131. sednica Vlade Republike Srbije, 24. januar 2014. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Srboljubu Paniću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 22. januarom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-607/2014

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 6/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU VISOKOG PREDSTAVNIKA

REPUBLIKE SRBIJE U STALNOM MEŠOVITOM KOMITETU

OSNOVANOM U SKLADU SA ČLANOM 4. SPORAZUMA O

PITANJIMA SUKCESIJE

I

Razrešava se prof. dr Oliver Antić dužnosti visokog predstavnika Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu osnovanom u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Imenuje se prof. dr Rodoljub Etinski, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, za visokog predstavnika Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu osnovanom u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-567/2014

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA SUDSKU MEDICINU NIŠ

I

Razrešava se dr Nikola Dimitrijević dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za sudsku medicinu Niš.

II

Imenuje se dr Jasmina Ranković, Dom zdravlja Niš, za člana Upravnog odbora Zavoda za sudsku medicinu Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-600/2014

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Aleksandar Jokić, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-6751/2013 od 9. avgusta 2013. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-632/2014

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 76/09 i 113/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije:

1. Marija Blečić,

2. Ivana Kovačević.

II

U Upravni odbor Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije imenuju se za članove:

1. Danijel Nikolić, savetnik Generalnog sekretara Vlade,

2. Svetlana Sekulić, mlađi savetnik u Kabinetu ministarke energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-629/2014-1

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Kosovska Mitrovica i obrazovanju Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica („Službeni glasnik RS”, broj 80/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O ODREĐIVANJU ALEKSANDRA SPIRIĆA DA PRIVREMENO OBAVLJA POSLOVE PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE

KOSOVSKA MITROVICA

I

Određuje se Aleksandar Spirić, član Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica, da privremeno obavlja poslove predsednika Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica, do imenovanja predsednika Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-665/2014

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE

ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Snežana Vukotić za pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-650/2014

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Zvečan i obrazovanju Privremenog organa opštine Zvečan („Službeni glasnik RS”, broj 80/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA

OPŠTINE ZVEČAN

I

Razrešava se Ivan Todosijević dužnosti člana Privremenog organa opštine Zvečan.

II

Imenuje se Vučina Janković za člana Privremenog organa opštine Zvečan.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-674/2014

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar