Uredba o izmenama Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Ha osnovu člana 309. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik PC”, br. 18/10 i 111/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA

ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM

POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA

Član 1.

U Uredbi o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija („Službeni glasnik PC”, br. 86/10 i 61/13), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Roba koja je predmet trgovine između Republike Srbije van APKM i APKM mora se prijaviti nadležnom organu na kontrolnom punktu.”

Član 2.

Član 3. briše se.

Član 3.

U članu 5. reči: „čl. 3. i 4.” zamenjuju se rečima: „člana 4.”.

Član 4.

U Naslovu dela III. reči: „STRANE ROBE NAD KOJOM NIJE SPROVEDEN CARINSKI POSTUPAK STAVLJANJA ROBE U SLOBODAN PROMET, ROBE U TRANZITU I IZVOZNO OCARINJENE” brišu se.

Član 5.

U članu 7. stav 2. reč: „ako” zamenjuje se rečju: „koji”, a reči: „upućuju železnicom” brišu se.

U stavu 3. reč: „najbližeg” briše se.

U stavu 6. reči: „Strana neocarinjena roba – duvanske” zamenjuju se rečju: „Duvanske”, a reči: „kontrolnim akciznim markicama UNMIK-a” zamenjuju se rečima: „odgovarajućim kontrolnim akciznim markicama”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10893/2013

U Beogradu, 14. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar