115. sednica Vlade Republike Srbije, 23. april 2015. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE

ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Nebojša Milosavljević dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, zbog postavljenja na položaj direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4316/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE

ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Nebojša Milosavljević na položaj direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4317/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešava se Aleksandar Erdeljanović dužnosti člana Upravnog odbora Jugoslovenske kinoteke – Ustanove kulture od nacionalnog značaja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4334/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Stevan Stanić, operater sistema za digitalnu restauraciju slike u Jugoslovenskoj kinoteci – Ustanovi kulture od nacionalnog značaja, za člana Upravnog odbora Jugoslovenske kinoteke – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4337/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37, a u vezi sa članom 27. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA – BEOGRAD

I

Konstatuje se da je Zoranu Radojeviću prestala dužnost vršioca dužnosti direktora Muzeja vazduhoplovstva – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4534/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37, a u vezi sa članom 27. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA – BEOGRAD

I

Imenuje se Miroslav Knežević za vršioca dužnosti direktora Muzeja vazduhoplovstva – Beograd, najduže na godinu dana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4537/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43, a u vezi sa članom 27. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA

– BEOGRAD

I

U Upravni odbor Muzeja vazduhoplovstva – Beograd imenuju se:

1) za vršioca dužnosti predsednika:

– Slađan Ristić;

2) za vršioce dužnosti članova:

(1) Olivera Marković,

(2) Darinka Đuran,

(3) Dragan Panić,

(4) dr Đorđe Kalanj,

(5) Ivan Ukić,

(6) Vojislav Joksimović,

(7) Krešimir Sudar,

(8) Saša Bošković,

(9) Srećko Anđelković,

(10) Vesna Baltić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4538/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 47, a u vezi sa članom 27. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA

– BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Muzeja vazduhoplovstva – Beograd imenuju se:

1) za vršioca dužnosti predsednika:

– mr Dalibor Šare;

2) za vršioce dužnosti članova:

(1) Ruža Bratić,

(2) Vuk Obradović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4535/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 166. stav (2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13 i 15/15 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA SAVETA NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka:

1. Zoran Krejović, predsednik,

2. Jana Ilić, član.

II

U Savet Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Zoran Popović, vršilac dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda;

2) za člana:

– Tatjana Đurđević Stepanić, samostalni savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4552/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI „INDUSTRIJA ZA PRERADU MAJDANPEK” DOO, MAJDANPEK

I

U Skupštinu „Industrija za preradu Majdanpek” d.o.o, Majdanpek imenuju se za predstavnike društvenog kapitala:

1. Slobodan Milić, dipl. ekonomista iz Beograda,

2. Rastislav Čeh, dipl. inženjer za menadžment iz Kovačice,

3. Dalibor Vidaković, dipl. ekonomista iz Beograda.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Slobodan Milić.

II

Konstatuje se da je Ivanu Grbinu prestala dužnost predsednika, a Saši Popoviću, Živadinu Andriću i Radomiru Zekoviću dužnost člana Odbora „Industrija za preradu Majdanpek” d.o.o, Majdanpek.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4549/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA I GENERALNOG SEKRETARA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU – UNESKO

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu – Unesko:

1. prof. dr Radivoje Mitrović, član,

2. Vesna Fila, član,

3. Radoslav Zelenović, član,

4. Borivoje Dimitrijević, član,

5. prof. dr Anđelka Mihajlov, član,

6. mr Gordana Brun, član,

7. dr Ratko Kadović, član,

8. prof. dr Snežana Pajović, član,

9. dr Branka Vasiljević, član,

10. Nataša Radović, član,

11. Vladimir Stanković, član,

12. dr Gordana Zindović Vukadinović, član,

13. prof. dr Mišo Kulić, član,

14. Vera Pavlović Lončarski, član,

15. dr Predrag J. Marković, član,

16. akademik Nikola Tasić, član,

17. Isidora Žebeljan, član,

18. dr Jovan Ž. Despotović, član,

19. dr Dragan Milovanović, član,

20. dr Vladimir Kostić, član,

21. Žaklina Nikolić Kušić, član,

22. dr Srbobran Branković, član,

23. Jasna Zrnović, generalni sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4558/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I GENERALNOG SEKRETARA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU – UNESKO

I

U Komisiju Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu – Unesko imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Goran Milašinović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Zorana Lužanin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(2) Asja Drača Muntean, vršilac dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja,

(3) Snežana Klašnja, pomoćnik ministra omladine i sporta,

(4) Biljana Filipović, šef Odseka za međunarodnu saradnju i održivi razvoj u oblasti zaštite životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(5) Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija,

(6) dr Dušan Jovović, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju,

(7) Njegovo Preosveštenstvo Episkop žički g. Justin,

(8) Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije,

(9) Mirjana Andrić, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Ustanove kulture od nacionalnog značaja,

(10) Ilija Cerović, odgovorni urednik Redakcije za nauku i obrazovanje Radio televizije Srbije,

(11) prof. dr Ivanka Popović, prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu,

(12) akademik Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti,

(13) Radoslav Zelenović, vršilac dužnosti direktora Jugoslovenske kinoteke u Beogradu,

(14) mr Bojana Borić Brešković, direktor Narodnog muzeja u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja,

(15) prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske,

(16) prof. dr Jovan Despotović, vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(17) prof. dr Zorica Tomić, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(18) akademik Isidora Žebeljan, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti,

(19) Dušica Živković, muzejski savetnik, Etnografski muzej u Beogradu – Ustanova kulture od nacionalnog značaja,

2

(20) Duška Dimović, direktor programa za Srbiju u okviru Dunavsko-Karpatskog programa u WWF-Svetskom fondu za prirodu,

(21) dr Bojan Bugarčić, posebni savetnik ministra spoljnih poslova,

(22) prof. dr Milena Dragićević Šešić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu,

(23) prof. dr Zvonko Magić, načelnik Odeljenja za kliničku i eksperimentalnu molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Institutu za medicinska istraživanja Vojnomedicinske akademije,

(24) prof. dr Predrag J. Marković, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju u Beogradu,

(25) prof. dr Dragan Milovanović, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

3) za generalnog sekretara:

– Jasmina Stanković Tatarac, savetnik, rukovodilac Grupe za Unesko u Odeljenju za Ujedinjene nacije u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4562/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Konstatuje se da je dr Nadi Vasiljević prestala dužnost pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transfuzije krvi u Ministarstvu zdravlja 19. marta 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4486/2015-1

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Nada Vasiljević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transfuzije krvi u Ministarstvu zdravlja od 20. marta 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4488/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešava se Ivana Vukašinović dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4573/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Imenuje se major Rodoljub Dragojlović, načelnik Centra za administrativno-tehničku podršku u Sektoru za budžet i finansije u Ministarstvu odbrane, za člana Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4575/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 3/08 i 36/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Konstatuje se da je Danijeli Nenadić prestala dužnost direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 19. marta 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4609/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 3/08 i 36/10), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Postavlja se Danijela Nenadić za vršioca dužnosti direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa od 20. marta 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4610/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI

POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Konstatuje se da je Jeleni Spasić prestala dužnost vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za privredni razvoj, 22. aprila 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4606/2015

U Beogradu, 23. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar