119. sednica Vlade Republike Srbije 7. maj 2015. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Nadi Obradović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove, zbog prelaska na drugu dužnost – 8. aprila 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4658/2015

U Beogradu, 7. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA BOSNOM

I HERCEGOVINOM

I

Konstatuje se da je dr Rasimu Ljajiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4893/2015

U Beogradu, 7. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE

ZA EKONOMSKU SARADNJU SA BOSNOM I HERCEGOVINOM

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4894/2015

U Beogradu, 7. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA

KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOG UNIVERZITETA

I

U Savet Kriminalističko-policijskog univerziteta, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Milena Vuković, savetnik ministra unutrašnjih poslova,

2) dr Božidar Otašević, zamenik načelnika Uprave za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

3) mr Saša Marković, načelnik Policijske uprave u Valjevu Ministarstva unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4934/2015

U Beogradu, 7. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Mr Mireli Bošković prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za znake razlikovanja, zbog podnošenja pismene ostavke – 16. aprila 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4164/2015-1

U Beogradu, 7. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 13. Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, br. 10/14 i 12/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE U KONTEKSTU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

U srpski deo Zajedničkog odbora za sprovođenje Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) Ksenija Milenković, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije, predsednik,

2) dr Marina Jovićević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova, zamenik predsednika,

3) Snežana Stojić, načelnik Odeljenja za sektorske politike Evropske unije u Ministarstvu spoljnih poslova, sekretar,

4) Miloš Samardžić, Odsek za politički kriterijum i pravdu, slobodu i bezbednost u Kancelariji za evropske integracije, zamenik sekretara,

5) Nevena Karanović, savetnik u Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije, član,

6) Sanja Mešanović, Pregovarački tim za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4995/2015

U Beogradu, 7. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK”

I

Razrešava se dr Slavica Rakić Adrović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

II

Imenuje se Marija Filipović Radojević, dipl. farmaceut, zaposlena u Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, za člana Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5020/2015

U Beogradu, 7. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”:

1. mr Stana Bekčić,

2. Spomenka Pavlović.

II

U Nadzorni odbor Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” imenuju se za članove:

1) Milenko Krulj, ekonomista, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”,

2) Lidija Burazer, dipl. biohemičar, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5022/2015

U Beogradu, 7. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar