Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

Razrešava se Slađan Velinov dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-169/2014

U Beogradu, 10. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

Imenuje se Slađan Velinov za vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-170/2014

U Beogradu, 10. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar