129. sednica Vlade Republike Srbije, 11. jun 2015. godine

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMASTARA PLANINAKNJAŽEVAC

I

Konstatuje se da je Svetislavu Popadiću prestao mandat direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac, zbog isteka perioda na koji je imenovan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6256/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMASTARA PLANINAKNJAŽEVAC

I

Imenuje se Vladimir Simović za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6257/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Slobodan Jevtić dužnosti sekretara Pregovaračke grupe za pravo intelektualne svojine Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6413/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Mirjana Šarić, viši savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu, za sekretara Pregovaračke grupe za pravo intelektualne svojine Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6415/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini („Službeni glasnik RS”, broj 24/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

I

Razrešava se Ljerka Ećimović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini – Sektor za stručno-operativne poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6435/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Predragu Peruničiću prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, zbog podnošenja pismene ostavke – 11. juna 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6258/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Sandra Dokić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6259/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Mira Stanojev za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave ‒ Sektor za naplatu u Ministarstvu finansija od 12. juna 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6439/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 2. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 6/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

SRPSKORUSKOG HUMANITARNOG CENTRA

I

Razrešava se Dragutin Matanović dužnosti člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra.

II

Imenuje se Milosav Miličković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, za člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6438/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se mr Nikola Pavić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6454/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se Slađana Đukić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6460/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se dr Tatjana Rajović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6452/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Svetlana Miltenović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6457/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 2. Odluke o osnivanju Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd („Službeni glasnik RS”, br. 110/07 i 118/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZREŠENJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVAPROSVETNI PREGLEDDOO BEOGRAD

I

Daje se saglasnost na Odluku o razrešenju mr Milovana Trifunovića dužnosti direktora Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd, broj 66/IV, koju je donela Skupština Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd na sednici od 9. juna 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6493/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 2. Odluke o osnivanju Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd („Službeni glasnik RS”, br. 110/07 i 118/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVAPROSVETNI PREGLEDDOO BEOGRAD

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju Gorana Pavlovića za direktora Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd, broj 67/IV, koju je donela Skupština Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd na sednici od 9. juna 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6494/2015

U Beogradu, 11. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar