na dužnost u …………………………………………………………………….

(dan, mesec i godina) (naziv komande, jedinice i ustanove)

u mestu službovanja …………………………………………………, a prema postavljenju nadležnog starešine;

2) da će u profesionalnoj vojnoj službi na određeno vreme ostati do …………………………….. godine;

3) da će dužnost vršiti savesno i u skladu sa propisima;

4) da će se za vreme profesionalne vojne službe po ugovoru pridržavati svih propisa koji se odnose na …………………………………………………………………….;

5) da će nadoknaditi troškove školovanja – usavršavanja u Vojsci Srbije ako vojna služba prestane njegovom krivicom pre isteka ugovorenog roka u slučajevima propisanim članom 112. stav 3. tač. 2) do 5) i stav 4. Zakona o Vojsci Srbije;

6) da u slučaju organizacijskih promena, ukidanja komande, jedinice i ustanove u kojoj je na službi i dislokacije komande, jedinice i ustanove ili ukidanja formacijskog mesta prihvata raspored u drugu komandu, jedinicu i ustanovu i na drugo odgovarajuće formacijsko mesto u istom ili drugom mestu službovanja;

7) da u slučaju potreba službe prihvata privremeno upućivanje u drugu komandu, jedinicu i ustanovu Vojske Srbije radi izvršavanja određenih zadataka, u skladu sa odredbama člana 72. st. 5. i 6. Zakona o Vojsci Srbije;

8) da u slučaju potreba službe prihvata raspored na drugo formacijsko mesto koje odgovara njegovoj specijalnosti u istoj ili drugoj komandi, jedinici ili ustanovi Vojske Srbije u istom mestu službovanja.

Član 4.

Profesionalna vojna služba …………………………………………………………………………… računa se od dana

(prezime, ime i čin koji dobija)

javljanja na ugovorenu dužnost u komandu, jedinicu i ustanovu Vojske Srbije i od tog dana imenovani stiče prava i obaveze po osnovu ugovora i svojstvo …………………………………………………………………….

Član 5.

Ako se ……………………………………………………………………………………………………………………………..

(prezime, ime i čin koji dobija)

bez opravdanog razloga ne javi na dužnost na dan utvrđen u članu 3. tačka 1) ovog ugovora, smatraće se da ovaj ugovor nije zaključen.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da probni rad po ovom ugovoru traje dva meseca, računajući od dana javljanja imenovanog na dužnost.

Član 7.

Profesionalna vojna služba po ovom ugovoru prestaje:

1) pod uslovima propisanim odredbama člana 112. Zakona o Vojsci Srbije;

2) kada zbog organizacijskih promena, ukidanja komande, jedinice i ustanove u kojoj je na službi i dislokacije komande, jedinice i ustanove ili ukidanja formacijskog mesta ne prihvati raspored u drugu komandu, jedinicu i ustanovu i na drugo odgovarajuće formacijsko mesto u istom ili drugom mestu službovanja;

3) kada u slučaju potreba službe ne prihvati privremeno upućivanje u drugu komandu, jedinicu i ustanovu Vojske Srbije radi izvršavanja određenih zadataka, u skladu sa odredbama člana 72. st. 5. i 6. Zakona o Vojsci Srbije;

4) kada u slučaju potreba službe ne prihvati raspored na drugo formacijsko mesto koje odgovara njegovoj specijalnosti u istoj ili drugoj komandi, jedinici ili ustanovi Vojske Srbije u istom mestu službovanja;

5) istekom roka određenog za probni rad, ako nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti;

Član 8.

Ugovorne strane prihvataju sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom o Vojsci Srbije, drugim propisima i ovim ugovorom i saglasne su da se za vreme trajanja ovog ugovora mogu sporazumno menjati ili dopunjavati svi elementi ugovora.

Član 9.

Ovaj ugovor sačinjava se u šest istovetnih primeraka, od kojih se jedan primerak uručuje licu sa kojim je ovaj ugovor zaključen, drugi primerak se dostavlja komandi, jedinici i ustanovi koja čuva dosijea personalnih podataka, treći primerak se čuva u komandi, jedinici i ustanovi u kojoj je lice na službi, četvrti primerak se dostavlja unutrašnjoj organizacionoj jedinici nadležnoj za računovodstvene poslove uz rešenje o plati, peti primerak se dostavlja nadležnom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje uz osnovnu prijavu osiguranja i šesti primerak se dostavlja Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a sa podoficirom na određeno vreme i oficirom na određeno vreme sačinjava se i u još jednom primerku koji se dostavlja unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane nadležnoj za kadrove.

………………………………………………………………………..

(mesto, dan, mesec i godina zaključenja ugovora)

……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. (potpis lica koje se prima u službu) (potpis starešine nadležnog za zaključivanje ugovora) ……………………………………………………………………… (M.P.) …………………………………………………………………………….. (prezime, ime jednog roditelja i ime) (dužnost, čin, prezime i ime) ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. (datum stupanja na dužnost) (potpis starešine koji overava stupanje na dužnost) (M.P.) ……………………………………………………………………………. (dužnost, čin, prezime i ime)

Ostavite komentar