Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR

Član 1.

U Zakonu o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (“Službeni glasnik RS“, broj 57/03), posle člana 65. dodaje se član 65a, koji glasi:

“Član 65a

Način vođenja Registra zaloge, upis založnih prava i drugih podataka u Registar zaloge, davanje podataka, kao i oblik i sadržinu zahteva za upis u Registar zaloge i zahteva za davanje podataka iz tog registra bliže uređuje Vlada Republike Srbije.“.

Član 2.

Posle člana 66. dodaju se čl. 66a, 66b i 66v, koji glase:

“Član 66a

Dok nadležna organizacija ne počne da obavlja poslove vođenja Registra zaloge u skladu sa zakonom, poslove vođenja Registra zaloge obavljaće Narodna banka Srbije.

Izuzetno od odredbe člana 56. stav 3. ovog zakona, Narodna banka Srbije, do 31. decembra 2004. godine, poslove vođenja Registra zaloge obavljaće u jednoj jedinici Registra zaloge, u Beogradu.

Član 66b

Sredstva neophodna za obavljanje poslova iz člana 66a ovog zakona obezbediće se iz:

budžeta Republike Srbije;

donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

drugih izvora finansiranja, u skladu sa zakonom.

Član 66v

Organizacija iz člana 57. ovog zakona, danom početka obavljanja poslova vođenja Registra zaloge, preuzeće dokumentaciju, opremu, sredstva za rad, arhivu, zaposlene i deo informacionog sistema Narodne banke Srbije koji se koriste za obavljanje poslova vođenja Registra zaloge.“.

Član 3.

U čl. 67, 68. i 70. reč: “januara“ zamenjuje se rečju: “jula“.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona predstavlja član 72. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine; pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, njihovih udruženja i komora; finansijski sistem, sistem u oblastima ekonomskih odnosa sa inostranstvom, tržišta.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona nalaze se u potrebi odlaganja početka primene zakona. Imajući u vidu da je za konstituisanje zaloge u smislu Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, neophodan upis u Registar zaloge, kao i činjenicu da Registar zaloge nije otpočeo sa radom u skladu sa rokovima određenim u Zakonu, neophodna je izmena Zakona kojom će se rokovi utvrđeni zakonom uskladiti sa realnim otpočinjanjem rada Registra zaloge. Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o Agenciji za vođenje privrednih registara kojim je određeno ustanovljavanje Agencije koja bi bila nadležna za vođenje registara relevantnih za privredni promet, u koje, između ostalih, spada i Registar zaloge. Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar predviđeno je da nedržavinske zaloge konstituisane odlukom suda, drugog državnog organa ili neposredno na osnovu zakona imaju prioritet po istim pravilima kao i nedržavinske zaloge koje nastaju na osnovu ugovora (od trenutka upisa u Registar zaloge). U skladu sa navedenim, ovim Zakonom stavljeni su u isti položaj svi poverioci te i Republika Srbija u pogledu potraživanja koja nastaju na osnovu poreza. Ukoliko se primena ovog zakona ne bi odložila, a rokovi za upis određenih zaloga vezali za dan otpočinjanja rada registra, mogućnost sticanja zaloge na potraživanjima koja nastaju po osnovu poreza, kao i mogućnost odgovarajuće prinudne naplate, bili bi dovedeni u pitanje. Polazeći od navedenog, Predlogom zakona predviđeno je i poveravanje obavljanja poslova vođenja Registra zaloge Narodnoj banci Srbije, do potpunog razvoja Agencije imajući u vidu vreme neophodno za formiranje Agencije i faktičku pripremu informatičkih i drugih rešenja (imenovanje nadležnih organa Agencije, poslovne prostorije, nabavka hardvera, izrada softvera…) kao i činjenicu da je Predlogom zakona o Agenciji za privredne registre predviđen 1. jul 2005. godine kao datum od kada Agencija počinje da obavlja poslove vođenja Registra zaloge.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predviđeno je da se način i uslovi pod kojima se obavlja posao vođenja registra uređuju aktom koji donosi Vlada Republike Srbije. Na ovaj način obezbeđuje se da se bliži način i uslovi odrede unapred kako bi se izbegla eventaulna nesaglasnost tehničko tehnoloških rešenja za vođenje registra. U trenutku kada organizacija nadležna za vođenje registra bude određena u skladu sa zakonom, kao trajno rešenje, prelazak informatičkog rešenja na drugu organizaciu ne bi doveo do nesaglasnosti i na taj način bi sigurnost podataka upisanih u registar bila obezbeđena.

Članom 2. dodaju se tri člana zakona.

Novopredloženim članom 66a predviđa se da će poslove vođenja Registra zaloge privremeno obavljati Narodna banka Srbije. Narodna banka Srbije obavljala bi poslove vođenje Registra zaloge do određivanja nadležne organizacije u skladu sa relevantnim zakonom. Stavom 2. istog člana uređuje se izuzetno i privremeno obavljanje navedenih poslova samo u jednoj jedinici Registra zaloge, u Beogradu, imajući u vidu potrebno vreme za potpun razvoj sistema.

Novopredloženim članom 66b utvrđeno je da će se sredstva neophodna za obavljanje poslova vođenja registra obezbediti iz Budžeta Republike Srbije, donacija, priloga i sponzorstava domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica i drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.

Novopredloženim članom 66v predviđeno je da nadležna organizacija koja bude određena u skladu sa zakonom danom otpočinjanja sa radom, preuzima dokumentaciju, opremu (hardver i softver), sredstva za rad, arhivu, zaposlene i deo informacionog sistema Narodne banke Srbije koji su korišćeni za obavljanje poslova vođenja Registra zaloge. Na ovaj način obezbeđuje se da institucionalna promena organizacije za vođenje registra, u smislu određivanja nadležne orgaizacije u skladu sa zakonom kao trajnog rešenja, ne ugrozi kompaktnost sistema kako u smislu neophodne opreme tako i u smislu znanja i iskustva u obavljanju ovih poslova.

Članom 3. Predloga zakona utvrđeno je da se rokovi za upis zaloga u slučaju kada je zaloga nastala u skladu sa zakonom koji uređuje izvršni postupak ili drugim zakonom, odnosno odlukom državnog organa u skladu sa zakonom kao i sam početak primene Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, odlažu do jula 2004. godine.

Članom 4. Predloga zakona određuje se vreme stupanja na snagu zakona.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Polazeći od činjenice da bi Registar zaloge i Registar finansijskog lizinga vodila ista organizacija, kao i činjenice da bi se navedeni registri zasnivali na istom hardverskom i sličnim softverskim rešenjima, koristili istu opremu, obuhvatali iste zaposlene i slično, a radi smanjenja troškova, za sprovođenje ovog zakona i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar potrebno je obezbediti posebna finansijska sredstva u ukupnom iznosu od oko 250.000,00 € u dinarskoj protivvrednosti. U početnom periodu nije neophodno obezbeđenje sredstava, imajući u vidu da postojeći resursi u okviru Narodne banke Srbije (informatička rešenja-softver, računarska oprema itd.) mogu da zadovolje potrebe obavljanja poslova u jednoj jedinici u Beogradu. Imajući u vidu da za potpunu implementaciju sistema neophodna nabavka određenog hardvera (servera koji bi na zadovoljavajući način mogli da odgovore potrebama potpunog razvoja sistema, skenera, određenog broja računara itd.) kao i razvoj određenih softverskih rešenja (aplikacije koja bi bila osnova registra) neophodna su dodatna ulaganja koja bi obezbedila potpunu implementaciju sistema registra. Navedena sredstva obezbedila bi se iz donacija u početnoj fazi. Sredstva koja bi bila neophodna za vođenje registra u 2005. godini biće predložena u zakonu kojim se uređuje budžet za 2005. godinu.

