120. sednica Vlade Republike Srbije, 11. maj 2015. godine

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Konstatuje se da je prestala dužnost u Upravnom odboru Agencije za osiguranje depozita:

1. prof. dr Nenadu Vunjaku, predsedniku,

2. dr Dušanu Vujoviću, članu,

3. Željku Sertiću, članu,

4. mr Željku Joviću, članu,

5. dr Kosti Sandiću, članu,

6. dr Vesni Matić, članu,

7. Milanu Đukiću, članu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5074/2015-1

U Beogradu, 11. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. st. 2. i 4. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

U Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita imenuju se za članove:

1. prof. dr Milovan Stanišić, redovni profesor na Poslovnom fakultetu u Beogradu, Univerzitet Singidunum, zavisan član, na period od četiri godine,

2. Milan Đukić, dipl. pravnik, advokat iz Novog Sada, nezavisan član, na period tri godine,

3. mr Miloš Janković, dipl. ekonomista iz Beograda, nezavisan član, na period od tri godine,

4. prof. dr Vladimir Medan, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, nezavisan član, na period od dve godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5076/2015-1

U Beogradu, 11. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar