Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Postavlja se Velimir Gavrilović za pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za strana ulaganja.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1337/2006

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA «PRIŠTINA» SA SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Upravni odbor Studentskog centra «Priština» sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

1. za predsednika:

– Milan Radosavljević, dipl.ekonomista;

2. za članove:

– predstavnici osnivača:

1) Zlatan Ribać, dipl. pravnik;

2) Ljiljana Ivanović, dipl. ekonomista;

3) prof. dr Dušanka Jovović, profesor Pravnog fakulteta;

4) Dragan Velić, stručni saradnik Komeserijata za izbeglice;

5) Miladin Đurović, direktor Centra za socijalni rad;

6) Nenad Kojić, profesor u Elektrotehničkoj školi;

7) Borivoje Marković, profesor;

8) Zlatibor Đorđević, dipl. pravnik;

– predstavnici studenata:

1) Nemanja Jakšić, student Ekonomskog fakulteta;

2) Nikola Elezović, student Filozofskog fakulteta;

3) Novica Đoković, student Medicinskog fakulteta;

– predstavnici univerziteta:

1) doc. dr Rada Trajković, Medicinski fakultet;

2) mr Gordana Milentijević, asistent Fakulteta tehničkih nauka;

3) mr Ivan Božović, asistent Ekonomskog fakulteta;

– predstavnici iz reda zaposlenih u ustanovi:

1) Dobrila Radović, zaposlena u Studentskom centru;

2) Nataša Rakić, zaposlena u Studentskom centru;

3) Slobodan Pavlović, zaposlen u Studentskom centru.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1304/2006-1

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/2/2

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA «PRIŠTINA» SA SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra «Priština» sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici:

1. Dejan Tmušić, predsednik;

2. Ljubinka Denčić, član;

3. Aleksandar Antanasijević, član;

4. Đorđe Vuksanović, član;

5. Momir Kasalović, član;

6. Srđan Vasić, član;

7. dr Slobodan Denić, član;

8. dr Miljan Jakšić, član;

9. Zoran Jovanović, član;

10. Miloš Mićalović, član;

11. Milka Savović, član;

12. Marko Miljković, član;

13. dr Dušanka Jovović, član;

14. mr Radmila Kosanović, član;

15. dr Milinko Milenković, član;

16. Nebojša Nedeljković, član;

17. Nataša Rakić, član;

18. Slobodan Pavlović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1304/2006

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/3/3

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96 i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešava se Nenad Popović dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1303/2006

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/4/4

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96 i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Imenuje se Nenad Popović za direktora Republičkog zavoda za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1303/2006-1

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/5/5

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za namensku industriju («Službeni glasnik RS», broj 58/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA

KOMISIJE ZA NAMENSKU INDUSTRIJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za namensku industriju članovi:

1. Goran Mrđa;

2. dr Radiša Đorđević;

3. Dragan Golušin.

II

U Komisiju za namensku industriju imenuju se za članove:

1. Branka Radović-Janković, izvršni direktor u Agenciji za privatizaciju;

2. Vladimir Arsenović, samostalni stručni saradnik u Ministarstvu finansija;

3. Zorica Kojčin, viši savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1382/2006

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/7/7

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93-dr. zakon, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

«NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA»

I

Razrešava se Aleksandar Paroški dužnosti direktora Javnog preduzeća «Nacionalni park Fruška Gora».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1390/2006

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/8/8

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93-dr. zakon, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

«NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA»

I

Imenuje se Konstantin Plužarević za direktora Javnog preduzeća «Nacionalni park Fruška Gora».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1390/2006-1

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/9/9

Na osnovu člana 35. stav 2. i člana 88. stav 2. tačka 2) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG

ZAVODA ZA INFORMATIKU I INTERNET

I

Razrešava se Zoran Purić dužnosti direktora Republičkog zavoda za informatiku i internet.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1260/2006

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/13/13

Na osnovu člana 35. stav 2. i člana 88. stav 2. tačka 2) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG

ZAVODA ZA INFORMATIKU I INTERNET

I

Postavlja se Slobodan Vučković za direktora Republičkog zavoda za informatiku i internet.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1260/2006-1

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/14/14

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05- dr. zakon),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VIŠE MEDICINSKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Anđelka Lazarević dužnosti direktora Više medicinske škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1444/2006

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/16/16

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05- dr. zakon),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE MEDICINSKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se dr Anđelka Lazarević za direktora Više medicinske škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1444/2006-1

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/17/17

Na osnovu člana 117. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 111. stav 4. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU

I

Razrešava se Velimir Stanojević dužnosti člana Saveta Tehničkog fakulteta u Čačku, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1445/2006

U Beogradu, 23. marta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.010/18/18

Ostavite komentar