V. ODREDBE ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NAPOKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR ČIJE SE IZMENE I DOPUNE VRŠE

Član 65a

NAČIN VOĐENjA REGISTRA ZALOGE, UPIS ZALOŽNIH PRAVA I DRUGIH PODATAKA U REGISTAR ZALOGE, DAVANjE PODATAKA, KAO I OBLIK I SADRŽINU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ZALOGE I ZAHTEVA ZA DAVANjE PODATAKA IZ TOG REGISTRA BLIŽE UREĐUJE VLADA REPUBLIKE SRBIJE.

Član 66a

DOK NADLEŽNA ORGANIZACIJA NE POČNE DA OBAVLjA POSLOVE VOĐENjE REGISTRA ZALOGE U SKLADU SA ZAKONOM, POSLOVE VOĐENjA REGISTRA ZALOGE OBAVLjAĆE NARODNA BANKA SRBIJE.

IZUZETNO OD ODREDBE ČLANA 56. STAV 3. OVOG ZAKONA, NARODNA BANKA SRBIJE, DO 31. DECEMBRA 2004. GODINE, POSLOVE VOĐENjA REGISTRA ZALOGE OBAVLjAĆE U JEDNOJ JEDINCI REGISTRA ZALOGE, U BEOGRADU.

Član 66b

SREDSTVA NEOPHODNA ZA OBAVLjANjE POSLOVA IZ ČLANA 66A OVOG ZAKONA OBEZBEDIĆE SE IZ:

BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE;

DONACIJA, PRILOGA I SPONZORSTVA DOMAĆIH I STRANIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA;

DRUGIH IZVORA FINANSIRANjA, U SKLADU SA ZAKONOM.

Član 66v

ORGANIZACIJA IZ ČLANA 57. OVOG ZAKONA, DANOM POČETKA OBAVLjANjA POSLOVA VOĐENjA REGISTRA ZALOGE, PREUZEĆE DOKUMENTACIJU, OPREMU, SREDSTVA ZA RAD, ARHIVU, ZAPOSLENE I DEO INFORMACIONOG SISTEMA NARODNE BANKE SRBIJE KOJI SE KORISTE ZA OBAVLjANjE POSLOVA VOĐENjA REGISTRA ZALOGE.

Član 67.

Ako je odlukom nadležnog suda konstituisana nedržavinska zaloga na pokretnoj stvari ili potraživanju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršni postupak ili drugim zakonom, do 1. januara JULA 2004. godine, pravo prvenstva u namirenju, računa se od dana donošenja sudske odluke, ukoliko poverilac podnese zahtev za upis zaloge u Registar zaloge do 1. januara JULA 2004. godine.

Ako poverilac podnese zahtev za upis nedržavinske zaloge iz stava 1. ovog člana u Registar zaloge posle 15. januara JULA 2004. godine, pravo prvenstva u namirenju računa se od dana upisa u Registar zaloge.

Uz zahtev iz st. 1. i st. 2. ovog člana, poverilac je dužan da priloži odluku suda o konstituisanju nedržavinske zaloge.

Član 68.

Ako je nedržavinska zaloga nastala neposredno na osnovu zakona ili je konstituisana odlukom državnog organa u skladu sa zakonom, do 1. januara JULA 2004. godine, pravo prvenstva u namirenju računa se od dana nastanka na osnovu zakona ili od dana donošenja odluke državnog organa, ukoliko poverilac podnese zahtev za upis zaloge u Registar zaloge do 15. januara JULA 2004. godine.

Ako poverilac podnese zahtev za upis nedržavinske zaloge iz stava 1. ovog člana u Registar zaloge 15. januara JULA 2004. godine, pravo prvenstva u namirenju računa se od dana upisa u Registar zaloge.

Uz zahtev iz st. 1. i st. 2. ovog člana, poverilac je dužan da priloži odluku državnog organa o konstituisanju nedržavinske zaloge.

Član 70.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara JULA 2004. godine.

Ostavite komentar