12. sednica Vlade Republike Srbije, 22. april 2004. godine

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se DRAGANA MLADENOVIĆ dužnosti sekretara Ministarstva za kapitalne investicije.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2778/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98 i 65/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U KULI

I

LENKI KRVAVAC prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Kuli sa 14. februarom 2004. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2783/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/2/2

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 93/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU HUMANITARNE I RAZVOJNE POMOĆI

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći:

1. ZORAN ŽIVKOVIĆ, predsednik;

2. prof. dr GORAN PITIĆ, član;

3. dr GORDANA MATKOVIĆ, član;

4. mr BOŽIDAR ĐELIĆ, član;

5. ALEKSANDAR VLAHOVIĆ, član.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2788/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/5/5

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 93/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU HUMANITARNE I RAZVOJNE POMOĆI

I

U Komisiju za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći, imenuju se:

za predsednika

dr VOJISLAV KOŠTUNICA, predsednik Vlade Republike Srbije;

za članove:

1. dr MIROLjUB LABUS, potpredsednik Vlade Republike Srbije;

2. mr MLAĐAN DINKIĆ, ministar finansija;

3. dr BOJAN DIMITRIJEVIĆ, ministar trgovine, turizma i usluga;

4. dr PREDRAG BUBALO, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom;

5. SLOBODAN LALOVIĆ, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2758/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/6/6

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 69/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji:

1. ANA S. TRBOVIĆ, predsednik;

2. ANĐELKA MIHAJLOV, član;

3. DUŠAN PROTIĆ, član;

4. IVICA EŽDENCI, član;

5. ŽIVOJIN STJEPIĆ, član;

6. DRAGICA VLAOVIĆ-VASILjEVIĆ, član;

7. SAŠA GMIJOVIĆ, član;

8. ANDRIJA PEJOVIĆ, član;

9. ROBERT SEPI, član;

10. ZORICA MARINKOVIĆ, član;

11. IVANA RODIĆ, član;

12. JELENA ZEKIĆ, član;

13. IVAN ĐORĐEVIĆ, član;

14. MIRJANA ČIZMAROV, član;

15. LjILjANA MILOSAVLjEVIĆ, član;

16. dr IVAN JOVANOVIĆ, član;

17. MIROSLAV KUKOBAT, član;

18. LjILjANA STOJILjKOVIĆ, član;

19. ALEKSANDAR BELIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2762/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/7/7

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 69/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

U Komisiju za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji, imenuju se:

za predsednika

RADMILA MILIVOJEVIĆ, sekretar Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji;

za članove:

1. BRANISLAV BJELICA, zamenik ministra pravde;

2. NEVENA VITOŠEVIĆ, zamenik ministra vera;3. mr ZORA SIMOVIĆ, zamenik ministra privrede;

4. ALEKSANDAR ČOTRIĆ, zamenik ministra za dijasporu;

5. SUZANA ĐORĐEVIĆ-MILOŠEVIĆ, pomoćnik ministra poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede;

6. GORDANA LUKIĆ, pomoćnik ministra trgovine, turizma i usluga;

7. ĐORĐE CVETINČANIN, sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

8. SVETLANA RADOSAVLjEVIĆ, sekretar Ministarstva prosvete i sporta;

9. TATJANA DINKIĆ, načelnik u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom;

10. MIRJANA ČIZMAROV, pomoćnik ministra za kapitalne investicije;

11. LjILjANA MILOSAVLjEVIĆ, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike;

12. dr IVAN JOVANOVIĆ, pomoćnik ministra zdravlja;

13. LjILjANA STOJILjKOVIĆ, pomoćnik ministra kulture;

14. ALEKSANDAR BELIĆ, pomoćnik ministra nauke i zaštite životne sredine;

15. MIROSLAV KUKOBAT, savetnik ministra rudarstva i energetike;

16. NATAŠA PETRUŠIĆ, šef Biroa za međunarodnu saradnju u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

17. JELENA SEDLAČEK, savetnik ministra finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2761/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/8/8

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se MIRJANA LISOV dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2823/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/9/9

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se MIRJANA LISOV za sekretara Ministarstva rudarstva i energetike.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2823/2004-1

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/10/10

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se prof. dr SLOBODAN SOKOLOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za naftu i gas.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2824/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/11/11

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se prof. dr SLOBODAN SOKOLOVIĆ za pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za naftu i gas.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2824/2004-1

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/12/12

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se LjILjANA HADžIBABIĆ dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za elektroenergetiku.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2825/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/13/13

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Postavlja se DRAGAN PENEZIĆ za pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za koncesije.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2806/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/15/15

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 59/01, 3/02, 42/03 i 64/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA

SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za borbu protiv korupcije, na lični zahtev:

1. ZAGORKA GOLUBOVIĆ, član;

2. NIKOLA MILOŠEVIĆ, član.

I I

U Savet za borbu protiv korupcije imenuju se:

za članove:

1. JELISAVETA VASILIĆ;

2. prof. dr DANILO ŠUKOVIĆ;

3. prof. dr MILIĆ MILOVANOVIĆ.

I I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2830/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/16/16

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

PRIVREDE

I

Postavlja se dr SLAVOMIR VULETIĆ za pomoćnika ministra privrede – Sektor za privatizaciju.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2845/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/17/17

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS“, broj 9/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

«JAT AIRWAYS»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj «Jat Airways»:

– članovi iz preduzeća:

1. NADA TOMIĆEVIĆ;

2. ŽELjKO ČEKLIĆ;

3. MIHAJLO VACIĆ;

4. GORAN VELIČKOVIĆ.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2759/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/18/18

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS“, broj 9/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

«JAT AIRWAYS»

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj «Jat Airways», imenuju se:

za članove iz preduzeća:

1. NADA TOMIĆEVIĆ, stručni saradnik;

2. NENAD KUKOLjAC, dipl. mašinski inž;

3. LjUPČO NIKODINOVSKI, kapetan ATR-72;

4. PETAR SIMONOVIĆ, aviomehaničar.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2759/2004-1

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/19/19

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se DRAGOMIR UMIĆEVIĆ dužnosti zamenika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2914/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/21/22

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se GORAN MANDIĆ za zamenika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2915/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/22/23

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju graničnih kontrolnih organa u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, broj 17/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU GRANIČNIH KONTROLNIH

ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

I

U Radnu grupu za koordinaciju graničnih kontrolnih organa u Republici Srbiji, imenuje se:

za predsednika

DRAGAN JERENIĆ, direktor Uprave carina u Ministarstvu finansija;

za članove:

1. dr EMILIJA VUKADIN, pomoćnik ministra finansija;

2. ALEKSANDAR TODOROVIĆ, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3. BRATISLAV RADIVOJEVIĆ, šef odseka u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom;

4. pukovnik mr MIROSLAV RADOJČIĆ, pomoćnik načelnika uprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

5. dr MILIVOJ STEVANOVIĆ, Ministarstvo zdravlja;

6. LUKA STARČEVIĆ, koordinator u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine.

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2865/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/23/24

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA

U SREMSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se MILAN MIŠIĆ dužnosti upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2927/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/25/26

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA

U SREMSKOJ MITROVICI

I

Postavlja se DRAGOLjUB LONČAREVIĆ za upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2926/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/26/27

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA VASPITNO-POPRAVNOG DOMA

U KRUŠEVCU

I

Postavlja se STEVAN AKSENTIJEVIĆ za upravnika Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2925/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/27/28

Na osnovu člana 18. stav 4. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije(„Službeni glasnik RS“, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 117/03, 130/03, 132/03, 23/04 i 25/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA AGENCIJE

ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se BRANKA ANDRIĆ dužnosti sekretara Agencije za zaštitu životne sredine.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2077/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/29/30

Na osnovu člana 18. stav 4. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 117/03, 130/03, 132/03, 23/04 i 25/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA AGENCIJE

ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se dr BRANKO KARADžIĆ za sekretara Agencije za zaštitu životne sredine.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2078/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/31/32

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA AGENCIJE

ZA RECIKLAŽU

I

Razrešava se RADE ŠARČEVIĆ dužnosti direktora Agencije za reciklažu.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2079/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.010/47/47

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA AGENCIJE

ZA RECIKLAŽU

I

Postavlja se GORDANA PEROVIĆ za direktora Agencije za reciklažu.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2080/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/33/34

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se ĐORĐE KARDUM dužnosti direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2081/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.013/3/3

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOČKOG ZAVODA

I

Postavlja se JOVANKA ANDREJEVIĆ za direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2081/2004-1

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/35/36

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA AGENCIJE

ZA RECIKLAŽU

I

Razrešava se GORDANA PEROVIĆ dužnosti zamenika direktora Agencije za reciklažu.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2080/2004-1

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/36/37

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se BRANKO ZIVLAK za zamenika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2081/2004-3

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/37/38

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se mr MILAN DACIĆ dužnosti zamenika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

I I

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2081/2004-2

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/38/39

Na osnovu člana 6. stav 2. Odluke o osnivanju organizacije za zaštitu prirodnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 88/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E ŠE Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA

ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Imenuje se dr LIDIJA AMIDŽIĆ za direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2943/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/39/40

Na osnovu člana 6. stav 2. Odluke o osnivanju organizacije za zaštitu prirodnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 88/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA

ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešava se dr LIDIJA AMIDŽIĆ dužnosti direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2942/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/40/41

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

KULTURE

I

Razrešava se LjILjANA STOJILjKOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2923/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/41/42

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjE POMOĆNIKA MINISTRA

KULTURE

I

Postavlja se VLADIMIR TOMČIĆ za pomoćnika ministra kulture – Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2924/2004

U Beogradu, 22. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.025/42/43

Ostavite komentar