113. sednica Vlade Republike Srbije, 16. april 2015. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE

ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

Razrešava se prof. dr Slavica Đukić Dejanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4201/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI

„DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

Imenuje se prof. dr Slavica Đukić Dejanović za direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4203/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „JELICA MILOVANOVIĆ” U BEOGRADU

I

Razrešava se Milovan Pavlović dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4175/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „JELICA MILOVANOVIĆ” U BEOGRADU

I

Imenuje se Duško Babić za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4177/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU

I

Mirjani Holod prestaje dužnost direktora Doma učenika srednje PTT škole u Beogradu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4168/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se Slavica Obradović za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednje PTT škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4170/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI

I

Goranu Botoriću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Ivanjici, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4178/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI

I

Imenuje se Goran Botorić za direktora Doma učenika srednjih škola u Ivanjici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4179/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU

I

Ljubiši Anđuševiću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4172/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU

I

Imenuje se Maja Ristić za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4174/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 73/04 i 5/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

I

Razrešava se Mirjana Lukić dužnosti člana Nadzornog odbora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, zbog odlaska u penziju.

II

Imenuje se Jadranka Milošević, zaposlena u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, za člana Nadzornog odbora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4152/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA D SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

I

Imenuje se Sonja Jerković, šef Odseka za arhivske poslove u Narodnoj banci Srbije, za člana Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4200/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 147. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA ŽALBENE KOMISIJE VLADE

I

Razrešava se Dobrina Đuković dužnosti člana Žalbene komisije Vlade, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4270/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se Lana Novak dužnosti člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4252/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Konstatuje se da je Dejanu Tomiću prestala dužnost direktora Uprave za transport opasnog tereta u Ministarstvu saobraćaja 19. marta 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4191/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE

ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Zoran Vasić za vršioca dužnosti direktora Uprave za transport opasnog tereta u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4192/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Zoran Knežević dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4319/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dragana Gođevac Obradović za vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4320/2015

U Beogradu, 16. aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar