Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2014. godini

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12 ) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2014. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina posebne naknade za podsticaj u 2014. godini.

Naknada iz stava 1. ovog člana izražava se u din/kWh.

Član 2.

Visina naknade iz člana 1. stav 1. ove uredbe iznosi 0.081 din/kWh koju, u skladu sa zakonom plaćaju krajnji kupci uz račun za pristup prenosnom, odnosno distributivnom sistemu i posebno se iskazuje.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 14. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O b r a z l o ž e nj e

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 59. stav 7. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) kojom je propisano da Vlada na predlog Ministarstva, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu, utvrđuje visinu posebne naknade za podsticaj.

Odredbom čl. 42. st.1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12) propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Kategorije povlašćenih proizvođača električne energije koje imaju pravo na podsticajnu otkupnu cenu električne energije su definisane u skladu sa strateškim interesima Srbije i definicijom obnovljivih izvora energije datom u direktivi 2001/77/ES, tako da politika stimulisanja projekata korišćenja obnovljivih izvora energije bude održiva.

Članom 59. Zakona o energetici propisane su podsticajne mere za proizvodnju

električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i za otkup te energije od povlašćenih proizvođača, u zavisnosti od vrste i snage elektrane.

Odredbom stava 5. istog člana predviđeno je da sredstva za podsticaj obezbeđuju krajnji kupci plaćanjem posebne naknade za podsticaj, a odredbom stava 7. istog člana da Vlada, na predlog Ministarstva, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu, utvrđuje visinu naknade iz stava 5. ovog člana koja se objavljuje u ,,Službenom glasniku Republike Srbije.ˮ

Odredbom člana 4. Uredbe o načinu obračuna i načinu raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 8/13) propisano je da se visina naknade za podsticaj proizvodnje povlašćenih proizvođača električne energije određuje kao količnik korigovanog ukupnog potrebnog godišnjeg prihoda od naknade i ukupne godišnje neto potrošnje električne energije u Republici Srbiji iskazane u energetskom bilansu.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. uredbe definisan je predmet uredbe, način na koji se naknada za podsticaj obračunava, kao i kako se izražava.

Članom 2. je opredeljen iznos naknade za podsticaj za 2014. godinu.

Članom 3. određuje se dan stupanja na snagu uredbe.

STUPANJE UREDBE NA SNAGU

Članom 6. Uredbe o načinu obračuna i načinu raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 8/13) propisano je da do kraja novembra svake godine javni snabdevač dostavlja Ministarstvu podatke o:

ukupnoj električnoj energiji prodatoj potrošačima na javnom snabdevanju

u prethodnih 12 meseci;

ukupnim novčanim sredstvima fakturisanim potrošačima na javnom

snabdevanju za prodatu električnu energiju u prethodnih 12 meseci, bez dela koji se odnose na troškove prenosa i distribucije;

ukupnoj električnoj energiji otkupljenoj od svake kategorije povlašćenih

proizvođača u prethodnih 12 meseci;

ukupnim novčanim iznosima fakturisanim od svake kategorije

povlašćenih proizvođača za prodatu električnu energiju u prethodnih 12 meseci;

ukupnim novčanim sredstvima koje je operator prenosnog sistema

fakturisao javnom snabdevaču za balansiranje balansne grupe javnog snabdevača u prethodnih 12 meseci.

Imajući u vidu da je javni snabdevač izveštaj sa podacima koji su relevantni za proračun dostavio početkom januara 2014. godine, a da se radi o naknadi koju treba naplatiti uz račun za električnu energiju utrošenu u januaru 2014. godine, predloženo je da uredba stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku RSˮ.

OBEZBEĐENJE POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike

Srbije.

Računi za pristup prenosnom odnosno distributivnom sistemu krajnjih korisnika (domaćinstava, privrednih subjekata, budžetskih korisnika i drugih) biće uvećani za oko 1% na mesečnom nivou, što zavisi od odnosa korišćenja električne energije po višoj ili nižoj tarifi.

Ostavite komentar