128. sednica Vlade Republike Srbije, 17. januar 2014. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Razrešava se Ivanka Spahović dužnosti zamenika Republičkog javnog pravobranioca, zbog stupanja na funkciju u državnom organu, sa 20. januarom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-38/2014-1

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Olivera Stanimirović za zamenika Republičkog javnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-242/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Dubravka Zečević za zamenika Republičkog javnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11234/2013

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Milovanu Ivanoviću prestaje rad na položaju zamenika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, zbog stupanja na funkciju u državnom organu – sa 20. decembrom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-175/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE

DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ

I

Razrešava se prof. dr Aleksandar Milovanović dužnosti direktora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-27/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE

DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ

I

Imenuje se prof. dr Aleksandar Milovanović za direktora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-28/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

Razrešava se doc. dr Predrag Stojanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Niš, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-249/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

Imenuje se prof. dr Branislav Tiodorović za vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-251/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma o trgovini i dugoročnoj privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Tuniske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 10/65) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKOTUNISKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je prof. dr Žarku Obradoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije 29. avgusta 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-278/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma o trgovini i dugoročnoj privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Tuniske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 10/65) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKOTUNISKE KOMISIJE

I

Imenuje se prof. dr Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-279/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 23. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Aleksandar Gajić dužnosti predsednika Nadzornog odbor Akreditacionog tela Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11434/2013

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Tomislav Jovanović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Miodrag Stojković dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-16/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Božo Drašković dužnosti člana Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Marko Malović, naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-18/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU

I

Razrešava se dr Jegor Miladinović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Vojislav Mihailović, naučni savetnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, za člana Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-19/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

I

Razrešava se Božin Nikolić dužnosti predsednika Komisije za međunarodno humanitarno pravo.

II

U Komisiju za međunarodno humanitarno pravo imenuju se:

1) za predsednika:

– Slavoljub Carić, načelnik Odeljenja za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova;

2) za članove:

(1) Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(2) Igor Jovičić, sekretar Ministarstva kulture i informisanja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11421/2013

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA

OD VREDNOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti ovlašćenih predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti:

1. Branka Đorđević, predsednik,

2. Jasmina Vasilić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-245/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA

OD VREDNOSTI

I

Za ovlašćenog predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti imenuje se za predsednika Tijana Cvetković Gajičić, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-265/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 16. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža-most”, Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 70/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJAMREŽAMOST”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Stojanović, dipl. menadžer iz Beograda;

2) za članove:

(1) Saša Sekulić, dipl. menadžer iz Gračanice,

(2) Marko Knežević, dipl. menadžer iz Apatina,

(3) Miodrag Vujović, dipl. pravnik iz Beograda, nezavisan član,

(4) Maja Radojević, dipl. politikolog za novinarstvo i komunikologiju iz Kosovske Mitrovice, Javno preduzeće za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-347/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU DPBEOGRADSKI SAJAM

I

Razrešava se Zoran Vorkapić dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru DP „Beogradski sajam”.

II

Imenuje se dr Slađana Anđelković, dipl. pedagog iz Beograda, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru DP „Beogradski sajam”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-346/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije („Službeni glasnik RS”, broj 93/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR

NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

Razrešava se Nikša Vušurović dužnosti člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije.

II

Imenuje se Dragiša Milić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, za člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-359/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. Sporazuma o određivanju graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 19/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE NOVIH I PREKATEGORIZACIJU I MODERNIZACIJU POSTOJEĆIH GRANIČNIH PRELAZA SRBIJE

I

U Komisiju za otvaranje novih i prekategorizaciju i modernizaciju postojećih graničnih prelaza Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Nebojša Purić, Uprava granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2) za zamenika predsednika:

– Mirjana Bojović, Uprava granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

3) za članove:

(1) Vesna Tesla, Uprava granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

(2) mr Sava Stanković, Ministarstvo spoljnih poslova,

(3) Veselin Milošević, Uprava carina u Ministarstvu finansija,

(4) Aleksandar Kokić, Ministarstvo saobraćaja,

(5) Zoran Trbojević, Ministarstvo saobraćaja,

(6) Jadranka Beravs, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(7) Ljiljana Milovanović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-345/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 50. stav 2. Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMPENZACIONOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kompenzacionog fonda Republike Srbije:

1. Vlado Kovačević, predsednik,

2. Dejan Dokmanov, zamenik predsednika,

3. Bogdan Jovanović, član,

4. Goran Čolaković, član,

5. Ivan Stančić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-392/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 50. stav 2. Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMPENZACIONOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Zorica Tešić, strukovni inženjer industrijskog inženjerstva iz Novih Karlovaca;

2) za zamenika predsednika:

– Aleksandra Miljić, strukovni inženjer tehnologije iz Zrenjanina;

3) za članove:

(1) Radoslav Milojević, tehničar iz Kragujevca,

(2) Ksenija Krudulj, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje iz Zrenjanina,

(3) Predrag Katanić, dipl. inženjer poljoprivrede iz Rume.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-393/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA PODUNAVSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU

I

Momiru Radojkoviću prestaje rad na položaju načelnika Podunavskog upravnog okruga sa sedištem u Smederevu, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 13. februara 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-384/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU

I

Postavlja se Radoslav Cokić za načelnika Podunavskog upravnog okruga sa sedištem u Smederevu – od 14. februara 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-386/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Razrešava se Nikola Repac dužnosti načelnika Severnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-381/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Postavlja se Dragi Vučković za načelnika Severnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-383/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA BORSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U BORU

I

Razrešava se Siniša Puljecović dužnosti načelnika Borskog upravnog okruga sa sedištem u Boru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-382/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ NAČELNIKA BORSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U BORU

I

Postavlja se Miroslav Knežević na položaj načelnika Borskog upravnog okruga sa sedištem u Boru, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-385/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA

CENTRA ZA RAZMINIRANJE

I

Milanu Šapiću prestaje rad na položaju zamenika direktora Centra za razminiranje, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 16. oktobra 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-387/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE

I

Postavlja se Dragan Jovanović za zamenika direktora Centra za razminiranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-390/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Turističke organizacije Srbije:

1. dr Bojan Zečević, predsednik;

2. Miomir Milić, član;

3. Ankica Kondić, član;

4. Slobodan Unković, član;

5. Biljana Šujica Marinković, član.

II

U Upravni odbor Turističke organizacije Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Viktor Lazić, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) Aleksandar Marković, dipl. ekonomista iz Beograda,

(2) Milica Milićević, dipl. pravnik iz Beograda,

(3) dr Ratka Vušurović, doktor medicine iz Beograda,

(4) Dragan Popović, dipl. inženjer agronomije iz Osečine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-439/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Turističke organizacije Srbije:

1. Miroslava Gušić, predsednik;

2. Milanče Aćimović, član;

3. Srđan Marjanović, član.

II

U Nadzorni odbor Turističke organizacije Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Snežana Aleksić, dipl. turizmolog iz Beograda;

2) za članove:

(1) Srđan Kolarić, master pravnih nauka iz Beograda,

(2) Marko Pećanac, strukovni ekonomista iz Kikinde.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-450/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BORGRUPA RUDARSKOTOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO

U RESTRUKTURIRANJU, BOR

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. – u restrukturiranju, Bor:

1. Dragan Žikić,

2. Dalibor Orsovanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-441/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR RTB BORGRUPA RUDARSKOTOPIONIČARSKI BASEN BOR DOOU RESTRUKTURIRANJU, BOR

I

U Upravni odbor RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. – u restrukturiranju, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Nemanja Stevanović, dipl. pravnik iz Beograda,

2. Veselin Sjekloća, doktor strukturalne mehanike iz Beograda,

3. Andrija Jovičić, dipl. ekonomista iz Beograda,

4. Dragan Marinković, dipl. inženjer mašinstva iz Bora,

5. Jovica Radisavljević, dipl. inženjer rudarstva iz Bora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-440/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Razrešava se Jovan Mijaković dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za ljudske resurse.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-444/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se mr Miloš Janković za pomoćnika ministra odbrane – Sektor za ljudske resurse.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-445/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 55/12 – US i 17/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VOJNOBEZBEDNOSNE AGENCIJE

I

Razrešava se Svetko Kovač dužnosti direktora Vojnobezbednosne agencije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-442/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 55/12 – US i 17/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU GENERALNOG INSPEKTORA

I

Razrešava se Miladin Vujanović dužnosti Generalnog inspektora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-446/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 55/12 – US i 17/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU GENERALNOG INSPEKTORA

I

Postavlja se Milan Letić za Generalnog inspektora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-447/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar