Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Dušan Brajković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansijaSektor za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra finansija Sektor za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5048/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Dušan Brajković na položaj pomoćnika ministra finansija Sektor za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5050/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3a stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 3/08 i 36/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Konstatuje se da je Jeleni Čolić prestala dužnost zamenika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 19. marta 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4784/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3a stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 3/08 i 36/10), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Postavlja se Jelena Čolić za vršioca dužnosti zamenika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa od 20. marta 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4785/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3b stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 3/08 i 36/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Konstatuje se da je Jeleni Marjanović prestala dužnost pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 19. marta 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4786/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3b stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 3/08 i 36/10), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Postavlja se Jelena Marjanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa od 20. marta 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4787/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3b stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 3/08 i 36/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Konstatuje se da je Tamari Milošević Grbić prestala dužnost pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 19. marta 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4789/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3b stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 3/08 i 36/10), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Postavlja se Tamara Milošević Grbić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa od 20. marta 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4791/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 17. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK TARA

I

Razrešava se dr Aleksandar Lučić dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”, nezavisan član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4850/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 17. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆANACIONALNI PARK TARA

I

Imenuje se Predrag Petrović, menadžer iz Bajine Bašte, za predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”, nezavisan član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4851/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

Razrešava se dr Mila Popović Živančević dužnosti vršioca dužnosti direktora Centralnog instituta za konzervaciju, sa 21. aprilom 2015. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4917/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

Imenuje se dr Suzana Polić za vršioca dužnosti direktora Centralnog instituta za konzervaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4918/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Centralnog instituta za konzervaciju:

1. dr Vladimir Krulj, predsednik,

2. Aleksa Jelikić, član,

3. prof. dr Suzana Polić Radovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4920/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

U Upravni odbor Centralnog instituta za konzervaciju imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksa Jelikić, dipl. hemičar, savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Ustanovi kulture od nacionalnog značaja;

2) za člana:

– Olivera Ignjatović, dipl. arheolog, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4921/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 150. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA ŽALBENE KOMISIJE VLADE

I

U Žalbenu komisiju Vlade imenuju se za članove:

1) Leposava Tošić, načelnik odeljenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

2) Tamara Zlatić, pravni savetnik za normativne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

3) Snežana Novićević, šef odseka u Službi za upravljanje kadrovima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4977/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Imenuje se Milica Karakaš, dipl. ekonomista iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5326/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Razrešava se Rajko Majstorović dužnosti načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5333/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Postavlja se Latinka Vasiljković za načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5334/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLAPANE ĐUKIĆ LIMARˮ U KRUŠEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić Limarˮ u Kruševcu:

1. Jelena Jovanović, predsednik,

2. Desanka Šljivić, član,

3. Ivan Perić, član,

4. Aleksandra Jovanović, član,

5. Ivan Radojković, član,

6. Goran Stanić, član,

7. Biljana Avramović Čolić, član,

8. Dejan Petković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5357/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PANE ĐUKIĆ LIMARˮ U KRUŠEVCU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić Limarˮ u Kruševcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Gordana Nedeljković, defektolog;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Miroljub Jovanović, privatni preduzetnik,

(2) Saša Todorović, tehničar;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Radovan Dobrodolac, nezaposlen,

(2) Radoslav Radmanović, elektromonter;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Ivan Vesić, administrator u Domu učenika,

(2) Ivana Bošković, referent opštih poslova u Domu učenika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5359/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu:

1. Zorica Nikolić, predsednik,

2. Vesna Miladinović, član,

3. Nina Milutinović, član,

4. Zvonimir Aleksić, član,

5. Valentina Dobrašinović, član,

6. Lidija Jovanović, član,

7. Miodrag Radovanović, član,

8. Zorica Stojanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5347/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Zvonimir Aleksić, lekar u penziji;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Vladan Krstić, administrativni radnik,

(2) Ljubiša Bogosavljević, dipl. pravnik;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Ljiljana Janković, profesor razredne nastave,

(2) Zoran Manojlović, radnik;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Bratislav Milutinović, domar u Domu učenika,

(2) Dragan Živković, magacioner u Domu učenika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5351/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu:

1. Mirjana Cvetanova, predsednik,

2. Zorica Žižov, član,

3. Nevenka Kostadinova, član,

4. Dimitar Vasilev, član,

5. Olga Janačkova, član,

6. Lila Stojeva, član,

7. Kiril Simeonov, član,

8. Vasil Stefanov, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5339/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljiljana Kotev, računovođa;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Roza Stojimenov, administrativni radnik,

(2) Vasko Georgiev, zaposlen u direkciji GZP Bosilegrad;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Snežana Mileva,

(2) Zvonko Nikolčov;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Kiril Simeonov, domar u Domu učenika,

(2) Vasil Stefanov, radnik obezbeđenja u Domu učenika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5343/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA IZRADU PROGRAMA REFORMI POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešavaju se dužnosti u Međuresorskoj radnoj grupi za izradu programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike:

1. Aleksandar Stojanović, predsednik,

2. Nenad Ivanišević, član.

.

II

Imenuje se Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za predsednika Međuresorske radne grupe za izradu programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5058/2015-1

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Vladislav Petković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za ekonomski razvoj, održivi povratak i IPA projekte, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5400/2015

U Beogradu, 14. maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar