Uredba o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova (sa prilozima)

Na osnovu člana 73. stav 7. i člana 81. stav 4. Zakona o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11 i 104/13),

Vlada donosi

UREDBU

O ZVANjIMA, USLOVIMA ZA STICANjE ZVANjA I OVLAŠĆENjA

ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA

Deo prvi

Uvodne odredbeČlan 1.

Ovom uredbom propisuju se zvanja, uslovi i način sticanja zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova sa rokovima važenja ovlašćenja i overa, vrste brodskih delatnosti koje obavljaju pomorci, nivoi odgovornosti pomoraca, program i način polaganja ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, uslovi za sticanje ovlašćenja o alternativnoj osposobljenosti, postupak izdavanja ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, način obračunavanja pomorskog staža, program obuke i uslove za sprovođenje ubrzane obuke, način vođenja i obrasce dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi, obaveze instruktora, odnosno procenjivača, kao i obaveze ispitivača i kandidata u okviru praktične obuke, način i uslovi za izbor ispitivača u ispitnu komisiju, način osnivanja i poslove Radne grupe za STCW plan i program (silabus), uslovi i način priznavanja, obnove i zamene ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, način provere znanja o pomorskom zakonodavstvu Republike Srbije u slučaju priznavanja ovlašćenja o osposobljenosti na upravljačkom nivou, sadržinu i obrazac ovlašćenja, kao i obrazac, sadržinu, način izdavanja i vođenja registra izdatih ovlašćenja i registra izdatih odobrenja akreditovanim institucijama, kao i bliži uslovi koje moraju da ispunjavaju akreditovane institucije, instruktori, odnosno procenjivači akreditovane institucije, kao i ispitivači.

Član 2.

Odredbe ove uredbe ne primenjuju se na zapovednike, oficire i članove posade:

1) ratnih brodova;

ribarskih brodova;

pomorskih jahti i čamaca.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) akreditovana institucija je javno priznati organizator aktivnosti u smislu zakona kojim se uređuje obrazovanje odraslih, koja na osnovu odobrenja ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministarstvo) ostvaruje neformalno obrazovanje odraslih na osnovu programa iz ove uredbe vršenjem teorijske i praktične obuke kojom se stiče propisani nivo teorijske i praktične osposobljenosti i koja sprovodi procene osposobljenosti pomoraca u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje pomorska plovidba, ove uredbe i Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama, a kojima se omogućava sticanja kompetencija i kvalifikacija za obavljanje zanimanja, posla, radne funkcije ili radne operacije u oblasti pomorskog transporta;

2) brodska delatnost je grupa poslova, dužnosti i odgovornosti koje su neophodne za rad broda, bezbednost ljudskih života na moru i zaštitu morske sredine u skladu sa odredbama STCW Zakonika o obuci, izdavanju uverenja i vršenju brodske straže pomoraca, koji je usvojen Rezolucijom 2. konferencije država strana ugovornica Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama;

3) GMDSS (Global Maritime Distres Safety Sistem) je globalni pomorski sistem opasnosti i bezbednosti (u daljem tekstu: GMDSS);

4) GMDSS radio-operater je lice koje ima važeće ovlašćenje izdato u skladu sa odredbama ove uredbe i Radio pravila (u daljem tekstu: GMDSS radio-operater);

5) godinu dana je vremenski period od 12 meseci;

6) delatnost je grupa poslova, dužnosti i odgovornosti koje su navedene u STCW Zakoniku o obuci, izdavanju uverenja i vršenju brodske straže pomoraca, a koje su neophodne za rad broda, bezbednost ljudskog života na moru i zaštitu morske sredine;

7) drugi oficir mašine je oficir mašine, prvi do upravitelja mašine, koji preuzima dužnost upravitelja u slučaju da tu dužnost upravitelj mašine ne može obavljati;

8) EMSA je Evropska agencija za pomorsku bezbednost (u daljem tekstu: EMSA);

9)  zapovednik je lice koje zapoveda brodom;

10) ISF (International Shipping Federation) je Međunarodna brodarska federacija (u daljem tekstu: ISF);

11) IMO je Međunarodna pomorska organizacija (u daljem tekstu: IMO);

12) IMO model kurs su izdanja IMO-a koja sadrže smernice za akreditovane institucije u pripremi i razvoju obuka za sticanje ovlašćenja i potvrda za pomorce, a koja imaju za cilj da obuke budu u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama i STCW Zakonika o obuci, izdavanju uverenja i vršenju brodske straže pomoraca (u daljem tekstu: IMO model kurs);

13) ISPS Pravilnik je Međunarodni pravilnik o sigurnosti brodova i lučkih postrojenja, sa izmenama i dopunama (u daljem tekstu: ISPS Pravilnik);

14) kompanija je vlasnik pomorskog broda ili bilo koje drugo fizičko ili pravno lice, kao što je zakupac, bareboat čarterer ili menadzer, koje je preuzelo odgovornost za upravljanje pomorskim brodom od vlasnika pomorskog broda i koje je preuzimanjem takve odgovornosti preuzelo ovlašćenja i odgovornosti u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama;

15) kontrola (audit) je sistematski, nezavisni i dokumentovani proces prikupljanja dokumentacije koja je predmet kontrole, kao i procesa izvođenja obuka, kao i njihovo objektivno procenjivanje (evaluacija) u cilju utvrđivanja u kojoj su meri ispunjeni kriterijumi kontrole;

16) matrica je tabela modula potrebnih za svaki predmet koji kandidat za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti mora uspešno da završi;

17) mesec dana je kalendarski mesec ili vremenski period od 30 dana;

18) obuka je celina teorijske nastave, praktičnih vežbi, uključujući simulaciju i praktičnu obuku, koja je neophodna da bi se stekao i održavao odgovarajući nivo osposobljenosti, a koja obuhvata:

(1) početnu procenu osposobljenosti kandidata za sticanje ovlašćenja,

(2) obuku i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji i/ili na brodu, na osnovu koje se izdaje ovlašćenje, pod uslovom polaganja ispita za sticanje ovlašćenja za koje je propisano polaganje ispita,

(3) obuku za osvežavanje znanja, koja služi za održavanje važenja ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti,

(4) obuku imalaca ovlašćenja koji imaju pravo da rade kao instruktori, procenjivači i/ili ispitivači;

19) ovlašćenje o osposobljenosti je isprava izdata od strane ministarstva u skladu sa odredbama ove uredbe i odredbama glava II, III, IV i VII Priloga uz Međunarodnu konvenciju o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama, zapovedniku, oficiru i GMDSS radio-operateru, kojom se dokazuje njihova osposobljenost i na osnovu koje njen zakoniti imalac može da obavlja određene poslove na nivou odgovornosti koja je u njima naznačena, za vreme dok je ukrcan na brodu određene vrste, tonaže, odnosno snage pogonskih mašina;

20) ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti je isprava različita od ovlašćenja o osposobljenosti, izdata od strane ministarstva, kojom se potvrđuje da njen zakoniti imalac ispunjava propisane zahteve u pogledu obuke, osposobljenosti ili pomorskog staža u skladu sa odredbama ove uredbe i Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama;

21) ovlašćenje o ekvivaletnoj osposobljenosti je isprava izdata od strane ministarstva kojom se zapovedniku, oficiru i GMDSS radio-operateru overava ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti koje je izdato od strane države članice Evropske unije ili države ugovornice Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru, kao i Švajcarske Konfederacije, odnosno treće države i priznato u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje pomorska plovidba;

22) overa ovlašćenja je isprava kojom ministarstvo potvrđuje da su ovlašćenja o osposobljenosti zapovednika, oficira i GMDSS radio-operatera, kao i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti izdata u skladu sa Propisom V/1-1 i V/1-2 Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama, stečena u skladu sa odredbama ove uredbe i Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama;

23) ograničenje je smanjenje ovlašćenja pomorca za obavljanje određenih poslova, odnosno za službu na brodu, određene veličine, pogonske snage mašinskog kompleksa, posebne namene ili svojstava, koje se navodi u njegovom ovlašćenju o osposobljenosti ili posebnoj osposobljenosti;

24) odobren znači odobren od strane ministarstva u skladu sa odredbama ove uredbe;

25) osposobljeni pomorac u službi palube (kormilar) je član posade osposobljen u skladu sa propisom II/5 Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama;

26) osposobljeni pomorac u službi mašine (mazač) je član posade osposobljen u skladu sa propisom III/5 Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama;

27) oficir je član posade broda koji je odgovoran za plovidbenu, mašinsku ili radio-stražu, koji je za takvu dužnost osposobljen u skladu sa odredbama ove uredbe;

28) oficir plovidbene straže je oficir osposobljen u skladu sa odredbama ove uredbe i odeljka A-II/1 STCW Zakonika o obuci, izdavanju uverenja i vršenju brodske straže pomoraca;

29) oficir plovidbene straže u mašinskom odeljenju je oficir osposobljen u skladu sa odredbama ove uredbe i Dela A-III/1 STCW Zakonika o obuci, izdavanju uverenja i vršenju brodske straže pomoraca;

30) oficir za elektrotehniku je oficir osposobljen u skladu sa propisom III/6 Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama;

31) oficir odgovoran za sigurnost broda je lice na brodu odgovorno zapovedniku, imenovano od strane kompanije kao lice odgovorno za sigurnost broda, uključujući sprovođenje i održavanje plana sigurnosne zaštite broda i veze sa licem odgovornim za sigurnosnu zaštitu u kompaniji, kao i sa oficirima zaduženim za sigurnost luke;

32) pisani dokaz je potvrda ili drugi dokument osim ovlašćenja o osposobljenosti ili ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti, kojim se dokazuje da su ispunjeni odgovarajući zahtevi propisani ovom uredbom;

33) pomorski staž je staž na pomorskom brodu koji je uslov za izdavanje ili obnavljanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti;

34) potvrda o osposobljenosti je isprava na osnovu koje je njen imalac ovlašćen da obavlja određene poslove na brodu koji su u njoj naznačeni;

35) potvrda o uspešno završenoj obuci je isprava kojom akreditovana institucija potvrđuje da je na ispravi navedeni polaznik sa uspehom završio propisanu obuku u propisanom trajanju, u skladu sa propisanim programom;

36) pogonska snaga je ukupna najveća trajna snaga svih glavnih pogonskih mašina kako je navedeno u upisnom listu ili drugoj brodskoj ispravi pomorskog broda;

37) pomorac je bilo koje lice koje je zaposleno ili uzeto u službu ili koje radi u bilo kom svojstvu na brodu na koji se primenjuje ova uredba;

38) pomorski brod je brod koji je namenjen za plovidbu isključivo morima i okeanima, koji se ne može koristiti za plovidbu isključivo unutrašnjim vodnim putevima ili isključivo u zonama u kojima se primenjuju lučka pravila i propisi;

39) prvi oficir palube je oficir palube, prvi do zapovednika, koji preuzima dužnost zapovedanja brodom, u slučaju da zapovednik tu dužnost ne može da obavlja;

40) prekobrojni oficir je oficir palube ili mašine koji tokom službe na brodu obavlja samo deo delatnosti svoje službe, kao na primer oficir izvan službe, oficir odgovoran za teret i dr;

41) pripravnik je lice koje prolazi program obuke, odnosno ubrzane obuke radi sticanja oficirskog zvanja u službi palube ili mašine, kome se takva obuka evidentira kao plovidbeni staž u pomorskoj knjižici;

42) pripravnik palube je lice koje prolazi program obuke, odnosno ubrzane obuke radi sticanja oficirskog zvanja u službi palube, a čija se obuka, odnosno ubrzana obuka obavlja prema utvrđenom programu i skladu sa odredbama ove uredbe;

43) pripravnik mašine je lice koje prolazi program obuke, odnosno ubrzane obuke radi sticanja oficirskog zvanja u službi mašine, a čija se obuka, odnosno ubrzana obuka obavlja prema utvrđenom programu i skladu sa odredbama ove uredbe;

44) pripravnik u radio-službi  je lice koje prolazi program obuke, odnosno ubrzane obuke radi sticanja zvanja u radio-službi, a čija se obuka, odnosno ubrzana obuka obavlja prema utvrđenom programu i skladu sa odredbama ove uredbe;

45) priznata organizacija je međunarodno klasifikaciono društvo, članica Međunarodnog udruženja klasifikacionih društava (IACS), koja ispunjava uslove za rad u Republici Srbiji propisane od strane ministra nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministar) i koja je ovlašćena od ministarstva za vršenje tehničkog nadzora i statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova, uključujući kontrolu ispunjenosti uslova propisanih Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama od strane akreditovanih institucija;

46) putnički brod je brod sa sopstvenim pogonom registrovan za prevoz više od 12 putnika, u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskog života na moru, usvojene 1974. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (u daljem tekstu: SOLAS Konvencija);

47) Radio pravila su Radio pravila usvojena od strane Međunarodne unije za telekomunikacije (u daljem tekstu: Radio pravila);

48) radio služba obuhvata poslove držanja straže, tehničkog održavanja i popravki u skladu sa odredbama Radio pravila, SOLAS Konvencije, kao i odgovarajućim smernicama IMO-a;

49) radio operater je lice koje ima odgovarajuće ovlašćenje izdato ili priznato od strane ministarstva u skladu sa odrebama ove uredbe i Radio pravila;

50) registrator je državni službenik ministarstva koji vodi registar izdatih pomorskih ovlašćenja;

51) ro-ro putnički brod je putnički brod sa prostorima za vozila (ro-ro terete) ili prostorima posebnih vrsta, kako je utvrđeno SOLAS Konvencijom;

52) sat je vremenski period u trajanju od 60 minuta;

53) STCW Zakonik je Zakonik o obuci, izdavanju uverenja i vršenju brodske straže pomoraca, kako je usvojen Rezolucijom 2. konferencije država strana ugovornica STCW Konvencije iz 1995. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (u daljem tekstu: STCW Zakonik);

54) STCW Konvencija je Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojena 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama (u daljem tekstu: STCW Konvencija);

55) STCW oznaka je skup arapskih i rimskih brojeva za raspoznavanje pojedinih ovlašćenja u brodskim službama, u skladu sa STCW Konvencijom, sa naknadnim izmenama i dopunama, Prilogom uz STCW Konvenciju i STCW Zakonikom;

56) dužnosti u pogledu sigurnosti na brodu su svi poslovi i dužnosti koje se odnose na sigurnosnu zaštitu na brodu koji su definisani u Glavi XI/2 SOLAS Konvencije i u ISPS Pravilniku;

57) tanker za prevoz nafte je brod registrovan prvenstveno za prevoz nafte i naftnih derivata u rasutom stanju;

58) tanker za prevoz hemikalija je brod registrovan za prevoz tečnih proizvoda u rasutom stanju, navedenih u Glavi 17 Međunarodnog pravilnika o izgradnji i opremanju brodova za prevoz opasnih hemikalija u razlivenom stanju (IBC Code);

59) tanker za prevoz tečnih gasova je brod registrovan za prevoz tečnih gasova u rasutom stanju ili drugih proizvoda navedenih u Glavi 19 Pravilnika o izgradnji i opremanju brodova za prevoz utečnjenih gasova u razlivenom stanju (IGC Code);

60) ubrzana obuka je odobreni program ubrzane obuke na brodu koja ima za cilj da skrati propisani period pomorskog staža za sticanje određenog ovlašćenja o osposobljenosti;

61) uverenje o položenom ispitu je isprava kojom akreditovana institucija potvrđuje da je na ispravi navedeni polaznik sa uspehom položio usmeni ispit, u skladu sa odredbama ove uredbe;

62) upravitelj mašine je najviši oficir odgovoran za pogon broda, kao i za rad i održavanje mašinskih i električnih postrojenja na brodu;

63) učenja na daljinu je dostizanje znanja i veština kroz dostavljene informacije i uputstva, primenom različitih tehnologija i ostalih formi učenja na daljinu;

64) član posade je član posade pomorskog broda koji nije zapovednik ili oficir;

65) član posade koji čini deo plovidbene straže (mornar) je član posade osposobljen u skladu sa propisom II/4 STCW Konvencije;

66) član posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju (čistač) je član posade osposobljen u skladu sa propisom III/4 STCW Konvencije;

67) član posade za elektrotehniku je član posade osposobljen u skladu sa propisom STCW III/7 Konvencije.

Član 4.

Pomorac na brodu obavlja brodske delatnosti onog nivoa odgovornosti za koje je osposobljen i za koje je stekao ovlašćenje, kao i sve brodske delatnosti koje se obavljaju na nižem nivou odgovornosti u okviru iste službe.

Ovlašćenje za obavljanje poslova nižih nivoa odgovornosti izdaje se na zahtev pomorca, ako registrator utvrdi da su ispunjeni uslovi za izdavanje tog ovlašćenja.

Ovlašćenje iz stava 2. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja koje ima ovlašćenje na osnovu koga se izdaje.

Član 5.

Na brod državne pripadnosti Republike Srbije dozvoljeno je ukrcavanje samo pomorca koji poseduju odgovarajuće ovlašćenje izdato u skladu sa odredbama ove uredbe.

Zapovednik je dužan da obezbedi da pomorci na brodu državne pripadnosti Republike Srbije obavljaju brodske delatnosti onog nivoa odgovornosti za koje su osposobljeni i za koje su stekli ovlašćenja u skladu sa odredbama ove uredbe.

Pomorac je dužan da drži originale ovlašćenja i overe ovlašćenja na brodu tokom službe na brodu državne pripadnosti Republike Srbije.

Deo drugi

I. ZVANjA I OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI POMORACA

Brodske delatnosti

Član 6.

Pomorci se osposobljavaju i stiču ovlašćenja o osposobljenosti za obavljanje sledećih brodskih delatnosti:

1) plovidba;2) rukovanje i slaganje tereta;3) upravljanje poslovima na brodu i briga za lica na brodu;4) brodsko mašinstvo;5) elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja;6) održavanje i popravke;7) radio-veze.

Nivoi odgovornosti

Član 7.

Brodske delatnosti iz člana 6. ove uredbe obavljaju se na upravljačkom, radnom i pomoćnom nivou odgovornosti.

Upravljački nivo odgovornosti odnosi se na upravljanje svim ili određenim brodskim delatnostima od strane pomoraca koji imaju ovlašćenje za zapovednika broda, prvog oficira palube, upravitelja mašine i drugog oficira mašine, kojim se obezbeđuje da se svi poslovi u okviru tog nivoa odgovornosti propisno izvršavaju.

Radni nivo odgovornosti odnosi se na pomorce koji imaju ovlašćenje za oficira plovidbene straže, oficira plovidbene straže u mašinskom odeljenju, oficira mašine na dužnosti u mašinskom kompleksu koji je povremeno bez posade ili radio-operatera na pomorskom brodu, kojim se obezbeđuje da se svi poslovi u okviru tog nivoa odgovornosti propisno izvršavaju prema odgovarajućim postupcima i uputstvima lica koje je na upravljačkom nivou odgovornosti.

Pomoćni nivo odgovornosti je odgovornost za obavljanje određenih zadataka, dužnosti ili odgovornosti na pomorskom brodu prema uputstvima pomorca iz st. 2. i 3. ovog člana koji je na upravljačkom ili radnom nivou odgovornosti.

Nivo odgovornosti, povezan uz dužnosti na brodu, navodi se u odgovarajućem ovlašćenju o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti.

Član 8.

Brodske delatnosti iz člana 6. ove uredbe obavljaju se u službi palube, službi mašine i radio-službi.

Član 9.

Zvanja pomoraca u službi palube su:

1) zapovednik broda;

2) prvi oficir palube;

3) oficir plovidbene straže.

Zapovednik, prvi oficir palube i oficir plovidbene straže osposobljavaju se za obavljanje sledećih brodskih delatnosti: plovidba, rukovanje i slaganje tereta, upravljanje poslovima na brodu, briga za lica na brodu i radio-veze.

Pored pomoraca iz stava 1. ovog člana, pomorci u službi palube su i:

osposobljeni pomorac u službi palube;

član posade koji čini deo plovidbene straže.

Osposobljeni pomorac u službi palube osposobljava se za obavljanje sledećih brodskih delatnosti: plovidba, rukovanje i slaganje tereta, upravljanje poslovima na brodu i briga za lica na brodu, kao i održavanje i popravke.

Član posade koji čini deo plovidbene straže osposobljava se za obavljanje brodske delatnosti: plovidba.

Član 10.

Zvanja pomoraca u službi mašine su:

1) upravitelj mašine;

2) drugi oficir mašine;

3) oficir plovidbene straže u mašinskom odeljenju;

4) oficir za elektrotehniku.

Upravitelj mašine, drugi oficir mašine i oficir plovidbene straže u mašinskom odeljenju osposobljavaju se za obavljanje sledećih brodskih delatnosti: brodsko mašinstvo, elektrotehnika, elektronika i automatika, upravljanje poslovima na brodu, briga za lica na brodu, kao i održavanje i popravke.

Oficir za elektrotehniku osposobljava se za obavljanje sledećih delatnosti: elektrotehnika, elektronika i automatika, upravljanje poslovima na brodu i briga za lica na brodu, kao i održavanje i popravke.

Pored pomoraca iz stava 1. ovog člana, pomorci u službi mašine su i:

osposobljeni pomorac u mašinskom odeljenju;

član posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju;

član posade za elektrotehniku.

Osposobljeni pomorac u mašinskom odeljenju osposobljava se za obavljanje sledećih brodskih delatnosti: brodsko mašinstvo, elektrotehnika, elektronika i automatika, upravljanje poslovima na brodu, briga za lica na brodu, kao i održavanje i popravke.

Član posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju osposobljava se za obavljanje brodske delatnosti: brodsko mašinstvo.

Član posade za elektrotehniku osposobljava se za obavljanje sledećih delatnosti: elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja, upravljanje poslovima na brodu i briga za lica na brodu.

Član 11.

Zvanja pomoraca u radio službi su:

1) GMDSS radio-operater sa opštim ovlašćenjem;

2) GMDSS radio-operater sa ograničenim ovlašćenjem.

GMDSS radio-operater sa opštim ovlašćenjima i GMDSS radio-operater sa ograničenim ovlašćenjima osposobljavaju se da na određenom nivou odgovornosti u okviru svoje službe, obavljaju sledeće brodske delatnosti: radio-veze, održavanje i popravke uređaja i opreme na brodu.

Član 12.

Pomorac stiče zvanje iz čl. 9 – 11. ove uredbe i ovlašćen je da obavlja poslove u onom nivou odgovornosti koji je naznačen u ovlašćenju na brodu određene vrste, tonaže, odnosno snage pogonskih mašina, odnosno može da obavlja poslove:

zapovednika, oficira, GMDSS radio-operatera ako ima:

važeće ovlašćenje o osposobljenosti i overu ovlašćenja iz čl. 13, 14. ili 15. ove uredbe,

važeće ovlašćenje o osposobljenosti koje je izdato i overeno u skladu sa odredbama STCW Konvencije od strane druge države i koje je priznato u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje pomorska plovidba (u daljem tekstu: Zakon);

člana posade ako ima:

(1) važeće ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti iz člana 16. ove uredbe,

(2) važeće ovlašćenje izdato u skladu sa odredbama STCW Konvencije od strane ili u ime druge države i koje je priznato u skladu sa odredbama Zakona, ili

(3) neko drugo ovlašćenje izdato u skladu sa odredbama STCW Konvencije od strane ili u ime druge države i koje je priznato u skladu sa odredbama Zakona, koje ga kvalifikuje za rad na domaćem brodu u jednom od zvanju propisanih ovom uredbom.

Član 13.

Pomorci u službi palube mogu steći sledeća ovlašćenja o osposobljenosti, sa odgovarajućim ograničenjima, overom i nivoom odgovornosti:

zapovednik broda:

(1) zapovednik broda do 500 bruto tona (u daljem tekstu: BT) – radni nivo odgovornosti (STCW II/3),

(2) zapovednik broda od 500 VT do 3000 VT – upravljački nivo odgovornosti (STCW II/2),

(3) zapovednik broda od 3000 BT ili većem – upravljački nivo odgovornosti (STCW II/2);

2) prvi oficir palube:

(1) prvi oficir palube na brodu od 500 VT do 3000 BT – upravljački nivo odgovornosti (STCW II/2),

(2) prvi oficir palube na brodu od 3000 BT ili većem – upravljački nivo odgovornosti (STCW II/2);

3) oficir plovidbene straže:

(1) oficir plovidbene straže na brodu do 500 BT – radni nivo odgovornosti (STCW II/3),

(2) oficir plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem – radni nivo odgovornosti (STCW II/1).

Član 14.

Pomorci u službi mašine mogu steći sledeća ovlašćenja o osposobljenosti, sa odgovarajućim ograničenjima, overom i nivoom odgovornosti:

upravitelj mašine:

(1) upravitelj mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kilovata (u daljem tekstu: kW) do 3000 kW – upravljački nivo odgovornosti (STCW III/3),

(2) upravitelj mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim – upravljački nivo odgovornosti (STCW III/2);

drugi oficir mašine:

(1) drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW– upravljački nivo odgovornosti (STCW III/3),

(2) drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim – upravljački nivo odgovornosti (STCW III/2);

3) oficir plovidbene straže u mašinskom odeljenju:

(1) oficir plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim – radni nivo odgovornosti (STCW III/1);

4) oficir za elektrotehniku (STCW III/6) – radni nivo odgovornosti.

Član 15.

Pomorci u radio službi mogu steći sledeća ovlašćenja o osposobljenosti, sa odgovarajućim ograničenjima, overom i nivoom odgovornosti:

GMDSS radio-operater sa ograničenim ovlašćenjima – radni nivo odgovornosti (STCW IV/2);

GMDSS radio-operater sa opštim ovlašćenjima – radni nivo odgovornosti (STCW IV/2).

Član 16.

Članovi posade mogu steći sledeća ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti, sa ograničenjima ako ih ima i odgovarajućim nivoom odgovornosti:

1) član posade na brodu od 500 BT ili većem koji čini deo plovidbene straže, sa izuzetkom pripravnika palube – ovlašćenje za člana posade koji čini deo plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (mornar palube) – pomoćni nivo odgovornosti (STCW II/4);

2) član posade u svojstvu osposobljenog pomorca u službi palube, sa izuzetkom pripravnika palube – ovlašćenje za osposobljenog pomorca u službi palube na brodu od 500 BT ili većem (kormilar) – pomoćni nivo odgovornosti (STCW II/5);

3) član posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju sa posadom ili je određen za vršenje dužnosti u mašinskom odeljenju koje je povremeno bez posade na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili više, sa izuzetkom pripravnika mašine – ovlašćenje za člana posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili više (čistač) – pomoćni nivo odgovornosti (STCW III/4);

4) član posade u svojstvu osposobljenog pomorca u mašinskom odeljenju sa posadom ili je određen za vršenje dužnosti u mašinskom odeljenju koje je povremeno bez posade na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili više, sa izuzetkom pripravnika mašine – ovlašćenje za osposobljenog pomorca u mašinskom odeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili više (mazač) – pomoćni nivo odgovornosti (STCW III/5);

5) član posade za elektrotehniku na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili više – ovlašćenje za člana posade za elektrotehniku (STCW III/7) – pomoćni nivo odgovornosti;

6) brodski kuvar.

Član 17.

Pored ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti iz člana 16. ove uredbe, pomorci mogu da steknu i sledeća ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti:

ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za rukovanje čamcem za spasavanje i spasilačkim čamcem, osim brzog spasilačkog čamca (STCW VI/2-1);

ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za rukovanje brzim spasilačkim čamcem (STCW VI/2-2).

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti o postupcima u slučaju opasnosti na brodu i osnovne bezbednosti na brodu

Član 18.

Pre preuzimanja dužnosti na brodu, pomorac koji obavlja poslove na brodu u bilo kom svojstvu mora da savlada poseban program obuke – Postupci u slučaju opasnosti na brodu (STCW A-VI/1).

Program iz stava 1. ovog člana sprovodi kompanija na čiji brod se ukrcava pomorac.

Program iz stava 1. ovog člana može da vrši i akreditovana institucija.

Pomorcu koji je sa uspehom savladao program iz stava 1. ovog člana, kompanija ili akreditovana institucija izdaje odgovarajuću potvrdu.

Potvrda iz stava 4. ovog člana izdaje se bez vremenskog ograničenja.

Pomorac kome se na brodu poveravaju poslovi koji se odnose na bezbednost i sprečavanje zagađenja, pre prvog ukrcavanja mora u akreditovanoj instituciji da završi obuku za sticanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti – Osnovna bezbednost na brodu (STCW VI/1) po programu iz Priloga 2 – Program nastavnih predmeta/kurseva za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti i potvrda o osposobljenosti, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Program nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe).

Obuka iz stava 6. ovog člana obuhvata:

1) lično preživljavanje na moru;

2) osnovna prva pomoć;

3) sprečavanje izbijanja požara i protivpožarna zaštita;

4) lična bezbednost i društvena odgovornost.

Ovlašćenje iz stava 6. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina.

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti za rad na tankerima

Član 19.

Zapovednik, upravitelj mašine, oficiri i drugi članovi posade tankera moraju da steknu sledeća ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti:

osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija (STCW V/1-1-1);

rad na tankerima za prevoz nafte (STCW V/1-1-2);

rad na tankerima za prevoz hemikalija (STCW V/1-1-3);

osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnih gasova (STCW V/1-2-1);

rad na tankerima za prevoz tečnih gasova (STCW V/1-2-2).

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti za rad na putničkim brodovima

Član 20.

Zapovednik, oficiri i drugi članovi posade na putničkom brodu moraju da steknu ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu (STCW A-V/2).

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za rukovanje opasnim teretom

Član 21.

Zapovednik, oficiri palube i svi članovi posade odgovorni za rukovanje opasnim teretom propisanim u Međunarodnom pravilniku o pomorskom prevozu opasne robe (IMDG Code) i Pravilniku o prevozu suvih rasutih tereta (BC Code) moraju da steknu ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Rad sa opasnim teretima (STCW B-V/b i STCW B-V/c).

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za napredno upravljanje gašenjem požara

Član 22.

Zapovednik broda, upravitelj mašine, prvi oficir palube, drugi oficir mašine, oficir plovidbene straže, oficir plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim, kao i član posade koji rukovodi operacijama gašenja požara, moraju da steknu ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Napredno upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3).

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći na brodu i vođenje medicinske nege na brodu

Član 23.

Pomorci koji su određeni za obavljanje poslova pružanja prve medicinske pomoći na brodu moraju da steknu ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Pružanje prve medicinske pomoći na brodu (STCW VI/4-1).

Pomorci koji su određeni za obavljanje poslova vođenja medicinske brige na brodu moraju da steknu ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Vođenje medicinske nege na brodu (STCW VI/4-2).

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti o poznavanju sigurnosti na brodu i vršenje poslova vezane za sigurnost broda

Član 24.

Pre preuzimanja dužnosti na brodu, svi pomorci koji obavljaju poslove na brodu koji mora da ispunjava zahteve odredaba ISPS Pravilnika, moraju da završe obuku – Upoznavanje sa sigurnosnom zaštitom na brodu.

Pre preuzimanja dužnosti na brodu, pomorci zaposleni u bilo kom svojstvu na brodu koji mora da ispunjava zahteve propisane ISPS Pravilnikom, kojima nisu dodeljeni poslovi vezani za sigurnost broda, moraju da steknu ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Podizanje nivoa razumevanja sigurnosti na brodu (STCW VI/6-1).

Pomorci koji obavljaju poslove vezane za sigurnost broda, uključujući mere protiv piratstva i oružanih pljački, moraju da steknu ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Vršenje poslova koji se odnose na sigurnost broda (STCW VI/6-2).

Pored ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti iz st. 1 – 3. ovog člana izdaju se i sledeća ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti:

oficir odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5);

lice odgovorno za sigurnosnu zaštitu u kompaniji.

II. USLOVI ZA STICANjE OVLAŠĆENjA

Služba palube

Član 25.

Ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW II/1) stiče pomorac koji:

1) ima najmanje 18 godina života;

2) je stekao odgovarajuće teorijsko znanje i praktične veštine:

(1) završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, završenom odobrenom pripremnom obukom za oficira plovidbene straže u akreditovanoj instituciji tokom koje se polaže određena razlika u predmetima prema programu iz Priloga 4 – Program pripremne obuke za oficira plovidbene straže, oficira plovidbene straže u službi mašine i oficira za elektrotehniku, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Program iz Priloga 4 ove uredbe), završenom odobrenom obukom za sticanje tog ovlašćenja i polaganjem teorijskog ispita u akreditovanoj instituciji, kao i stečenim ovlašćenjima o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti i potvrdama o osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 – Matrica predmeta/kurseva sa zahtevanim modulima za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti (paluba i mašina), odnosno posebnoj osposobljenosti članova posade, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: matrica iz Priloga 1 ove uredbe) i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe, ili

(2) završenim srednjim obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju za područje rada: Saobraćaj, obrazovni profil: nautički tehničar-pomorski smer, čiji je nastavni plan i program u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta iz Priloga 2 ove uredbe;

3) je ostvario odobreni pomorski staž, i to:

(1) najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu pripravnika za sticanje tog ovlašćenja, tokom kojeg je završio odobrenu obuku na brodu u skladu sa zahtevima Odeljka A-II/1 STCW Zakonika i ove uredbe, što se dokazuje dnevnikom o završenoj obuci i stečenoj praksi, ili

(2) najmanje 36 meseci odobrenog pomorskog staža u službi palube na brodu od 500 VT ili većem u svojstvu osposobljenog pomorca u službi palube (kormilar) (STCW II/5);

4) je vršio poslove straže na brodu pod nadzorom zapovednika ili oficira plovidbene straže poslednjih šest meseci zahtevanog pomorskog staža;

5) je završio I, II i III nivo procene osposobljenosti;

6) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Tokom trajanja obrazovanja iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) ovog člana, kandidat je dužan da u akreditovanoj instituciji završi obuke za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, kao i potvrde o osposobljenosti u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe.

Obuka za sticanje ovlašćenja i potvrda iz stava 2. ovog člana tokom trajanja obrazovanja iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) ovog člana, finansira se iz sredstava jedinice lokalne samouprave koja se koriste za ostvarivanje programa koji nisu delatnost ustanove u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

Nastavni plan i program iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) ovog člana, utvrđuje ministarstvo nadležno za obrazovanje uz saglasnost ministarstva.

Ministarstvo izdaje saglasnost iz stava 4. ovog člana, ako su nastavni plan i program u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta iz Priloga 2 ove uredbe, kao i ako školska ustanova ispunjava zahteve propisane u čl. 78, 79, 82, 83. i 84. ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 26.

Ovlašćenje o osposobljenosti za prvog oficir palube na brodu od 500 VT do 3000 BT (STCW II/2) stiče pomorac koji:

1) je stekao ovlašćenje iz člana 25. ove uredbe;

2) je završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i položio teorijski ispit u akreditovanoj instituciji, kao i stekao ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti i potvrde o osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) ima najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem;

4) je završio III nivo procene osposobljenosti;

5) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 27.

Ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu do 500 BT izdaje se na zahtev pomorca koji je stekao ovlašćenje iz člana 26. ove uredbe.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 28.

Ovlašćenje o osposobljenosti za prvog oficir palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2) stiče pomorac koji:

1) je stekao ovlašćenje iz člana 25. ove uredbe;

2) je završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i položio teorijski ispit u akreditovanoj instituciji, kao i stekao ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti i potvrde o osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) ima najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem;

4) je završio III nivo procene osposobljenosti;

5) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 29.

Ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika broda od 500 VT do 3000 VT (STCW II/2) stiče pomorac koji:

1) je stekao ovlašćenje iz člana 25. ove uredbe i ispunjava uslove propisane za sticanje ovlašćenja iz člana 26. ove uredbe;

2) je završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i položio teorijski ispit u akreditovanoj instituciji, kao i stekao ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti i potvrde o osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) je ostvario odobreni pomorski staž i to:

(1) najmanje 36 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu od 500 VT ili većim, ili

najmanje 24 meseca odobrenog pomorskog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodovima od 500 VT ili većim od čega najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu prvog oficira palube na brodu od 500 VT do 3000 BT;

4) je završio III nivo procene osposobljenosti;

5) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 30.

Ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika broda do 500 VT izdaje se na zahtev pomorca koji je stekao ovlašćenje iz člana 29. ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 31.

Ovlašćenje o osposobljenosti za zapovednika broda od 3000 VT ili više (STCW II/2) stiče pomorac koji:

1) je stekao ovlašćenje iz člana 25. ove uredbe;

2) je završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i položio teorijski ispit u akreditovanoj instituciji, kao i stekao ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti o potvrde o osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) je ostvario odobreni pomorski staž i to:

(1) najmanje 36 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem, ili

(2) najmanje 24 meseca odobrenog pomorskog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodovima od 500 VT ili većim od čega najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu prvog oficira palube na brodu od 3000 VT ili većem;

4) je završio III nivo procene osposobljenosti;

5) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Služba mašine

Član 32.

Ovlašćenje o osposobljenosti za oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1) stiče pomorac koji:

1) ima najmanje 18 godina života;

2) je stekao odgovarajuće teorijsko znanje i praktične veštine:

(1) završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, završenom odobrenom pripremnom obukom za oficira plovidbene straže u službi mašine u akreditovanoj instituciji tokom koje se polaže razlika u predmetima prema Programu iz Priloga 4 ove uredbe, završenom odobrenom obukom za sticanje tog ovlašćenja i polaganjem teorijskog ispita u akreditovanoj instituciji, kao i stečenim ovlašćenjima o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti i potvrdama o osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe, ili

(2) završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju za područje rada: Saobraćaj, obrazovni profil: brodomašinski tehničar, čiji je nastavni plan i program u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta iz Priloga 2 ove uredbe;

3) je ostvario odobreni pomorski staž, i to:

(1) završetkom praktičnih radionica prema Programu iz Priloga 2 ove uredbe i najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u službi mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim u svojstvu pripravnika za sticanje tog ovlašćenja, tokom kojeg je završio odobrenu obuku na brodu u skladu sa zahtevima Odeljka A-III/1 STCW Zakonika i ove uredbe, što se dokazuje dnevnikom o završenoj obuci i stečenoj praksi, ili

(2) najmanje 30 meseci odobrenog pomorskog staža u službi mašine na brodu u svojstvu osposobljenog pomorca u mašinskom odeljenju (mazač) (STCW III/5);

4) je vršio poslove straže u mašini pod nadzorom upravitelja mašine ili oficira plovidbene straže u službi mašine, poslednjih šest meseci zahtevanog pomorskog staža;

5) je završio I, II i III nivo procene osposobljenosti;

6) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Tokom trajanja obrazovanja iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) ovog člana, kandidat je dužan da završi obuke u akreditovanoj instituciji za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, kao i potvrde o osposobljenosti u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe.

Obuka za sticanje ovlašćenja i potvrda iz stava 2. ovog člana tokom trajanja obrazovanja iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) ovog člana, finansira se iz sredstava jedinice lokalne samouprave koja se koriste za ostvarivanje programa koji nisu delatnost ustanove u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

Nastavni plan i program iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) ovog člana, utvrđuje ministarstvo nadležno za obrazovanje uz saglasnost ministarstva.

Ministarstvo izdaje saglasnost iz stava 4. ovog člana, ako su nastavni plan i program u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta iz Priloga 2 ove uredbe, kao i ako školska ustanova ispunjava zahteve propisane u čl. 78, 79, 82, 83. i 84. ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 33.

Ovlašćenje o osposobljenosti za drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW III/3) stiče pomorac koji:

1) je stekao ovlašćenje iz člana 32. ove uredbe;

2) je završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i položio teorijski ispit u akreditovanoj instituciji, kao i stekao ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti i potvrde o osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) ima najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim;

4) je završio III nivo procene osposobljenosti;

5) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 34.

Ovlašćenje o osposobljenosti za drugog oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2) stiče pomorac koji:

1) je stekao ovlašćenje iz člana 32. ove uredbe;

2) je završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i položio teorijski ispit u akreditovanoj instituciji, kao i stekao ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti i potvrde o osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) ima najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim;

4) je završio III nivo procene osposobljenosti;

5) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 35.

Ovlašćenje o osposobljenosti za upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW III/3), stiče pomorac koji:

1) je stekao ovlašćenje iz člana 32. ove uredbe;

2) je završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i položio teorijski ispit u akreditovanoj instituciji, kao i stekao ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti i potvrde o osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) ima najmanje 24 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim, od čega najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW;

4) je završio III nivo procene osposobljenosti;

5) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 36.

Ovlašćenje o osposobljenosti za upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2) stiče pomorac koji:

1) je stekao ovlašćenje iz člana 32. ove uredbe;

2) je završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i položio teorijski ispit u akreditovanoj instituciji, kao i stekao ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti i potvrde o osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) je ostvario odobreni pomorski staž i to:

(1) najmanje 36 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim, ili

(2) najmanje 24 meseca odobrenog pomorskog staža u svojstvu oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim od čega najmanje 12 meseci u svojstvu drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim;

4) je završio III nivo procene osposobljenosti;

5) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 37.

Ovlašćenje o osposobljenosti za oficira za elektrotehniku (STCW III/6) stiče pomorac koji:

ima najmanje 18 godine života;

2) je stekao odgovarajuće teorijsko znanje:

(1) završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju za područje rada: Elektrotehnika, za obrazovni profil čiji je nastavni plan i program u skladu sa Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe, ili

(2) završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, završenom odobrenom pripremnom obukom za oficira za elektrotehniku u akreditovanoj instituciji tokom koje se polaže razlika u predmetima prema Programu iz Priloga 4 ove uredbe, završenom odobrenom obukom za sticanje tog ovlašćenja i polaganjem teorijskog ispita u akreditovanoj instituciji, kao i stečenim ovlašćenjima o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti i potvrdama o osposobljenosti u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) je ostvario odobreni pomorski staž, i to:

(1) najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u službi mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim u svojstvu pripravnika za sticanje tog ovlašćenja, tokom kojeg je završio odobrenu obuku na brodu u skladu sa zahtevima Odeljka A-III/6 STCW Zakonika i ove uredbe, što se dokazuje dnevnikom o završenoj obuci i stečenoj praksi, ili

(2) najmanje 30 meseci odobrenog pomorskog staža u službi mašine na brodu u svojstvu člana posade za elektrotehniku (STCW III/7) ili osposobljenog pomorca u mašinskom odeljenju (mazač) (STCW III/5);

4) je završio I, II i III nivo procene osposobljenosti;

5) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Tokom trajanja obrazovanja iz stava 1. tačka 2) podtačka (1) ovog člana, kandidat je dužan da u akreditovanoj instituciji završi obuke za sticanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti i potvrda o osposobljenosti u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Obuka za sticanje ovlašćenja i potvrda iz stava 2. ovog člana tokom trajanja obrazovanja iz stava 1. tačka 2) podtačka (1) ovog člana, finansira se iz sredstava jedinice lokalne samouprave koja se koriste za ostvarivanje programa koji nisu delatnost ustanove u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

Nastavni plan i program iz stava 1. tačka 2) podtačka (1) ovog člana, utvrđuje ministarstvo nadležno za obrazovanje uz saglasnost ministarstva.

Ministarstvo izdaje saglasnost iz stava 4. ovog člana, ako su nastavni plan i program u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe, kao i ako školska ustanova ispunjava zahteve propisane u čl. 78. 79, 82, 83. i 84. ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Radio-služba

Član 38.

Ovlašćenje o osposobljenosti za GMDSS radio-operatera sa ograničenim ovlašćenjem (STCW IV/2) stiče pomorac koji:

1) ima najmanje 18 godina života;

2) ima završeno osnovno obrazovanje i odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) je završio I, II i III nivo procene osposobljenosti;

4) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 39.

Ovlašćenje o osposobljenosti za GMDSS radio-operatera sa opštim ovlašćenjem (STCW IV/2) stiče pomorac koji:

1) ima najmanje 18 godina života;

2) ima završeno osnovno obrazovanje i odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) je završio I, II i III nivo procene osposobljenosti;

4) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Overa ovlašćenja iz stava 1. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti

Član 40.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za člana posade koji čini deo plovidbene straže (mornar palube) (STCW II/4) stiče pomorac koji:

1) ima najmanje 16 godina života;

2) ima završeno osnovno obrazovanje;

3) je uspešno završio u akreditovanoj instituciji odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i stekao ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

4) je ostvario odobreni pomorski staž i to:

(1) najmanje šest meseci odobrenog pomorskog staža u službi palube u svojstvu pripravnika, ili

(2) najmanje dva meseci odobrenog pomorskog staža u službi palube u svojstvu pripravnika tokom kojeg je završio odorenu ubrzanu obuku na brodu ili u akreditovanoj instituciji;

5) je tokom trajanja odobrenog pomorskog staža vršio poslove straže na brodu pod nadzorom zapovednika ili oficira plovidbene straže;

6) završio I nivo procene osposobljenosti;

7) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 41.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za osposobljenog pomorca u službi palube (kormilar) (STCW II/5) stiče pomorac koji:

ima najmanje 18 godina života;

ima završeno osnovno obrazovanje;

3) je uspešno završio u akreditovanoj instituciji odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i stekao ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti i potvrde o osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

4) je ostvario odobreni pomorski staž i to:

(1) najmanje 18 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu člana posade koji čini deo plovidbene straže (STCW II/4) (mornar palube), ili

(2) najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu člana posade koji čini deo plovidbene straže (STCW II/4) (mornar palube), tokom koje je završio odobrenu ubrzanu obuku na brodu;

5) je završio I i II nivo procene osposobljenosti;

6) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 42.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za člana posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju (čistač) (STCW III/4) stiče pomorac koji:

ima najmanje 16 godina života;

ima završeno osnovno obrazovanje;

je uspešno završio u akreditovanoj instituciji odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i stekao ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti, u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

4) je ostvario odobreni pomorski staž i to:

(1) najmanje šest meseci odobrenog pomorskog staža u službi mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili više, ili

(2) najmanje dva meseca odobrenog pomorskog staža u službi palube na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili više, tokom kojeg je završio odobrenu ubrzanu obuku;

5) je vršio poslove straže na brodu pod nadzorom oficira plovidbene straže u mašinskom odeljenju;

6) je završio I nivo procene osposobljenosti;

7) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 43.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za osposobljenog pomorca u službi mašine (mazač) (STCW III/5) stiče pomorac koji:

ima najmanje 18 godina života;

ispunjava uslove za sticanje ovlašćenja iz člana 42. ove uredbe;

3) je uspešno završio u akreditovanoj instituciji odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i stekao ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti i potvrdu o osposobljenosti u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

4) je ostvario odobreni pomorski staž i to:

(1) najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu člana posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju (STCW III/4) (čistač), ili

(2) najmanje šest meseci odobrenog pomorskog staža u svojstvu člana posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju (STCW III/4) (čistač), tokom kojeg je završio odobrenu ubrzanu obuku;

5) je završio I i II nivo procene osposobljenosti;

6) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 44.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za člana posade za elektrotehniku (STCW III/7) stiče pomorac:

1) koji ima najmanje 18 godina života;

2) koji je:

(1) ostvario odobreni pomorski staž u trajanju od najmanje 12 meseci u službi mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili više, ili

(2) uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe, kao i najmanje šest meseci odobrenog pomorskog staža u službi mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili više, ili

(3) završio srednje obrazovanje u najmanje trogodišnjem trajanju za područje rada: Elektrotehnika, čiji je nastavni plan i program u skladu sa Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe, i koji je stekao tri meseca odobrenog plovidbenog staža u mašinskom odeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili više;

3) stekao ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti i potvrdu o osposobljenosti u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe;

4) koji je završio I i II nivo procene osposobljenosti;

5) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Nastavni plan i program iz stava 1. tačka 2) podtačka (3) ovog člana, utvrđuje ministarstvo nadležno za obrazovanje uz saglasnost ministarstva.

Ministarstvo izdaje saglasnost iz stava 2. ovog člana, ako su nastavni plan i program u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe, kao i ako školska ustanova ispunjava zahteve propisane u čl. 78. 79, 82, 83. i 84. ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 45.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za brodskog kuvara stiče pomorac koji:

1) ima najmanje 18 godina života;

2) ima srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju za područje rada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil: kuvar i najmanje šest meseci pomorskog staža na radu u brodskoj kuhinji, ili osnovno obrazovanje i najmanje 36 meseci pomorskog staža na radu u brodskoj kuhinji;

3) je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji u skladu sa Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

4) je stekao ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe;

5) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovoga člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 46.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Rukovanje čamcem za spašavanje i spasilačkim čamcem, osim brzog spasilačkog čamca (STCW VI/2-1) stiče pomorac koji:

1) ima najmanje 18 godina života;

2) je ostvario odobreni pomorski staž, i to:

(1) najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža na brodu od 100 VT ili više, ili

(2) najmanje šest meseci odobrenog pomorskog staža na brodu od 100 VT ili više, kao i da je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja u akreditovanoj instituciji u skladu sa Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) je završio I i II nivo procene osposobljenosti;

4) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 47.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Rukovanje brzim spasilačkim čamcem (STCW VI/2-2) stiče pomorac koji je:

stekao ovlašćenje iz člana 46. ove uredbe;

uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji u skladu sa Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

3) ispunjava propisane zdravstvene uslove.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Tankeri

Član 48.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija (STCW V/1-1-1) stiče oficir ili član posade koji učestvuje u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem broda i vode brigu o teretu na tankerima za prevoz nafte, koji:

1) ima završenu obuku o postupcima u slučaju opasnosti na brodu i osnovnoj bezbednosti na brodu (STCW VI/1);

2) ima najmanje tri meseca odobrenog pomorskog staža na tankerima za prevoz nafte i hemikalija i završi procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji, ili

je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji u skladu sa Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana koje se izdaje oficiru, potvrđuje se izdavanjem overe ovlašćenja.

Overa ovlašćenja iz stava 3. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 49.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Rad na tankerima za prevoz nafte (STCW V/1-1-2) stiče zapovednik, upravitelj mašine, prvi oficir palube, drugi oficir mašine i svaki drugi član posade koji neposredno upravlja ukrcavanjem ili iskrcavanjem ili odgovara za prevoz i rukovanje teretom na tankerima za prevoz nafte, koji:

1) je stekao ovlašćenje iz člana 48. ove uredbe;

2) je ostvario odobreni pomorski staž i to:

(1) najmanje tri meseca odobrenog pomorskog staža na tankerima za prevoz nafte, ili

(2) najmanje jedan mesec odobrenog pomorskog staža na tankerima za prevoz nafte tokom kojeg je završio odobrenu ubrzanu obuku na brodu koja obuhvata najmanje tri ukrcaja i tri iskrcaja tereta što se dokazuje dnevnikom o završenoj obuci i stečenoj praksi;

3) je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji u skladu sa Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana koje se izdaje zapovedniku, upravitelju mašine, prvom oficiru palube i drugom oficiru mašine, potvrđuje se izdavanjem overe ovlašćenja.

Overa ovlašćenja iz stava 3. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 50.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Rad na tankerima za prevoz hemikalija (STCW V/1-1-3) stiče zapovednik, upravitelj mašine, prvi oficir palube, drugi oficir mašine i svaki drugi član posade koji neposredno upravlja ukrcavanjem ili iskrcavanjem ili odgovara za prevoz i rukovanje teretom na tankerima za prevoz hemikalija, koji:

1) je stekao ovlašćenje iz člana 48. ove uredbe;

2) je ostvario odobreni pomorski staž i to:

(1) najmanje tri meseca odobrenog pomorskog staža na tankerima za prevoz hemikalija, ili

(2) najmanje jedan mesec odobrenog pomorskog staža tokom kojeg je završio odobrenu ubrzanu obuku na brodu koja obuhvata najmanje tri ukrcaja i tri iskrcaja tereta što se dokazuje dnevnikom o završenoj obuci i stečenoj praksi;

3) je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji u skladu sa Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana koje se izdaje zapovedniku, upravitelju mašine, prvom oficiru palube i drugom oficiru mašine, potvrđuje se izdavanjem overe ovlašćenja.

Overa ovlašćenja iz stava 3. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 51.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnih gasova (STCW V/1-2-1) stiče oficir ili član posade koji učestvuje u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem broda i vode brigu o teretu na tankerima za prevoz utečnjenih gasova, koji:

1) ima završenu obuku o postupcima u slučaju opasnosti na brodu i osnovnoj bezbednosti na brodu (STCW VI/1);

2) ima najmanje tri meseca odobrenog pomorskog staža na tankerima za prevoz tečnih gasova i završi procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji, ili

3) je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji u skladu sa Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana koje se izdaje oficiru, potvrđuje se izdavanjem overe ovlašćenja.

Overa ovlašćenja iz stava 3. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Član 52.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Rad na tankerima za prevoz tečnih gasova (STCW V/1-2-2) stiče zapovednik, upravitelj mašine, prvi oficir palube, drugi oficir mašine i svaki drugi član posade koji neposredno upravlja ukrcavanjem ili iskrcavanjem ili odgovara za prevoz i rukovanje teretom na tankerima za prevoz tečnih gasova, koji:

1) je stekao ovlašćenje iz člana 51. ove uredbe;

2) je ostvario odobreni pomorski staž i to:

(1) najmanje tri meseca odobrenog pomorskog staža na tankerima za prevoz tečnih gasova, ili

(2) najmanje jedan mesec odobrenog pomorskog staža na tankerima za prevoz tečnih gasova tokom kojeg je završio odobrenu ubrzanu obuku na brodu koja obuhvata najmanje tri ukrcaja i tri iskrcaja tereta što se dokazuje dnevnikom o završenoj obuci i stečenoj praksi;

je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji u skladu sa Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana koje se izdaje zapovedniku, upravitelju mašine, prvom oficiru palube i drugom oficiru mašine, potvrđuje se izdavanjem overe ovlašćenja.

Overa ovlašćenja iz stava 3. ovog člana izdaje se sa istim rokom važenja kao i ovlašćenje.

Putnički brodovi

Član 53.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu (STCW V/2) stiče zapovednik, oficiri i članovi posade putničkog broda koji uspešno završe odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Obuku po programu iz stava 1. ovog člana moraju da završe:

1) upravljanje grupama ljudi u vanrednim situacijama – zapovednici, oficiri i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu za pružanje pomoći putnicima;

2) pružanje usluge putnicima u putničkim prostorima – osoblje koje pruža direktne usluge putnicima u putničkim prostorijama broda;

3) upravljanje ponašanjem ljudi u vanrednim situacijama– zapovednici, upravitelji mašine, prvi oficiri palube, drugi oficiri mašine i sva druga lica kojima je prema rasporedu za uzbunu dodeljena odgovornost za bezbednost putnika u vanrednim situacijama na putničkim brodovima;

bezbednost putnika, bezbednost tereta i celovitost trupa – zapovednici, upravitelji mašine, prvi oficiri palube, drugi oficiri mašine i svi drugi članovi posade kojima je dodeljena neposredna odgovornost za ukrcavanje i iskrcavanje putnika, ukrcavanje, iskrcavanje ili obezbeđenje tereta ili za zatvaranje otvora na trupu na ro-ro putničkom brodu.

Zapovednik, oficiri i članovi posade putničkog broda treba da steknu ovlašćenje iz stava 1. ovog člana pre preuzimanja dužnosti na brodu.

Pomorcima koji su dužni da savladaju samo deo programa iz stava 1. ovog člana, taj deo programa će na odgovarajući način biti naznačen u ovlašćenju.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Napredno upravljanje gašenjem požara

Član 54.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Napredno upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3) stiče pomorac koji je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Rukovanje opasnim teretom

Član 55.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Rad sa opasnim teretima (STCW B-V/b i STCW B-V/c) stiče zapovednik, prvi oficir palube i svaki drugi član posade koji su odgovorni za rukovanje opasnim teretom koji je propisan u Međunarodnom pravilniku o pomorskom prevozu opasne robe (IMDG Code) i Međunarodnom pravilniku o prevozu suvih rasutih tereta (IMSBC Code), koji je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Pružanje prve medicinske pomoći na brodu i vođenje medicinske nege na brodu

Član 56.

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti – Pružanje prve medicinske pomoći na brodu (STCW VI/4-1) stiče pomorac koji uspešno završi odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti – Vođenje medicinske nege na brodu (STCW VI/4-2) stiče pomorac koji ima najmanje 16 godina života i koji uspešno završi odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenja iz st. 1. i 2. ovog člana izdaju se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Sigurnosna zaštita

Član 57.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Oficir odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5) stiče pomorac koji:

ima najmanje 12 meseci odobrenog pomorskog staža;

uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 58.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Lice odgovorno za sigurnosnu zaštitu u kompaniji stiče pomorac koji:

1) ima najmanje 18 godina života;

2) je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na neodređeno vreme.

Član 59.

Pre preuzimanja dužnosti na brodu, svi pomorci koji obavljaju poslove na brodu koji mora da ispunjava zahteve odredaba ISPS Pravilnika, moraju da završe obuku za upoznavanje sa sigurnosnom zaštitom na brodu po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Obuku iz stava 1. ovog člana sprovodi kompanija na čiji brod se ukrcava pomorac iz stava 1. ovog člana.

Obuku iz stava 1. ovog člana može da sprovodi i akreditovana institucija.

Pomorcima koji uspešno završe obuku iz stava 1. ovog člana, kompanija ili akreditovana institucija izdaje odgovarajuću potvrdu.

Potvrda iz stava 4. ovog člana izdaje se bez vremenskog ograničenja.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Podizanje nivoa razumevanja sigurnosti na brodu (STCW VI/6-1) stiče pomorac koji je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Vršenje poslova koji se odnose na sigurnost broda (STCW VI/6-2) stiče pomorac koji je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje tog ovlašćenja u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Ovlašćenja iz st. 6. i 7. ovog člana izdaju se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 60.

Pored ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti iz čl. 40. – 59. ove uredbe, akreditovana institucija može da sprovodi obuke i procene osposobljenosti za sticanje ovlašćenja o posebnim osposobljenosti koja su propisana odredbama Odeljka B-V/a, B-V/d, B-V/e i B-V/g STCW Zakonika, ako postoje zainteresovani kandidati.

Radarski i ARPA uređaji

Član 61.

Potvrdu o osposobljenosti – Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja, stiče pomorac koji završi odobrenu obuku za sticanje te potvrde i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana izdaje akreditovana institucija na srpskom i engleskom jeziku.

Potvrda iz stava 1. ovog izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 62.

Potvrdu o osposobljenosti – Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja – radni nivo, stiče pomorac koji završi odobrenu obuku za sticanje te potvrde i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana izdaje akreditovana institucija na srpskom i engleskom jeziku.

Potvrda iz stava 1 ovog izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 63.

Potvrdu o osposobljenosti – Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja – upravljački nivo, stiče pomorac koji ima stečenu potvrdu iz člana 62. ove uredbe, završi odobrenu obuku za sticanje te potvrde i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana izdaje akreditovana institucija na srpskom i engleskom jeziku.

Potvrda iz stava 1. ovog izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Upravljanje ljudskim resursima

Član 64.

Potvrdu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim resursima na zapovedničkom mostu, stiče pomorac koji završi odobrenu obuku za sticanje te potvrde i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana izdaje akreditovana institucija na srpskom i engleskom jeziku.

Potvrda iz stava 1. ovog izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 65.

Potvrdu o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim resursima u mašinskom odeljenju, stiče pomorac koji završi odobrenu obuku za sticanje te potvrde i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana izdaje akreditovana institucija na srpskom i engleskom jeziku.

Potvrda iz stava 1 ovog izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu

Član 66.

Potvrdu o osposobljenosti – Primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu – radni nivo, stiče pomorac koji završi odobrenu obuku za sticanje te potvrde i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana izdaje akreditovana institucija na srpskom i engleskom jeziku.

Potvrda iz stava 1. ovog izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Član 67.

Potvrdu o osposobljenosti – Primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu – upravljački nivo, stiče pomorac koji završi odobrenu obuku za sticanje te potvrde i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana izdaje akreditovana institucija na srpskom i engleskom jeziku.

Potvrda iz stava 1. ovog izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Sistem za elektronsko prikazivanje pomorskih karata i informacija (ECDIS)

Član 68.

Potvrdu o osposobljenosti – Korišćenje sistema za elektronsko prikazivanje pomorskih karata i informacija (ECDIS), stiče pomorac koji uspešno završi odobrenu obuku za sticanje te potvrde i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji u skladu sa Programom obuke i procene osposobljenosti za radnu upotrebu sistema za elektronsko prikazivanje pomorskih karata i informacija (ECDIS) sadržanim u Odeljku B-I/12 STCW Zakonika i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana izdaje akreditovana institucija na srpskom i engleskom jeziku.

Potvrda iz stava 1. ovog izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Zaštita morske sredine

Član 69.

Potvrdu o osposobljenosti – Zašita morske sredine, stiče pomorac koji je uspešno završio odobrenu obuku za sticanje te potvrde i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji po Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana izdaje akreditovana institucija na srpskom i engleskom jeziku.

Potvrda iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.

Alternativna osposobljenost

Član 70.

Ministarstvo će na zahtev pomorca koji ispunjava uslove za izdavanje ovlašćenja o osposobljenosti iz čl. 13. i 14. ove uredbe, izdati ovlašćenje o alternativnoj osposobljenosti, odnosno overu tog ovlašćenja (STCW VII/1), ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da su odgovarajuće brodske delatnosti i nivo odgovornosti koje treba navesti u ovlašćenju o alternativnoj osposobljenosti preuzeti i da odgovaraju brodskim delatnostima i nivou odgovornosti koji su navedeni u ovoj uredbi i Odeljcima A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 i A-IV/2 STCW Zakonika;

2) da je kandidat položio teorijski ispit, završio odobrenu obuku i procenu osposobljenosti za sticanje tog ovlašćenja, odnosno da ispunjava standarde osposobljenosti u skladu sa zahtevima odgovarajućih odeljaka STCW Zakonika, kao i Odeljka A-VII/1 STCW Zakonika, za brodske delatnosti i nivo odgovornosti koje treba navesti u ovlašćenju o alternativnoj osposobljenosti, odnosno overi tog ovlašćenja;

3) da je kandidat ostvario odobreni pomorski staž koji odgovara brodskim delatnostima i nivou odgovornosti koje treba navesti u ovlašćenju o alternativnoj osposobljenosti, a koji ne može da bude kraći od rokova trajanja odobrenog plovidbenog staža koji su propisani ovom uredbom, glavama II i III Priloga uz STCW Konvenciju, kao i u Odeljku A-VII/2 STCW Zakonika;

4) da kandidat za ovlašćenje o alternativnoj osposobljenosti koji treba da obavlja brodsku delatnost plovidbe na radnom nivou odgovornosti, ispunjava uslove propisane u čl. 38. i 39. ove uredbe, za obavljanje određenih dužnosti u okviru GMDSS radio-službe u skladu sa Radio pravilima;

5) da je ovlašćenje izdato u skladu sa odredbama čl. 97. – 118. ove uredbe i Glave VII STCW Zakonika.

Član 71.

Ovlašćenje o alternativnoj osposobljenosti, odnosno overa tog ovlašćenja, može da se zameni za ovlašćenja iz čl. 25-39. ove uredbe, ako su ispunjeni uslovi propisani odredbama ove uredbe, Priloga uz STCW Konvenciju i STCW Zakonika.

Izdavanje ovlašćenja o alternativnoj osposobljenosti ne sme da prouzrokuje smanjenje broja članova posade, niže vrednovanje svakog pojedinačnog ovlašćenja o osposobljenosti, kao i istovremeno obavljanje više dužnosti na brodu.

Odobreni program posebne objedinjene obuke za službu palube i službu mašine izvodi se u akreditovanoj instituciji i dokumentuje se u dnevniku o završenoj obuci i stečenoj praksi.

Radna grupa za STCW silabus

Član 72.

Radna grupa sa usklađivanje programa nastavnih predmeta/kurseva sa odredbama STCW Zakonika (u daljem tekstu: Radna grupa za STCW silabus) osniva se u cilju usklađivanja odredaba ove uredbe kojima se uređuje program teorijskog i praktičnog dela obuke sa odredbama STCW Zakonika.

Radna grupa za STCW silabus pored poslova iz stava 1. ovog člana, daje stručna mišljenja u vezi sa pitanjima koja proizilaze iz primene STCW Konvencije na zahtev ministarstva, akreditovane institucije i predstavnika udruženja pomorskih brodara i sindikata pomoraca, kao i pomoraca.

Radnu grupu za STCW silabus obrazuje ministar, a sastoji se od predstavnika ministarstva, akreditovanih institucija i predstavnika udruženja pomorskih brodara i sindikata pomoraca, ako su ta udruženja osnovana.

III. AKREDITOVANE INSTITUCIJE I PROGRAMI OBUKE

Član 73.

Obuku i procenu osposobljenosti za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti članova posade brodova u skladu sa odredbama ove uredbe, STCW Konvencije i STCW Zakonika, vrše akreditovane instutucije na osnovu odobrenja koje izdaje ministarstvo u skladu sa odredbama Zakona.

Član 74.

Zahtev za izdavanje odobrenja iz člana 73. ove uredbe, podnosi se ministarstvu i sadrži sledeće:

osnovne podatke o podnosiocu zahteva, kao i izvod o registraciji privrednog subjekta;

Priručnik o obuci i procedurama;

ispravu priznate organizacije o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima Odeljka A-I/8 i B-I/8 STCW Zakonika, odnosno ispunjenosti tehničko-tehnoloških i drugih uslova za vršenje obuke za sticanje ovlašćenja propisanih ovom uredbom.

Priznata organizacija izdaje ispravu iz stava 1. tačka 3) ovog člana, kada utvrdi da su programi obuke, tehničko-tehnološki i drugi uslovi za vršenje obuke podnosioca zahteva usklađeni sa zahtevima odgovarajućeg standarda kvaliteta, Priloga uz STCW Konvenciju i STCW Zakonika, kao i odredbama ove uredbe.

Priznata organizacija podnosi ministarstvu izveštaj o sprovedenoj kontroli (Audit Report) koji sadrži:

osnovne podatke o podnosiocu zahteva;

podatke o licima koja su izvršila proveru uspostavljenog sistema kvaliteta (Quality Standard Auditors) i izvršila uvid u učionice, simulatore sa tehničkim karakteristikama, licence simulatora, biblioteke, laboratorije, radionice, nastavne planove i programe po kojima će se izvoditi obuka na srpskom i engleskom jeziku, uputstva, kao i nastavne filmove i druge potrebne publikacije sa pravnim osnovom za njihovu upotrebu;

podatak o standardu sistema upravljanja kvalitetom koji je uspostavljen od strane podnosioca zahteva (na primer ISO 9001:2008 ili drugi odgovarajući ISO standard, koji moraju da ispunjavaju specifične zahteve Odeljka A-I/8 i B-I/8 STCW Zakonika), kao i obim izvršene sertifikacije uspostavljenog sistema;

izjava da podnosilac zahteva ispunjava zahteve propisane ovom uredbom, Prilogom uz STCW Konvenciju i STCW Zakonikom;

podatke o nastavnim planovima i programima po kojima će se izvoditi obuka, a koji su bili predmet kontrole;

kopiju sertifikata o usklađenosti sa zahtevima odgovarajućeg standarda kvaliteta, ove uredbe, kao i Priloga uz STCW Konvenciju i STCW Zakonika, koji je izdat podnosiocu zahteva;

datum izvršene kontrole.

Lica koja vrše proveru uspostavljenog sistema kvaliteta od strane priznate organizacije moraju da imaju ovlašćenje o osposobljenosti ili drugu odgovarajuću jednakovrednu ispravu za oblast koja je predmet kontrole.

Priručnik o obuci i procedurama

Član 75.

Akreditovana institucija mora da ima Priručnik o obuci i procedurama koji sadrži organizacionu šemu akreditovane institucije i koji rukovodiocima i osoblju daje jasne smernice o politici akreditovane institucije, kao i o procedurama i procesima vezanim za obuku i procenu osposobljenosti.

Priručnik o obuci i procedurama mora da sadrži sledeće elemente:

1) Plan obuke koji sadrži ciljeve koji treba da budu postignuti u okviru svake obuke koja se sprovodi u akreditovanoj instituciji i/ili na brodu. Planom obuke utvrđuju se osposobljenosti koje kandidat treba da stekne do kraja programa obuke i način na koji se te osposobljenosti stiču kombinacijom teorijskog znanja, obuke i prakse koja se stiče na brodu i u akreditovanoj instituciji;

2) silabus svake pojedinačne obuke, koji sadrži: osnovne informacije o predmetima/kursevima koje obuhvataju broj sati predavanja, vreme održavanja nastave zajedno sa planom predavanja, kao i cilj koji se želi postići konkretnom obukom; način komuniciranja kandidata i instruktora, odnosno predavača; popis obavezne i dopunske literature; kalendar predavanja i praktičnih vežbi koji sadrži nedeljni raspored odvijanja predavanja i praktičnih vežbi; predmet procene osposobljenosti i sa koliko procenata svaki segment procene osposobljenosti doprinosi maksimalnoj oceni; oblike aktivnosti koji mogu da budu: predavanje, rasprava sa aktivnim učešćem, grupni rad i drugo; pravila ponašanja koja podrazumevaju isticanje neophodnih uslova za sigurno održavanje nastave (ako se koristi laser, struja visokog napona itd), kao i obavezu pridržavanja uputstava za rad sa laboratorijskim instrumentima, u određenim prostorijama i slično; obaveštavanje o ostvarenim rezultatima; posebne informacije (poziv kandidatima da u vreme konsultacija dođu da razgovaraju o specifičnim potrebama koja će pomoći da se usklade aktivnosti kako bi svi kandidati mogli ravnopravno da učestvuju u procesu obuke (na primer vreme predviđeno za razgovor sa kandidatima koji će pomoći instruktoru da sazna da li su njegove metode i oblici rada, odnosno način predavanja, odgovarajući u odnosu na postavljene ciljeve) i drugo;

3) popis predavača, odnosno instruktora koji izvode teorijsku nastavu, odnosno praktičnu obuku, koji obavezno sadrži: ime i prezime, datum i godina rođenja, ovlašćenje o osposobljenosti i/ili posebnoj osposobljenosti, odnosno stečeno zvanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, kao i radno iskustvo;

4) popis procenjivača za svaku obuku koji obavezno sadrži: ime i prezime, datum i godina rođenja, ovlašćenje o osposobljenosti i/ili posebnoj osposobljenosti, odnosno stečeno zvanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, kao i radno iskustvo;

5) opis sistema upravljanja kvalitetom;

6) opis procedure prijema kandidata;

7) opis procedura koje se koriste za uspostavljanje i održavanje stručnosti i osposobljenosti instruktora i predavača teorijske i praktične obuke, odnosno procenjivača;

8) opis procedure koja se odnosi na način sprovođenje teorijske i praktične obuke i postupka procene osposobljenosti;

9) opis procedure koja se odnosi na način izbora, uloge i odgovornosti instruktora i procenjivača osposobljenosti kandidata;

10) opis procedura koje se odnose na procenu uspešnosti obuke što uključuje: pojedinačne odgovornosti kandidata; postupak za korekciju neodgovarajućeg napretka; postupak za zamenu instruktora; maksimalan broj zamena instruktora po kandidatu; uspostavljen interni sistem povratnih informacija za otkrivanje nedostataka u obuci; postupak za suspendovanje kandidata sa obuke; postupak za podnošenje izveštaja i dokumentacije; evaluaciju ispunjenosti standarda po fazama obuke kako bi se obezbedila standardizacija;

11) opis procedure za osiguranje dobijanja povratne informacije (feedback) od kandidata i drugih učesnika u pomorskoj privredi koji će pomoći akreditovanoj instituciji da sazna da li njene obuke odgovaraju potrebama tržišta;

12) opis i detaljan prikaz prostorija (broj i površina) za izvođenje teorijske i praktične obuke, procene osposobljenosti, odnosno ispita, kao i opreme za vršenje obuke;

13) dokumentaciju koja se odnosi na simulator koji se koristi u sprovođenju obuke, koja se odnosi na:

(1) tip simulatora koji se koriste,

(2) tip obuke za koju se simulatori koriste,

(3) obrazloženje o načinu na koji simulatori ispunjavaju operativne potrebe za obukom, odnosno kako simulator omogućava izvođenje vežbi za određeni odobren program obuke,

(4) da su instruktori i procenjivači završili obuku za instruktora, odnosno procenjivača na simulatoru u skladu sa odgovarajućim IMO model kursom,

(5) da je simulator sertifikovan od strane priznate organizacije;

14) opis načina vođenja i čuvanja evidencija o obuci, i to:

(1) detaljne evidencije o kandidatima na obuci kako bi se dokazalo da su svi zahtevi vezani za obuku ispunjeni,

(2) evidencije o osposobljenosti i završenim obukama instruktora i procenjivača osposobljenosti;

15) obrazac potvrda o osposobljenosti iz čl. 61. – 69. ove uredbe, kao i uverenja o položenom ispitu koje izdaje akreditovana institucija.

Član 76.

Sadržaj Priručnika o obuci i procedurama, kao i ostalih operativnih dokumenata mora da bude dosledan i da predstavlja jedinstven sistem, kao i da se koristi u svim organizacionim jedinicama akreditovane institucije.

Priručnik o obuci i procedurama može da bude izdat kao jedan dokument ili iz više delova. Ukoliko se sastoji iz više delova mora da poseduje glavni sadržaj koji olakšava pronalaženje informacija koje se nalaze u više delova tog priručnika.

Struktura Priručnika o obuci i procedurama mora da bude razumljiva, jasna i odgovarajuća za informacije koje se dokumentuju.

Priručnik o obuci i procedurama mora da sadrži definicije, oznake i skraćenice koje redovno moraju da se ažuriraju, kao i listu izmena i dopuna dokumenta, odnosno važećih stranica.

Izmene i dopune Priručnika o obuci i procedurama moraju da se vrše redovno:

1) nakon izmena procesa koji se odvijaju i procedura koje se koriste u akreditovanoj instituciji;

2) nakon izmena programa obuke, odnosno planova obuke i procedura održavanja stručnosti i osposobljenosti instruktora i procenjivača;

3) nakon promena u tehnologiji (na primer uvođenje nove opreme za obuku);

4) nakon izmena odgovarajućih propisa.

Izmene i dopune Priručnika o obuci i procedurama moraju da se vrše kroz uspostavljen sistem izmena i dopuna kako bi informacije sadržane u njemu bile ažurne.

Sistem izmena i dopuna mora da obuhvati i njihovo praćenje koje će obezbediti da sve izmene budu blagovremeno dostavljene svim relevantnim organizacionim celinama ili licima koja ga koriste, kao i ministarstvu.

Član 77.

Akreditovana institucija je dužna da prati korišćenje Priručnika o obuci i procedurama kroz uspostavljen sistem povratnih informacija od strane korisnika.

Akreditovana institucija treba da razvije analizu prikupljenih informacija, kao i sistem dostavljanja informacija o izvršenim promenama i kontrole izvršenih promena, u cilju obrade informacija koje proizlaze iz promena, a koje se odnose na:

1) procese i procedure akreditovane institucije;

2) obuke koje se sprovode;

3) sadržaj silabusa i procedura održavanja stručnosti i osposobljenosti instruktora i procenjivača;

4) uvođenje nove opreme, zbog čega je neophodno sprovesti osvežavanje znanja osoblja i odobrenje programa i planova obuke;

5) postupak obezbeđenja standardizacije procesa procene osposobljenosti.

Sistem upravljanja kvalitetom

Član 78.

Akreditovana institucija ima obavezu da u okviru svog unutrašnjeg uređenja uspostavi sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim ISO standardima upravljanja kvalitetom koji ispunjavaju specifične zahteve propisane ovom uredbom, STCW Konvencijom i STCW Zakonikom, koji mora da bude ocenjen od priznate organizacije.

Sistemom upravljanja kvaliteta treba da budu obuhvaćeni postupak sprovođenja teorijske i praktične obuke i procene osposobljenosti za sticanje ovlašćenja, uspostavljanje i održavanje stručnosti i osposobljenosti instruktora i predavača teorijske i praktične obuke, odnosno procenjivača, kao i druga pitanja obuhvaćena Priručnikom o obuci i procedurama.

Priznata organizacija u ime ministarstva vrši proveru ispunjenost sistema upravljanja kvalitetom svake druge godine, a po potrebi i ranije ako ministarstvo oceni da je to neophodno.

Provera iz stava 3. ovog člana ima za cilj da utvrdi:

1) da li su sve važeće odredbe STCW Konvencije i STCW Zakonika obuhvaćene sistemom upravljanja kvalitetom;

2) da li su sve mere unutrašnje kontrole upravljanja i nadzora, kao i druga postupanja u skladu sa planiranim i dokumentovanim postupcima efikasne u obezbeđivanju ostvarivanja utvrđenih ciljeva;

3) da li su rezultati svih nezavisnih procena dokumentovani i da li su lica odgovorna za ocenjeno područje o istom obaveštene;

4) da li su pravovremeno preduzete mere za otklanjanje nedostataka.

Akreditovana institucija dužna je da uvede sistem upravljanja kvalitetom najkasnije u roku od godinu od dana izdavanja odobrenja iz člana 73. ove uredbe, kao i da o uvođenju i ocenjivanju sistema obavesti ministarstvo.

Prostorije, oprema i vođenje evidencije

Član 79.

Akreditovana institucija je dužna da obezbedi odgovarajuće prostorije, opremu, učila, simulatore i literaturu koji omogućavaju uspešno sprovođenje obuke, zavisno od vrste obuke za koju se koriste (na primer odgovarajuće osvetljene i klimatizovane prostorije za teorijsku obuku, praktičnu obuku, jezičku laboratoriju, smeštaj dokumentacije, arhiviranje i čuvanje podataka, biblioteku i slično).

Maksimalni broj polaznika pojedinog programa obuke ne može da pređe 20, dok odnos predavača, odnosno instruktora i polaznika u grupnim aktivnostima ne može da pređe odnos 1:10.

Sve prostorije u kojima se obavlja obuka moraju da budu odgovarajuće veličine za prihvat najmanje 20 polaznika, i moraju da imaju:

nastavnu tablu ili prikazni blok;

grafoskop/projektor;

projektor za dijapozitive (ako to zahteva program obuke);

video opremu;

audio opremu (za programe koji uključuju engleski jezik ili u sličnim programima koji zahtevaju takvu opremu);

odgovarajući broj radnih stolova s obzirom na broj polaznika obuke.

Akreditovana institucija je dužna da kandidatima obezbedi nesmetan pristup informacijama, opremi, učilima, simulatorima i literaturi koji su neophodni za obuku koja je odobrena.

Akreditovana institucija mora da ima biblioteku u kojoj se čuva sva literatura neophodna za obuku, koja odgovara obimu i nivou obuke koja se sprovodi.

Ukoliko se u biblioteci nalazi literatura za obuku u elektronskoj formi, mora da postoji odgovarajuća oprema koja omogućava štampanje dokumenata koje koriste kandidati, predavači i instruktori.

Akreditovana institucija je dužna da vodi evidenciju o kandidatima, njihovom uspehu, ostvarivanju programa, procenama osposobljenosti i teorijskim ispitima na način koji je naveden u Priručniku o obuci i procedurama.

Član 80.

Pored zahteva u odnosu na tehničku i drugu opremu potrebnu za sprovođenje obuka za sticanje ovlašćenja iz čl. 13. – 24. ove uredbe, koji su propisani odgovarajućim IMO model kursevima, akreditovana institucija mora da raspolaže i:

uređajem za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, simuliranje stvarnog, vremenski uslovljenog okruženja, dva kandidatska mesta sopstvenog broda, parametre za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, u skladu sa preporukama IMO-a;

uređajem za ARPA simulaciju uz mogućnost ručnog i automatskog prihvata cilja, obaveštenja o prethodno pređenom putu, primenu područja koja treba izbegavati, vektorsko-grafičku vremensku tablicu podataka i mogućnost probnih manevara, u skladu sa preporukama IMO-a;

ugovorom ili drugim dokumentovanim poslovnim odnosom sa pomorskom kompanijom koji omogućava upotrebu broda za praktično uvežbavanje kandidata;

uređajem za simulaciju ECDIS uređaja (realnim ECDIS uređajem) koji ima mogućnost simulacije kretanja broda; prikaza rasterskih i vektorskih karata u North Up, Course Up i Head Up orjentaciji; mogućnost izvođenja planiranja putovanja grafičkom i tabelarnom metodom; izvođenja automatskih i ručnih korekcija rasterskih i vektorskih karata; automatskog i ručnog unosa pozicija i zapisa u elektronski brodski dnevnik; mogućnošću izrade i upotrebe korisničkih karata; prikaza radarske slike, AIS i ARPA informacija na ECDIS-u/elektronskoj karti; importa i eksporta ruta, planova, dnevnika i ostalih korisničkih informacija.

simulatorom zapovedničkog mosta sa realnim kontrolama, nekoliko matematičkih modela brodova uz upotrebu Radar/ARPA i ECDIS za sprovođenje procedura upravljanja ljudskim resursima na zapovedničkom mostu za potvrdu iz člana 64. ove uredbe;

simulatorom brodskog mašinskog prostora sa realnim kontrolama sistema mašinskog postrojenja, nekoliko matematičkih modela brodova za sporovođenje procedura upravljanja ljudskim resursima u brodskom mašinskom odeljenju za potvrdu iz člana 65. ove uredbe.

7) pored opreme potrebne za sprovođenje programa obuke za sticanje ovlašćenja iz čl. 38. i 39. ove uredbe u skladu sa odgovarajućim IMO model kursom, mogućnošću rada ili simuliranja rada VHF, VHF/DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, AIS-SART, INMARSAT B ili Fleet 77, INMARSAT C, MF/HF NBDP, MF/HF-DSC i veze putem štampanog teksta, u skladu sa važećim preporukama IMO-a.

Osoblje

Član 81.

Akreditovana institucija mora da imenuje odgovornog stalno zaposlenog rukovodioca čija je obaveza da obezbedi usaglašenost sa zahtevima propisanim ovom uredbom, STCW Konvencijom i STCW Zakonikom.

Akreditovana institucija mora da zaposli odgovarajući broj stalnog osoblja za planiranje, sprovođenje obuke i interni nadzor nad obukom, kao i da angažuje saradnike andragoške, psihološke i bibliotekarske struke.

Akreditovana institucija mora da ima dovoljan broj odgovarajuće kvalifikovanih predavača, odnosno instruktora teorijske i praktične obuke, kao i procenjivača osposobljenosti, u skladu sa odredbama člana 79. stav 2. ove uredbe, kako bi se obezbedilo da se sprovođenjem obuke postignu ciljevi utvrđeni odobrenim programima i planovima obuke.

Instruktori

Član 82.

Instruktor koji sprovodi obuku pomoraca u cilju sticanja ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da poznaje program obuke i razume specifične ciljeve svake pojedinačne vrste obuke;

2) da poznaje nastavne metode, njihovu primenu i rezultate;

da ima dokaz da je kvalifikovan za obavljanje dužnosti za koje se obuka sprovodi, najmanje posedovanjem istog ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti za koje se obuka sprovodi;

da ima dokaz da je upoznat s smernicama o instrukcionim tehnikama korišćenja simulatora, kao i da ima praktično radno iskustvo u upotrebi određene vrste simulatora koji se koristi u obuci, ako obuka podrazumeva upotrebu simulatora;

5) da je završio posebnu obuku za instruktora prema sadržaju IMO model kursu 6.09. ili prema odobrenom Programu obuke za instruktore koji je dat u Prilogu 7 – Program obuke za instruktore teorijske i praktične obuke, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

6) da ima iskustvo u sprovođenju obuka u svojstvu zamenika instruktora u najmanje 10 rokova obuke ili sa najmanje 100 kandidata u obuci;

7) da se u svom radu redovno upoznaje i prilagođava tehnološkim i drugim izmenama u pomorskom brodarstvu;

8) da realno ocenjuje i povoljno utiče na formiranje stručne i ljudske ličnosti kandidata kao budućih pomoraca.

Iskustvo u sprovođenju obuka koje je stečeno u u centrima za obuku pomoraca koji su odobreni od strane drugih država članica STCW Konvencije, priznaje se u svrhu ispunjavanja uslova iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

Iskustvo u sprovođenju obuka se dokazuje podnošenjem potvrde koju izdaje centar za obuku pomoraca iz stava 2. ovog člana.

Odredba stava 1. tačka 5) ovog člana ne primenjuje se na lica koja sprovode obuku u predmetima koji se ne odnose na specifične oblasti pomorstva, a koja imaju odgovarajuću ispravu kojom se potvrđuje njihova osposobljenost u toj oblasti (matematika, prva pomoć i slično), kao i na nastavnike iz predmeta koji su navedeni u matrici iz Priloga 1 ove uredbe koji su iz tih predmeta, odnosno odgovarajućih stručnih ili naučnih oblasti stekli zvanje predavača, profesora strukovnih studija, docenta, vanrednog i redovnog profesora visokoškolske ustanove u smislu zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Procenjivači

Član 83.

Procenjivači obavljaju sledeće poslove:

1) sprovođenje procene osposobljenosti tokom teorijske obuke, obuke na simulatoru i praktične obuke kandidata za sticanje ovlašćenja;

2) sprovođenje procene osposobljenosti tokom teorijske obuke i obuke na simulatoru za sticanje ovlašćenja za instruktora;

Procenjivač je dužan da sprovodi procenu osposobljenosti u skladu sa metodologijom i standardima organizacije i sprovođenja procene osposobljenosti, koji su dostavljeni ministarstvu u okviru Priručnika o obuci i procedurama.

Član 84.

Procenjivač iz člana 83. ove uredbe, mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima odgovarajući nivo znanja i razumevanja o osposobljenosti koja je predmet procene osposobljenosti kandidata;

2) da ima dokaz da je kvalifikovan za obavljanje dužnosti koje su predmet procene osposobljenosti kandidata, najmanje posedovanjem istog ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti za koje se obuka sprovodi;

3) da je upoznat sa odgovarajućim smernicama o metodama vršenja procene osposobljenosti u skladu sa odgovarajućim IMO model kursevima;

4) da ima praktično iskustvo u proceni osposobljenosti ostvareno pod nadzorom i uz odobrenje iskusnog procenjivača, uključujući učešće na najmanje tri procene osposobljenosti i najmanje 30 kandidata, u svojstvu pripravnika za procenjivača;

5) da je stekao praktično iskustvo u procenjivanju na određenoj vrsti simulatora pod nadzorom i uz odobrenje iskusnog procenjivača i završio obuku za procenjivača na simulatoru u skladu sa odgovarajućim IMO model kursom, kada se vrši procena koja uključuje upotrebu simulatora.

Član 85.

Za izdavanje odobrenja iz člana 73. ove uredbe, podnosilac zahteva omogućava priznatoj organizaciji i ministarstvu:

uvid u učionice, simulatore sa tehničkim karakteristikama, licence simulatora, biblioteke, laboratorije, radionice, silabus svake pojedinačne obuke po kojima se ona izvodi na srpskom i engleskom jeziku, uputstva, kao i nastavne filmove i druge potrebne publikacije sa pravnim osnovom za njihovu upotrebu;

razgovor (intervju) sa nadležnima u akreditovanoj instituciji, predavačima, odnosno instruktorima i procenjivačima.

Član 86.

Akreditovana institucija dostavlja ministarstvu:

izveštaj o broju upisanih kandidata, broju, datumu početka i završetka sprovedenih obuka, kao i broj i datume sprovedenih procena osposobljenosti na godišnjem nivou, najkasnije do 1. decembra tekuće godine za tu godinu;

2) izveštaj o nezavisnoj proveri sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima Odeljka A-I/8 i B-I/8 STCW Zakonika, u roku od 15 dana od dana izvršene kontrole (audit);

3) izveštaj o izvršenoj kontroli (audit) akreditovane institucije od strane drugih država ugovornica STCW Konvencije, odnosno od strane EMSA, najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršene kontrole, uz obavezu administracije države ugovornice STCW Konvencije da najavi svoju posetu najmanje deset dana pre planirane kontrole (audit);

4) analizu rada, kao i izveštaj o postignutim rezultatima u obuci pomoraca svake godine;

5) izveštaj o svakoj promeni instruktora, odnosno procenjivača, kao i svakoj promeni u okviru Priručnika o obuci i procedurama, bez odlaganja.

Između redovnih kontrola koje vrši priznata organizacija u skladu sa odredbama Zakona, ministarstvo vrši vanredne kontrole (audit) akreditovane institucije, i to:

1) najavljenu kontrolu, kojom se kontroliše sprovođenje obuka i vrši uvid u dokumentaciju akreditovane institucije koja se odnosi na sprovođenje obuka, uz učešće osoblja akreditovane institucije;

2) nenajavljenju kontrolu;

3) kontrolu ispunjenosti zahteva korisnika, kojom se kontroliše da li akreditovana institucija u svom radu ispunjava zahteve profesionalne pažnje, koju vrši registrator prilikom podnošenja zahteva za izdavanje ovlašćenja od strane kandidata.

Član 87.

O izdatim odobrenjima akreditovanim institucijama iz člana 73. ove uredbe, vodi se registar izdatih odobrenja koji je dat u Obrascu 8 – Registar izdatih odobrenja akreditovanim institucijama, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Registar iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o akreditovanim institucijama kojima je izdato odobrenje, podatke o odobrenim obukama i izvršenim kontrolama, kao i podatak o ispravi o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom.

Registar izdatih odobrenja vodi ministarstvo.

Podaci iz registra iz stava 1. ovog člana daju se na uvid nadležnim organima državama ugovornica STCW Konvencije i kompanijama na njihov zahtev.

Učenje na daljinu

Član 88.

Akreditovana institucija pored teorijske i praktične obuke može da sprovodi obuke pomoraca kroz organizovanje učenja na daljinu i e-learning, u skladu sa zahtevima i smernicama sadržanim u Odeljku A-I/6 i V-I/6 STCW Zakonika, nakon dobijanja odobrenja ministarstva.

IV. PROGRAMI OBUKE I DNEVNIK O ZAVRŠENOJ OBUCI I STEČENOJ PRAKSI

Član 89.

Organizacija programa obuke utvrđuje se u Planu obuke.

Akreditovana institucija predlaže trajanje programa teorijske i praktične obuke za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti u skladu sa zahtevima odgovarajućih IMO model kurseva.

Trajanje programa teorijske i praktične obuke za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti odobrava ministarstvo.

Programi teorijske i praktične obuke čije odobreno trajanje iznosi 100 nastavnih sati ili više moraju da se izvode na način da ukupno nedeljno nastavno opterećenje ne pređe 36 sati, odnosno najviše šest sati dnevno.

Programi teorijske i praktične obuke čije odobreno trajanje iznosi kraće od 100 nastavnih sati moraju da se izvode na način da ukupno dnevno nastavno opterećenje ne pređe deset sati.

Minimalno trajanje programa obuke za sticanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti dato je u Prilogu 3 – Minimalno trajanje obuka za sticanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti, obuka za osvežavanje znanja i potvrda o osposobljenosti, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njegov sastavni deo.

Član 90.

Program ubrzane obuke na brodu koji kandidat prolazi u cilju skraćenja pomorskog staža potrebnog za sticanje određenih ovlašćenja o osposobljenosti iz čl. 13. i 14. ove uredbe, odnosno ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti iz čl. 40. – 44. ove uredbe, mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da je program ubrzane obuke na brodu sastavni deo ukupnog plana obuke kandidata;

2) da programom ubrzane obuke na brodu upravlja kompanija koja upravlja brodom na kojem će kandidat ostvariti pomorski staž;

3) da kandidat u svakom trenutku može da identifikuje dva lica koja su neposredno odgovorna za upravljanje programom ubrzane obuke, i to kvalifikovanog oficira u svojstvu oficira za obuku na brodu, koje, pod nadzorom zapovednika, organizuje i kontroliše program obuke za vreme trajanja svakog putovanja, i lice koje odredi kompanija u svojstvu oficira za obuku u ime kompanije, koje je odgovorno za ukupan program ubrzane obuke i za koordinaciju sa akreditovanom institucijom;

4) da kompanija obezbedi da su određeni vremenski periodi za ispunjavanje programa ubrzane obuke na brodu, u okviru standardnih radnih zahteva na brodu.

Kandidat koji prolazi program ubrzane obuke daje na uvid ispitivaču odgovarajuće isprave kojima dokazuje:

da je prošao odobreni program ubrzane obuke na brodu tokom koje je stekao propisani period pomorskog staža;

2) da je odobreni program ubrzane obuke na brodu sproveden na odobreni način;

3) ako se brod nalazio u raspremi, odnosno na popravci mašine ili suvom dokovanju, da je kandidat za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti za prvog oficir palube i oficira plovidbene straže najviše dva meseca odobrene ubrzane obuke ostvario na tom brodu.

Kandidat koji nije prošao program ubrzane obuke za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, daje na uvid ispitivaču dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi u koju se unete osposobljenosti stečene na I nivou procene osposobljenosti.

Program ubrzane obuke na brodu za sticanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti iz čl. 49, 50. i 52. ove uredbe, mora da ispunjava uslove propisane Odeljkom B-V/1 STCW Konvencije.

Program ubrzane obuke mora da bude odobren od strane ministarstva.

Obaveze instruktora, odnosno procenjivača i pripravnika tokom trajanja obuke na brodu

Član 91.

Lice koje sprovodi odobreni program obuke pripravnika na brodu treba da obezbedi da:

1) je odgovarajuće vreme obezbeđeno za sprovođenje odobrenog programa obuke na brodu u okviru standardnih radnih zahteva na brodu;

2) su na početku programa obuke na brodu i na početku svakog putovanja na drugom brodu, pripravniku date detaljne informacije i smernice o tome šta se od njega očekuje i kako će program obuke biti sproveden;

3) je određen oficir za obuku tokom trajanja obuke na brodu koji će da upravlja programom obuke na brodu;

4) oficiri koji su odgovorni za sprovođenje obuke i procenu osposobljenosti tokom trajanja obuke na brodu poznaju i razumeju svoje dužnosti i odgovornosti u vezi obuke;

5) su oficiri koji su odgovorni za sprovođenje obuke i procenu osposobljenosti tokom trajanja obuke na brodu, prošli odgovarajuću obuku o metodama procene osposobljenosti;

6) tokom propisanog perioda pomorskog staža, pripravnik završi obuku i stekne iskustvo u izvršavanju zadataka, obaveza i odgovornosti potrebnih za sticanje određenog ovlašćenja, uzimajući u obzir osposobljenosti navedene u Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe;

7) je sprovedena procena osposobljenosti pripravnika, bez nepotrebnog odlaganja, kada se smatra da je pripravnik spreman za procenu osposobljenosti;

8) je program obuke na brodu sastavni deo ukupnog plana obuke;

9) programom obuke na brodu upravlja i koordinira zapovednik koji upravlja brodom na kome se stiče pomorski staž;

10) obezbedi da se vodi sveobuhvatna evidencija o svim sprovedenim obukama.

Član 92.

Svako lice koje je određeno za oficira za obuku u skladu sa odredbom člana 91. stav 1. tačka 3) ove uredbe, treba da:

1) vodi administrativne poslove koji se odnose na program obuke;

2) prati napredak pripravnika tokom trajanja programa obuke;

3) daje uputstava, po potrebi, kao i da obezbedi da se program obuke pravilno sprovodi.

Član 93.

Zapovednik koji upravlja brodom na kome se stiče pomorski staž treba da:

1) uspostavi kontakt između oficira na brodu zaduženog za obuku i instruktora na kopnu;

2) odredi, u pisanoj formi, oficira na brodu koji će biti odgovoran za organizovanje i nadgledanje obuke na brodu za svako pojedinačno putovanje;

3) obezbedi kontinuitet u slučaju bilo kakve promene oficira na brodu tokom putovanja;

4) obezbedi da celokupno osoblje na brodu koje je uključeno u program obuke sprovodi program obuke na efikasan način;

5) obezbedi da pripravnik provede najmanje pola dnevnog radnog vremena u službi na straži, pod nadzorom oficira određenog za praćenje i nadzor rada kandidata.

Član 94.

Osim ako zapovednik broda ne odredi drugačije iz razloga bezbednog rada broda, oficir na brodu koji je određen u skladu sa članom 93. stav 1. tačka 2) ove uredbe, treba da:

1) organizuje program obuke na brodu;

2) obezbedi da je dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi pravilno vođen;

3) obezbedi da vreme koje pripravnik provede na brodu bude korisno iskorišćeno u pogledu obuke i iskustva, u skladu sa ciljevima programa obuke.

Član 95.

Svaki pripravnik treba da:

1) provede najmanje šest meseci na dužnostima plovidbene straže, odnosno straže u mašini pod nadzorom zapovednika ili određenog oficira;

2) s dužnom pažnjom prati program obuke;

3) koristi u potpunosti sve mogućnosti koje su mu stavljene na raspolaganje, tokom i van radnog vremena;

4) vodi dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi i da ga učini dostupnim za uvid u svakom trenutku.

Programi obuke na brodu iz čl. 90 – 95. ove uredbe mogu da se sprovode samo na brodovima koji imaju državnu pripadnost Republike Srbije ili na brodovima kompanija sa kojima akreditovana institucija ima ugovor ili drugi dokumentovani poslovni odnos koji omogućava upotrebu broda za praktično uvežbavanje kandidata iz člana 80. ove uredbe.

Dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi

Član 96.

Kandidat je dužan da pre početka programa obuke obezbedi dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi u koji se unose svi podaci o završenim obukama i praksi.

Pripravnik palube i pripravnik mašine dužni su da pre početka programa obuke overe obrazac dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi u Lučkoj kapetaniji Beograd.

Popunjen dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi kandidat podnosi ispitivaču pre procene osposobljenosti na III nivou i služi kao dokaz da je završen program obuke na brodu.

Dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi podnosi se na uvid ispitivaču kada svi odgovarajući elementi osposobljenosti budu potpisani u skladu sa odredbom člana 99. stav 3. ove uredbe.

Dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi vodi se na način koji omogućava uvid u sve potrebne informacije o poslovima i zadacima koji su preduzimani, kao i o napretku u pogledu njihovog ostvarivanja.

Dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi vodi se u skladu sa načelima i principima propisanim STCW Zakonikom.

Obrasci dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi pripravnika palube i dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi pripravnika mašine moraju da budu u skladu sa obrascima preporučenim od strane IMO-a.

Pored obrasca dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi iz stava 7. ovog člana, mogu se koristiti i obrasci dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi izdati od strane ISF-a.

Obrasci dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi iz st. 7. i 8. ovog člana, odobreni su od strane ministarstva.

Dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi koji se izdaje na obrascu različitom od obrazaca iz st. 7. i 8. ovog člana, mora da bude odobren od strane ministarstva.

V. PROCENA OSPOSOBLjENOSTI POMORACA

Član 97.

Akreditovana institucija mora da dokumentuje metodologiju organizacije i sprovođenja procene osposobljenosti pomoraca.

Akreditovana institucija mora da uspostavi standardizovan proces za sprovođenje procene osposobljenosti kandidata na svim nivoima procene osposobljenosti, što uključuje:

1) postupak za proveru napretka znanja i testove za proveru znanja;

2) postupak za izradu testova provere teorijskog znanja, tip pitanja i procena, standarde potrebne za uspešno polaganje teorijskog ispita;

3) postupak za vršenje obuke za osvežavanje znanja;

4) izveštaje i evidencije;

5) postupak za analizu pitanja.

Postupak za procenu osposobljenosti, odnosno sprovođenje ispita mora da obezbedi da kandidat bude svestan postignutog napretka, oblasti u kojima je potrebno poboljšanje, kao i ciljeva koje mora da dostigne da bi uspešno završio program obuke.

Kandidat mora da bude upoznat sa rezultatima izvršene procene.

Osposobljenost kandidata mora da se prati i procenjuje u skladu sa Planom obuke i procedurom za procenu osposobljenosti.

Svaki kandidat koji smatra da je oštećen prilikom procene osposobljenosti tokom obuke ima pravo prigovora akreditovanoj instituciji.

Akreditovana institucija je dužna da uspostavi i objavi interne procedure koje se odnose na razmatranje prigovora kandidata, kao i da vodi evidenciju kojom se dokazuje da su kandidati upoznati sa tom procedurom.

Član 98.

Procena osposobljenosti kandidata mora da pokaže da je dostignut nivo znanja i osposobljenosti koji je potreban za sticanje određenog ovlašćenja.

Procena osposobljenosti je zasnovana na proceni elemenata osposobljenosti i učinka kandidata.

Nivoi procene osposobljenosti

Član 99.

Svaki kandidat za sticanje određenog ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti mora da bude procenjen na jednom ili više sledećih nivoa procene osposobljenosti:

1) I nivo procene osposobljenosti vrši se tokom trajanja pomorskog staža na brodu ili tokom obuke u akreditovanoj instituciji, od strane jednog ili više određenih oficira na brodu ili u akreditovanoj instituciji od strane procenjivača;

2) II nivo procene osposobljenosti vrši se tokom trajanja pomorskog staža na brodu ili tokom obuke u akreditovanoj instituciji, od strane jednog ili više određenih oficira na brodu ili u akreditovanoj instituciji od strane procenjivača;

3) III nivo procene osposobljenosti vrši se za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, sprovođenjem pismenog i usmenog ispita od strane ispitivača, u prisustvu procenjivača.

Elementi osposobljenosti koji se procenjuju na I i II nivou procene osposobljenosti upisuju se u dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi.

Samo procenjivač može da upiše elemente osposobljenosti u dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi kandidata, onda kada smatra da je kandidat spreman za sledeći nivo procene osposobljenosti, kao i da je uspešno demonstrirao osposobljenost u elementima u skladu sa Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Kandidat koji treba da završi više od jednog nivoa procene osposobljenosti, ne može da pređe na viši nivo procene osposobljenosti dok ne pokaže osposobljenost na nižem nivou procene osposobljenosti, niti taj kandidat može da pređe na III nivo procene osposobljenosti sve dok svi niži nivoi osposobljenosti ne budu upisani od strane procenjivača.

Procena osposobljenosti za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti

Član 100.

Procena osposobljenosti pomoraca za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti iz člana 99. stav 1. tačka 3) ove uredbe, ostvaruje se polaganjem ispita koji se sastoji od pismenog i usmenog dela.

Ispit za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti sprovodi Komisija za procenu osposobljenosti pomorca, u sedištu akreditovane institucije u kojoj je kandidat prošao obuku.

Ako se ispit sastoji iz pismenog i usmenog dela, kandidat će biti usmeno ispitan ako prethodno uspešno završi pismeni ispit.

Ispit za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti vrši se po Programu datom u Prilogu 5 – Program ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Program ispita iz Priloga 5 ove uredbe).

Praktični deo ispita se po pravilu održava na savremeno opremljenom brodu, prema izboru i odluci predsednika Komisije za procenu osposobljenosti pomorca ili u odgovarajuće opremljenim prostorijama sa namenskim uređajima ili na simulatoru u okviru akreditovane institucije.

Prijava kandidata

Član 101.

Kandidat za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti podnosi prijavu za polaganje ispita akreditovanoj instituciji na obrascu utvrđenom od strane akreditovane institucije, koji najmanje sadrži podatke o identitetu i godinama starosti kandidata i dve fotografije ne starije od šest meseci.

Uz obrazac iz stava 1. ovog člana, kandidat podnosi akreditovanoj instituciji dodatnu dokumentaciju koja je navedena u Prilogu 8 – Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu za polaganje ispita akreditovanoj instituciji, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Po prijemu prijave akreditovana institucija proverava da li kandidat ispunjava propisane uslove za polaganje ispita.

Ako utvrdi da kandidat ispunjava propisane uslove akreditovana institucija, u roku od 30 dana od dana prijema prijave, donosi rešenje kojim se dozvoljava sprovođenje procene osposobljenosti, određuje rok za sprovođenje pismenog ispita u okviru procene osposobljenosti i dostavlja zahtev ministarstvu da odredi ispitivače.

Ministarstvo određuje ispitivače u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva direktora akreditovane institucije.

Nakon određivanja ispitivača iz stava 5. ovog člana, direktor akreditovane institucije rešenjem obrazuje Komisiju za procenu osposobljenosti pomorca.

Ako se utvrdi da kandidat ne ispunjava uslove za pristupanje proceni osposobljenosti, akreditovana institucija u roku od 30 dana od dana prijema prijave donosi rešenje kojim se odbija zahtev kandidata za sprovođenje ispita.

Član 102.

Komisiju za procenu osposobljenosti pomorca (u daljem tekstu: Komisija) čini najmanje pet članova, i to: predsednik, najmanje dva ispitivača iz predmeta koji se polažu za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti od kojih jedan sprovodi i pismeni ispit, predstavnik ministarstva, kao i sekretar Komisije.

Ako je broj predmeta veći od broja članova Komisije, predsednik Komisije uključiće odgovarajući broj ispitivača.

Direktor akreditovane institucije može imenovati i određen broj pripravnika za člana Komisije.

Pripravnici za članove Komisije moraju da ispunjavaju uslove za člana Komisije, osim uslova koji se odnose na iskustvo.

Član 103.

Ispitivači moraju da ispunjavaju uslove za procenjivače u skladu sa odredbama člana 84. ove uredbe, kao i da polože ispit u Lučkoj kapetaniji Beograd iz poznavanja pomorskog prava po Programu nastavnih predmeta/kurseva programu iz Priloga 2 ove uredbe.

Za ispitivača se ne može odrediti lice koje je tokom trajanja obuke bilo određeno za procenjivača.

Dokaz o ostvarenom pomorskom stažu

Član 104.

Kandidat je dužan da uz prijavu iz člana 101. ove uredbe podnese dokaz o ostvarenom pomorskom stažu.

Ostvareni pomorski staž se dokazuje:

1) ako je pomorac bio ukrcan na domaćem pomorskom brodu – overenim podatkom u pomorskoj knjižici, odnosno odobrenju za ukrcavanje;

2) ako je pomorac bio ukrcan na stranom brodu – overenim podatkom u pomorskoj knjižici ili ispravom u skladu sa propisom države čiju zastavu brod vije.

U slučajevima iz stava 2. tačka 2) ovog člana, akreditovana institucija može da traži i druge nesporne dokaze ostvarenog pomorskog staža (na primer ugovor o radu i iskrcajne liste).

Član 105.

U slučajevima u kojima je propisano da kandidat mora da ima određeno vreme provedeno u vršenju poslova plovidbene straže, kandidat za zapovednika i oficira u službi palube, pored dokaza o ostvarenom pomorskom stažu iz člana 104. ove uredbe, podnosi i ispravu potpisanu od strane zapovednika broda na kome je kandidat radio kojom se potvrđuje da je radio kao oficir plovidbene straže najmanje osam sati svakog radnog dana koji se računaju u njegov pomorski staž.

U ispravi iz stava 1. ovog člana navodi se i vrsta posla koju je kandidat obavljao ili za koju je prošao obuku.

Isprava koja služi kao dokaz o ostvarenom pomorskom stažu kandidata za upravitelja mašine i oficira u službi mašine treba da bude potpisana od strane zapovednika ili upravitelja mašine broda na kome je kandidat radio, kao i da je u njoj navedeno sledeće:

zvanje u kome je kandidat obavljao poslove na brodu;

vrsta i snaga pogonske mašine broda na kome je kandidat ostvario pomorski staž;

vrsta posla koju je kandidat obavljao;

u slučajevima u kojima je propisano da kandidat mora da ima određeno vreme provedeno u vršenju poslova plovidbene straže, da je kandidat radio kao oficir plovidbene straže najmanje:

osam sati svakog radnog dana koji se računaju u njegov pomorski staž na brodu sa mašinskim odeljenjem koje je stalno popunjeno posadom, i

24 sata na svakih 72 sata rada na brodu sa mašinskim odeljenjem koje je povremeno bez posade.

Kandidat za upravitelja mašine i oficira u službi mašine, pored dokaza o ostvarenom pomorskom stažu, može da podnese i drugu ispravu kao dokaz o završenoj obuci za sticanje praktičnog znanja i iskustva.

Upotreba engleskog jezika u proceni osposobljenosti pomorca

Član 106.

Kandidat mora da poznaje engleski jezik na nivou da razume i daje uputstva na engleskom jeziku, usmeno i pismeno.

Pismeni ispit

Član 107.

Akreditovana institucija je dužna da osam dana pre održavanja pismenog ispita dostavi ispitivaču:

predložena ispitna pitanja i uputstvo za ispitivača;

standardni obrazac ocenjivanja na ispitima i rezultate ostvarene na obuci, evidenciju o napretku, realizovanim projektima i izveštaje mentora kandidata.

U cilju kontrole rada, dokumenta iz stava 1. ovog člana akreditovana institucija je dužna da čuva na period od deset godina od dana polaganja ispita.

Član 108.

Ispitivač će najkasnije 10 dana pre održavanja ispita:

1) izvršiti proveru ispitnih pitanja predloženih od strane akreditovane institucije, kao i uputstva za ispitivača;

2) odrediti ispitna pitanja;

3) obaviti konsultacije sa predavačima, odnosno instruktorima, kao i sa rukovodiocem u akreditovanoj instituciji koji je odgovoran da obezbedi usaglašenost sa zahtevima propisanim ovom uredbom, STCW Konvencijom i STCW Zakonikom, u slučaju utvrđivanja nepravilnosti, propusta ili grešaka u literaturi koja se koristi.

Član 109.

Pismeni ispit za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti obuhvata procenu znanja iz predmeta potrebnih za sticanje određenog ovlašćenja o osposobljenosti kako bi se utvrdilo da li kandidat ispunjava standarde teorijskog znanja u skladu sa matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe, odnosno zahtevima STCW Zakonika, a u skladu sa Programom ispita iz Priloga 5 ove uredbe.

Kandidati za zapovednike i oficire u službi palube moraju da imaju najmanje 60% tačnih odgovora iz sledećih predmeta: pomorske karte i njihova upotreba, manevrisanje i upravljanje brodom, brodogradnja i postupci u slučaju opasnosti na brodu.

Kandidati za upravitelja mašine i drugog oficira mašine moraju da imaju najmanje 60% tačnih odgovora iz sledećih predmeta: poznavanje osnova tehnike u pomorskoj industriji i brodske pogonske mašine i uređaji.

Iz drugih predmeta, kandidati za zapovednike, oficire u službi palube i oficire u službi mašine moraju da imaju najmanje 50% tačnih odgovora za svaki predmet.

U slučaju sumnje u vezi konačne ocene kandidata u predmetima: pomorske karte i njihova upotreba, manevrisanje i upravljanje brodom, brodogradnja, postupci u slučaju opasnosti na brodu, kao i poznavanje osnova tehnike u pomorskoj industriji i brodske pogonske mašine i uređaji, odluka ispitivača će biti konačna.

Usmeni ispit

Član 110.

Usmeni ispit za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti sprovodi se najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja pismenog ispita.

Usmeni ispit sprovodi ispitivač u prisustvu procenjivača.

Kandidat pre održavanja usmenog ispita dostavlja ispitivaču potvrdu o ostvarenim rezultatima tokom obuke i pismenog ispita koju izdaje akreditovana institucija, potpisanu od strane ovlašćenog lica, kojom se potvrđuje:

1) ime i prezime kandidata, kao i serijski broj dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi kandidata;

2) obuka ili obuke koje je kandidat uspešno završio;

3) trajanje obuke ili obuka;

4) za svaki predmet, ocenu iz tog predmeta, završne ocene i rezultat pismenog ispita.

Član 111.

Tokom usmenog ispita proverava se znanje kandidata iz predmeta potrebnih za sticanje određenog ovlašćenja o osposobljenosti koji su propisani matricom iz Priloga 1 ove uredbe i Programom nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe, a u skladu sa Programom ispita iz Priloga 5 ove uredbe.

Na usmenom ispitu za kandidate za zapovednike i oficire u službi palube naročito se proverava znanje kandidata o domenu primene i cilju propisa o izbegavanju sudara brodova, s tim da sposobnost kandidata za reprodukcijom tekstova propisa nije dovoljna za uspešno polaganje ispita, ali ne znači i da kandidat neće položiti ispit ako ispitivač utvrdi da kandidat shvata značaj, sadržaj i praktičnu primenu tih propisa.

Tokom ispitivanja kandidata iz stava 2. ovog člana neće se tražiti od kandidat da upravlja brodom, ali će se proveriti njegova sposobnost da prepozna navigaciona svetla broda, kao i poznavanje manevarskih sposobnosti broda u odnosu na smer vetra.

Kandidat koji ne položi usmeni deo ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti zato što nije savladao pojedine ili sve delove ispita može, po odluci ispitivača, da bude upućen na sticanje dodatnog pomorskog staža, ne dužeg od šest meseci, pre nego što stekne pravo da ponovo izađe na ispit.

Sprovođenje i rezultati ispita

Član 112.

Ispiti za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti kod kojih program i način procene osposobljenosti zahteva posebnu tehničku opremu ili pomagala, održavaju se u odgovarajuće opremljenim prostorijama akreditovane institucije.

Član 113.

O polaganju usmenog ispita vodi se zapisnik u koji se unose svi podaci od važnosti za postupak i rezultat na ispitu, a naročito imena članova Komisije, nazivi predmeta, uspeh iz svakog predmeta i završna ocena.

Zapisnik vodi sekretar Komisije kojeg određuje predsednik Komisije, a potpisuju ga predsednik i sekretar Komisije.

Ocena kandidata iz svakog predmeta na ispitu je „zadovoljio” ili „nije zadovoljio”, a ocena celokupnog ispita je „položio”, „upućuje se na popravni ispit” ili „nije položio”.

Član 114.

Kandidatu koji je sa uspehom završio ispitne obaveze za izdavanje ovlašćenja o osposobljenosti Komisija izdaje uverenje o položenom ispitu koje potpisuju predsednik i sekretar komisije.

Uverenje o položenom ispitu sadrži:

1) podatke o licu koje je polagalo ispit (ime i prezime, adresa i JMBG), datum održanog ispita i naziv ovlašćenja o osposobljenosti za koje je sa uspehom položen ispit;

2) podatke koji su neophodni za izdavanje ovlašćenja o osposobljenosti, uključujući naznačenje osposobljenosti, brodske delatnosti, nivoa odgovornosti, kao i ograničenja ako ih ima.

Kandidat koji ne prođe sa uspehom usmeni ispit dobiće obaveštenje o neuspehu na ispitu, koju potpisuju predsednik i sekretar komisije.

Obaveštenje o neuspehu na ispitu iz stava 4. ovog člana:

1) sadrži datum održavanja ispita i posebne uslove (ako ih ima) navedene od strane ispitivača;

2) podnosi se ispitivaču od strane kandidata prilikom sledeće prijave za usmeni ispit.

Član 115.

Neposredno po saopštavanju rezultata ispita, a najkasnije tokom narednog radnog dana po održanom ispitu, kandidat ima pravo da uloži pisani i obrazloženi prigovor na odluku Komisije.

O prigovoru kandidata, predsednik Komisije odmah obaveštava ministarstvo, koje u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja mora da potvrdi odluku Komisije ili da uvaži prigovor kandidata.

Član 116.

Popravni ispit za ovlašćenja o osposobljenosti može da se polaže najranije 30 dana od dana započinjanja polaganja ispita, a najkasnije jednu godinu od dana započinjanja polaganja ispita.

Popravni ispit za obnovu ovlašćenja o osposobljenosti može da se polaže najranije 15 dana od dana započinjanja polaganja ispita, a najkasnije tri meseca od dana započinjanja polaganja ispita.

Popravni ispiti se polažu pred istim sastavom Komisije.

Za kandidata koji na popravnom ispitu iz nekog predmeta bude ocenjen sa „Nije zadovoljio”, smatraće se da ceo ispit nije položio.

Član 117.

Za kandidata koji odustane od započetog polaganja ispita ili popravnog dela ispita, smatra se da ispit nije položio.

Kandidat može polagati popravni ispit iz jednog predmeta za ispite koji imaju četiri predmeta ili manje, za ispite koji imaju od pet do devet predmeta dozvoljava se polaganje popravnog ispita iz dva predmeta, a za ispite koji imaju deset predmeta ili više popravni ispit može se polagati iz tri predmeta.

Kandidat koji ne pristupi polaganju ispita na koji je upućen, a svoj izostanak ne opravda na pisani način najkasnije do početka ispita, smatra se da ispit nije položio.

Kandidatu koji je izostanak opravdao u skladu sa odredbom stava 3. ovog člana akreditovana institucija će odrediti novi rok za polaganje ispita.

Troškovi polaganja ispita

Član 118.

Administrativne poslove u vezi održavanja ispita obavlja akreditovana institucija.

Troškove polaganja ispita, kao i popravnog ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti ili ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti snosi kandidat.

Postupak izdavanja ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenostiČlan 119.

Ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, overu ovlašćenja o osposobljenosti, kao i ovlašćenje o ekvivalentnoj osposobljenosti izdaje Lučka kapetanija Beograd na zahtev pomorca, ako su ispunjeni uslovi propisani ovom uredbom.

Zahtev za izdavanje isprava iz stava 1. ovog člana dat je u Obrascu 5 – Zahtev za izdavanje ovlašćenja o osposobljenosti, overe ili ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti, odnosno u Obrascu 6 – Zahtev za izdavanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Uz zahtev za izdavanje ovlašćenja, podnosilac dostavlja Lučkoj kapetaniji Beograd dokaze o:

1) identitetu, datumu i godini rođenja;2) uverenje o zdravstvenoj sposobnosti;3) uverenje o položenom ispitu, ako je ispit propisan;

4) ispunjavanju uslova obavezne obuke za sticanje predmetnog ovlašćenja podnošenjem potvrde o uspešno završenoj obuci koju izdaje akreditovana institucija;

5) ispunjavanju propisanih uslova u pogledu trajanja pomorskog staža u odgovarajućem svojstvu i na odgovarajućoj vrsti broda;

6) ispunjavanju i drugih standarda osposobljenosti, propisanih ovom uredbom u pogledu onih osposobljenosti, delatnosti i nivoa odgovornosti koje se u predmetnom ovlašćenju navode;

7) najvišem do sada stečenom zvanju u pomorstvu.

Pre izdavanja ovlašćenja registrator izvršiće proveru da li se protiv podnosioca zahteva vodi krivični ili prekršajni postupak za delo ili radnju zbog koje mu se može odrediti mera bezbednosti, odnosno zaštitna mera u skladu sa Krivičnim zakonikom („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05-ispravka, 107/05-ispravka, 72/09, 101/09, 121/12 i 104/13), odnosno zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Član 120.

Ispunjavanje propisanih zdravstvenih uslova dokazuje se uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje je izdala ovlašćena zdravstvena ustanova, u skladu sa propisom kojim se uređuju zdravstveni pregledi pomoraca.

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat podnosi akreditovanoj ustanovi na uvid pre početka obuke, odnosno ministarstvu prilikom podnošenja zahteva za izdavanje ovlašćenja, odnosno overe ovlašćenja.

Obrazac ovlašćenja

Član 121.

Ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, overa ovlašćenja o osposobljenosti, kao i ovlašćenje o ekvivalentnoj osposobljenosti izdaju se na srpskom i engleskom jeziku, na obrascima datim u Obrascu 1 – Ovlašćenje o osposobljenosti, Obrascu 2 – Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti, Obrascu 3 – Overa ovlašćenja o osposobljenosti, kao i na Obrascu 4 – Ovlašćenje o ekvivalentnoj osposobljenosti, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Overa ovlašćenja ima isti broj kao i ovlašćenje o osposobljenosti koje se overom potvrđuje, dok ovlašćenje o ekvivalentnoj osposobljenosti ima redni broj iz evidencije izdatih ovlašćenje o ekvivalentnoj osposobljenosti.

Pomorac je tokom službe na brodu dužan da drži originale isprava iz stava 1. ove uredbe na brodu.

Član 122.

Obrazac ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, overe ovlašćenja o osposobljenosti, kao i ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti je pravougaonog oblika, u vidu kartice, veličine 54 x 86,6 mm, u tri izvedene boje sa dominantnim plavim tonovima na prednjoj strani obrasca ovlašćenja o osposobljenosti, dominantnim žutim tonovima na prednjoj strani obrasca ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti, dominantnim narandzastim tonovima na prednjoj strani obrasca overe ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno dominantnim bordo tonovima na prednjoj strani obrasca ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti.

Obrasci isprava iz stava 1. ovog člana izrađuju se od polikarbonata u skladu sa srpskim standardima za identifikacione kartice SRPS ISO/IEC:7810 za dimenzije i fizičke karakteristike i 10373 za testiranje fizičkih karakteristika.

Materijal od koga se izrađuju isprave iz stava 1. ovog člana i podaci koji se u njih upisuju moraju da budu takvog kvaliteta da pri redovnoj upotrebi njihovo trajanje odgovara roku na koji je izdata isprava, kao i da onemoguće falsifikovanje isprave – korišćenjem najmanje tri od mera zaštite, kao što su: mastila sa promenljivom bojom; termohromatska mastila; hologram; promenljive laserske slike; ultraljubičasto fluoroscentno mastilo vidljivo i providno; štampa sa presijavanjem; digitalni vodeni žig u pozadini; infracrveni ili fosforcentni pigmenti i taktilni znaci; simboli ili šare.

Obrasci isprava iz stava 1. ovog člana izrađuju se postupcima koji sprečavaju falsifikovanje, a naročito tako da je nepropustiv za ultraljubičasta zračenja, da pozadinska zaštitna struktura onemogućuje falsifikovanje skeniranjem, štampanjem ili kopiranjem, usled primene štampe duginim bojama (rainbow printing) sa višebojnim zaštitnim mastilom i pozitivnom i negativnom guilloche štampom, struktura materijala od koga se izrađuje obrazac isprave nije sastavljena od primarnih boja (CMYK), sadrži šaru kompleksne strukture, minimalno dve posebne boje i mikro natpise.

Obrasci isprava iz stava 1. ovog člana sadrže optički promenljive elemente, lasersku gravuru, a na mestu predviđenom za fotografiju, pozadina bezbednosne šare i fotografija se preklapaju duž ivica.

Član 123.

Prednja strana obrasca ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti sadrži podatke o imaocu isprave, broj pomorske knjižice, datum izdavanja i isteka važenja isprave, naziv organa koja izdaje ispravu, naziv osposobljenosti, kao i tekst: „Ovlašćenje o osposobljenosti izdato je u skladu sa Međunarodnom konvecijom o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i vršnje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama, kao i Uredbom o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice/This Certificate of Competence has been isuued in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended and under the the provisions of the Regulation on Qualifications, Conditions for Obtaining Qualifications and Certificates of Seafarers”.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana prednja strana obrasca ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti sadrži u gornjem levom uglu međunarodnu oznaku Republike Srbije „SRB” ispisanu velikim slovima, bele boje latiničnim pismom na pravougaoniku plave boje, reči „REPUBLIKA SRBIJA” i „ovlašćenje o osposobljenosti”, odnosno „ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti” ispisane slovima plave boje, na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku, Mali grb Republike Srbije u gornjem desnom uglu, laserski štampanu crno-belu fotografiju imaoca isprave dimenzija 30×24 mm, koja se postavlja ispod službenog broja pomorske knjižice imaoca ovlašćenja, dok je u pozadini prednje strane stilizovano sidro.

Poleđina obrasca ovlašćenja o osposobljenosti vizuelno je podeljena na dva dela. Na levoj strani obrasca naznačeno da je isprava imaocu izdata u skladu sa odgovarajućim propisom STCW Konvencije i članom ove uredbe, sa prevodom na engleski jezik, ime i potpis ovlašćenog lica sa službenim brojem izdate isprave, dok desna strana obrasca sadrži tabele u koje se unose delatnost, nivo i ograničenja, odnosno osposobljenost i eventualna ograničenja, kao i tekst: „Imalac ovog ovlašćenja osposobljen je za službu naznačenu u odgovarajućem propisu kojim se uređuje najmanji broj članova posade za bezbednu plovidbu.”.

Na poleđini obrasca ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti naznačeno je da je imalac isprave uspešno završio program obuke za sticanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti koji je odobren od strane ministarstva i da ispunjava zahteve propisane ovom uredbom, odgovarajućim propisom Priloga uz STCW Konvenciju i STCW Zakonika, sa prevodom na engleski jezik.

Alfanumerički podaci na obrascu ovlašćenja (STCW oznaka) unose se latiničnim pismom i arapskim brojevima.

Član 124.

Prednja strana obrasca overe ovlašćenja o osposobljenosti sadrži podatke o imaocu isprave, broj pomorske knjižice, datum izdavanja i isteka važenja isprave, naziv organa koja izdaje ispravu, naziv osposobljenosti, kao i tekst: „Overa ovlašćenja o osposobljenosti izdata je u skladu sa Međunarodnom konvecijom o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i vršnje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama, kao i Uredbom o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice/This Endorsement attesting the issue of Certificate has been isuued in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, and under the provisions of the Regulation on Qualifications, Conditions for Obtaining Qualifications and Certificates of Seafarers”.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana prednja strana obrasca overe ovlašćenja sadrži u gornjem levom uglu međunarodnu oznaku Republike Srbije „SRB” ispisanu velikim slovima, bele boje latiničnim pismom na pravougaoniku plave boje, reči „REPUBLIKA SRBIJA” i „overa ovlašćenja o osposobljenosti”, ispisane slovima plave boje, na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku, Mali grb Republike Srbije u gornjem desnom uglu, laserski štampanu crno-belu fotografiju imaoca isprave dimenzija 30×24 mm, dok je u pozadini prednje strane stilizovano sidro.

Poleđina obrasca overe ovlašćenja o osposobljenosti vizuelno je podeljena na dva dela. Na levoj strani obrasca naznačeno da je isprava imaocu izdata u skladu sa odgovarajućim propisom STCW Konvencije i članom ove uredbe, sa prevodom na engleski jezik, ime i potpis ovlašćenog lica sa serijskim brojem izdate isprave, dok desna strana obrasca sadrži tabele u koje se unose delatnost, nivo i ograničenja, odnosno osposobljenost i eventualna ograničenja, kao i tekst: „Imalac ove overe ovlašćenja osposobljen je za službu naznačenu u odgovarajućem propisu kojim se uređuje najmanji broj članova posade za bezbednu plovidbu.”

Alfanumerički podaci na obrascu overe (STCW oznaka) unose se latiničnim pismom i arapskim brojevima.

Član 125.

Prednja strana obrasca ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti sadrži podatke o imaocu isprave, broj pomorske knjižice, datum izdavanja i isteka važenja isprave, naziv organa/organizacije koja izdaje ispravu, naziv osposobljenosti, kao i tekst: „Ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti izdata je u skladu sa propisom I/10 Međunarodnom konvecijom o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i vršnje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama, kao i Uredbom o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice/This Certificate of Equivalent Competence has been isuued in accordance with the provisions of regulation I/10 of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, and under the provisions of the Regulation on Qualifications, Conditions for Obtaining Qualifications and Certificates of Seafarers”.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana prednja strana obrasca ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti sadrži u gornjem levom uglu međunarodnu oznaku Republike Srbije „SRB” ispisanu velikim slovima, bele boje latiničnim pismom na pravougaoniku plave boje, reči „REPUBLIKA SRBIJA” i „ovlašćenje o ekvivalentnoj osposobljenosti”, ispisane slovima plave boje, na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku, Mali grb Republike Srbije u gornjem desnom uglu, laserski štampanu crno-belu fotografiju imaoca isprave dimenzija 30×24 mm, dok je u pozadini prednje strane stilizovano sidro.

Poleđina obrasca ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti vizuelno je podeljena na dva dela. Na levoj strani obrasca naznačeno da je ovlašćenje imaoca isprave koje je izdato od strane vlade druge države priznato prema odredbama propisa I/10 STCW 1978 Konvencije, sa izmenama i dopunama i čl. 74 i 210. Zakona, sa prevodom na engleski jezik, ime i potpis ovlašćenog lica sa službenim brojem izdate isprave, dok desna strana obrasca sadrži tabele u koje se unose delatnost, nivo i ograničenja, odnosno osposobljenost i eventualna ograničenja, kao i tekst: „Imalac ovog ovlašćenja osposobljen je za službu naznačenu u odgovarajućem propisu kojim se uređuje najmanji broj članova posade za bezbednu plovidbu.”

Alfanumerički podaci na obrascu ovlašćenja (STCW oznaka) unose se latiničnim pismom i arapskim brojevima.

Član 126.

Za izdavanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, overe ovlašćenja o osposobljenosti, kao i ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti plaća se taksa, koja obuhvata cenu obrasca isprave, troškove tehničke izrade i postupka.

Troškove izrade obrazaca isprava iz stava 1. ovog člana snosi lice koje je podnelo zahtev za izdavanje isprave.

VI. POMORSKI STAŽ

Član 127.

Pomorski staž stečen u odgovarajućem zvanju, odnosno na određenoj vrsti broda u službi palube, odnosno mašine, obračunava se u potpunosti u svrhu ispunjavanja uslova sticanja pomorskog staža neophodnog za sticanje odgovarajućeg ovlašćenja pod uslovom da je taj pomorski staž ostvaren u zvanju koje je propisano za sticanje odgovarajućeg ovlašćenja čije izdavanje kandidat traži, kao i da je kandidat uspešno završio obuku.

Član 128.

Pomorski staž obračunava se od dana ukrcaja na brod do dana iskrcaja sa broda, a obračunava se tako što se uzimaju u obzir stvarni dani rada između dana ukrcaja i dana iskrcaja, računajući 30 dana u mesecu, 12 meseci u jednoj kalendarskoj godini.

Pomorski staž ostvaren na brodu koji nije redovno angažovan u pomorskoj plovidbi

Član 129.

Pomorski staž ostvaren na brodu koji nije redovno angažovan u pomorskoj plovidbi računa se u potpunosti u svrhu ispunjavanja uslova sticanja pomorskog staža, ako je stvarno provedeno vreme na moru jednako ili veće od dve trećine ukupnog perioda službe kandidata na brodu.

Ako je stvarno provedeno vreme na moru manje, onda se tri četvrtine vremena stvarno provedenog na moru računa u svrhu ispunjavanja uslova sticanja pomorskog staža.

Vreme provedeno od strane kandidata na brodu dok se brod nalazio u brodogradilištu na popravci računa se u svrhu ispunjavanja uslova sticanja pomorskog staža, ali najduže šest meseci.

Kandidat koji je stekao pomorski staž u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, dostaviće izjavu od zapovednika ili vlasnika broda na kome je ostvaren predmetni staž, koja sadrži podatke o datumima:

1) kada je brod bio na moru u plovidbi i usidren, kao i posla na kojima je brod bio angažovan i u kojoj kategoriji plovidbe;

2) kada se brod nalazio u brodogradilištu na popravci.

Dokaz o ostvarenom stažu na brodu strane zastave

Član 130.

Pomorski staž koji je ostvaren na brodu strane zastave prihvata se kao pomorski staž samo ako je potvrđen originalnom dokumentacijom stranih pomorsko-upravnih organa ili stranih pomorskih kompanija.

VII. PRIZNAVANjE, OBNOVA I ZAMENA OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTIPriznavanje ovlašćenja izdatih od strane nadležnih organa druge države

Član 131.

Ovlašćenja o osposobljenosti koja su izdata od strane nadležnog organa države članice Evropske unije ili treće države priznaju se u skladu sa odredbama Zakona.

Ovlašćenja o osposobljenosti koja se priznaju u skladu sa odredbama Zakona, na zahtev imaoca ovlašćenja, overava ministarstvo izdavanjem ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti.

Ministarstvo izdaje ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti iz stava 2. ovog člana, za ovlašćenja o osposobljenosti na upravljačkom nivou ako kandidat sa uspehom položi ispit u Lučkoj kapetaniji Beograd iz predmeta: pomorsko pravo, prema Programu nastavnih predmeta/kurseva iz Priloga 2 ove uredbe.

Obnavljanje ovlašćenjaČlan 132.

Ovlašćenja o osposobljenosti čiji je rok važenja pet godina, obnavljaju se za isti period ako imalac ovlašćenja dokaže svoju osposobljenost i zdravstvenu sposobnost.

Osposobljenost iz stava 1. ovog člana dokazuje se:

1) odobrenim pomorskim stažom tokom kojeg je pomorac obavljao dužnosti koje odgovaraju ovlašćenju koje poseduje i to najmanje u periodu od ukupno jedne godine tokom prethodnih pet godina nezavisno od kategorije plovidbe broda. U najkraći period plovidbe od godinu dana u prethodnih pet godina ne uračunava se plovidba ostvarena tokom vremena koje je brod proveo u raspremi;

2) uspešno završenom odobrenom integrisanom obukom za osvežavanje znanja u akreditovanoj instituciji, po Programu obuka za osvežavanje znanja koji je dat u Prilogu 6 – Program obuka za osvežavanje znanja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Program obuka za osvežavanje znanja iz Priloga 6).

Integrisana obuka za osvežavanje znanja obuhvata osvežavanje znanja u sledećem:

lično preživljavanje na moru;

lična bezbednost i društvena odgovornost;

čamci za spašavanje i spasilački čamci, osim brzog spasilačkog čamca;

napredno upravljanje gašenjem požara;

vođenje medicinske nege na brodu;

medicinska prva pomoć na brodu.

Ako pomorac ostvari najmanje tri meseca odobrenog pomorskog staža u poslednjih godinu dana obavljajući dužnosti koje odgovaraju ovlašćenju koje poseduje kao prekobrojni oficir ili kao niži oficir od onoga za koje poseduje ovlašćenje, a preostali deo do najmanje jedne godine odobrenog pomorskog staža obavljajući bilo koje dužnosti u bilo kom svojstvu ukrcaja na brodu bez obzira na veličinu ili snagu pogonske mašine, smatraće se da taj član posade ispunjava zahtev u odnosu na osposobljenost iz stava 2. tačka 1) ovog člana.

Pomorac koji ne ispunjava uslov iz stava 2. tačka 1) i stava 4. ovog člana, za obnavljanje ovlašćenja o osposobljenosti mora da završi obuku za obnovu ovlašćenja i položi pismeni i usmeni ispit u akreditovanoj instituciji.

Program obuke sadrži novine nastale u poslednjih pet godina u oblasti pomorske tehnologije, međunarodnog i nacionalnog pomorskog prava o bezbednosti pomorske plovidbe i sprečavanju zagađenja morske sredine, a koje odgovaraju sadržaju programa teorijske i praktične obuke za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti čije se obnavljanje traži.

Ispit za obnovu ovlašćenja o osposobljenosti obuhvata procenu osposobljenosti u skladu sa programom iz stava 6. ovog člana.

Član 133.

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti čiji je rok važenja pet godina obnavljaju se za isti period, ako imalac ovlašćenja dokaže svoju osposobljenost.

Osposobljenost iz stava 1. ovoga člana dokazuje se odobrenim pomorskim stažom na brodu za koji se to ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti zahteva, tokom kojeg je pomorac obavljao dužnosti koje odgovaraju ovlašćenju koje poseduje i to najmanje u periodu od ukupno jedne godine tokom prethodnih pet godina nezavisno od kategorije plovidbe broda. U najkraći period plovidbe od godinu dana u prethodnih pet godina ne uračunava se plovidba ostvarena tokom vremena koje je brod proveo u raspremi.

Pomorac koji ne ispunjava uslov iz stava 2. ovog člana, za obnavljanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti mora da završi obuku za sticanje tog ovlašćenja i položi pismeni ispit u akreditovanoj instituciji.

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti, i to: ovlašćenje o osnovnoj bezbednosti na brodu, ovlašćenje za napredno upravljanje gašenjem požara, ovlašćenje za rukovanje čamcem za spašavanje i spasilačkim čamcem osim brzim spasilačkim čamcem, kao i ovlašćenje za rukovanje brzim spasilačkim čamcem, obnavljaju se za isti period na osnovu završene obuke za osvežavanje znanja u skladu sa Programom obuka za osvežavanje znanja iz Prilog 6 ove uredbe.

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za naftu i hemikalije (STCW V/1-1), Rad na tankerima za naftu (STCW V/1-1), Rad na tankerima za hemikalije (STCW V/1-1), Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za tečne gasove (STCW V/1-2), Rad na tankerima za tečne gasove (STCW V/1-2) obnavljaju se za isti period na osnovu odobrenog pomorskog staža tokom koga je pomorac obavljao dužnosti koje odgovaraju ovlašćenju koje poseduje u pogledu tipa broda i to najmanje u periodu od ukupno tri meseca tokom prethodnih pet godina.

Zamena ovlašćenjaČlan 134.

Nestanak ovlašćenja imalac je dužan da prijavi Lučkoj kapetaniji Beograd.

Nestanak ovlašćenja u inostranstvu imalac je dužan da prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije, a nakon povratka u Republiku Srbiju Lučkoj kapetaniji Beograd.

Imalac ovlašćenja iz stava 1. ovog člana dužan je da proglasiti nevažećim nestalo ovlašćenje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Lučka kapetanija Beograd će izdati na zahtev pomorca novo ovlašćenje.

Rok važnosti ovlašćenja iz stava 4. ovog člana ne može biti duži od datuma isteka važnosti izgubljenog ovlašćenja.

Član 135.

Oštećenje ovlašćenja imalac je dužan da prijavi Lučkoj kapetaniji Beograd.

Znatno oštećenje ovlašćenja u inostranstvu imalac je dužan da prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije, a nakon povratka u Republiku Srbije Lučkoj kapetaniji Beograd.

Lučka kapetanija Beograd će izdati na zahtev pomorca novo ovlašćenje ako pomorac oštećeno ovlašćenje priloži uz zahtev.

Rok važenja ovlašćenja iz stava 3. ovog člana ne može biti duži od datuma isteka važenja oštećenog ovlašćenja.

VIII. REGISTRI OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTIČlan 136.

O izdatim ovlašćenjima o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, ovlašćenjima o ekvivalentnoj osposobljenosti, kao i overama ovlašćenja, vode se registri izdatih ovlašćenja koji su dati u Obrascu 7 – Registri izdatih pomorskih ovlašćenja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Registri izdatih pomorskih ovlašćenja sadrže:

1) podatke o statusu ovlašćenja (period važenja, datum privremenog ili trajnog oduzimanja, gubitka ili uništenja ovlašćenja);

2) podatke o ovlašćenju (ime pomorca, datum rođenja, državljanstvo, pol, fotografiju, broj ovlašćenja, odnosno overe, datum izdavanja, datum isteka važenja, datum poslednje obnove, podaci o oduzimanju ovlašćenja);

3) podatke o osposobljenosti (STCW oznaka, osposobljenost, brodska delatnost, nivo odgovornosti, overa i ograničenja);

4) podatke o zdravstvenom stanju imaocu ovlašćenja (datum izdavanja poslednjeg uverenja o zdravstvenoj sposobnosti).

Član 137.

Registre izdatih pomorskih ovlašćenja vodi registrator koji obavlja i sledeće poslove:

proverava ispunjenost uslova za izdavanje ovlašćenja, odnosno overe ovlašćenja i izdaje ovlašćenja, odnosno overe ovlašćenja;

dostavlja podatke o statusu ovlašćenja, kao i podatke o osposobljenosti na zahtev kompanije, nadležnih organa druge države ili drugih fizičkih ili pravnih lica koje imaju opravdani pravni interes.

U svom radu registrator primenjuje i održava usvojeni sistem standarda kvaliteta.

Član 138.

Registri izdatih pomorskih ovlašćenja se obavezno vode u obliku knjiga.

Podaci iz registra izdatih pomorskih ovlašćenja izdaju se na zahtev kompanije, nadležnih organa druge države ili drugih fizičkih ili pravnih lica koje imaju opravdani pravni interes.

Član 139.

Ministarstvo vodi registre izdatih pomorskih ovlašćenja i u elektronskom obliku.

Elektronski pristup registrima izdatih pomorskih ovlašćenja treba da omogući kompanijama, odnosno nadležnim organima drugih država proveru sledećih podataka:

1) ime i prezime pomorca kome je izdato ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, overa ovlašćenja ili overama, broj isprave, datum izdavanja i isteka važenja isprave;

2) svojstva u okviru kojih je pomorac ovlašćen da obavlja dužnosti i eventualna ograničenja;

3) brodske delatnosti koje pomorac može da obavlja, nivo osposobljenosti, i eventualna ograničenja.

Član 140.

Ako se u krivičnom postupku kao mere bezbednosti oduzimanje predmeta odredi oduzimanje ovlašćenja ili overe, odnosno ako se u prekršajnom postupku kao zaštitna mera oduzimanje predmeta odredi oduzimanje ovlašćenja ili overe, registrator će uneti u registar ovlašćenja odgovarajuću zabeležbu.

IX. NADZOR

Član 141.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo preko inspektora bezbednosti plovidbe ili stručnog lica na osnovu posebnog ovlašćenja ministra u skladu sa odredbama Zakona (u daljem tekstu: inspektor), koji:

1) utvrđuje da li su na brodu državne pripadnosti Republike Srbije ukrcana samo lica koja poseduju odgovarajuće ovlašćenje izdato u skladu sa odredbama ove uredbe;

2) proverava da li je zapovednik na brodu državne pripadnosti Republike Srbije obezbedio da članovi posade obavljaju brodske delatnosti onog nivoa odgovornosti za koje je osposobljen i za koje je stekao ovlašćenje u skladu sa odredbama ove uredbe;

3) proverava da li član posade tokom službe na brodu drži originale ovlašćenja i overe ovlašćenja na brodu.

Inspektor će sprovesti istragu o svakoj prijavi nestručnosti, radnje ili propusta lica kome je izdato ili priznato odgovarajuće ovlašćenje ili overa u skladu sa odredbama ove uredbe, a čija radnja ili propust može neposredno da ugrozi bezbednost ljudskih života ili imovine na moru ili da prouzrokuje zagađenje morske sredine.

X. PREKRŠAJI

Član 142.

Novčanom kaznom od 150.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice, ako su na brodu državne pripadnosti Republike Srbije ukrcana lica koja ne poseduju odgovarajuće ovlašćenje (član 5. stav 1).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 20.000,00 do 150.000,00 dinara.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice – zapovednik broda ili lice koje ga zamenjuje, ako član posade na brodu državne pripadnosti Republike Srbije ne obavlja brodske delatnosti onog nivoa odgovornosti za koje je osposobljen i za koje je stekao ovlašćenje (član 5. stav 2).

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – član posade broda, ako tokom službe na brodu državne pripadnosti Republike Srbije ne drži originale ovlašćenja i overe ovlašćenja na brodu (član 5. stav 3).

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 143.

Lučka kapetanija Beograd će na zahtev pomorca u službi palube kome je izdato određeno ovlašćenje o osposobljenosti po propisu koji je bio na snazi do donošenja ove uredbe, uz priloženo ovlašćenje o osposobljenosti, izdati ovlašćenje o osposobljenosti, i to:

1) članu plovidbene straže – ovlašćenje mornara palube (STCW II/4), ako ima ovlašćenja za obavljanje poslova osnovne bezbednosti na brodu, pružanje prve medicinske pomoći i rukovanja sredstvima za spašavanje i ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja;

2) oficiru plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem – ovlašćenje za oficira plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW II/1), ako pored uslova iz tačke 1) ovog člana, ima ovlašćenje o osposobljenosti za GMDSS radio-operatera sa opštim ovlašćenjem, ovlašćenja propisana čl. 18, 46, 54. i 56. stav 2. ove uredbe, uspešno završenu obuku za opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja na radnom nivou, potvrdu o osposobljenosti za rukovođenje i timski rad na brodu, potvrdu o osposobljenosti za korišćenje ECDIS sistema za prikaz elektronskih karata i ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja;

3) zapovedniku broda od 500 do 3000 BT i prvom oficiru palube na brodu od 500 do 3000 BT – ovlašćenje za zapovednika broda od 500 do 3000 BT (STCW II/2), odnosno ovlašćenje za prvog oficira palube na brodu od 500 do 3000 BT (STCW II/2), ako pored uslova iz tačke 2) ovog člana, imaju ovlašćenje o osposobljenosti za GMDSS radio- operatera sa opštim ovlašćenjem, ovlašćenja propisana čl. 18, 46, 54. i 56. stav 2. ove uredbe, završenu posebnu obuku za opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja na upravljačkom nivou, potvrdu o osposobljenosti za upravljanje resursima na mostu, potvrdu o osposobljenosti za rukovođenje i timski rad na brodu, potvrdu o osposobljenosti za korišćenje ECDIS sistema za prikaz elektronskih karata i imaju najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tih ovlašćenja;

4) prvom oficiru palube na brodu od 3000 BT ili većem – ovlašćenje za prvog oficira palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2), ako pored uslova iz tačke 2) ovog člana, ima ovlašćenje o osposobljenosti za GMDSS radio-operatera sa opštim ovlašćenjem, ovlašćenja propisana čl. 18, 46, 54. i 56. stav 2. ove uredbe, uspešno završenu obuku za opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja na upravljačkom nivou, potvrdu o osposobljenosti za upravljanje resursima na mostu, potvrdu o osposobljenosti za rukovođenje i timski rad na brodu, potvrdu o osposobljenosti za korišćenje ECDIS sistema za prikaz elektronskih karata i ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja;

5) zapovedniku broda od 3000 BT ili većem – ovlašćenje za zapovednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2), ako pored uslova iz tačke 2) ovog člana, ima ovlašćenje o osposobljenosti za GMDSS radio-operatera sa opštim ovlašćenjem, ovlašćenja propisana čl. 18, 46, 54. i 56. stav 2. ove uredbe, uspešno završenu obuku za opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja, potvrdu o osposobljenosti za upravljanje resursima na zapovedničkom mostu, potvrdu o osposobljenosti za rukovođenje i timski rad na brodu, potvrdu o osposobljenosti za korišćenje ECDIS sistema za prikaz elektronskih karata i ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja ili ovlašćenja prvog oficira palube na brodu od 3000 VT ili većem.

Član 144.

Lučka kapetanija Beograd će na zahtev pomorca u službi mašine kome je izdato određeno ovlašćenje o osposobljenosti po propisu koji je bio na snazi do donošenja ove uredbe, uz priloženo ovlašćenje o osposobljenosti, izdati ovlašćenje o osposobljenosti, i to:

1) članu plovidbene straže u mašinskom odeljenju – ovlašćenje čistača (STCW III/4), ako ima ovlašćenja za obavljanje poslova osnovne bezbednosti na brodu, pružanja prve medicinske pomoći i rukovanja sredstvima za spašavanje;

2) oficiru plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim – ovlašćenje za oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1), ako ima ovlašćenja iz tačke 1) ovog člana, ovlašćenja propisana čl. 18, 46. i 54. ove uredbe, potvrdu o osposobljenosti za primenu veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu, i ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja;

3) oficiru plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kW – ovlašćenje za oficira plovidbene straže u mašinskom odeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim, ako ima ovlašćenja iz tačke 1) ovog člana, ovlašćenja propisana čl. 18, 46. i 54. ove uredbe, potvrdu o osposobljenosti za primenu veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu, ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina u zvanju oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 kW i uspešno završi obuku za oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1) i procenu osposobljenosti u akreditovanoj instituciji;

4) upravitelju mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW i drugom oficiru mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW – ovlašćenje za upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW III/3), odnosno ovlašćenje za drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW (STCW III/3), ako pored uslova iz tačke 2) ovog člana, imaju ovlašćenja propisana čl. 18, 46. i 54. ove uredbe, potvrdu o osposobljenosti za upravljanje ljudskim resursima u mašinskom odeljenju, potvrdu o osposobljenosti za primenu veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu i imaju najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tih ovlašćenja;

5) drugom oficiru mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim – ovlašćenje za drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2) ako pored uslova iz tačke 2) ovog člana, ima ovlašćenja propisana čl. 18, 46. i 54. ove uredbe, potvrdu o osposobljenosti za upravljanje ljudskim resursima u mašinskom odeljenju, potvrdu o osposobljenosti za primenu veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu i ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja.

6) upravitelju mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim – ovlašćenje za upravitelja mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2) ako pored uslova iz tačke 2) ovog člana, ima ovlašćenja propisana čl. 18, 46. i 54. ove uredbe, potvrdu o osposobljenosti za upravljanje ljudskim resursima u mašinskom odeljenju, potvrdu o osposobljenosti za primenu veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu i ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja ili ovlašćenje drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim;

7) mornaru motoristi – ovlašćenje čistača, uz ograničenje da je ovlašćen da upravlja mašinskim kompleksom pogonske snage do 500 kW.

Član 145.

Lučka kapetanija Beograd će na zahtev pomorca u GMDSS radio službi kome je izdato određeno ovlašćenje o osposobljenosti po propisu koji je bio na snazi do donošenja ove uredbe, uz priloženo ovlašćenje o osposobljenosti, izdati ovlašćenje o osposobljenosti, i to:

1) radio-operatoru s ograničenim ovlašćenjem – ovlašćenje o osposobljenosti za GMDSS radio-operatera sa ograničenim ovlašćenjima (STCW IV/2), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja;

2) radio-operatoru s opštim ovlašćenjem – GMDSS radio-operater sa opštim ovlašćenjima (STCW IV/2), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja;

3) radio-elektoničaru I klase i II klase – ovlašćenje o osposobljenosti za GMDSS radio-operater sa ograničenim ovlašćenjima (STCW IV/2), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja i uspešno završi obuku i procenu osposobljenosti za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti za GMDSS radio-operater sa ograničenim ovlašćenjima.

Član 146.

Lučka kapetanija Beograd će na zahtev pomorca kome su izdata ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti po propisu koji je bio na snazi do donošenja ove uredbe, uz priloženo ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti, izdati ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti, i to:

1) pomorcu koji ima ovlašćenje za napredno upravljanje gašenjem požara – ovlašćenje za napredno upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina;

2) pomorcu koji ima ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za ulje, ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za hemikalije, ili ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na brodovima za utečnjene gasove – ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija (STCW V/1-1-1) ili ovlašćenje o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz tečnog gasa (STCW V/1-2-1), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja;

3) pomorcu koji ima ovlašćenje o osposobljenosti za rad na tankerima za ulje – ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte (STCW V/1-1-2), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja;

4) pomorcu koji ima ovlašćenje o osposobljenosti za rad na tankerima za hemikalije – ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz hemikalija (STCW V/1-1-3), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja;

5) pomorcu koji ima ovlašćenje o osposobljenosti za rad na brodovima za utečnjene gasove – ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz tečnog gasa (STCW V/1-2-2), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja;

6) pomorcu koji ima ovlašćenje o osposobljenosti za rukovanje čamcem za spasavanje i spasilačkim čamcem – ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za rukovanje čamcem za spašavanje i spasilačkim čamcem, osim brzog spasilačkog čamca (STCW VI/2-1), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina;

7) pomorcu koji ima ovlašćenje o osposobljenosti za rukovanje brzim spasilačkim čamcem – ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za rukovanje brzim spasilačkim čamcem (STCW VI/2-2), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina;

8) pomorcu koji ima ovlašćenja o osnovnoj sigurnosti na moru – ovlašćenje o osnovnoj bezbednosti na brodu (STCW VI/1), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina;

9) pomorcu koji ima ovlašćenje za pružanje prve medicinske pomoći na brodu – ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći na brodu (STCW VI/4-1), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina;

10) pomorcu koji ima ovlašćenje za vođenje medicinske brige na brodu – ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za vođenje medicinske nege na brodu (STCW VI/4-2), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina;

11) pomorcu koji ima ovlašćenje o osposobljenosti za rad s opasnim teretima –ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za rad sa opasnim teretima (STCW Reg. B-V/b, B-V/c), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina;

12) pomorcu koji ima ovlašćenja o merama sigurnosti na ro-ro putničkom brodu i ovlašćenje o merama sigurnosti na putničkom brodu – ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti za preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu (STCW V/2), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina na dužnostima iz tog ovlašćenja.

Akreditovana institucija će na zahtev pomorca kome je izdato ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti o postupcima u slučaju opasnosti na moru koje je izdato po propisu koji je bio na snazi do donošenja ove uredbe, uz priloženo ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti, izdati potvrdu o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (STCW VI/1), ako ima najmanje godinu dana plovidbenog staža tokom prethodnih pet godina.

Član 147.

Pomorcima kojima su na osnovu čl. 143 – 146. ove uredbe priznata ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno o posebnoj osposobljenosti, izdaće se na njihov zahtev nova ovlašćenja u skladu sa odredbama ove uredbe, najkasnije do 31. decembra 2015. godine.

Pomorcima koji su stekli ovlašćenja o osposobljenosti u skladu sa odredbama propisa koji je bio na snazi do stupanja na snagu ove uredbe, koji ispunjavaju uslove za obnavljanje tih ovlašćenja u skladu sa odredbom člana 132. stav 2. tač. 1) i 2) i člana 133. st. 2, 4. i 5. ove uredbe, ali koji ne ispunjavaju dodatne uslove propisane u čl. 143-145. ove uredbe, ovlašćenja će se obnoviti sa rokom važenja do 31. decembra 2016. godine.

Notifikacije

Član 148.

Ministarstvo dostavlja Evropskoj komisiji informacije o izdatim ovlašćenjima, odnosno overama ovlašćenja, kao i ovlašćenjima o ekvivalentnoj osposobljenosti koje su navedene u Prilogu 9 – Informacije o izdatim ovlašćenjima, odnosno overama ovlašćenja, kao i ovlašćenjima o ekvivalentnoj osposobljenosti koje se dostavljaju Evropskoj komisiji, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 9 ove uredbe).

Pored podataka iz stava 1. ovog člana ministarstvo dostavlja EMSA podatke o akreditovanim institucijama, odobrenim obukama, zaključenim bilateralnim obavezama o uzajamnom priznavanju ovlašćenja sa drugim državama ugovornicama STCW Koncencije, uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom, kao i propisima kojima se uređuje sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova, putem „STCW informacionog sistema” uspostavljenog od strane EMSA.

Podaci iz stava 1. ovog člana dostavljaju se Evropskoj komisiji na godišnjem nivou.

Radi zaštite ličnih podataka, ministarstvo će zaštiti sve lične podatke pomoraca koji su navedeni u Prilogu 9 ove uredbe.

Član 149.

Odredbe člana 139. ove uredbe primenjuju se od 1. januara 2017. godine.

Član 150.

Član 151.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2014. godine

VLADA

PREDSEDNIK

PRILOG 1

MATRICA PREDMETA/KURSEVA SA ZAHTEVANIM MODULIMA ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI (PALUBA I MAŠINA), ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI ČLANOVA POSADE

Matrica predmeta/kurseva sa zahtevanim modulima za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti – paluba

oficir plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem prvi oficir palube na brodu od 500 VT do 3000 BT prvi oficir palube na brodu od 3000 BT ili većem zapovednik broda od 500 VT do 3000 VT zapovednik broda od 3000 VT ili više Pomorske karte i njihova upotreba Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4 Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4 Modul 5 Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4 Modul 5 Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4 Modul 5 Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4 Modul 5 Astronomska navigacija 1 do 3 1 do 5 1 do 5 1 do 5 1 do 5 Terestrička navigacija h h h h h Elektronski navigacioni sistemi 1 do 4 1 do 8 1 do 8 1 do 8 1 do 8 Brodogradnja 1 do 5 1 do 10 1 do 10 1 do 10 1 do 10 Pretovar tereta i skladištenje 1 do 3 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4 Brodske pogonske mašine i uređaji 1 do 4 1 i 2 1 i 2 1 i 2 1 i 2 Organizacija i upravljanje posadom i pomorsko poslovanje 1 do 3 1 do 9 1 do 9 1 do 9 1 do 9 Pomorska meteorologija i okeanografija 1 do 3 1 do 5 1 do 5 1 do 5 1 do 5 Manevrisanje i upravljanje brodom 1 1 i 2 1 i 2 1 i 2 1 i 2 Postupci u slučaju opasnosti 1 1 i 2 1 i 2 1 i 2 1 i 2 Komunikacije 1 1 i 2 1 i 2 1 i 2 1 i 2 Primenjena nauka o pomorstvu i matematika 1, 2 i 4 Pomorsko pravo h h h h h Engleski jezik h h h h h Potvrda o osposobljenosti – Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja – radni nivo h __ __ __ __ Potvrda o osposobljenosti – Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja – upravljački nivo __ h h h h Potvrda o osposobljenosti – Korišćenje sistema za elektronsko prikazivanje pomorskih karata i informacija (ECDIS) h h h h h Potvrda o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim resursima na zapovedničkom mostu h h h h h Potvrda o osposobljenosti – Primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu – radni nivo h __ __ __ __ Potvrda o osposobljenosti – Primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu – upravljački nivo __ h h h h Potvrda o osposobljenosti – Zaštita morske sredine x x x x x Lično preživljavanje na moru h x h x H Osnovna prva pomoć h x h x h Sprečavanje izbijanja požara i protivpožarna zaštita h h h h h Lična bezbednost i društvena odgovornost h x h x h Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Rukovanje čamcem za spasavanje i spasilačkim čamcem, osim brzog spasilačkog čamca h x h x h Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Pružanje prve medicinske pomoći na brodu h h h h h Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Vođenje medicinske nege na brodu __ h h h h Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Napredno upravljanje gašenjem požara h x h X h Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Osposobljeni pomorac u službi palube na brodu od 500 BT ili većem (kormilar) h __ __ __ __ Ovlašćenje o osposobljenosti – GMDSS radio-operater sa opštim ovlašćenjima h x h x h Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Oficir odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda __ x h x h Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti h x h x h

Matrica predmeta sa zahtevanim modulima za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti – mašina

oficir plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim oficir za elektrotehniku drugi oficir mašine<3000kW upravitelj mašine<3000kW drugi oficir mašine>3000kW upravitelj mašine>3000Kw Inženjerska opšta nauka – primenjena mehanika Modul 1 – Modul 1 do 2 Modul 1 do 3 Modul 1 do 3 Modul 1 do 4 Toplotne mašine/ termodinamika 1 i 2 – 1 do 3 1 do 5 1 to 5 1 do 5 Inženersko crtanje 1 – 1 1 1 1 Primenjena nauka o pomorstvu 1 – 1 1 i 3 1 i 3 1 i 3 Elektronika i elektrotehnika 1 i 2 – 1 do 2 1 do 3 1 do 3 1 do 4 Brodogradnja 1 do 6 – 1 do 6, 7, 8, 11 i 12 1 do 6, 7, 8, 11 i 12 1 do 6, 7, 8, 11 i 12 1 do 6, 7, 8, 9 i 11 do 14 Organizacija i upravljanje posadom i pomorsko poslovanje 1 do 4 – 1 do 4 i 6 1 do 4 i 6 do 7 1 do 4 i 6 1 do 4 i 6 do 7 Brodske pogonske mašine i uređaji 1 do 4 – 1 i 2 1 i 2 1 i 2 1 i 2 Organizacija i upravljanje posadom i pomorsko poslovanje 1 do 3 – 1 do 9 1 do 9 1 do 9 1 do 9 Poznavanje osnova tehnike u pomorskoj industriji 1 – 1 i 2 1 do 3 1 i 2 1 do 3 Potvrda o osposobljenosti – Zaštita morske sredine H H H H H H Potvrda o osposobljenosti – upravljanje ljudskim resursima u mašinskom odeljenju H __ H H H H Potvrda o osposobljenosti – primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu – radni nivo H H __ __ __ __ Potvrda o osposobljenosti – primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu – upravljački nivo __ __ H H H H Lično preživljavanje na moru H H H H H H Osnovna prva pomoć X H X X X X Sprečavanje izbijanja požara i protivpožarna zaštita X H H H H H Lična bezbednost i društvena odgovornost X H X X X X Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Rukovanje čamcem za spašavanje i spasilačkim čamcem, osim brzog spasilačkog čamca X H H H H H Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Pružanje prve medicinske pomoći na brodu H H __ __ __ __ Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Napredno upravljanje gašenjem požara X H X X X X Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti X H X X X X

Matrica obuka/kurseva za sticanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade

Čistač Mazač Mornar palube Kormilar Član posade za elektrotehniku Brodski kuvar Obuka za kormilara __ __ __ H __ __ Obuka za mornara __ __ H __ __ __ Obuka za mazača __ H __ __ __ __ Obuka za čistača H __ __ __ __ __ Obuka za člana posade za elektroteh. __ __ __ __ H __ Obuka za kuvara __ __ __ __ __ Moduli 1 i 2 Potvrda o osposobljenosti – Zaštita morske sredine __ H __ H H __ Lično preživljavanje na moru H H H H H H Osnovna prva pomoć H H H H H H Sprečavanje izbijanja požara i protivpožarna zaštita H H H H H H Lična bezbednost i društvena odgovornost H H H H H H Rukovanje čamcem za spasavanje i spasilačkim čamcem, osim brzog spasilačkog čamca __ H __ H __ __ Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti X X X X H H

PRILOG 2

PROGRAM

NASTAVNIH PREDMETA/KURSEVA ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, OVLAŠĆENjA O POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI I POTVRDA O OSPOSOBLjENOSTI

Program nastavnih predmeta za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti– paluba

ASTRONOMSKA NAVIGACIJA

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 1. Izbor i primena standardne metode za određivanje pozicije 1.1 Razumevanje izraza:polovi, ekvator, meridijani, paralele na geografskoj širini, razlike u geografskoj širini, razlike u geografskoj dužini, skretanje, srednja geografska širina, razlika u delovima meridijana.Njihovo korišćenje i odnos među njima.2. Sposobnost da se odredi kurs i udaljenost koristeći plovidbu po ortodromi i plovidbu po loksodromi3. Razumevanje odnosa između GMT, LMT, geografske dužine, vremenske zone i standardne zone4. Sposobnost da se promeni brodsko vreme sa promenom geografske dužine5. Sposobnost da se odredi:1. greška kompasa i žirokompasa i devijacija koristeći azimut sunca ili zvezde, u bilo kom trenutku.1. geografsku širinu pomoću visine Sunca i Venere u meridijanu.2. pravac linije pozicije, opservacijom sekstantom nekog nebeskog tela izvan meridijana.3. poziciju broda koristeći linije pozicije dobijene na osnovu dve ili više terestričke opservacije, sa ili bez plovidbe6. Sposobnost da se koristi sekstant, odredi njegova indeksna greška i smanji indeksna greška na prihvatljivu grešku7. Sposobnost da se unapred izračuna:1. približno vreme (do najbliže minute) prolaska nebeskog tela kroz meridijan i vreme izlaska i zalaska sunca2. približna visina sekstantom da bi se dobila visina nebeskog tela u meridijanu Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi.Upotreba; sekstanta, almanaha, tablica za izračunavanje geografske širine i dužine sa sekstanta, nautičkih tablica (Nories), dzepnog kalkulatoranapomena:Nebesko telo u ovom modulu označava Sunce, zvezde navedene u nautičkom almanahu i Veneru. Traženi stepen preciznosti:1. rad do stepena preciznosti koji je u skladu sa raspoloživim podacima i vrstom problema koji su u pitanju uzimajući u obzir ograničenja prihvatljivog instrumenta/sistemskih grešaka2. informacije iz tablica se vade što je tačnije moguće u skladu sa inherentnom tačnošću tablica, i konačni odgovori se daju sa najvećim stepenom opravdane preciznosti 3. problemi se mogu rešiti bilo kojom metodom, pod uslovom da je ta metoda suštinski tačna i da omogućava traženi stepen preciznosti4. proračuni koji su korišćeni da se dobije linija pozicije mogu da daju odgovor u okviru ili najviše jedne polovine nautičke milje5. kada se prave proračuni za dobijanje pozicije broda, proračuni su na 0,1 lučnog minuta i na najbliži sekund vremena. MODUL 2 1. Izbor i primena standardne metode za određivanje pozicije 1.1 Sposobnost da se odredi:1. geografska širina pomoću visine nebeskog tela u meridijanu, iznad pola2. pravac linije pozicije i ITP kroz koji prolazi, opservacijom sekstantom nekog nebeskog tela izvan meridijana.3. pozicija broda upotrebom linije pozicije dobijene na osnovu dve ili više astronomske opservacije, sa ili bez plovidbe2. Sposobnost da se unapred izračuna:azimut i visina nebeskih tela Kao za modul 1Napomena:Nebesko telo u ovom modulu označava Sunce, zvezde navedene u nautičkom almanahu i Veneru. Kao za modul 1 MODUL 3 Procena, izbor i primena odgovarajućeg postupka i tehnike za određivanje pozicije 1.1 Razumevanje sunčevog sistem i prividnog kretanja nebeskih tela po nebeskoj sferi.2. Sposobnost da se odredi položaj nebeskih tela na nebeskoj i geografskoj sferi3. Razumevanje:1. jednačine vremena2. srednjeg sunčevog vremena3. prividnog sunčevog vremena4. Sposobnost da se reše praktični problemi ortodrome i kombinovane plovidbe po ortodromi5. Razumevanje principa i upotrebljavanje Merkatorove i Gnomonske karte6. Razumevanje veze između geografske pozicije nebeskih tela, kružnice pozicije, linije pozicije i preseka.7. Razumevanje korekcije visina dobijenih pomoću sekstanta i korišćenje indeksne greške, nagiba, refrakciju, poluprečnik i paralaksu Kao za module 1 i 2 Kao za modul 1 MODUL 4 1. Procena izvora informacija, izbor i primena odgovarajućeg postupka i tehnike prilikom operacija traganja i spašavanja 1 Poznavanje sadržaja priručnika IAMSAR (Knjiga 3)2 Sposobnost da se odrede podaci, datoteka za čuvanje podataka, CSP (tačka početka traganja) i odgovarajući obrazac traganja i spašavanja3 Sposobnost da se izračuna kurs presretanja, poziciju susreta i ETA između dva plovila u pokretu Kao za module 1 i 2 Kao za modul 1 MODUL 5 Primena i procena integrisanog znanja principa plovidbe za određivanje pozicijeProcena izvora informacija, izbor i primena odgovarajućeg postupka i tehnike prilikom operacija traganja i spašavanja 1.1 Temeljno poznavanje:1. osobina sfernih trouglova2. grešaka u astronomskim opservacijama kopna, linijama pozicije i pozicijama broda.3. keplerovih zakona4. zvezdane veličine5. koordiniranog svetskog vremena6. sadržaja sažetog nautičkog almanaha7. teorije sekstanta, ispravljanje grešaka i greške sekstanta8. geografske širine9. primene formule koja se koristi za 1. brzinu promene visine2. Poznavanje teorijskih svojstava i upotreba sledećih projekcija:1. merkatorove2. gnomonske3. azimutne3. Poznavanje:1. sistema za izbegavanje sudara i sistema za manevrisanje2. sistema usmeravanja plovidbe3. organizacije kontrole saobraćaja4. Temeljno poznavanje traganja i spašavanja1. postupci2. obrasci3. plotovanje5. Sposobnost rešavanja problema1. plovidbe u visokim geografskim širinama2. plovidbe velikim brzinama Pismeni teorijski ispit Kao za modul 1

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

TERESTRIČKA NAVIGACIJA

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI 1. Osnovi terestričke navigacije Osnovni pojmovi koji se koriste u pomorskoj površinskoj navigaciji. Definicija i podela navigacije. Navigaciona sredstva i sistemi. Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Geografske koordinate: apsolutne i relativne. Pretvaranje geografskih dužina u vremenske jedinice i obratno. (nastavak) Orijentacija na moru. Osnovni pravci, uglovi, ravnine i tačke. Horizont – vrste i podela. Označavanje uglova u navigaciji. Jedinice mera u pomorskoj navigaciji (SI sistem).Osnovni ravninski kutovi u navigaciji. Kurs. Azimut. Jednačine za pretvaranje kurseva i azimuta. Pramčani ugao. Horizontalni ugao. Vertikalni ugao. Poznavanje podele horizonta i označavanje uglova u navigaciji. Upotreba smerne ploče i dioptera je odgovarajuća. Sposobnost da se izvrši pretvaranje kurseva i merenje horizontalnih kutova, pretvaranje azimuta i merenje vertikalnih kutova. (nastavak) Pozicioniranje u terestričkoj navigaciji. Metode određivanja položaja broda sa jednim, dva, tri objekta istovremenim opažanjem. Metode određivanja položaja broda s jednim i dva objekta opažanjem u razmaku vremena (Running fix). Sposobnost da se odredi položaj broda istovremenim opažanjem azimuta i udaljenosti, dva azimuta, dve udaljenosti na jedan objekt. Sposobnost da se odredi položaj broda istovremenim opažanjem azimuta i horizontalnog ugla, udaljenosti i horizontalnog ugla, dubine i azimuta ili udaljenosti na dva objekta (nastavak) Vrste i tačnost osmotrenih pozicija u terestričkoj navigaciji. Osmotrena, zbrojena i procenjena pozicija. Greške zbrojene pozicije. Određivanje verovatne zbrojene pozicije.Preciznost pozicioniranja. Srednje kvadratna greška merenja u pomorskoj navigaciji. Srednje kvadratna greška vertikalnog ugla. Srednje kvadratna greška u više serija merenja. Sposobnost da se odredi položaj broda istovremenim opažanjem tri objekta. Sposobnost da se odredi položaj broda pomoću dva horizontalna kuta (Pothenotov problem). Sposobnost da se odredi položaj broda opažanjem u razmaku vremena pomoću dva azimuta, dve udaljenosti, dva pramčana ugla na jedan objekat. Sposobnost da se odredi položaj broda opažanjem u razmaku vremena pomoću dva azimuta, dve udaljenosti, azimuta i udaljenosti na dva objekta. (nastavak) Osnovni elementi preciznosti pozicioniranja. Zakon jednake verovatnoće i srednje kvadratna greška. Gradijent azimuta. Gradijent udaljenosti. Gradijent razlike udaljenosti.Parametri preciznosti pozicioniranja. Gradijent horizontalnog ugla. Srednje kvadratna greška položaja broda. Navigaciona greška (XTE). Elipsa grešaka. Znanje da se izračuna srednje kvadratna greška merenja u navigaciji, kao i srednje kvadratne greške u više serija opažanja (vertikalni ugao). Sposobnost da se odredi gradijent azimuta i udaljenosti.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

ELEKTRONSKI NAVIGACIONI SISTEMI

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE, VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 1.Izvršavanje bezbednog prolaza 2. Korišćenje radara za održavanje bezbednosti plovidbe 1. Elektronski navigacioni uređaji .1 sposobnost da se rukuje uređajima. .2 sposobnost da se informacije ispravno primenjuju. .3 sposobnost da se odredi pozicija broda korišćenjem jednog ili više uređaja. .2 Razumevanje osnovnih principa i ograničenja elektronskih navigacionih uređaja, moguće tačnosti i greške koje utiču na tačnost tih sistema..3 Razumevanje brige o brodu i održavanju (ako ga ima) elektronskih navigacionih uređaja.2. Sposobnost da se upotrebljavaju, tumače i analiziraju informacije dobijene upotrebom radara, uključujući sledeće:performanse koje uključuju: .1 faktore koji utiču na performanse i tačnost .2 uspostavljanje i održavanje ekrana..3 detekciju i lažni prikaz informacija, lažni odraz, radarski odraz sa mora itd, rakone i SART-ove.Korišćenje koje uključuje: .1 udaljenost i pravac, kurs i brzinu drugih brodova, vreme i udaljenost od najbližeg broda koji preseca, ide u susret ili pretiče..2 identifikacija kritičnih odraza, otkrivanja kursa i promene brzine drugih brodova, uticaj promene kursa sopstvenog broda ili brzine, ili oboje.3 primena Međunarodnih propisa za izbegavanje sudara na moru .4 tehnike plotovanja i pojmovi relativnog i tačnog kretanja.5 paralelno indeksiranje. .6 poznavanje tehnika slepe pilotaže .7 sistemi za izveštavanje uključujući VTS procedure 1. Tokom obuke: dokazi dobijeni: .1 pismenim ispitom kojim se proverava nivo stečenog teorijskog znanja, kao i.2 procenom odobrene obuke na simulatoru.1. Tokom odobrene prakse tokom službe na brodu:dokaz koji je dobijen procenom osposobljenosti u praktičnoj upotrebi uređaja u fazi obuke tokom koje se obavljaju poslovi straže na zapovedničkom mostu i u skladu sa dnevnikom o završenoj obuci i stečenoj praksi 2. Korišćenje1. pravog i simuliranog radara, satelitskog navigatora (GPS i DGPS), i elektronskih brzinomera.2. karti, priručnika za uređaje i dijagrama/tabela sa greškama. 3. Međunarodnih propisa za izbegavanje sudara na moru, obaveštenja za pomorce, propisa o bezbednosti plovidbe i Specifikacija performansi radara (IMO i M saopštenja).4. sudske prakse sudova nadležnih za postupanje u pomorskim predmetima i MARS izveštaja. 1.1 Informacije dobijene iz priručnika i dijagrama/tabela sa greškama su tačne, precizne i pravilno primenjene 2. Pozicije se određuju u granicama prihvatljivih grešaka na instrumentu / sistematskih grešaka.3. Kategorisanje korisnosti sistema u smislu oblasti – okeanska, klizište, primorska i estuarska.2.1 Ispravno tumačenje i analiziranje informacija dobijenih sa radara uzimajući u obzir ograničenja uređaja i preovlađujuće okolnosti i uslove.2.2 Radnja u cilju izbegavanja bliskog susreta ili sudar sa drugim plovilima je blagovremena i u skladu sa Međunarodnim propisima za izbegavanje sudara na moru. MODUL 2 1.Korišćenje elektronskih navigacionih uređaja.2.Korišćenje ehosondera 3.Korišćenje brzinomera 4.Rad sa osnovnim radarskim uređajima5. Dobijanje pozicije broda korišćenjem satelitskih navigacionih uređaja6.Korišćenje radarskog uređaja za pomoć plovidbi 7.Korišćenje radara za izbegavanje sudara 8.Korišćenje kompjuterizovanog radarskog sistema pomagala za plotovanje objekata na moru 9. Poznavanje i primena Međunarodnih propisa za izbegavanje sudara na moru, 1972 Napomena: pored znanja koje o korišćenju ARPA i radarskog uređaja kandidat stiče tokom predavanja u okviru modula 2 i 6, kandidat je dužan da završi posebnu obuku za sticanje potvrde o osposobljenosti – Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja (radni ili upravljački nivo u zavisnosti od zvanja) 1. Razumevanje osnovnih principa elektromagnetnog prostiranja i razloga zašto većina navigacionih pomagala koristi elektromagnetnu energiju. Opisivanje frekvencije, talasne dužine i Doplerovog efekta.U svakom trenutku se razume potreba usklađenosti sa osnovnim principima i operativnim smernicama za oficire odgovorne za brodsku stražu, a posebno u odnosu na korišćenje radara i ARPA i primenu Međunarodnih propisa za izbegavanje sudara na moru.2. Razumevanje osnovnih principa Sistema za automatsku identifikaciju (AIS), Sistema zapisivanja podataka o plovidbi (VDR), Sistema identifikacije i praćenja brodova na velikoj udaljenosti (LRIT). Opisivanje osnovnog cilja upotrebe navedenih sistema i osposobljenost da se programira AIS sa odgovarajućim podacima. Razumevanje ograničenja svakog od navedenih sistema i razloge za njihovo uvođenje. Svrha Liste radio signala Britanskog admiraliteta – drugo izdanje.Razumevanje osnovnih principa navigacionih ehosondera na brodu.Tipovi u upotrebi na moru. Osnovne komponente navigacionih ehosonder uređaja opšte namene. Mere predostrožnosti koje treba poštovati prilikom korišćenja i očekivana preciznost.3. Razumevanje osnovnih principa brzinomera. Tipovi u upotrebi na moru. Osnovne komponente brzinomera opšte namene. Mere predostrožnosti koje treba poštovati prilikom upotrebe i očekivana preciznost.4. Razumevanje osnovnih principa radara. Opisivanje osnovne pomorske radarske instalacije. Identifikacija kontrolne table. Razumevanje faktora koji utiču na performanse i tačnost. Razumevanje pojmova relativnog i tačnog kretanja.5. Razumevanje i opisivanje osnovnih principa satelitskih navigacionih sistema. Tipični prijemnici u upotrebi na brodovima. Izvori i uzroci grešaka. Ispravke i očekivana tačnost. Pokrivenost područja. Augmentacioni sistemi.6. Sposobnost da se otkriju i prepoznaju ciljevi. Dobijeni izvori grešaka u poziciji. Upotreba radara za plovidbu u zatvorenim ili priobalnim vodama, uključujući paralelne tehnike indeksiranja.7. Razumevanje principa i konstrukcije radarskog plota. Upotreba pomagala za plotiranje. Korišćenje plota za dobijanje informacija o ciljevima. Procena rizika od sudara. Uticaj promene kursa i brzine u vezi sa izbegavanjem sudara. Radarske procedure izveštavanja. Primena Međunarodnih propisa za izbegavanje sudara na moru pri ograničenoj vidljivosti.8. Opisivanje principa rada ARPA uređaja. Performanse sistema i tačnost. Prikaz na ekranu. Mogućnost kontrole sistema i informacionih uređaja. 9. Primena Međunarodnih propisa za izbegavanje sudara na moru iz 1972. godine, sa izmenama i dopunama. Kao za modul 1. Pored stavki opisanih u modulu 1, dodatno korišćenje:ARPA simulatora i dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse u službi na brodu 2. odobrene obuke na simulatoru, kada je primenjivo3. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi 4. odobrene obuke za sticanje potvrde o osposobljenosti – Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređajaPravi i simulirani ARPA i AIS 1. Frekvencije i dometi različitih elektronskih navigacijskih sistema.Sposobnost da se kategoriše korisnost sistema u smislu oblasti – okeanska, priobalna i estuarska.2. Rukovanje uređajima. Pravilno tumačenje AIS ekrana, upotreba informacija u vezi sa izbegavanjem sudara. Obavljanje svih procedura testiranja u pogledu VDR i LRIT uređaja.3. Rukovanje tipičnim ehosonderima. Pravilno tumačenje informacija sa ekrana. Korišćenje informacija sa navigacijske karte. 4. Rukovanje tipičnim brzinomerima. Pravilno tumačenje informacija sa ekrana, kao i korišćenje informacija prilikom izvršavanja bezbednog prolaza broda.5. Uključivanje i podešavanje kontrolne table za optimalan prikaz na ekranu. Provera performansi uređaja. Podešavanje operativne kontrolne table za održavanje optimalnog prikaza na ekranu. Prepoznavanje neprilagođenosti. Merenje udaljenosti i pravca ciljeva. Identifikovanje lažnog odraza, radarskih odraza sa mora itd, rakona i SART-ova.6. Rad sa prijemnikom. Plotiranje pozicije. Određivanje očekivane tačnosti.7. Pribavljanje udaljenosti i/ili pravca i određivanje pozicije broda. Korišćenje paralelnih tehnika indeksiranja za kontinuirano praćenje pozicije.8. Održavanje radarskog časovnika za dobijanje informacija sa ekrana ili pomoću radarskih uređaja za plotovanje. Identifikovanje potencijalno opasnih ciljeva. Procena rizika od sudara i procena uticaja promene kursa i brzine sopstvenog i/ili drugog plovila u predloženim manevrima za izbegavanja sudara. Izveštaj sa informacijama.3. Uključivanje i podešavanje uređaja. Podešavanje operativne kontrolne table za održavanje optimalnog prikaza na ekranu.. Održavanje plota koristeći automatsko i ručno pribavljanje ciljeva. Tumačenje i procena prikazanih informacija. Izveštaj sa informacijama. Korišćenje ECDIS-a za održavanje bezbednosti plovidbe Napomena: pored znanja koje o ECDIS sistemu kandidat stiče tokom predavanja u okviru modula 2, 4 i 6, kandidat je dužan da završi posebnu obuku za sticanje potvrde o osposobljenosti -Korišćenje sistema za elektronsko prikazivanje pomorskih karata i informacija (ECDIS) Plovidba uz korišćenje ECDIS-aPoznavanje mogućnosti i ograničenja ECDIS-a, uključujući:1.temeljno razumevanje podataka sa elektronske pomorske karte (ENC), tačnost podataka, pravila za predstavljanje, opcije ekrana i drugi formati karata sa podacima2. opasnosti od prekomernog oslanjanja na podatke dobijene sa ENC-a3. poznavanje funkcija ECDIS-a koje zahtevaju važeći standardi performansi. Ispit, kao i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom obuke na brodu 2. odobrene obuke za sticanje potvrde o osposobljenosti -Korišćenje sistema za elektronsko prikazivanje pomorskih karata i informacija (ECDIS) Praćenje informacija na ECDIS-u na način koji doprinosi bezbednoj plovidbiInformacije dobijene sa ECDIS-a (uključujući radar overlay i / ili radarske funkcije praćenja plovila, ako postoje) ispravno se tumače i analiziraju, uzimajući u obzir ograničenja uređaja, svih povezanih senzora (uključujući radar i AIS gde su u interfejsu) i postojećih okolnosti i uslova Stručnost u radu, tumačenju, i analizi informacija dobijenih sa ECDIS-a, uključujući:.1 Korišćenje funkcija koje su integrisane sa drugim navigacionim sistemima u različitim instalacijama, uključujući pravilno funkcionisanje i prilagođavanje na željena podešavanja .2 Bezbedno praćenje i prilagođavanje informacija, uključujući i sopstvenu poziciju, prikaz morskog područja, način rada i orijentisanje, prikazane podatke na karti, praćenje rute, informacije za korisnike, kontakte (kada su u interfejsu sa AIS-om i / ili radarskim praćenjem plovila i) i radar overlay funkcije (kada su u interfejsu).3 Potvrda pozicije plovila alternativnim sredstvima .4 Efikasno korišćenje podešavanja da se obezbedi usklađenost operativnih postupaka, uključujući i parametre alarma protiv nasukavanja, blizinu kontaktima i posebnim područjima, potpunost podataka sa karti i status ažuriranja karti i aranžmani za podršku.5 Prilagođavanje podešavanja i vrednosti da odgovaraju postojećim uslovima .6 Svest o situaciji pri korišćenju ECDIS-a uključujući bezbednu vodu i blizinu opasnosti, brzinu struje, podatke sa karata i izbor razmere, podobnost rute, detekciju kontakata i upravljanje, i integritet senzora Bezbednost plovidbe se održava kroz prilagođavanje kursa i brzine broda preko ECDIS kontrolisanih funkcija praćenja plovila (ako postoje u opremi)Komunikacija je jasna, koncizna i uvek potvrđena na način kako to rade pomorci. MODUL 3 1. Teorijsko poznavanje pozicije broda uz korišćenje sistema hiperboličke navigacije:2. Teorijsko poznavanje magnetskog i žiroskopskog kompasa 1. Razumevanje osnovnih principa hiperboličke navigacije. Razlika između sistema koji koriste razliku u merenju vremena i razliku u merenju faza.2. Razumevanje pozicioniranja magnetskog kompasa u vezi sa blizinom magnetnog materijala i električnih uređaja i mere predostrožnosti koje treba preduzeti sa električnim instalacijama u blizini kompasa.Razumevanje: • magnetnog polja Zemlje, polova, ekvatora, upadnog ugla i varijacija • devijacije, njenpg uzroka i efekta. • principa slobodnog žiroskopa. • ispravki grešaka u širini, kursu i brzini • održavanja različitih vrsta kompasa Kao za modul 1Napomena: Moduli 1 do 3 treba da pokriju trajanje nastave od najmanje 118 sati.Kao za modul 1 1. Diskusija o principima, radu, korišćenju, grešakama, tačnosti, raspoloživosti, pouzdanosti i integritetu bezbedne plovidbe broda. MODUL 4 1. Primena teorijskog znanja o elektronskim sredstvima za navigaciju i navigacionim instrumentima za planiranje i izvršavanje bezbednog prolaza. 1.1 Pravilno razumevanje osnovnih principa, korišćenje i rad opreme za navigaciju i navigacijskih instrumenata koji su instalirani u većini trgovačkih brodova.1.2 Temeljno poznavanje efekata sistematskih i slučajnih grešaka u određivanju pozicije na bilo koji način.1.3 Razumevanje principa i rada EPIRB u pomorskom GMDSS-u. 1.4 Poznavanje teorije satelitskih orbita, vrsta orbita i satelita u pomorskoj upotrebi.1.5 Pokazivači integrisane navigacije. Razumevanje: 1. principa, rada i upotrebu ECDIS-a2. odnos ECDIS-a i radio-navigacijskog sistema visoke preciznosti.3. upotrebu radarske slike i preklopnika za karte. Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispitom i procenom osposobljenosti sa odobrene obuke na simulatoru, kada je to primenjivo, i/ili odobrene obuke na laboratorijskoj opremi.Primena: 1. satelitskog sistema. GPS i njegov diferencijalni sistem DGPS 2. odredaba važećih konvencija, pravilnika i drugih propisa kojima se uređuju elektronski sredstva za navigaciju i navigacijoni instrumenti 3. automatskog pilota 4. indikatora za brzinu skretanja 5. Inmarsat i Cospas-Sarsat satelitskih sistema 6. ECDIS7 ehosondera 8. elektronskih i mehaničkih brzinomera 1. Diskusija o principima, radu, upotrebi, grešakama, tačnosti, raspoloživosti, pouzdanosti i integritetu bezbedne plovidbe broda. MODUL 5 Procena i odabir teoretskog znanja o magnetskom i žiroskopskom kompasu radi primene dobro razvijenog procesa analize informacija za rešavanje problema. 1. Magnetski kompas i prateći uređaji. Poznavanje: .1 postavljanja i održavanja kompasa..2 uzroka devijacije.3 izrade tablice devijacija.4 koeficijenata A, B, C i E, njihova približna procena na osnovu datih podataka i njihova veza sa devijaciom..5 procene uticaja stalnog i idukovanog magnetizma .6 principa i metoda podešavanja kompasa .7 efekata ispravljivih grešaka, gausove greške i retentivne greške .8 uticaja promene geografske širine na devijaciju.2. Žiroskopski kompas i prateći uređaji. Poznavanje: .1 prinicipa rada .2 osnovnih delova i fundamentalne razlike u konstrukciji i funkcionisanju poznatijih žiroskopskih kompasa.3 uzroka grešaka u geografskoj širini, kursu i brzini i njihovo ispravljanje .4 odnosa između balističkog otklona i greške u promeni brzine .5 greške pri valjanju broda, kako se svodi na minimum. Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit, i procena osposobljenosti sa odobrene obuke na simulatoru kada je to primenjivo, i/ili odobrene obuke na laboratorijskoj opremi.Upotreba: 1. ‘M’ obaveštenja u vezi sa podešavanjem kompasa 2. žiroskopskih kompasa kao što su Sperry, Anschutz, Arma Brown itd. 3. žiroskopskog i magnetskog ponavljača 4. sistema ponavljača Diskusija o principima, radu, korišćenju, grešakama, tačnosti, raspoloživosti, pouzdanosti i integritetu bezbedne plovidbe broda. MODUL 6 1.1 Procena, izbor i primena informacija sa radara i ARPA, kao i drugih savremenih navigacionih sistema za poboljšanje bezbednosti i podršku komandnom odlučivanju.1.2 Unapređenje sastava brodske straže i pratećih procedura 1.3Koordinacija radnji traganja i spašavanja 1. Sposobnost da se u potpunosti iskoriste navigacioni uređaji , uključujući radar i ARPA.2. Temeljno znanje o principima vršenja brodske straže, rad sa kartama i planiranje puta.3. Sposobnost da se koriste osnovne tehnike kao što su1. slepa pilotaža 2. paralelno indeksiranje 4. Sposobnost da se organizuje efikasan tim na zapovedničkom mostu koristeći procedure timskog rada na mostu.5. Temeljno poznavanje i sposobnost primene procedura sadržanih u IAMSAR priručniku. Procena osposobljenosti tokom odobrene obuke na simulatoru 1. .1 Procena navigacionih informacija dobijenih iz svih izvora. 2. Donošenje i sprovođenje komandih odluka za izbegavanje sudara, usmeravanje bezbedne plovidbe broda uzimajući u obzir ograničenja uređaja i preovlađujuće okolnosti i uslove, kao i pravac broda na SAR-u. Procena, izbor i primena informacija korišćenjem ECDIS-a i povezanih navigacionih sistema za podršku komandnom odlučivanju i bezbednoj plovidbi. Napomena: Obuka i procena osposobljenosti za korišćenje ECDIS-a nisu potrebne za one koji služeisključivo na brodovima koji nisu opremljeni ECDIS-om. Ovo ograničenje se navodi u potvrdi koja se izdaje pomorcu. Upravljanje operativnim procedurama, sistemima datoteka i podataka, uključujući:1. upravljanje nabavkom, dobijanjem odovarajućih dozvola i ažuriranje kartografskih podataka i sistemskog softvera u skladu sa utvrđenim procedurama2. ažuriranje sistema i informacija, uključujući i mogućnost ažuriranja ECDIS verzije sistema u skladu sa razvojem proizvoda prodavca.3. kreiranje i održavanje konfiguracije sistema i rezervnih kopija datoteka 4. kreiranje i održavanje datoteka brzinomera u skladu sa utvrđenim procedurama 5. kreiranje i održavanje datoteka sa planom rute u skladu sa utvrđenim procedurama6. korišćenje ECDIS brodskog dnevnika i funkcije istorije praćenja za pregled funkcija sistema, podešavanja alarma i korisničkih odgovora.Korišćenje mogućnosti reprodukcije ECDIS-a za pregled puta, planiranje rute i pregled funkcija sistema Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuka na ECDIS simulatoru Uspostavljanje, primena i praćenje operativnih procedura za korišćenje ECDIS-a. Aktivnosti koje se preduzimaju da bi se smanjio rizik za bezbednost plovidbe MODUL 7 1. Procena grešaka u vezi sa magnetskim i žiroskopskim kompaoms i primena ispravki. 1. Kao za modul 5 Kao za modul 5 1.1 Diskusija u vezi sa principima na bazi kojih se upravlja greškama magnetskog i žiroskopskog kompasa.1.2 Demonstracija ispravljanja magnetskog kompasa do nivoa prihvatljive devijacijekorišćenjem odobrene laboratorijske opreme MODUL 8 Procena, odabir i primena informacija korišćenjem elektronskih navigacijskih sistema za pomoć i podršku komandnom odlučivanju i bezbednoj plovidbi. 1. 1 Temeljno znanje o: 1. instrumentima za merenje brzine, udaljenosti i dubine2. brodskom radaru i sekundarnim radarskim sistemima 3. kratkodometnom sistemu za nadzor velike preciznosti 4. žiroskopskom kompasu 5. diferencijalnim sistemima 6. GMDSS7. linijama pozicije 8. efektima opservacionih grešaka na linije pozicije. 2. Razume osnovnu teoriju i korišćenje: 1. satelitskih sistema 2. integrisanih navigacionih sistema 3. dinamičkih sistema za pozicioniranje. 4. sistema za upravljanje brodskim saobraćajem 3. osnovno poznavanje drugih sistema i sistema u fazi razvoja, kao što su:1. laserski zraci i infra-crvene tehnike2 .globalni satelitski sistem za navigaciju (GNSS) 3. sistem transpondera za automatsku identifikaciju broda (AIS)4. pojačivači radarskih ciljeva 5. kanal za vođenje 6. žiroskopi4. Osnovno poznavanje 1. svetskog navigacionog plana2. funkcija IMO, IALA i IHB u radio-navigaciji.5. Poznavanje tačnosti, raspoloživosti, pouzdanosti, stope ažuriranje i integriteta sistema, kao što su GPS, DGPS i Glonass. Pismeni teorijski ispit.Koristeći između ostalog: 1. teoriju linija pozicije 2. satelitske navigacijske sisteme kao što su GPS, Glonass i INMARSAT. 4. brodske radare koji se u velikom procentu nalaze na trgovačkim brodovima, uključujući radarski pokazivač sa rasterom, ARPA, mikroprocesore, rakone, radarske farove i pojačivače ciljeva.5. integrisane sisteme, kao što je ECDIS sa inputima za pozicioniranje i preklopnicima za radarsku sliku6. žiroskopske kompase koji se u velikom procentu nalaze na pomorskim brodovima7. laserski žiroskop, strap down žiroskop, akcelerometre i SINS. .8 satelitske sisteme za opasnost .9 elektronski brzinomeri, Dopler brzinomere i ehosondereNapomena: Svi uređaji za simulaciju koji se koriste u obuci moraju da budu odobreni od Ministarstva saobraćaja Kao za modul 5.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

BRODOGRADNjA

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOB-LjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjE-NOSTI MODUL 1 1. Konstrukcija i stabilitet malog plovila 1. Sposobnost da se:.1 navedu osnovni delovi i delovi opreme malog plovila uključujući: pramac, krmu, strane, trup, pristup otvoru, kormilo, propeler, itd;.2 opisivanje pomoću dijagrama:.1a sistem pumpanja u brodskom dnu.2a požarni sistem.3a upravljački sistem2. Razumevanje sledećeg:.1 kako se gradi paluba i vodootporna nadgradnja;.2 namena vodonepropusnih pregrada i pregrada koje štite usled sudara;.3 razloga za ispitivanje trupa, predmeti koji se ispituju i period između ispitivanja radi izdavanja opšteg svedočanstva o bezbednosti;.4 prikazivanje propelera i opreme za otvaranje trupa broda i period između pregleda ovih predmeta;.5 odnosa između težišta, centra potiska i metacentra visine;.6 uslovi :.1 jak brod.2 mek brodi opasnosti u vezi sa njima;.7 razloga za što efikasnije, brzo odvođenje vode sa palube i opasnost od vode koja je ostala na palubi;.8 razloga za ukrcavanje teškog tereta ispod i lakog tereta iznad;.9 namene teretnih linija, slobodnog prolaza i rezervnog potiska;.10 značenja izraza potapanje, puna nosivost broda i bruto tonaža.3. Znanje da postoji opasnost usled postavljanja tereta na praznu palubu. Usmeni ispit, završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:.1 odobrene prakse tokom službe na brodu..2 odobrene prakse tokom obuke na brodu..3 odobrene obuka na simulatoru, kada je primenjivo. .4 odobrene obuka na laboratorijskoj opremi. 1. Bezbedna manipulativna ograničenost broda se ne prekoračuje u normalnim okolnostima.2. Brod se ne ukrcava preko odgovarajuće linije opterećenja.3. Skladištenje tereta na brodu uvek je odgovarajuće i bezbedno..4 Sposobnost da se podnese jasan i razumljiv izveštaj koristeći terminologiju iz brodogradnje..5 Brodovi su uvek osigurani u donjem delu sigurnosnom oplatom za plovidbu na moru i u lošim vremenskim uslovima..6 Sistem pumpi se pravilno održava i sa njima se pravilno rukuje..7 Protivpožarnim uređajima se pravilno rukuje i pravilno se održavaju. MODUL 2 1. Osnovne dimenzije i oblik broda 1. .1 Razumevanje naziva i glavnih delova broda..2 Prikazivanje opšteg rasporeda zajedničkih tipova broda koji se nalaze u trgovačkoj floti..3 prikazivanje visine i plana: .1 teretnog broda.2 tankera.3 kontejnerskog broda.4 putničkog broda.5 ro-ro broda .6 broda za prevoz rasutog tereta.7 tankera za tečni gas.4 definisanje i prikazivanje glavne dimenzije broda, uslove i koeficijente za dizajn broda, između ostalog uključujući: liniju broda, glavno rebro, uzvoj palube, morske grablje za dubinu, prednju vertikalu (FP), ukupnu dužinu (LOA), osnovnu liniju, dubinu broda, stranu broda i gaz broda. Kao za modul 1 Kao za modul 1 2. Osnovni pojmovi naprezanja broda 2. .1 opisivanje u kvantitativnom smislu poprečne sile i momente savijanja.2 objašnjavanje šta se misli pod pregibom i progibom broda, i:.1 utovara i navesti pomorske uslove koji dovode do pregiba i progiba broda.2 efekata na sastav trupa izazvane naprezanjem usled pregiba i progiba broda.3 opisivanje:.1 istezanja, zatezanja, sabijanja, lokalnih naprezanja i uvijanja trupa broda i mera koje treba preduzeti kako bi došlo do smanjenja .2 opterećenja usled pritiska vode na trup broda .3 pritisak tečnosti na strukturu tanka usled utovara.4 efekat stvaranja visokog pritiska i naprezanje s tim u vezi.5 opisati istezanje i njegove uzroke .6 zapljuskivanje talasa ili treskanje i navesti koji deo broda je napregnut.7 naprezanje pramca usled promene u pritisku vode i navesti koji deo broda je napregnut.8 silu dinamike koja deluje na trup.4 izračunavanje pritiska ispod površine tečnosti na bilo kojoj dubini na osnovu gustine tečnosti MODUL 3 1. Plovidba i potapanje/deplasman 1. .1 Razumevanje;.1 arhimedovog princip za brod koji plovi.2 odnosa između mase broda i količine vode koju istisne oblik trupa i ta se količina promeni u zavisnosti od mase broda.2 definisanje:- potapanja (lako i potapanje pod teretom)- nosivosti- tone po centimetru potapanja = (TPC).3 Izračunavanje deplasmana koristeći gustinu vode i obim broda.4 znati koristiti:- deplasman / krivu gaza broda- nosivost krive/na osnovu skale- TPC skalu i izvesti formulu za TPC.5 Definisanje blok koeficijenata i izračunati Cb i dimenzije Kao za modul 1 Kao za modul 1 2. Potisak i rezervni potisak 2. .1 Opisivanje:.1 potiska.2 odnosa između sile potiska i deplasmana.3 rezervnog potiska, njen značaj i odnos između nje i nadvođa.2 razumevanje svrhe teretnih linija 3. Primena tolerancije za slatku vodu (promena u gazu broda u zavisnosti od gustine vode) 3. .1 razumeti odnos između gaza broda i gustine vode u moru/luci .2 definisati toleranciju za slatku vodu (FWA) i za luke.3 sposbnost da se koristi: .1 hidrometar kako bi se odredila gustina vode u luci .2 FWA i/ili toleracnija za luku za izračunavanje mase koja može biti utovarena izvan letnje linije opterećenja u slatkim vodama ili pristaništu 4. Sile koje deluju na strukturu broda 4. .1 Opisati neuravnoteženost između težine i potiska duž broda..2 Nacrtati karakterističnu krivu težine..3 Nacrtati karakterističnu krivu utovara, dijagrama poprečne sile, dijagrama momenta savijanja..4 Nacrtati karakterističnu krivu potiska kada je mirna voda, kada je talas na vrhu i preko sredine broda. MODUL 4 1.Izgradnja određenih delova trupa 1. .1 identifikovati strukturne komponente trupa broda na planovima broda i crtežima. Obuhvatiti pojmove kao što su rebra, podovi, grede, kolena, držači, oplata, palube, pregrade, stubovi, nosači otvora, brodske ograde, zidovi i hvataljke..2 opisati i prikazati standardne čelične delove koji se koriste u brodogradnji.3 identifikovati uzdužni, poprečni i kombinovani sistem rebara na poprečnim delovima broda, opisati prednosti i nedostatke različitih sistema i skicirati organizaciju rebara, struka nosača i poprečnih delova za svaki sistem.4 ilustrovati:.1 strukturu dvostrukog dna za uzdužni i poprečni kostur broda.2 strukturu kaljuže.3 različite strukture kobilice.4 povezivanje nadgradnje trupa na strani broda.5 skicirati:.1 veze različitih ivica palube.2. razmeštaj na palubi,.3 ravne i valovite pregrade, pokazujući veze sa palubom, stranama i duplim dnom, i raspored ojačanja.6 opisati koncetraciju naprezanja okruglog otvora tovarnog grotla palube.7 razumeti zašto poprečne pregrade imaju vertikalne nabore i uzdužne pregrade horizontalne nabore.8 objasniti nadoknadu za gubitak snage na otvorenom tovarnom prostoru.9 objasniti i nacrtati:.1 svrhu ljuljnih kobilica i kako su one pripojene za stranu broda.2 obezbeđivanje dodatne čvrstine strukturi da bi se izdržalo zapljuskivanje i udaranje talasa na pramčanom delu broda usled promene pritiska vode.3. uloga okvira krme i pramca.4 krmeno ogledalo, prikazujući veze sa okvirom krme.10 razumeti zašto tunel osovinskog voda mora biti vodootporan i kako se voda sprečava da prodre u strojarnicu u slučaju kada je tunel poplavljen Kao za modul 1 Kao za modul 1 2. Struktura i različite vrste opreme 2. .1 opisati i nacrtati:.1 teretni brod sa modernom izložena palubom sa mehaničkim čeličnim poklopcem otvora.2 hermetičan poklopac otvora za ulje pokazuje kako se postiže nepromočivost ograde i poprečnih spojeva, ako je primenljivo .2 skice preseka vratila tunela.3 opisati raspored prenosnih greda, drvenog poklopca otvora i cerada.4 skicirati i objasniti tipično pramčano pristajanje i sidrenje broda, koja uključuju priključke za pristan, valjke, višeugaono postolje (svetla) i Panama pašteka. .5 opisati sledeće:.1 veza vitla sa palubom.2 rukovanje sidrom i osiguranje postupaka od sidrenog oka do cevi lančanika. Nepromočivost cevi lančanika..3 pravljenje sanduka za lanac i obezbeđivanje kablova.4 konstrukcija i upotreba štopera sidrenog lanca.6 opisati sledeće:.1 izgradnja jarbola i Sampsonovih nosača i kako su oni podržani u osnovi .2 izgradnju teretnica i palubne dizalice.7 opisati i skicirati :.1 sistem drenažnih cevi na teretnom brodu, sa navojnim nadole nepovratnim usisnim ventilima, metalne rešetkaste kutije i sondažnih cevi .2 balasni sistem na teretnom brodu i neophodnost uklapanja cevi za vazduh za balast i gorivo balasnih tankova.3 požarni sistem i navesti koje se pumpe mogu koristiti da se izvrši pritisak .8 opisati raspored opreme i opreme za vezivanje tereta za prevoz kontejnera na brodu 3. Funkcija i izgradnja kormila 3. .1 opisati i skicirati:.1 moderna kormila: poluuravnotežena i balansna i spade rudder u obliku ašova .2 povezivanje kormila sa brodom.3 kolika je prihvatljiva težina kormila.4 kako sačuvati vodonepropusni integritet struka kormila / trupa broda.2 opisati ulogu kormila u upravljanju brodom 4. Svrha i upotreba teretnih linija i skala obeležavanja gaza 4. .1 prikazati skalu sa obeleženim teretnim linijama i teretne linije za letnji period sa nacrtom gaza, raspodelom i tonama po centimetru potapanja u slanoj vodi..2 definisati nadvođe.3 razumeti:.1 gde je obeležena linija nadvođa.2 određeno nadvođe za vreme leta.3 kako se koristi nadvođe da bi se proverilo kolike su granice utovara.4 može da koristi šemu zona i sezonskih područja da se pronađe odgovarajuća linija opterećenja MODUL 5 1. Osnovni statički stabilitet, procenjivanje početnog stabiliteta i kriva statičkog stabiliteta 1. .1 definisati:- težište – centar potiska- metacentar – visinu metacentra- poluga stabiliteta – momenat uspravljanja .2 opisati:.1 stabilitet kao sposobnost broda da se vrati u uspravan položaj pošto je nagnut nakon delovanja spoljašne sile.2 kako je vrednost GM (gravitacione sile) korisna informacija za stabilitet broda.3 (uz pomoć dijagrama) stabilan i nestabilan brod i pozicija neutralne ravnoteže (pozitivne, negativne i nula GM) .4 krut i mekan brod.5 opisati (uz pomoć dijagrama) odnos između stabiliteta, poluge stabiliteta i momenta uspravljanja za male i velike uglove poluge nagiba (koristeći poziciju G, B, M i Z).6 moment prevrtanja broda .7 .1 ugao nakrivljenja i dinamike je rezultat nultog momenta u uglu nakrivljenja .2 potencijalno opasna situacija broda koji se valja oko ugla nakrivljenja.4 sposobnost da se :.1 identifikuju i koriste:- ukrštene krive (KN krive)- hidrostatičke krive za utvrđivanje metacentra iznad kobilice (KM)- odrediti GM određene KG.2 izvede formula GZ = KN – KG sin α.3 izvede i nacrta kriva GZ za stabilan i nestabilan brod iz KN krive.4 iz date krive dobije statički stabilitet :- maksimalne poluge stabiliteta i ugao pod kojim se javlja- ugao pod kojim stabilitet nestaje- opseg stabiliteta.5 pokaže kako smanjivanje položaja G povećava sve vrednosti poluge stabiliteta i obratno.5 zna koji ugao na krivi stabiliteta utiče na plavljenje.6 zna IMO uslove stabiliteta za teretni brod Kao za modul 1 Kao za modul 1 2. Kretanje težišta 2. .1 opisati:(uz pomoć dijagrama) pomeranje G mase: – dodata (ukrcana)- uklonjena (istovarena)- pomerena na broduili zaustavljena (sa kuke dizalice) .2 izračunati:.1 promenu G (horizontalno i vertikalno) usled dodavanja, uklanjanja, premeštanja mase..2 promena KG u toku putovanja usled:- potrošnje goriva i skladišta- upijanja vode od strane tereta na palubi- gomilanja leda na palubama i nadgradnjisa datim masama i njihovim položajima 3 Efekat labavog tanka 3. .1 prikazati (uz pomoć dijagrama) delovanje na težište (G) kada se tečnost pokreće u delimično ispunjenom rezervoaru tokom valjanja (efekat slobodne površine) .2 znati:.1 da na povećanje KG uglavnom utiče širina slobodne površine, a da ne zavisi od količine tečnosti u rezervoaru.2 kakve mere u brodogradnji treba preduzeti kako bi se smanjio efekat slobodne površine.3 postupak balastiranja tanka kada je brod pod uglom ili kada ima pozitivan mali GM MODUL 6 1 Korišćenje brodskog čelika i upotreba drugih metala 1. .1 poseduje znanje o sledećem:.1 osobine i sastav čelika.2 specifikacije Klasifikacionih društava, ocenjivanje i testiranje čelika i legura aluminijuma.3 umereno ocenjivanje čelika od A do E i njegova upotreba u većini delova broda.4 korišćenje, prednosti i nedostaci visoko zateznog čelika u oblasti visokog rizika.5 gde se odlivci i otkovci koriste u brodogradnji.6 prednosti i nedostaci korišćenja legura aluminijuma u konstrukciji nadgradnje.7 dostupni istisnuti delovi legura aluminijuma .8 kako se održava jačina aluminijuma, nadgradnji u slučaju požara.9 posebne mere opreza protiv korozije čelika .2 razumeti šta znači:- zatezna čvrstoća – rastegljivost- tvrdoća – žilavost- tačka kidanja – krajnja rastegljivost- modul elastičnosti.3 definisati pritisak i skicirati napon – krive pritiska za meki čelik.4 razumeti odnos između krtog loma i:.1 žilavosti.2 male pukotine ili useka na ploči.3 hladnih klimatskih uslova.5 razumeti zašto meki čelik nije pogodan za veoma niske temperature koje se nalaze u tečnim gasovima Kao za modul 1 Kao za modul 1: .1 pravilno održavanje brodskog čelika..2 održavanje na suvom doku i popravke se uredno nadgledaju. 2. Primena zavarivanja na konstrukciju broda.Materijal za brodogradnju 2. .1 razumeti sledeće:.1 principe varenja dva metala zajedno i namena praška za zavarivanje u toku zavarivanja.2 procesi korišćenja električnog lučnog zavarivanja i automatskog zavarivanja kao što su elektro-šljake, TIG i MIG.3 da klasifikaciona društva zahtevaju testiranje materijala za zavarivanje i elektroda pre nego što se odobre.4 da visoko zatezni čelici zahtevaju specijalne elektrode i tretman.2 razumeti:.1 termine donje, vertikalno i gornje zavarivanje.2 pun prodor ugaonog zavarivanja, jedan prolaz, više prolaza i ponovno vraćanje.3 debljinu grla.4 kako zavarivanje može da dovede do izobličenja i opisati mere koje se preduzimaju da bi se to smanjilo.3 opisati:.1 čeono zavarivanje, preklapanje ivica pri zavarivanju, ugaono zavarivanje, zavarivanje isprekidano u T-spoju s obe strane jednako raspoređeno.2 kako pripremiti ivice ploče.3 greške varenja.4 ukratko test provere bez razaranja :- vizuelni-radiografski-ultrazvučni-magnetna čestica- penetrant sa bojom5. sečenje metala gasom 3. Faktori koji izazivaju koroziju i metode prevencije 3. .1 opisati:.1 principe i procese korozije koristeći ćelije korozije, katode i anode i dati primere u kojima je verovatno da će se to desiti.2 procese nagrizanja metala i dati primere u kojima do toga dolazi.3 galvanski niz metala i njegova primena u morskoj vodi.2 razumeti;.1 da razlike u površinskom stanju ili koncetraciji napona mogu dovesti do korozije ćelija između dve oblasti istog metala.2 mlin skala.3 opisati principe koji su uključeni u korišćenje boja kao zaštitnog sloja u sprečavanju i kontrolisanju korozije.4 razumeti:.1 sastav boje:- vozilo, rastvarač, pigmenti funkciju svakog od njih.2 obradu čelika u brodogradilištu i korišćenje osnovnih premaza (Holding primers) i shop primers .3 priprema pre farbanja brodskih čelika za različite vrste boja.5 opisati ustaljene šeme boja za:- podvodne oblasti – razlika između linija kada je brod sa i bez tereta- gornje delove – izložena paluba- nadgradnje – unutrašnjost tanka i različite vrste boja koje se koriste protiv obrastanja, samo-poliranje protiv obrastanja, Piers, epoksid i poliuretan .6 znati bezbednosne mere predostrožnosti pri korišćenju boja.7 opisati:.1 principe koji su uključeni u upotrebu katodne zaštite u prevenciji i kontroli korozije.2 sistem katodne zaštite korišćenjem potrošne anode objašnjavajući metal i leguru koja se može koristiti kao anoda i nabrajajući mere predostrožnosti koje treba preduzeti kako bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje sistema.3. principe i praktična razmatranja koja su uključena u rad sistema katodne (ICCP) zaštite trupa 4. Savijanje trupa: 4. .1 Navesti da se:.1 maksimalni momenat savijanja javlja u neposrednoj blizini sredine broda..2 klasifikaciona društva najčešće navode minimalne vrednosti drugog momenta za delove greda glavnog rebra i oni se obično održavaju na 0.2L svake strane na sredini broda..3 Na – I crti ivice broda izdržavaju najveće savijanje i struk nosača se opire najvećouj sili smicanja.4 osnovna teorija o jačini materijala može koristiti samo za prikazivanje principa strukturne čvrstoće, a da je projektovanje strukture složeno, i zahteva stručno znanje.5 neophodno je održati integritet glavnih sila komponenata..2 opisati:.1 kako pritisak strukture varira na različitim dubinama..2 deformacije strukture koje su prouzrokovane: pritiskom vode, ljuljanjem, udaranjem talasa na krmu pod dejstvom različitog pritiska vode, zapljuskivanje..3 Ispričati glavne komponente brodske konstrukcije i otpornost I-crte ivice broda..4 Skicirati glavno rebro broda, nabrajajući glavne uzdužne komponente čvrstoće broda.5 Ukratko objasniti kako se vrši merenje pritiska na moru. MODUL 7 1. Jednostavno naginjanje i njegova korekcija 1. .1 opisati (uz pomoć dijagrama):.1 sile koje uzrokuju naginjanje kada je G sa jedne strane srednje linije.2 pokazati na dijagramu formule za:.1 momenat naginjanja broda.2 ugao naginjanja.3 pokazati da se pri naginjanju opseg stabiliteta smanjuje.4 izračunati:. 1 ugao naginjanja usled utovara ili istovara date mase u pomenutom položaju, ili zbog premeštanja mase na datu poprečnu razdaljinu, zbog promene mesta, KM i KG broda..2 masu za utovar ili istovar na datu poziciju, ili masu koja će da se premesti preko poprečne razdaljine što će prouzrokovati da se brod uspravi zbog premeštaja, GM i ugao naginjanja broda..3 povećanje gaza koje je rezultat navedenog ugla naginjanja, datog gaza, širine broda i podizanja poda Kao za modul 1 Kao za modul 1 i 6 uključujući:1 .1 opisati (uz pomoć dijagrama): sile koje navode brod da se nagne kada je G sa jedne strane centralne linije.2 prikazati na dijagramu formule za:.1-moment nagiba.2-ugao.3 pokazati da se u nagibu, opseg stabiliteta smanjuje Pravilna upotreba pojednostavnjenih podataka stabiliteta 2. .1 znati sledeće:.1 moment nosivosti broda je masa u tonama po x vertikali visine mase iznad kobilice.2 momenti slobodne površine treba da se dodaju momentima nosivosti kada se koristi dijagram maksimuma momenta nosivosti.3 ukoliko je za dati razmeštaj ili gaz, ukupni momemt nosivosti ili KG manji od maksimuma dozvoljene vrednosti, brod će imati dovoljan stabilitet.4 krive maksimalnog KG ili minimalnog GM kako bi se obezbedila dovoljan stabilitet u slučaju delimičnog gubitka čistog potiska koji je ostvaren na putničkom brodu. .2 izračunati:.1 momenat nosivosti koristeći rezultat sa dijagramom momenta nosivosti kako bi se odredila, ukoliko je stabilitet dovoljna sa datim ukrcanim masama, visina iznad kobilice i momenti slobodne površine poluopterećenog tanka..2 maksimalna masa koja može da se ukrca na datu poziciju kako bi se obezbedio dovoljan stabilitet u toku plovidbe, stvarajući toleranciju za gorivo, vodu i skladište koji se koriste, i za bilo koju nastalu slobodnu površinu koristeći dijagram momenta nosivosti. 2. Plovilom se upravlja u granicama dozvoljenog pritiska.3. Brze i tačne akcije su preduzete da se smanji poplava4.Brod za prevoz žitarica i drveta uvek zadovoljava navedene kriterijume stabiliteta5. Pravilno primenjivanje principa koji se bave vanrednim situacijama promene stabiliteta. 3. Osnove trima (izravnjavanja nivoa tereta) 3. .1 definisati: – trim- centar plovljenja (centar nagnuća)- triming momenat- momenat promene trima za 1cm (MCT 1cm).2 opisati kako trim može da se promeni pokretanjem mase unapred ili iza centra plovljenja.3 znati koristiti sledeće:.1 hidrostatičke podatke kako bi se pronašao centar plovljenja za različite vrednosti gaza..2 hidrostatičke krive ili skale nosivosti broda da se pronađe MCT 1cm za različite vrednsoti gaza.3 triming tabela ili triming krive kako bi se odredile promene gaza nastale prilikom utovara, istovara ili pomeranja tereta.4 izračunati:.1 promenu trima uzimajući u obzir vrednosti MCT 1cm, premeštanje masa i rastojanja koja su pomerena unapred ili prema krmi, ili masa koje su dodate ili pomerene i njihovo rastojanje ispred ili iza centra plovljenja.2 novonastali gaz broda koji se određuje na osnovu početnog gaza, TPC, vrednosti MCT 1cm, pomeranja mase i promene rastojanja unapred ili iza krme, mase dodate ili uklonjene i njihovo rastojanje ispred ili iza centra plovljenja.3 krajnji gaz broda i trim za planirani utovar uzimajući u obzir promene nastale prilikom prethodnog sličnog utovara .5 znati da se u slučajevima gde je promena srednje vrednosti gaza velika, ne vrši izračunavanje promene trima uzimanjem momenta oko cenra plovljenja ili pomoću vrednosti trima iz tabele 4. Aktivnosti koje treba preduzeti u slučaju delimičnog gubitka čistog potiska 4. .1 znati da:.1 u slučaju poplave, treba brzo zatvoriti vodonepropusna vrata, ventile i ostale otvore koji mogu dovesti do poplave drugih delova broda i preduzeti ostale aktivnosti koje mogu zaustaviti ili smanjiti prodiranje vode.2 tamo gde postoje rešenja za poprečno plavljenje, u tom slučaju odmah treba preduzeti aktivnosti i ograničiti rezultat 5. Izračunavanje površine, obima i centroida 5. .1 znati koristiti:.1 trapezoidno pravilo kako bi se izračunala površina ispod krive definisane zadatim ordinatama.2 Simsonova pravila da bi se izračunala površina ispod krive definisana bilo kojim brojem ordinata.2 biti u mogućnosti za sledeće:.1 odlučiti koje od Simsonovih pravila je najpogodnije da se koristi kako bi se izračunala površina ispod date krive.2 obuhvatiti dodatke u izrčunavanje površine koristeći Simsonova pravila.3 smanjiti greške koristeći metode polovljenja intervala.4 izračunati obim broda kada je zadat gaz broda primenom Simsonovih pravila uzimajući u obzir površine poprečnog preseka broda ili površinu ravni vode.5 izračunati prvi moment površina oko obe glavne ose pomoću prvog i/ili drugog Simsonovog pravila.6 izračunati centroid površina oko obe glavne ose.3 znati da je ova površina precizna za linearne, kvadratne ili kubne krive 6. Efekti gustine 6. .1 izračunati:.1 potapanje za određeni gaz od potapanja u morskoj vodi za taj gaz koji je izvučen na osnovu hidrostatičkih podataka gustine vode u luci.2 TPC za dati srednji gaz i gustinu vode u doku .3 izvesti FWA formulu.4 znati mere predostrožnosti koje treba preduzeti kada se koristi FWA ili tolerancija za luku 7. Efekat slobodne površine 7. .1 znati sledeće;.1 formula za izračunavanje slobodne površine tanka pravougaonog oblika i tanka na brodu.2 količina slobodnog površinskog efekta može biti data na jedan od sledećih načina: – inercija u metrima- momenti slobodne površine za određenu gustinu tečnosti u rezervoaru- kao što je gubitak GM, u tabelarnom obliku za opseg gaza (potapanja) za navedene gustine tečnosti u rezervoaru.2 opisati efekat uzdužne potpodele tanka koji ima na slobodnu površinu tanka.3 biti u mogućnosti za sledeće: .1 koristiti informacije za izračunavanje slobodne površine kako bi se izračunao gubitak GM zbog poluopterećenih tankova.2 izvršiti korekciju momenata slobodne površine kada tank sadrži tečnost različite gustine od onog navedenog u tabeli kapaciteta.3. izračunati gubitak GM zbog poluopterećenih tankova sa datim potpanjem broda i sadržaj svojih tankova, koristeći informacije iz tabele kapaciteta.4 izračunati GM po dolasku na odredište imajući u vidu uslove odlazaka broda i dnevnu potrošnju goriva, vode i skladišta 8. Procenjivanje stabiliteta neoštećenih putničkih i teretnih brodova 8. .1 opisati opšte mere predostrožnosti koje treba preduzeti protiv prevrtanja .2 Znati sledeće:.1 preporučene kriterijume putničkih i teretnih brodova.2 šta treba da obuhvata informacija o stabilitetu.3 dodatne kriterijume za stabilitet potrebne za:- Drvene brodove- off-shore plovila za snabdevanje – putničke brodove.3 utvrditi da li brod ispunjava preporučene kriterijume date metacentarske početne visine i GZ krive, 9. Procena nenarušenog stabiliteta za prevoz žitarica 9. .1 Zna sledeće:.1 uslovi za nenarušeni stabilitet za prevoz žitarica.2 da pre utovara rasutih žitarica zapovednik mora da pokaže da će brod biti u skladu sa kriterijumima stabiliteta u svim fazama putovanja.3 znati koje informacije o žitaricama mora da sadrži knjiga o stabilitetu pri utovaru žitarica .4 šta su zapreminski momenti naginjanja .5 kako se pomeranje površina žitarica uzima u obzir u ispunjenim pregradama i delimično ispunjenim pregradama.2 biti u stanju da se planira i izvrši obračun utovara žitarica za konvencionalni brod sa potpalubljem i namenski napravljen brod za rasuti teret, sa ili bez delimično ispunjenog prostora, uzimajući u obzir plan utovara za žitarice (ili knjigu), izjavu o tanku, detalje putovanja i količine uknjiženog tereta, i biti u stanju da se uporede rezultati takvog sa zahtevima utovara žitarica kako bi se utvrdilo da li je plan utovara žitarica u redu.3 biti u stanju da se nacrta kriva nagiba na krivoj uspravljanja za dati brod i KG, korigovano za slobodne površine za tečnosti i – odrediti ugao nagiba – izračunati preostali dinamički stabilitet do ugla utvrđenog u Poglavlju VI SOLAS Konvencije, koristeći Simsonova pravila MODUL 8 1. Potpodela brodova i vodonepropusna celovitost 1. .1 opisati namenu poprečnih pregrada, konstrukciju vodonepropusne pregrade, njenih dodataka sa strana, palube i vrha rezervoara i kako se održava vodonepropusnost u kojima kroz pregrade prolaze cevi, okviri i vrata .2 praviti razliku između vodonepropusne, vodopropusne, sudarne i otporne na naftu ili pregrada tanka.3 definisati: – liniju margine- palubu sa pregradama- vodonepropusnost.4 znati uslove u pogledu:.1 pozicioniranja i visine pregrada na teretnom brodu u pogledu pramčanog pika, krmenog pika, prostora za motor, kao i dužine.2 Probijanja sudarne pregrade.3 Zatvaranja vodonepropusnih vrata.4 Pozicija zglobno vodonepropusnih vrata iznad najdublje linije opterećenja potpodele.5 bušilica, ispitivanja i testova za vodonepropusna vrata, bočnih otvora, ventila i drugih mehanizama za zatvaranje .5 opisati sledeće:.1 kako se nepromočivost održava ispod vrha rezervoara u skladu sa pregradama.2 kako se pregrade testiraju za zaptivanje.3 namena pranja pregrada u teretnim rezervoarima ili dubokim rezervoarima.4 i skicirati raspored zglobno vodonepropusnih vrata i i kliznih vodonepropusnih vrata na mehaničkim pogonom.6 napraviti kategorizaciju vodonepropusnih vrata po klasi Kao za modul 1 Kao za modula 1, 6 i 7 uključujućiukrštene krive stabiliteta i KN krive koje se pravilno koriste za pravljenje krive statičkog stabiliteta za dato potapanje i vrednost KG, praveći ispravke za bilo koje momente slobodne površine, i-objasniti kako se koristi početna metacentrična visina kao pomoć za crtanje krive-identifikovati na krivoj približan ugao pod kojim se ivica palube udubljuje 2. Značaj nadzora i suvog doka i sprovođenje odgovarajućih procedura 2. .1 znati sledeće:.1 primenljive vrste nadzora – posebne, stalne, trupa, mašina i teretne linije. Njihova namena, vreme između njih i pregleda stavki za koje se vrši inspekcija na različitim nadzorima..2 Vremenksi perod potreban između suvog doka i uslovi koji omogućavaju duže vreme od normalnog.2 Opisati:.1 ispitivanje koje treba sprovesti za sledeći spisak stavki na suvom doku-:- oplata- katodna oprema za zaštitu- kormilo- okvir krmene statve- propeler- sidra i sidreni lanac.2 Čišćenje, priprema i farbanje trupa u suvom doku .3 biti u stanju da proračuna količinu boje za farbanje trupa. MODUL 9 1. Izračunavanje i procenjivanje stabiliteta pod umerenim i velikim uglovima nagiba. 1. .1 znati sledeće:.1 formula GZ – GM sin θ ne t za uglove veće od 10 º.2 početni KM se izračunava od: KM =KB + BM.3 poprečni BM = I / V.4 za pravougaone vodne ravni I = ( LB3 / 12 ).5 za umerene i velike uglove nagiba, vrednosti GZ pronađene prilikom izračunavanja položaja centra potiska obezbeđuju graditelji brodova za opseg potapanja i uglova nagiba za pretpostavljeni položaj težišta.6 poluga stabiliteta, GZ, mogu se naći u formuli nagiba (wall-sided formula) do ugla na kome je uronjena ivica palube.7 ukrštene krive i KN krive se crtaju za brod sa težištem na srednjoj liniji.2 pokazati da, za brod u obliku kutije: KM + (B2 / 12d) + (d / 2).3 koristiti:.1 metacentrični dijagram za dobijanje vrednosti KM, KB i BM za gazove Kao za modul 1 Kao za modul 1,6,7 i 8 2. Trim (izravnanje nivoa tereta) i nagib broda 2. .1 definisati:- uzdužno težište (LCG)- uzdužni centar potiska (LCB).2 razumeti:.1da su trimovi broda u centru plutanja dok su LCG i LCB u istoj vertikalnoj liniji.2 da LCG mora da bude na istoj udaljenosti od sredine broda kao LCB kada brod plovi sa istim gazom na pramcu i krmi.3 da je sprega (uz pomoć dijagrama), broda ograničenog istim gazom na pramcu i krmi, formirana od težine i sila potiska kada LCG nije na istom rastojanju od sredine broda kao LCB.4. kako napraviti razliku između naginjanja (list-zbog neravnomerno raspoređenog tereta i loll – u uspravnom položaju) i opisati kako da se brod vrati uspravan položaj u svakom slučaju .3 izračunati sledeće:.1 konačni položaj LCG sa datim početnim potapanjem, početnim položajem LCG, natovarenom masom ili istovarenom i njihove LCG vrednosti.2 izravnanje nivoa tereta, srednji gaz broda i gaz broda na svakom kraju korišćenjem hidrostatičkih podataka broda i raspodelom tereta, goriva, vode i skladišta,.3 masa koja se kreće između datih pozicija kako bi se stvorio potreban trim ili gaz na jednom kraju.4 gde utovariti datu masu kako bi se stvorio potreban trim ili gaz na jednom kraju.5 kako podeliti utovarenu ili istovarenu masu između dve pozicije kako bi se stvorio potreban trim ili gaz na jednom kraju.6 gde utovariti masu kako bi se održao konstantan zadnji gaz .7 korekcija trima da bi se primenilo na potapanje koje odgovara gazu sredine broda datog prednjeg i zadnjeg gaza, dužini između vertikala i hidrostatičkih podataka,.8 druga korekcija deplasmana uzimajući u obzir Nemotos formulu .4 ispraviti sledeće:.1 gazovi označeni oznakama sa datim odstojanjem oznake gaza od vertikala i dužina između vertikala,.2 gaz sredine broda za pregib ili progib .5 Izračunati:.1 maksimalan nagib tokom utovara ili istovara velikih tereta, koristeći dizalicu broda, s obzirom na relevantne informacije o stabilitetu i dimenzije dizalice.2 minimalan GM potreban za smanjenje nagiba do navedenog maksimuma prilikom utovara ili istovara teškog tereta .3 količine mazuta ili balasta za kretanje između određenih lokacija i istovremeno da se ispravi nagib i postigne željeni trim.6 odrediti ugao ravnoteže nagiba koji je rezultat poprečnog momenta mase koristeći krive statičkog stabiliteta, uključujući i one za brodove sa nultim ili negativnim početnim GM. .7 količine mazuta ili balasta za kretanje između određenih lokacija i istovremeno da se ispravi nagib i postigne željeni trim .8 odrediti ugao ravnoteže nagiba koji je rezultat poprečnog momenta mase koristeći krive statičkog stabiliteta, uključujući i one za brodove sa nultim ili negativnim početnim GM..9 razumeti teoriju urona krme (efekat plitke vode) i uslove pod kojima se javlja. 3. Dinamička stabiliteta i proceniti njen značaj 3. definisati sledeće:.1 dinamički stabilitet pod bilo kojim uglom nagiba kao proizvod potapanja i površina ispod krive statičkog stabiliteta do tog ugla).2 koristiti Simpsonova pravila da se pronađe površina u metrima-radijanima do navedenog ugla date krive statičkog stabiliteta.3 razumeti da:.1 dinamički stabilitet u datom uglu nagiba predstavlja potencijalnu energiju broda i da se potencijalna energija delimično koristi za prevazilaženje otpora valjanju a delimično za proizvodnju energije rotacije kako bi se brod vraćao u uspravan položaj.2 u nedostatku drugih ometajućih sila, brod će se valjati do ugla gde je zbir energije koja se koristi u prevazilaženju otpora valjanju i dinamičkog stabiliteta jednak energiji rotacije kada stoji uspravno .3 momenat naginjanja se formira, jednak snazi vetra pomnožen sa vertikalnim razdvajanjem između centara bočnih površina delova broda iznad i ispod vodne linije- stalan vetar će izazvati naginjanje broda do ugla na kome je poluga stabiliteta jednaka polugi naginjanja- brod pod dejstvom stalnog vetar će se valjati oko nastalog ugla naginjanja .4 izračunati na krivoj poluge stabiliteta, ugao ravnoteže pod dejstvom stalnog vetra, i: – pokazati površine koje predstavljaju dinamički stabilitet na uglovima valjanja za svaku stranu položaja ravnoteže- opisati pozivanjem na dinamički stabilitet, efekat povećanja pritiska vetra, kada je brod pod maksimalnim uglom valjanja u pravcu vetra .5 sumirati preporuku o jakom vetru i kriterijumu valjanja za netaknut stabilitet putničkih i teretnih brodova..6 opisati pozivanjem na krivu poluge stabiliteta i dinamičkog stabiliteta, opisati efekat momenta nagiba na valjanje broda oko pozicije ravnoteže.7 opisati Pauling efekat Kao za modul 1 Kao za modul 1,6,7 i 8 4. Poprečna sila, momenat savijanja i torzioni pritisak i procenjivanje istih 4. .1 razumeti:.1 poprečni pritisak.2 poprečne sile za gredu u ravnoteži.3 momenat savijanja.4 da poprečne sile i momenti savijanja proizilaze iz razlike između težine i potiska po jedinici dužine broda.5 opterećenje.6 kako profil talasa utiče na krive poprečne sile i momenta savijanja.2 izračunati i nacrtati dijagrame poprečne sile i momenta savijanja za jednostavno podržane grede.3 pokazati da kriva momenta savijanja ima prekretnicu kada poprečna sila ima vrednost nule .4 nacrtati:.1 krivu opterećenja sa datom krivom potiska i krivom težine .2 dijagram poprečne silei momenta savijanja za datu raspodelu težine za broda u obliku kutije.5 znati zahteve za prevoz iz priručnika za utovar ili instrumenate za utovar .6 opisati upotrebu i namenu za instrumenata za utovar .7 opisati:.1 torzioni pritisci.2 kako su uspostavljeni torzioni pritisci u trupu .3. kako su talasom prouzrokovani torzioni pritisci dozvoljeni za konstrukciju broda.4 kako su torzioni pritisci uglavnom problem kontejnerskih brodova.5 maksimalno dozvoljeni torzioni momenti u nekoliko navedenih prostora za teret u trupu .8 Izračunati kumulativne torzione momente za navedene pozicije kada su dati detalji za utovara 5. Izračunavanje približnog GM putem periodičnih testova valjanja 5. .1 izračunati GM sa datim vrednostima F i T i jednačinom GM = F / T2, za brodove do 70 metara dužine, koristeći period valjanja .2 znati sledeće:.1 da je za male uglove valjanja u mirnoj vodi, početna metacentrična visina, GM je data sa:GM = [fB / Tr] 2gde je: f = faktor valjanjaB = širina brodaTr = period valjanja u sekundamai da jeGM = F / Tr2gde je: F – vrednost je određena od strane administracije.2 procedure za određivanje stabiliteta broda putem periodičnih testova valjanja.3 ograničenja metode 6. Principi testa naginjanja i uključene procedure 6. .1 znati sledeće:.1 zašto brod prolazi kroz test naginjanja.2 šta treba da se utvrdi iz testa naginjanja.3 uslovi pod kojima se sprovodi testa naginjanja.4 koji podaci se zahtevaju da bi se sproveo test naginjanja.5 u intervalima koji ne prelaze pet godina, pregled lakog broda mora da se sprovede na svim putničkim brodovima radi provere svih izmena u potapanju lakog broda i uzdužnog težišta.6 svaki brod mora da prođe proceduru ponovnog naginjanja, u poređenju sa odobrenim informacijama o stabilitetu, u slučaju kada se primeti odstupanje u potapanju lakog broda ili kada LCG prelazi norme predviđene od strane države čiju zastavu brod vije ili od strane klasifikacionog društva .2 opisati kako se sprovodi test naginjanja i mere predostrožnosti koje treba preduzeti da bi se obezbedio tačan rezultat.3 izračunati KG za datu masu i razdaljinu na koju je pomerena, potapanje, dužinu kanapa viska i odstupanje 7. Suvi dok i nasukavanje 7. . 1 znati sledeće:.1 kriterijumi stabiliteta za pristajanja broda u suvom doku.2 efekat kosog pomeranja nagore na krmi uzrokovanog metacentričnom visinom.3 zašto brod treba da boravi na suvom doku sa malim ili umerenim trimom po krmi .2 izračunati:.1 minimalan GM kako bi se osiguralo da brod ostane stabilan u kritičnoj tački skidanja čekrka svuda i objasniti zašto taj GM mora da ostane pozitivan sve dok se ne dostigne kritični trenutak.2 minimalan GM kako bi se osiguralo da brod ostane stabilan u kritičnoj tački skidanja čekrka svuda za dati GM .3 virtuelni gubitak GM i gazovi broda nakon što je nivo vode opao do navedenog iznosa .4 gazovi pri skidanju čekrka .3 izvesti formulu za koso pomeranja nagore na krmi P = ( MCT x t ) / 1gde je: P = koso pomeranja nagore na krmi u tonamat = promena trima u centimetrima1 = razdaljina od centra flotacije od krme .4 pokazati sledeće:.1 uzimajući momente oko centra potiska za mali ugao nagiba θ,momenat uspravljanja = Δ x GM sin θ – P x KM sin θ gde je GM je početna metacentrična visina kada se plovi.2 da je poluga stabiliteta ta za brod sa svojom metacentričnom visinom smanjena za (P x KM) / Δ.3 koristeći formulu u delu 33.4.1 iznad i Km = KG + GM, da je taj momenat uspravljanja= (Δ – P) x GM sin θ – P x KG sin θ.4 da je poluga stabiliteta za brod potapanja (Δ – P) i sa metacentričnom visinom smanjeno za (P x KG) / (Δ – P) i objasniti da ostaje pozitivna ukoliko je Δ x GM veće od P x KM ili, ekvivalentno, (Δ – P) x GM je veće od P x KG.5 objasniti sledeće.1 stabilitet nasukanog broda/na suvom u jednom trenutku na centralnoj liniji je smanjena na isti način kao kada je brod u suvom doku.2 kada se nasukanje dogodi izvan centralne tačke, koso pomeranje nagore prouzrokuje nagib kao i trim i smanjenje GM.3 povećanje kosog pomeranja nagore kada plima opada povećava nagibni momenat i smanjuje stabilitet MODUL 10 1. Faktori koji utiču na valjanje broda, i njegovo predviđanje 1. .1 opisati:.1 efekat GM, povećanje gaza i/ili deplasmana/potapanja i razmeštaja mase na brodu što utiče na valjanje broda i trajanje valjanja.2 šta je sinhronizacija, okolnosti u kojima će se to najverovatnije desiti i akcije koje treba preduzeti ako sinhronizacija se desi.3 kako ljuljna kobilica, protivljuljni tankovi i peraja – stabilizatori smanjuju amplitudu valjanja.2 objasniti sile koje deluju na brod kada se desi naginjanje tokom okreta i posebno sledeće:-ubrzanje prema centru okreta-podvodni centar bočnog otpora -centripetalna sila, data u:F = (Mv2) / r, gde je:M = masa broda u tonamav = brzina u metrima u sekundir = radijus skretanja u metrimaR = centripetalna sila u kilonjutnima, brod će se naginjati dok se dobijeni momenat ispravljanja ne izjednači sa spregom naginjanja, odnosnoM x g x GM sin θ = (Mv2/r) [KG-d/2] cos θgde je: g = ubrzanje zbog gravitacijeθ = ugao nagiba.3 dati relevantne podatke, izračunati ugao nagiba iz tan θ = ( v2 [ KG – ( d / 2 ) ] ) / ( g x GM x r ) Procena osposobljenosti samo pismenim ispitom Kao za module 1 do 9 uključujući dublje teorijsko razumevanje građenja brodova, sila i napona koji deluju na brod, statičke i dinamičkog stabiliteta koje se primenjuju na brodu i stabilitet na suvom doku i nasukanom brodu ili oštećenom brodu. 2. Opasnosti od plavljenja delova broda i predviđanje i njegovih posledica na stabilitet i trim 2. .1 posedovati znanja o propisima koji se tiču potpodele putničkih brodova.2 opisati kako šteta na delovima broda može da izazove da brod potone, kao rezultat sledećeg:- nedovoljan rezervni potisak, koji dovodi do progresivnog plavljenja- progresivno plavljenje usled prekomernog nagiba (list) ili trima- prevrtanje broda zbog gubitka stabiliteta- greška u konstrukciji.3 objasniti izračunavanje stabiliteta za sledeće metode:- dodata masa (trup nije oštećen ili probijen)- gubitak potiska (trup oštećen ili probijen).4 razumeti sledeće:.1 kada je deo broda probušen deplasman broda i njegovo težište su nepromenjeni.2 da se kriva nagiba dobija, jednaka poprečnom razdvajanju G i novoj poziciji B za uspravni brod.3 površina netaknute vodne ravni je smanjena površinom poplavljenog prostora na nivou poplavljene vodne linije pomnožene sa propustljivošću prostora.4 ako je poplavljen prostor potpuno ispod vodne linije nema smanjenja u netaknutoj vodnoj ravni MODUL 11 1. Uzrok i opasnosti od vibracija u mašini 1. .1 objasniti:.1 šta se podrazumeva pod sinhronim ili rezonantnim vibracijom..2 ozbiljnost sinhrone ili rezonantne vibracije..3 kako bi lokalne vibracije mogle da se prevaziđu..2 opisati lokalne vibracije..3 nabrojati prirodne izvore vibracija..4 izložiti sledeće:.1 empirijske formule se koriste za probleme sa vibracijama..2 kada je brod izgrađen, malo se može učiniti da se promene prirodne frekvencije broda Kao za modul 1 Pravilno opisuje / izračunava otpor i efekte propelera MODUL 12 1. Otpornost na pogon broda 1. .1 Objasniti:.1 na šta se misli sledećim:- otpor talasa- otpor trenja- oblik koji vuče (form drag) i otpor oblika- vrtložni otpor- otpor vazduha (i uporediti ga sa ukupnim otporom vode)- dodatni otpor (i uporediti ga sa ukupnim otporom trupa).2 šta se podrazumeva pod graničnim slojem i opisati dve vrste toka tečnosti.3 efekat sučeljavanja talasa sa pramca i krme.4 razlozi za montažu loptastih pramaca..2 Opisati sledeće:.1 odnos otpora trenja i:- brzine broda – mokre površine- hrapavosti površine- dužine plovila2. tri vrste talasa nastaju kada se brod kreće kroz vodu..3 izložiti sledeće:.1 ukupan otpor = preostali otpor + otpor trenja i nabrojati komponente preostalog otpora..2 otpor broda se procenjuje izvođenjem testova tanka na modelima sličnog oblika..3 pri umerenim brzinama, otpor trenja može biti do 75% ukupnog otpora..4 postoji nekoliko formula na raspolaganju da se utvrdi površina mokrog prostora broda..4 Znati Frudovu formulu za izračunavanje otpora trenja, formulu za procenu vlažne površine i vrednosti konstante za različite dužine, proceniti otpor trenja brodova različitih dužina i različite deplasmane pri različitim brzinama..5 Koristi Frudov zakon poređenja da bi se odredio preostali otpor sličnih brodova..6 Izložiti sledeće:.1 ako je brzina u čvorovima:- manja od 1, kaže se da je brod spor. – viša od 1,5 kaže se da je brod brz..2 velike brzine, otpor talasa može biti 50 do 60% ukupnog otpora..3 brzina broda i dužina imaju veliki uticaj na efekat ometanja talasa..4 snaga vetra je proporcionalna pravcu vetra..5 u mirnom vazduhu otpor vazduha je proporcionalan kvadratu brzine broda..6 vetar koji duva u suprotnom smeru broda, otpor vazduha je proporcionalan kvadratu kombinovane brzine broda i brzine vetra..7 sa vetrom koji duva u krmu otpor vazduha će biti negativan ako brzina vetra premašuje brzinu broda..7 Izračunati jednostavne proporcionalne promene otpora vazduha sa vetrovima koji duvaju u pramac i krmu..8 S obzirom na vrednosti pomorskog koeficijenta, odrediti pogonsku snagu, korišćenjem jednačine:snaga = deplasman 2/3 x brzina 3pomorski koeficijenti objasniti to izvođenje..9 Navesti da u delovima opsega radne brzine broda: – potrošnja goriva u jedinici vremena će biti direktno proporcionalna razvijenoj snazi – da opseg brzine gde takvi uslovi postoje, treba da bude dostupan iz podataka kada se vrše probe broda i motora – da je ​​potrošnja goriva u takvom stanju u jedinici vremena proporcionalna deplasmanu 2/3 x brzina 3- gde je deplasman konstantan, približna dnevna potrošnja goriva je proporcionalna brzini3odatlednevna potrošnja goriva 1 = brzina 31dnevna potrošnja goriva 2 brzina 2i ako je brzina broda izvan opsega gore navedenog, onda potrošnja goriva u jedinici vremena se normalno povećava, i to se mora dozvoliti u procenama..10 Koristiti informacije u delu 49.9 iznad da bi se procenile varijacije u dnevnoj potrošnji goriva pri različitim brzinama..11 Izložiti da približna potrošnja goriva pri plovidbi je proporcionalna brzini 2 x rastojanje ne kome se putuje:potrošnja goriva pri plovidbi 1 = potrošnja goriva pri plovidbi 2brzina 1 x razdaljina plovidbe 1brzina 2 razdaljina plovidbe 2.12 Izložiti opšti iskaz:potrošnja goriva pri plovidbi 1 = potrošnja goriva pri plovidbi 2deplasman 1 x brzina deplasman 2 x brzina 2 x razdaljina 1razdaljina 2.13 Proceniti potencijalne potrošnje goriva i varijacije kada se kreće:- različitim brzinama u ponovljenim putovanjima- sličnim brzinama na različitim putovanjima- različitim brzinama u toku putovanja Kao za modul 1 Pravilno opisuje / izračunava otpor i efekte propelera MODUL 13 1. Principi propelera i pogonskih sistema 1. .1 Ukratko objasniti kako se meri snaga.1 pogonskih turbina..2 snaga dizel motora se meri kao:- osovinska snaga- naznačena snagai biti u stanju da reši jednostavne probleme vezane za osovinsku i naznačenu snagu..2 Objasniti šta se podrazumeva pod isporučenom snagom i efektivnom snagom..3 Definisati:- efikasnost trupa – efikasnost propelera i biti u stanju da reši jednostavne probleme vezane za efikasnost trupa i efikasnost propelera.4. Moći dovesti u vezu osovinsku i naznačenu snagu i efektivnu snagu jednu sa drugom..5 Opisati sledeće:.1 kako se određuje snaga potiska..2 osnovni princip propelera..3 sledeće delove propelera:- prednja strana – zadnja strana – prednja ivica- zadnja ivica – prečnik – propeler sa zakretnim lopaticama- propeler sa lopaticam pod uglom.4 uobičajena rotacija propelera u brodu sa dva propelera.5. osnovna geometrija prednje strane propelera..6 efekat kavitacije na:- potisak i obrtni momenat- lopatice propelera.7 kako se stvara brazda za brodom.8 postupci za probe brzine, snage, potrošnje goriva.6 Uporediti brzinu propelera kroz brazdu za brodom sa brzinom broda..7 Izložiti sledeće:.1 Rad propelera stvara smanjenje pritiska na zadnjem delu trupa i objasniti efekat ovoga na potisak propelera..2 Potisak se menja direktno sa površinskom površinom glavčine propelera. .3 bez proklizavanja ne bi bilo potiska..8 Objasniti šta se podrazumeva pod sledećim:.1 propeleri koji rotiraju suprotno od kretanja kazaljke na satu (left-handed) i u pravcu kretanja kazaljke na satu (right-handed)..2 kavitacija..3 zujanje propelera..9 Definisati očigledano proklizavanje Kao za modul 1. Pravilno opisuje / izračunava principe propelera i pogonskih sistema. MODUL 14 1. Principi rada kormila i njegovi efekti 1. .1 Izložiti sledeće:.1 Jednačina za centrifugalnu silu i izvesti jednačinu da se pronađe ugao nagiba prilikom skretanja..2 centar pritiska pravougaonog kormila je otprilike:- 0.35 svoje širine iza prednje ivice ako je iza ugradnje koja smanjuje korisnu zapreminu (deadwood).- 0.31 od svoje širine iza prednje ivice ako je na otvorenom..2 Izračunati ugao nagiba prilikom skretanja, na osnovu svih potrebnih kormila. .3 Skicirati jednostavne dijagrame koji ilustruju balansirana i nebalansirana kormila..4 Objasniti:.1 okolnosti koje određuju veličinu i oblik kormila.3. u načelu, kako je uspostavljen obrtni momenat na struk kormila..4 uticaj na obrtni momenat kada se brod kreće unazad..5 efekat male brzine broda na performanse kormila..6 namena posebnog kormila..5 Nabrojati varijable koje utiču na silu na kormilu..6 Opisati efekat različitih konfiguracija kormila na struk kormila. Kao za modul 1. Pravilno opisuje / izračunava principe rada kormila i njegove efekte.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

PRETOVAR TERETA I SKLADIŠTENjE

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 Praćenje ukrcavanja, slaganje tereta, obezbeđivanje, staranje tokom putovanja i iskrcavanje tereta Manipulacija teretom, slaganje tereta i obezbeđivanjePoznavanje uticaja tereta uključujući i teške terete na sposobnost za plovidbu i stabilnost brodaPoznavanje bezbedne manipulacije teretom, slaganja tereta i obezbeđivanja tereta, uključujući opasne i štetne terete i njihov uticaj na bezbednost života i brodaSposobnost da se uspostave i održavaju efikasne komunikacije tokom ukrcavanja i iskrcavanja Pismeni ispit i procena dokaza iz teorijske nastave i odgovarajuće praktično znanje Aktivnosti sa teretom obavljaju se u skladu sa planom tereta ili drugim dokumentima i uspostavljenim pravilima o bezbednosti / propisi, uputstva za rukovanje opremom i ograničenje za slaganje tereta na brodu Manipulacija opasnim i štetnim teretom u skladu je sa međunarodnim propisima i priznatim standardima i pravilnicima o bezbednom postupanjuKomunikacije su jasne, razumljive i dosledno uspešne MODUL 2 Kontrola, procena i izveštavanje o kvarovima i oštećenjima u prostorima za teret, grotlenim poklopcima i balastnim tankovima Znanje i sposobnost da se objasni gde se traže oštećenja i kvarovi koji se najčešće prouzrokuju usled:1. operacija ukrcavanja i iskrcavanja2. korozije3. loših vremenskih uslovaSposobnost da se navede koji delovi broda će svaki put biti kontrolisani kako bi pokrili sve delove u datom vremenskom perioduIdentifikovati one elemente brodske konstrukcije koji su kritični za bezbednost brodaNavesti uzroke korozije u prostoru za teret i u balastnim tankovima i kako korozija može biti identifikovana i sprečenaPoznavanje procedura o tome kako će kontrole biti obavljeneSposobnost da se objasni kako da se obezbedi pouzdana detekcija kvarova i oštećenjaRazumevanje svrhe „Unapređenog programa nadzora” Pismeni ispit i procena dokaza iz teorijske nastave i odgovarajuće praktično znanje Kontrole se sprovode prema propisanim procedurama. Kvarovi i oštećenja su otkriveni i pravilno prijavljeniKada se ne otkriju kvarovi ili oštećenja, dokazi sa testiranja i ispita jasno ukazuju na odgovarajuću osposobljenost za poštovanje procedura i sposobnost da se napravi razlika između normalnih i neispravnih ili oštećenih delova broda MODUL 3 Obezbeđivanje usaglašenosti sa zahtevima za sprečavanje zagađenjaOdržavanje sposobnosti broda za plovidbu Sprečavanje zagađenja morske sredine i procedure za zaštitu od zagađenja Znanje o merama predostrožnosti koje treba preduzeti kako bi se sprečilo zagađenje morske sredine Procedure za zaštitu od zagađenja i sva povezana opremaStabilnost brodaPraktično znanje i primena tabela stabilnosti, trima i naprezanja, dijagrama i uređaja za izračunavanje naprezanjaRazumevanje osnovnih aktivnosti koje treba preduzeti u slučaju delimičnog gubitka netaknutog uzgona Razumevanje osnova vodonepropusnog integritetaBrodska konstrukcijaOpšte poznavanje osnovnih strukturnih delova broda i pravih naziva za različite delove Pismeni ispit i procena dokaza iz teorijske nastave i odgovarajuće praktično znanje Pismeni ispit i procena dokaza iz teorijske nastave i odgovarajuće praktično znanje Procedure za praćenje operacija na brodu i obezbeđivanje usaglašenosti sa MARPOL zahtevima se u potpunosti poštujuUslovi za stabilnost su u skladu sa IMO kriterijumima za netaknutu stabilnost u svim uslovima ukrcajaAktivnosti za obezbeđivanje i održavanje vodonepropusnog integriteta broda su u skladu sa prihvaćenom praksom MODUL 4 Planiranje i obezbeđivanje bezbednog ukrcavanja, slaganja tereta, obezbeđenja, staranja tokom putovanja i iskrcavanja teretaPlaniranje i obezbeđivanje bezbednog utovara, slaganja tereta, obezbeđenja, staranja tokom putovanja i istovara tereta(nastavak) Poznavanje i sposobnost primene odgovarajućih međunarodnih propisa, pravila i standarda za bezbednu manipulaciju, slaganje, obezbeđenje i transport teretaPoznavanje uticaja na trim i stabilnost tereta i operacije sa teretomKorišćenje dijagrama stabilnosti i trima i uređaja za izračunavanje naprezanja, uključujući ADB uređaje i poznavanje ukrcavanja tereta i ukrcavanja vode u balastne tankove kako bi naprezanje trupa broda bilo u prihvatljivim granicamaSlaganje i obezbeđenje tereta na brodovima, uključujući i sredstva za rukovanje teretom, opremu za vezivanje i pričvršćivanje teretaOperacije utovara i istovara, s posebnim osvrtom na prevoz tereta identifikovanih u Kodeksu o sigurnom slaganju i učvršćivanju tereta Opšte znanje o tankerima i operacijama na tankerimaPoznavanje operativnih i konstrukcijskih ograničenja brodova za rasuti teretSposobnost da se koriste svi raspoloživi podaci na brodu koji se odnose na ukrcavanje, staranje i iskrcaj rasutog teretaSposobnost da se uspostave procedure za bezbednu manipulaciju teretom u skladu sa odredbama odgovarajućih instrumenata, kao što su IMSBC Pravilnik, IMDG Pravilnik, MARPOL 73/78, Aneksi III i V Pismeni ispit i procena dokaza iz teorijske nastave i odgovarajuće praktično znanje, uz korišćenje: tabela stabilnosti, trima i naprezanja, dijagrama i opreme za izračunavanje naprezanja Učestalost i obim praćenja stanja tereta odgovara njegovoj prirodi i preovlađujućim uslovimaNeprihvatljive ili nepredviđene varijacije u pogledu stanja ili specifikacije tereta se odmah prepoznaju i odmah se preduzima korektivna mera napravljena da zaštiti bezbednost broda i onih na broduOperacije sa teretom su planirane i izvršene prema utvrđenim procedurama i propisanim zahtevimaSlaganje i obezbeđenje tereta garantuju da će uslovi stabilnosti i naprezanja ostati u bezbednim granicama u svakom trenutku tokom putovanja Planiranje i obezbeđivanje bezbednog utovara, slaganja tereta, obezbeđenja, staranja tokom putovanja i istovara tereta(nastavak)Procena prijavljenih kvarova i oštećenja u prostorima za teret, grotlenim poklopcima i balastnim tankovima i preduzimanje odgovarajućih mera Sposobnost da se objasne osnovni principi za uspostavljanje efikasnih komunikacija i unapređenje odnosa između broda i osoblja terminalaPoznavanje ograničenja u pogledu snage vitalnih konstrukcijskih delova standardnog broda za rasuti teret i sposobnost da se protumače dati podaci za momenat savijanja brodskog trupa i poprečne sile.Sposobnost da se objasni kako da se izbegnu pogubne posledice korozije i neadekvatne manipulacije teretom po brodove za prevoz rasutog tereta Pismeni ispit i procena dokaza iz teorijske nastave i odgovarajuće praktično znanje, uz korišćenje: tabela stabilnosti, trima i naprezanja, dijagrama i opreme za izračunavanje naprezanja Procene su zasnovane na prihvaćenim principima, osnovanim argumentima i pravilno se sprovode. Donete odluke su prihvatljive, uzimajući u obzir bezbednost broda i preovlađujuće uslove Prevoz opasnog tereta Međunarodni propisi, standardi, pravilnici i preporuke o prevozu opasnog tereta, uključujući Međunarodni pravilnik o prevozu opasne robe morem (IMDG) i Međunarodni pomorski pravilnik o čvrstim rasutim teretima (IMSBC).Prevoz opasnog i štetnog tereta, mere predostrožnosti tokom ukrcavanja i iskrcavanja i staranje tokom putovanja 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih iz teorijske nastave i odgovarajuće praktično znanje. 2. odobrena obuka za sticanje odgovarajuće potvrde o osposobljenosti Planirana raspodela tereta na osnovu pouzdanih informacija, a u skladu sa utvrđenim smernicama i zakonskim zahtevimaInformacije o opasnostima i posebnim zahtevima se snimaju u formatu pogodnom za laku upotrebu u slučaju incidenta

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

BRODSKE POGONSKE MAŠINE I UREĐAJI

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 1. Razumevanje rada i funkcionisanja mašinskih uređaja na brodu i sistema brodskog pogona 1 Pomorski inženjerski izrazi:.1 upotreba pravilnih inženjerskih izraza kada se opisuje i objašnjava funkcionisanje mašinskih uređaja i opreme2 Razumevanje konstrukcije i funkcionisanja sledećeg:.1 brodskog pogonskog postrojenja.1 Dizel motori.1 opisati dvotaktni ciklus dizel motora.2 opisati četvorotaktni dizel motor.3 opisati metode punjenja motora pod visokim pritiskom.4 opisati sistem pogonskog goriva od rezervoara do ubrizgavanja.5 opisati sistem za ulja za podmazivanje.6 opisati sistem za hlađenje motora.7 opisati potrebu za stavljanjem u pogon dizel motora srednje brzine.8 opisati sistem kvačila i zupčnika.9 opisati kako se dizel motor stavlja u stanje pripravnosti.10 opisati način pokretanja i menjanja pravca dizel motora.11 razumevanje da je broj pokretanja ograničen kapacitetom rezervoara vazduha za pokretanje.12 opisati postavljanje, pokretanje i zaustavljanje malih dizel mašina.3 Propeleri1. opisati sistem potisne osovine, međuosovine i propelerske osovine2. opisati kako se potisak propelera prenosi do trupa broda3. opisati kako propelersku osovinu podupiru potisak i statvena cev4. skicirati i opisati ležaj statvene cevi podmazan uljem5. opisati kako je propeler povezan sa propelerskom osovinom6. skicirati propeler označavajući:- glavinu -konus- prednji deo- zadnji deo- ugao- kosine7. opisati sistem i funkcionisanje pokretnog propelera (CPP)8. navesti mere opreza koje treba preduzeti za CPP pre:- pokretanja glavnih motora- upliva u more- ulaska u luku ili zatvorene vode9. izjaviti da bi trebalo uvežbati promenu kontrolnih pozicija i upotrebu kontrolne ručice pokretnog propelera u slučaju opasnosti i obrtaje motora.2. POMOĆNI UREĐAJI.1 Sistemi za destilaciju i slatku vodu.1 objasniti funkcionisanje sistema obrnute osmoze.2 objasniti tretiranje sveže vode za piće.3 opisati domaći sistem za vodu2. Pumpe i sistemi pumpi1. klasifikovati pumpe kao pumpe sa pravolinijskim kretanjen, pumpe sa aksijalnim tokom vode ili centrifugalne pumpe2. opisati rad rotor pumpe3. opisati zupčastu pumpu i navesti tipičnu primenu4. opisati vijčanu pumpu i navesti moguću upotrebu.5. opisati pumpe sa aksijalnim tokom vode i navesti moguće primene 6. opisati centrifugalne pumpe i navesti moguće primene7. opisati potrebu da se puni centrifugalna pumpa 8. opisati gubitke pritiska zbog trenja u sistemu pumpi i kako se izražavaju9. opisati tipičan sistem kaljuže i balasta za plovila za prevoz suvog tereta10. navesti da je isušivanje kaljuže u slučaju opasnosti iz prostorije za motore povezano sa glavnom cirkulacionom pumpom u prostoriji za motore3. Kormilarski uređaji1. opisati hidraulični kontrolni sistem.2. objasniti kako se vrši promena sa daljinske na lokalnu kontrolu u prostoriji za motore3. opisati hidraulične klipne kormilarske uređaje 4. opisati rotacijske krilne kormilarske uređaje5. opisati kako je hidraulična pumpa opskrbljena varijabilnim pumpama za isporuku6. opisati uslove za kontrolu kormilarskih uređaja u slučaju opasnosti4. Generatori, alternatori i distribucija električne energije1. opisati rad alternatora2. opisati funkcionisanje indukcionih motora3. opisati i nacrtati krug navigacionog svetla sa indikatorima i alarmima, pokazujući alternativno snabdevanje električnom energijom4. opisati svojstva olovnih i alkalnih baterija5. opisati održavanje baterija6. opisati mere predostrožosti kojih se treba pridržavati za mesta gde se drže baterije7. opisati početne uslove za generator u slučaju opasnosti8. Navesti službe koje treba snabdeti sa generatora u slučaju opasnosti5. Klima i ventilacija1. opisati uređaj za klimatizaciju vazduha2. opisati sistem ventilacije skladišta i tankova6. Uređaji za obradu otpadnih voda1. opisati rad uređaja za obradu hemijskog otpada2. opisati rad uređaja za obradu biološkog otpada3. navesti propise koji se tiču ispuštanja otpada iz uređaja za obradu 7. Uređaji za spaljivanje otpada (inceratori)1. opisati rad uređaja za spaljivanje otpada.5. Separatori ulja i vode i uređaji za filtriranje ulja1. objasniti konstrukciju i rad separatora ulja i vode 2. opisati konstrukciju i rad uređaja za filtriranje ulja3. objasniti zašto separatori ulja i vode, čak i ako se dobro održavaju i ispravno koriste, mogu da ne funkcionišu dobro4. opisati kako funkcioniše metar za merenje sadržaja ulja.5. opisati sistem za praćenje i kontrolu ispuštanja ulja6. Mašinski uređaji na palubi1. navesti da projekat i performansa sidrenog vitla treba da budu odobreni od klasifikacijskog društva2. opisati sidreno vitlo3. opisati teretno vitlo4. skicirati i opisati okretnu dizalicu na palubi, njen motor i kontrole5. opisati podmazivanje mašinskih uređaja na palubi6. opisati kalem kojim se žica jednako raspoređuje na bubanj vitla za vez7. Hidraulični sistemi1. navesti da se hidraulični sistem za mašinske uređaje na palubi sastoji od rezervoara ulja/nafte, pumpi, kontrolnih ventila, hidrauličnih motora i sistema cevi2. navesti da je za vreme rada hlađenje hidrauličnog ulja neophodno zbog održavanja ispravnog viskoziteta ulja3. navesti da ulje možda treba zagrejati pre nego da bude hladno4. navesti da je čistoća ulja od suštinskog značaja za zadovoljavajući rad i da svi sistemi imaju filter5. navesti da vazduh u sistemu dovodi do nepravilnog funkcionisanja. pismeni ispit i procena dokaza koji se dobijaju na osnovu:1. teorijske obuke2. prikazanih dijagrama3. izdvojenih stavkib) usmeni ispit i procena dokaza koji se dobijaju na osnovu:1. praktičnog iskustva stečenog obukom na brodu Napomena: U ovom programu reč „opisati“ znači opisati rečima ili šematskim prikazom Pokazati dovoljno znanja da se ravnopravno razgovara sa upraviteljom mašine o stvarima koje se odnose na vođenje i održavanje elektrana i pomoćnih uređaja u skladu sa svim ograničenjima bezbednog rada u svakom trenutku MODUL 2 Kao u Modulu 1 1. Pomorski inženjerski izrazi:.1. Definisanje i objašnjavanje mase, sile, rada, snage, energije, pritisak, naprezanje, deformaciju i toplotu i navođenje jedinice za merenje svakog od navedenih pojmova2. objašnjenje šta se podrazumeva pod efikasnošću mašine3. objašnjenje indikatorskog dijagrama i informacije koje se sa njega dobijaju4. definisanje naznačene snage, osovinske snage, snage propelera i potisak5. objašnjenje dizel motora malih brzina6. objašnjenje načina izbacivanja gasova kod dvotaktnog motora7. objašnjenje uzroka požara izazvanog izduvnim gasovima i kako se ophoditi sa njima2. Propeler1. definisanje nagiba, klizanja i efikasnost propelera2. izračunavanje procenta prividnog klizanja propelera na osnovu datih podataka3. izračunavanje brzine broda na osnovu obrtaja motora u minuti, srednjeg nagiba i procenta klizanja3. Kontrola sa zapovedničkog mosta1. opisati kontrolni sistem zapovedničkog mosta za glavni motor2. opisati kontrolu sa zapovedničkog mosta nagiba propelera koji se može kontrolisati3. navesti indikatore i alarme koji su obezbeđeni na zapovedničkom kontrolnom mostu4. opisati raspored i rad bočnih propelera5. opisati kontrolu na zapovedničkom mostu i indikatore za bočne propelere6. opisati kontrolore, aktuatore i ispravljače4. Parne turbine1. opisati turbine, sistem goriva i sistem generatora pare2. objašnjenje rada impulsneturbine3. objašnjenje rada reakcijske turbine4. objašnjenje instalacije parne turbine i njene uređaje5. razlikovanje otvorenih i zatvorenih sistema6. objašnjenje glavne karakteristike modernog vodocevnog generatora pare7. opisati u najkraćim crtama postupak stvaranja pare8. navesti glavne generatore pare i njihovu svrhu9. opisati proceduru zagrevanja pre manevrisanja5. POMOĆNI UREĐAJI1. Pomoćni generatori pare1. napraviti razliku između vodocevnog i dimnocevnog generatora pare2. opisati pomoćne generatore pare3. opisati generatore pare za zagrevanje vode4. opisati razmenjivače toplote za izduvne gasove5. opisati generatore para-para i objasniti gde i zašto se koriste6. opisati sistem pogonskog goriva za generatore pare7. opisati dejstvo rastvorenih soli u napojnoj vodi i postupak8. opisati šta se podrazumeva pod kamencem9. navesti da prenos vode može prouzrokovati ozbiljnu štetu na lopaticama turbine i parnim cilindrima2. Kormilarski uređaji1. opisati uslove za pomoćne kormilarske uređaje i kako ih ispunjavaju klipni i rotacijski krilni kormilarski uređaj2. navesti uslove za testiranje kormilarskih uređaja i za vežbe na osnovu ICS Vodiča za procedure na zapovedničkom mostu3. Rashlađivanje, klimatizacija i ventilacija1.opisati uređaj za rashlađivanje na bazi kompresije pare 2. navesti poželjna svojstva sredstva za hlađenje3. navedi osobine sredstava za hlađenje koja se obično koriste4. opisati upotrebu sekundarnih sredstava za hlađenje za hlađenje prostorija5. opisati koeficijent učinka uređaja za rashlađivanje6. opisati sistem ventilacije brodskog skladišta7. opisati sisteme kontrole rashladnih skladišta4. Sistemi za destilaciju i slatku vodu1. opisati sistem za destilaciju2. opisati sistem i rad parcijalnog isparivača5. Stabilizatori1. opisati konstrukciju i funkcionisanje stabilizatora2. opisati instalaciju i rad stabilizatora provodnika vode6. Mašinski uređaji na palubi1. opisati sidreno vitlo koje stavlja u pogon dva podizača sidrenog lanca i pritezne bubnjeve.2. objasniti uređaje koji su potrebni između prvog motora i podizača sidrenog lanca3. opisati sistem koji koristi dva vitla za vez za sidreno vitlo4. objasniti da oba vitla mogu biti mehanički uparena da bi obezbedili ili poziciju pripravnosti u slučaju kada jedan prvi motor otkaže ili kada je potrebna energija na oba prva motora na sidrenom vitlu5. opisati sistem vertikalnog sidrenog priteznog vitla sa mašinskim uređajima za pogon ispod palube6. objasniti rad samozateznog vitla7. kratko objasniti način rada parnog, električnog i hidrauličnog pogona za vitla za vez i pritezna vitla6. Hidraulični sistemi1. objasniti razliku između otvorenih i zatvorenih sistema2. opisati kolo live line koje se napaja iz centralizovanog hidrauličnog pogonskog sistema3. opisati radijalne i aksijalne klipne pumpe sa promenljivim hodom klipa4. objasniti kako pumpe sa promenljivim hodom klipa mogu delovati kao kontrolori i snabdevači energije5. napraviti nacrt i opisati jednostavni ventil sa kalemom sa zatvaračem i kontrolom pravca toka 6. objasniti rotacijski i rotacijski krilni aktuator7. navesti da hidraulični sistemi mogu obezbediti kontrolu bez stepena prenosa za vitla, dizalice i druge uređaje za dizanje tereta 8. opisati hidrofor i njegovu namenu7. Potrošnja goriva1. definisati koeficijent Admiriliteta AC2. definisati koeficijent poštrošnje goriva FC3. objasniti potrošnju goriva u zadatom vremenu5. objasniti potrošnju goriva u toku puta6. na osnovu podataka iz prethodnog izvršenja, izračunati:.- dnevnu potrošnju pri plovidbenoj brzini- gorivo potrebno za zadato putovanje – brzinu za zadatu potrošnju – smanjenu brzinu potrebnu da bi se putovanje završilo u granicama zadate potrošnje7. objasniti da za rashod goriva stvarna brzina u svakoj fazi putovanja treba da bude što je moguće bliža prosečnoj brzini8. objasniti kako stanje trupa broda utiču na koeficijent potrošnje goriva i potrošnju goriva9. objasniti da držanje uglačanim i ispoliranim vodećih ivica i vrhova lopatica propelera, poboljšavava efikasnost propelera i smanjuje potrošnju goriva10. objasniti potrebu i prednost različitih oktanskih brojeva goriva11. objasniti potrebu da se testiraju uzorci goriva Kao za modul 1 Kao za modul 1

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

ORGANIZACIJA I UPRAVLjANjE POSADOM I POMORSKO POSLOVANjE

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 1. Preduzimanje proaktivnih mera predostrožnosti u cilju sprečavanja zagađenja morske sredine 1. Znanje:.1 gde se nalazi Ormar za slučaj izlivanja nafte(Emergency Oil Spill locker). Znanje o opremi koja se tamo nalazi i za šta se koristi svaki deo opreme..2 šta se radi u vanrednoj situaciji usled izlivanja nafte na palubi ili u mašinskom odeljenju..3 o neophodnosti postojanja stalne opreznosti u cilju sprečavanja izlivanja nafte..4 da je zabranjeno bilo gde u svetu bacati plastiku sa palube u more. Zna da postoje posebne zaštićene oblasti (u trgovini za koju se brod koristi) gde se izvesni zagađivači mogu ili ne mogu istovariti preko palube. Usmeni ispit i završetak odobrenog obrazovanja i obuke i procena osposobljenosti tokom odobrene obuke na brodu. Sposobnost da se oficiru na brodu podnese jasan i koncizan izveštaj o izlivanju nafte. Sposobnost da se primeni odgovarajuća oprema u cilju kontrole izlivanja nafte, s posebnim naglaskom na brzom reagovanjuKontrola izlivanja nafte / zagađenja je postignuto korišćenjem odgovarajućih procedura, tehnika i opreme..4 Uspostavljene organizacione procedure u cilju zaštite morske sredine se stalno poštuju. 2. Kontrola poštovanja zahteva u odnosu na bezbednost i zdravlje na radu 2. .1 temeljno znanje o sadržini Pravilnika o bezbednom obavljanju posla pomoraca (The Code of Safe Working Practices for Merchant Seamen)..2 razumevanje da pravila o bezbednosti i zdravlju na radu pomoraca sadrže pravila koja treba da pomognu u radu svim pomorcima..3 razumevanje njihove važnosti.4 razumevanje da postoji oficir na brodu zadužen za bezbednost i zdravlje na radu..5 znanje da je njegovi/njeni nadređeni imaju dužnost da obezbede da se posao na brodu obavlja po visokim standardima zaštite bezbednosti i zdravlja na radu..6 razumevanje važnosti stalnog pridržavanja bezbednog obavljanja posla..7 poznavanje uređaje za zaštitu bezbednosti i zdravlja na radu koji su na raspolaganju za zaštitu od mogućih rizika na brodu, u koje spada – radno odelo, bezbednosna kaciga, zaštitne naočare, zaštitna obuća i sigurnosne veze..8 poznavanje mera predostrožnosti koje treba preduzeti pre ulaska u zatvorene prostore, uključujući – sistem dozvola za rad, dužnosti lica u rezervi i sertifikat o bezbednosti na radu. Zahtevi Kodeksa o bezbednom obavljanju posla pomoraca se poštuju.2.2 Razumevanje njegove sadržine i osnovnih zahteva u odnosu na bezbednost i zdravlje na radu kojih se pomorci pridržavaju tokom redovnog obavljanja dužnosti.2.3 Poštuju se zahtevi u odnosu na bezbednost i zdravlje na radu i ispravno se koristi odgovarajuća oprema za bezbednost na radu. 3. Doprinos efikasnim međuljudskim odnosima na brodu 3. Razumevanje:1. važnosti održavanja dobrih međuljudskih radnih odnosa na brodu.2 uslova za zapošljavanje, radno vreme i vreme odmora.3 pojedinačnih prava i obaveze u odnosu na pravila o ponašanju i procedure za podnošenje žalbe.4 opasnosti zloupotrebe droge i alkohola u smislu njihovih efekata na zdravlje i bezbednost ostalih lica na brodu.5 osnovne uslove i rokove ugovora o zapošljavanju 3. Očekivani standardi u radu i ponašanju se stalno poštuju MODUL 2 1. Preduzimanje efikasne radnje u slučaju izlivanja nafte ili zagađenja druge vrste 1. Poznavanje alternativnog plana u slučaju izlivanja nafte na palubi Kao za modul 1 1.1 Sposobnost da se oficiru na brodu podnese jasan i koncizan izveštaj o izlivanji nafte. .2 Sposobnost da se primeni odgovarajuća oprema u cilju kontrole izlivanja nafte, s posebnim naglaskom na brzom reagovanju.3 Kontrola izlivanja nafte / zagađenja je postignuto korišćenjem odgovarajućih procedura, tehnika i opreme. 2. Zaštita i očuvanje morske sredine 2. Poznavanje zona gde je dozvoljeno izbacivanje smeća i drugog otpada u more. 2. Važeća pravila o zagađenju se poštuju. 3. Pravila o bezbednosti i zdravlju na radu pomoraca 3. .1 poseduje praktično znanje o pravilima o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilniku o bezbednom obavljanju posla pomoraca (The Code of Safe Working Practices for Merchant Seamen) i razumevanje važnosti ovi zahteva..2 sposobnost da se spremno i uspešno sarađuje sa oficirom na brodu zaduženom za bezbednost i zdravlje na radu. .3 znanje da zapovednik i oficiri imaju dužnost da osiguraju da se posao na brodu obavlja po visokim standardima bezbednosti i zdravlja na radu. 3. Zahtevi Kodeksa o bezbednom obavljanju posla pomoraca se poštuju i pokazuje se razumevanje njegove sadržine. Pokazuje se puno razumevanje svih zahteva u odnosu na bezbednost i zdravlje na radu kojih se pomorci pridržavaju tokom redovnog obavljanja dužnosti. 4. Upravljanje posadom na broduNapomena: pored znanja koje o upravljanju posadom na brodu i ljudskim resursima na zapovedničkom mostu kandidat stiče tokom predavanja u okviru modula 2,4 i 6, kandidat je dužan da završi posebne obuke za sticanje potvrda o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim resursima na zapovedničkom mostu; i Primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu (radni ili upravljački nivo u zavisnosti od zvanja) 4. .1 poznavanje principa kontrole rada članova posade i održavanje dobrih odnosa..2 sposobnost da se vodi, motiviše i usavršava posada..3 sposobnost da se zapoveda posadom..4 poznavanje uslove za zapošljavanje, disciplinske postupke i postupke za podnošenje žalbe u kojima se vrši saslušanja..5 razumevanje opštih odnosa u industriji. Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene prakse tokom službe na brodu i odobrene obuke za sticanje potvrda o osposobljenosti: 1. Upravljanje ljudskim resursima na zapovedničkom mostu; 2. Primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu 4. Primenjuje različite činioce koji utiču na upravljanje posadom na brodu, održava dobre odnose na palubi. 5. Organizovanje posade 5. Znanje kako da se organizuje posada i raspodele obaveze i zadaci. 5. Organizovanje zadataka i dužnosti posade. 6. Obuka posade na brodu 6. Razumevanje značaja upoznavanja i obuke na moru koju treba sprovesti. 6. Spremnost da se sprovede kvalitetna praktična obuka članova posade tokom uobičajenog posla na brodu. MODUL 3 1. Međunarodne pomorske organizacije 1. Razumevanje domena i ciljeva propisa koje usvajaju organizacija kao što su IMO, ILO, klasifikaciona društva članice IACS-a, kao i vlade država. Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit, kao i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 1. Međunarodni i nacionalni propisi se primenjuju na odgovarajući način 2. Zaštita i očuvanje morske sredine 2. .1 Poznavanje aktivnosti i dužnosti u slučaju zagađenja..2 Celovito znanje o opremi koja se nalazi u Ormaru za slučaj izlivanja nafte (Emergency Oil Spill locker) kao i o upotrebi svakog dela opreme. 2.1 Brza procena štete nastale usled izlivanja nafte ili drugog zagađenja..2 Primena brodskog plana u slučaju opasnosti koji je propisan odredbama međunarodnih konvencija o zagađenju kako bi se sačuvala životna sredina mora. 3. Pravila o bezbednosti i zdravlju na radu pomoraca .3 Znanje o merama koje treba preduzeti u slučaju potrebe da se bez odlaganja organizuje tim za slučaj opasnosti koji će preduzeti odgovarajuće mere u odnosu na izlivenu naftu/rizik od zagađenja. .4 posedovanje praktičnog znanja o sadržini MARPOL Konvencije.Znanje o sadržini propisa o bezbednosti i zdravlju na radu. 3.1 Pravila o bezbednosti i zdravlju na radu pomoraca i Kodeks o bezbednom obavljanju posla pomoraca se poštuju. .2 različite mere predostrožnosti u odbnosu na bezbednost i zdravlje na radu koje se zahtevaju od pomoraca tokom uobičajenog obavljanja dužnosti se ispravno poštuju i primenjuju. MODUL 4 1. Upravljanje posadom 1. Na nivou upravljanja, sposobnost da se:.1 organizuju i nadgledaju programi obuke;.2 vode, motivišu i usavršavaju mlađi članovi posade;.3 da se zapoveda posadom.4 dodeljuju dužnosti i zadaci;.5 organizuju zadaci u odnosu na bezbednost i vanredne situacije na brodu;.6 upravljanje sastancima;Sprovođenje:.1 evaluacije rada posade;.2 disciplinskih postupaka;.3 saslušanja u slučaju žalbi;Poznavanje:.1 zahteva u odnosu na najmanji dozvoljeni broj članova posade na brodu.2 ugovora o zapošljavanju između kompanije ili agencije za posredovanje u zapošljavanju i članova posade;.3 prava i obaveze članova posade;.4 principa opštih odnosa u industriji;.5 zahteva ILO i ITF i njihovog uticaja na članove posade broda Kao za modul 3 1.1 Upravljanje brodskom posadom iz mašinskog odeljenja ili sa palube, na profesionalan i odgovarajući način..2 efikasno organizovanje:a) uobičajenih dužnosti posade / radne listeb) održavanja palubev) planiranja opšte bezbednosti i za slučaj nesreće, ig) komunikacije između pojedinaca i službi..3 članovi posade su dobili konrektna zaduženja i informisani su o očekivanim standardima u poslu i ponašanju 2. Odgovornosti zapovednika ili upravitelja mašine za obuke na brodu članova posade na palubi ili mašini, kako je primenljivo 1. Znanje:.1 metoda obuke;.2 planiranja obuke;.3 da obuku i procenu osposobljenosti na brodu moraju da vrše, kontrolišu i procenjuju odgovarajuće obučena lica..4 razumevanje STCW Konvencija. 2. Sposobnost za preuzimanje odgovornosti za obuku na brodu je na odgovarajućem nivou. 3. Poznavanje i primena liderskih, upravljačkih i timskih veštinaDoprinos bezbednosti članova posade i broda 3. Praktično znanje o upravljanju i obuci posade na brodu. Znanje o srodnim međunarodnim pomorskim konvencijama i preporukama, kao i nacionalnog zakonodavstva. Sposobnost da se upravlja poslom i obimom posla, uključujući:.1 planiranje i koordinaciju.2 dodelu pojedinačnih poslova osoblju.3 ograničenja po pitanju vremena i resursa.4 određivanje prioritaZnanje i sposobnost da se primeni efikasno upravljanje resursima:.1 raspodela, dodeljivanje i određivanje prioriteta za resurse.2 efikasna komunikacija na brodu i na obali.3 odluke odražavaju uvažavanje timskog rada.4 samopouzdanje i liderstvo, uključujući i motivaciju.5 sticanje i zadržavanje svesti o stvarnom stanju Znanje i sposobnost da se primene tehnike donošenja odluka:.1 procena stvarnog stanja i rizika .2 prepoznavanje i razmatranje nastalih mogućnosti.3 izbor pravca delovanja.4 ocenjivanje delotvornosti krajnjeg rezultataPoznavanje tehnika za lično preživljavanje.Poznavanje tehnika za sprečavanje izbijanja požara i tehnika protivpožarne zaštite.Poznavanje osnovne prve pomoći.Poznavanje lične bezbednosti i društvene odgovornosti. Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene obuke 2. odobrene prakse tokom službe na brodu .3 praktične demonstracijeProcena dokaza dobijenih na osnovu završene odobrene obuke kako je navedeno u Odeljku A-VI/1, stav 2. 3. Posadi su dodeljene dužnosti i informisana je o očekivanim standardima u poslu i ponašanju na način koji odgovara svakom konkretnom pojedincuCiljevi obuke i aktivnosti se zasnivaju na oceni trenutne osposobljenosti i moći i radnih zahteva.Obavljanje poslova se demonstrira kako bi bilo u skladu sa primenljivim pravilima. Poslovi se planiraju i resursi se koriste po potrebi tačno prema prioritetu radi obavljanja neophodnih zadataka. Komunikacija se jasno i nedvosmisleno sprovodi i demonstrira se efikasno ponašanje lidera. Neophodan član(ovi) tima ima tačno razumevanje trenutne i predviđene situacije broda i radnog statusa i spoljnog ambijenta. Odluke su najefiksanije u konkretnoj situaciji. 4. Održavanje bezbedne palubne / mašinske straže 4. Upravljanje ljudskim resursima na zapovedničkom mostu Znanje o principima za upravljanje ljudskim resursima na zapovedničkom mostu, koje obuhvata: .1 raspodelu, dodeljivanje i određivanje prioriteta za resurse.2 efikasnu komunikaciju.3 pouzdanost i liderstvo.4 sticanje i zadržavanje svesti o stvarnom stanju .5 razmatranja o iskustvima tima Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene obuke 2. odobrene prakse tokom službe na brodu .3 odobrene obuke na simulatoru 4. Resursi se raspodeljuju i dodeljuju tačno prema prioritetu radi obavljanja neophodnih zadataka. Komunikacija se jasno i nedvosmisleno sprovodi.Sporne odluke i/ili aktivnosti dovode do odgovarajućeg izazova i odgovora.Prepoznaje se efektivno lidersko ponašanje.Član(ovi) tima ima tačno razumevanje trenutne i predviđene situacije broda, situacije u vezi sa navigacionom rutom i spoljnog ambijenta. MODUL 5 1. Dokumentacija za teret 1. Znanje o:.1 dokumentaciji za teret koji se ukrcava/iskrcava.2 teretnici.3 tovarnom listu.4 manifestima .5 čarter partijama (Time, Voyage, Bareboat, Slot i drugi čarter ugovori).6 relevantnim međunarodnim propisima i pravilnicima, npr. IMDG Pravilnik, IBC Pravilnik i IMSBC Pravilnik. Kao za Modul 3 1 .1 namena sve važeće dokumentacije za teret .2 pravna primena svih važećih kodeksa koji se odnose na bezbedan transport tereta morem 2. Međunarodne pomorske organizacije 2. Znanje o organizacijama koje se bave pomorskim brodarstvom – uključujući IMO (i njihove publikacije), BIMCO, ICS, ITF i Baltic Exchange. 2. razumevanje kako različite organizacije koje se bave pomorskim brodarstvom, utiču na bezbednost plovidbe, pravilan transport tereta i zaštitu tereta. 3. Preuzimanje komande u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka (smrti) zapovednika 3. Znanje o proceduri koja se primenjuje kada se preuzima komanda nakon smrti zapovednika ili kada je zapovednik privremeno onesposobljen. 3. Sposobnost zapovedanja u pogledu održavanja bezbednosti broda i dobro upravljanje svim članovima posade broda. MODUL 6 1. IMO Konvencije i propisi u pogledu sprečavanja zagađenja naftom i bezbednosna oprema. 1. Opšte poznavanje zahteva SOLAS i MARPOL konvencija i drugih propisa kojima se uređuje traganje i spasavanja, aparati za gašenje požara, sprečavanje zagađenja naftom. Poznavanje zahteva Međunarodne konvencije o teretnim linijama usvojene 1966. godine, međunarodnih propisa o zaštiti zdravlja i drugih međunarodnih sporazuma i nacionalnog zakonodavstva kojima se uređuje bezbednost broda, putnika, posade i tereta. Kao za modul 3 1. Utvrđivanje potrebne opreme za bezbednost i opreme na brodu za sprečavanje zagađenja naftom . 2. Zaštita i očuvanje morske sredine 2. .1 poznavanje dužnosti prvog oficira ili drugog oficira mašine (ako je primenljivo) i odgovornosti broda u slučaju zagađenja na moru, i sposobnost da se osigura da je posada u potpunosti obučena za postupanje u slučejevima izlivanja nafte i da je Ormar za slučaj izlivanja nafte, u potpunosti opremljen u skladu sa zahtevima. .2 sposobnost da se organizuje brza i efikasna reakcija u slučaju izlivanja nafte ili u drugim slučajevima opasnosti od zagađenja sa broda i poznavanje važnosti sprovođenja redovnih vežbi. 2. Aktivnosti koje su potrebne da se preduzmu nakon izlivanja nafte ili kada se hemikalije ili kanalizacioni otpad nepažnjom izbaci u more, kako bi se na najbolji način sačuvala morska sredina. 3. Potpuno poznavanje bezbednosti u radu pomoraca 3. Poznavanje propisa o bezbednosti i zdravlju na radu pomoraca. 3. Dužnosti prvog oficira ili drugog oficira mašine (ako je primenljivo) obezbeđuju da su svi članovi posade odgovarajuće informisani/obučeni i da sprovode zahteve propisa o bezbednosti i zdravlju na radu pomoraca. 4. Primena liderskih i upravljačkih sposobnosti na strateškom i upravljačkom nivou. 4. Znanje i sposobnost da se upravlja posadom, komercijalnim poslovanjem i brodskim poslovima na strateškom nivou. Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena dokaza iz teorijske nastave i odgovarajućeg praktičnog znanja. 4. Prikazane su upravljačke aktivnosti na strateškom nivou. MODUL 7 1. Znanje STCW Konvencije, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama 1. .1 Znanje STCW Konvencije.2 Razumevanje obaveza vlada, brodovlasnika, brodara i institucija koje vrše obuke pomoraca – i puno razumevanje uloge neophodne od strane kapetana, pomoraca, i oficira koji sprovode obuke. .3 poznavanje načina na koji kodeks utiče na zahteve obuke na brodu. Kao za modul 3 1. Mogućnost da se iz STCW Konvencije napravi izvod zahteva kojima se uređuje obuka na brodu i da se isti primene na brodu. MODUL 8 1. Preuzeti komandu na plovilu na neograničenom broju putovanja. 1. .1 razumevanje aktivnosti koje treba preduzeti u preuzimanju kontrole. .2 poznavanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, kao i drugih dokumenata koji moraju da se nalaze na brodu; njihova upotreba, pravni značaj i rokovi važenja.3 poznavanje zahteva za predaju komandovanja Kao za modul 3 1. Sposobnost da se preuzme komanda sa pravnim implikacijama istih. 2. Saradnja sa pilotom. 2. Razumevanje odnosa između zapovednika i pilota 2. Sposobnost da se komunicira i uspostavi radni odnos sa pilotom. 3.Poznavanje propisa u odnosu na vođenje brodskog dnevnika i odgovarajućih delova Zakona o pomorskoj plovidbi 3. Znanje o:.1 brodskom dnevniku i propisa kojima se uređuje vođenje brodskog dnevnika.2 prekršajima koji se odnose na različite oblike nedozvoljenog ponašanja, ugrožavanja broda i lica na brodu..3 poznavanje odredaba Dela IV Zakona o pomorskoj plovidbi kojima se uređuju prava članova posade (ugovor o radu, radno vreme, repatrijacija i itd.) 3.Sposobnost da se:.1 ispravno popune sve stavke u brodskom dnevniku, uključujući stavke u vezi sa prekršajima..2 ispravno primenjuju procedure prijave/ odjave 4. Upravljanje posadom broda 4. Znanje o:.1 građanskoj odgovornosti za određene prekršaje.2 nadležnostima i radu Međunarodne organizacije rada (ILO) i Međunarodne federacije za transport (ITF), kao i ITF – Blue Cards..3 vođenje sastanaka u ulozi predsedavajućeg.4 koordinisanje Operativnim planom, kao i evaluacija tog plana 4 .1 Sposobnost da se ispune svi zahtevi politike zapošljavanja u kompaniji, uključujući i žalbene/ disciplinske postupke..2 Sposobnost da se upravlja posadom broda na profesionalan i kompetentan način..3 Sposobnost da se organizuje sastanke na brodu..4 Sprovođenje operativnih planova, uključujući i njihovu evaluaciju. Carinski postupak 5. Poznavanje:.1 carinskog postupka prilikom uplovljenja i isplovljenja broda.2 uloge brodskih agenata. 5. .1 poštuje se carinski postupak za uplovljenje i isplovljenje broda;.2 obavljanje poslova između zapovednika i brodskog agenta. 6. Poznavanje propisanih zahteva u odnosu na sposobnost broda za plovidbu 6. Razumevanje:.1 definicije pojma „sposobnost broda za plovidbu“ i pojma „brod koji nije u skladu sa propisanim standardima“.2 mogućih posledica vršenja inspekcijske kontrole u luci i odgovornost zapovednika 6. rešavanje mogućih posledica vršenja inspekcijske kontrole u luci 7. Bezbednost broda i pomoć drugim brodovima u nevolji. 7. .1 razumevanje dužnosti i obaveze zapovednika u pogledu bezbednosti broda, posade i putnika .2 pomoć brodovima u nevolji.3 nasukanje, sudar, žrtve, tegljenje, spašavanje, standardni obrazac Lloyds ugovora o spasavanju (LOF), uloge SCR, značenje SCOPIC. 7 .1 Bezbednost posade i putnika na brodu se sve vreme održava..2 Razumevanje pravnih i praktičnih posledica nasukanja, sudara, tegljenja i spasavanja. 8. Zakon o pomorskoj plovidbi 8. .1 Znanje o:.1 propisima kojima se uređuje pomorska plovidba i izbegavanje sudara na moru;.2 propisima kojima se uređuje spasavanje na moru i zahtevi za izveštavanje o opasnostima za plovidbu;.3 upotrebi informacija o pomorskoj bezbednosti;.4 ovlašćenjima inspektora bezbednosti plovidbe 2. Razume pojmove:.1 teritorijalno more;.2 unutrašnje vode;.3 pravo na neškodljiv prolaz .4 međunarodni moreuzi;.5 isključive ekonomske zone;.6 kontinentalni šelf;.7 otvoreno morekoje se koriste u Konvenciji UN o pravu mora 8. Rešavanje problema u vezi sa opasnostima za navigaciju, pravnim psoledicama u slučaju sudara i žrtava na moru. 9. Međunarodne pomorske organizacije 9. Znanje o:.1 međunarodnim organizacijama koje se bave pomorskim brodarstvom – uključujući IMO (i njihove publikacije), BIMCO, Međunarodn unija spašavanja – ICS, ITF i Baltic Exchange..2 međunarodnim konvencijama o bezbednosti i nacionalnom zakonodavstvu;.3 primeni međunarodnih konvencija;.4 klasifikacionim društvima i njihovom značaju;.5 ISM Pravilniku;.6 ISPS Pravilniku. 9. .1 Uloga raznih međunarodnih organizacija koje se bave bezbednošću pomorske plovidbe..2 Međunarodne konvencije iz oblasti pomorstva i njihova primena na države zastave..3 Primena međunarodnih pomorskih konvencija na brod. 10. Praćenje i kontrola usklađenosti sa propisima kako bi se obezbedila zaštita morske sredine 10. Znanje o:.1 dužnostima zapovednika i odgovornosti broda u vezi sa zagađenjem mora.2 beleškama koje treba da se vode na brodu, i radnjama koje treba preduzeti u slučaju nesreće i/ili izlivanja nafte/opasnost od zagađenja. 10. .1 Sprečeno izlivanja ili izbacivanje u more nafte, hemikalija, kanalizacionog otpada i otpadnih materija, na međunarodnom nivou..2 Posada je svesna svoje odgovornosti u vezi sa sprečavanjem zagađenja morske sredine. 11. Sistem za upravljanje brodskim saobraćajem 11. Poznavanje usluga sistema za upravljanje brodskim saobraćajem. Obavezni i dobrovoljni sistemi izveštavanja sa broda. 11. Sposobnost da se prati i izveštava prema proceduri izveštavanja o brodskom saobraćaju 12. Komercijalno poslovanje u pomorstvu 12. Razumevanje:.1 brodarske prakse i dokumenata;.2 opštih principa obligacionog prava;.3 čarter partije (Time, Voyage, Bareboat, Slot i drugi čarter ugovori).4 teretnica uključujući i tovarne listove;.5 klauzula u ugovoru o prevozu rove;.6 uslova, ležarine, prekostojnica i ušteđenog vremena ukrcaja/iskrcaja (despatch);.7 odgovornosti i obaveza brodovlasnika iz ugovora o prevozu robe;.8 zapovednika kao agenta brodovlasnika/ čarterera;.9 protesta .10 pregleda tereta. 12. Obavljanje brodskih komercijalnih poslova u vezi sa teretom na upravljačkom nivou, na profesionalan i kompetentan način u interesu brodovlasnika /čarterera. 13. Pomorsko osiguranje, procedure i odgovarajući pregledi. .13 .1 poznavanje izričitih i prećutnih uslova, kao i zakonskih uslova u ugovoru o pomorskom osiguranju .2 znanje o:.2.1. zajedničkim i partikularnim havarijama.2.2. obračunu zajedničke havarije.2.3. postupcima u luci skloništa.2.4. poslovima i značaju P&Iklubova.2.5. poslovima kasko osiguravača. Kao za modul 3 13. Zaštita interesa brodovlasnika/ čarterera na profesionalan način

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 1.Brodski metereološki instrumenti2 Vremenska prognoza 1. Razumevanje:1. osnovnih principa živinog barometra.2. osnovnih principa suvog barometra.3. funkciju vlagomera.4. osnovnih principa senzora za vetar.2. Sposobnost da se:1. dokaže znanje uobičajnog čitanja brzine vetra.2. čita atmosferski pritisak sa suvog barometra.3. čita temperatura sa termometra (mokri i suvi termometar)3. Definisanje vetra.4. Opisivanje:1. Boforove skale jačine vetra.2. metode procene jačine vetra prema izgledu morske površine.3. metode procene pravca vetra prema izgledu morske površine i sposobnost za korišćenje Boforove skale za procenu jačine vetra i njegovog pravca prema izgledu mora.4. definisanje padavina, kiše, slabe kiše, grada, snega i susnežice.5. definisanje magle, izmaglice i pare, kao i konstatovanje da je vidljivost smanjena zbog prisustva čestica u atmosferi, blizu površine zemlje.6. opisivanje metode za procenu vidljivosti na moru danju i noću, i obuhvaćene poteškoće.7. imenovanje i opisivanje deset osnovnih vrsta oblaka.5. Opisivanje:1. uz pomoć dijagrama, vremenske prilike tokom prolaska hladnog fronta u južnoj i severnoj hemisferi.2. porodice depresija.6. Poznavanje:1. struja i sezonskih vremenskih obrazaca na obalama Sredozemnog mora, Jadranskog mora i Crnog mora2. formiranja i pojave velikih talasa na Sredozemnom moru, Jadranskom moru i Crnom moru3. lokalnih vetrova i njihovih uzroka.7. Opisivanje:1. izvora informacija o vremenu koji su dostupni lokalnom brodarstvu.2. odgovarajućih lokalnih biltena o vremenu i njihov sadržaj .3. usluga koje se pružaju za upozorenja o lokalnim olujama Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom sprovođenja teorijske nastave i odgovarajuće praktično znanje. 1. Brodski meteorološki instrumenti se ispravno koriste i čitaju.2.1 Trenutni vremenski uslovi se pravilno razumevaju.2.2 Aktuelna i najnovija vremenska prognoza se dobija odgovarajućim sredstavima. MODUL 2 1 Vremeska prognoza i usmeravanje 1. Iscrtavanje srednjeg površinskog pritiska i distribucije vetra preko površine zemlje u januaru i julu i objašnjava, uz pomoć skice, cirkulaciju ćelija koje bi postojale na rotirajućoj zemlji, koja nije nagnuta ka svojoj orbiti rotacije oko Sunca, a sa homogenom površinom.2. Opisivanje: 1. karakteristika i lokacija mrtve sezone (doldrum), intertropske zone konvergencije, pasatnih vetrova, okeanske oblasti suptropskog visokog pritiska, zapadne vetrove i polarne istočne vetrove.2. monsuna i navođenje oblasti u kojima se pojavljuju pravi monsune.3. Navođenje: 1. oblasti pojave anabatskih i katabatskih vetrova.2. primera lokalnih vetrova. 4. Opisivanje: 1. organizacije, funkcionisanja i ciljeva Svetske meteorološke organizacije.2. izvora informacija o vremenu koji su dostupni pomorskom brodarstvu.3. protoka informacija između trgovačkih brodova i meteoroloških službi.4. usluga koje meteorološke službe pružaju pomorskom brodarstvu, uključujući vrste usluga koje pružaju faks mašine.5. odgovarajućih biltena o vremenu i sadržaj svakog od njegovih delova 6. usluga koje se pružaju za upozorenja o olujama. 5. Nabrajanje područja i sezone u kojima: 1. na moru najčešće duvaju jaki vetrovi. 2. se može očekivati veliki opseg morske magle. 6. Navođenje: 1. tipičnih vremenskih znakova približavanja tropske oluje.2. oblasti i vremena gde se tropske oluje često pojavljuju 7 .Ukratko opisivanje: 1. obrasca tropske rotirajuće oluje 2. ponašanja tropskih rotirajućih oluja u pojedinim oblastima i pojedine uslove pritiska.3. praktičnih manevarskih pravila za izbegavanje centra tropske rotirajuće oluje.4. uz pomoć brojeva najverovatnijeg puta tropske oluje u različitim oblastima okeana 8. Sposobnost da se:1. koristi Ključ za šifriranje brodskih meteoroloških izveštaja da se kodira i dekodira potpuni brodski izveštaj i skraćeni izveštaj sa obalne stanice.2. tumači radar sa broda i obalske stanice Kao za modul 1. MODUL 3 1. Atmosferski pritisak Atmosfera 1. Razumevanje da: 1. je pritisak jednak sili po jedinici površine 2. atmosfera vrši pritisak na bilo koju površinu smeštenu unutar nje, i da deluje u svim pravcima.3. je atmosferski pritisak po aru površine jednak težini vazdušnog stuba koji se širi od te površine ka spoljnim rubovima atmosfere. 4. površinski pritisak raste ako se vazduh dodaje stubu iznad površine, i obrnuto.2. Znanje: 1. da atmosferski pritisak opada sa nadmorskom visinom.2. da je osnovna jedinica za pritisak N/m2 i da je 1milibar = 103 bara = 105N/m2.3. da atmosferski pritisak na nivou mora normalno varira oko 940 milibara i 1 050 milibara, a da je prosečan pritisak na nivou mora 1 013.2 mbar.3. Definisanje: 1. troposfere, tropopauze, stratosfere, stratopauze, mezosfere, mesopauze i termosfere2. vodene pare, isparavanja, kondenzacije, latentne toplote isparavanja i zasićenog vazduha.3. tačke rose, apsolutne vlažnosti vazduha, relativne vlažnosti i pritiska pare. 4. Opisivanje: 1. sastava zemljine atmosfere, navodeći suv vazduh i njegove sastojake, vodenu paru i aerosole.2. glavnih karakteristika troposfere. 3. prirode sunčevog zračenja (rasejanje, refleksija i apsorpcija)4. svojstva vodene pare u atmosferi.5. procesa mešanja, hlađenja i isparavanja vodene pare, pomoću kojih uzorak vazduha može biti doveden do zasićenja. 5. Razumevanje: 1. značaja Sunca kao glavnog izvora energije za atmosferske procese.2. efekta na izolaciju varijacije u širini.3. efekta na izolaciju varijacije u deklinaciji sunca.4. efekta na izolaciju varijacije u dužini dnevne svetlosti. Kao za modul 1. 1. Jasno teorijsko naučno razumevanje kao osnova za ostale meteorološke elemente.2. Uticaj koji atmosfera i njen sastav i fizičke osobine imaju na vremenske prilike i sastav klime i fizičke osobine i njihov uticaj na vreme je pravilno shvaćen 3. Vetrovi4 Oblaci i drugi oblici padavina.5. Vidljivost6. Depresije i njihov uticaj na vreme 7. Navođenje:1. Bajs-Balotovog zakona2. faktora, osim brzine vetra, koji utiču na izgled površine mora.8. Objašnjavanje:1. sile gradijenta pritiska2. Koriolisovu silu3. cirkulacije površinskog vetra oko centara visokog i niskog pritiska.9. Sposobnost da se:1. pravci površinskog vetra stave na mapu koja prikazuje distribuciju pritiska i naznače relativne brzine vetra na različitim mestima u polju pritiska.2. napravi razlika između prividnog i pravog vetra.3. odredi brzina pravog vetra koristeći vektorski dijagram, imajući u vidu prividan vetar i kurs i brzinu broda.10. Objašnjavanje da oblaci nastaju kada se vazduh koji sadrži vodenu paru podiže, adijabatski hladi i postaje zasićen.11. Navođenje:1. potrebe za i definiciju jezgra kondenzacije.2. da se oblak može sastojati od ledenih kristala, izuzetno hladnih kapljica vode, ili bilo koje kombinacije ovih. 3. verovatne osnovne visine deset glavnih vrsta oblaka. 12 Objašnjavanje:1. formiranja radijacijske magle, navodeći oblasti, godišnja doba i razloge za njeno širenje i uticaj zagađenja na njeno formiranje.2. formiranja advekcijske magle, navodeći oblasti, godišnja doba i razloge za širenje.3. uslova koji su doveli do formiranja morskog dima, i tipične oblasti u kojima se može sresti morski dim.13. Mogućnost da se primeni koncept procesa koji vode do izuzetnog zasićenja na klasifikaciju magle kao magle mešanja, magle hlađenja ili magle isparavanja.14. Definisanje vazdušne mase, izvorišne oblasti, depresije, tople i hladne frontove.15. Objašnjavanje formiranja vazdušne mase.16. Opisivanje:1. karakteristika potrebnih za jednu izvorišnu oblast.2. izvorišne oblasti karakteristične za arktičku, polarnu, tropsku i ekvatorijalnu vrstu vazdušne mase.3. uz pomoć dijagrama, vremenskih prilika tokom prolaska idealnog toplog i hladnog fronta.4. porodice depresija.5. okluzija depresije polarnog fronta.6. vremena povezanog sa prolazom doline. 3. Jasno razumevanje formiranja vetra i uticaja na vreme i klimu i njegova upotreba u vremenskoj prognozi. 4. Jasno razumevanje stvaranja oblaka i identifikacije i njegove upotrebeu vremenskoj prognozi.5. Razumevanje faktore koji utiču na vidljivost6 .1 Jasno razumevanje stvaranje i strukturu depresije.6.2 Upotreba vremena depresije i informacije na sinoptičkoj karti za pravilno planiranje bezbednog puta 7 Vetar i sistemi pritiska preko okeana.8. Anticikloni i drugi sistemi pritiska i objašnjava povezano vreme. 17. Poznavanje simbola za tople i hladne frontove i njihovo identifikovanje na vremenskoj karti.18. Mogućnost da se primenjuju prethodni koncepti za objašnjavanje promena vremenskih prilika kada frontalna depresija prolazi sa svojim centrom na:1. polsku stranu posmatrača na severnoj hemisferi i na južnoj hemisferi.2. ekvatorijalnu stranu posmatrača na severnoj hemisferi i na južnoj hemisferi.19. Mogućnost da se: 1. identifikuje dolina niskog pritiska i depresije na površini sinoptičke ili prognostičke karte.2. nacrta dijagram depresije polarnog fronta, i za severnu i za južnu hemisferu pokazujući izobare, tople i hladne frontove, oblasti oblaka i padavina.20. Primenjivanje: 1. prethodnih kocepata da kvalitativno objasni: 1. uzroke monsuna. 2. vremenske prilike u vezi sa januarskim i julskim monsunima u Indijskom okeanu, Kineskom moru, severnoj obali Australije i zapadnoj obali Afrike. 2. koncept horizontalnih temperaturnih razlika do kvalitativnog objašnjenja formiranja kopnenog i morskog povetarca.21. Objašnjavanje: 1. monsunskog tipa vremena duž severoistočne obale Brazila. 2. formiranja anabatičkih i katabatičkih vetrova. 22. Definisanje anticiklona, grebena visokog pritiska i sedla.23. Opisivanje: 1. vremena povezanog sa anticiklonima. 2. tipične vremenske sekvence za vreme prolaska grebena između depresija preko pozicije posmatrača.3. vremena povezanog sa sedlom. 24. Mogućnost da se nacrta sinoptički obrazac za: 1. anticiklon, i za severnu i za južnu hemisferu, pokazujući izobare i cirkulaciju vetra.2. greben, pokazujući izobare i pravce vetra. 3. sedlo, pokazujući izobare i pravce vetra i da identifikuje na površini sinoptičke ili prognostičke karte: 1. anticiklon 2. greben i sedlo. 7. Razumevanje kako su vremenski i klimatski sistemi pogođeni povezanim sistemima pritiska.8. Identifikovanje vremenskih sistema na sinoptičkoj karti; koriste se za prognoziranje vremena i pravilnog planiranja puta. 9 Evidentiranje i izveštavanje o vremenskim opservacijama i prognozi vremena. 25. Objašnjavanje: 1. potrebe za meteorološkim šiframa. 2. kako vremenske opservacije na brodu mogu da se koriste za poboljšanje prognoze izvedene iz sinoptičkih i prognostičkih karata.26. Sposobnost da se: 1. koristi Ključ za šifriranje brodskih meteoroloških izveštaja da kodira i dekodira pun brodski izveštaj i skraćeni izveštaj sa obalske stanice.2. koristi Boforove skraćenice za aktuelno i prošlo vreme i ukupnu količinu oblaka.3. tumači radar sa broda i obalske stanice4. primeni prethodne koncepte za tumačenje simbola i izobaričkih obrazaca na vremenskim kartama i faks kartama. 5. primenjuje prethodne koncepte za tumačenje sinoptičkih i prognostičkih karata da utvrdi pravce vetra, područja jakih vetrova, područja oblaka i padavina, područja magle, leda i područja sa lepim vremenom. 9. Prikazivanje praktične sposobnosti za kodiranje i dekodiranje informacija o vremenu, tumačenje sinoptičkih informacija i primenu toga za pravilno planiranje puta. MODUL 4 1. Okeani i njihov uticaj na meteorologiju2. Uticaj temperature, vlažnosti, pritiska, i visine na vreme 1. Opisivanje:.1 površine, zapremine i raspodele okeana i njihov značaj za meteorologiju..2 topografije dna i karakteristika morske vode..3 Objašnjavanje uticaja zagađenja na morsku sredinu.2. Definisanje:1. stopa opadanja temperature i adijabatske promene.2. stabilnog vazduha, nestabilnog vazduha i uslovno nestabilnog vazduh.3. gradijenta pritiska i pokazivanje kako veličina gradijenta utiče na brzinu vetra.4. tendencije pritiska i izobara5. gradijentna i ciklostrofičkih vetrova.6. geostrofičkog vetra.3. Opisivanje:1. dnevne varijacije temperature, relativne vlažnosti i pritiska.2. promene temperature sa visinom.3. vertikalnog uzdizanja vazduha od lokalnog grejanja, atmosferskog uzdizanja, turbulencije i konvergencije.4. niske stope opadanja temperature i stope kondenzacije koje određuju formiranje oblaka i vrste oblaka4. Objašnjavanje:1. šta se podrazumeva pod stopom opadanja temperature u životnoj sredini.2. uticaja promene pritiska sa visinom na temperaturu podižućeg dela vazduha.3. suve i zasićene adijabatske stope opadanja temperature i navođenje uslova pod kojima se svaka primenjuje.4. uticaja inverzije temperature na vertikalno kretanje vazduha.5. uticaja trenja na pravac vetra i brzinu. Kao za modul 1. 1. Znanje o uticaju karakteristika raspodele okeana na klimu i uticaju zagađenja na klimu2. Znanje o:.1 uticaju vodene pare, pritiska i visine na vremene / oblake..2 uticaju pritiska i formiranja vetrova u pogledu vremenskih pojava 3. Uticaj vetra, temperature i vlažnosti na globalne klimatske uslove.4. Tropske rotirajuće oluje i znaci približavanja povezanog vremena 3. Navođenje područja i godišnja doba u kojima su:1. jaki vetrovi na moru najčešći.2. može očekivati velika učestalost morske magle.4. Opisivanje:1. opšte raspodele temperature morske površine preko okeana.2. kako površinske struje imaju značajan uticaj na raspodelu temperature.3. uopšteno obrasca oblaka i padavina nad okeanima.5. Objašnjavanje u pogledu temperature morske površine i opšte cirkulacije vetrova razloge za područja i godišnja doba6. Opisivanje:1. atmosferskih uslova potrebnih za nastanak tropske oluje.2. promena u vremenu kako se oluja približava, tokom prolaska i kako odlazi.3. obrasca tropskih rotirajućih oluja.4. ponašanje tropskih rotirajućih oluja u pojedinim oblastima i pod određenim uslovima pritiska.5. praktičnih manevarskih pravila za izbegavanje centra tropske rotirajuće oluje.6. pomoć brojeva za najverovatniji trag tropske oluje u različitim oblastima okeana.7. tumačenja prognostičkih karata vremenskog područja.7. Navođenje propisa sadržanih u SOLAS-u u vezi sa izveštavanjem o tropskoj rotirajućoj oluji.8. Objašnjavanje:1. značaja ranog upozorenja na tropsku oluju2. radnje koje treba preduzeti za izbegavanje centra oluje i njene blizine.9. Nabrajanje informacije koje bi trebalo uključiti u izveštaj o tropskoj oluji. 3. Proširivanje prethodnog znanja, pokazujući razumevanje svih meteoroloških elemenata i njihovog uticaja na globalne klimatske uslove.4. Znanje o:1.formiranju i ponašanju tropskih rotirajućih oluja.2. merama predostrožnosti koje se preduzimaju na moru i u luci.3. propisanim uslovima koji se odnose na izveštavanje o rotirajućim tropskim olujama i može da koristi znanje za pravilno planiranje puta. MODUL 5 1 Kretanje gornje atmosfere i njen uticaj na površinske sisteme pritiska.2 Donositi zaključke i koristiti takve zaključake izvedene iz opservacija na brodu i informacije iz vremenskih i sinoptičkih karata.3 Formiranje i različite vrste okeanskih atruja. 1.1 Opisivanje:1. formiranja polarnog fronta i suptropskih mlaznih struja.2. razvoja depresije srednje širine (ciklogeneza).3. vertikalne strukture dubokih sistema pritisaka.2. Navođenje mlazne struje3. Objašnjavanje:1. ugaonog impulsa u odnosu na vetar.2. teorije polarnog fronta (norveški model).3. konvergencije i divergencije gornjeg nivoa. 4. Definisanje baroklinički i barotropski.5. Navođenje neophodnih elemenata za razvoj ciklonskog talasa.2.1 Sposobnost da se identifikuju:1. hladni front, topli front i okluziju na sinoptičkoj karti.2. vazdušne mase na vremenskoj karti.3. područja maksimalnih talasa.2.2 Čitanje šifre na sinoptičkoj karti.2.3 Procenjivanje:1. verovatnih pravaca različitih vazdušnih masa.2. pravca vetra iz izobara na vremenskoj karti.3. očekivane površine padavina i magle.4. očekivanu površinu zaleđivanja.2.4 Izračunavanje sile vetra iz izobara na vremenskoj karti.2.5 Demonstriranje analize sinoptičke karte kao celine.2.6 Prognoziranje vremena u određenom području sa sinoptičke karte kao celine.2.7 Tumačenje prognostičke karte vremenskog područja.3.1 Objašnjavanje:1. međusobnog odnosa između globalnih sistema vetrova i aktuelnih sistema okeana.2. glavnih uzroka okeanskih struja, struja vetrova i struja gradijenta.3. uticaja isparavanja i uticaja vetra koji duva na obali obale i kako ovi efekti utiču na struju.4. karakteristika okeanskih struja.5. razloga za plimne struje i pokazivanje u kojim oblastima su one dominantne.6. različitih metoda mapiranja struja.2. Demonstriranje korišćenje izvora informacija o strujama3. Opisivanje:1. kako posmatrati okeanske struje2. postojećeg sistema atlantskog, indijskog i tihog okeana. Kao za modul 1. 1. Znanje o:.1 stvaranju mlazne struje..2 uticajima na površinske pojave sa posebnim osvrtom na depresije srednje širine.2. Sposobnost da se:1. tumače informacije na sinoptičkoj karti; i2. prognoziraju vremenski uslovi u cilju pravilnog planiranja puta.3. Sposobnost da se koriste karakteristike okeanskih struja da bi se pravilno planirao put. 4. Morski talasi 5. Led6. Planiranje puta 4.1 Definisanje brzine, dužine, perioda, visine i formiranja značajne visine talasa.2. Objašnjavanje:1. formiranja talasa.2. zašto talasi idu u grupama i opisuje varijacije u visini talasa unutar grupe.3. kako smanjena dubina u plitkoj vodi izaziva sve veće visine talasa i na kraju razarajuće talase.4. refrakcije talasa u plitkoj vodi i konvergencije talasa koja se dešava preko podvodnog grebena i njihova divergencija preko podvodne doline.3. Razlikovanje talase i površinske talase.4. Opisivanje:1. veze između dužine, brzine i perioda jednostavnih talasa.2. kako trajanje i fetch značajno utiču na visinu talasa.3.opasnosti od jedrenja u oblasti konvergencije i u plitkoj vodi po lošem vremenu.5 .1. Navođenje:1. oblasti u kojima se najčešće formira led.2. normalnih znakova oblasti ledenog brega.2. mogućnost da se pokažu na karti granice i kretanja santi leda i ledenog brega na Arktiku i Antarktiku.3. objašnjavanje opasnosti od leda i jedrenja u oblasti leda i ledenog brega.4. navođenje izvora informacija u vezi pojave leda i ledenog brega.5. opisivanje uslove u kojima akumulacija leda javlja na brodovima.6 .1 Sposobnost da se:1. koristi informacija o trenutnom preovlađujućem vetru, ledu, itd, i da izaberete optimalnu rutu.2. analiziraju vremenski preduslovi:1. i pomera karta kako bi se izabrala najbolja ruta.2. uključujući upozorenja na tropske oluje, da se procene moguća odstupanje od planirane rute.3. Opisivanje usluge vremenskog usmeravanja plovidbe koje su dostupne pomorskim kompanijama 4 Sposobnost da se koriste karakteristike morskih talasa da bi se pravilno planirao put.5.1 Sposobnost da se adekvatno odrede oblasti u vezi sa ledom koje su opasnost za plovidbu i sposobnost da se lako prepoznaju uslovi pod kojima se može pojaviti akumulacija leda.2. Sposobnost da se bezbedno isplanira put.3. Znanje o izvorima informacija o ledu. Oblasti opasnosti od leda i opasnost od akumulacije leda na brodu.6. Demonstriranje znanje o meteorološkim elemenatima, klimatskim i vremenskim uslovima, izvorima informacija za pravilno planiranje puta.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

MANEVRISANjE I UPRAVLjANjE BRODOM

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 1.Manevrisanje brodom 1. Znanje o sledećem:.1 efekti jedne ili duple elise na krug skretanja broda;.2 efekti nosivosti broda, gaza, razlike gaza na pramcu i krmi, brzina i prostor ispod kobilice u krugu skretanja i zaustavni put;.3 efekti vetra i morskih struja na rukovanje brodom;.4 manevri i procedure za spasavanje ljudi u nevolji i iz mora;.5 uron krme, plitke vode, interakcija između brodova, dejstvo obale i slični efekti;.6 odgovarajuće procedure za sidrenje i privezivanje i;.7 osnovni manevri i obaveze tokom vezivanja (pristajanja) i odvezivanja broda i korišćenje različitih užadi za vezivanje. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih iz teorijske nastave i odgovarajuća praktična znanja. .1 Bezbedna manipulativna ograničenost brodskog pogona, sistemi upravljanja i mehaničke snage se ne premašuju u normalnim manevrima..2 Korigovanja izvršena u kursu i brzini broda, održavaju bezbednost plovidbe. MODUL 2 Manevrisanje i rukovanje brodom u svim uslovima 1. Manevrisanje i rukovanje brodom u svim uslovima, uključujući sledeće:.1 manevri kada se prilazi pilotskim stanicama i ukrcavanje ili iskrcavanje pilota, vodeći računa o vremenu, plimi, domet pramca i zaustavni put;.2 rukovanje brodom u rekama, estuarima i ograničenim vodama, imajući u vidu efekat struje, vode, vetra i ograničene dubine vode na reakciju kormila;.3 primena konstantne brzine redosleda tehnika;.4 manevrisanje u plitkim vodama, uključujući i prostor ispod kobilice izazvane uronom krme, valjanjem broda i posrtanjem;.5 Interakcija između brodova koji prolaze pored i između sopstvenog broda i obale (efekat obale);.6 Privezivanje i odvezivanje pod različitim uslovima vetra, plime i struje sa ili bez broda za vuču;.7 interakcija između broda i tegljača;.8 upotreba sistema za pogon i manevrisanje;.9 izbor sidrišta, sidrenje s jednim ili dva sidra u ograničenim sidrištima i faktori koji su uključeni u određivanje dužine kabla za sidro koji će se koristiti;.10 povlačenje sidra; izvlačenje sidra koje je zapelo za dno;.11 pristajanje u remontno brodogradilište, sa ili bez oštećenja;.12 upravljanje i rukovanje brodovima u lošim vremenskim prilikama, uključujući pomaganje brodu ili vazduhoplovu u nevolji; obavljanje tegljenja; način za odžavanje broda kojim je nemoguće upravljati izvan depresije dva talasa, manje nošenje broda morskom strujom i korišćenje nafte;.13 predostrožnosti u manevrisanju za spuštanje čamaca za spašavanje ili spasilačkih čamaca u lošim vremenskim uslovima;.14 ​​metode za primanje na brod preživelih iz čamaca za spašavanje i spasilačkih čamaca;.15 sposobnost da se utvrde manevarske i pogonske karakteristike zajedničkih tipova brodova sa posebnim osvrtom na zaustavni put i krug skretanja pri različitom gazu i brzini;.16 važnost navigacije pri smanjenoj brzini da bi se izbegla šteta koju prouzrokuje talas koji prave pramac i krma sopstvenog broda;.17 praktične mere koje se preduzimaju prilikom navigacije unutar ili u blizini leda ili u uslovima akumulacije leda na brodu; .18 upotreba i manevrisanje unutar ili u blizini šema razdvajanja saobraćaja, kao i oblastima u kojima se koriste usluge Sistema za upravljanje brodskim saobraćajem (VTS). Kao za Modul 1 1. Sve odluke koje se tiču pristajanja i sidrenja se zasnivaju na pravilnoj proceni manevrisanja brodom i karakteristikama motora i silama koje se očekuju dok je brod vezan uz bok ili je usidren.2. Dok plovi, napravljena je potpuna procena mogućih efekata plitkih i ograničenih voda, leda, obale, uslova plime, brodova koji prolaze, talasa koje prave pramac i krma, tako da brodom može da se bezbedno manevriše pod različitim uslovima opterećenja i vremenskih prilika.3. Sve odluke koje se tiču pristajanja i sidrenja se zasnivaju na pravilnoj proceni manevrisanja brodom i karakteristikama motora i silama koje se očekuju dok je brod vezan uz bok ili je usidren.4. Dok plovi, napravljena je potpuna procena mogućih efekata plitkih i ograničenih voda, leda, obale, uslova plime, brodova koji prolaze, talasa koje prave pramac i krma, tako da brodom može da se bezbedno manevriše pod različitim uslovima opterećenja i vremenskih prilika.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUM ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 Odgovor u slučaju opasnosti i na znak opasnosti na moru, i u slučaju opasnosti u luci. 1. Sposobnost da se preduzmu mere u slučaju opasnosti za zaštitu i bezbednost broda, putnika i članova posade gde kandidat mora da bude sposoban za: .1 vršenje prozivanja lica i pokretanje opreme za spašavanje;.2 vršenje vežbi sa spasavanje čoveka u moru; .3 organizovanje grupe za slučaj opasnosti; .4 pravilno reagovanje na znak za slučaj opasnosti; i.5 zaduživanje opreme za spašavanje. 2. Sposobnost da se preduzme početna akcija posle sudara ili nasukanja; početna procena štete i kontrola da kandidat bude sposoban da identifikuje aktivnosti: .1 koje treba preduzeti nakon sudara; .2 koje treba preduzeti nakon nasukavanja; .3 Mere predostrožnosti za zaštitu i bezbednost putnika u slučaju opasnosti; .4 Sredstva za ograničavanje štete i spasavanje broda nakon požara ili eksplozije;.5 Postupak za napuštanje broda;.6 Mere predostrožnosti za obezbeđivanje bezbednosti broda dok je u luci;.7 Aktivnosti koje treba preduzeti za slučaj opasnosti u luci; .8 Postupak da se brod zaustavi i okrene koristeći sidro sa kratkim lancem.3. Sposobnost da se koristi pomoćno kormilo i poznavanje jarbola i upotrebe privremenog upravljačkog mehanizma kormila.4. Znanje iz oblasti rada i procedure službi za traganje i spasavanje (primer Republike Hrvatske). 1. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih iz najmanje jednog od sledećih:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. Praktična obuka 1.Vrsta i razmere opasnosti se brzo identifikuju.2.Početne aktivnosti i, ako je potrebno, manevrisanje brodom u skladu sa planovima nepredviđenih mogućnosti, koje odgovaraju hitnosti i prirodi situacije. MODUL 2 Odgovor u slučaju opasnosti i na znak opasnosti na moru, i u slučaju opasnosti u luci. 1. Temeljno poznavanje aktivnosti neophodnih za realizaciju ispravnog odgovora na opasnosti i aktivnosti navedene u modulu 1.2. Poznavanje: .1 mera predostrožnosti prilikom izvlačenja broda na obalu;.2 radnje koju treba preduzeti kod neizbežnog nasukavanja, ili nakon nasukavanja;.3 vraćanja nasukanog broda u plovno stanje sa ili bez pomoći; i.4 radnje koju treba preduzeti kod neizbežnog sudara i nakon sudara ili oštećenja vodonepropusne celovitosti trupa broda iz bilo kog razloga.3. Temeljno poznavanje: .1 kormilarenja u slučaju opasnosti; .2 planova za tegljenje u slučaju opasnosti i procedura za tegljenje; i.3 procene štete. .4 poznavanje IAMSAR priručnika. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih iz praktične obuke, prakse i praktičnih vežbi u slučaju opasnosti. 1.Vrsta i obim problema je brzo identifikovan, a odluke i radnje umanjuju efekte bilo kakvog kvara na sistemima broda.2. Komunikacije su efikasne i u skladu sa utvrđenim procedurama.3.. Odluke i radnje povećavaju bezbednost lica na brodu.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

KOMUNIKACIJE

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 1. Slanje i primanje informacijea putem vizuelne signalizacije. 1. Sposobnost da se koristi Međunarodni signalni kodeks.Sposobnost da se šalje i prima, putem Morzeovih svetlosnih signala, znak opasnosti SOS kao što je navedeno u Aneksu 4 Međunarodnih propisaza sprečavanje sudara na moru, 1972, sa izmenama i dopunama, i dodatku 1 Međunarodnog signalnog kodeksa i vizuelnu signalizaciju sa jednoslovnim signalima kao što je navedeno u Međunarodnom signalnom kodeksu Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave i odgovarajuće praktično znanje. 1. Čitanje treperećih Morzeovih belih svetlosnih signala brzinom od 15 znakova u minutu, a komunikacija je, unutar područja odgovornosti operatera, dosledno uspešna. 2. Upotreba IMO standardne pomorske komunikacijske fraze (IMO SMCP)i upotreba engleskog jezika u pismenoj i usmenoj formi 2. Engleski jezikAdekvatno poznavanje engleskog jezika kako bi oficir mogao da koristi karte i druge nautičke publikacije, da se razumeju meteorološke informacije i poruke o bezbednosti i radu broda, da se komunicira sa drugim brodovima, obalnim stanicama i VTS centrima i da se obavljaju oficirske dužnosti i sa višejezičnom posadom, uključujući i sposobnost korišćenja i razumevanja IMO standardne pomorske komunikacijske fraze (IMO SMCP) 2. Navigacijske publikacije i poruke od značaja za bezbednost broda na engleskom jeziku ispravno se tumače ili sastavljaju.Komunikacije su jasne i razumljive. 3. Koristi MSI informacije 3. Poznavanje različitih tipova MSI signala, načini njihovog prenosa, Navareas, Metareas i nadležnosti za stvaranje upozorenja za plovidbu. Upotreba popisa radio signala da bi bili u mogućnosti da prime takve signale. 3. Primanje upozorenja za plovidbu, meteorološke prognoze, SAR poruke i donošenje ispravne odluke u pogledu sadržine takve poruke, upozorenja za plovidbu u skladu sa zahtevima SOLAS Konvencije.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

PRIMENjENA NAUKA O POMORSTVU I MATEMATIKA

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 Posedovanje matematičkih veština koje se zahtevaju za razumevanje teoretskog znanja na kursevima za dobijanje sertifikata1. Algebra2.Trigonometrija3. Merenje i geometrija 4. Vektori5. Statistika6. Elipsa i hiperbola 1.1 Znati:.1. standardne algebarske operacije koje podrazumevaju transportne jednačine i njihovo rešavanje.2. kako uraditi grafički prikaz na osnovu zadatih ili izvučenih podataka i izvući informacije iz grafikona.3. kako pretvoriti polarne i pravougaone koordinate.4. kako interpolirati brzo i tačno.5. karakteristike elipse1.2 Definisanje: greške kao uočene ili izračunatu vrednost umanjiti za pravu vrednost1.3 Objašnjenje značenja apsolutne greške i relativne greške2.1. Veština korišćenja trigonometrijske funkcije uglova2.2. Znati:.1. opseg vrednosti trigonometrijskih funkcija.2. opseg vrednosti obrnutih funkcija.3. vrednost radijana3. Znati sledeće: .1. obim i površine.2. površine sektora i segmenata za krug.3. površinu površi i zapreminu. Simpsonova pravila 1. 2. i 3..4. Konstrukciju kruga preko dve poznate tačke kada je ugao između dve tačke poznat (Snelijusov problem).5. svojstva brojeva, paralelnih linija i konstrukcija.4. Znati:.1. da kvatiteti vektora imaju pravce kao i magnitude.2. grafičko rešenje zbira i razlika kvantiteta vektora.5. Znati:.1 grafički prikaz podataka.2 mere centralnih tendencija.3 standardna odstupanja.6. Znati karakteristike elipse i hiperbole Pismeni test i procena dokaza dobijenog iz teorijske nastave .1.1. Premestiti jednačine kako bi se dobila zadata varijabila.1.2. Rešiti:.1. razlomke, dajući odgovor zaokružen na specifičan broj decimalnih mesta ili katakterističnu cifru.2. probleme rešavanja linearnih jednačina.3. probleme rešavanja putem simulacija linearnih jednačina sa dve nepoznate.1.3. Skicirane tačke, sa datim Dekartovim koordinatama1.4. Skicirati:.1. linijski grafikon sa skiciranim tačkama.2. grafikon zadatih funkcija.1.5. Sa zadate apcise, pročitati vrednost koordinate i obrnuto.1.6. Izvući vrednosti iz grafikona na osnovu podataka broda.1.7 Upotrebiti sledeće:.1. lineralna interpolacija kako bi se pronašle srednje vrednosti u tabelama kao što su tabele sa kaliranim vrednostima, skale pune nosivosti broda, tabela odstupanja.2. proračun pretvaranja polarnih i pravougaonih koordinata.1.8. Interpolirati u tabelama sa dva dokaza.1.9. Prikazati linearnu ekstrapolaciju.1.10. Konstruisati elipsu grafički.2.1. Rešiti:.1. probleme svođenja pravouglog trougla trigonometrijskih funkcija.2. problem trouglova (osim praouglih) koristeći kosinusne i sinusne formule2.2. Pretvoriti:.1. polarne koordinate u Dekartove i obrnuto.2. uglove u radijane i obrnuto3.1. Izračunati:.1. parametre i površine.1 kvadrata.2 pravougaonika.3 paralelograma.4 trapeza.5 trougla.6 kruga.2. Površine sektora i segmenta kruga.3. Površina površi i zapremina:.2 kocke.3 pravougaone i .4 trostrane prizme.5 cilindra.6 sfere.4. Površina i centroid nepravilnih oblika.5. Zapremina i težište zapremina nepravilnih oblika.6. Razdaljina od objekta kada je poznata visina i naspramni vertikalni ugao 3.2. Konstruisati:.1. krug kroz dve poznate tačke kada je naspramni ugao između dve tačke poznat.2. trougao na osnovu datih podataka3.3. Odrediti:.1. Grafički tri zadate tačke i uglove sa naspramnim parovima ovih tačaka na jednom mestu.2. dužinu luka na osnovu zadatog poluprečnika i ugla sektora.3.4. Upotrebiti Pitagorinu teoremu za izračunavanje jedne strana pravougaonog trougla na osnovu dve zadate.4 .1. Izračunati:.1. zbir vektora dva ili više vektora grafičkim metodama.2. razliku između dva vektora grafičkim metodama.3. zbir i razliku vektora razlaganjem u vertikalnim pravcima.4.2. Rešiti:.1. zadati vektor u komponente u dva posebna pravca skiciranjem..2. zadati vektor u komponente u dva posebna vertikalna pravca računanjem.5.1 Nacrtati grafikone sa stupcima i pite, histograme, poligone frekventnosti za date podatke. .5 .2 Izračunati:.1. najveću, srednju i prosečnu veličinu.2. standardna odstupanja.6. Konstruisati:.1. elipsu grafički.2. vrste hiperbola MODUL 2 1. Sferna trigonometrija 1. Znati:.1. značenje velikog kruga i malog kruga.2. da je sferni trougao figura na površini sfere ograđena lukovima tri velika kruga.3. da je ugao između dva velika kruga, ugao između ravni u kojoj one leže.4. kako se dužina stranice meri kao ugao.5. da zbir uglova sfernog trougla prelazi 180o ali je manji od 540o.6. da nijedna stranica ne prelazi 180o 1.1. Na osnovu zadate dve strane četvorougla, trougla dobiti druge dve na osnovu Napierovog pravila.1.2. Rešiti:.1. probleme koji obuhvataju kose sferne trouglove koristeći kosinusnu i sinusnu formulu..2. probleme na sfernim trouglovima izostavljanjem vertikale i rešavanjem dobijenih pravouglih trouglova..3. Upotrebiti tabele u rešavanju sfernih trouglova. MODUL 3 1. Račun .1. Definisati koncept diferencijacija i integracija Kao za Modul 1 1.1. Razlikovati zadate funkcije od prvih principa da bi se dobili identiteti.1. Upotrebiti identitete u rešavanju praktičnih problema.2. Upotrebiti integracione identitete u rešavanju zadatih problema MODUL 4 Posedovati naučne veštine potrebne za razumevae teorijskog znanja na na kursevima za dobijanje sertifikata1. Svetlost2. Zvuk3. Toplota4. Magnetizam5. Elektricitet6. Hidromehanika7. Nauka o materijalima8. Mehanika9. Talasi .1.1. Znati:.1. Zakon refleksije i prelamanja.2. Prelamanje kroz tanka sočiva .3. Prelamanje kroz prizmu.1.2. Razumeti ukupnu unutrašnju refleksiju2.1 Objasniti zvuk kao longitudalni talas pokreta koji nastaje vibracijom predmeta u materijalnoj sredini2.2 Potvrditi:.1 prosečan opseg frekvencije čujnog zvuka.2 zvuk se pridržava zakona o refleksiji i prelamanju.3 brzina zvuka u morskoj vodi je oko 150 m/sec i povećava se pod uticajem temperature, pritiska i saliniteta vode.4 i refleksija i prenos se dešavaju na granici različitih sredina.2.3 Znati da je zvuk na frekvenciji iznad gornje granice čujnosti poznat kao ultra zvuk.2.4 Opisati.1 Uticaj atmosferske temperature, vlažnosti , nagiba i vetra na čujnost zvuka u daljini.2 Primena refleksije u merenju dubine dubinomerom.3 Doplerov uticaj na frekvenciju koja se čuje kada postoji relativno kretanje između izvora i primaoca..3.1 Poznavati prirodne izvore toplote.3.2 Konstrukcija staklenog termometra sa tečnošću3. 3 Potvrditi:.1 kako se termometar podešava koristeći gornje i donje fiksne tačke.2 supstance se mogu pojaviti u tri stanja, čvrstom, tečnom i gasovitom..3 Bojlov i Čarlsov zakon o gasu.3.4 Opisati.1 skalu temodinamičke temperature.2 opisati načine prenosa temperature.3.5 Napraviti razliku između osetljive i latentne toplote.3.6 Objasniti značenje zasićenog i nezasićenog gasa.3.7 Opisati :.1 zasićen gasni pritisak.2 relativnu vlažnost.3 tačka kondenza.4 kritičnu temperaturu i kritičan pritisak.3.8 Razumeti izotermalno i adijabatsko širenje i skupljanje gasova..4.1 Praviti razliku:.1 između magnetskih i nemagnetskih materijala..2. praviti razliku u materijalima od mekog i tvrdog gvožđa.4.2 Znati sledeće:.1 prvi i drugi zakon magnetizma..2 zemaljski magnetizam..3 promena krive usled zemljinog magnetnog polja..4 odstupanje koje uzrokuje magnetizam izazvan u trupu broda.4.3 Posedovati sledeće:.1 znanje o povratnim momentima u sistemu magnetne igle koji se događaju dejstvom spoljnih sila..2 razumevanje indukcije magnetizma u trupu broda za vreme izgradnje lakim i teškim gvožđem..3 poznavanje dejstva magneta izazvanog električnim strujama.5.1 Razumeti:.1 razliku između provodnika i izolatora..2 Omov zakon..3 električnu energiju i snagu..4 elektromagnetnu indukciju.5.2 Upotrebiti Omov zakon za izračunavanje vrednosti u prostim strujnim kolima.5.3 Razlikovati primarne i sekundarne baterije.5.4 Opisati:.1 osnovnu konstrukciju .1 proste baterije .2 suve baterije.2 Osnovni sastav i dejstvo olovne baterije.3 osnovni sastav i dejstvo alkalne baterije.4 elektrolizu kao proces u kome se supstanca razlaže prolaskom kroz električno kolo..5 elektrolitičko dejstvo između dva povezana različita metala umočena u elektrolite..6 uporediti prednosti olovnih i alkalnih baterija.6.1 Definisati pritisak kao silu koja deluje normalno po jedinici površine.6.2 Izračunati pritisak i potisak na tankove koji su izloženi statičkoj visini ili tečnosti. 6.3 Diskutovati o Bernulijevoj teoremi.7.1 Posedovati znanje o Hukovom zakonu i Jungovim modulima.7.2 Razumeti.1 Pojmove:naponnaporelastičnostelastični i plastični protoktačka popuštanjanapon koji uzrokuje pucanjefabrička sigurnost.2 Postojanje poprečne sile i momenata savijanja na homogen jednostavno podržan teret sa koncentrisanim opterećenjima.8.1 Opisati šta se podrazumeva pod mašinom..8.2. Definisati: 1. V.R. 2. M.A. 3. efikasnost9.1 Napraviti razliku između transverzalnih i longitudalnih talasa9.2.1 Razumeti:frekvenciju (f) dužinu talasa (l)vremenski period (T) brzinu (v).2 i odnos gore navedenih stavki..3 konstruktivnu i destruktivnu interferenciju9.3. Definisati elektromagnetsku radijaciju. Kao za Modul 1 1 .1 Podneti izveštaj o principima koji se koriste u: .1 Sekstantu. .2 Azimut ogledalu .3 dvogledu .4 periskopima1.2 Pokazati pravilnu upotrebu sekstanta, azimutog ogledala i dvogleda.2.1 Ispričati o principima koji se koriste u: .1 ispitivanju dubine pomoću zvuka. .2 Smer i rastojanje od zvučnih signala zbog atmosferskih uslova.2.2 Vršiti: .1 Kalkulacije brzine zvuka i ehoa. .2 Kalkulacije o promeni frekvencija koje se opažaju u zvučnim signalima brodova koji se približavaju jedan drugom.3. Objasniti sledeće: .1 principi koji se koriste za kalibraciju termometra. .2 efekat hlađenja zbog isparavanja. .3 kompresija pare rashladnog ciklusa.3.2 Rešiti: .1 jednostavne numeričke probleme o provodljivosti između supstanci u kontaktu jednih sa drugima, uključujući mešavine tečnosti i čvrstih tela koja se nalaze u tečnostima. .2 probleme koji se tiču promene stanja i latentne toplote. 4. Ispričati sledeće:.1 Konstrukcija kartice magnetnog kompasa kako je uređeno u propisima o bezbednosti plovidbe..2 Odstupanja usled indukcije u tvrdom gvožđu tokom perioda izgradnje i indukcije u mekom gvožđu za dobro postavljen kompas.5.1 Izračunati ekvivalentni otpor otpornika u nizu i paralelama.5.2 Upotrebiti: .1 Omov zakon da se izračunaju vrednosti prostih strujnih kola. .2 ampermetar i voltmetar da se izmeri struja, p-d i otpor u strujnom kolu.5.3 Podneti izveštaj o sledećem: .1 principi delovanja:električnih motorageneratora/alternatoraelektro-magnetskog brodskog dnevnikanavigacionog svetlosnog indikatoražiro alarmnog uređaja kola zvučnog signalaelektro-magnetnog releja prekidača strujnih kola osigurača .2 Održavanje olovnih baterija i mere predostrožnosti koje treba preduzeti radi skladištenja i za vreme punjenja .3 Podneti izveštaj o koroziji u trupu broda usled dejstva elektrolita.5.4 Opisati: .1. galvanometar na pokretnom kalemu i princip pokojem radi. .2 upotrebu sporednog voda i multiplikatora da se izmene skale opsega. 5.5 Objasniti: .1 kako se koristi galvanometar kao: ampermetar voltmetar .2 kako ampermetar i voltmetar treba da budu povezni u električnom kolu.5.6 Raspravljati o osnovnim metodama sprečavanja korozije usled elektrolita u trupu broda6.0 Podneti izveštaj na osnovu Bernulijeve teoreme kako bi se objasnilo sledeće:uron krme efekat jastuka efekat obale7.1. Izračunati smicanje sile i trenutak savijanja na jednostavno poduprtom zraku i nacrtati dijagram istog8.1 Rešiti: .1. probleme u vezi sa jednostavnim mašinama.2. probleme u vezi sa sledećim mašinama1. poluga2. pokretni kotur3. sklop užadi4. točak i osovina5. odvijač9.1 Upotrebiti odnos između brzine, dužine talasa i frekvencije da bi se izračunala dužina talasa za datu frekvenciju i obrnuto.9.2 Nacrtati dijagram elektromagnetnog spektra koji prikazuje prosečan opseg dužine talasa zauzetih saradio talasimainfracrvenim zracimavidljivim svetlomultraljubičastom radijacijomrendgenskim zrcimagama zracima

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

POMORSKO PRAVO

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI 1. Zakon o pomorskoj plovidbi i njegova primena, nadležnost sudova, propisi u oblasti radnog prava 1.1 Osnovno poznavanje: Zakona o pomorskoj plovidbi, Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.1.2 Poznavanje Ustava Republike Srbije1.3 Razumevanje postupka donošenja zakona i podzakonskih akata1.4 Poznavanje relevantne sudske prakse u građanskim i krivičnim stvarima u oblasti pomorstva Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena osposobljenosti 2. Uloga ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja i međunarodnih organizacija u oblasti pomorstva 2.1 Razumevanje organizacije i nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja 2.2 Razumevanje uloge ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja kao tzv. flag state nadležnog organa.2.3 Poznavanje nacionalnih propisa u odnosu na sposobnost broda za plovidbu.2.4 Poznavanje Uredbe o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova 2.5 Razumevanje uloge IMO, ILO, ITF, klasifikacionih društava i P & I klubova u svetskoj pomorskoj industriji. Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena osposobljenosti 3. Vrste upisnika pomorskih brodova u Republici Srbiji, osnovni zahtevi za upis pomorskog broda, ISM Pravilnik i brodski statutarni sertifikati 3.1 Poznavanje Konvencije UN o pravu mora i Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila3.2 Poznavanje najvažnijih sertifikata koji se moraju nalaziti na SOLAS brodovima u skladu sa zahtevima IMO Konvencija.3.3 Razumevanje osnovnih zahteva u odnosu na primenu ISM Pravilnika u cilju srečavanja pomorskih nesreća i nezgoda i sprečavanje zagađenja moske sredine. Usmeni ispit, odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu Međunarodna i nacionalna pravila, propisi i pravilnici se primenjuju na odgovarajući način na brodove i teret 4. Zaštita i očuvanje morske sredine 4.1 Poznavanje obaveza i odgovornosti na brodu koje imaju za cilj sprečavanje zagađenja morske sredine 4.2 Sposobnost da se organizuje brz i efikasan odgovor na vanrednu situaciju usled zagađenja, sa naglaskom na brodski SMPEP ili SOPEP plan.4.3 Sposobnost da se organizuje i sprovede vežba o merama koje se preduzimaju u slučaju izlivanja nafte Radnje koje se moraju preduzeti u slučaju izlivanja nafte ili ispuštanja hemikalija ili đubreta u more, na najbolji mogući način štite morsku sredinu 5. Upravljanje brodskim osobljem 5.1 Poznavanje nacionalnih i ILO propisa kojima se uređuje bezbednost i zdravlje na radu na pomorskim brodovima 5.2 Razumevanje uloge odgovornog lica za bezbednost na brodu 1. Sposobnost da se primene svi zahtevi kompanije o minimalnom broju članova posade uključujući vođenje disciplinskog postupka na brodu 5.2 Sposobnost da se upravlja posadom na profesionalan i odgovarajući način. 5.3 Sposobnost da se organizuju sastanci na brodu 6. Propisi o bezbednosti na radu u pomorstvu 6.1 Poznavanje Uredbe o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova 6.2 Poznavanje Pravilnika o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu pomorskih brodova 6.3 Temeljno poznavanje odredaba Dela IV Zakona o pomorskoj plovidbi i njegove primene 6.4 Razumevanje veštine liderstva i upravljanja brodskim osobljem sa stanovišta bezbednosti broda6.5 Sposobnost da se organizuje vođenje disciplinskog postupka na brodu Obaveza prvog oficira i drugog oficira mašine da svi članovi posade budu informisati/dobiju potrebne instrukcije, kao i primena zahteva o bezbednosti i zdravlju na radu se poštuju 7. Primena STCW Konvencije u Republici Srbiji 7.1 Poznavanje STCW Konvencije.7.2 Razumevanje uloga vlada, brodovlasnika, brodara i institucija za obuku pomoraca–temeljno razumevanje uloge zapovednika, pomoraca i oficira za obuku. Mogućnost da se na brodu primene zahtevi STCW Konvencije o obuci na brodu. 8. Pravilnik o najmanjem broju članova posade i Dela IV Zakona o pomorskoj plovidbi 8. Znanje o:8 .1 brodskim knjigama i ispravama i propisima kojima se uređuje vođenje brodskih knjiga i isprava.8.2 prekrašaja u plovidbi kojima se ugrožava bezbednost broda i lica na brodu 8.3 opštim zahtevima Dela IV Zakona o pomorskoj plovidbi (ugovor o radu, repatrijacija, radno vreme, vreme odmora itd.) 8. Sposobnost da se popune sve rubrike brodskog dnevnika na odgovarajući način uključujući rubriku ”prestupi na brodu”

ENGLESKI JEZIK

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Upotreba engleskog jezika u pisanju i govoru Dovoljno poznavanje engleskog jezika kako bi kandidat mogao da koristi odgovarajuće publikacije i da obavlja dužnosti u sledećim oblastima:1. Ship design and construction, types of ships2. Ship Manning System. Merchant ship organization3. Marine meteorology, tides, currents and ocean science4. Ports5. Cargoes, cargo handling equipment, cargo stowage6. Ship Handling: general; unmooring and mooring,7. Ship Handling: anchoring8. Navigation, Sea charts, navigational equipmentAids to navigation, buoyage systems, etc.9. Maritime VHF Communications & IMO SMCP: general conventions, making contact, exchangesMaritime VHF Communications & IMO SMCP: distress, urgency, safety, SAR communications10. Collision regulations11. Safety at sea, environment protection, ISPS12. Procedures on arriving in a port / departure from a port13. Marine correspondence (ship’s papers and cargo documents) Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu praktične obuke Pravilno tumačenje publikacija na engleskom jeziku koje su relevantne za određene dužnostiJasno izražavanje i razumevanje u komunikaciji

Program nastavnih predmeta za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti – mašinsko odeljenje

INŽENjERSKA OPŠTA NAUKA – PRIMENjENA MEHANIKA

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE,RAZUMEVANjE VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 Razumevanje principa mehanike u pogledu: statike, dinamike, kinematike i hidrostatike1. Statika2. Kinematika3. Dinamika4. Hidrostatika5. Jednostavne mašine 1.1 Definisati sledeće termine sa odgovarajućim formulisanim simbolima:.1 Površina, zapremina figura i oblika.2 Masa, težina.3 Gustina, relativna gustina i centar težišta1.2 Definisati:.1 moment, spreg sila i ravnoteža..2 vektori i vektorski poligon u obliku trougla i poligona sila.1.3 Razumeti dejstvo koncentrisanog opterećenja grednog nosača i konzole.1.4 Opisati i definisati naprezanje sa odgovarajućim simbolima: istezanje, pritisak, naprezanje na smicanje, Hukoov zakon, elastičnost, stepen sigurnosti, granica elastičnosti, granica razvlačenja, čvrstoća na kidanje i otpornost na kidanje-lom.2.1 Definisati sa odgovarajućim simbolima: rastojanje, intenzitet brzine, ubrzanje, brzina, prosečna brzina i relativna brzina.2.2 Primeniti formule:V=u∀at.V5∀as.S=ut+at5/2.3.1 Definisati:.1 sa odgovarajućim simbolima: rad, snaga, energija, sila, silu Zemljine teže i koeficijent trenja.2 Kinetička i potencijalna energija..3 Njutnovi zakoni kretanja.3.2 primeniti formulu:Sila=masa x ubrzanje.4.1 Definisati:.1 fluid.2 sa odgovarajućim simbolima:Pritisak, atmosferski pritisak, apsolutni priotisak, merač pritiska, tečno olovo i vakuum..3 princip plivanja4.2 Objasniti:.1 rad i upotrebu sledećih instrumenata: piezometar, manometar, barometar, Bordonov manometar.2 principe hidrauličnih dizalica..3 kinetička i potencijalna energija sadržana u fluidu prese.4.3 navesti:.1 zapreminski protok je brzina x površna poprečnog preseka..2 maseni protok je brzina x površina poprečnog preseka x gustina5.1 Objasniti:.1 rad jednostavnih dizalica, ručne (auto) dizalice, hidraulične dizalice, koturače, lančane dizalice..2 odnos brzina, mehanička prednost, efikasnost. Ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave i obuke na odgovarajućoj laboratorijskoj opremi. Prikazati jasno poznavanje teorijskih principa mehanike MODUL 2 Razumevanje principa mehanike u pogledu: statike, dinamike, kinematike i hidrostatike 1. Trenje2. Inercija3. Kružno kretanje4. Periodično kretanje.5. Dinamika rotacije.6. Rad i energija7. Impuls i količina kretanja.8. Hidrostatika9. Hidraulika 1.1 Navesti:.1 Četiri kategorije trenja.2 Koeficijent trenja .3 Trenje na strmim ravnima..4 Trenje u navojima1.2 Objasniti izvršeni rad od trenja.2.1 Definisati:.1 masu u smislu inercije..2 sila inercije kao otpor pri promeni kretanja.2.2 Objasniti aktivne sile i sile reakcije.2.3 Objasniti otpor vučne sile.2.4 Primena principa dejstva sile inercije na vezana tela.3.1 Objasniti sile koje se javljaju pri kružnom kretanju.3.2 Pokazati da je w5r=V5r3.3 Definisati centripetalnu i centrifugalnu silu.3.4 Koristiti F=ma da prikažemo centripetalnu silu mrw5=mv5r3.5 Skicirati konusno klatno.3.6 Pokazati odnos između visine konusa i brzine rotacije.4.1 Opisati promene brzine i ubrzanja klipa u klipnim motorima.4.2 Definisati prosto harmonijsko kretanje.4.3 Skicirati grafik koji prikazuje brzinu i ubrzanje klipa tokom kompletnog ciklusa rada klipnog motora.5.1 Pokazati da je linijsko ubrzanje = ugaono ubrzanje x poluprečnik rotacije.5.2 Skicirati grafik koji pokazuje odnos između ugaone brzine i vremena u slučaju jednolikog ubrzanja.5.3 Objasniti poluprečnik obrtanja.6.1 Odrediti izvršeni rad pri ubrzanju.6.2 Izvesti jedinice energije i njihove odnose.6.3 Ilustrovati održanje energije.6.4 Razviti i primeniti kinetičku energiju iz jednačine rotacije.6.5 Objasniti rad zamajca i uporediti ga sa regulatorom.7.1 Definisati:.1 Impuls sile.2 količinu kretanja tela.3 ugaoni impuls.4 ugaona količina kretanja7.2 Pokazati:.1 impuls = promena količine kretanja.2 ugaoni impuls = promena ugaone količine kretanja7.3 Primeniti jednačinu, impuls + promena količine kretanja, da se utvrdi potisak i snaga koju razvija mlaz.8.1 Definisati središte dejstva pritiska.8.2 Objasniti:.1 pojam ravnoteže plivajućih tela..2 zavisnost pritiska fluida od dubine.3 ukupna potisna sila na vertikalno i horizontalno uronjenim pločama.9.1 Opisati:.1 količina protoka.2 Laminarno strujanje.3 Turbulentno strujanje Kao za modul 1 Kao za modul 1 MODUL 3 Razumevanje principa mehanike u pogledu: statike, dinamike, kinematike i hidrostatike 1. Trenje2. Statika3. Kinematika4. Dinamika5. Naprezanje i deformacije6. Gredni nosači7. Mašine8. Hidrostatika9. Hidraulika 1.1 Definisati:.1 trenje i navesti 4 vrste trenja..2 koeficijent trenja.1.2 Navesti odnos između dinamičkog trenja i granične vrednosti sile trenja.1.3 Objasniti:.1 silu trenja kao otpor pri kotrljanju..2 efekat sile trenja pri adekvatnom i neadekvatnom podmazivanju u odnosu na viskoznost maziva, brzinu klizanja i kontaktne površine.1.4 Opisati:.1 ugao trenja..2 princip rada kugličnih i valjkasto kotrljajnih ležajeva..3 granično trenje.2.1 Definisati:.1 sila kao vektor.2 moment sile.3 spreg.4 moment površine i zapremine..5 geometrijski centar i težište geometrijskih figura.2.2 Primena trougla i poligona sila na sistem sučeljnih sila u ravni.2.3 Odrediti:.1 rezultanta tri sučeljne sile..2 dejstvo sile na strmu ravan..3 rad sile pri jednolikom kretanju tela na strmoj ravni.3.1 Definisati:.1 pravolinijsko i krivolinijsko kretanje..2 relativna brzina u ravni.3 Njutnovi zakoni kretanja.4 održanje energije3.2 Skicirati grafike: brzina-vreme, ubrzanje-vreme i intenzitet brzina-vreme..3 Opisati:.1 brzinu kao vektor..2, sile i uležištenja punih i šupljih vratila3.naprezanje usled obrtnog momenta.4.prenos snage pomoću vratila i spojnice.3.4 Odrediti:.1 jednačinu deplasmana..2 jednačinu za krivolinijsko kretanje, deplasman, brzina i jednoliko ubrzanje..3 naprezanje na obodu-vencu zamajca usled centrifugalne sile.3.5 Objasniti trenje u ležaju pri ubrzanju i usporenju vratila. 3.6 Rotacija:.1 Pokazati da w5r= v5r.2 Definisati:.1 centripetalnu i centrifugalnu silu..2 Njutnovi zakoni kretanja..3 Održanje energije.3 Primena F=ma da se pokaže mrs5= mv5r.4 Skicirati konusno klatno..5 primena w5r i odgovarajućeg vektor dijagrama za visinu kružnog klatna g/w5..6 Objasniti:.1 sličnost između kružnog klatna i regulatora proste mašine..2 Objasniti princip uravnoteženja 2 sile koje deluju na obe strane rukavca.3.7 Periodično kretanje: Definisati.1 perioda.2 frekvencija.3 amplituda.4 prosto harmonijsko kretanje.4.1 Definisati:.1 rad, snaga, potencijalna energija, kinetička energija i kinetička energija pri translaciji..2 održanje energije, održanje količine kretanja..3 centrifugalna sila i njena primena na:Konusno klatnoNeopterećen regulatorKrivolinijsku prugu i delove mašine.4 naprezanje u tankoj žici savijenoj u krug usled centrifugalne sile..5 količina kretanja, impuls.6 Njutnovi zakoni kretanja.5.1 Definisati:.1 naprezanje, deformacije, modul elastičnosti, naprezanje i deformacije pri smicanju, modul krutosti, stepen sigurnosti..2 naprezanje usled ograničenog širenja ili skupljanja..3 poprečna i uzdužna naprezanja cilindričnih vratila usled unutrašnjeg pritiska6.1 Definisati:.1 transverzalnu silu i moment savijanja za konzole i proste gredne nosače sa koncentrisanim i kontinualno raspoređenim opterećenjem..2 naprezanje usled savijanja.6.2 Nacrtati dijagrame transverzalnih sila i momenta savijanja.7.1 Za jednostavne dizalice nacrtati grafike naprezanja i opterećenja od terta.7.2 Definisati:.1 Linearna zavisnost, mehanički stepen iskorišćenja i efikasnosti..2 tipovi reduktora.7.3 Odrediti mehanički stepen iskorišćenja i efikasnosti za:.1 točak i osovinu.2 diferencijalna koturača i osovina sa namotanim užadima.3 koturače.4 sistem od više koturača.5 ručna (auto) dizalica.6 hidraulična dizalica.7 pužna lančana dizalica.8 jednostruko i dvostruko vučno vitlo.8.1 Definisati:.1 težište pritiska.2 promena pritiska tečnosti s dubinom.9.1 Bernulijeva teorema9.2 Definisati:1 maseni protok, zapreminski protok, protok sa punim poprečnim presekom..2 koeficijent brzine, kritična brzina.3 viskoznost.4 koeficijenti:.1 brzine.2 smanjene površine preseka; i.3 pražnjenje – isticanje tečnosti9.3 Opisati:.1 protok kroz otvor..2 laminarno strujanje, turbulentno strujanje.9.4 Objasniti dejstvo trenja u užadima.9.5 Izvesti jednačinu protoka kroz otvor. Kao za modul 1 Kao za modul 1 MODUL 4 Razumevanje principa mehanike u pogledu: statike, dinamike, kinematike i hidrostatike 1. Statika2. Trenje3. Kinematika4. Dinamika5. Naprezanje i deformacije6. Gredni nosači7. Torzija8. Tanki vitki štap9. Hidrostatika10. Hidraulika11. Upravljanje 1.1 Opisati:.1 ravnoteža prostornih sila.2 Mehanizam krivaje2.1 Opisati frikcionu spojnicu.2.2 Rešiti:.1 koeficijent trenja na strmoj ravni..2 koeficijent trenja užadi2.3 Odrediti izvršeni rad od trenja.3.1 Objasniti:.1 pravolinijsko i krivolinijsko kretanje sa ubrzanjem..2 bregaste (ploče – vratila)3.2 Objasniti grafike brzine i ubrzanja u funkciji vremena.4.1 Odrediti:.1 ubrzanje materijalnog sistema.2 uticaj otpora vazduha pri kretanju po dejstvom sile gravitacije..3 kinetička energija za translatorno i rotaciono kretanje.4.2 Definisati:.1 jednačinu momenta4.3 Opisati:.1 dejstvo obrtnih masa.2 impuls sile.3 osnovi dinamike motorskih mehanizama.4.4 Objasniti:.1 trenjem ostvariti upravljanje..2 prosto harmonijsko kretanje.3 primena teorije prostog klatna..4 primena teorije na dinamičko balansiranje obrtnih masa u jednoj ravni.5.1 Objasniti:.1 naprezanje u kosom preseku..2 dopunski napon smicanja.3 otpornost usled naprezanja.5.2 Odrediti.1 jačinu proste veze klina i vijčanog spoja..2 posledica dinamičkih opterećenja..3 uticaj direktnog opterećenja i temperaturnih promena na složene elemente.6.1 Odrediti:.1 posledice od koncentrisanog i ravnomerno raspoređenog opterećenja na konzole i proste gredne nosače..2 naprezanje usled savijanja, dati osnovnu jednačinu savijanja i moment inercije površine.6.2 Nacrtati dijagrame smičuće sile i momenta savijanja.6.3 Definisati neutralnu osu proste grede.6.4 Izvodi i primena na formulu za ugib.7.1 Odrediti:.1 torziju vratila sa pasovanim (podešenim) rukavcima..2 torzija zatvorene spiralne opruge.8.1 Odrediti efekte ekscentričnog opterećenja kratkog štapa.8.2 Prikazati primenu formule za tanak i vitki štap.9.1 Odrediti:.1 efekat plivanja tela u dve tečnosti različitih gustina10.1 Definisati:.1 i primeniti Bernulijevu jednačinu..2 i odrediti uticaj ugla lopatice sa dijagramima za centrifugalne pumpe.10.2 Odrediti:.1 uticaj i primena Venturi cevi..2 silu od mlaza tečnosti.11.1 Odrediti prost protok i metode za upravljačko informisanje.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

TOPLOTNE MAŠINE – TERMODINAMIKA

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE, VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 Razumeti teorijske principe termodinamike i toplotnih mašina s obzirom na sledeće principe:1. Osnovi Termodinamike.2. Energija u Termodinamici.3. Prenos toplote.4. Para.5. Idealan gas i njegovi ciklusi.6. Termodinamički procesi.7. Prenos energije radom.8. Toplotni ciklusi motora i motora sa unutrašnjim sagorevanjem.9. Vazdušni kompresori.10. Sagorevanje goriva. .1 Definisati termine i odgovarajuće simbole. Toplota, temperatura i temperaturne skale, toplotna moć, specifična toplota, pritisak, zapremina, apsolutne veličine, čvrsta tela, tečnosti i gasovi, širenje para..2 Objasniti: .1 linearno i zapreminsko širenje .2 količina entalpije pri topljenju i količina entalpije pri isparavanju. .3 Odrediti veličinu širenja usled dejstva toplote.2. .1 Opisati internu ili unutrašnju energiju. .2 Definisati:.1 kinetčku i potencijalnu energiju kao energiju molekula..2 toplotu, protok i rad..3 prvi zakon Termodinamike.3. .1 Definisati prenos toplote pomoću kondukcije (provođenja), konvekcije i zračenja..2 Opisati laboratorijsku opremu kojom se određuje količina specifične toplote i temperature..3 Furijeov zakon o kondukciji..4 Objasniti koeficijent toplotne provodljivosti (konduktivnosti).4. .1 Definisati zasićenu, suvu, mokru, pregrejanu paru i vrste suvoća..2 Opisati povezanost između pritiska i temperature za zasićene tečnosti i pare..3 Koristiti tabele za termodinamičke osobine, (Tablice za paru), da odredite vrednosti entalpije, unutrašnje energije, zapremine pri zadatom pritisku i/ili temperaturi.5. .1 Definisati kritičnu temperaturu, idealan i savršen gas, ciklus idealnog gasa..2 Bojlov i Šarlov zakon..3 Skicirati P-V i V-T dijagrame..4 Objasniti cikluse promene pritiska-zapremine sa skicama. Oto, Dizel, dvokružni i Džulov ciklus..5 Opisati:.1 praktične mašine zasnovane na prethodno navedena 4 ciklusa..2 primenu klipnih motora jednostrukog i dvostrukog dejstva..3 Rankeov ciklus i njegovi efekti..4 skicirati delove parnog postrojenja. Kotao, parna turbina, kondenzatori i napojna pumpa.6. .1 Definisati termodinamičke procese u obliku prenosa toplote i/ili prenosa energije pomoću rada..2 Objasniti:.1 Drugi zakon Termodinamike..2 P-V dijagrame sledećih standardnih procesa: pritisak održavati konstantnim, zapreminu održavati konstantnom, temperaturu održavati konstantnom, prenos toplote bez promene temperature i politropska ekspanzija i kompresija..3 Opisati sledeće procese: izotermni pri stalnoj-konstantnoj temperaturi, adijabatski kao prenos toplote bez promene temperature.7. .1 Definisati rad sa odgovarajućim simbolima..2 Pomoću termina pritiska i zapremine opisati P-V dijagrame za paru, vezane za izvršeni rad i prenos energije.8. .1 Opisati:.1 dvotaktne i četvorotaktne motore sa unutrašnjim sagorevanjem, cikluse kolenastog vratila, položaji otvaranja i zatvaranja ventila..2 toplotni bilans.2 Odrediti:.1 efikasnost motora u zavisnosti od unete i utrošene energije i izgubljene energije i mehaničku efikasnost od kočene i efektivne snage..2 efektivna snaga.3 Definisati taktove, radnu zapreminu, stepen kompresije, srednji efektivni pritisak, efektivna snaga, snagu trenja, kočiona snaga..4 Skicirati i opisati indikatorski dijagram i svrhu upotrebe ovih dijagrama.9. .1 Opisati dejstvo kompresora za vazduh. .2 Primena obrazaca: Pnn=constant i (PV)/T = constant.10. .1 Opisati sledeće termine: sagorevanje, kalorijska vrednost, temperatura paljenja. .2 Odrediti minimum potrebnog vazduha za okončanje sagorevanja. Ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave i obuke na odgovarajućoj laboratorijskoj opremi. Pokazano je jasno poznavanje teorijske osnove iz termodinamike i toplotnih mašina. MODUL 2 Razumeti teoretske principe Termodinamike i toplotnih mašina s obzirom na sledeće principe:1. Ciklus hlađenja.2. Parni kotao i isparivač. 1. .1 Opisati:.1 ciklus hlađenja u poređenju sa ciklusom toplotnih mašina..2 hlađenje i osobine hlađenja..3 skicirati delove postrojenja za hlađenje: isparavač, kompresor, kondenzator, rasteretni ventil..4 ciklus sabijene pare..2 Navesti da su performanse postrojenja vezane za količine utrošene energije po jedinici isporučene enrgije.2. .1 Definisati ppm, zasićenost rastvorenih materija..2 Odrediti promene u gustini zbog zasićenja. Kao za kolonu 2. Kao za modul 1 MODUL 3 Razumeti teoretske principe Termodinamike i toplotnih mašina s obzirom na sledeće principe:1. Toplota.2. Principi Termodinamike.3. Idealni gasovi.4. Idealni ciklusi.5. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem.6. Vazdušni kompresor.7. Sagorevanje. 1. .1 Definisati:.1 temperatura i merenje temperature..2 apsolutna temperatura..3 količina specifične toplote..4 specifična entalpija isparenja i topljenja..5 koeficijenti toplotnog provođenja..2 Dovršiti:.1 izračunati promenu faze tri supstance..2 izračunati linearno, površinsko i zapreminsko širenje pri promeni temperature.2. Definisati:.1 Prvi zakon Termodinamike..2 provođenje, mešanje i zračenje..3 proces protoka i sprečenog protoka toplote..4 toplotna energija..5 zakoni provođenja i termičkog provođenja.3. .1 Definisati:.1 Bojlov, Šarlov i Daltonov zakon..2 karakteristične jednačine..3 izotermni, adijabatski i politropski procesi..4 izvršeni rad i isporučena energija pri širenju ili sabijanju gasa..5 unutrašnja energija..6 specifična toplota gasova pri konstantnom pritisku i zapremini..2 Primena gasne konstante R u računanju..3 Objasniti odnos između pritiska, temperature i zapremine..4 Odrediti odnos između Cp i Cv.4. .1 Definisati:.1 ciklus konstantne zapremine.2 uticaj standardnog vazduha..3 prostor i radna zapremina..2 Opisati Dizel ciklus.5. .1 Opisati:.1 principe icikluse..2 indikatorski dijagram..3 Morzeov test..4 toplotni bilans..2 Definisati:.1 srednji efektivni pritisak..2 indikovani i kočioni toplotni učinak..3 Odrediti:.1 izvršeni rad i razvijenu snagu..2 koeficijent iskorišćenja i krajnji stepen korisnosti..3 sagorevanje goriva.6. .1 Objasniti:.1 principe i cikluse..2 indikatorske dijagrame..3 višestepeni kompresor..2 Odrediti:.1 Koeficijent zapreminskog korisnog dejstva..2 izvršeni rad (bez praznog hoda).7. .1 Objasniti:.1 efektivno sagorevanje čvrstih i tečnih goriva..2 toplotna moć..3 kalorimetarska posuda..2 Kompletan račun za kompletno sagorevanje..3 Odrediti:.1 sastav dimnih gasova..2 teoretski minimum i višak vazduha potreban za kompletno sagorevanje. Kao za modul 1 Kao za modul 1 MODUL 4 Razumeti teoretske principe Termodinamike i toplotnih mašina.Principi Termodinamike.2. Prenos toplote.3. Idealni gasovi.4. Gasni ciklusi.5. Osobine pare (entropija).6. Parno postrojenje.7. Sagorevanje. 1. .1 Definisati Drugi zakon Termodinamike..2 Primena Drugog zakona.2. .1 Kompletirati:.1 proračun prenosa toplote za kompozitne zidove..2 prenos toplote između fluida kroz pregradni zid..2 Definisati Stefan-Bolcmanov zakon.3. .1 Definisati:.1 univerzalnu gasnu konstantu..2 Avogadrov zakon..3 Daltonov zakon za parcijalni pritisak..2 Primena Daltonovog zakona na smese gasova..3 Odrediti n sa grafika za izraz pV = C..4 Dokazati izraz Cp – Cv = R.4. .1 Opisati:.1 Dizel ciklus..2 dvostruki ciklus sagorevanja..3 Karnoov ciklus i Karnoov inverzni ciklus..4 ciklusi gasne turbine..5 otvoreni i zatvoreni ciklusi gasne turbine..6 namena izmenjivača toplote..2 Odrediti idelani toplotni učinak.5. .1 Definisati:.1 entropija..2 Izotermičke i izotropske procese..2 Objasniti entropiju vode i pare..3 Razjasniti i definisati vrednosti temperature sa grafika za entropiju i sa grafika za entalpija-entropija..4 Odrediti promene entropije iz tabela za vodenu paru.6. .1 Definisati:.1 Rankeov ciklus i koeficijent korisnog dejstva..2 Izentropski koeficijent korisnog dejstva..3 Vilanov zakon..4 odrediti toplotni koeficijent korisnog dejstva..5 izentropski koeficijent korisnog dejstva..2 Korišćenjem grafika entalpija-entropija odrediti stanje vodene pare.7. .1 Opisati:.1 Orsat aparaturu..2 analizu izduvnih gasova..2 Analizirati konverziju zapremine u masu..3 Odrediti količinu CO2 u izduvnim gasovima. Kao za modul 1 Kao za modul 1 MODUL 5 Razumeti teoretske principe termodinamike i toplotnih mašina.1. Osobine vodene pare2. Vodena para, postrojenje i kotlovi. 1. .1 Opisati:.1 suvu frakciju..2 prigušenje..3 razdvojeni i prigušeni kalorimetar..4 uticaj vazduha u kondenzatoru za vodenu paru..2 Objasniti tabele za vodenu paru..3 Definisati:.1 zasićenu, vlažnu, suvu i pregrejanu vodenu paru..2 unutrašnja energija, entalpija, specifična zapremina.2. .1 Opisati:.1 turbine: akciju i reakciju..2 pad pritiska i brzine u više faza (stepena) pojedinačno i zajedno..3 kombinacija faza (stepeni)..4 određivanje toplotne, mehaničke i ukupne efikasnosti u zavisnosti od glavnih pokretnih delova i njihove izlazne snage..5 mlaznice..6 odrediti dijagrame brzine, vektorski prikazati kao i sile na lopaticama turbina..7 kotlovske plamene cevi i cevi za vodu..8 različiti tipovi kotlova za vodu..9 kotlovsko napajanje..2 Odrediti:.1 kapacitet i ekvivalent stvaranja pare u kotlu..2 koeficijent korisnog dejstva parnog kotla..3 Razumeti toplotni bilans kotla i opitnog motora. Kao za modul 1 Kao za modul 1 .1 Razumevanje tabela za paru..2 Definisanje:.1 zasićenu, vlažnu, suvu i pregrejanu vodenu paru..3 unutrašnja energija, entalpija, specifična zapremina.2.1 Opisati:.1 turbine: akciju i reakciju..2 pad pritiska i brzine u više faza (stepena) pojedinačno i zajedno..3 kombinacija faza (stepeni)..4 određivanje toplotne, mehaničke i ukupne efikasnosti u zavisnosti od glavnih pokretnih delova i njihove izlazne snage..5 mlaznice..6 odrediti dijagrame brzine, vektorski prikazati kao i sile na lopaticama turbina..7 kotlovske plamene cevi i cevi za vodu..8 različiti tipovi kotlova za vodu..9 kotlovsko napajanje.Odrediti:.1 kapacitet i ekvivalent stvaranja pare u kotlu..2 koeficijent korisnog dejstva parnog kotla..3 promene rastvorenih materija..3 Razumevanje toplotnog bilansa kotla i opitnog motora.3. Hlađenje. 3. .1 Opisati:.1 radni ciklus hlađenja..2 dejstvo hlađenja..3 hlađenje i njegove osobine..2 Odrediti:.1 koeficijent dejstva..2 svojstva rashladnih fluida iz tablica.3. .1 Opisati:.1 radni ciklus hlađenja..2 dejstvo hlađenja..3 hlađenje i njegove osobine..2 Odrediti:.1 koeficijent dejstva..2 svojstva rashladnih fluida iz tablica.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

INŽENjERSKO CRTANjE

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 Razumevanje i primena principa tehničkog crtanja.1. Tipovi crteža.2. Crtež.3. Crtanje projekcija.4. Razvijanje.5. Zavojnica i zavrtnjevi.6. Blokirajući i zadržavajući uređaji.7. Zakovice-tipovi veze.8. Zavareni spoj.9. Dimenzionisanje.10. Tolerancije11.Geometrijske tolerancije.12.Ekscentri.13 Ležajevi, zaptivke i maziva.14. Vežbe za crtanje 1. .1 Objasniti sledeće: opšta pravila sastavljanja, komponente, crtanje..2 Čuvanje crteža: ormar, kompjuter i mikrofilm..2 Crtanje linija i tangenti kao primera..3 Pokazati prvu i treću projekciju uključujući skrivene detalje..1 Kompletirati ortogonalne projekcije sa presecima..2 Crtanje izometrijske projekcije i kose projekcije..4 Crtanje razvoja pri preseku krugova, kupe, kvadrata, piramide, prelaz kvadrata u krug..5.1 Definisati i objasniti levi i desni navoj, terminologiju navoja, tipove navoja, višehodne navoje, šestostrana navrtka..2 Crtanje navoja, navrtke, brezona, čivije, podloške..3 Definisati i objasniti inbuse i mašinske vijke..6.Objasniti:.1 ravan osigurač: Simondsova blokirajuća navrtka, kočnica, elastična i žičani osigurač..2konične čivije, račvaste čivije, osovinice i rascepke žičane i vazdušni klipsevi..7. Objasniti:.1različite zakovice, slepe zakovice, slepi tiplovi..2 4 vrste zakovičnog spoja..3 torban zavrtanj..8 Opisati različite postupke zavarivanja i simbole..9 Jednostavno opisati dimenzionisanje i dimenzije komponenti sa odgovarajućim standardima..10 Opisati graničnu meru i naleganje, tolerancije, osnove, važeću nominalnu veličinu, prvu i selektivnu montažu..11.Opisati geometrijske tolerancije dajući simbole..12 Konstrukcija bregova koji daju jednaku brzinu i održavaju periodičnost pogonjenog dela. .13 Objasniti:.1 klizne ležajeve, tvrde ili sa oblogom i stabilne ležajeve..2 osobine maziva i različiti tipovi ležajeva..3 Kuglični i ležajevi sa valjcima sa radijalnom i aksijalnom nosivošću, konusni..4 prateće zaptivke: filcane zaptivke, gumene zaptivke, ne gumene zaptivke, zaptivanje sa strane, V- prstenaste zaptivke..5 maziva za ležajeve, ležaj sa čaurom kuglični i buričasti, osobine različitih maziva..14.1 Napraviti inženjerski crtež koristeći: preseke u dve paralelne ravni: obrnuti, tanak, deo, polupresek, skrivene detalje, simboli, površinske obrade, ugaone i pomoćne dimenzije, osne kote i glavne linije, korak i prečnike, navoje, šrafure, detalji. .2 Koristiti odgovarajuće aplikacije iz lekcija 1 – 13. Ispit i procena dokaza dobijenog na osnovu kompletnih tehničkih crteža. Pokazati kompletne i konkretne informacije pomoću tehničkih crteža.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

ELEKTRONIKA I ELEKTROTEHNIKA

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 Razumeti i primeniti principe elektriciteta1.Teorija o elektronu2.Dijagrami i simboli3. Teorija elektrike4.Električni instrumenti i potrebni testovi5.Rad, energija i snaga6.Električna bezbednost7.Provodnici8.Izolacija9.Baterije (Akumulatori)10.Magnetizam i elektromagnetizam11.Elektromagnetska indukcija12. Generatori i motori13. AC alternatori i motori14. Naizmenična struja15.Transformatori16.Prenos (distribucija)17.Zaštita18.Kablovi19. Održavanje20. Impedansa i induktansa21.Rasveta 1. .1 Objasniti sledeće: atomi, molekuli, joni, provodnici, element jonizacije..2 Opisati:.1 protok struje u provodniku i kolu.2 Razlika potencijala.3 provodnici i izolatori sa primerima.3 Objasniti sledeće termine iz elektrike sa odgovarajućim simbolima: struja, volt, jednosmerna i naizmenična struja, statički elektricitet, otpor, pad napona2. .1 Nacrtati jednostavno strujno kolo koristeći ispravne simbole za elektro komponente..2 Objasniti paralelnu i rednu vezu kola.3. .1 Definisati sledeće: Omov zakon, Kirhofov zakon..2 Objasniti upotrebu Vistonovog mosta..3 Izračunati napon, struju ili otpor u paralelnom ili rednom kolu.4. .1 Skicirati i objasniti jedinice i primenu:voltmetar i ampermetar..2 Objasniti:.1 upotreba paralelnih i rednih otpornika..2 koristiti sledećeu opremu: ispitivač izolacije i ispitivač struje, multi ispitivač.5. .1 Objasniti, sa odgovarajućim simbolima, razliku između rada, energije i snage..2 Izračunati energiju i rad..3 Primeniti jednačine koje se odnose na napon, struju , snagu i rad..4 Opisati prelaz toplotne energije u električnu energiju.6.1 Opisati električni udar, bezopasan napon i bezbednu predostrožnost7. .1 Objasniti glavne činioce otpora provodnika..2 Odrediti vrednost otpora provodnika..3 Objasniti i izračunati temperaturni koeficijent s obzirom na konstantan otpor čistih metala, ugljenika, germanium silikona..4 Uporediti različite otpore sa porastom temperature provodnika i poluprovodnika.5 Objasniti upotrebu termistora8. .1 Definisati termin izolator i njegovu upotrebu..2 Opisati:.1 protok i uticajne faktore otpora izolacije..2 opšte fizičke karakteristike izolacionih materijala.9. .1 Opisati:.1 galvansku ćeliju, primarne i sekundarne ćelije..2 olovne i alkalne akumulatore..3 punjenje, održavanje i opasnosti u vezi sa baterijama-akumulatorima.10. .1 Opisati prirodni i veštački magnet, magnetizam, magnetske materijale, magnetsko polje, magnetni fluks i gustinu magnetnog fluksa..2 Definisati silu u provodniku koji se nalazi u magnetskom polju..3 Izračunati jačinu polja, struju provodnika i efikasnu dužinu provodnika.11. .1 Opisati elektromagnetsku indukciju i njenu primenu..2 Objasniti:.1 uticaj na indukovani napon od magnetnog fluksa, broja namotaja u kalemu i broj presecanja linija provodnika/fluksa..2 .2 vezani fluks, Faradejev i Lencov zakon, nepokretan, zajednička i samoindukcija, dinamička indukcija.12. .1 Upotreba Flemingsovog Pravila ruke..2 Objasniti, sa skicama funkcije: el. Delovi, komutator, klizni prstenovi, četkice, polje namotaja, polovi i međupolovi..3 Opisati:.1 varijacije u prostom vezanom generatoru..2 Šant kola i primena rednih i spojnih DC motora..3 svrha startera DC motora..4 DC kola za pobudu generatora i crtanje krive opterećenja..5 dva tipa namotaja za DC generatore.13.1 Opisati:.1 AC napon sa poštovanjem značenja kvadratnog korena, vrednosti pika..2 3 fazni generator i 3 fazni alternator povezani u zvezdu..3 generator sa polovima..4 pobuda, automatska regulacija napona, usklađivanje redosleda, pralelni rad, hlađenje..5 sistem rada generatora u slučaju opasnosti..6 komponente jednofaznog i trofaznog indukcionog motora i osnove rukovanja..7 grafici zavisnosti: brzina-snaga i struja opterećenje..8 mrežni starter, starter zvezda-trougao, rad motora vezanog u zvezdu, starter autotransformatora..9 zaštita i razlozi za to; za osigurače, prekomerna struja releja, prekostrujni prekidač, toplotni releji, termistori, faza otvorenog kola, podnaponski prekidač..10 termin: monofazni..11 način promene brzine..12 Vard – Leonardov pogon i principi motora promenljive frekvencije..2 Objasniti da je frekvencija proporcionalna brzini rotacije.14. .1 Opisati AC generator kao rotaciju kalema sa žicom u magnetnom polju stvarajući u određenom položaju napon u obliku talasa..2 Objasniti:.1 odnos između trenutnog napona, brzine provodljivosti i sinusa pokazanog ugla σ..2 srednja kvadratna (rms) vrednost..3 Definisati frekvenciju i odgovarajuće jedinice i simbole..4 Opisati:.1 kolo trofazne struje..2 fazna razlika između napona i struje..5 Razviti izraz e=Blv iz koga sledi e=E max sine σ i potvrđuje σ = sin σ E max i superponirati stepene i radijane za sinusni talas..6 Izvesti zaključak e = E max sin 2 ft. i izračunati trenutni napon..7 Skicirati dva sinusna talasa sa istom frekvencijom ali različitom ampiltudom i tazličitim fazama..8 Skicirati dva sinusna talasa sa istom frekvencijom ali različitom ampiltudom i tazličitim fazama.15. .1 prinstipi za konstrukciju i rukovanje transformatorima..2 oblici vezivanja transformatora: zvezda-zvezda, trougao-trougao, zdezda-trougao, trougao-zvezda..3 provera transformatora i podrazumevano održavanje.16. .1 Opisati:.1 namenu prekidača, automatski osigurači i osigurači..2 izvori električne mreže u slučaju hitnosti i sistemi snabdevanja..3 izolovani sistemi i uzemljeno – neutralni sistemi..2 Objasniti:.1 otvoreno kolo, zemni i kratki spoj..2 neispravno uzemljenje i njegovo otkrivanje.17. .1 Opisati:.1 zaštita i razlozi za njenu primenu..2 3 tipa prekostrujnih zaštitnih releja.2 Objasniti:.1 lomljivi veliko kapacitativni osigurači..2 ograničeni prekid struje, podnapona i zaštita povratne snage..3 opasnost pri zameni pregorelih osigurača, ulazni prostor blizu sabirnica i otvoreni razvodni ormari..4 razvodna tabla transformatorskih instrumenata.18. .1 Opisati:.1 materijali i razlozi za sledeće kablove: provodnici, izolacioni materijali i obloga..2 otpor i zašto terminali trebaju da budu obezbeđeni i zaključani.19. 1 Opisati:.1 sistem izolacije, zamena ugljenih četkica i otpor izolacije..2 održavanje automatskih osigurača i rukovanje, prekidi i brave.20. Objasniti:.1 impedansa, dati simbole induktanse i reaktanse..2 efekat faktora snage u odnosu na utrošenu snagu.2 Porediti:.1 AC impedansu i DC rezistancu..2 uticaj u AC i DC kolima od jednostavnog otpora, otpora u kalemu i u kalemu od gvožđa..3 odnos između impedanse, napona i struje..4 Skicirati:.1 trougao impedanse sa faznim uglovima..2 samo za otpor, grafike kola induktanse i faktora snage..3 fazne dijagrame za kola induktanse i objasniti napredovanje ili zaostajanje struje ili napona..5 Opisati da je faktor snage kosinus ugla snage.R.6 Upravljanje napajanjem = V x l x z or V x l cos σ21. Opisati:.1 sijalica sa užarenim vlaknom, gasna lampa, fluorescentno svetlo..2 sigurnosna lampa otporna na vodu, gasove i olovno svetlo. Ispit i procena dokaza dobijenih iz teorijske nastave, kao i prateće laboratorijske opreme ili praktične obuke u radionici. Prikazati jasnu teorijsku i praktičnu primenu elektriciteta. MODUL 2 1 Ulje, gas i hemikalije 1. Objasniti:.1 4 klase tankera.2 korišćenje el. opreme i delova za opasne i bezopasne prostore na tankerima..3 pojam unutrašnje bezbednosti, zaštita od vatre..2 Navesti opasnosti na koje se nailazi pri korišćenju neadekvatne el. opreme u opasnim ili rizičnim prostorima. Kao za modul 1 Kao za modul 1 MODUL 3 Razumeti teoretske principe elektriciteta i elektronike, primena na opremu i mašine na brodu 1.Električna kola2.Elektroliza i sekundarne ćelije3.Elektromagnetizam, elektromagnetska indukcija i prosto magnetsko kolo4.Elektronika5.Uređaj za jednosmernu struju6.Teorija naizmenične struje7.Instrumenti8.Distribucija.9.Mašine za naizmeničnu struju. 1. Definisati:.1 jedinice: Amper, Om i Volt.2 razliku između elektomotorne sile (EMS) i razlike potencijala..3 Omovi i Kirhofovi zakoni..4 snaga i energija..5 specifičan otpor..6 odrediti temperaturni koeficijent otpora..7 odrediti otpor provodnika, uticaj dužine provodnika i površine, materijal i temperaturu..2 Odrediti:.1 kod jednostavnih rednih i paralelnih kola:a) EMS: b) struju; c) otpor..2 vrednosti nelinearnih otpornika u paralelnoj vezi sa konstantnom vrednošću otpora.3. Objasniti:.1 dvožični DC distributivni sistem.2 različiti tipovi izolatora i izolacije..3 Vitstonov most, laboratorijski prikaz šeme Vitstonovog mosta..4 otpornost pirometara i mernih traka.2. .1 Objasniti:.1 teoriju elektrolitičke disocijacije primenjenu na zajednički ratsvor..2 elektroliza..3 elektrolitske ćelije u kiselini i bazi..4 konstrukcija i principi rukovanja sa elektrolitičkim ćelijama..5 procedure održavanja i punjenja ćelija..6 odrediti ostvareni Vat-sat i Amper-sat..7 odrediti povratnu EMS od elektrolize, otpor elektrolita i utrošenu snagu tokom elektrolize..8 elektomotorne serije i polarizaciju..9 Faradejev zakon kvantitativne elektrolize..10 elektro-hemijski ekvivalent, hemijski ekvivalent, valencija i atomska težina.3. .1 Objasniti:.1 prostu magnetsku teoriju, magnetsko polje, linije sila, jačina polja i osetljivost polja..2 odrediti magnetno polje nastalo usled struje u sledećim provodnicima: pravolinijski, petlja, kalem i solenoid..3 uticaj gvožđa na magnetizam..4 magnetska pokretačka snaga (mps) i otpornost..5 propustna moć praznog prostora..2 Definisati:.1 relativan smer polja i struje..2 Faradejevi i Lorencovi zakoni i struja..3 statička indukcija..4 odrediti fluks i indukciju..3 Odrediti:.1 veličinu i smer indukovane EMS..2 proizvedena sila u strujnim kablovima..4 Utvrditi da je B = u. H..5 Nacrtati krive B/H i u/B/4. .1 Objasniti:.1 atom, struktura atoma i vezivanje..2 elektronske cevi, (vakuumske cevi)..3 emisija elektrona..4 detalji vakuumske diode, statičke i dinamičke karakteristike..5 linijski opterećena dioda kao ispravljač..6 jonizacija..7 konstrukcija i upotreba sijalice, fluorescentne sijalice (visokog i niskog pritiska) katodna lampa, katodni oscloskop..8 rukovanje sa katodnom cevi uključujući fokusiranje, defleksiju i vremensku bazu.9 poluprovodnici..10 kontrola provodnika, unutrašnji provodnici, prljavi ili spoljašnji provodnici, P i N tip, Germanijum, P-N spoj..11 diodni spoj, napredna i povratna sprega i diodna karakteristika..12 rukovanje ispravljačem uključujući statičke i dinamičke operacije.5. .1 Objasniti:.1 principi stvaranja DC..2 konstrukcija DC generatora..3 talasasti i kružni namotaji..4 karakteristika opterećenja za stalni magnet generatora, generator pojedinačne pobude, paralelno spojen generator i redno spojen generator i kombinovana veza..5 kritično opterećenje..6 redna, paralelna i kombinovana (kvar motora)..7 samopobuda..8 karakteristike opterećenja svih DC motora..9 DC pokretač..10 kontrola brzine DC motora..2 Primene:.1 EMS i jednačina pada napona 6. .1 Objasniti:.1 proste periodične talase..2 frekvenciju, amplitudu, trenutne, maksimalnu i rms vrednost, faktor forme i pik faktor..3 sinusoidne naizmenične količine, trigonometrijske i fazne količine..4 kondenzator..5 odnos između otpora, reaktanse i impedanse..2 Odrediti:.1 sabiranje i oduzimanje naizmeničnih količina..2 uticaj induktanse na kolo..3 uticaj kapacitativnosti na kolo..4 vrednosti induktanse (induktivnog otpora) i kapacitanse na rednim i paralelnim kolima..5 snaga prostog faznog kola.7. .1 Opisati:.1 principi rukovanja i funkcionisanja AC i DC instrumenata i releja..2 ispravljači i pretvarači..2 Odrediti vrednosti za paralelni i serijski otpor za povećanje dometa merenja.8. .1 Opisati:.1 brodski distribucioni sistem za AC i DC instalaciju..2 zaštitni uređaji..3 konstrukcija kabla i instalacije.9. Dati jednostavna objašnjenja, konstrukcija i zaštita alternatora, indukcioni kavezni motori i jednostavni fazni transformatori..2 Objasniti:.1 paralelni rad i teoriju sinhronizacije..2 sistem startovanja, zvezda, trougao..3 fazna snaga. Kao za modul 1 Kao za modul 1 Razumeti teoretske principe elektriciteta i elektronike, primena na opremu i mašine na brodu 1. Električno kolo.2.Elektromagnetska indukcija i magnetska kola.3. Elektrostatika4.Elektronika5. AC teorija sistema tri faze.6.DC mašine7.AC mašine 1. 1 Opisati slaganje i Tavanijevu teoremu o problemima u kolima (mrežama)..2 Rešiti problem kola koje uključuje nelinearne elemente.2. Opisati:.1 uzajamna induktivnost..2 histerezis petlja i gubici koji se odnose na gubitke od uticaja gvožđa..3 gubici vrtložnih struja..4 kompozitna magnetna kola; serijske i paralelne veze..5 fringing efekat i protok..2 Odrediti:.1 čuvanje energije u električnim poljima..2 primena vremenske konstante, B/H i B/Amper namotaja po metru i uticaj na prosto magnetno kolo sa uključenim vazdušnim prostorom..3 primena i postupak promene napona i struje u el. kolu uključujući induktansu i otpornost.3. Opisati:.1 tipove kondenzatora..2 odrediti silu elektrostatičkog polja, elektrostatičkog fluksa i gustinu fluksa..3 odrediti relativnu i apsolutnu dielektričnu konstantu Er i e..4 odrediti struju punjenja i pražnjenja serijske i paralelne veze kondenzatora sa otpornikom sa DC napajanjem..5 stvaranje elektrostatike..2 rešiti problem kondenzatora u prostoj paralelnoj i rednoj šemi..3 Odrediti skupljenu energiju u kondenzatorima.4. Opisati:.1 karakteristike tranzistorskog spoja..2 uticaj povratnog napona na napredovanje pojačavača, ulazna i izlazna impedansa..3 odrediti ispravljanje..4 dati karakteristiku tiristora i Zener diode.5.1 Definisati odnos napona i struje..2 Odrediti i primeniti struju, napon, snagu ćelije, faktor snage za RLC kola..3 Opisati:.1 impedansu trougla..2 poboljšanje faktora snage..3 rezonansa.. 4 sistem startovanja u obliku zvezde i trougla.6. Opisati:.1 reakcija armature..2 kontrola brzine i efikasnost mašine..3 sistem Vard-Leonard..4 primena DC motora za različite poslove..5 starteri motora za automatsko rukovanje..2 kompletan proračun za startovanje.7.Opisati:.1 principe, konstrukciju i zaštitu, cilindrični alternatori i alternatori bez četkica..2 odrediti jednačinu EMS..3 automatski regulator napona za alternatore..4 obrtno magnetno polje..5 odnos između frekvencije, broja polova i brzine mašine..6 principi, konstrukcija i zaštita indukcionih motora.Klizni, rotor EMS i frekvencija..8 nacrtati krivu moment-brzina za različite motore..9 načini startovanja..10 principi i konstrukcija jednog faznog transformatora..11 automatski transformator i strujni transformator..2 definisati jednačinu EMS i efikasnost.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

POZNAVANjE OSNOVA TEHNIKE U POMORSKOJ INDUSTRIJI

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI MODUL 1 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije.Održavanje bezbedne straže mašinskom odeljenjuRad glavnih i pomoćnih mašina zajedno sa sistemom kontrole.Rukovanje električnim, elektronskim i kontrolnim sistemima. Održavanje i popravka električne i elektronske opreme.Odgovarajuća upotrebu ručnog alata, alatnih mašina i mernih instrumenata za proizvodnju i popravku na brodu.Održavanje i popravka brodskih mašina i opremeOdržavanje i popravka brodskih mašina i opreme(nastavak) 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2. Razumevanje rada i operacija brodskih pomoćnih mašina i brodskog propulzivnog sistema.1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije Vršenje brodske straže:1. postupci preuzimanja brodske straže: odgovornost člana brodske straže, postupak preuzimanja straže, provera tačnosti brodskog dnevnika.2. postupak predaje brodske straže novom članu broske straže, aspekti duple provere, obaveštavanje o promenama koje su nastale tokom straže ili o nezgodama, saveti u vezi nezavršenog posao.3. Pisanje dnevnika brodske mašine: razumevanje osnovnih radnih parametara, gornja i donja granica, beleženje događaja tokom straže, promene u beleženju tokom perioda pripravnosti.4. Obavezni postupci koji se sprovode tokom vršenja straže: pregled svih prostorija u mašinskom prostoru koristeći sva čula tokom obilaska, posebna odgovornost straže, UMS operativne razlike.5. Neuobičajeni uslovi u mašinskom prostoru: postupak u slučaju otkaza ili gašenja pomoćnih sistema, postupak u slučaju požara, nadgledanje napuklih cevi koje cure, izlivanje ulja, itd., iznenadni otkaz glavnog motora.6. Priprema za isplovljenje: osigurati svu nepričvršćenu opremu, obezbediti dovoljno kiseonika, goriva, ulja za podmazivanje i cirkulacionu vodu, putem zagrevanja, pokrenuti glavne i pomoćne motore, testiranje alarma, telegraf i kormilarski točak, pripremiti glavni motor, itd.7. Priprema za uplovljavanje u luku, procedure za usporavanje, testiranje telegrafa, pomoćne uređaje staviti u pripremno stanje, provera boca za vazduh, preći na režim straže.Upravljanje ljudskim resursima u mašinskog prostora.Poznavanje principa upravljanja ljudskim resursima mašinskog prostora, uključujući:.1 raspodela, dodela sredstava i prioriteta.2 efikasna komunikacija.3 pouzdanost i rukovođenje.4 sticanje i održavanje situacione svesti.5 razmatranje timskog iskustvaOsnovna konstrukcija i principi rada mašinskog pogona, uključujući:.1 brodski dizel motor.2 brodska parna turbina.3 brodska gasna turbina.4 brodski kotao.5 vratilni vodovi uključujući i propeler.6 ostali pomoćni sistemi, uključujući različite pumpe, kompresore za vazduh, prečistače, sistem pitke vode, izmenjivač toplote, frižider, klima uređaj i sistem za ventilaciju.7 kormilarski uređaj.8 sistem automatske kontrole.9 protok fluida i karakteristike ulja za podmazivanje, lož ulja i rashladnog sistema.10 palubni uređajiProcedure za bezbednost i u hitnim slučajevima pri radu mašina pogonskog postrojenja, uključujući sistem kontroleInstrumentacija i kontrola:Samo instrumenti koji su trenutno u upotrebi na brodu mogu se koristiti. Odnosi sa na principe rukovanja i konstruktivne detalje.1. Merači pritiska, barometri, manometri: U-cev, bunar, čelični plivajući ponton. Burdonove cevi: C, spiralna i zavojna cev. Električni tipovi: merne trake, piezo električni merači.Merači tipa dijafragmi i mehova.Upravljačka jednica diferencijalnog pritiska.2. Merači temperature: tečnost u staklenom sudu, tečnost u čeličnom sudu, sistemi napunjeni parom i gasom. Bimetalni termometri, termo parovi, otporni termometri-termostati.3. Merenje protoka: merač nadpritiska, merači tipa rotora i zupčanika. Merači brzine protoka: otvor, venturi, merači tipa elektro-magneti.Osnovna konfiguracija i principi rada sledećih električnih, elektronskih i kontrolne opreme:.1 Električna oprema:.a generator i distributivni sistemi.b priprema, startovanje, paralelno i naizmenično preko generatora.c električni motori uključujući startne metodologije .d instalacije visokog napona.e sekvencijalna upravljačka kola i pripadajući uređaji.2 Elektronska oprema:.a karakteristike osnovnih elektronskih kola.b dijagram toka automatskih i kontrolnih sistema.c funkcije, karakteristike i svojstva kontrolnih sistema za delove mašina, uključujući kontrolu rada glavnog propulzivnog postrojenja i automatsku kontrolu parnog kotla3 Sistemi kontrole:.a različite metodologije automatske kontrole i karakteristika.b Proporcionalno-integralno-izvedena (PID) kontrolna karakteristika i zajedničkih uređaja za procesnu kontroluZahtevi za bezbedno obavljanje poslova na brodu.Električni sistemi, uključujući bezbednu izolaciju električne opreme su potrebni da bi osoblju bio dozvoljen rad na takvoj opremi.Održavanje i popravka opreme el. sistema razvodnog ormara, el. motora, generatora i DC električnih sistema i opreme.Otkrivanje kvarova, grešaka i preduzimanje mera da se kvarovi preventivno otklone.Konstrukcija i funkcionisanje el. testova i merne opreme.Uloga i karakteristike testova sledeće opreme i njihove konfiguracije:.1 sistem nadgledanja.2 uređaji automatske kontrole.3 zaštitni uređajiPrikazivanje električnih i jednostavnih elektronskih šema.Karakteristike i ograničenja materijala korišćenih u konstrukciji i popravci brodova i opreme.Karakteristike i ograničenja u procesima korišćenim za proizvodnju i popravku.Razmatranje svojstva i parametara u proizvodnji i popravci sistema i komponenti.Metode za sprovođenje bezbedne popravke hitno/privremeno.Bezbednosne mere koje treba preduzeti da se osigura bezbedno radno okruženje i za upotrebu ručnog alata, alatnih mašina i mernih instrumenata.Upotreba ručnog alata, alatnih mašina i mernih instrumenata.Upotreba različitih tipova zaptivki i pakovanja.Bezbednosne mere koje treba preduzeti za popravku i održavanje, uključujući bezbednu izolaciju brodskih mašina i potrebne opreme.Odrediti osnovno znanje iz mehanike i potrebne veštine.Održavanje i popravka, kao što je rasklapanje, podešavanje i ponovna montaža mašina i opreme.Upotreba određenih specijalnih alata i mernih instrumenata.Projektovanje karakteristika i izbor materijala u konstrukciji i opremi.Tumačenje tehničkih crteža i priručnika.Tumačenje šema cevovoda, hidraulike i pneumatike.Materijali:Proizvodnja gvožđa i čelika: naglasak je stavljen na kvalitet materijala koji se dobija iz različitih peći. Visoka peć, kupola, pudlovanje unutar peći.Besemerov proces, kiseonik-vazduh, otvori-ognjište, električni luk i visoki elektrofrekventni procesi, vakuumsko topljenje i livenje.Osobine gvožđa i čelika:tvrdoća, čvrstoća, žilavost,4. Test aksijalnog naprezanja, test pritiska, test zamora materijala.5. Žilavost, krutost.6. Proces proizvodnje i obrade: livenje, kovanje, valjanje, izvlačenje, istiskivanje.7. Kaljenje, otpuštanje, žilavost, meko žarenje, normalizacija, oslobađanje napona, stabilizacija, kaljenje površina, cementacija.8. Osobine legiranja i efekti: legirajući elementi, mangan, nikl, hrom, volfram, molibden, vanadium, silicium, bakar, olovo, kobalt, bor, titanium.9. Obojeni metali koji se koriste na brodovima: aluminijum, bakar, olovo, platina, kalaj, cink, mesing i bronza, bakar-nikl bronza, aluminijum-nikl bronza, beli metal i ostali metali za ležajeve.10. Pogodnost gore pomenutih metala na otpornost na koroziju, zamor, toplotu, nagrizanje, puzanje i kavitaciju.11. Sposobnost livenja i popravke ovih metala.12. Nemetalni materijali koji se koristena brodovima: plastika i ostali veštački materijali, ugljenik, guma, azbest, keramika.13. Osobine i primene gore pomenutih materijala.14. Glavni efekti na fizičke osobine materijala koji se koriste u konstrukciji mašina i kotlova pri različitim vrstama obrade. Mehanički test kojim su ovi materijali obično izloženi.15. Korekcija kvarova ili nezgoda nastalih usled grešaka u materijalu.16. Povremene ili stalne popravke u slučaju poremećaja ili totalnog loma.Parno postrojenje i pomoćni sistemi:1. Kotlovi: brodski kotlovi različitih modernih konstrukcija, tipovi glavnih i pomoćnih kotlova, generatora pare i ekonomajzeri izlaznog gasa.2. Konstrukcija: rezervoar kotla, cevovod kotla, ekonomajzer, pregrejači, predgrejači vazduha, duvanje čađi i kolektor čađi, montaža kotla, postavljanje sigurnosnih ventila i merača vode, oprema za sagorevanje.3. Rukovanje: pakovanje kotla, punjenje kotla i podizanje pare, (damf kotla), mere predostrožnosti prilikom otvaranja ventila za paru, uzrok i opasnost od udarnog dejstva vode, ispravan metod pražnjenja vodokaznih stakala, rukovanje kotlovskom armaturom i montažom, sa specijalnom stručnošću za merače vode i sigurnosne ventile, rutinski radovi pri pregledu i vođenju dnevnika, isključenje kotla na kraći period, isključenje kotla na duži period, gašenje, pražnjenje i otvaranje za remont. Kontrola dvodenog i gasnog dela, da li imaju oštećenja, pranje ložišta vodom.4. Delovanje u slučaju nezgode: visok ili nizak nivo vode, curenje cevovoda ili plašta kotla, povratni udar, požar od čađi u predgrejaču, curenje ulja i vatra frontalnog dela kotla.5. Turbine: tipovi turbina, reakcijska turbina, impulsna turbina, pritisak mešavine, brzina mešavine, pritisak-brzina mešavina, impulsno – reakcijska.6. Konstrukcija lopatica, rotora, strujnica, mlaznice, lavirintske zaptivke, parne zaptivke, prednji i zadnji kontrolniventili, sigurnosni prekid, mali vakuum, gubitak ulja za podmazivanje, preokret rotora, prekoračenje brzine, zupčanici i prenosna kutija, spojnice.7. Rukovanje: zagrevanje tokom izlaska na more, povećanje brzine na maksimum, rutinska inspekcija pogledom.8. Zatvoren sistem napajanja: kondenzator, usisne pumpe, vazdušni ejektor, rashladna voda, topli izvor, deaerator, napojna pumpe, hladnjak odvoda, zaptivke, kondenzator pare, grejači, napojne vode.9. Napojna voda: proizvodnja destilovane vode, isparivač, formiranje kamenca i korozije, formiranje vode za kotao i rutinski testovi, kaustična krtost, izvori kontaminacije, mere i sile predostrožnosti.Sistem prenosa snage:1. Konstrukcija i rukovanje: aksijalni ležaj, vratilni ležaj, statva, vratila, tipovi vodenih i uljnih maziva, zaptivke statve vratila, propeleri, nepromenljive lopatice, izrada i kontrola nagiba, šotel i azimutni propulzivni sistemi.Pumpe i pumpni sistemi:1. Tipovi pumpi: klipne, jednostruko i dvostruko delujuće, zupčaste, pužne, krilne, pumpe sa kontrolom izlaznog pritiska, centrifugalne pumpe, usisne vazdušne pumpe, tipovi ventila i oprema na boku broda.2. Objasniti pumpne sisteme pomoću skica: kaljužni sistem, separator za ulje i vodu, raspored kaljužnih pumpi za hitne slučajeve (pumpe spasa) balastni sistemi, predostrožnost od naplavljivanja, brodski sitem hladne vode, generatori sveže vode, brodski sistem tople vode, kaloriferi, sanitarna voda, sistem muljne i otpadne vode.3. Upravljanje i upotreba ventila, cevovoda, spojeva, priključaka i ugrađenih bezbednosnih uređaja.Brodska električna oprema i sistemi:1. pripremanje, startovanje i rad dizel i gasnih turbina.2. Paralelna veza alternatora i gneratora.3. rukovanje vratilnim generatorom.Rashladni sistemi:1. Strukturni raspored, detalji i rad rashladnih mašina i pomoćnih mašina na brodu, kompresori, kondenzatori, isparivači, rasteretni ventili, spremnici za rashladnu tečnost, nepovratni ventil tečnosti, sredstvo za hlađenje, opasnost od rashladnog sredstva, maziva, uljni separator, opasnost od unutrašnjeg rashladnog prostora, CO2 gas. 2. Opisati ciklus hlađenja pomoću slika.Oprema za upravljanje brodom i manevrisanje:1. Kormilarski uređaj: tipovi kormilarskih uređaja, konstrukcija, iskustvo u upravljanju, provera pre izlaska na more, rukovanje kormilom u slučaju opasnosti.2. pramčani propulzori3. stabilizatori4. način manevrisanja i različite manipulacije vezane za manevrisanje.Bezbednost broda i oprema za bezbednost broda:1. Požar: prevencija i predostrožnost od izbijanja požara, tipovi vatre i način gašenja vatre, metode otkrivanja vatre, patroliranje, alarmna kola, instalacija fiksnih sistema.2. Opasnost od curenja iz tanka ulja (goriva), cevovodi, produkti gasa i isparenja, posebno u kaljuži i ostalim neprovetrenim prostorima.3. Predostrožnost od vatre ili eksplozije zbog ulja ili gasa.4. Temperatura paljenja.5. Osobine ekplozivnih gasova ili pare od goriva ili mazivih ulja pri mešanju sa vazduhom.6. Dejstvo dijafragmalnog žičanog merača i mesto gde bi trebalo postaviti takav uređaj.Gorivo i maziva:1. Lož ulje: produkti lož ulja, osobine, gustina, viskoznost, temperatura paljenja. Način čuvanja, tank oprema, dijafragmalni žičani merači, opasnost od prosipanja goriva, curenje i kontaminacija. Predostrožnosti koje treba preduzeti tokom obavljanja rutinskog pumpanja. Predostrožnost pri izvođenju radova u gorivnim tankovima. Prečišćavanje, prečistač, filteri.2. Maziva (ulja): životinjsko, biljno, mineralna i složena ulja. Načini čuvanja , filteri i prečistači, osnovi podmazivanja. Granično i hidrodinamičko podmazivanje. Dodatci mazivima i testovi za ulja za podmazivanje.3. Predostrožnost protiv vatre ili eksplozije zbog ulja ili gasa: osobine eksplozivnih gasova ili pare dobijene od goriva i ulja za podmazivanje kada se mešaju sa vazduhom.Projektovanje i održavanje pomoćnih uređaja:1. Strukturni raspored, pojedinosti i procesi kormilarskih mašina i transmisija, rashladnih mašina, hidrauličnih mašina, kao i gasnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se koriste za hitne slučajeve i pomoćne mašine na brodu.2. Detalji konstrukcije i upravljanje.3. Rukovanje i održavanje različitih delova mašina.4. Detalji konstrukcije i rad sa kompresorom za vazduh.Održavanje broda i upravljanje:1. Pregled mašina i trupa: razlozi za pregled, uporediti statutarne preglede i preglede za klasu, priprema za preglede.2. Tehnike pregleda: pregled pre rasklapanja, zabeležiti bitne činjenice, neuobičajena merenja.3.Kontrola stanja i performansi: tumačiti promene u očitanju instrumenata na mašinama, tehnike kontrole vibracije.4. Statutarna (zakonom propisana) odgovornost glavnog inženjera, drugi inženjer i brodski inženjer u smeni na inženjerskoj straži.5. Privremene ili stalne popravke u zavisnosti od kvara.6. Metode koje se bave habanjem mašina i kotlova. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajućeIspit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:.1 odobrene obuke u radionicama.2 odobrenog praktičnog iskustva i testova.3 odobrene prakse tokom službe na brodu..4 odobrene prakse tokom obuke na brodu Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:.1 odobrene obuke u radionicama.2 odobrenog praktičnog iskustva i testova.3 odobrene prakse tokom službe na brodu..4 odobrene prakse tokom obuke na brodu Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:.1 odobrene obuke u radionici .2 odobrenog praktičnog iskustva i testova.3 odobreno iskustvo u službi4.odobreno iskustvo broda za obuku1. Pismeni test i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža 1. Pismeni ispit i ocene dobijene od teoretske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji.Sredstva su namenjena i dodeljena prema potrebnim prioritetima za izvršavanje zadatakaKomunikacija je jasna i nedvosmislena u prijemu i otpremi.Sumnjive odluke i/ili radnje dovode do odgovarajućih promena Prepoznaje se efikasno lidersko ponašanje Član (članovi) tima razumeju trenutno i predviđeno stanje u mašinskom prostoru i ostalih sistema kao i spoljnog okruženja.Konstrukcija i radni mehanizmi se mogu objasniti i razumeti pomoću crteža/uputstva.1. Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji.Određene su mere za bezbedno obavljanje poslova na brodu. Obezbeđeni su izbor i upotreba ručnog alata, mernih instrumenata i opreme za testiranje i ispravna interpretacija rezultataRasklapanje, kontrola, popravka i ponovna montaža opreme su u saglasnosti sa uputstvima i dobrom praksom.Ponovna montaža i testiranje karakteristika je u saglasnosti sa uputstvima i dobrom praksom.Važni parametri za proizvodnju tipičnih brodskih komponenti se prepoznaju na svrsishodan način. Materijali se biraju na odgovarajući načinIzrada se izvodi sa određenim tolerancijama.Oprema, ručni alat i merni instrumenti se koriste prikladno i bezbedno.Bezbednosne procedure se poštuju. Alat i rezervni uređaj se bira na odgovarajući način.Rasklapanje, pregled, popravka i ponovno sklapanje opreme da je u saglasnosti sa uputstvima i dobrom praksom.Ponovno puštanje u rad i testiranje performansi je u saglasnosti sa uputstvima i dobrom praksom.Materijali i delovi se biraju na odgovarajući način.1. Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji 1. Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji 1. Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. MODUL 2 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije Praksa u vršenju brodske straže:1. mašinski prostor koji je povremeno bez posade, ustaljene tehnike i rad. Dodatna oprema za dojavu vatre. Nadgledanje alarma i opreme koja registruje-zapisuje događaje. Sistemi za sprečavanje curenje ulja iz cevovoda pod visokim pritiskom. Automatsko pražnjenje kaljuže. Duplirani pumpni sistemi, automatski start. Obezbeđenje prostora u kome nema posade. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Upravljanje propulzivnim postrojenjem. Karakteristike i operativni mehanizmi sledećih mašina i pripadajućih pomoćnih uređaja:.1 brodski dizel motor.2 brodska parna turbina.3 brodska gasna turbina.4 brodski parni kotao Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Odgovarajuće razumevanje i objašnjavanje delova konstrukcije i operativnih mehanizama. Plan i raspored operacija. Teorijsko znanje.Termodinamika i prenos toploteMehanika i hidromehanika.Propulzivne karakteristike dizel motora, parnih i gasnih turbina, uključujući i brzinu, izlaz i potrošnja goriva.Toplotni ciklus, termalna efikasnost i toplotni balans sledećih mašina:.1 brodski dizel motor.2 brodska parna turbina.3 brodska gasna turbina.4 brodski parni kotaoRashladni uređaji i rashladni ciklus.Fizičke i hemijske osobine goriva i maziva.Tehnologija materijala.Brodska arhitektura i konstrukcija uključujući i kontrolu oštećenja. Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Planiranje i priprema radnji odgovara parametrima pogonske instalacije i zahtevima za konkretno putovanje Efikasan rad, nadzor, izvođenje održavanja i procena bezbednosti pogonskog postrojenja i pomoćnih mašina. Praktično znanje.Pokretanje i zaustavljanje glavne propulzije i pomoćnih mašina, uključujući pripadajuće sisteme.Radna ograničenja propulzivnog postrojenja.Efikasan rad, nadzor, izvođenje održavanja i procena bezbednosti pogonskog postrojenja i pomoćnih mašina.Funkcije i mehanizam rada automatske kontrole glavnih motora.Funkcije i mehanizam rada pomoćnih mašina uključujući ali ne ograničavajući se na:.1 sistem razvoda struje.2 parni kotlovi3 prečistači ulja.4 rashladni sistemi.5 sistem pumpi i cevovoda.6 kormilarski sistem.7 oprema za rukovanje teretom i palubne mašine.Materijali:1. Obrada materijala: uticaj temperaturne obrade na kristalnu strukturu.2. Proizvodni procesi: struktura i osobine livenog metala, karakteristična oštećenja-defekti, promena osobina koje se dešavaju zbog zagrevanja ili hlađenja, oksidacija, zaostali naponi i lomovi, uticaj zavarivanja na strukturu i osobine osnovnog metala.3. Korozija: mehanizam korozije metala, metode za sprečavanje pojave korozije, sastav metala, katodna zaštita i zaštita farbanjem.4. Testiranje materijala: test zamora, površinske pukotine, penetranti i magnetni testovi sa opiljcima gvožđa, zvučni i ultra zvučni testovi, rendgenski (radiografski) testovi, X – zraci i testovi gama zrakova, testovi debljine metala.Instrumentacija i kontrola:1. Odrediti vratilnu snagu.2. Kontrola sistema, automatike i instrumentacije.3. Analiza i tumačenje informacija dobijenih od opreme za nadzor.4. Merenje vibracija: piezo električnim kristalom i instrumentima sa oprugama.5. Hemijski sastav instrumenata: kiseonik u napojnoj vodi, PH vrednost napojne vode, analiza dimnih gasova, merenje relativne vlažnosti.6. Foto električne ćelije: detektori požara, merenje gustine gasova u dimnjaku, nadgledanje separatora za ulje i vodu, detektor uljnih isparenja.7. Greške instrumenata, kalibracija i testiranje: merenje pritiska, nula, merno područje, temperatura okoline, histerezis, zazor.Merenje temperature, tačke smrzavanja i ključanja.8. Telemetrija: pneumatski, peraje ili brizgaljka. Pozicija ravnoteže i ravnoteže sistema sila. Električna, promenljiva otpornost, induktivni i kapacitivni pretvarači. Most i potenciometarska kola. Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Načini za pripremu pokretanja, kao i za stavljanje na raspolaganje goriva, maziva, rashladne vode i vazduha su odgovarajući.Kontrola pritiska, temperature i broja obrtaja tokom pokretanja i zagrevanja su u saglasnosti sa tehničkim specifikacijama i dogovorenim planovima rada.Osmatranje postrojenja glavne propulzije i pomoćnih sistema je dovoljno za održavanje sigurnih radnih uslova.Metode pripreme za gašenje motora i nadzora hlađenja motora su odgovarajuće.Metode merenja opterećenja motora su u saglasnosti sa tehničkim specifikacijama.Provera performansi prema naređenjima sa mosta.Performanse su u saglasnosti sa tehničkim specifikacijama.1. Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije 9. Principi sistema kontrole: razlozi za automatsku kontrolu, prednosti i nedostatci. Povratna sprega, negativno, pozitivno, dobit, stabilnost. Način kontrole, dav koraka, integralna proporcija i razdvojena kontrolna aktivnost. Dva i tri termina kontrole. Metode aktiviranja ovih aktivnosti.10. Elementi sistema kontrole: elementi pneumatske kontrole, releji, kontrola odnosa. Aktuatori, ventili za kontrolu sa dijafragmom, klipni, elementi sa voskom. Pozicioneri, zapreminski servo mehanizam. Ventili, jednostruko i dvostruko sedište, tri načina: leptir, lopta, rotacioni cilindar i Sandersovi ventili. Elementi električne kontrole, releji, pojačavači, servo-motori.11. Sistemi kontrole: motori sa unutrašnjim sagorevanjem: omotač vodenog hlađenja, hlađenje maziva, hlađenje ventila za gorivo, viskozitet goriva i kontrola brzine.Pomoćne mašine; kontrola vazdušnog pritiska, prečišćavanje ulja, prenos otpada nastalog zagrevanjem kotla i kontrola pritiska.Kotlovi: pritisak i sagorevanje, viskoznost goriva, temperatura pregrejane pare, kontrola nivoa u kotlu.Turbine: zaptivka za pritisak pare, temperatura mazivog ulja i kontrola brzine. Parne pomoćne mašine: temperaturni kondenzator cirkulacione vode, kontrola opsega pritiska izduvnog sistema. Hlađenje: kontrola temperature u komori i rastvoru.12. Elektronika:Poluprovodnički uređaj, diode, tranzistori, tiristori. Osnovna kola za pojačavače, risiveri, filteri, stabilizatori napona, oscilatori, multi vibratori. Integrisana kola. Veoma velika integrisana kola.Mikroprocesori, kontroleri koji se mogu programirati, praktični primeri postojećih sistema na brodu koji se koriste. Logika i logična kola. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža 1. Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji.2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije Motori sa unutrašnjim sagorevanjem i pomoćni sistemi:1. Bezbedne i efikasne operacije motora sa kompresionim startom.2. Primena indikatorske opreme.3. Tumačenje indikatorskog listića.4. Prepoznati neregularnost u performansama mašina i postrojenja.5. Konstrukcija: detalji konstrukcije komponenata motora. Opšti zahtevi u pogledu sistema goriva. Opšti zahtevi u pogledu sistema uljnog podmazivanja. Opšti zahtevi u pogledu sistema rashladne tečnosti. Startovanje sistema za vazduh, vazdušni kompresor. Očistiti vazdušni sistem, turbo duvaljke 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža. Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. Parno postrojenje i pomoćni sistemi:1. Konstrukcija kotla: detalji konstrukcije kotlova i nadzor kotla. Omogućiti ekspanziju kada je vruć, klizna stopa, parne cevovodne petlje, U-cevi Shvatiti: klizne spojnice i korugovane sekcije.Potrebno je upozorenje.2. Kotlovski pomoćni uređaji: konstrukcioni detalji, rukovanje i održavanje sledećih uređaja: ventilatori, predgrejači, duvaljke za čađ i skupljači čađi. Oprema za sagorevanje: ložište, frontovi ložišta, pumpe, filteri i grejači. Efikasnost sagorevanja u praksi. Sistemi dovoda vode: napojne pumpe, upravljanje napojnim pumpama, kontrolori nivoa vode. Pomoćna transportna linija. Oprema za doziranje hemikalijama. Razmeštaj sistema za izduvavanje.3. Rukovanje kotlom: održavanje pritiska pare i temperature. Nivo vode. Napajanje hemijski tretirano vodom, oprema za doziranje. Provere, kontrola korozije i vrednosti.Kontrola sagorevanja; efikasno rukovanje, zagađenje.4. Održavanje kotla: rutinsko unutrašnje i spoljašnje čišćenje: rezervoar, cevi, ložišta, ventilatori, predgrejači i sakupljači čađi. Otvaranje za izvođenje popravke i pregled izduvnog dela. Privremene i stalne popravke: kotlovi, pomoćni uređaji, opreme za sagorevanje. Upravljanje rokovima za održavanje, zahtevni pregledi. 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije 5. Turbine: konstrukcioni detalji komponenata.Upravljanje turbinama. Posebna pažnja prema pojedinim delovima. Bezbednosna oprema; pregradni zaustavni ventil, pritisak ulja za podmazivanje, otkaza ležaja, zamena rotora, prekoračenje brzine, mali vakuum, bezbedni prekid rada.Održavanje: otvaranje za popravku i pregled. Rukovanje sa jednom turbinom u pogonu u slučaju hitnosti.6. Kondenzatori i pomoćna oprema: konstrukcioni detalji, veza za turbinu niskog pritiska i trupa, omogućiti ekspanziju pri radnim uslovima. Sistem cirkulacije morske vode: kontrola i cirkulacija temperature unutrašnje vode. Rutinsko čišćenje. Pumpe za izbacivanje: kontrola nivoa vode u kondenzatoru. Izbacivanje vazduha: usisna sekcija za hlađenje, vazdušni ejektori. Zatvoreni dobavni (napojni) sistem: ispusni hladnjak, grejači, tank za vrelu vodu. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. Sistem prenosa snage:1. Spojnice, kvačila i ležište sa obodom, muf i hidraulično navlačen kuplung na rukavac.Elastične spojnice: kandzasta spojnica, zupčasta i Bibijeva spojnica. Spojnički zavrtnji, podešeni i zategnuti hidraulički zavrtnji.Elektro-mehanička i hidraulična spojnica.Mehanički tipovi spojnica, tanjirasta i konična.Ležajevi: potpuno metalni, donja polovina metalna. Poravnavanje vratila i ugrađenih ležajeva.2. Krmena vratilna cev: krmena cev; drvo života, plastika, guma, beli metal. Maziva: visok i nizak nivo u tanku, maziva pod pritiskom. Zaptivke u brodu i van broda.3. Propeleri: fiksni korak: čvrsti i osali tipovi. Materijal. Kontrola uspona-koraka. Metode kontrole, prednosti i nepogodnosti. Rukovanje i održavanje. Metode osiguranja propelera, ključevi – alati, hidrauličko navlačenje na glavčinu i hidraulička navrtka. Uklanjanje propelera. Suvi dok, inspekcija, zapisnik.4. Šotel i azimut propulzija pogonskog sistema. Upravljanje gorivom, mazivom i balastom. Rukovanje i održavanje mašina, uključujući pumpe i sisteme cevovoda. Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće Operacije sa gorivom i balastom ispunjavaju operativne uslove u cilju sprečavanja zagađenja morske sredine 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije Pumpe i pumpni sistemi:1. Opšti zahtevi koji se odnose na sisteme goriva i sisteme za podmazivanje.2 Pumpe: upravljanje, inspekcija i održavanje. Automatska kontrola pumpi, početak rada, zaustavljanje, kontrola pritiska. Dijagnoza otkaza: nema usisavanja, pritisak, potisak – izlaz.3 Kaljužni sistemi: kaljužni sistem, sistem pumpi i prečnika cevovoda kaljuže. Prolaz cevovoda kroz nepropusne pregrade, tankove i kobilice. Hitne situacije: kaljužna pumpa spasa, kaljužni ventil, pravila za izbor ventila i pumpi. Produženo vreteno. Cevi za sondiranje. Pumpe za odvođenje vazduha: klipne, obrtne, centralni usisni sistemi.4 Balastni sistemi: kutijasti ventili morske vode, razdvojeni cevovodi. Povezanost sa kaljužnim sistemom. Hitne situacije unakrsnog naplavljivanja. Trimovanje tankova.5 Gorivni sistemi: Bunkeri, oprema bunkera, prelivni cevovodi, prelivni tankovi, alarmi. Odrivne slavine, uljna kaljuža. Korišćenje goriva, sistem sondiranja. Zagrevanje pare, vizir tankovi. Sistem transfera goriva. Damf ventili. Postavljanje tankova, oprema. Prečistači. U.M.S. brodovi, zatvoreno razdvojeno ulje, pomoćni mašinski prostor.6. Sistem brodskih pumpi: Rukovanje i održavanje sledećih sistema: Brodski sistem tople i hladne vode, sanitarna voda i sistem otpadne vode, glavni protivpožarni i rasprskavajući (plafonski) sistem. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. Upravljanje električnom i elektronskom upravljačkom opremom. Teorijsko znanjeBrodska elektro tehnologija, elektronika, pogon za elektroniku, inženjersko upravljanje automatskom kontrolom i sigurnosni uređaji.Konstrukcija delova i konfiguracija sistema opreme za automatsku kontrolu i sigurnosni uređaji za sledeće:.1 glavni motor.2 generator i distributivni sistem.3 parni kotaoKonstrukcija delova i konfiguracija sistema kontrole rukovanja opreme za elektro motoreKonstrukcija delova instalacije za visoki napon.Delovi hidraulične i pneumatske kontrolne opreme. Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi, Rukovođenje rešavanjem problema, obnavljanje električne i elektronske upravljačke opreme za ispravan rad. Praktično znanjeRešavanje problema električne i elektronske upravljačke opreme. Funkcionalni test za električnu i elektronsku kontrolnu opremu i sigurnosne uređaje.Rešavanje problema sistema nadzora.Kontrola softvera. Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi, Aktivnosti na održavanju korektno se planiraju i u saglasnosti su sa tehničkim zahtevima, propisima, bezbednosnim i proceduralnim specifikacijama. Kontrola, testiranje i rešavanje problema se izvode na odgovarajući način. Pomorska električna oprema i sistemi:1. Bezbedno i efikasno rukovanje električnim mašinama i sistemima.2. Konstrukcija detalja: detalji motora, alternatora i vratilnog generatora. Distribuciona oprema, glavna i pomoćna razvodna tabla. Zaštitna oprema, prekidači, prioritetna aktiviranja, preopterećenje, povratni releji za napajanje, osigurači. Detalji voltmetra, vatmetar, merač frekvencije, sinhroskop, naponski i strujni transformatori. Detalji fiksnog i kružnog regulatora napona.3. Rukovanje i održavanje: paralelan rad alternatora. Daljinsko i automatsko startovanje motora. Plansko održavanje elektro opreme. Dijagnoza grešaka, otpor izolacije, ispitivanje kontinuiteta i kratkog spoja na mašinama.Rukovanje u slučaju opasnosti, privremeni kablovi. 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije Rashladni sistemi:1. Rukovanje: ciklus pritiska pare, pritisak i temperatura. Sredstvo za hlađenje, osobine, opasnosti. Efeket rashlađivanja. Konstrukcioni detalji rashladnih mašina, rashladnog prostora.Efikasno rukovanje sistemom. Koeficijent korisnosti. Rashladna tečnost i kruženje. Uticaj ventilacionog sistema. Posuda rashladnih sistema. Automatska kontrola. Sistemi za direktnu ekspanziju, prednosti i mane.2. Klimatizacija: ciklus klimatizacije. Toplotne pumpe. Vlažnost, parcijalni pritisak. Daltonov zakon, tačka rošenja. psihometrijski grafikoni, ovlaživači, sušači vazduha. Filteri.Oprema za rukovanje i manevrisanje brodom:1. Kormilarski uređaj: konstrukcija detalja kormilarskog uređaja. Rukovanje kormilarskim uređajem, održavanje, dijagnoza grešaka. Konstrukcioni detalji kormila i prateće opreme. Održavanje kormila, pregled u suvom doku i izveštaji.2. Propulzori i stabilizatori: propulzori, konstrukcija i održavanje. Stabilizatori, konstrukcija i održavanje. Pregled u suvom doku i izvaštaji3. Kontrola sa kapetanskog mosta manevarske opreme u mašinskom prostoru.Kontrola zagađenja:1. Regulisanje nivoa zagađenosti ispuštanjem otpadnih voda. Separator ulje-voda. Uređaji za nadgledanje ispuštanja. Muljni sistem, peć za spaljivanje. Izveštaji. Postrojenje za preradu otpada. Nadgledanje ispuštanja. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. 1. Razumevanje teorisjkih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije Bezbednost broda i bezbednosna opreme:1. Zaštita od požara ili eksplozije: eksplozivne smese, opasnost od curenja ulja, izvor vatre i bezbednosni uređaji.2. Princip rukovanja, primena i održavanje protiv požarnih aparata, respiratora, sigurnosnih svetiljki.3. Otrovi i ostale osobine opasnih supstanci koje se koriste u brodskoj praksi.4. Održavanje postrojenja koja su povezana za prevoz opasnih roba.5. Smeštaj fiksnih dojavljača požara i protiv požarne opreme, tovarni i mašinski prostor.6. Požar:propisi, prevencija, detekcija, oprema.7. Rukovanje, primena i održavanje PP aparata. Uređaji za disanje, sigurnosne lampe i detektori.8. Oprema za slučaj opasnosti u mašinskom prostoru, generatori za slučaj opasnosti, požarne pumpe, kaljužne pumpe.Kompresori za vazduh, hidraulika za početno startovanje pogonskog postrojenja pri hladnom startu.Zaustavljanje pogonskog postrojenja van mašinskog prostora. Šema gašenja sa penom i CO2 u slučaju požara. Daljinsko upravljanje pumpama, ventili, brzo zatvarajući ventili, pretovarni ventili za korekciju stabiliteta. Daljinsko upravljanje ventilatorima, pregradama, flapsovima. Daljinsko upravljanje sa vatrootpornim vratima. Konstrukcioni detalji. Operativne karakteristike. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. Bezbedno upravljanje i efikasno održavanje i procedure popravke. Teorijsko znanje.Brodska tehnika.Praktično znanje.Bezbedno upravljanje i efikasno održavanje i procedure popravke.Planiranje održavanja, statutarnog proveravanja i potvrda klase.Planirane popravke. Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke u radionici Pravilno planiranje i sprovođenje aktivnosti održavanja u skladu su sa tehničkim zahtevima, propisima, bezbednošću i proceduralnim specifikacijama.Odgovarajući planovi, specifikacije, materijali i oprema za održavanje i popravke su na raspolaganju.Preduzete radnje dovode do obnavljanja postrojenja preduzimanjem najpogodnijih metoda. Detekcija i prepoznavanje uzroka kvara mašine i korekcija greške. Praktično znanje.Detektovanje kvara mašine, mesto kvara i akcija za preventivu od štete.Kontrola i podešavanje opreme. Ispitivanje bez razaranja. Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je primenjivo3. odobrene obuke na laboratorijskoj opremiza obuku Metode su odgovarajuće u odnosu na stvarne uslove rada i u skladu su sa preporučenom praksom i procedurama.Postupci i odluke su u skladu sa operativnim specifikacijama i ograničenjima. Osigurati bezbedan praktični rad. Praktično znanje.Bezbedan i praktičan rad. Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na laboratorijskoj opremiza obuku Praktični rad je u saglasnosti sa propisima, pravilima prakse, dozvolama za rad i zahtevima za zaštitu morske sredine. Mašina i brodski propulzivni sistem Održavanje broda i upravljanje održavanjem:1. Održavanje mašina: bazbedan praktični rad: remont mašina, bezbednost u radionici, zaštitna oprema, pribor za dizanje, unutrašnji rezervoari.2. Rutinski zadaci: kontrola kartera, zamajca i lanca.3. Remont, zamena i postavljanje ventila za gorivo, pumpi za gorivo i vazdušnih ventila za start.4. Usklađivanje mašinskih delova.5. Ispravka kavrova: privremena i stalna popravka.6. Primena metoda zbog habanja motora.7. Kontrola cilindarskih košuljica, izveštaj o stanju košuljica i Karika. Metode za poboljšanje otpornosti na habanje i zadržavanje ulja za podmazivanje.8. Provera i snimanje stanja pohabanosti i ravnosti kolenastog vratila. Obeležavanje od strane stručnog lica. Provera pregrejanosti i mesta sa povišenom temperaturom. 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije Plan pomoćne opreme i održavanje:Konstrukcioni detalji, rukovanje i održavanje:1. Mašinski prostor: kompresor za vazduh i sistem vazduha, uljni prečistači i filteri. Postrojenje za destilaciju, postupak za pitku vodu.2. Palubni sistemi: sistem hidraulike visokog i niskog pritiska. Sidreno vitlo, pritezno vitlo, vitla, sohe i dizalice. Sistem otvaranja grotla.Upravljanje:1. Administrativni poslovi drugog inženjera tj. Organizacija i trening osoblja za svakodnevne dužnosti i dužnosti u slučaju opasnosti uključujući i upotrebu bezbednosne opreme, organizacija popravke i pregleda i pripadajućih izveštaja.2. Poznavanje odgovarajućih pravila koji su od interesa za brodske inženjerske oficire.3. Pregledi i suvo dokovanje: teretna linija, bezbednost konstrukcije, bezbednosni pregled opreme. Pregled korita i mašina4. Komunikacija između različitih sektora: na sastancima odbora za planiranje, rukovanje i održavanje, korišćenje radne snage i vremena. Učešće posade na stancima odbora za bezbednost.5. Rukovodeći kadar i razvoj: motivacija osoblja, faktori, uticaj na moral i stav. Odgnadređenog osoblja za efekte obuke.6. Izveštaji i zapisnici: rutinski izveštaj za rukovodioce. Performanse postrojenja, održavanje i popravke obavljene na brodu i pomoću obalske radne snage, izveštaji sa suvog doka. Pregled zapisnika. Izveštaji o incidentima. Važnost brodskog dnevnika u rešavanju problema. Važnost tačnog vođenja evidencije, dnevnika, mašinskog dnevnika, planiranog održavanja, popravki, pregleda. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije 8. Kontrola ležaja. Oblici oštećenja ležajeva. Interakcija između maziva i metala ležaja, kompatibilnost, kiselost sredine, produkti sagorevanja.9. Popravka oštećenih ležajeva, predostrožnost, habanje.10. Rutinsko čišćenje zaprljanog prostora i tubo duvaljki.11. Pregled. Planirano održavanje. Nadgledanje stanja.13. Motorske performanse: gorivo, mazivo i rashladna voda, poređenje potrošnje. Varijacije u temperaturama izduva, ležaja, maziva i rashladne vode. Indikatorski listići, snaga, kompresioni listići. Stanje maziva, oksidacija, masa čestica iz prečistača, filteri. Promena zvuka i vibracija od motora. Mogućnost pojave požara od izbačenih otpadaka. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. Gorivo i mazivo:1. Osobine i karakteristike tečnosti, gasova i para koje koriste brodske mašine.2. Osobine goriva i testovi: tečna goriva, destilacioni proces sirove nafte. Gustina, viskoznost, temperatura paljenja, kalorijska vrednost, tačka stinjavanja, ugljeni ostatci, temperatura izgaranja, oktanski broj, cetanski broj, kiselost, pepeo i sadržaj vode. Analize, predvideti zaprljanost (kontaminacija) tipične koncentracije. Uporediti ostatke goriva i destilata. Testiranje na brodu, filter papir za test na čađ radi poređenja. Čišćenje tanka: eksplozivne smese, unošenje tankova (kanisteri). Gas bez sertifikata. Predostrožnost za pojavu požara i eksplozije3. Sagorevanje: merenje ugljen.monoksida i sastojaka u gasovima u dimnjaku, ugljen-dioksid i višak kiseonika. Načini za održavanje odnosa vazduha/goriva u kotlovima i SUS motorima. Uticaj temperature goriva i pritiska na sagorevanje. Cetanski odnos, zakasnelo paljenje i efekti na tajmingu za paljenje. Efekti nepotpunog sagorevanja na izduvu, ventili, turbine i produkti zagrevanja kotlova.4. Maziva: kontaminacija; voda, gorivo i produkti sagorevanja. Testiranje, izvori, preventivne mere. Biloška degradacija; izvor, dejstvo i tretman. Testovi na brodu; alkalnost (baznost), upijajući papir. Prenosni floss stick, crackle test na prisustvo vode. Upotrebiti čulo vida i čulo mirisa. Podmazivanje cilindra, kvalitet goriva i TBN vrednost. MODUL 3 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije Materijali:1. Izbor materijala: izbor na osnovu mehaničkih i fizičkih osobina. Korozija i zaštita od korozije, elektro galvanizacija i cinkovanje. Materijali za ležajeve raznih primena. Izbor boja za specifične namene.2. Vrste grešaka: praktični primeri metoda za identifikaciju i načine prevencije od sledećih grešaka: Ratezanje, smicanje i greške od pritiska. Puzanje. Zamor. Krti lom. Transkristalni i interkristalni lomovi. Lom od puzanja. Povećanje napona. Greške u odlivcima. Naprezanja pri livenju. Greške pri zavarivanju. Prskotine od zagrevanja. Zaostala naprezanja. Hrapavost i koroziona hrapavost. Korozije izazvane udarom vode i oštećenjem površinskog zaštitnog sloja-rošavost površina. Erozija, kavitacija, korozija, trenje, abrazivno habanje. Mikro oštećenja. Zajedničke greške na ležajevima sa belim metalom, urezivanje, brušenje, istiskivanje, naprsline usled zamora, korozija, oštećenje galvanizacije, odstupanja usled nerada, protok električne struje.3. Analiza grešaka: Sistematično ispitivanje prirode grešaka. Analiza obima, servisnog uticaja, ljudski faktor, povezanost mehanizama, cena, vreme, bezbednost, parnica. Alternativne procene, koja rešenja su pouzdana, verovatna, moguća, neizvesna, nemoguća. Izveštaj, preporučena poboljšanja. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. Instrumenti i kontrola:1. Faktori koji utiču na izbor instrumenata: tačnost, preciznost i ponovljivost. Osetljivost i opseg. Pouzdanost. Cena. Vreme odziva. Životna sredina, temperature, vibracija, korozivna atmosfera.2. Analiza sistema: sistem prvog i drugog reda. Analogija. Blok dijagrami, prenosne funkcije. Ulaz, korak i sinusoidni ulaz. Objašnjenje rada sistema kontrole frekventnim odzivom. Podešavanje kontolera za postrojenje.3. Sistemi kontrolisani mikroprocesorom: elektronske aktivne i pasivne komponente. Integrisana kola, integrisana kola velikih razmera. Mikroprocesori. Dugme za startovanje.4. Programirani kontroleri. Dijagnoza kvarova.5. Nadgledanje performansi: učitavanje podataka, senzori, brzina skeniranja, neograničeni uslovi, alarmi. Linija za štampanje. Veza za komunikaciju brod-obala. Analiza performansi pomoću veze obala – bazni kompjuter. 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije SUS motori i pomoćni sistemi:1. Tipovi motora: kriterijum selekcije motora, tip broda, služba, brzina, manevarska sposobnost, osoblje, održavanje, cena.2. Prednosti i mane sporohodih, srednjehodih i brzohodih motora, linijski i V izvedbe motora.3. Direktno pogonjeni, višereduktorski ili jednoreduktorski pogon. Reverzibilni (prekretni), reverzibilnost na motoru, propeleri sa promenljivim korakom.4. Performanse motora: nadgledanje performansi i optimizacija. Analiza grešaka u motoru. Procena štete i načini remonta. Problemi sa balansiranjem i vibracijama, metode za analizu vibracija. Pregled motora i tehničke inspekcije.Parno postrojenje i pomoćni sistemi:1. Konstrukcija i rukovanje sa: turbinama, prenosom, kotlovi, pomoćni prenosnici vode/pare i oprema za sagorevanje, pomoćni kotlovi i parno postrojenje.2. Kotao i tipovi turbina: kriterijumi za izbor kotla, tip, oblik, veličina, pritisak, temperatura pregrevanja, predgrejači.3. Kriterijum izbora turbine, konfiguracija izlaznog dela turbine: HP, IP, LP. Impulsna, reaktivna, impulsno-reaktivne turbine.4. Kondenzatori, jednostruko i dvostruko protočni, pumpa i cirkulaciona pumpa.4. Zatvoreni prenosni sistem, izbor komponenata.5. Performanse parnog postrojenja: nadgledanje performansi i optimizacija.6. Analiza grešaka(kvarova) parnog postrojenja.7. Pregled parnog postrojenja i tehnike ispitivanja. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. Sistem prenosa snage:1. Transmisija i reduktori: konfiguracija reduktora, jednostruka i dvostruka redukcija, naizmeničnost, zajednički rad, blokada zupčastog spoja, cilindrično vratilo. Planetni pomoćni prenosnik. Horizontalna ili vertikalna vratila. Konstrukcija zupčanika: čvrst spoj, krstasti zglob, venac točka zupčanika, materijali. Termičke obrade: indukciono kaljenje, cementacija, proizvođačke metode.2. Vratila, spojnice i kvačila: pravila za vratila, odobrenje za rad u morskoj vodi. Vibracije, uslovi rezonance, kritične brzine, obrtanje vratila. Poprečne, uzdužne i torzione vibracije, metode za redukciju vibracija, nosači, prigušivači, nepojačavači. Izbor tipova spojnica. Kuplunzi, tipovi, izbor. Parni točak, tipični problemi, pregledi.Pumpe i pumpni sistemi:1. Pumpa: karakteristike pumpe. Gubitci. Tipovi pumpi, opis i izbor za specifične zadatke. Pregled, inspekcija, održavanje, kavitacija.2. Pumpni sistemi: pravila klase za kaljužu, sistemi balasta i uljnih pumpi. Raspored cevovoda. Separacija goriva i balastna linija. Toplotni izmenjivači, centralni rashladni sistem, sistem centralnog usisavanja, modularni sistemi. Kontrola hidrauličnih sistema. 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije Brodska elektro oprema i sistemi:1. Elektroenergetski sistem: pregled, postrojenje naizmenične struje, postrojenje jednosmerne struje, tolerancije, konfiguracija sistema, zaštita sistema.2. Izvori energije i pretvaranja: generatorski komplet, generatori parne turbine, dizel generatori, generatori gasne turbine, generatorski komplet za hitne slučajeve, upravljači brzine, generatori, regulatori napona, akumulatori.3. Distribucija energije: koncept distribucije, karakteristike brod-servisa za distribuciju, distribucija energije u slučaju opasnosti, razvodna tabla, konstrukcija razvodne table, panel ploča, kola za distribuciju energije. Prekidači, transformatori, kabl za obalnu struju. Izolovani i uzemljeni sistemi, značajne greške pri uzemljenju, zaštitna kola.4. Kontrola elektro postrojenja: automatizacija, automatski start generatorskog seta, automatska sinhronizacija, automatsko rasterećenje, automatsko gašenje i zaštita generatorskog kompleta.5. Demagnetizacija: značaj, metode za demagnetizaciju, palubna instalacija za demagnetizaciju čeličnih brodova. Izvori energije, kontrolna oprema.6. Brodski elektro sistemi, bezbednost i održavanje.7. Posebno elektro iskustvo za rad sa naftnim gasovima i za hemijske tankere. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. Elektro pogonski uređaji:1. Osnova razmatranja: značajne karakteristike, primena elektro pogona, tipovi primene elektro pogona, tipovi sistema elektro pogona, snaga generatora i pretvarača, izbor naponskog sistema, kontrolni i regulacioni sistemi, generatori za elektro pogone, transformatori za elektro pogone, sekundarne frekvencije elektrogeneratorskog sistema i filtriranje, uzemljenje.2. Sistemi jednosmernog propulzivnog pogona: karakteristike sistema, pretvarači snage za pogon na jednosmernu struju, fizičke karakteristike za DC pogone, pretvarači snage za pogon na naizmeničnu struju, motori za AC pogone.3. Brodski zahtevi.Rashladni sistemi:1. Konstrukcija, primenjeni principi za rashladne mašine.2. Rukovanje: rashladni sistem, podešavanje za optimalni rad.3. Pregled sistema za rashlađivanje.4. Kontrola klima uređaja zbog nivoa udobnosti 1. Razumevanje teorijskih principa osnova tehnike u pomorskoj industriji 2.Razumevanje rada i rukovanja brodskih pomoćnih mašina i sistema brodske propulzije Gorivo i maziva:1. Analiza goriva i problemi u vezi sa: skladištenje, neodgovarajuće gorivo, prljavština, biološka degradacija.2. Rešavanje problema, uklanjanje čvrstih i tečnih stranih materija. Visoka specifična težina i efikasnost od prečišćavanja.3. Problemi u pred sagorevanju, uticaj čvrstih i metalnih čestica na filtere, sistemi goriva za SUS motore i kotlovske gorionike. Problemi posle sagorevanja, uticaj sumpora, vanadijuma, natrijuma, aluminijuma i silsicijuma u gorivu.4. Hemijski tretman za neutralisanje ovih problema.5. Sposobnost sagorevanja, zaprljanost gorivnih injektora, kasno sagorevanje, kašnjenje paljenja, neujednačeno sagorevanje, gradijent pritiska paljenja.6. Analize sagorelih gasova. Metode, razultati, dejstvo.7. Ulje za podmazivanje: specifikacija ulja za podmazivanje za različite namene. Izbor maziva za specifične primene. Sintetička maziva, primena i izbor. Dodatci u ulju za podmazivanje, performanse aditiva, površina i zaštitni aditivi maziva. Podmazivanje cilindra, TBN broj u zavisnosti od kavliteta goriva. 1. Pismeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom teorijske nastave, prikazivanje dijagrama i odgovarajuće praktično znanje.2. Usmeni ispit i procena dokaza dobijenih tokom prakse stečene u okviru pomorskog staža Pokazano odgovarajuće znanje iz oblasti osnova tehnike u pomorskoj industriji. Gasne turbine:1. Osnovno razmatranje: šema gasne turbine, jednostepene i višestepene gasne turbine, uticaj uslova u atmosferi i kanalskih gubitaka na performanse, kombinovani ciklusi odvođenja vazduha, brzo startovanje, gorivo i postupanje sa gorivom, instalacija, rukovanje i održavanje.2. Šeme i konstruktivni detalji: generalna šema, usis vazduha, izduv, međuhladnjaci i rekuperatori, reduktori i povratni preusmerivač.3. Dodatci: pomoćne pumpe i pogoni, gorivni sistem, uređaji za start, usisni filteri vazduha, usisni i izduvni prigušivači.4. Kontrola: kontrola rukovanjem, kontrola bezbednosti, nadgledanje.5. Konstrukcija kompresora: centrifugalni kompresor, konstrukcija centrifugalnog impelera, konstrukcija difuzora, konstrukcija rotora. Aksijalni kompresor.6. Projektovanje turbina i izgradnja: tipovi turbina, konstrukcija mlaznice i izrada, konstrukcija rotora.7. Sistem za sagorevanje: konfiguracija komore za sagorevanje, mehanički detalji i izrada, mlaznica goriva, sistem paljenja.8. Ležajevi, zaptivke i mazivo: tipovi ležajeva, antifrikcioni ležajevi, klizni ležajevi, potisni ležajevi, zaptivke vratila, maziva.Održavanje broda i upravljanje održavanjem:1. Izveštaji i evidencije: rutinski izveštaji za obalnu upravu, izveštaji o incidentima. Osiguranje i zahtevi za naknadu štete.2. Izveštaji o pregledu broda.3. Učinak posade i izveštaj o njihovom stavu.Bezbednost broda i bezbednosna oprema:1. Propisi: SOLAS, MARPOL, zahtevi, pregledi.2. Uslovi za državnu zastavu, inspekcije.3. Pregled klasifikacionih društva.4. Sličnosti, razlike i uloga pregleda klasifikacionog društva i statutarnih pregleda.5. Organizovanje: protiv požarne vežbe, prilagođavanje, skladište, mašinski prostor, izliv CO2, pomoćni izlaz iz mašinskog prostora posle izliva. Sastanci komiteta za bezbednost. Bezbednosna obuka.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

PRAKTIČNE RADIONICE – MODULI

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI DIZEL MOTORI / MODUL 1 1. Dizel motori.1 Bezbednost tokom sprovođenja radionica.2 Ispravna upotreba alata i opreme.3 Nonijus i mikrometar.4 Zavrtnji i navrtke.5 Požarni trougao unutar motora.6 Delovi dizel motora.7 Rukovanje sa 4-taktnim i 2- taktnim dizel motorima.8 Rastavljanje i montaža SUS motora.9 Dijagram vremena/ugla otvaranja ventila.10 Trenutak ubrizgavanja za startovanje motora bez oznake (ugla).11 Sistem goriva.12 Potisne pumpe.13 Injektori.14 Sistem za podmazivanje.15 Veliki servis.16 Glava cilindra. Identifikovati merenja, provera, formiranje, presecanje oznaka i brzi alati i pomoćni alati.Koristiti mikrometar i nonijus – spolja, debljina, unutrašnji. Koristiti mernu traku ili čelični lenjir. Koristiti šestar – spolja i iznutra. Koristiti sledeća merila: žica, sonda, komparater, kaiš.Instalirati kontra navrtke, tiplove, pločaste osigurače, rascepke, konusne igle. Upoznati se sa navrtkama i zavrtnjima. Pritezanje: obrtni moment i obrtni moment zavrtnjeva i navrtki.Upotreba hidrauličkih presa, održavanje i rukovanje hidrauličkim i mehaničkim dizalicom.Upoznati se sa elementima filtera: gorivni filter, uljni filter/ by pass, uljni filter visokog pritiska/pun protok. Uljni filter niskog pritiska.Pronaći kvar i popraviti na pohabanom delu i oštećenim komponentama.Podsećanje za rukovanje 4-taktnim i 2-taktnim motorima.Podesiti podizače motora. Upoznati i podsetiti se funkcionisanja glavnih komponenata glave cilindra i montaža klackalica, cilindarski blok, bregasta i prateći elementi, kolenasto i ležajevi, klipnjača i ležaj, zupčanik sa markerima za regulisanje paljenja, sklapanje uljne pumpe, zamajac i prigušnici (damperi).Sastaviti remontovanu cilindarsku glavu, premeriti rukavce kolenastog vratila na konusnost i ovalnost.Premeriti cilindre na konusnost i ovalnost.Rastaviti, remontovati i popraviti uljnu pumpu. Postaviti ventile i podesiti brizgaljke za gorivo.Podsetiti se na tipove oštećenja ležaja i njihovi uzroci. Praktične demonstracije, pismeni i/ili usmeni ispit. Praktične vežbe i obuka koja se sprovodi pod odobrenim i realnim uslovima (npr. uz upotrebu simulatora) i uz upotrebu odobrene opreme. Poznaju se svi alati i njihove fizičke karakteristike.Održavaju se tehnički standardi. Primenjuje se metod nuliranja. Sva merenja su potpuno ispravna.Sve neravnine i grube ivice su izbrušene tako da budu glatke i potpuno usaglašene prema procedurama i specifikacijama proizvođaća.Poštuju su svi aspekti bezbednosti na radu. Ne oštećuje se alat ili oprema i pravilno se čisti.Poštuju se uputstva za održavanje i podmazivanje koje je propisao proizvođač.Pojedini kvarovi se tačno utvrđuju i otklanjaju. Koriste se ispravne procedure i alat.Odgovarajuće se poznaju sve važnije funkcije motorskih komponenata.Sva merenja, zazori; vrednosti za momente; vreme otvaranja ventila su u saglasnosti sa proizvođačkim specifikacijama i procedurama.Sva merenja i zazori su u saglasnosti sa specifikacijama proizvođača i pumpe se moraju slobodno pokrenuti. Sva merenja, zazori; vrednosti za momente; vreme otvaranja ventila su u saglasnosti sa proizvođačkim specifikacijama i procedurama. DIZEL / MODUL 2 .1 Bezbednost2 Sistem za hlađenje.3 Sistem za podmazivanje4 Sistem za gorivo5 Turbopunjači i duvaljke6 Remont sklopova motora7 Pronalaženje kvarova.8 Provera pre starta Sistem hlađenja: Razumeti rad pumpe za vodu, termostata, hladnjaka, rasteretnog ventila, ventilator-kompresor i hladnjak ulja motora.Demontirati, popraviti i instalirati pumpu za vodu.Demontirati i instalirati hladnjak ulja i termostat.Napuniti rashladni sistem. Sprovesti test statičkog pritiska hladnog sistema. Testirati otvaranje termostata (van motora). Dodati aditive u postojeći rashladni sistem.Sistem goriva: poznavati funkcionisanje sledećih komponenti: primarni filter, potisna pumpa, injektor. Objasniti dejstvo plunđera (klipa) i pokretnog cilindra u rednoj injektorskoj pumpi.Poznavati i razumeti funkcionisanje i rukovanje mehaničkim regulatorom. Razumeti kako treba rasteretiti sistem goriva, demontirati i testirati injektore, vreme ubrizgavanja goriva pumpom u motor i podesiti filtere goriva.Demontirati, zameniti, podesiti i regulisati komponente u različitim tipovima sistema za gorivo.Uočiti greške i poraviti sistem goriva i regulatora.Upoznati glavne delove turbo punjača:kolo turbine, vratilo kompresora, centra turbine i kućište kompresora. Razumeti rad turbo punjača. Ukloniti i instalirati turbo punjač. Praktične demonstracije, pismeni i/ili usmeni ispit. Praktične vežbe i obuka koja se sprovodi pod odobrenim i realnim uslovima (npr. uz upotrebu simulatora) i uz upotrebu odobrene opreme. Sve mera predostrožnosti se poštuju. Povećanje ili smanjenje tačke ključanja.Procedure i specifikacije za upravljanje radionicom se poštuju.Poštuju se svi aspekti bezbednosti na radu. Sprečeno je curenja tečnosti. Vrši se korekcija nivoa i potisnog vazduha.Rukovanje koje uključuje sva četiri nivoa. Sva podešavanja i kalibracije su u saglasnosti sa specifikacijom i procedurama proizvođača. Koristi se ispravan alat i poštuju se uputstva. STRUJA / MODUL 1 .1 Bezbednost.2 Zakoni o elektrici.3 Električne komponente.4 Merni instrumenti Upotreba bezbednih mašina.Koristiti bezbednosna iskustva. Koristiti bezbednosnu opremu.Objasniti osnovni koncept o elektricitetu.Objasniti teoriju o magnetizmu.Objasniti osnovne postavke o energiji i distribuciji.Primeniti i objasniti jedinice i simbole u elektrici.Upoznati se sa fiksnim elektro mernim uređajima.Upoznati prenosive elektro merne uređaje.Upotrebiti i komentarisati elektro merne instrumente.Voditi računa o elektro mernim instrumentima. Praktične demonstracije, pismeni i/ili usmeni ispit. Praktične vežbe i obuka koja se sprovodi pod odobrenim i realnim uslovima (npr. uz upotrebu simulatora) i uz upotrebu odobrene opreme. Korektna primena procedura za određeni početak i kraj rada. Postupci u slučaju opasnosti se sprovode u saglasnosti sa zakonskim i kompanijskim procedurama i zahtevima. Bezbedne i nebezbedne mašine prepoznaju se u skladu sa standardima kompanije koji se odnose na bezbednost.Bezbednosni uređaji su operativni kao što je propisano u kompanijskim i zakonskim procedurama.Bezbednosni znaci, kodovi i obeležja se identifikuju u skladu sa propisima i standardima kompanije. Sposobnost da se objasni ispravno korišćenje opreme.Poznaju se zahtevi za redovno održavanje, redovne kontrole i dokumenta.Atomska struktura je objašnjena u el. materijalima. Protok elektrona u provodniku je objašnjen u teoriji o elektronu.Efekat spoljnog izvora snage na elektron je objašnjen u teoriji o elektronu. Principi o osnovama el. kola, napona i struje u pojedinim kolima objašnjeni su u kursevima o teoriji elektrona, snage i opterećenja.Stalni koncept o magnetu je objašnjen u molekularnoj strukturi materijala. Svih pet karakteristika magnetnih linija fluksa su objašnjene u teoriji o magnetizmu.Odnos između magnetnog polja i struje je objašnjen preko kretanja, jačine polja i dužine provodnika unutar magnetnog polja.Elektromagnetni koncept je objašnjen u smislu magnetnih linija fluksa oko trenutnog provodnika i jezgra.Proizvodnja el. energije je vezana za pritisak, toplotu, svetlost, trenje i hemijski magnetizam.Stvaranje DC je objašnjeno preko magnetnog polja.. Stvaranje AC je objašnjeno preko magnetnog polja.Veza između napona, struje i otpora je objašnjena preko Omovog zakona. Uticajni faktori otpora su objašnjeni preko tipova materijala, dužine, prečnika i temperature.Nacrtani su i prikazani serijska, paralelna i mešovita DC otporna kola i izračunavanje promenljive.Serijska, paralelna i mešovita kola su nacrtani i predstavljeni saglasno instrukcijama.Varijante otpornosti, napona struje i snage su predstavljene i izračunate u serijskim kolima.Varijante otpornosti, napona struje i snage su predstavljene i izračunate u paralelnim kolima.Varijante otpornosti, napona struje i snage su predstavljene i izračunate u mešovitim kolima.U saglasnosti sa procedurama korektno se prikazuju fiksne el. merne instrumente. Napouzdani i pokvareni instrumenti su identifikovani i obeleženi za popravku ili zamenu.Pravilno se očitavaju fiksni el. merni instrumenti prema pravilima za konkretno radno mesto.Prenosni merni instrumenti su izabrani da zadovolje zahteve posla i bezbednost.Merni instrumenti su pravilno podešeni za primenu. Sa el. mernim instrumentima se rukuje u saglasnosti sa njihovom specifikacijom.Pravilno se upotrebljavaju merni instrumenti na kola i opremu prilikom testiranja. Multimetri su podešeni za ispravno funkcionisanje, kao i merna skala u skladu sa specifikacijom proizvođača. STRUJA / MODUL 2 .1 Tehnika lemljenja i praksa.2.Spajanje i spojevi: tehnika i praksa.3 Žičano kolo i obeležavanje bojom4 Prikaz šeme kola5 Struja i elektronske komponente6 Konstrukcija osnovne kontrole snage i el. kola.7 Osnovno testiranje prformansi kola.8 Crteži i dijagrami9 Pravila za korišćenje i upotrebu el. ormara.10 Kablovi11 Električno testiranje instrumenata.12 Kablovi za start motora.13 Instalacija.14 Rotacione električne mašine15 Održavanje opreme16 Pronalaženje kvarova Izabrati opremu i materijale za lemljenje i razlemljivanje.Primeniti tehnike lemljenja i razlemljivanja.Kontrola zalemljenog spoja.Priprema za lemljenje: Izvođenje lemljenja.Planirati kako da se izvede spajanje. Pripremiti radni prostor.Spojiti kablove niskog napona. Testirati kablove niskog napona.Prikazati sve tipove kontakata na šemama.Prikazati sve komponente na šemama.Uočiti kontakte specifičnih releja tokom crtanja.Rastaviti strujno kolo na kontrolne šeme.Opisati redosled rada releja/kontaktora i ostalih komponenti. Utvrditi el. greške.Utvrditi greške.Prikazati energetske kablove.Dati primere gde se koriste energetski kablovi. Prikazati električne kontrolne kablove.Dati primere gde se kontrolni kablovi primenjuju.Prikazati el. kontaktore i el. kontrolne releje.Objasniti upotrebljenu terminologiju zajedno sa električnim i elektronskim komponentama.Pokazati znanje iz linearne otpornosti i otpornika.Pokazati znanje iz ne-linearnih otpornika.Pokazati znanje iz kapaciteta i kondenzatora.Plan instalacije električnih kablova i provodnika.Instalacija električnih kablova i provodnika.Električni kablovi i provodnici u prekidu. Završiti radni zadatak.Objasniti uslove koji se odnose na ugradnju razvodnog ormara.Pripremiti i ugraditi razvodni ormar.Pripremiti i testirati razvodni ormar za rad.Planirati i pripremiti za održavanje el. motora, kola i kontrola.Održavati AC motore, kola i kontrole.Prikazati i popraviti greške na kolima AC motora i kontrolama.Zameniti svaku pokvarenu komponentu. Praktične demonstracije, pismeni i/ili usmeni ispit. Praktične vežbe i obuka koja se sprovodi pod odobrenim i realnim uslovima (npr. uz upotrebu simulatora) i uz upotrebu odobrene opreme. Izabrana je adekvatna oprema za lemljenje saglasno zahtevima posla.Preduzete su potrebne mere u skladu sa radnim procedurama u odnosu na opasnosti koje mogu nastati korišćenjem opreme za lemljenje.Veze su očišćene od prljavštine ili oksidacije, pažljivo i ispravno, koristeći prikladne materijale.Za posao se koriste ispravne tehnike lemljenja/rezlemljivanjaObezbeđeno da lemovi ne sadrže grudvice od lemljenja ili nedovoljno kontakta koji će izazvati lošu električnu ili mehaničku vezu.Primenjuje se oprema za lemljenje koja je izabrana tako da je u skladu sa zadatkom koji se obavlja.Odabran ispravan kabl na osnovu testa , dijagrama i mreža.Izolacija kola treba da je potvrđena i testirana po bezbednosnim standardima.Krajevi kablova se pripremaju za spajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.Žice kabla se spajaju u skladu sa specifikacijama proizvođača i zahtevima registra. Ispitivanje izolacije se obavlja na kompletiranom spoju.Prvi put se sve komponente identifikuju. Prvi put svi kontakti korektno postavljaju.Dijagram strujnog kola se pravilno identifikuju kao strujno kolo ili kontrolno kolo u skladu sa IEC standardima.Redosled rada je objašnjen u skladu sa: mrežnim sistemom, komponentama za identifikaciju kodova i identifikacioni kontakt kodovi.Sistematski, strukturni proces eliminacije se koristi za pronalaženje grešaka. Komponente oštećene u procesu rada se odbacuju. Kablovi i kontaktori su definisani za veličine, tipove i boje saglasno sa oznakom proizvođača.Posledice pogrešno dimenzionisanih kablova i sklopki su objašnjeni. Releji su tačno definisani za veličinu i tip. Objasniti posledice pogrešnog dimenzionisanja.Jedinica otpora i činioci su definisane; simboli i termini su u skladu sa prihvaćenim definicijama i praksom.Objašnjeni su faktori koji utiču na otpor. Faktori moraju sadržati: dužinu, površinu poprečnog preseka, otpornost materijala, temperaturu. Primena otpornika je opisana u pogledu kontrole napona i struje u el. i elektronskim kolima. Pokazano znanje o kapacitivnosti i kondenzatorima.Električne kablove/provodnike instalirati, pozicionirati i obezbediti u skladu sa statutarnim zahtevima i procedurama radnog mesta.Za potrebe posla bezbedno koristiti alat i opremu. Kablovsku uvodnicu pozicionirati, obezbediti i staviti u skladu sa specifikacijama proizvođača.Obezbeđeno je da su sve prekinute veze sigurne i čvrste u skladu sa specifikacijama proizvođača i standardima radnog mesta.Svrha opreme, znakova i tabli na razvodnom ormaru je objašnjena u referencama za bezbednost. Opasnost i rizik direktno su vezani za instalaciju razvodne table, prepoznati i apostrofirani su u skladu sa navedenim zahtevima.Razvodna tabla je montirana u saglasnosti sa određenim zahtevima.Integritet instalacije je testirana u saglasnosti sa određenim zahtevima.Elekto motori, kola i kontrole koji se održavaju identifikuju se se prema uputstvima gradilišta.Primenjeno je bezbednosno blokiranje sistema. Postrojenje je el. izolovano u skladu sa procedurama radnog mesta.Verifikovana je bezbednost izolacije svih kola. Pronalaženje kvara se obavlja korišćenjem logičkih metoda. OPREMA / MODUL 1 .1 Električna bušilica.2 Datoteke.3 Brusilice.4 Bonsek.5 Merna oprema.6 Mikrometri.7 Probojac.8 Igle za obeležavanje.9 Kvadrat.10 Punktovanje.11 Pomično merilo.12 Pomično merilo za visinu Odabrati i koristiti inženjersku mernu opremu: merna oprema uključuje nonijus, šestar, trake, pravila, kombinovani set, libela, mikrometar, komparater, merni listići (špijuni), termometri, vage, merni listići za navoje (češalj), manometri.Za primenu izabrati odgovarajući el. alat. inženjerski el. alat uključuje: bušilice, (pištolj bušilice), brusilice, trakaste brusilice, alatne ključeve, dizalice, električne testere.Razgovarati i objasniti osnovne pojmove inženjerskog crtanja i spisak materijala. Izabrati i koristiti inženjerske ručne alate: sečenje i oblikovanje ručnim alatima uključujući i testeru za metal, dleta, turpije, strugače, bušače rupa, metalne makaze.Kompletirati ručni alat uključujući čekić, bušač rupa, ručne stege, montažne stege, razni ključevi, klješta.Identifikovati i popisati nesiguran ili oštećen alat; održavanje ručnog alata uključuje oštrenje, podešavanje, uklanjanje korozije, podmazivanje. Mesto i oprema su spremni za zamenu ležaja. Ležajevi su uklonjeni i pregledani.Ležajevi se instaliraju na odgovarajući način.Mesto i oprema su pripremljeni za održavanje pumpe.Pumpa se održava prema specifikaciji.Pumpa se proverava u skladu sa operativnim zahtevima. Stanje pumpe se beleži i prijavljuje. Posao se obavlja na bezbedan način i u skladu sa rasporedom i specifikacijama proizvođača. Radne prostorije su čiste i uredno se održavaju. MAŠINSKA OBRADA / MODUL 1 .1 Bušenje.2 Stone bušilice, razvrtač za rupe, upuštač za rupe, punktovanje, rajboreri..3 Stezna glava sa 3 pakna.4 Brusilica i točak za ravnanje brusnog kamena.5 Merna oprema.6 Paralelno okretanje7 Konusno okretanje8 Alat za oštrenje i brušenje.9 Glodanje: ravna mašinska obrada, ugaona, blokiranje, korak sečenja; sečenje proreza, sečenje žljebova Pripreme za radnu aktivnost: Tumačenje crteža i radnih uputstava i utvrđivanje redosleda operacija. Priprema mašine za rad, uključivanje, podmazivanje, rutinsko održavanje i pred operativne provere.Provera potrebnog materijala i alata na radnom mestu.Komplet za bušenje, glodanje i strug: Izaberite i instalirajte potrebnu opremu i učvrstiti je. Izabrati, pripremiti i instalirati potrebne alate. Izaberite i podesite brzinu sečenja i napajanja.Izvoditi bušenje, glodanje, brušenje i obrtne operacije: Početak i kraj bušenja, glodanja, brušenja i struganja. Nadzor u radu bušenja, glodanja, brušenja i struganja, prilagoditi brzinu i potrebno napajanje.Ukloniti materijal po završetku bušenja, glodanja, brušenja i procesa okretanja. Podešavanje mašine za brušenje: izabrati i instalirati potrebnu opremu i pričvrstiti.Izabrati i montirati tocila. Obnoviti tocila i balansirati ih. Praktične demonstracije, pismeni i/ili usmeni ispit. Praktične vežbe i obuka koja se sprovodi pod odobrenim i realnim uslovima (npr. uz upotrebu simulatora) i uz upotrebu odobrene opreme. Mašinu podesiti za ispravan rad i bez oštećenja na radnom komadu ili mašini.Dodatna oprema i inventar su primereni zadatku. Odabrani alati odgovaraju tipu materijala i bezbednosnim zahtevima.Brzina rezanja i napajanje su odabrani za odgovarajuće mašine, materijale i alate. Materijalu su pripremljeni i ispravno obeleženi, ako je potrebno. Instrukcije za rukovanje mašinom i za radno mesto su poštuju.Podešavanja tokom bušenja, glodanja, brušenja i okretanja su brza i prikladna. Poštuju se pravila o bezbednosti na radu.Merenje komponenti i usaglašavanje sa dokumentovanom specifikacijom . Radne prostorije su čiste i uredno se održavaju.Tocila izabrati i montirati prema odgovarajućem tipu materijala i bezbednosnim zahtevima.Tabela brzina i napajanja treba da odgovara mašini, materijalu i alatu. .1 Paralelno unutrašnje bušenje.2 Stezna glava sa 4 pakne. 3 Klješta za sečenje štafova: V- navoj -muški4. Spoljna obrada konusa i5 trnovanje Strug i prateći delovi: izabrati i instalirati opremu radi održavanja. Izabrati, pripremiti i instalirati potrebne alate. Izabrati brzinu obrtanja i napredovanja.Obaviti operaciju okretanja: početak i kraj. Nadgledati strug u radu sa prilagođavanjem brzine okretanja i napredovanja kada je potrebno. Ukloniti predmet mašinske obrade nakon završetka procesa rotacije. Izaberite i pripremite odgovarajuću opremu za merenje. Merenje komponenti.Prepoznati promene i/ili kvarove tokom procesa rada. Praktične demonstracije, pismeni i/ili usmeni ispit. Praktične vežbe i obuka koja se sprovodi pod odobrenim i realnim uslovima (npr. uz upotrebu simulatora) i uz upotrebu odobrene opreme. ZAVARIVANjE / MODUL 5. Zavarivanje.1 BEZBEDNOSTRadionica, boce za gas. Mašine za zavarivanje2 LIČNOOdećaOsvetljenjeObustava radPrstenovi i merni satoviVentilacija3.PRAKTIČNOZavarivanje električnim lukomZavarivanje gasomGasno lemljenjeLemljenje gasom kiseonik-acetilen.4 TEORIJAPoznavanje aparataKonstrukcijaBoce za gasJačina i zamor zavarenog spojaTehnika Diskutovati i objasniti procedure u oblasti bezebednosti, zdravlja i zaštite životne sredine u vanrednim situacijama ili incidentima na radnom mestu i umanjiti oštećenja ili povrede.Prepoznati vrstu incidenta i odgovarajuće procedure u hitnom slučaju. Opisati pripremu i montažu opreme za zavarivanje/sečenje. Identifikovati, odabrati i pripremiti opremu za zavarivanje/sečenje. Sastavljanje opreme za zavarivanje/sečenje.Isplanirati proces pripreme za rad. Identifikovati i odabrati alat i opremu. Pripremiti radne komade za zavarivanje. Opisati i objasniti proces zavarivanja sa smesom gasova kiseonik-acetilen. Pripremiti opremu za gasno plameno zavarivanje. Pripreme radnog komada pre gasnog lemljenja. Izabrati gasno plameno zavarivanje radnog komada, sastaviti i sprovesti pripremno operativne provere opreme za gasno plameno zavarivanje. Priprema radnog komada pre gasno plamenog zavarivanja. Proces gasno plamenog zavarivanja metala sa mešavinom gasa kiseonik-acetilen. Opisati proces zavarivanja električnim lukom u zaštitnoj atmosferi. Priprema radnog komada pre zavarivanja. Zavarivanje radnog komada. Praktične demonstracije, pismeni i/ili usmeni ispit. Praktične vežbe i obuka koja se sprovodi pod odobrenim i realnim uslovima (npr. uz upotrebu simulatora) i uz upotrebu odobrene opreme. Priroda incidenta i odgovarajući hitni postupci se identifikuju. Odgovarajuće službe za hitne slučajeve se obaveštavaju. Procedure za hitne slučajeve se sprovode. Hitni postupak se odvija mirno i blagovremeno. Komunikacija sa odgovarajućim službama i službenicima se podrazumeva. Osnovne i glavne komponente opreme za zavarivanje i sečenje su identifikovane, funkcija i namena u pogledu proizvođačke specifikacije i zahteva su objašnjene. Aparati i oprema za zavarivanje u odnosu na postupke za zavarivanje se poznaju. Radni komad je pripremljen u skladu sa radnom listom i crtežom. Pre početka rada izvršena je provera alata i opreme u skladu sa priručnicima i specifikacijama proizvođača. Značaj pravilno sastavljene gasne opreme za lemljenje je objašnjeno u proizvođačkim zahtevima. Komponente gasne opreme za lemljenje su identifikovani prema specifikacijama proizvođača. Definicije i termini koji se koriste u skladu su sa opšte prihvaćenom terminologijom. Radni komadi su identifikovani i pripremljeni pre lemljenja kao što je navedeno na crtežu. Radni komad je zavaren u položaju kako je specificirano na crtežu.Izvršena kontrola radnog komada pre završenog lemljenja u saglasnosti sa crtežom i uputstvom za rad.Dodatni materijal za lemljenje je izabran prema specifikaciji za postupak lemljenja.Radni komad je zalemljen u poziciji koja je predviđena. Plamen koji se koristi kompatibilan je sa tipom materijala koji se lemi. Značaj ispravno sastavljene opreme za gasno zavarivanje i objasniti posledice pogrešnih sastava.Komponente gasno –acetilenske opreme za gasno plameno zavarivanje i namenu su prepoznati i objašnjeni prema zahtevima proizvođača i prema standardima.Delovi i komponente pravilno su prepoznati i objašnjene su implikacije za neobavljene testove na pukotine ili naprsline. Termini i definicije koji se koriste u skladu su sa opšte prihvaćenom terminologijom u zavarivanju. Kontrola pre rada se sprovodi u skladu sa specifikacijama dobavljača.Metali su zavareni gasom. Radni komad je zavaren u predviđenoj poziciji. Mere predostrožnosti prilikom zavarivanja se poštuju. Shvata se značaj ispravno sastavljene opreme za gasno zavarivanje i objašnjene su posledice pogrešnih sastava.Prikazane i objašnjene su komponente za zavarivanje električnim lukom pod zaštitom i namenu prema zahtevima proizvođača i prema standardima.Pravilno su prepoznati delovi i komponente i objašnjena su implikacije za pogrešno identifikovanje. Radni komad pre zavarivanja pripremljen je kao na crtežu. Elektrode za zavarivanje odabrane su prema specifikaciji za zavarivanje.Zavariti radne komade. Poštovati predostrožnosti prilikom zavarivanja. TABLE LIMA I CEVI .1 SIGURNOSTRadionicaRučni alatMašine.2 LIČNOOdećaOsvetljenjeObustava radPrstenovi i merni satovi.3 CRTEŽIObeležavanjeOčitavanjeTehnički crtežiPodešavanje vrednosti.4 KONSTRUKCIJA Savijanje na goreKovanjeValjanje.5 PRAKTIČNOGasna opremaPodešavanje plamenaTehnikaRezanje tabli lima i ceviRukovanje sa tablama Diskutovati i objasniti procedure u oblasti bezbednosti, zdravlja i zaštite životne sredine u vanrednim situacijama ili incidentima na radnom mestu i umanjiti oštećenja ili povrede.Prepoznati vrstu incidenta i odgovarajuće procedure u hitnom slučaju.Priprema za radnu aktivnost: obeležavanje radnog dela saglasno sa zahtevima posla.Prepoznati moguće opasnosti i preuzeti preventivne mere.Oprema u koju je uključeno savijanje rolni i prese.Tipovi materijala sa malim sadržajem ugljenika i legirani čelici, nerđajući čelici, aluminijumske i bakarne legure.Materijal debljine od 0,4 do 6 milimetara.Forma i oblik materijala: podesiti mašinu; sprovesti operacije formiranja i oblikovanja.Primeniti praksu bezbednog rada i razgovarati o pitanjima koja se odnose na ličnu bezbednost, kolege i mašine.Opisati i objasniti proces gasnog sečenja cevi i čeličnih cevi sa malim sadržajem ugljenika.Priprema za gasno sečenje.Preseći tablu lima i cev prema zahtevima posla. Praktične demonstracije, pismeni i/ili usmeni ispit. Praktične vežbe i obuka koja se sprovodi pod odobrenim i realnim uslovima (npr. uz upotrebu simulatora) i uz upotrebu odobrene opreme. Priroda incidenta i odgovarajući hitni postupci su identifikovani. Odgovarajuća službu za hitne slučajeve je obaveštena. Procedure za hitne slučajeve su sprovedene. Sprovođenje hitnog postupka se odvija mirno i blagovremeno. Komunikacija sa odgovarajućim službama i službenicima se podrazumeva.Radne instrukcije se pravilno tumače i poštuju.Operacije se korektno uklapaju.Izabrana je odgovarajuća oprema i alat.Oprema je postavljena tako da je rad bezbedan i bez oštećenja po radni predmet i opremu.Pravilno je procenjeno ograničenje materijala.Radni komad je ispravno obeležen.Radne mašine su odgovarajuće podešene.Radne prostorije su čiste i uredno se održavaju. Shvata se značaj pravilnog postavljenog pritiska za sečenje, kao i posledice netačnog obeležavanja, objasniti tako da je vezano za cevi i debljinu lima, veličina dizne za sečenje i uticaj kretanja tokom procesa rezanja.Osnovne i glavne komponente uređaja za gasno rezanje i opreme.Pravilno su identifikovane karakteristike materijala za sečenje i ukazano je na nebezbedne uslove koji su precizno opisani.U zavisnosti od debljine cevi ili ploče podešen je pritisak gasa.Brzina sečenja se kontroliše u odnosu na debljinu zida cevi ili ploče.Sečenje se odvija u saglasnosti radnim instrukcijama i zhatevima crteža.Krajnji proizvod odgovara zahtevima posla i specifikacijama sa crteža. HIDRAULIKA .1 Teorija i principi hidrauličkog transmisionog pogona.2 Hidraulički simboli i čitanje šema3 Plan i objašnjenje osnovnih hidrauličkih sistema.4 Konstrukcija, principi i primene hidrauličkih pumpi i motora.Ventili za kontrolu pritiska.Ventili za kontrolu protoka.Ventili za kontrolu smera kretanja.Hidraulični aktuatori.Fluidi, filteri i filtracija.Rezervoari i hladnjaci..5 Konstrukcija prostih šema i konstrukcija šema na simulatoru..6 Osnove održavanja i procedure za pronalaženje kvarova. Demonstracija znanja iz pneumatskih i hidrauličnih sistema, koncepta i kola.Demonstracija znanja iz pneumatskih i hidrauličnih alata i komponenata opreme i rukovanja sistemom.Demonstracija znanja iz opšte hidraulike i pneumatike, testiranje opreme i alata.Demonstracija znanja iz opštih principa i mera koje se odnose na bezbedan rad sa pneumatskim i hidrauličnim alatima i opremom.Demonstracija znanja iz HTZ opreme i sigurnosne opreme koja se koristi pri radu sa pneumatskim ili hidrauličnim alatom i opremom. Demonstriranje praktičnog znanja, pismeni i/ili usmeni ispit. Praktične vežbe i obuka koja se sprovodi pod odobrenim i realnim uslovima (npr. uz upotrebu simulatora) i uz upotrebu odobrene opreme. Opisati pneumatske i hidraulične sisteme kao koncept generisanog pritiska u saglasnosti sa proizvođačkom specifikacijom i zahtevima.Navesti objašnjenje da se uvažavaju primena komponenti kao što su cilindri, ventili i merila u skladu sa proizvođačkim specifikacijama i zahtevima.Navesti objašnjenje, saglasno proizvođačkim specifikacijama i zahtevima, koje principe primeniti za pneumatske i/ili hidraulične sisteme.Opisati svrhu i rad pneumatskih i hidrauličnih komponenti u skladu sa proizvođačkim specifikacijama i zahtevima.Demonstracijom pokazati, rukovanje pneumatskim i hidrauličkim alatom ili opremom saglasno prema pneumatskim i hidrauličkim šemama.Testiranje hidrauličke i pneumatske opreme je opisano saglasno proizvođačkoj specifikaciji i zahtevima.Opisati svrhu i funkciju hidrauličke i pneumatske opreme.Objasniti opasnost pri radu sa veoma visokim pritiscima u radu sa hidrauličkim ili pneumatskim alatima i opremom u saglasnosti sa bezbednosnim regulativama. PNEUMATIKA .1 Vazdušna jedinica.2 Analiza i pronalaženje grešaka. Procedure..3 Rukovanje, konstrukcija i primena.Komponente..4 Pneumatska kola i interpretacija šema..5 Pneumtaski simboli..6 Teorija i principi fizike koji se odnose na pneumatiku. Demonstriranje praktičnog znanja, pismeni i/ili usmeni ispit. Praktične vežbe i obuka koja se sprovodi pod odobrenim i realnim uslovima (npr. uz upotrebu simulatora) i uz upotrebu odobrene opreme. Sistem je osiguran tako da ispunjava sve zahteve u pogledu bezbednosti.Rad se obavlja na bezbedan način u skladu sa rasporedom i specifikacijama proizvođača.Radne prostorije su čiste i uredno se održavaju. HLAĐENjE 1. BEZBEDNA RADIONICARadionicaHlađenje2. TEORIJAPražnjenjeOporavak i reciklažaAlati i opremaKomponente sistemaTipovi sistema3. PRAKTIČNOPražnjenjeTestiranje pritiska i detekcija curenjaPunjenje rashladnim medijemZamena komponentiServisiranje i održavanjeProblemi Definisati temperaturu i toplotu i objasniti različite vrste toplota.Definisati pritisak i objasniti različite vrste pritisaka.Definisati uslove koji se koriste za opisivanje kontrolnog sistema uključeno-isključeno (ON – OFF) i njegovih funkcija.Navesti i opisati najčešće korišćen sistem kontrole baziran na sopstvenom izvoru energije.Navesti i opisati tri tipa kontrolnih uređaja koji se upotrebljavaju na klimama i rashladnim sistemima.Navesti i opisati najčešće korišćene tipove mernih elemenata i senzora.Merenje ili određivanje i definisanje radnih parametara sistema za hlađenje.Posmatranjem uporediti sa konstrukcionim parametrima postrojenja ili sa normalno očekivanim radnim parametrima.Uz pomoć blok dijagrama objasniti operaciju sabijanja pare rashladnih sistema.Obeležiti, naznačiti komponente i nacrtati cevi u blok dijagramu i naznačiti smer protoka.Ispravno navesti smer protoka rashladne tečnosti, vazduha i vode.Objasniti procese koji se odvijaju u svakoj komponenti.Diskutovati odnos između pritiska i temperature rashladne tečnosti.Prikazati i objasniti funkciju komponenti i dodataka rashladnim sistemima.Rukovanje i skladištenje komponenti i dodataka rashladnim sistemima. Demonstriranje praktičnog znanja, pismeni i/ili usmeni ispit. Praktične vežbe i obuka koja se sprovodi pod odobrenim i realnim uslovima (npr. uz upotrebu simulatora) i uz upotrebu odobrene opreme. Definisati temperaturu i toplotu i ilustrovati njihovu razliku.Definisati stvarnu toplotu i skrivenu (latentnu) toplotu i dati napomene.Navesti tri agregatna stanja i nazive tih promena.Definisati i objasniti apsolutni pritisak, barometarski pritisak, merač pritiska i vakuum.Definisati sistem kontrole i navesti nazive njegovih glavnih delova.Prikazati i diskutovati uslove koji opisuju funkcije i operacije sistema za kontrolu.Demonstrirati promenljive koje se najčešće koriste za kontrolu rashladnog sistema.Utvrditi tri tipa kontrolnih uređaja koji se koriste na rashladnim sistemima.Kontrolni uređaji su ispravno povezani.Kontrolni uređaji su ispravno postavljeni na zadate parametre.Prekontrolisati kontrolne uređaje.Identifikovati moguće kvarove i nabrojati ih.Nacrtati ispravne blok dijagrame sabijanja pare rashladnih sistema.Objasniti rukovanje sistemom sabijanja pare.Svaka komponenta ima ime i označena je ispravno.Objasniti i demonstrirati procese koji se odvijaju u svakoj komponenti.Ispravno navesti faze i temperature rashladnog sredstva na ulazu i izlazu svih komponenti.Ispravno navesti temperaturu rashladnog sredstva i vode na izlazu i ulazu svih komponenti.Ispravno navesti odnos između pritiska i temperature rashladnog sredstva.Ispravno identifikovati različite komponente i dodatke rahladnog sistema i njihovu poziciju u rashladnom postrojenju.Višestruki merač ispravno povezati i cevi izvući napolje.Zabeležiti, diskutovati i objasniti pregrevanje i podhlađivanje.Objasniti razloge za visoku ili nisku temperaturu ili očitanje pritiska.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

PROGRAM ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI – OFICIR ZA ELEKTROTEHNIKU (STCW III/6)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Zadatak: Elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja na radnom nivou Praćenje rada sa električnim, elektronskim i sistemima upravljanja Temeljno razumevanje rada mašinskih sistema, uključujući:.1 glavne pogonske mašine.2 pomoćne mašine u mašinskom kompleksu.3 kormilarske sisteme.4 sisteme rukovanja teretom.5 palubne mašine i uređaje.6 hotelske sistemeOsnovno poznavanje prenosa toplote, mehanike i hidromehanikePoznavanje sledećih područja:Elektrotehnika i teorija električnih mašinaOsnove elektronike i energetske elektronikeElektrične razvodne ploče i električna opremaOsnove automatizacije, sistemi i tehnike automatskog upravljanjaInstrumentacioni sisitemi, sistemi alarma i sistemi praćenjaPogoni na elektromotorTehnologija elektrotehničkog materijalaElektrohidraulički i elektropneumatski sistemi upravljanjaUvažavanje opasnosti i mera predostrožnosti potrebnih za vođenje energetskih sistema napona preko 1.000 volti Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Rad sa opremom i sistemima u skladu je sa operativnim priručnicimaNivoi rezultata u skladu su sa tehničkim specifikacijama Praćenje rada sistema automatskog upravljanja pogonskim i pomoćnim mašinama Priprema sistema upravljanja pogonskim i pomoćnim mašinama za rad Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Nadzor glavne pogonske mašine i pomoćnih sistema dovoljan je za održavanje uslova bezbednog rada Upravljanje generatorskim i razvodnim sistemima Priključivanje, raspodela opterećenja i prebacivanje generatoraUspostavljanje i prekidanje veza između rasklopnih ormara i razvodnih ploča Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Operacije se planiraju i obavljaju u skladu sa operativnim priručnicima, utvrđenim pravilima i postupcima kako bi se osigurala bezbednost operacijaKandidat je sposoban crtežima/uputstvima da pokaže i razumevanje električnih razvodnih sistema i da ih objasni Upravljanje energetskim sistemima napona preko 1.000 volti i održavanje tih sistema Teorijsko znanjeVisokonaponska tehnologijaMere bezbednosti na radu i postupciElektrični pogon brodova, električni motori i sistemi upravljanjaPraktično znanjeBezbedno vođenje i održavanje visokonaponskih sistema, uključujući poznavanje posebnog tehničkog tipa visokonaponskih sistema i opasnosti koja proizlazi iz radnog napona višeg od 1.000 volti Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Operacije se planiraju i obavljaju u skladu sa operativnim priručnicima, utvrđenim pravilima i postupcima kako bi se osigurala bezbednost operacija Rad sa računarima i računarskim mrežama na brodovima Razumevanje:.1 glavnih karakteristika obrade podataka.2 izgradnje i upotrebe računarskih mreža na brodovima.3 upotrebe računara za potrebe mosta, za potrebe mašinskog odeljenja i za komercijalne potrebe Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Računarske mreže i računari ispravno se proveravaju i njima se ispravno rukuje Služenje engleskim jezikom u pismu i govoru Dovoljno poznavanje engleskog jezika kako bi oficir mogao da koristi mašinske publikacije i da obavlja oficirske dužnosti Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu praktične obuke Pravilno tumačenje publikacija na engleskom jeziku relevantnih za oficirske dužnostiJasno izražavanje i razumevanje u komunikaciji Upotreba internih komunikacionih sistema Rad sa svim internim komunikacionim sistemima na brodu Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Slanje i primanje poruka dosledno uspevaDokumentacija o komunikaciji je potpuna, tačna i u skladu sa zakonskim zahtevima Zadatak: Održavanje i popravke na radnom nivou Održavanje i popravke električne i elektronske opreme Bezbednosni zahtevi za rad na brodskim električnim sistemima, uključujući sigurnosnu izolaciju električne opreme potrebnu pre nego što se osoblju dopusti rad na takvoj opremiOdržavanje i popravke opreme električnog sistema, rasklopnih ormara, elektromotora, generatora i istosmernih električnih sistema i opremeOtkrivanje električnog kvara, pronalaženje mesta kvara i mere za sprečavanje šteteIzrada i rad električne opreme za testiranje i merenjeFunkcionalna ispitivanja i ispitivanja radne uspešnosti sledeće opreme i njenih konfiguracija:.1 sistema praćenja.2 uređaja za automatsko upravljanje.3 zaštitnih uređajaTumačenje električnih i elektroničkih shema Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Sigurnosne mere za rad su odgovarajućeIzbor i upotreba ručnih alata, mernih uređaja i opreme za ispitivanje su odgovarajući a tumačenje rezultata je tačnoRastavljanje, pregled, popravljanje i ponovno sastavljanje opreme u skladu je sa priručnicima i dobrom praksomPonovno sastavljanje i ispitivanje rada u skladu je sa priručnicima i dobrom praksom Održavanje i popravke sistema automatizacije i upravljanja glavnog pogonskog i pomoćnih mašina Odgovarajuća elektrotehnička i mehanička znanja i veštineBezbednosni postupci i postupci u slučaju nuždeSigurnosna izolacija opreme i povezanih sistema koja je potrebna pre nego što se osoblju dopusti rad na takvom postrojenju ili opremiPraktično znanje za potrebe ispitivanja, održavanja, pronalaženja kvarova i popravakaIspitivanje, otkrivanje kvarova i održavanje, kao i vraćanje električne i elektronske opreme za upravljanje u operativno stanje Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Dejstvo kvarova na povezana postrojenja i sistem tačno se prepoznaje, brodski tehnički crteži pravilno se tumače, instrumenti za merenje i kalibriranje pravilno se koriste i preduzete mere su opravdaneIzolacija, rastavljanje i ponovno sastavljanje postrojenja i opreme u skladu je sa proizvođačevim sigurnosnim smernicama i brodskim uputstvima, kao i zakonskim i sigurnosnim specifikacijamaPreduzeta mera dovodi do ponovnog uspostavljanja sistema automatizacije i upravljanja metodom koja je najprikladnija i najprimerenija dominantnim okolnostima i uslovima Održavanja i popravke opreme za navigaciju na zapovedničkom mostu i brodskih komunikacionih sistema Poznavanje načela i postupaka održavanja opreme za navigaciju, kao i internih i spoljnih komunikacionih sistemaTeorijsko znanje:Električni i elektronski sistemi u zapaljivoj okoliniPraktično znanje:Obavljanje bezbednih postupaka održavanja i popravkiOtkrivanje kvarova strojeva, pronalaženje mesta kvarova i mere za sprečavanje štete Učinak kvarova na povezana postrojenja i sistem tačno se prepoznaje, brodski tehnički crteži pravilno se tumače, instrumenti za merenje i kalibriranje pravilno se koriste i preduzete mere su opravdaneIzolacija, rastavljanje i ponovno sastavljanje postrojenja i opreme u skladu je sa proizvođačevim sigurnosnim smernicama i brodskim uputstvima, kao i zakonskim i sigurnosnim specifikacijama.Preduzeta mera dovodi do ponovnog uspostavljanjarada opreme za navigaciju na zapovedničkom mostu i brodskih komunikacionih sistema metodom koja je najprikladnija i najprimerenija dominantnim okolnostima i uslovima Održavanje i popravke električnih, elektronskih i sistema upravljanja palubnih mašina i opreme za rukovanje teretom Odgovarajuća elektrotehnička i mehanička znanja i veštineSigurnosni postupci i postupci u slučaju nuždeSigurnosna izolacija opreme i povezanih sistema koja je potrebna prije nego što se osoblju dopusti rad na takvom postrojenju ili opremiPraktično znanje za potrebe ispitivanja, održavanja, pronalaženja kvarova i popravakaIspitivanje, otkrivanje kvarova i održavanje te vraćanje električne i elektroničke opreme za upravljanje u operativno stanje Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće4. odobrene obuke na laboratorijskoj opremi. Dejstvo kvarova na povezana postrojenja i sistem tačno se prepoznaje, brodski tehnički crteži pravilno se tumače, instrumenti za merenje i kalibriranje pravilno se koriste i preduzete mere su opravdaneIzolacija, rastavljanje i ponovno sastavljanje postrojenja i opreme u skladu je sa proizvođačevim sigurnosnim smernicama i brodskim uputstvima, kao i zakonskim i sigurnosnim specifikacijama.Preduzeta mera dovodi do ponovnog uspostavljanja rada palubnih mašina i opreme za rukovanje teretommetodom koja je najprikladnija i najprimerenija dominantnim okolnostima i uslovima Održavanje i popravke sistema upravljanja i bezbednosti hotelske opreme Teorijsko znanje:Električni i elektronski sistemi u zapaljivoj okoliniPraktično znanje:Obavljanje bezbednih postupaka održavanja i popravkiOtkrivanje kvarova mašina, pronalaženje mesta kvarova i mere za sprečavanje štete Dejstvo kvarova na povezana postrojenja i sistem tačno se prepoznaje, brodski tehnički crteži pravilno se tumače, instrumenti za merenje i kalibriranje pravilno se koriste i preduzete mere su opravdaneIzolacija, rastavljanje i ponovno sastavljanje postrojenja i opreme u skladu je sa proizvođačevim sigurnosnim smernicama i brodskim uputstvima, kao i zakonskim i sigurnosnim specifikacijama.Preduzeta mera dovodi do ponovnog uspostavljanja rada palubnih mašina i opreme za rukovanje teretommetodom koja je najprikladnija i najprimerenija dominantnim okolnostima i uslovima Zadatak: Upravljanje poslovima na brodu i nega lica na brodu na radnom nivou Osiguranje pridržavanja zahteva za sprečavanje zagađenja morske sredine Sprečavanje zagađenja morske sredinePoznavanje mera predostrožnosti koje treba preduzeti radi sprečavanja zagađenja morske sredinePostupci u slučaju zagađenja i sva povezana opremaVažnost proaktivnih mera zaštite morske sredine Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke Postupci za nadzor brodskih delatnosti i osiguravanje usklađenosti sa zahtevima za sprečavanje zagađenja u potpunosti se uvažavajuMere kojima se osigurava očuvanje pozitivne ekološke reputacije Sprečavanje, nadzor i gašenje požara na brodu Sprečavanje požara i protivpožarna sredstvaSposobnost organizovanja protivpožarnih vežbiPoznavanje vrsta i procesa gorenjaPoznavanje sistema za protivpožarnu zaštituMere koje se preduzimaju u slučaju požara, uključujući požare koji uključuju naftne sastojke Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene protivpožarne obuke i prakse kako je propisano u Odeljku A-VI/3, st. 1. do 3. STCW Konvencije Vrsta i veličina problema se odmah utvrđuju, a početne radnje odgovaraju postupku u slučaju nužde i planovima za nepredviđene okolnosti za brodEvakuacija, hitna obustava rada i postupci izolacije odgovaraju prirodi nužde i sprovode se odmahRed prioriteta, kao i nivo i vremenski okviri izveštavanja i obaveštavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi nužde i odslikavaju hitnost problema Upravljanje sredstvima za spašavanje Spašavanje životaSposobnost organizovanja vežbi napuštanja broda i poznavanje rada spasilačkih čamaca i čamaca za traganje i spašavanje, njihovih sredstava za spuštanje i sistema, kao i njihove opreme, uključujući radio sredstva za spašavanje, satelitski radiofar EPIRB, SART, odela za zaštitu u vodi i termo zaštitna sredstva Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke i prakse kako je propisano u Odeljku A-VI/2, st. 1. do 4. STCW Konvencije Reakcije na stanja napuštanja broda i preživljavanja odgovaraju okolnostima i uslovima i usklađene su sa prihvaćenom bezbednosnom praksom i standardima Pružanje medicinske prve pomoći na brodu Medicinska pomoćPraktična primena medicinskih priručnika i saveta primljenih putem radija, uključujući sposobnost efikasnog postupanja na osnovu takvog znanja u slučaju nesreća ili bolesti koje se mogu pojaviti na brodu Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obukekako je propisano u Odeljku A-VI/4,st. 1. do 3. STCW Konvencije Utvrđivanje verojatnog uzroka, prirode i obima povreda ili stanja je pravovremeno, a reakcija smanjuje direktnu pretnju ljudskom životu Primena veština vođenja i timskog rada Znanje o upravljanju ljudskim potencijalima i obukom osoblja na brodu Sposobnost da se upravlja poslom i obimom posla, uključujući:.1 planiranje i koordinaciju.2 dodelu pojedinačnih poslova osoblju.3 ograničenja po pitanju vremena i resursa.4 određivanje prioritaZnanje i sposobnost da se primeni efikasno upravljanje resursima:.1 raspodela, dodeljivanje i određivanje prioriteta za resurse.2 efikasna komunikacija na brodu i na obali.3 odluke odražavaju uvažavanje timskog rada.4 samopouzdanje i liderstvo, uključujući i motivaciju.5 sticanje i zadržavanje svesti o stvarnom stanju Znanje i sposobnost da se primene tehnike donošenja odluka:.1 procena stvarnog stanja i rizika .2 prepoznavanje i razmatranje nastalih mogućnosti.3 izbor pravca delovanja.4 ocenjivanje delotvornosti krajnjeg rezultata Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:.1 odobrene obuke.2 odobrene prakse tokom službe na brodu.3 demonstracije u praksi Posadi su dodeljeni zadaci i saopšteni su im očekivani standardi rada i ponašanja na način primeren njima ličnoCiljevi i aktivnosti obuke zasnivaju se na ocenjivanju važeće sposobnosti, sposobnosti i operativnih zahteva.Postupci su planirani i resursi raspoređeni prema potrebi u skladu sa ispravnim redosledom prioriteta za obavljanje potrebnih zadatakaKomunikacija se odvija jasno i nedvosmislenoLiderstvo je delotvornoSvi članovi tima od kojih se to očekuje tačno znaju trenutni i predviđeni status broda i operativni status, kao i spoljno okruženjeOdluke su u određenoj situaciji najefikasnije Doprinos bezbednosti lica i broda Poznavanje tehnika za lično preživljavanje.Poznavanje tehnika za sprečavanje izbijanja požara i tehnika protivpožarne zaštite.Poznavanje osnovne prve pomoći.Poznavanje lične bezbednosti i društvene odgovornosti. Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke i prakse kako je propisano u Odeljku A-VI/1, st. 2 STCW Konvencije Odgovarajuća bezbednosna i zaštitna oprema se pravilno koristiPostupci i bezbedna radna praksa namenjena zaštiti lica i broda poštuju se u svim prilikamaPostupci namenjeni zaštiti morske sredine poštuju se u svim prilikamaPočetno i dalje postupanje nakon primećivanja slučaja nužde usklađeno je sa utvrđenim postupcima za hitne intervencije

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

PROGRAM ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI –

GMDSS RADIO-OPERATER SA OPŠTIM OVLAŠĆENjIMA

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Zadatak: Radio-komunikacije na radnom nivou Predaja i prijem informacija putem podsistema i opreme GMDSS-a i ispunjenje funkcionalnih zahteva GMDSS-a Pored zahteva Radio pravila, poznavanje:.1 radio-komunikacija prilikom traganja i spašavanja, uključujući postupke iz Međunarodnog priručnika o vazduhoplovnom i pomorskom spašavanju (Priručnika IAMSAR).2 sredstava za sprečavanje predaje lažnih signala opasnosti i postupaka za ublažavanje efekata takvih signala.3 sistema izveštavanja sa brodova.4 radijskih zdravstvenih usluga.5 upotreba Međunarodnog signalnog kodeksa i Standardnih pomorsko-komunikacionih izraza IMO-a.6 engleskog jezika, u pisanom i govornom obliku, za saopštavanje informacija relevantnih za zaštitu ljudskih života na moruNapomena: Ovaj zahtev neće se zahtevati u slučaju ovlašćenja radiooperatera sa ograničenim ovlašćenjima Ispit i procena dokaza dobijenih praktičnom demonstracijom operativnih postupaka, uz pomoć:.1 odobrene opreme.2 GMDSS komunikacionog simulatora, ako je primenjivo* .3 radio-komunikacione laboratorijske opreme Predaja i prijem komunikacija u skladu su sa međunarodnim propisima i postupcima i obavljaju se na delotvoran i efikasan načinPoruke na engleskom jeziku bitne za bezbednost broda i ljudi na brodu, kao i zaštitu morske sredine predaju se i primaju pravilno Radio-služba u slučajevima nužde Radio-služba u slučajevima nužde kao što su:.1 napuštanje broda.2 požar na brodu.3 delimični ili potpuni kvar radio-uređajaPreventivne mere za bezbednost broda i osoblja u vezi sa opasnostima povezanim sa radio-opremom, uključujući opasnost od električnog i nejonizujućeg zračenja Ispit i procena dokaza dobijenih praktičnom demonstracijom operativnih postupaka, uz pomoć:.1 odobrene opreme.2 GMDSS komunikacionog simulatora, ako je primenjivo* .3 radio-komunikacione laboratorijske opreme Reakcija je bila delotvorna i efikasna

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

PROGRAM ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI –

RADIO-OPERATER SA OGRANIČENIM OVLAŠĆENjIMA

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Zadatak: Radio-komunikacije na radnom nivou Predaja i prijem informacija putem podsistema i opreme GMDSS-a i ispunjenje funkcionalnih zahteva GMDSS-a Pored zahteva Radio pravila, poznavanje:.1 radio-komunikacija prilikom traganja i spašavanja, uključujući postupke iz Međunarodnog priručnika o vazduhoplovnom i pomorskom spašavanju (Priručnika IAMSAR).2 sredstava za sprečavanje predaje lažnih signala opasnosti i postupaka za ublažavanje efekata takvih signala.3 sistema izveštavanja sa brodova.4 radijskih zdravstvenih usluga.5 upotrebe Međunarodnog signalnog kodeksa i Standardnih pomorsko-komunikacionih izraza IMO-a.6 engleskog jezika, u pisanom i govornom obliku, za saopštavanje informacija relevantnih za zaštitu ljudskih života na moru Ispit i procena dokaza dobijenih praktičnom demonstracijom operativnih postupaka, uz pomoć:.1 odobrene opreme.2 GMDSS komunikacionog simulatora, ako je primenjivo* .3 radio-komunikacione laboratorijske opreme Predaja i prijem komunikacija u skladu su sa međunarodnim propisima i postupcima i obavljaju se na delotvoran i efikasan načinPoruke na engleskom jeziku bitne za bezbednost broda i ljudi na brodu, kao i zaštitu morske sredine predaju se i primaju pravilno Radio-služba u slučajevima nužde Radio-služba u slučajevima nužde kao što su:.1 napuštanje broda.2 požar na brodu.3 delimični ili potpuni kvar radio-uređajaPreventivne mere za bezbednost broda i osoblja u vezi sa opasnostima povezanim sa radio-opremom, uključujući opasnost od električnog i nejonizujućeg zračenja Ispit i procena dokaza dobijenih praktičnom demonstracijom operativnih postupaka, uz pomoć:.1 odobrene opreme.2 GMDSS komunikacionog simulatora, ako je primenjivo* .3 radio-komunikacione laboratorijske opreme Reakcija je bila delotvorna i efikasna

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

Programi obuka za sticanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti

OSPOSOBLjENI POMORAC U SLUŽBI PALUBE – KORMILAR

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Zadatak: Navigacija na pomoćnom nivou Doprinos bezbednoj straži na brodu Sposobnost razumevanja naredbi i komuniciranja sa oficirom straže o pitanjima od važnosti za dužnost držanja stražePostupci za smenu, vršenje i primopredaju stražePodaci potrebni za vršenje bezbedne straže Procena dokaza dobijenih na osnovu prakse u službi ili praktičnog ispitivanja Komunikacija je jasna i sažetaVršenje, primopredaja i smena straže u skladu su sa prihvatljivom praksom i postupcima Učešće u vezivanju, sidrenju i ostalim postupcima prilikom privezivanja Znanje u primeni o sistemima priveza i povezanim postupcima, uključujući:.1 funkciju užadi za privezivanje i užadi za tegljenje, kao i način funkcionisanja svakog užeta u celokupnom sistemu.2 kapacitete, dopušteno radno opterećenje i prekidnu čvrstoću uređaja za privezivanje , uključujući čeličnu užad za privezivanje, užad od sintetičkih i prirodnih vlakana, vitla, sidrena vitla, pritezna vitla, bitve, oka za privez i stupove za vezanje broda.3 postupke i redosled radnji za privezivanje i otpuštanje užadi za privezivanje, užadi za tegljenje i čelične užadi, uključujući užad za tegljenje.4 postupke i redosled radnji za upotrebu sidara u raznim radnjamaRadno znanje o postupcima i redosledu radnji za privezivanje uz jednu ili više bova Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke3. ispita4. odobrene prakse tokom obuke na brodu 5. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće Postupci se izvršavaju u skladu sa utvrđenom praksom i uputama za rad opreme Doprinos rukovanju teretom i zalihama Poznavanje postupaka za bezbedno rukovanje i osiguranje tereta i zaliha, uključujući opasne i štetne stvari Osnovno znanje i mere predostrožnosti koje moraju da se poštujua koje se odnose na pojedine vrste tereta i prepoznavanje oznaka IMDG Pravilnika Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke3. ispita4. odobrene prakse tokom obuke na brodu 5. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće Postupanje sa teretom i zalihama obavlja se u skladu sa utvrđenim bezbednosnim postupcima i uputstvima za rad opremeRukovanje opasnim i štetnim teretom ili zalihama u skladu je sa utvrđenom bezbednosnom praksom Zadatak: Upravljanje poslovima na brodu i briga za lica na brodu na pomoćnom nivou Doprinos bezbednom radu palubne opreme i uređaja Poznavanje palubne opreme, uključujući:.1 funkciju i korišćenje ventila i crpki, uređaja za dizanje, dizalica, krakova dizalice i pripadajuće opreme.2 funkciju i korišćenje vitla, sidrenih vitla, priteznih vitla i pripadajuće opreme.3 grotla, vodonepropusna vrata, ukrcajne otvore i pripadajuću opremu.4 užad od sintetičkih vlakana i čeličnu užad, kablove i lance, uključujući njihovu konstrukciju, korišćenje, oznake, održavanje i primereno rukovanje.5 sposobnost korišćenja i razumevanja osnovnih signala za rad sa opremom, uključujući vitla, sidrena vitla, dizalice i uređaje za dizanje.6 sposobnost rada sa opremom za sidrenje pod raznim uslovima, kao što su sidrenje, podizanje sidra, osiguravanje sidrenog uređaja i opreme pre isplovljavanja i u slučaju nuždePoznavanje sledećih postupaka i sposobnost:.1 postavljanja i uklanjanja stolice za jarbol i skele.2 postavljanja i uklanjanja pilotskih stepenica, uređaja za dizanje i lučkih sizova.3 korišćenja veština vezanja uzlova, uključujući ispravno korišćenje uzlova, upletki i zaustavnih čvorovaKorišćenje i rukovanje opremom palube i opremom za rukovanje teretom:.1 načini pristupa, grotla i poklopci grotla, rampe, bočna/pramčana/krmena vrata ili elevatori.2 sistemi cevovoda – kaljužni i balastni usisi .3 dizalice, samarice, vitlaPoznavanje podizanja i spuštanja zastava i glavnih signalnih zastava. (A, B, G, H, O, P, Q) Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke3. ispita4. odobrene prakse tokom obuke na brodu Procena dokaza dobijenih na osnovu praktične demonstracije Postupci se izvršavaju u skladu sa utvrđenom bezbednosnom praksom i uputstvima za rad sa opremomKomunikacija unutar područja odgovornosti operatora je uspešnaOprema radi bezbedno i u skladu sa utvrđenim postupcimaDemonstrirati odgovarajuće metode za postavljanje i uklanjanje u skladu sa bezbednom industrijskom praksomDemonstrirati odgovarajuće izrade i korišćenja uzlova, upletki, zaustavnih čvorova, omotavanja i primerenog rukovanja ciradamaDemonstrirati odgovarajuće metode za rukovanje užadi, čeličnom užadi, kablovima i lancima Primena mera bezbednosti i zdravlja na radu Znanje u primeni o bezbednoj radnoj praksi i ličnoj bezbednosti uključujući:.1 rad na visini.2 rad po boku broda.3 rad u zatvorenom prostoru.4 dozvola za rad uređaja.5 rukovanje užadi.6 tehnike dizanja i metode sprečavanja povrede leđa.7 električnu bezbednost.8 mehaničku bezbednost.9 hemijsku i biološku bezbednost.10 opremu za ličnu zaštitu Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke3. ispita4. odobrene prakse tokom obuke na brodu Postupci namenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikamaU svim prilikama se poštuje bezbedna radna praksa i pravilno se koristi odgovarajuća bezbednosna i zaštitna oprema Primena mera predostrožnosti i doprinos sprečavanju zagađenja morske sredine Poznavanje mera predostrožnosti za sprečavanje zagađenja morske Poznavanje korišćenja i rada opreme koja se koristi u slučaju zagađenjaPoznavanje priznatih metoda za uklanjanje zagađivača mora Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke3. ispita4. odobrene prakse tokom obuke na brodu Postupci za zaštitu morske sredine poštuju se u svim prilikama Rukovanje čamcem za spašavanje i spasilačkim čamcem Poznavanje rukovanja čamcem za spašavanje i spasilačkim čamcem, sredstvima i sistemima za spuštanje, kao i njihovom opremomPoznavanje tehnika preživljavanja na moru Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke i prakse kako je propisano u Odeljku A-VI/2, st. 1. do 4. STCW Zakonika Reakcije na radnje napuštanja broda i preživljavanja odgovaraju okolnostima i uslovima i usklađene su sa prihvaćenom bezbednom praksom i standardima Zadatak: Održavanje i popravke na pomoćnom nivou Doprinos održavanju i popravke na brodu Sposobnost korišćenja materijala i opreme za bojenje, podmazivanje i čišćenjeSposobnost razumevanja i obavljanja postupaka redovnog održavanja i popravakaPoznavanje tehnika pripreme površine za obraduRazumevanje proizvođačevih bezbednosnih smernica i brodskih uputstavaPoznavanje bezbednog uklanjanja otpadnih materijalaPoznavanje primene, održavanja i korišćenja ručnih i motornih alata Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke3. ispita4. odobrene prakse tokom obuke na brodu Procena dokaza dobijenih praktičnom demonstracijom Aktivnosti održavanja i popravki obavljaju se u skladu sa tehničkim, bezbednosnim i proceduralnim specifikacijama

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OSPOSOBLjENI POMORAC U SLUŽBI MAŠINE – MAZAČ

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Zadatak: Brodsko mašinstvo na pomoćnom nivou Doprinos bezbednoj stražu u mašinskom odeljenju Sposobnost razumevanja naredbi i komuniciranja sa oficirom straže o pitanjima od važnosti za dužnost vršenja stražePostupci za smenu, vršenje i primopredaju stražePodaci potrebni za vršenje bezbedne straže Procena dokaza dobijenih na osnovu prakse u službi ili praktičnog ispitivanja Komunikacija je jasna i sažetaDržanje, primopredaja i smena straže u skladu su sa prihvatljivom praksom i postupcima Doprinos praćenju i kontroli straže u mašinskom odeljenju Osnovno poznavanje funkcije i rada glavnih pogonskih i pomoćnih mašinaOsnovno razumevanje kontrolnih pritisaka, temperatura i nivoa glavnih pogonskih i pomoćnih mašina Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. praktičnog ispita Učestalost i delokrug praćenja glavnih pogonskih i pomoćnih mašina usklađeni su sa prihvaćenim načelima i postupcimaUtvrđuju se odstupanja od standardaUslovi nebezbednosti i potencijalne opasnosti se odmah prepoznaju, saopštavaju i ispravljaju pre nego što se nastavi sa radom Doprinos postupcima snabdevanja gorivom i prenosa nafte Poznavanje funkcije i delovanja postupaka sistema za gorivo i prenos nafte, uključujući:.1 pripremu za postupke snabdev anja gorivom i prenosa.2 postupke za spajanje i razdvajanje creva za snabdevanje gorivom i prenos.3 postupke vezane za incidente do kojih može doći tokom postupaka snabdevanja gorivom ili prenosa.4 osiguranje od postupaka snabdevanja gorivom i prenosa.5 sposobnost pravilnog merenja i saopštavanja nivoa u rezervoarima Procena dokaza dobijenih na osnovu jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. ispita4. odobrene obukeProcena dokaza dobijenih praktičnom demonstracijom Postupci prenosa vrše se u skladu sa utvrđenom bezbednosnom praksom i uputstvima za rad opremeRukovanje opasnim i štetnim stvarima u skladu je sa utvrđenom bezbednosnom praksomKomunikacija unutar područja odgovornosti operatera je uspešna Doprinos kaljužnim i balastnim postupcima Poznavanje bezbednog delovanja, rada i održavanja sistema kaljuže i balasta, uključujući:.1 izveštavanje o incidentima koji su povezan sa postupcima prenosa.2 sposobnost pravilnog merenja i saopštavanja nivoa u rezervoarima Procena dokaza dobijenih na osnovu jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. ispita4. odobrene obukeProcena dokaza dobijenih praktičnom demonstracijom Radovi i održavanje obavljaju se u skladu sa utvrđenom bez bednosnom praksom i uputstvima za rad opreme čime je izbegnuto zagađenje morske sredineKomunikacija unutar područja odgovornosti operatera je uspešna Doprinos radu opreme i mašina Bezbedan rad opreme, uključujući:.1 ventile i crpke.2 dizalice i opremu za podizanje.3 grotla, vodonepropusna vrata, ukrcajne otvore i pripadajuću opremuSposobnost primene i razumevanje osnovnih signala dizalice, vitla i uređaja za dizanje Procena dokaza dobijenih na osnovu jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. ispita4. odobrene obukeProcena dokaza dobijenih praktičnom demonstracijom Postupci se izvršavaju u skladu sa utvrđenom bezbednosnom praksom i uputstvima za rad sa opremomKomunikacija unutar područja odgovornosti operatera je uspešna Bezbedna upotreba električne opreme Bezbedna upotreba električne opreme i rad sa tom opremom, uključujući:.1 bezbednosne mere pre započinjanja rada ili popravki.2 postupke izolacije.3 postupke u slučaju nužde.4 različite napone na broduPoznavanje uzroka električnog udara i mera predostrožnosti koje moraju da se poštuju kako bi se sprečio udar Procena dokaza dobijenih na osnovu jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. ispita4. odobrene praktične obuke Prepoznavanje i prijavljivanje električne opasnosti i nebezbedne opremeRazumevanje bezbednih napona za ručnu opremuRazumevanje rizika povezanih sa visokonaponskom opremom i radom na brodu Zadatak: Održavanje i popravke na pomoćnom nivou Doprinos održavanju i popravkama na brodu Sposobnost upotrebe materijala i opreme za bojenje, podmazivanje i čišćenjeSposobnost razumevanja i obavljanja postupaka redovnog održavanja i popravkiPoznavanje tehnika pripreme površinePoznavanje bezbednog odlaganja otpadnih materijalaRazumevanje bezbednosnih smernica proizvođača i brodskih uputstavaPoznavanje primene, održavanja i upotrebe ručnih i motornih alata, kao i mernih uređaja i alatnih mašina Procena dokaza dobijenih na osnovu jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. ispita4. odobrene praktične obukeProcena dokaza dobijenih praktičnom demonstracijom Aktivnosti održavanja obavljaju se u skladu sa tehničkim, bezbednosnim i proceduralnim specifikacijamaIzbor i upotreba opreme i alata su odgovarajući Doprinos rukovanju zalihama Poznavanje postupaka za bezbedno rukovanje zalihama, kao i njihov smeštaj i osiguranje Procena dokaza dobijenih na osnovu jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. ispita4. odobrene praktične obuke Postupanje sa zalihama obavlja se u skladu sa utvrđenom bezbednosnom praksom i uputstvima za rad sa opremomRukovanje opasnim i štetnim zalihama u skladu je sa utvrđenom bezbednosnom praksomKomunikacija unutar područja odgovornosti operatera je uspešna Primjena mera predostrožnosti i doprinos sprečavanju zagađenja morske sredine Poznavanje mera predostrožnosti koje treba preduzeti radi sprečavanja zagađenja morske sredinePoznavanje upotrebe i rada opreme koja se koristi u slučaju zagađenjaPoznavanje priznatih metoda za uklanjanje zagađivača mora Procena dokaza dobijenih na osnovu jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. ispita4. odobrene praktične obuke Postupci za zaštitu morske sredine poštuju se u svim prilikama Primena postupaka za bezbednost i zdravlje na radu Znanje o bezbednoj radnoj praksi i ličnoj bezbednosti uključujući:.1 električnu bezbednost.2 bezbedno zaključavanje i označavanje opreme tokom održavanja i popravki (lockout/tag-out).3 mehaničku bezbednost.4 sisteme dozvole za rad.5 rad na visini.6 rad u zatvorenom prostoru.7 tehnike dizanja i metode sprečavanja povrede leđa.8 hemijsku i biološku bezbednost.9 opremu za ličnu zaštitu Procena dokaza dobijenih na osnovu jednog od sledećeg: 1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. ispita4. odobrene praktične obuke Postupci koji su namenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikamaU svim prilikama se poštuje bezbedna radna praksa i pravilno se koristi odgovarajuća bezbednosna i zaštitna oprema

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

ČLAN POSADE KOJI ČINI DEO PLOVIDBENE STRAŽE – MORNAR PALUBE (STCW A-II/4)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Upravljanje brodom i izvršavanje naredbi za kormilarenje na engleskom jeziku Upotreba magnetskih i žiro-kompasaNaredbe za kormilarenjePrelazak sa automatskog na ručno kormilarenje i obrnuto Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. praktičnog ispita2. odobrene prakse tokom službe na brodu3. odobrene prakse tokom obuke na brodu praktične obuke Brod se drži u kursu unutar granica tolerancije, uzimajući u obzir područje plovidbe i stanje na moru.Promene kursa su ujednačene i kontrolisaneKomunikacija je jasna i sažeta u svim prilikama i naredbe se potvrđuju na način koji je uobičajan u plovidbi Pažljivo opažanje vidom i sluhom tokom straže Odgovornosti prilikom vršenja straže, uključujući izveštavanje o približnom položaju zvučnog signala, svetla ili drugog objekta u stupnjevima ili stranama sveta Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. praktičnog ispita2. odobrene prakse tokom službe na brodu3. odobrene prakse tokom obuke na brodu praktične obuke Zvučni signali, svetla i ostali objekti pravovremeno se otkrivaju i o njihovom tačnom položaju u stupnjevima ili stranama sveta obaveštava se oficir straže Doprinos praćenju i nadzoru bezbednog vršenja straže Pojmovi i definicije na broduUpotreba odgovarajuće unutrašnje komunikacije i alarmnih sistemaSposobnost razumevanja naredaba i komuniciranja sa oficirom straže o pitanjima od važnosti za dužnost vršenja stražePostupci za smenu, vršenje i primopredaju stražePodaci potrebni za vršenje bezbedne stražeTemeljni postupci zaštite morske sredine Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene prakse u službi ili odobrene prakse tokom obuke na brodu Komunikacija je jasna i sažeta, a od oficira na straži se traži savet/pojašnjenje u slučaju nerazumevanja podataka ili uputstava o stražiVršenje, primopredaja i smena straže u skladu su sa prihvaćenom praksom i postupcima Rad sa opremom u slučaju opasnosti ili vanrednog stanja i primena postupaka u slučaju opasnosti ili vanrednog stanja Poznavanje dužnosti u slučaju opasnosti ili vanrednog stanja i alarmnih signalaPoznavanje pirotehničkih signala opasnosti; satelitski radio-farovi EPIRB i SARTIzbegavanje lažnih signala opasnosti i radnje koje je potrebno preduzeti u slučaju nenamerne aktivacije Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene prakse u službi ili odobrene prakse tokom obuke na brodu Početno postupanje nakon primećivanja slučaja opasnosti ili vanrednog stanja u skladu je sa utvrđenom praksom i postupcimaKomunikacija je jasna i sažeta u svim prilikama i naredbe se potvrđuju na način uobičajan u plovidbiCelovitost sistema za uzbunjivanje u slučaju vanrednog stanja i opasnosti očuvan je u svim prilikama

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

ČLAN POSADE KOJI ČINI DEO PLOVIDBENE STRAŽE U MAŠINSKOM ODELjENjU – ČISTAČ (STCW III/4)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Zadatak: Brodsko mašinstvo na pomoćnom nivou Vršenje poslova straže koji odgovaraju dužnostima članova posade koji su deo straže u mašinskom odeljenjuOsoblje razume naredbe i njih drugi razumeju u pitanjima od važnosti za dužnost vršenja straže Pojmovi korišćeni u mašinskom odeljenju i nazivi mašina i opremePostupci vršenja straže u mašinskom odeljenjuBezbedna radna praksa vezana uz postupke u mašinskom odeljenjuTemeljni postupci zaštite morske sredineUpotreba odgovarajućeg internog komunikacionog sistemaAlarmni sistemi mašinskog odeljenja i sposobnost razlikovanja raznih alarma, a posebno protivpožarnih gasnih alarma Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke3. praktičnog ispita Komunikacija je jasna i sažeta, a od oficira straže traži se savet ili pojašnjenje ako podaci ili uputstva nisu jasniVršenje, primopredaja i smena straže u skladu su sa prihvaćenim načelima i postupcima Za držanje straže kotla: Održavanje ispravnog nivoa vode i pritiska pare Bezbedan rad kotlova Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke3. praktičnog ispita4. odobrene prakse tokom obuke na brodu 5. odobrene obuke na simulatoru, kada je to odgovarajuće Procena stanja kotla je tačna i zasniva se na odgovarajućim podacima dobijenim od lokalnih i daljinskim pokazatelja i na osnovu fizičkih pregledaRedosled i vreme podešavanja održavaju bezbednost i optimalnu efikasnost Rad sa opremom u slučaju opasnosti ili vanrednog stanja i primenjivanje postupaka u slučaju opasnosti ili vanrednog stanja Poznavanje dužnosti u slučaju opasnosti ili vanrednog stanja Putevi za evakuaciju iz mašinskog odeljenjaZnanje o smeštaju i upotrebi protivpožarne opreme u mašinskim odeljenjima Procena dokaza dobijenih na osnovu demonstracije i odobrene prakse u službi ili odobrene prakse tokom obuke na brodu Početno postupanje nakon primećivanja slučaja opasnosti ili vanrednog stanja usklađeno je sa utvrđenim postupcimaKomunikacija je jasna i sažeta u svim prilikama i naredbe se potvrđuju na način koji je uobičajan u plovidbi

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

ČLAN POSADE ZA ELEKTROTEHNIKU(STCW III/7)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Zadatak: Elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja na pomoćnom nivou Bezbedna upotreba električne opreme Bezbedna upotreba električne opreme i rad sa tom opremom, uključujući:.1 bezbednosne mere pre započinjanja rada ili popravki.2 postupke izolacije.3 postupke u slučaju nužde.4 različite napone na broduPoznavanje uzroka električnog udara i mera opreza kojih je potrebno pridržavati se kako bi se sprečio udar Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke 3. ispita 4. odobrene prakse tokom obuke na brodu Razumevanje i praćenje bezbednosnih uputstava za električnu opremu i mašinePrepoznavanje i prijavljivanje električne opasnosti i nebezbedne opremeRazumevanje bezbednih napona za ručnu opremuRazumevanje rizika povezanih sa visokonaponskom opremom i radom na brodu Doprinos praćenju rada sa električnim sistemima i mašinama Osnovno poznavanje rada sa mašinskim sistemima, uključujući:.1 glavne pogonske mašine.2 pomoćne mašine u mašinskom odeljenju.3 kormilarske sisteme .4 sisteme za rukovanje teretom .5 palubne mašine .6 hotelske sistemeOsnovno poznavanje:.1 elektrotehnike i teorije električnih mašina.2 električnih razvodnih ploča i električne opreme.3 osnova automatizacije, sistema i tehnika automatskog upravljanja.4 instrumentacionih sistema, sistema alarma i sistema praćenja.5 elektromotornih pogona.6 elektrohidrauličkih i elektropneumatskih sistema upravljanja.7 spajanja, raspodele opterećenja i izmena električne konfiguracije Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke 3. ispita 4. odobrene prakse tokom obuke na brodu Znanje koje osigurava sledeće:.1 rad sa opremom i sistemima u skladu je sa operativnim priručnicima.2 nivoi rezultata u skladu su sa tehničkim specifikacijama Upotreba ručnih alata, električne i elektronske merne opreme za operacije pronalaženja kvarova, održavanja i popravke Bezbednosni zahtevi za rad na brodskim električnim sistemimaPrimena bezbedne radne prakseOsnovno poznavanje:.1 konstrukcijskih i radnih karakteristika brodskih izmeničnih i istosmernih električnih sistema i opreme.2 upotreba mernih instrumenata, alatnih strojeva, kao i ručnih i motornih alata Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:.1 odobrene obuke iz oblasti radioničkih veština.2 odobrene prakse i ispita Sprovođenje bezbednosnih postupaka je odgovarajućeIzbor i upotreba opreme za ispitivanje su odgovarajući a tumačenje rezultata je tačnoIzbor postupaka za obavljanje popravki i održavanja u skladu je sa priručnicima i dobrom praksom Doprinos održavanju i popravkama na brodu Sposobnost upotrebe materijala i opreme za podmazivanje i čišćenjePoznavanje bezbednog odlaganja otpadnih materijalaSposobnost razumevanja i obavljanja postupaka redovnog održavanja i popravkiRazumevanje sigurnosnih smernica proizvođača i brodskih uputstava Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke 3. ispita 4. odobrene prakse tokom obuke na brodu Aktivnosti održavanja obavljaju se u skladu sa tehničkim, sigurnosnim i proceduralnim specifikacijamaOdabir i upotreba opreme i alata su odgovarajući Doprinos održavanju i popravkama električnih sistema i mašina na brodu Bezbednosni postupci i postupci u slučaju nuždeOsnovno poznavanje elektrotehničkih crteža i bezbedne izolacije opreme i povezanih sistema koje je potrebno obaviti pre nego što se osoblju dopusti rad na takvim mašinama ili opremiIspitivanje, otkrivanje kvarova i održavanje, kao i vraćanje električne opreme i mašina za upravljanje u operativno stanjeElektrična i elektronska oprema u zapaljivim područjimaOsnove brodskog sistema za otkrivanje požaraObavljanje bezbednih postupaka održavanja i popravkiOtkrivanje kvarova mašina, pronalaženje mesta kvarova i mere za sprečavanje šteteOdržavanje i popravke sistema rasvete i sistema snabdevanja Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke 3. ispita 4. odobrene prakse tokom obuke na brodu Rezultat kvarova na povezana postrojenja i sistem tačno se prepoznaje, brodski tehnički crteži pravilno se tumače, instrumenti za merenje i kalibriranje pravilno se koriste i preduzete mere su opravdaneIzolacija, rastavljanje i ponovno sastavljanje mašina i opreme u skladu su sa sigurnosnim smernicama proizvođača i brodskim uputstvima Dopprinos rukovanju sa zalihama Poznavanje postupaka za bezbedno rukovanje zalihama, kao i njihov smeštaj i osiguranje Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke 3. ispita 4. odobrene prakse tokom obuke na brodu Postupci smeštanja zaliha obavljaju se u skladu sa uspostavljenom bezbednosnom praksom i uputstvima za rad sa opremom Rukovanje opasnim i štetnim zalihama u skladu je sa utvrđenom bezbednosnom praksomKomunikacija unutar područja odgovornosti operatora je uspešna Primena mera predostrožnosti i doprinos sprečavanju zagađenja morske sredine Poznavanje mera predostrožnosti koje treba preduzeti radi sprečavanja zagađenja morske sredine Poznavanje korišćenja i rada opreme/sredstava koji se koriste u slučaju zagađenjaPoznavanje potvrđenih metoda za uklanjanje zagađenja mora Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke 3. ispita 4. odobrene prakse tokom obuke na brodu Postupci za zaštitu morske sredine poštuju se u svim prilikama Primena postupaka za bezbednost i zdravlje na radu Znanje u primeni zahteva za bezbednost na radu i ličnoj bezbednosti na moru uključujući:.1 električnu bezbednost.2 bezbednosno isključivanje i označavanje opreme tokom održavanja i popravki (lockout/tag-out).3 mehaničku bezbednost.4 sisteme dozvola za rad.5 rad na visini.6 rad u zatvorenom prostoru.7 tehnike dizanja i metode sprečavanja povrede leđa.8 hemijsku i biološku bezbednost.9 opremu za ličnu zaštitu Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. praktične obuke 3. ispita 4. odobrene prakse tokom obuke na brodu Postupci namenjeni za zaštitu osoblja i broda poštuju se u svim prilikamaU svim prilikama se poštuje bezbedna radna praksa i pravilno se koristi odgovarajuća bezbednosna i zaštitna oprema

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

BRODSKI KUVAR

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPSOOBLjENOSTI MODUL 1 Lična higijena i higijena hraneOpšta bezbednost brodske kuhinjeOdlaganje otpada/đubreta u skladu sa zahtevima MARPOL Konvencije 1. Odgovarajuće vođenje brodske kuhinje uključujući:1.1 sigurno i bezbedno slaganje slobodnih elemenata1.2 pravilno obezbeđivanje vrata1.3 održavanje opreme i inventara1.4 adekvatno osvetljenje u radnom prostoru1.5 pravilne oznake za odlaganje otpada i smeća1.6 poznavanje sadržaja Pravilnika o praksi za bezbedan rad pomoraca koje važe za kuvare,objavljen od strane HMSO2. Poznavanje zahteva u odnosu na zaštitu morske sredine, uključujući:2.1 međunarodne propise kojima se uređuje odlaganja/izbacivanje otpada su poznati, posebno u odnosu na plastiku, staklo i druge bio-nerazgradive predmete2.2 rad sa pećima za spaljivanje i mašinama za seckanje obavljaju samo nadležna lica.3. Poznavanje opšte zdravstvene i higijenske prakse i potrebe pojedinaca, uključujući:3.1 ličnu higijenu3.2 odgovarajuće vreme odmora3.3 izbegavanje alkohola i izbegavanje lekova3.4 brzo reagovanje na sve povrede uključujući i manje posekotine i ogrebotine3.5 održavanje radne odeće i zaštitne opreme3.6 poznavanje odgovarajuće garderobe za rad i temperature radnog prostora4. Bakterijska kontaminacija hrane:4.1 identifikacija izvora kontaminacije hrane uključujući:4.1.1 ljude, insekte, glodare,ostatke hrane, otpad itd.4.1.2 poznavanje bakterijskih svojstva različitih vrsta mesa 4.1.3 zabranu pripremanja hrane na istim površinama sa ostalim sirovim proizvodima.4.1.4 namirnice visokog rizika poput kuvanog mesa i živine, proizvoda od mesa, zaliha pečenja, mlečnih proizvoda i jaja su često uzroci trovanja hranom4.1.5 odvajanje prostora za čišćenje i spremanje hrane od područja pogodnih za razvoj bakterija.4.1.6 pokrivanje hrane u cilju sprečavanja unakrsne kontaminacije i apsorpcije mirisa4.2 Prepoznavanje razloga trovanja hranom, i to: 4.2.1 prebrza priprema hrane 4.2.2 suviše sporo hlađenje hrane4.2.3 ako je temperatura za podgrevanje hrane nedovoljna da uništi bakterije4.2.4 korišćenje već kontaminirane kuvane hrane4.2.5 prekuvavanje4.2.6 nedovoljno vreme za odmrzavanje smrznutog mesa4.2.7 unakrsne kontaminacije sirove i kuvane hrane4.2.8 skladištenje tople hrane ispod 63º C4.2.9 zaraženi rukovaoci hranom5. Lična higijena, uključujući znanje da:5.1 se lična higijena podrazumeva, posebno kod ljudi koji rukuju hranom5.2 se mora obezbediti dostupnost dovoljnog broja umivaonika i sušača čistih ruku u skladu sa obimom i prirodom pripreme hrane5.3 je obavezno pranje ruku pre ulaska u kuhinju ili pre rukovanja hranom5.4 je obavezno pranje ruku posle rukovanja sasirovim namirnicama5.5 je obavezno pranje ruku posle odlaska u WC5.6 treba izbeći direktno rukovanje hranom tamo gde se koriste klešta ili drugi alati 5.7 posekotine, rane, ogrebotine i sl. uvek moraju da budu prekrivene čistim vodootpornim materijalom u boji5.8 zaštitna odeća je uvek čista6. Fizička sposobnost za rad:6.1 znanje da lica koja rukuju hranom, a pate od simptoma koji utiču na trovanje hrane, kao što su dijareja, povraćanje ili bilo koji drugi simptomi, moraju da budu oslobođeni od rada.6.2 znanje da usled sekundarnih infekcija, kao što su čirevi, inficirane posekotine, infekcije disajnih puteva, grip i sl, rukovaoc hranom ima pravo da koristi odsustvo usled privremene sprečenosti za rad.7. Razdvajanje sirove i kuvane hrane7.1 znanje da se sirova hrana uvek drži razdvojeno od kuvane hrane7.2 znanje da se radne površine, ploče za seckanje i pribor koji se koristio za pripremu sirovog mesa ne smeju koristiti za proizvode koji ne zahtevaju kuvanje.7.3 ako se zbog ograničenja prostora odvojene površine ne mogu koristiti onda se ove površine moraju očistiti i dezinfikovati između sirovog i kuvanog mesa ili hrane koja se ne kuva7.4 znanje da se sirova hrana uvek nalazi ispod kuvane hrane kako bi se sprečilo kapljanje na kuvanu hranu8. Vršenje kontrole temperature kuvane hrane i sirovina8.1 poznavanje propisanih temperatura u hladnjačama, sobama za rukovanje hranom i sobama za odmor8.2 praćenje temperature i obavezno pozivanje dežurnog oficira kada postoji neki problem sa kontrolom temperature8.3 primenjivanje mera predostrožnosti pre ulaska u “walk-in” komoru8.4 „walk-in“ komore moraju da budu zaključane i obezbeđene alarmom i redovno da se proveravaju.9. Procedure čišćenja9.1 znanje da sve predmete koji dolaze u kontakt sa hranom treba oprati, očistiti i dezinfikovati pre upotrebe9.2 znanje da je potrebno da se mašine za pranje sudova dezinfikuju na visokoj temperaturi za ispiranje ciklusa.9.3 znanje da se svi predmeti nakon pranja ispiraju toplom vodom ukoliko nije korišćen mašina za sudove.9.4 razumevanje potrebe redovnog čišćenja aspiratora, ventilatora itd.9.5 znanje o zaštiti koja se koristi kada se pri pranju u lavaboima slomi posuđe, staklo itd.10. Štetočine10.1 razumevanje da se dobrim održavanjem čistoće smanjuje rizik od zaraze, kao što je držanje zatvorenih kanti za đubre itd.10.2 znanje da hrana može da bude zagađena od urina, izmeta, dlake štetočina, glodanjem i bilo kojim drugim kontaktom11. Kontrola zaliha hrane11.1 vođenje računa o roku trajanja zaliha hrane 11.2 znanje da ne treba naručivati kvarljivu robu u količinama koje se ne mogu potrošiti pre isteka datuma upotrebe11.3 razumevanje da kvarljivu robu i smrznute proizvode, treba temeljno proveriti da li su kontaminirani ili odmrzavani pre prihvatanja.11.4 razumevanje da je kvarljivu robu neophodno proveravati na dnevnom nivou kako bi se obezbedila svežina i nezagađenost iz bilo kog izvora11.5 uzimajući u obzir dužinu putovanja, treba osigurati da postoji dovoljno skladišta za hranu i konzervisane hrane na brodu 11.6 znanje da se konzervisana hrana pre prihvatanja, a i tokom plovidbe, proverava da li je zahvaćena rđom i da li je u konzerve ušao vazduh11.7 poznavanje raspoloživog budzeta tj. kako obezbediti hranljive obroke, a da se ne prekorače rasploživa sredstva 12. Zdravstvena i bezbednosna pitanja u brodskoj kuhinji12.1 vođenje računa da paluba može biti klizava, posebno prilikom pranja ili posle izlivanja nafte12.2 poznavanje opasnosti rada sa bilo kojom mašinskom opremom 12.3 vođenje računa nedostacima, kao što su labave žice na elektro opremi12.4 poznavanje izvora požara u kuhinji i metoda gašenja 12.5 upotreba rešetki za oluju tokom nevremena12.6 poznavanje bezbedne upotrebe gasne peći, uključujući automatsko isključivanje Procena dokaza dobijenih sa odobrene obuke tokom koje je pohađana teorijska nastava, uključujući praktični i pismeni ispit Lična higijena i higijena hrane se poštuje.Bezbedan radni prostor u okviru brodske kuhinje se poštuje.Odgovarajuće kontrole zaliha se redovno vrše. Poznaju se uslovi za odlaganje smeća.Poznaje se sadržaj Pravilnika o praksi za bezbedan rad pomoraca koje važe za kuvare, usvojen od strane HMSO MODUL 2 Priprema hrane i kuvanje da bi se obezbedila uravnotežena ishrana 1. Praktično kuvanje, uključujući sledeće: 1.1 meso, uključujući šnicle, kobasice, šnicle po porudzbini, variva, kari, pečenja i slično1.2 živinu, uključujući piletinu sa i bez kosti i ćurku1.3 različite vrste supa1.4 ribu, uključujući prženu, pečenu i ribu na žaru1.5 doručak, uključujući omlete od jaja sa različitim filovima2. hladna jela2.1 sposobnost da se pripreme hladna predjela i salate koristeći sveže, smrznute i konzervisane proizvode.2.2 sposobnost da se serviraju hranljiva hladna jela kada vreme nije pogodno za kuvanje3. Hleb i peciva3.1 sposobnost da se napravi hleb i kifle sa različitim vrstama brašna3.2 sposobnost da se pripreme peciva4. Deserti4.1 sposobnost da se spreme tople i hladne poslastice4.2 sposobnost spremanja poslastica od svežih, smrznutih i konzervisanih proizvoda5 Hitni obroci5.1 sposobnost da se pripreme hranjivi obroci kada su sveži proizvodi potrošeni5.2 sposobnost da se pripreme hranjivi obroci kada smrznutih proizvoda nema iz bilo kog razloga, npr. odleđivanja frižidera. Procena dokaza dobijenih sa odobrenog kursa uključujući praktičnu i pismenu ocenu Sastavlja se dobro izbalansiran, hranljiv, raznovrstan dnevni meni. Praktično kuvanje se sprovodi na različitim vrstama mesa, živine, povrća i salata.Izbegava se upotreba prekomerne količine jestivog ulja, masne i pržene hrane Kulinarsko umeće se pokazuje sposobnošću da se služe tri obroka za najmanje 20 osoba.Obroci za osobe koje zahtevaju posebne dijete se pripremaju bez problema.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OSNOVNA OSPOSOBLjENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA NAFTU I HEMIKALIJE (STCW A-V/1-1-1)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSO-BLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOS-TI Doprinošenje bezbednom rukovanju teretom tankera za prevoz nafte i hemikalija Osnovno poznavanje tankera:.1 vrste tankera za prevoz nafte i hemikalija.2 opšti raspored i konstrukcijaOsnovno poznavanje rukovanja teretom:.1 sistemi cevi i ventili.2 pumpe tereta.3 ukrcaj i iskrcaj.4 čišćenje i ispiranje tankova, oslobađanje tankova od plina i inertiranje tankovaOsnovno poznavanje fizičkih svojstava nafte i hemikalija:.1 pritisak i temperatura, uključujući odnos pritiska i temperature pri isparavanju .2 tipovi nastanka elektrostatičkog naboja.3 hemijski simboliPoznavanje i razumevanje kulture bezbednosti i upravljanja bezbednošću na tankerima Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Komunikacija unutar područja odgovornosti jasna je i efikasnaRukovanje teretom obavlja se u skladu sa prihvaćenim načelima i postupcima kako bi se osigurala bezbednost rukovanja Preduzimanje mera opreza radi sprečavanja opasnosti Osnovno poznavanje opasnosti povezanih sa poslovima na tankeru, uključujući:.1 opasnosti za zdravlje.2 ekološke opasnosti.3 opasnosti od reaktivnosti.4 opasnosti od korozije.5 opasnosti od eksplozije i zapaljivosti.6 opasnosti od izvora zapaljenja, uključujući elektrostatičke izvore.7 opasnosti od toksičnosti.8 isticanja i oblaci pareOsnovno poznavanje nadzora opasnosti:.1 inertiranje, punjenje vodom, sredstva za sušenje i tehnike praćenja.2 antistatičke mere.3 ventilacija.4 odvajanje.5 inhibiranje tereta.6 važnost kompatibilnosti tereta.7 nadzor atmosferskih uslova.8 ispitivanje na gasoveRazumevanje podataka na listi podataka o bezbednosti materijala (Material Safety Data Sheet, MSDS) Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Pravilno prepoznavanje, na MSDS-u, odnosne opasnosti za brod i osoblje povezano sa teretom te preduzima odgovarajuće mere u skladu sa utvrđenim postupcimaPrepoznavanje i postupanje nakon primećivanja opasnog stanja koje odgovara utvrđenim postupcima u skladu sa najboljom praksom Primena mera opreza i mera za bezbednost i zaštitu na radu Funkcija i pravilno korišćenje uređaja za merenje količine gasova i slične opremePravilno korišćenje bezbednosne opreme i zaštitnih uređaja, uključujući:.1 aparat za disanje i opremu za evakuaciju spremnika.2 zaštitnu odeću i opremu.3 uređaje za oživljavanje.4 opremu za spašavanje i evakuacijuOsnovno poznavanje bezbedne radne prakse i postupaka u skladu sa zakonskim i smernicama struke i lične plovidbene bezbednosti u vezi sa tankerima za prevoz nafte i hemikalija, uključujući:.1 mere opreza koje je potrebno preduzeti pri ulasku u zatvorene prostore.2 mere opreza koje je potrebno preduzeti pre i tokom popravki i radova održavanja.3 bezbednosne mere za rad u hladnoj i vrućoj okolini.4 električnu bezbednost.5 bezbednosnu kontrolnu listu brod/kopnoOsnovno poznavanje prve pomoći uz osvrt na listu podataka o bezbednosti materijala (MSDS) Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Poštuju se postupci za ulazak u zatvorene prostore.Postupci i bezbedna radna praksa koji su namenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikamaOdgovarajuća bezbednosna i zaštitna oprema se pravilno koristiPreporuke i zabrane za prvu pomoć Sprovođenje protivpožarnih operacija Organizacija reagovanja na požar na tankeru i mere koje je potrebno preduzetiOpasnosti od požara povezanih sa rukovanjem teretom i prevozom opasnih i štetnih tečnosti u rasutom stanjuProtivpožarna sredstva koja se koriste za gašenje požara nafte i hemikalija Upotreba fiksnih protivpožarnih sistema za gašenje penomUpotreba prenosnih protivpožarnih sistema za gašenje penomUpotreba fiksnih protivpožarnih sistema za gašenje suvim hemikalijama Ograničavanje izlivanja u vezi sa protivpožarnim operacijama Procena osposobljenosti tokom praktičnih vežbi i instrukcija koje se sprovode u odobrenim i stvarno realističnim uslovima obuke (npr. u simuliranim brodskim uslovima) i, kada je god moguće i izvodljivo, u mraku Početno i daljnje postupanje nakon uočavanja požara na brodu u skladu je sa utvrđenom praksom i postupcimaPostupanje nakon prepoznavanja signala za uzbunu odgovara odnosnom slučaju nužde i u skladu je sa utvrđenim postupcimaOdeća i oprema primereni su za protivpožarne operacijeIzbor trenutka i redosled pojedinačnih postupaka primereni su preovladavajućim okolnostima i uslovimaPožar je ugašen upotrebom odgovarajućih postupaka, tehnika i protivpožarnih sredstava Reakcija u slučajevima nužde Osnovno poznavanje postupaka u slučaju nužde, uključujući obustavu rada u slučaju nužde Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Vrsta i uticaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija je u skladu sa postupcima u slučaju nužde i planovima za nepredviđene okolnosti Preduzimanje mera predlostrožnosti za sprečavanje zagađenja morske sredine zbog ispuštanja nafte ili hemikalija Osnovno poznavanje posledica zagađenja naftom i hemikalijama na ljudski i morski životOsnovno poznavanje brodskih postupaka za sprečavanje zagađenjaOsnovno poznavanje mera koje treba preduzeti u slučaju izlivanja, uključujući potrebu da se:. 1 relevantne informacije prijave odgovornim licima.2 pomogne u sprovođenju brodskih postupaka za ograničavanje izlivanja Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Postupci namenjeni zaštiti životne sredine poštuju se u svim prilikama

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ NAFTE (STCW A-V/1-1-2)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Sposobnost bezbednog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom Konstrukcija i karakteristike tankera za prevoz naftePoznavanje dizajna, sistema i opreme tankera za prevoz nafte, uključujući:.1 opšti raspored i konstrukciju.2 raspored i opremu pumpnih uređaja .3 raspored tankova, sistem cevovoda i raspored otvora za provetravanje tankova .4 merne sisteme i alarme.5 sisteme za zagrevanje tereta.6 sisteme za čišćenje tankova, oslobađanje tankova od gasova i inertiranje tankova.7 balastni sistem.8 provetravanje teretnih prostora i ventilaciju prostorija za smeštaj.9 raspored tankova za zauljene mešavine.10 sisteme za obradu povratnih para .11 električne i elektronske sisteme upravljanja koji se odnose na teret.12 opremu za zaštitu životne sredine, uključujući opremu za praćenje ispuštanja ulja (Oil Discharge Monitoring Equipment, ODME).13 površinsku zaštitu tankova.14 sistem kontrole temperature i pritiska u tanku.15 protivpožarne sistemePoznavanje teorije i karakteristika rada pumpi, uključujući vrste pumpi tereta i njihov bezbedan radVeštine iz područja kulture bezbednosti rada na tankerima i primene sistema upravljanja bezbednošćuPoznavanje i razumevanje sistema praćenja i bezbednosti, uključujući obustavu rada u slučaju nuždeUkrcavanje i iskrcavanje tereta, kontrola tereta i rukovanje teretomSposobnost obavljanja merenja i računanja u vezi sa teretomPoznavanje efekta tekućeg tereta u rasutom stanju na trim, stabilnost i strukturalni integritetPoznavanje i razumevanje postupaka koji se odnose na naftu koja se prevozi kao teret, uključujući:.1 planove ukrcavanja i iskrcavanja.2 balastiranje i debalastiranje.3 postupke čišćenja tankova .4 inertiranje.5 oslobađanje od gasa.6 prenošenje sa broda na brod .7 punjenje sa vrha.8 pranje sirovom naftomRazvoj i primena planova aktivnosti, procedura i kontrolnih popisa koji se odnose na teretSposobnost kalibriranja i upotrebe sistema za praćenje i sistema, instrumenata i opreme za otkrivanje gasaSposobnost upravljanja i nadgledanja osoblja sa odgovornostima u odnosu na teret Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Komunikacija je jasna, razumljiva i uspešnaRukovanje teretom obavlja se na bezbedan način, uzimajući u obzir dizajn, sisteme i opremu tankera za prevoz nafteKod rukovanja teretom se planiranje, upravljanje rizikom i sprovođenje odvijaju u skladu sa prihvaćenim načelima i postupcima kojima se osigurava bezbednost rukovanja i izbegava zagađivanje morske sredinePotencijalno nepridržavanje postupaka povezanih sa rukovanjem teretom odmah se prepoznaje i ispravljaIspravno ukrcavanje, smeštaj i iskrcavanje tereta osigurava da stanja stabilnosti i naprezanja ostanu unutar bezbednih granica u svim prilikamaMere koje se preduzimaju i postupci koji ih prate primenjuju se pravilno, a odgovarajuća brodska oprema povezana sa teretom koristi se pravilno Kalibracija i upotreba opreme za praćenje i otkrivanje gasa u skladu su sa operativnom praksom i postupcimaPostupcima za praćenje i sistemima bezbednosti osigurava se trenutno otkrivanje uzbune i postupanje u skladu sa utvrđenim postupcima za slučajeve nuždeOsoblju se dodeljuju dužnosti i obaveštavaju se o postupcima i standardima rada kojih moraju da se pridržavaju na način koji je odgovarajući za konkretnog pojedinca i u skladu sa bezbednom operativnom praksom Poznavanje fizičkih i hemijskih svojstava nafte kao tereta Poznavanje i razumevanje fizičkih i hemijskih svojstava nafte kao teretaRazumevanje podataka iz liste podataka o bezbednosti materijala (MSDS) Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Izvori informacija potrebnih za prepoznavanje svojstava i karakteristika nafte kao tereta i povezanih gasova, kao i njihovog uticaja na bezbednost, životnu sredinu i poslove na brodu efikasno se koriste Preduzimanje mera predostrožnosti radi sprečavanja opasnosti Poznavanje i razumevanje opasnosti i mera kontrole povezanih sa rukovanjem teretom tankera za prevoz nafte, uključujući:.1 toksičnost.2 zapaljivost i eksplozivnost.3 opasnost za zdravlje.4 sastav inertnog gasa .5 elektrostatičke opasnostiPoznavanje i razumevanje opasnosti od neusklađenosti sa merodavnim pravilima/propisima Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Relevantne opasnosti vezane na teret za brod i osoblje povezano sa rukovanjem teretom tankera za prevoz nafte pravilno se prepoznaju i preduzimaju se odgovarajuće mere kontrole Primena mera predostrožnosti za bezbednost i zaštitu na radu Poznavanje i razumevanje bezbedne radne prakse, uključujući ocenjivanje rizika i ličnu plovidbenu bezbednost u vezi sa tankerima za prevoz nafte:.1 mere predostrožnosti koje je potrebno preduzeti pri ulasku u zatvorene prostore, uključujući pravilno korištenje različitih vrsta aparata za disanje.2 mere predostrožnosti koje je potrebno preduzeti pre i tokom popravaka i radova održavanja.3 mere predostrožnosti za rad u hladnoj i vrućoj okolini.4 mere predostrožnosti za električnu bezbednost.5 upotreba odgovarajuće lične zaštitne opreme Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Postupci namenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikamaBezbedne radne prakse se poštuju i odgovarajuća bezbednosna i zaštitna oprema se pravilno koristiRadna praksa je u skladu sa zakonskim zahtevima, kodeksima prakse, dozvolama za rad i ekološkim pitanjimaPravilna upotreba aparata za disanjePoštuju se postupci za ulazak u zatvorene prostore Reakcija u slučajevima opasnosti Poznavanje i razumevanje postupaka u slučaju opasnosti na tankerima za prevoz nafte, uključujući:.1 brodske planove hitnih intervencija.2 hitnu obustavu operacija rukovanja teretom .3 mere koje je potrebno preduzeti u slučaju prestanka rada sistema ili usluga ključnih za rukovanje teretom.4 suzbijanje požara na tankerima za prevoz nafte.5 spašavanje u zatvorenim prostorima.6 upotreba liste podataka o bezbednosti materijala (MSDS-a)Mere koje je potrebno preduzeti nakon sudara, nasukanja ili izlivanjaPoznavanje postupaka medicinske prve pomoći na tankerima za prevoz nafte Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Vrsta i uticaj slučaja opasnosti odmah su prepoznati, a reakcija odgovara postupcima za slučaj nužde i planovima za nepredviđene okolnostiRed prioriteta, kao i nivoi i vremenski okviri izveštavanja i obaveštavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi opasnosti i odražavaju hitnost problemaEvakuacija, hitna obustava rada i postupci izolacije odgovaraju prirodi nužde i provode se odmahPrepoznavanje hitnih medicinskih slučajeva i mere koje se preduzimaju u takvim slučajevima odgovaraju trenutno priznatim postupcima za prvu pomoć i međunarodnim smernicama Preduzimanje mera predostrožnosti za sprečavanje zagađenja životne sredine Razumevanje postupaka za sprečavanje zagađenja atmosfere i životne sredine Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Poslovi se obavljaju u skladu sa prihvaćenim načelima i postupcima za sprečavanje zagađenja životne sredine Praćenje i kontrola usklađenosti sa zakonskim zahtevima Poznavanje i razumevanje merodavnih odredabaMeđunarodne konvencije o zaštiti mora od zagađenja sa brodova (MARPOL), sa naknadnim izmenama i dopunama, i drugih merodavnih instrumenata IMO-a, smernica struke i lučkih propisa u opštoj primeni Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Rukovanje teretom u skladu je sa merodavnim instrumentima IMO-a i utvrđenim industrijskim standardima i kodeksima bezbedne radne prakse

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ HEMIKALIJA (STCW A-V/1-1-3)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjE- NOSTI Sposobnost bezbednog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom Konstrukcija i karakteristike tankera za prevoz hemikalijaPoznavanje dizajna, sistema i opreme tankera za prevoz hemikalija, uključujući:.1 opšti raspored i konstrukciju.2 raspored i opremu pumpnih uređaja .3 konstrukciju i raspored tankova.4 sisteme cevovoda i odvodnje.5 sisteme kontrole i alarme za pritisak i temperaturu tankova i teretnih cevovoda.6 sisteme kontrole i alarme mernih sistema.7 sisteme za otkrivanje gasa.8 sisteme za grejanje i hlađenje tereta.9 sisteme za čišćenje tankova.10 sisteme kontrole uticaja teretnih tankova na životnu sredinu.11 balastne sisteme.12 provetravanje teretnih prostora i ventilaciju prostorija za smeštaj.13 sisteme za obradu povratnih para .14 protivpožarne sisteme.15 materijal i površinsku zaštitu tankova, cevovoda i armatura.16 zbrinjavanje zauljene mešavinePoznavanje teorije i karakteristika rada pumpi, uključujući vrste pumpi tereta i njihov bezbedan radVeštine u području kulture bezbednosti rada na tankerima i primene sistema upravljanja bezbednošćuPoznavanje i razumevanje sistema praćenja i bezbednosti, uključujući obustavu rada u slučaju nuždeUkrcavanje i iskrcavanje tereta, kontrola tereta i rukovanje teretomSposobnost obavljanja merenja i računanja u vezi sa teretomPoznavanje efekta tekućeg tereta u rasutom stanju na trim, stabilnost i strukturalni integritetPoznavanje i razumevanje rukovanja hemijskim teretom, uključujući:.1 planove ukrcavanja i iskrcavanja.2 balastiranje i debalastiranje.3 postupke čišćenja tankova .4 nadzor atmosfere tankova.5 inertiranje .6 oslobađanje od gasa.7 prenošenje sa broda na brod .8 zahteve za inhibiranje i stabilizaciju.9 zahteve za grejanje i hlađenje i posledice za susedni teret.10 kompatibilnost i odvajanje tereta.11 visoko viskozne terete.12 rukovanje ostacima tereta.13 postupke za ulazak u tankoveRazvoj i primena planova aktivnosti, postupaka i kontrolnih popisa vezanih za teretSposobnost kalibriranja i korištenja sistemaza praćenje i sustava, instrumenata i opreme za otkrivanje plinaSposobnost upravljanja i nadgledanja osoblja sa odgovornostima koji se odnose na teret Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Komunikacija je jasna, razumljiva i uspešnaRukovanje teretom obavlja se na bezbedan način, uzimajući u obzir dizajn, sisteme i opremu tankera za prevoz hemikalijaKod rukovanja teretom se planiranje, upravljanje rizikom i primena odvijaju u skladu sa prihvaćenim načelima i postupcima kojima se osigurava bezbednost rukovanja i izbegava zagađenje morske sredinePostupcima za praćenje i sistemima bezbednosti osigurava se trenutno otkrivanje uzbune i postupanje u skladu sa utvrđenim postupcimaIspravno ukrcavanje, smeštaj i iskrcavanje tereta osigurava da stanja stabilnosti i naprezanja ostanu u okviru bezbednih granica u svim prilikamaMoguće nepridržavanje postupaka koji se odnose na rukovanje teretom odmah se prepoznaje i ispravljaMere koje se preduzimaju i postupci koji ih prate ispravno se prepoznaju, a odgovarajuća brodska oprema povezana sa teretom koristi se pravilnoKalibracija i upotreba opreme za praćenje i otkrivanje gasa u skladu su sa operativnom praksom i postupcimaOsoblju se dodeljuju dužnosti i obaveštavaju se o postupcima i standardima rada kojih moraju da se pridržavaju na način koji je odgovarajući za konkretnog pojedinca i u skladu sa bezbednom operativnom praksom Poznavanje fizičkih i hemijskih svojstava hemijskih tereta Poznavanje i razumevanje hemijskih i fizičkih svojstava štetnih tekućih materija, uključujući:.1 kategorije hemijskih tereta (korozivni, toksični, zapaljivi, eksplozivni).2 hemijske grupe i industrijsku upotrebu.3 reaktivnost teretaRazumevanje informacija sadržanih u listi podataka o bezbednosti materijala (MSDS-u) Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Izvori informacija potrebnih za prepoznavanje svojstava i karakteristika štetnih tekućih materija i povezanih gasova, kao i njihovog uticaja na bezbednost, životnu sredinu i poslove na brodu, efikasno se koriste Preduzimanje mera predostrožnosti radi sprečavanja opasnosti Poznavanje i razumevanje opasnosti i mera kontrole povezanih sa rukovanjem teretom tankera za prevoz hemikalija, uključujući: .1 zapaljivost i eksplozivnost.2 toksičnost.3 opasnosti za zdravlje.4 sastav inertnog gasa.5 elektrostatičke opasnosti.6 reaktivnost.7 korozivnost.8 terete sa niskom tačkom zagrevanja.9 terete velike gustine.10 terete koji se stvrdnjavaju.11 terete koji polimerizirajuPoznavanje i razumevanje opasnosti od neusklađenosti sa merodavnim pravilima/propisima Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Relevantne opasnosti vezane uz teret za brod i osoblje povezano sa rukovanjem teretom tankera za prevoz hemikalija pravilno se prepoznaju i preduzimaju se primerene mere kontrole Primena mera predostrožnosti za bezbednost i zaštitu na radu Poznavanje i razumevanje bezbedne radne prakse, uključujući ocenjivanje rizika i ličnu plovidbenu bezbednost u vezi sa tankerima za prevoz hemikalija:.1 mere predostrožnosti koje je potrebno preduzeti prilikom ulaska u zatvorene prostore, uključujući pravilnu upotrebu različitih vrsta aparata za disanje.2 mere predostrožnosti koje je potrebno preduzeti pre i tokom popravaka i radova održavanja.3 mere predostrožnosti za rad u hladnoj i vrućoj okolini.4 mere predostrožnosti za električnu bezbednost.5 upotreba odgovarajuće lične zaštitne opreme Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Postupci namenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikamaBezbedne radne prakse se poštuju i odgovarajuća bezbednosna i zaštitna oprema se pravilno koristi Radna praksa u skladu je sa zakonskim zahtevima, kodeksima prakse, potvrdama za rad i ekološkim pitanjimaPravilna upotreba aparata za disanjePoštuju se postupci za ulazak u zatvorene prostore Reakcija u slučajevima nužde Poznavanje i razumevanje postupaka u slučaju nužde na tankerima za prevoz hemikalija, uključujući:.1 brodske planove hitnih intervencija.2 hitnu obustavu operacija rukovanja teretom.3 mere koje je potrebno preduzeti u slučaju prestanka rada sistema ili usluga ključnih za rukovanje teretom.4 gašenje požara na tankerima za prevoz hemikalija.5 spašavanje u zatvorenim prostorima.6 reaktivnost tereta.7 izbacivanje tereta.8 upotreba liste podataka o bezbednosti materijala (MSDS-a)Mere koje je potrebno preduzeti nakon sudara, nasukanja ili izlivanjaPoznavanje postupaka medicinske prve pomoći na tankerima za prevoz hemikalija, sa osvrtom na Uputstva o medicinskoj prvoj pomoći prilikom nezgoda sa opasnim stvarima (MFAG) Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Vrsta i uticaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija odgovara postupcima za slučaj nužde i planovima za nepredviđene okolnostiRed prioriteta, kao i nivoi i vremenski okviri izveštavanja i obaveštavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi nužde i odražavaju hitnost problemaEvakuacija, hitna obustava rada i postupci izolacije odgovaraju prirodi nužde i sprovode se odmahPrepoznavanje hitnih medicinskih slučajeva i mere koje se preduzimaju u takvim slučajevima odgovaraju trenutno priznatim postupcima za prvu pomoć i međunarodnim smernicama Preduzimanje mera predostrožnosti za sprečavanje zagađenja životne sredine Razumevanje postupaka za sprečavanje zagađenja atmosfere i životne sredine Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Poslovi se obavljaju u skladu sa prihvaćenim načelima i postupcima za sprečavanje zagađenja životne sredine Praćenje i kontrola usklađenosti sa zakonskim zahtevima Poznavanje i razumevanje merodavnih odredbi Međunarodne konvencije o zaštiti mora od zagađenja sa brodova (MARPOL) i drugih merodavnih instrumenata IMO-a, smernica struke i lučkih propisa u opštoj primeniVeštine iz područja primene Međunarodnog pravilnika za gradnju i opremanje brodova za prevoz opasnih hemikalija u tekućem stanju (IBC Pravilnika) i povezanih dokumenata Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Rukovanje teretom u skladu je sa merodavnim instrumentima IMO-a i utvrđenim industrijskim standardima i kodeksima bezbedne radne prakse

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OSNOVNA OSPOSOBLjENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ TEČNIH GASOVA (STCW A-V/1-2-1)

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSBLjENOST ZNANjE,RAZUMEVANjE, VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSLjENOSTI Doprinos bezbednom radu tankera za prevoz tečnog gasa Konstrukcija i radne karakteristike tankera za prevoz tečnog gasaOsnovno poznavanje tankera za prevoz tečnog gasa.1 vrste tankera za prevoz tečnog gasa.2 opšti raspored i konstrukcijaOsnovno poznavanje rukovanja teretom:.1 sistemi cevi i ventila.2 oprema za rukovanje teretom.3 ukrcavanje, iskrcavanje i kontrola nad teretom u prolazu.4 sistem za obustavu rada u slučaju opasnosti (ESD) .5 čišćenje i ispiranje tankova, oslobađanje tankova od gasa i inertiranje tankova Osnovno poznavanje fizičkih svojstava tečnih gasova, uključujući:.1 svojstva i karakteristike.2 pritisak i temperaturu, uključujući odnos pritiska i temperature pri isparavanju .3 tipove nastanka elektrostatičkog naboja.4 hemijske znakovePoznavanje i razumevanje kulture bezbednosti i upravljanja bezbednošću na tankerima Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Komunikacija unutar područja odgovornosti jasna je i efikasnaTeretom se rukuje u skladu sa prihvaćenim načelima i postupcima kojima se osigurava bezbednost rukovanja Preduzimanje mera predostrožnosti radi sprečavanja opasnosti Osnovno poznavanje opasnosti povezanih sa poslovima na tankeru, uključujući:.1 opasnosti za zdravlje.2 ekološke opasnosti.3 opasnosti od reaktivnosti.4 opasnosti od korozije.5 opasnosti od eksplozije i zapaljivosti.6 izvore zapaljenja.7 elektrostatičke opasnosti.8 opasnosti od toksičnosti.9 isticanja i oblake pare.10 ekstremno niske temperature.11 opasnosti od pritisakaOsnovno poznavanje kontrole opasnosti:.1 tehnike inertiranja, sušenja i praćenja.2 antistatičke mere.3 ventilacija.4 odvajanje.5 inhibiranje tereta.6 važnost kompatibilnosti tereta.7 kontrola atmosferskih uslova.8 testiranje na gasoveRazumevanje informacija sadržanih u listi podataka o bezbednosti materijala (MSDS-u) Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru4. odobrene obuke Pravilno prepoznaje, na MSDS-u odnosne opasnosti za brod i osoblje povezane sa teretom, kao i preduzima odgovarajuće mere u skladu sa utvrđenim postupcimaPrepoznavanje i postupanje nakon primećivanja opasne situacije odgovara utvrđenim postupcima u skladu sa najboljom praksom Primena mera predostrožnosti i mera za bezbednost i zaštitu na radu Funkcija i pravilna upotreba uređaja za merenje količine gasova i slične opremePravilna upotreba bezbednosne opreme i zaštitnih uređaja, uključujući:.1 aparat za disanje i opremu za evakuaciju tankova.2 zaštitnu odeću i opremu.3 uređaje za oživljavanje.4 opremu za spašavanje i evakuacijuOsnovno poznavanje bezbedne radne prakse i postupaka u skladu sa zakonskim i smernicama struke i lične plovidbene bezbednosti u vezi sa tankerima za prevoz tečnog gasa, uključujući:.1 mere predostrožnosti koje je potrebno preduzeti pri ulasku u zatvorene prostore.2 mere predostrožnosti koje je potrebno preduzeti pre i tokom popravaka i radova održavanja.3 bezbednosne mere za rad u hladnoj i vrućoj okolini.4 električnu bezbednost.5 bezbednosnu kontrolnu listu brod/kopnoOsnovno poznavanje prve pomoći uz osvrt na listu podataka o bezbednosti materijala (MSDS) Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Poštuju se postupci za ulazak u zatvorene prostorePostupci i bezbedna radna praksa namenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikamaOdgovarajuća bezbednosna i zaštitna oprema se pravilno koristiPreporuke i zabrane za prvu pomoć Izvođenje protivpožarnih operacija Protivpožarna organizacija na tankeru i mere koje je potrebno preduzetiPosebne opasnosti povezane sa rukovanjem teretom i prevozom tečnih gasova u rasutom stanjuProtivpožarna sredstva koja se koriste za gašenje požara gasaUpotreba fiksnih protivpožarnih sistema za gašenje penomUpotreba prenosnih protivpožarnih sistema za gašenje penomUpotreba fiksnih protivpožarnih sistema za gašenje suvim hemikalijama Osnovno poznavanje ograničavanja izlivanja u vezi sa protivpožarnim operacijama Procena praktičnih demonstracija sprovedenih u stvarno realističnim uslovima obuke (npr. simulirani brodski uslovi) i, uvek kada je to moguće u mraku, sposobnosti kontrole i gašenja sledećeg:.1 nafte iz korita (tacni) za sakupljanje nafte ili bazena, upotrebom različitih sredstava za gašenje.2 nafte koja se pušta pod pritiskom od najmanje 7 bara iz cevi prirubnica..3 nafte koje teče preko nagnute površine..4 tečnog gasa koji se emituje pod pritiskom između 10 i 15 bara iz cevi prirubnicu..5 hemikalija, (ksilen) koje se ne mešaju sa vodom, iz korita (tacni) za sakupljanje koristeći različita sredstva za gašenje.6 hemikalije, (alkohol) koje se mešaju sa vodom, iz korita (tacni) za sakupljanje koristeći različita sredstva za gašenje Početno i daljnje postupanje nakon primećivanja slučaja nužde usklađeno je sa utvrđenim praksama i postupcimaRadnje preduzete u prepoznavanju signala za uzbunu odgovaraju ukazanom hitnom slučaju i u skladu su sa utvrđenim postupcimaOdeća i oprema odgovaraju prirodi protivpožarnih postupakaOdređivanje vremena i redosled pojedinačnih aktivnosti odgovara okolnostima i uslovimaPostignuto je gašenje požara pomoću odgovarajućih postupaka, tehnika i protivpožarnih sredstava Reakcija u slučajevima nužde Osnovno poznavanje postupaka u slučaju nužde, uključujući obustavljanje rada u slučaju nužde Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Vrsta i uticaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija odgovara postupcima u slučaju nužde i planovima za nepredviđene okolnosti Preduzimanje mera predostrožnosti za sprečavanje zagađenja životne sredibne zbog ispuštanja tečnih gasova Osnovno poznavanje posledica zagađenja na ljudski i morski životOsnovno poznavanje brodskih postupaka za sprečavanje zagađenjaOsnovno poznavanje mera koje treba preduzeti u slučaju izlivanja, uključujući potrebu da se:.1 relevantne informacije prijave odgovornim licima.2 pomogne u sprovođenju brodskih postupaka za ograničavanje izlivanja.3 sprečavanje krtog loma Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Postupci namenjeni zaštiti životne sredine poštuju se u svim prilikama

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OSPOSOBLjENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ TEČNIH GASOVA (STCW A-V/1-2-2)

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOB-LjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjE-NOSTI Sposobnost bezbednog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom Konstrukcija i karakteristike tankera za prevoz tečnog gasaPoznavanje konstrukcije, sistema i opreme tankera za prevoz tečnog gasa, uključujući:.1 vrste tankera za prevoz tečnog gasa i konstrukciju tovarnog prostora.2 opšti raspored i konstrukciju.3 sistema za manipulisanje teretom uključujući materijale za konstrukciju i izolaciju.4 instrumenata i opreme za rukovanjem teretom, uključujući:4.1. pumpe tereta i raspored pumpnih uređaja4.2. teretne cevovode i ventile4.3. ekspanzijske uređaje4.4. protivpožarnu mrežicu4.5. sisteme za praćenje temperature4.6. sisteme za merenje nivoa u tankovima4.7. sisteme za praćenje i kontrolu pritiska u tankovima.5 sistem za održavanje temperature tereta Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Komunikacija unutar područja odgovornosti je jasna, razumljiva i efikasnaRukovanje teretom se vrši na bezbedan način uzimajući u obzir konstrukciju tankera za prevoz tečnog gasa, sisteme i opremuRukovanje sa pumpama se obavlja u skladu sa prihvaćenim principima i procedurama i odgovara vrsti teretaRukovanje teretom se planira, rizik se kontroliše i izvodi u skladu sa usvojenim procedurama i principima kako bi se osigurala bezbednost obavljanja poslova i izbeglo zagađenje morske sredine Sposobnost bezbednog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom (nastavak) .6 sistem za kontrolu atmosfere tanka (inertan gas, nitrogen) uključujući sistem za skladištenje, proizvodnju i distribuciju.7 sistem za zagrevanje koferdama.8 sistem za otkrivanje gasa.9 balastni sistem.10 sistem za otparavanje.11 sistem za utečnjavanje gasa.12 sistem za obustavu rada u slučaju opasnosti (ESD).13 sistem za predaju teretaPoznavanje teorije pumpe i karakteristika uključujući vrste pumpi i bezbedno rukovanje pumpamaUkrcavanje, iskrcavanje, nadzor i rukovanje teretomPoznavanje uticaja tečnog tereta u rasutom stanju na trim, stabilitet i strukturalni integritetVeštine iz područja tankerske kulture bezbednosti i primene zahteva za upravljanje bezbednošću Pravilno ukrcavanje, skladištenje i iskrcavanje tečnog gasa obezbeđuje da stabilnost i održavanje pritiska u svakom trenutku ostane u dozvoljenim granicamaPotencijalne neusaglašenosti sa procedurama koje se odnose na teret se brzo otkrivaju i ispravljajuPreduzetim radnjama i pratećim procedurama na pravilan način se prepoznaje i u potpunosti iskorišćava odgovarajuća brodska oprema Sposobnost bezbednog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom (nastavak) Veština potrebna za primenu bezbednih priprema, postupaka i kontrolnih popisa za sve operacije rukovanja teretom, uključujući:1. nakon pristajanja i tokom ukrcavanja:.1 pregled tankova.2 inertiranje (smanjenje O2, smanjenje tačke rošenja).3 punjenje gasom.4 hlađenje.5 ukrcavanje.6 debalastiranje.7 uzimanje uzoraka, uključujući uzimanje uzoraka u zatvorenoj petlji2. tokom putovanja morem:1. hlađenje2. održavanje pritiska3. otparavanje4. inhibiranje3. tokom iskrcavanja:1. iskrcavanje2. balastiranje3. sisteme za čišćenje i sušenje4. sisteme za oslobađanje tankova od tečnosti 4. tokom pripreme za pristajanje:1. zagrevanje2. inertiranje3. oslobađanje od gasa5. prenošenje sa broda na brod Kalibrisanje i upotreba opreme za nadzor i otkrivanje gasa je u skladu sa operativnim radnjama i proceduramaProcedure nadzora i bezbednosnih sistema osiguravaju da se sve opasne situacije brzo otkrivaju i da se postupa u skladu sa uspostavljenim procedurama Sposobnost bezbednog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom (nastavak) Veština potrebna za obavljanje merenja i proračuna koji se odnose na teret, uključujući:1. tekuću fazu2. gasnu fazu3. ukrcanu količinu (OBQ)4. preostalu količinu na brodu (ROB)5. proračune ostatka teretaVeština upravljanja i nadgledanja lica sa odgovornostima koja se odnose na teret Osoblju se saopštavaju dužnosti i informišu se o procedurama i standardima rada koje treba primeniti, na način koji odgovara pojedincu koga se to tiče i u skladu sa bezbednom praksom Poznavanje fizičkih i hemijskih osobinama utečnjenih gasova(nastavak) Poznavanje i razumevanje temeljne hemije i fizike i odgovarajuće definicije koja se odnosi na bezbedni prevoz tečnih gasova u rasutom stanju u brodovima, uključujući:1. hemijsku strukturu gasova2. svojstva i karakteristike tečnih gasova (uključujući CO2) i njihovih para, uključujući:1. jednostavne gasne zakone2. agregatna stanja3. gustoće tečnosti i pare4. širenje i mešanje gasova5. utečnjenje gasova6. utečnjavanje i hlađenje gasova7. kritičnu temperaturu gasova i pritiska8. plamište, gornju i donju granicu eksplozivnosti, temperaturu samozapaljenja9. kompatibilnost, reaktivnost i pozitivno odvajanje gasova10. polimerizaciju11. pritisak/referentnu temperaturu zasićenih para12. rosište i tačku zasićenja13. podmazivanje kompresora14. nastanak hidrata3. svojstva istovrsnih kapljevina4. prirodu i svojstva otopina5. termodinamičke jedinice6. osnovne termodinamičke zakone i dijagrame7. svojstva materijala8. učinak niske temperature – krti lomRazumevanje informacija sadržanih u listi podataka o bezbednosti materijala (MSDS-u) Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Efikasna upotreba se sastoji od izvora informacija za određivanje svojstava i karakteristika utečnjenog gasa i njihov uticaj na bezbednost, zaštitu morske sredine i rad broda Preduzimanje mera predostrožnosti radi sprečavanja opasnosti (nastavak) Poznavanje i razumevanje opasnosti i mera kontrole povezanih sa rukovanjem teretom tankera za prevoz tečnih gasova, uključujući:1. zapaljivost2. eksplozivnost3. toksičnost4. reaktivnost5. korozivnost6. opasnosti za zdravlje7. sastav inertnog gasa8. elektrostatičke opasnosti9. terete koji polimerizirajuVeština potrebna za kalibriranje i upotrebu sistema za praćenje i sistema, instrumenata i opreme za otkrivanje gasaPoznavanje i razumevanje opasnosti od neusklađenosti sa merodavnim pravilima/propisima Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Odgovarajući rizici koji se odnose na teret i osoblje koje je odgovorno za radnje teret usaglašeni su sa rukovanjem tankerima sa čvrstim gasom koje se sprovodi tačno, a preduzimaju se ispravne mere kontroleUpotreba gas detektora je u skladu sa uputstvima i dobrom uvežbanošću Primena mera predostrožnosti za bezbednost i zdravlje na radu(nastavak) Poznavanje i razumevanje bezbedne radne prakse, uključujući procenu rizika i ličnu bezbednost u vezi sa tankerima za prevoz tečnih gasova, uključujući:1. mere predostrožnosti koje je potrebno preduzeti pri ulasku u zatvorene prostore (kao što su prostorije sa kompresorima), uključujući pravilno korišćenje različitih vrsta aparata za disanje2. mere predostrožnosti koje je potrebno preduzeti pre i tokom popravki i radova održavanja, uključujući radove koji utiču na sisteme pumpnih uređaja i cevovoda, kao i električne i kontrolne sisteme3. mere predostrožnosti za rad u hladnoj i vrućoj okolini4. mere predostrožnosti za električnu bezbednost5. upotreba odgovarajuće lične zaštitne opreme6. mere predostrožnosti za promrzline7. pravilna upotreba lične opreme za praćenje toksičnosti Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Procedure su sačinjene kako bi se vodilo računa o bezbednosti osoblja i broda i sve vreme se kontrolišuRadni postupci bezbednosti se kontrolišu a adekvatna oprema, bezbednosna i zaštitna se koristiRadni postupci su u skladu sa zakonskim zahtevima, pravilima prakse i brige za morsku sredinuIspravna upotreba aparata za disanje Odgovori na slučajeve opasnosti Poznavanje i razumevanje postupaka u slučaju nužde za tankere za prevoz tečnih gasova, uključujući:1. brodske planove postupaka u slučaju opasnosti2. postupak hitne obustave operacija rukovanja teretom3. upravljanje ventilima za teret u slučaju opasnosti4. mere koje je potrebno preduzeti u slučaju otkazivanja sistema ili usluga neophodnih za rukovanje teretom5. suzbijanje požara na tankerima za prevoz tečnih gasova6. izbacivanje tereta7. spašavanje u zatvorenim prostorimaMere koje je potrebno preduzeti nakon sudara, nasukanja ili izlivanja i kada je brod okružen toksičnim ili zapaljivim paramaPoznavanje postupaka medicinske prve pomoći i protivsredstava na tankerima za prevoz tečnih gasova, sa osvrtom na Uputstva o medicinskoj prvoj pomoći pri nezgodama sa opasnim stvarima (MFAG) Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Vrsta i uticaj opasnosti se brzo identifikuje i odgovarajuće akcije su u skladu sa ustaljenom procedurom i planovimaRed prioriteta, kao i nivoi i vremenski okviri izveštavanja i obaveštavanja osoblja na brodu odgovara prirodi opasnosti i odražavaju hitnost problemaEvakuacija, hitna obustava rada i izolacija odgovaraju prirodi opasnosti i sprovode se odmah Prepoznavanje hitnih medicinskih slučajeva i mere koje se preduzimaju u takvim slučajevima odgovaraju trenutno priznatim postupcima za prvu pomoć i međunarodnim smernicama Mere predostrožnosti da se izbegne zagađivanje životne sredine Razumevanje procedura za sprečavanja zagađenja morske sredine Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Radnje se sprovode u skladu sa prihvaćenim principima i procedurama da se zaštiti morska sredina Nadzor i kontrola usaglašenosti za zahtevima domaćeg zakonodavstva Poznavanje i razumevanje odgovarajućih odredaba MARPOL Konvencije i drugih međunarodnopravnih instrumenata usvojenih od strane IMO, industrijskih smernica i lučkih propisa koji se obično primenjuju.Osposobljenost u primeni IBC i IGC pravilnika i odgovarajućih dokumenata Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu 3. odobrene obuke na simulatoru.4 odobrene obuke Rukovanje tečnim gasovima je u skladu sa odredbama odgovarajućih IMO propisa i preporuka, ustanovljenim industrijskim standardima i pravilnicima o bezbednosti na radu

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

MERE BEZBEDNOSTI NA PUTNIČKOM BRODU (STCW A-V/2).

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENO-STI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLj-ENOSTI Organizacija hitnih postupaka na brodu Znanje o:.1 projektu i planu broda.2 odredbama o bezbednosti.3 planovima i postupcima za hitne slučajeveVažnosti načela za razvoj brodskih hitnih postupaka, uključujući:.1 potrebu za planiranjem i uvežbavanjem brodskih hitnih postupaka.2 potrebu za upoznatost celokupnog osoblja i njihovo pridržavanje planiranih hitnih postupaka što je pažljivije moguće u slučaju kriznih stanja Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke, vežbi sa jednim ili više pripremljenih planova za hitne slučajeve i praktičnih demonstracija Hitni postupci na brodu obezbeđuju stanje spremnosti na reagovanje u kriznim situacijama Optimizacija korištenja resursa Sposobnost optimizacije upotrebe sredstava, uzimajući u obzir:.1 mogućnost da su resursi koji su raspoloživi u hitnoj situaciji ograničeni.2 potrebu da se u potpunosti iskoristi osoblje i oprema koji su neposredno raspoloživi i, po potrebi, da se improvizuje.Sposobnost organizacije realističnih vežbi kojima se održava stanje spremnosti, uzimajući u obzir pouke naučene u prethodnim nesrećama koje su uključivale putničke brodove; informativni razgovor nakon vežbi. Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke, praktičnih demonstracija, obuka na brodu i uvežbavanja hitnih postupaka Planovi za nepredviđene okolnosti optimizuju upotrebu raspoloživih sredstava.Raspodela zadataka i odgovornosti odražava upoznatost sa sposobnostima pojedinaca.Uloge i odgovornosti grupa i pojedinaca su jasno definisane. Upravljanje reagovanjem na hitne/opasne situacije Sposobnost pružanja početne procene i efikasne reakcije na krizne situacije u skladu sa prihvaćenim hitnim postupcima.Sposobnost vođenjaSposobnost vođenja drugih i upravljanje istima u kriznim situacijama, uključujući potrebu:.1 da bude primer drugima tokom kriznih situacija.2 za usredotočenim donošenjem odluka, s obzirom na potrebu za brzim delovanjem u hitnim slučajevima.3 za motivacijom, ohrabrivanjem i umirivanjem putnika i ostalog osobljaUpravljanje stresomSposobnost prepoznavanja razvoja simptoma preteranog sopstvenog stresa i stresa drugih članova brodskog tima za hitne slučajeve.Razumevanje da je do stresa dovelo krizno stanje koje može da utiče na radnu uspešnost pojedinaca i njihovu sposobnost da postupaju prema uputstvima i da prate postupke Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke, praktičnih demonstracija, obuka na brodu i uvežbavanja hitnih postupaka Postupci i aktivnosti su u skladu sa ustaljenim načelima i planovima za upravljanje kriznim situacijama na brodu.Ciljevi i strategija su u skladu sa prirodom hitnog slučaja, uzimaju u obzir nepredviđene okolnosti i optimalno koriste raspoložive resurse.Postupci članova posade doprinose održavanju reda i kontrole Upravljanje putnicima i ostalim osobljem tokom hitnih/opasnih situacija Ljudsko ponašanje i reakcijeSposobnost upravljanja putnicima i ostalim osobljem u kriznim situacijama, uključujući:.1 upoznatost sa generalnim uzrocima reakcija putnika i ostalog osoblja u kriznim situacijama, uključujući mogućnost toga da:.1.1 ljudima generalno treba neko vreme pre nego što prihvate činjenicu da postoji krizna situacija.1.2 neki ljudi mogu da se uspaničiti i ponašaju bez normalnog nivoa racionalnosti, da njihova sposobnost razumevanja može da bude umanjena i da možda neće jednako pratiti uputstva kao što bi u normalnim situacijama.2 svest o tome da putnici i ostalo osoblje mogu, između ostalog:.2.1 kao prvu reakciju u kriznim situacijama, da počnu sa traženjem članova svojih porodica, prijatelja i/ili svoju imovinu.2.2 da traže zaštitu u svojim kabinama ili na drugom mestu na brodu gde misle da mogu da izbegnu opasnost.2.3 da imaju tendenciju da se kreću prema gornjim područjima kada se brod naginje na stranu.3 razumevanje potencijalnog problema panike koja nastaje u slučaju razdvajanja porodice Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke, praktičnih demonstracija, obuka na brodu i uvežbavanja hitnih postupaka Postupci članova posade doprinose održavanju reda i kontrole Uspostavljanje i održavanje efikasne komunikacije Sposobnost uspostavljanja i održavanja efikasne komunikacije, uključujući:.1 važnost jasnih i sažetih uputstava i dojava.2 potrebu za podsticanjem razmene podataka sa putnicima i ostalim osobljem i povratnih informacija od njihSposobnost pružanja važnih informacija putnicima i ostalom osoblju tokom krizne situacije, obaveštavanje putnika o ukupnom stanju i saopštavanje bilo kojih radnji koje treba preduzeti, uzimajući u obzir:.1 jezik ili jezike primerene za glavne nacionalnosti putnika i ostalog osoblja koji putuju određenom linijom.2 moguću potrebu za komunikacijom tokom krizne situacije nekim drugim sredstvom, poput pokazivanja, ili signala rukom, ili usmeravanja pažnje putnika ka mestu na kome se daju uputstva, zborna mesta u slučaju nužde, uređaje za spasavanje ili evakuacione putove, kada usmena komunikacija nije praktična.3 jezik na kojem se hitne najave mogu emitovati u slučaju nužde ili tokom vežbe kako bi se prenele ključne smernice putnicima i pomoglo članovima posade u pomaganju putnicima Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke, praktičnih demonstracija, obuka na brodu i uvežbavanja hitnih postupaka Podaci iz raspoloživih izvora se prikupljaju, ocenjuju i potvrđuju što je brže moguće i preispituju tokom krizne situacije.Podaci koji se daju pojedincima, grupama za hitne intervencije i putnicima su tačni, merodavni i pravovremeni.Putnici se podacima obaveštavaju o prirodi krizne situacije i radnjama koje se od njih očekuju Upravljanje grupama ljudi .1 svest o sredstvima za spašavanje i planovima kontrole, uključujući:.1.1 poznavanje rasporeda za uzbunu i uputstava u slučaju nužde,.1.2 poznavanje izlaza u slučaju nužde, i.1.3 ograničenja upotrebe dizalica; .2 2. Sposobnost pomaganja putnicima na putu do zbornog mesta u slučaju nužde i ukrcajnih mesta, uključujući:.2.1 sposobnost davanja jasnih umirujućih naredbi,.2.2 kontrolu putnika u hodnicima, stepeništima i prolazima,.2.3 održavanje puteva za evakuaciju čistim od prepreka,.2.4 dostupne metode za evakuaciju lica sa invaliditetom i lica koja trebaju posebnu pomoć, i.2.5 pretraživanje prostorija za smeštaj; .3 postupci okupljanja u slučaju nužde, uključujući:.3.1 .3.1. važnost održavanja reda,.3.2 .3.2.sposobnost upotrebe postupaka za smanjivanje i izbegavanje panike,.3.3 .3.3.sposobnost upotrebe, ako je potrebno, popisa putnika za prebrojavanje tokom evakuacije, i .3.4 sposobnost osiguranja da su putnici prikladno obučeni i da su pravilno stavili prsluke za spašavanje. Pružanje usluga putnicima u putničkim prostorima Komunikacija.1 Sposobnost komunikacije sa putnicima u slučaju nužde, uzimajući u obzir:.1.1 jezik ili jezike kojima govori najveći broj putnika koji se prevoze na određenoj liniji s obzirom na njihovo državljanstvo,.1.2 verovatnoću da sposobnost upotrebe osnovnog rečnika engleskoga jezika za osnovna uputstva može da predstavlja i sredstvo komunikacije sa putnikom kome je potrebna pomoć, bez obzira da li putnik i član posade govore istim jezikom,.1.3 moguću potrebu za komunikacijom tokom slučaja nužde nekim drugim sredstvima, kao što je demonstracija, ili znakovi rukama, ili usmeravanja pažnje putnika ka mestu na kome se daju uputstva, zborna mesta, sredstva za spašavanje ili evakuacione puteve kada je usmena komunikacija nepraktična.1.4 obim u kome su potpuna bezbednosna uputstva data putnicima na njihovom maternjem jeziku ili jezicima, i.1.5 jezike na kojima mogu da se emituju saopštenja tokom slučaja nužde ili vežbe kako bi se prenela ključna uputstva putnicima i članovima posade i olakšalo pružanje pomoći putnicima.Sredstva za spašavanje.2 Sposobnost da se putnicima demonstrira upotreba ličnih sredstava za spašavanje.Postupci tokom ukrcavanja .3 ukrcavanje i iskrcavanje putnika, sa posebnom pažnjom na lica sa invaliditetom i lica kojima je potrebna pomoć. Bezbednost putnika, bezbednost tereta i celovitost trupa Postupci tokom ukrcavanja tereta i lica.1 Sposobnost pravilne primene postupaka uspostavljenih za brod vezanih za:.1.1 ukrcavanje i iskrcavanje vozila, železničkih vagona i ostalih jedinica za prevoz tereta, uključujući povezanu komunikaciju,.1.2 spuštanje i podizanje rampi,.1.3 postavljanje i slaganje uvlačivih paluba za vozila, i.1.4 ukrcavanje i iskrcavanje putnika, sa posebnom pažnjom na lica sa invaliditetom i lica kojima je potrebna pomoć.Prevoz opasnih materija.2 Sposobnost primene svih posebnih mera predostrožnosti, postupaka i zahteva koji se odnose na prevoz opasnih materija na ro-ro putničkim brodovima.Osiguranje tereta.3 Sposobnost za:.3.1 pravilnu primenu odredaba Pravilnika o bezbednom slaganju i učvršćivanju tereta na vozila, železničke vagone i ostale jedinice za prevoz tereta koje se prevoze, i.3.2 pravilnu upotrebu postojeće opreme i materijala za učvršćivanje tereta, uzimajući u obzir njihova ograničenja.Proračuni stabilnosti, trima i naprezanja.4 Sposobnost za:4.1 pravilnu upotrebu pribavljenih podataka o stabilnosti i naprezanju,.4.2 proračun stabilnosti i trima za različite uslove ukrcaja pomoću osiguranih kalkulatora stabilnosti ili računarskih programa,.4.3 proračun faktora opterećenja za palube, i.4.4 proračun uticaja prenosa balasta i goriva na stabilnost, trim i naprezanje.Otvaranje, zatvaranje i osiguravanje otvora na trupu.5 Sposobnost za:.5.1 ispravnu primenu postupaka uspostavljenih za brod koji se odnose na otvaranje, zatvaranje i osiguravanje pramčanih, krmenih i bočnih vrata i rampi, kao i pravilno upravljanje povezanim sistemima, i.5.2 sprovođenje ispitivanja o pravilnom brtvljenju. Atmosfera na palubama ro-ro brodova .6 Sposobnost za:.6.1 upotrebu opreme, ako se prevozi, za praćenje atmosfere u ro-ro prostorima, i.6.2 pravilnu primenu postupaka uspostavljenih za brod za ventilaciju ro-ro prostora tokom ukrcavanja i iskrcavanja vozila, tokom putovanja i u slučajevima nužde.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI NA BRODU (STCW A-VI/I)

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE,RAZUME-VANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Upoznavanje sa ličnom bezbednošću 1. Sposobnost da komunicira sa drugim licima na brodu o osnovnim pitanjima bezbednosti i razume bezbednosne informativne simbole i alarmne signale koji uključuju:.1 vrste alarmnih signala.2 bezbednosne simbole u opštoj upotrebi.2. Sposobnost da preduzme odgovarajuću radnju ako:.1 je lice palo u more.2 se otkrije požar ili dim.3 je dat signal za požar ili signal za napuštanje broda. 3. Sposobnost da identifikuju zborna mesta i mesta za ukrcavanje i evakuacione rute koje uključuju:.1 rasporede za uzbunu..2 odeću koju treba obući na poziciji u slučaju opasnosti, i za napuštanje broda.4. Sposobnost da locira i/ili koristi:.1 prsluke za spašavanje.2 venac (kolut) za spašavanje.5. Pri gašenju požara na brodu razumevanje:1. kako da podigne uzbunu2. požarnog trougla3. najčešćih uzroka požara na brodu6 Funkcionisanje ručnog prenosnog aparata za gašenje požara7 Korišćenje protivpožarnog ćebeta6. Razumevanje koju hitnu radnju treba preduzeti pri susretu sa nezgodom ili nekim drugim medicinskim hitnim slučajem pre traženja dalje medicinske pomoći na brodu, a koji uključuju:1. osnovne radnje za spašavanje života:1. zaustavljanje krvarenja2. položaj za oporavak2. prioritete prilikom nailaska na žrtvu3. mere predostrožnosti koje treba preduzeti tokom nege povređenog lica:1. u ograničenom prostoru2. u blizini izvora napajanja električnom energijom.3. kod koga postoji mogućnost da je zaražen HIV-om.7. Poznavanje razloga, mera predostrožnosti i sposobnost da se rukuje vodo-nepropusnim vratima, vetro-nepropusnim vratima i protivpožarnim vratima, uključujući:1. elektronska vodonepropusna vrata2. priručnik za vodo-nepropusna i vetro-nepropusna vrata3. automatizovana protivpožarna vrata Procena dokaza dobijenih tokom odobrenih instrukcija tokom pohađanja odobrenog kursa ili odobrene obuke neposredno pre početka rada ili nakon dolaska na prvi brod 1. Komunikacije su jasne u svakom trenutku.2. Uputstva koja se tiču pitanja u odnosu na brod i bezbednost su shvaćena.3. Alarmni signali i potrebne radnje su jasno shvaćeni.4. Značenja bezbednosnih simbola su poznata.5. Preduzete radnje pri susretu sa opasnošću su u skladu sa ustanovljenim procedurama za slučaj opasnosti.6. Radnje koje se preduzimaju kada se čuje alarm za dolazaka na mesto za slučaj opasnosti ili znaci za napuštanje broda su odgovarajući i u skladu sa ustanovljenim procedurama za slučaj opasnosti.7. Korišćenje pomagala za preživljavanje brodske posade povećava šanse za preživljavanje. 8. Neposredne mere preduzete pri susretu sa požarom odgovaraju preovlađujućim okolnostima i uslovima. 9. Neposredne radnje preduzete pri susretu sa povređenom osobom odgovaraju preovlađujućim okolnostima i uslovima.10. Rizik od daljeg povređivanja povređenog lica ili samopovređivanja sveden je na minimum.11 Vodonepropusnim vratima i protivpožarnim vratima se rukuje na bezbedan način i ispravno.Odgovarajuće mere predostrožnosti se koriste kada se rukuje sa vratima koja su u blizini vrata sa daljinskim upravljanjem.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OSNOVNA BEZBEDNOST NA BRODU (STCW A-VI/1)

1) LIČNO PREŽIVLjAVANjE NA MORU (STCW A-VI/1-1)

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE,RAZUME-VANjE I VEŠTINE NAČIN DOKAZIVANjA OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Preživljavanje na moru u slučaju napuštanja broda Vrste kriznih situacija koje se mogu dogoditi, poput sudara, požara, potonućaVrste uređaja za spašavanje života koje se obično nose na broduOprema u čamcu za spašavanjeMesto na kome se drže sredstva za spašavanjeNačela vezana uz preživljavanje, uključujući:.1 vrednost obuke i vežbi.2 lična zaštitna odeća i oprema.3 potreba za spremnošću za svaku hitnu situaciju.4 radnje koje treba preduzeti u slučaju pozivanja do mesta za čamac za spašavanje.5 radnje koje treba preduzeti prilikom nužnosti napuštanja broda.6 radnje koje treba preduzeti u vodi.7 radnje koje treba preduzeti na čamcu za spašavanje.8 glavne opasnosti za preživele Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke ili tokom pohađanja odobrenog kursa ili odobrene prakse i provere u službi, uključujući praktične demonstracije osposobljenosti za:.1 stavljanje prsluka za spašavanje.2 stavljanje i upotreba hidrotermozaštitnog odela.3 bezbedno skakanje sa visine u vodu.4 ispravljanje preokrenutog splava za spašavanje noseći prsluk za spašavanje.5 plivanje noseći prsluk za spašavanje.6 plutanje bez prsluka za spašavanje.7 ukrcavanje čamca za spašavanje sa broda i iz vode noseći prsluk za spašavanje.8 preduzimanje početnih radnji prilikom ukrcavanja u čamac za spašavanje kako bi se povećale šanse za preživljavanje.9 usmeravanje strujnog sidra ili sidara.10 rukovanje opremom čamca za spašavanje.11 rukovanje uređajima za lociranje, uključujući radijsku opremu Radnje preduzete u vezi sa prepoznavanjem signala za uzbunu odgovaraju ukazanom hitnom slučaju i u skladu su sa utvrđenim postupcima.Određivanje vremena i redosled pojedinačnih postupaka odgovaraju postojećim okolnostima i uslovima, te minimiziraju potencijalne opasnosti i ugroze preživljavanje. Metoda ukrcavanja čamca za spašavanje je primereno i izbegava prouzrokovanje opasnosti drugim preživelim licima.Početne radnje nakon napuštanja broda, kao i postupci i radnje u vodi minimiziraju pretnje preživljavanju.

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

2) SPREČAVANjE IZBIJANjA POŽARA I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA (STCW A-VI/1-2)

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE,RAZUMEVANjE I VEŠTINE METODE ZA DOKAZIVANjE OSPOSOB-LjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjE-NOSTI Minimaliziranje rizika od požara i održavanje stanja spremnosti za reakcije na krizne situacije koje uključuju požar Organizacija protivpožarne zaštite na brodu, uključujući: alarm za uzbunjivanje;mesta za smotru;obaveštavanje;postupci za ličnu bezbednost;periodične vežbe na brodu;sistem za patrolni i protivpožarni nadzor.Mesta na kojima se nalaze protivpožarni uređaji i hitni putevi za evakuaciju, uključujući između ostalog: bezbednosni plan, tumačenje zahteva koji se odnose na hitne puteve za evakuaciju iz mašinskog prostora i drugih prostoraUpoznavanje sa rasporedom smeštajnih i radnih prostorija kako bi se znao raspored protivpožarnih aparataElementi požara i eksplozijaVrste i izvori paljenja,zapaljivi materijali, opasnosti od požara i širenje vatrePotreba za stalnom pažnjom Radnje koje treba poduzeti na broduPoznavanje principa i načina primene sistema za otkrivanja požara i dima i automatski alarmni sistemiKlasifikacija vrsta požara i odgovarajuća sredstva za gašenje Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke ili tokom pohađanja odobrenog kursa Početne radnje u primećivanju hitnih slučajeva su u skladu sa utvrđenim praksama i postupcima.Radnje preduzete u prepoznavanju signala za uzbunu odgovaraju ukazanom hitnom slučaju i u skladu su sa utvrđenim postupcima. Suzbijanje i gašenje požara Poznavanje načina upotrebe protivpožarne opreme i njenog smeštaja na brodu, uključujući između ostalog:fiksne instalacijea) generalne instalacije, uključujući: hidrante, ventile, međunarodnu vezu sa obalom, generatore za hitne situacije, požarne i kaljužne pumpe b) Tipovi: ugljen-dioksid,halogenovani ugljovodonik,sprinkleri,pena (niske ekspanzije)pena (visoke ekspanzije)sprej za vodom pod pritiskom u posebnim kategorijama prostorija,uređaji sa hemijskim prahom c) efekti sistema za gašenje, kao što su gušenje, sprečavanje ili hlađenje, kao i opasnosti za ljudski životd) pumpe za hitne situacije u slučaju požara, oprema, mogućnosti, lokacije i okolnosti u kojima se one koristeOdeća za gašenje požara: najmanji broj koji mora da se nalazi na broduLična oprema: aparati za disanje (samostalni),EEBD,aparati za reanimaciju.Protivpožarni uređaji i oprema:vatrogasna creva i mlaznice,prenosivi aparati (komore sa ugljen-dioksidom, kontejneri sa prahom sa pokretačkim gasom, oprema za pravljenje pene) prenosni aparati za gašenje požara (voda, pena, prah, ugljen-dioksid).Metode gašenja požara:a) poznavanje postupaka za zaštitu od požarab) protivpožarni alarmi i prve merec) procena lokacije na kojoj je došlo do požara, osoblje u blizini požara, reakcije tereta, oprema i sredstva za gašenje požaraPostupci gašenja požaraa) crevo b) vodene zavesec) granica hlađenjed) korišćenje sistema sprinklerae) korišćenje fiksnih sistema za gušenje požaraUpotreba aparata za disanje u gašenju požara i spašavanju Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrenog programa obuke ili tokom pohađanja odobrenog kursa, uključujući praktične demonstracije, u prostorima koji pružaju istinski realistične uslove obuke (npr. simulirani brodski uslovi) i, uvek kada je to moguće i praktično, u mraku, sledećih sposobnosti:.1 upotreba raznih vrsta prenosnih aparata za gašenje požara.2 upotreba aparata za disanje.3 gašenja manjih požara, npr., električnih požara, požara nastalih zbog ulja, propana.4 gašenja većih požara vodom pomoću mlaznica.5 gašenja požara penom, prahom ili bilo kojim drugim odgovarajućim hemijskim sredstvom.6 ulaženja i prolaženja kroz prostor u koji je ubrizgana visoko-ekspanzijska pena sa sigurnosnim užetom, ali bez aparata za disanje.7 gašenja požara u zatvorenim prostorima ispunjenim dimom noseći aparat za disanje.8 gašenja požara sa vodenom maglom ili bilo kojim drugim odgovarajućim protivpožarnim sredstvom u prostoriji za smeštaj ili simuliranom mašinskom prostoru sa požarom i gustim dimom.9 gašenja uljnih požara aplikatorom magle i mlaznicama za prskanje, suvim hemijskim praškom ili aplikatorom pene.10 spašavanja u prostorijama ispunjenim dimom noseći aparat za disanje Odeća i oprema odgovaraju prirodi protivpožarnih postupakaOdređivanje vremena i redosleda pojedinačnih aktivnosti odgovara okolnostima i uslovimaPostignuto je gašenje požara pomoću odgovarajućih postupaka, tehnika i protivpožarnih sredstavaPostupci i tehnike korištenja aparata za disanje su u skladu s utvrđenim praksama i postupcima

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

3) OSNOVNA PRVA POMOĆ (STCW A-VI/1-3)

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE,RAZUME-VANjE I VEŠTINE NAČIN DOKAZIVANjA OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Preduzimanje trenutnih mera prilikom nesreće ili drugog medicinskog hitnog slučaja Procena potreba povređenih lica i pretnji sopstvenoj bezbednostiRazumevanje strukture i funkcija telaRazumevanje prvih mera koje treba da se preduzmu u hitnim slučajevima, uključujući sposobnost:.1 postavljanja povređenih u odgovarajuće položaje.2 primene tehnika oživljavanja.3 zaustavljanja krvarenja.4 primene odgovarajućih mera osnovnog lečenja udaraca.5 primene odgovarajućih mera u slučaju opekotina, uključujući nesreće prouzrokovane električnom strujom.6 spašavanja i prenosa povređenog lica.7 improvizacija zavoja i upotreba sredstava iz pribora za hitnu pomoć Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrenog programa obuke ili tokom pohađanja odobrenog kursa Način i određivanje vremena pokretanja alarma odgovara okolnostima nesreće ili medicinskog hitnog slučajaPrepoznavanje mogućeg uzroka, prirode i obima povreda je brzo i potpuno, a prioritet i redosled aktivnosti su proporcionalni bilo kojoj potencijalnoj pretnji životuRizik od dalje štete samom sebi i povređenom licu je minimalizirana u svakom trenutku

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

4) LIČNA BEZBEDNOST I DRUŠTVENA ODGOVORNOST (STCW A-VI/1-4)

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE,RAZUME-VANjE I VEŠTINE NAČIN DOKAZIVANjA OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Usaglašenost sa hitnim postupcima Vrste hitnih slučajeva koji se mogu dogoditi, poput sudara, požara, potonućaPoznavanje brodskih planova za nepredviđene okolnosti u hitnim slučajevimaSignali za hitne slučajeve i posebne dužnosti dodeljene članovima posade u rasporedu za uzbunu; zborna mesta u slučaju nužde; pravilna upotreba lične bezbednosne opremeRadnje koje treba preduzeti u otkrivanju mogućih hitnih slučajeva, uključujući požare, sudare, potonuća i ulazak vode u brodRadnje koje treba preduzeti kako bi se čuli alarmni znakovi za hitne slučajeve Vrednost obuke i vežbiPoznavanje puteva za evakuaciju i sistema unutrašnje komunikacije i alarmnih sistema Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrenog programa obuke ili tokom pohađanja odobrenog kursa Početne radnje u primećivanju hitnih slučajeva su u skladu sa utvrđenim postupcima hitnih intervencijaInformacije koje se pružaju o pokretanju alarma su brze, tačne, potpune i jasne Preduzimanje mera predostrožnosti za sprečavanje zagađenja morske sredine Osnovno poznavanje utjecaja pomorskog prijevoza na morski okoliš i učinaka operativnog ili iznenadnog zagađenja na njegaPostupci osnovne zaštite okolišaOsnovno poznavanje složenosti i raznolikosti morskog okoliša Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrenog programa obuke ili tokom pohađanja odobrenog kursa Organizacioni postupci za zaštitu morske sredine poštuju se u svakom trenutku Pridržavanje bezbednih radnih praksi Važnost pridržavanja bezbednih radnih praksi u svakom trenutkuBezbednosni i zaštitni uređaji raspoloživi za zaštitu od potencijalnih rizika na broduMere predostrožnosti koje treba preduzeti pre ulaska u zatvorene prostoreOsnovna osposobljenost u međunarodnim merama vezanim za sprečavanje nesreća i zaštitu na radu Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrenog programa obuke ili tokom pohađanja odobrenog kursa Bezbedne radne prakse se poštuju i odgovarajuća bezbednosna i zaštitna oprema se pravilno koristi u svakom trenutku Doprinos efikasnim komunikacijama na brodu Razumevanje načela efikasne komunikacije između pojedinaca i grupa u okviru broda i njenih preprekaSposobnost uspostavljanja i održavanja efikasne komunikacijeVažnost održavanja dobrih međuljudskih i radnih odnosa na broduTemeljna načela i prakse timskog rada, uključujući rešavanje sukobaDruštvene odgovornosti; uslovi zapošljavanja; lična prava i obaveze; opasnosti zloupotrebe droga i alkohola Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrenog programa obuke ili tokom pohađanja odobrenog kursa Komunikacija je jasna i efikasna u svakom trenutkuOčekivani standardi rada i ophođenja se poštuju u svakom trenutku

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OSPOSOBLjENOST ZA rukovanje čamcem za spašavanje i spasilačkom čamcem, osim brze spasilačkog čamca (STCW A-VI/2-1)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSO-BLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOS-TI Upravljanje čamcem za spašavanje ili spasilačkim čamcem tokom i nakon porinuća Konstrukcija i oprema čamca za spašavanje i spasilačkog čamca i pojedinačni elementi njihove opremePojedine karakteristike i sredstva čamca za spašavanje i spasilačkog čamcaRazne vrste uređaja koji se koriste za spuštanje čamca za spašavanje i spasilačkog čamca Metode porinuća čamca za spašavanje u nemirno more Metode pronalaska čamca za spašavanjeRadnje koje treba preduzeti nakon napuštanja broda Metode spuštanja i podizanja spasilačkog čamca u nemirnom moruOpasnosti povezane sa upotrebom uređaja za otpuštanje pod opterećenjemPoznavanje postupaka održavanja Procena dokaza dobijenih na osnovu praktične demonstracije sposobnosti:.1 uspravljanja prevrnutog čamca za spašavanje noseći prsluk za spašavanje.2 tumačenja oznaka na čamcu za spašavanje kada je u pitanju broj lica koji sme da prevozi.3 davanja ispravnih naredbi za porinuće i ukrcavanje čamca za spašavanje, napuštanje broda, kao i upravljanje i iskrcaj lica sa čamca za spašavanje.4 pripreme i bezbednog porinuća čamca za spašavanje, brzog napuštanja broda i rukovanja uređajem za otpuštanje pod opterećenjem i bez opterećenja.5 bezbednog povratka čamca za spašavanje i spasilačkog čamca, uključujući ispravno ponovno pokretanje uređaja za otpuštanje pod opterećenjem i bez opterećenja, pomoću splava za spašavanje na naduvavanje i otvorenih ili zatvorenih čamaca za spašavanje sa palubnim motorom ili potvrđenom obukom na simulatoru, ako je potrebno Priprema, ukrcavanje i porinuće čamca za spašavanje su u granicama raspoložive opreme i omogućavaju bezbedno napuštanje broda pomoću čamca za spašavanjePočetne radnje u napuštanju broda minimaliziraju pretnje preživljavanju Povratak čamca za spašavanje i spasilačkog čamca je unutar ograničenja opremeOpremom se rukuje u skladu sa uputstvima proizvođača za otpuštanje i ponovno pokretanje Rukovanje motornim čamcem za spašavanje Metode pokretanja i upravljanja motora čamca za spašavanje i njegovom dodatnom opremom zajedno sa upotrebom predviđenog protivpožarnog aparata Procena dokaza dobijenih na osnovu praktične demonstracije sposobnosti pokretanja i rukovanja palubnim motorom ugrađenim u otvoreni ili zatvoreni čamcem za spašavanje Pogon je dostupan i održava se prema potrebi manevrisanja Upravljanje preživelim licima i čamcem za spašavanje nakon napuštanja broda Upravljanje čamcem za spašavanje tokom nevremenaUpotreba užeta, sidra i druge opremeRaspodela hrane i vode u čamcu za spašavanjeRadnje preduzete za maksimalizirane mogućnosti otkrivanja i pronalaženje čamca za spašavanjeMetoda spašavanja helikopteromEfekti hipotermije i njeno sprečavanje; upotreba zaštitnih pokrivača i odeće, uključujući odela za zaštitu u vodi i termo zaštitna sredstvaUpotreba spasilačkih čamaca i motornih čamaca za spašavanje za raspoređivanje splavova za spašavanje i spašavanje preživelih lica u moruNasukanje čamaca za spašavanje Procena dokaza dobijenih na osnovu praktične demonstracije sposobnosti:.1 veslanja i kormilarenja čamca i upotrebe kompasa.2 upotrebe pojedinih elemenata opreme čamca za spašavanje.3 postavljanja uređaja za pronalazak lokacije Upravljanje preživljavanjem odgovara okolnostima i uvslovima Upotreba uređaja za pronalaženje, uključujući komunikacione i signalizacione uređaje i pirotehniku Radijski uređaji za spašavanje koji se nose na brodici za spašavanje, uključujući satelitski EPIRB (radiofar za označavanje položaja u nuždi) i SART (transpondera u sistemu potrage i spašavanja)Pirotehnički signali za opasnost Procena dokaza dobijenih na osnovu praktične demonstracije sposobnosti:.1 upotrebe prenosive radijske opreme za čamac za spašavanje.2 upotrebe signalizacione opreme, uključujući pirotehniku Uporaba i izbor komunikacijskih i signalizacijskih uređaja su u skladu prevladavajućim okolnostima i uslovima Pružanje prve pomoći preživelima Upotreba pribora prve pomoći i tehnika oživljavanjaUpravljanje povređenim licima, uključujući zaustavljanje krvarenja i zbrinjavanje udaraca Procena dokaza dobijenih na osnovu praktične demonstracije sposobnosti postupanja sa povređenim licima tokom i nakon napuštanja, pomoću pribora prve pomoći i tehnika oživljavanja Prepoznavanje mogućeg uzroka, prirode i obima povrede ili bolesti je brzo i pravovremenoPrioritet i redosled zbrinjavanja minimalizira bilo koju pretnju životu

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSO-BLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOS-TI Razumevanje sastavljanja, održavanja, popravke i opremanja brzih spasilačkih čamaca Sastavljanje i opremanje brzog spasilačkog čamca i pojedinih elemenata njegove opreme.Poznavanje održavanja i hitnih popravaka brzih spasilačkih čamaca i normalnog naduvavanja i izduvavanja uzgonskih delova naduvanih brzih spasilačkih čamaca Procena dokaza dobijenih na osnovu praktičnih instrukcija Metoda sprovođenja redovnog održavanja i hitnih popravakaPrepoznavanje komponenti i potrebne opreme za brzi spasilački čamac Upravljanje opremom za porinuće u more i uređajima kojima je uobičajeno opremljena, tokom porinuća i povratka Procena spremnosti opreme i uređaja za porinuće i brzih spasilačkih čamaca za trenutno porinuće i plovidbuRazumevanje funkcionisanja i ograničenja vitla, kočnica, užadi za spuštanje i konopa za privezivanje čamca, uređaja za kompenzaciju ljuljanja broda i ostale opreme kojom je brod uobičajeno opremljen Bezbednosne mere tokom porinuća i pronalaženja brzog spasilačkog čamcaPorinuće i pronalaženje brzog spasilačkog čamca u dominantnim i nepovoljnim vremenskim i pomorskim uslovima Procena dokaza dobijenih na osnovu praktičnih demonstracija sposobnosti upravljanja bezbednim porinućem i pronalaženjem brzog spasilačkog čamca, sa odgovarajućom opremom Sposobnost pripreme i upravljanja opremom i uređajima tokom porinuća i pronalaženja brzog spasilačkog čamca Upravljanje brzim spasilačkim čamcem sa njegovom uobičajenom opremom, tokom porinuća i pronalaženja Procena spremnosti brzog spasilačkog čamca i povezane opreme za trenutno porinuće i plovidbuBezbednosne mere brzog spasilačkog čamca tokom porinuća i pronalaženja Porinuće i pronalaženje brzog spasilačkog čamca u dominantnim i nepovoljnim vremenskim i pomorskim uslovima Procena dokaza dobijenih na osnovu praktičnih demonstracija sposobnosti vršenja bezbednog porinuća i pronalaženja brzog spasilačkog čamca, sa opremom kojom je uobičajeno opremljen Sposobnost upravljanja brzim spasilačkim čamcem tokom porinuća i pronalaženja Upravljanje brzim spasilačkim čamcem nakon porinuća Specifične karakteristike, sredstva i ograničenja brzih spasilačkih čamacaPostupci za uspravljanje prevrnutog brzog spasilačkog čamcaKako rukovati brzim spasilačkim čamcem u dominantnim i nepovoljnim vremenskim i pomorskim uslovimaNavigaciona i bezbednosna oprema raspoloživa u brzom spasilačkom čamcuAkcije traganja i faktori okoline koji utiču na njihovo izvršenje Procena dokaza dobijenih na osnovu praktičnih demonstracija sposobnosti:.1 uspravljanja prevrnutog spasilačkog čamca.2 rukovanja brzim spasilačkim čamcem u dominantnim vremenskim i pomorskim uslovima.3 plivanja sa posebnom opremom.4 upotreba komunikacione i signalizacione opreme između brzog spasilačkog čamca i helikoptera ili broda.5 opreme za hitne slučajeve kojom je čamac opremljen.6 spašavanja lica iz vode i njihov prenos do spasilačkog helikoptera ili broda ili bezbednog mesta.7 vršenja akcija traganja, uzimajući u obzir faktore okoline Demonstracija plovidbe brzog spasilačkog čamca unutar ograničenja opreme u dominantnim vremenskim uslovima Upravljanje motorom brzog spasilačkog čamca Metode pokretanja i upravljanja motorom brzog spasilačkog čamca i njegovom dodatnom opremom Procena dokaza dobijenih na osnovu praktičnih demonstracija sposobnosti pokretanja i upravljanja motora brzog spasilačkog čamca Motor se pokreće i njime se upravlja kako je potrebno za uspešno manevrisanje

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

NAPREDNO UPRAVLjANjE GAŠENjEM POŽARA (STCW A-VI/3)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Smanjivanje rizika od požara i održavanje stanja pripravnosti za reakcije na krizna stanja koja uključuju požar Organizacija brodske protivpožarne zaštite.Mesta na kojima se nalaze protivpožarni uređaji i hitni putevi za evakuaciju.Elementi požara i eksplozijaVrste i izvori paljenjaZapaljivi materijali, opasnosti od požara i širenje vatrePotreba za stalnom pažnjomRadnje koje treba preduzeti na broduSisitemi otkrivanja požara i dima i automatski alarmni sistemiKlasifikacija vrsta požara i odgovarajuća sredstva za gašenje Procena dokaza dobijenih na osonovu odobrene obuke ili tokom pohađanja odobrenog kursa Početne radnje u primećivanju hitnih slučajeva su u skladu sa utvrđenim praksama i postupcima.Radnje preduzete u prepoznavanju signala za uzbunu odgovaraju ukazanom hitnom slučaju i u skladu su sa utvrđenim postupcima. Suzbijanje i gašenje požara Protivpožarna oprema i njen smeštaj na broduObuka iz:.1 fiksnih/ugrađenih instalacija.2 odeća za gašenje požara.3 lična oprema.4 protivpožarni uređaji i oprema.5 metode gašenja požara.6 sredstva za gašenje požara.7 postupci gašenja požara.8 upotreba aparata za disanje tokom gašenja požara i spašavanja Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke ili tokom pohađanja odobrenog kursa, uključujući praktične demonstracije, u prostorima koji pružaju realistične uslove obuke (npr. simulirani brodski uslovi) i, uvek kada je to moguće i praktično, u mraku, sledećih sposobnosti:.1 upotrebe raznih vrsta prenosnih aparata za gašenje požara.2 upotrebe aparata za disanje.3 gašenja manjih požara, npr. električnih požara, požara nastalih zbog nafte, propana.4 gašenja većih požara vodom pomoću mlaznica.5 gašenja požara penom, prahom ili bilo kojim drugim odgovarajućim hemijskim sredstvom.6 ulaženja i prolaženja kroz odeljak u koji je ubrizgana visoko-ekspanzijska pena sa bezbednosnim užetom, ali bez aparata za disanje.7 gašenja požara u zatvorenim prostorima ispunjenim dimom noseći aparat za disanje.8 gašenja požara sa vodenom maglom ili bilo kojim drugim odgovarajućim protivpožarnim sredstvom u smeštajnoj prostoriji ili simuliranom mašinskom odeljenju s požarom i gustim dimom.9 gašenja naftnih požara aplikatorom magle i mlaznicama za prskanje, suvim hemijskim praškom ili aplikatorom pene.10 spašavanja u prostorijama ispunjenim dimom noseći aparat za disanje Odeća i oprema odgovaraju prirodi protivpožarnih postupaka.Određivanje vremena i redosled pojedinačnih aktivnosti odgovara okolnostima i uslovimaPostignuto je gašenje požara pomoću odgovarajućih postupaka, tehnika i protivpožarnih sredstavaPostupci i tehnike upotrebe aparata za disanje su u skladu sa utvrđenim praksama i postupcima

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OSPOSOBLjENOST ZA PRUŽANjE MEDICINSKE PRVE POMOĆI (STCW A-VI/4-1)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSO-BLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Pružanje trenutne prve pomoći u slučaju nesreće ili bolesti na brodu Pribor prve pomoćiStruktura i funkcije telaToksikološke opasnosti na brodu, uključujući korišćenje Priručnika prve pomoći za upotrebu u nesrećama koje uključuju opasni teret (MFAG) ili njegov ekvivalentni nacionalni dokumentPregled žrtve ili pacijentaPovrede karliceOpekotine i efekti vrućine i hladnoćeLomovi, iščašenja i mišićne povredeZdravstvena zaštita spašenih licaRadijsko medicinsko savetovanje FarmakologijaSterilizacijaSrčani udar, davljenje i asfiksija Procena dokaza dobijenih na osnovu praktičnih instrukcija Prepoznavanje mogućeg uzroka, prirode i obima povreda je brzo, potpuno i odgovara trenutnoj praksi prve pomoćiRizik od povreda samom sebi i ostalima je minimaliziran u svakom trenutkuLečenje povreda i stanja pacijenta je odgovarajuće i u skladu je sa priznatom praksom prve pomoći i međunarodnim smernicama

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OSPOSOBLjENOST ZA VOĐENjE MEDICINSKE NEGE NA BRODU (STCW A-VI/4-2)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSO-BLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Pružanje medicinske nege bolesnicima i povređenim licima dok su na brodu Nega o žrtvama koja uključuje:.1 povrede glave i kičme.2 povrede uha, nosa, grla i očiju.3 spoljno i unutrašnje krvarenje.4 opekline, opekotine i promrzlost.5 lomove, iščašenja i mišićne povrede.6 rane, lečenje rana i infekcija.7 smanjivanje bolova.8 tehnike šivenja i pričvršćivanja.9 upravljanje akutnim abdominalnim bolestima.10 manji hirurški zahvati.11 previjanje ranaAspekti nege:.1 opšta načela.2 medicinska nega bolesti, uključujući:.1 zdravstveno stanje i hitne slučajeve.2 polno prenosive bolesti.3 tropske i zarazne bolestiZloupotreba alkohola i drogaStomatološka negaGinekologija, trudnoća i rađanjeZdravstvena zaštita spašenih licaSmrt na moruHigijenaPreventiva bolesti, uključujući:.1 dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija.2 vakcinisanjeVođenje evidencije i nošenje primeraka važećih propisa, i to:.1 vođenje zdravstvenih kartona.2 međunarodnih i nacionalnih pomorskih medicinskih propisa Procena dokaza dobijenih na osnovu praktične obuke i demonstracijaKada je to izvodljivo, odobrena stručna praksa u bolnici ili sličnoj ustanovi Prepoznavanje simptoma zasniva se na konceptima kliničkog pregleda i istorije bolestiZaštita od infekcija i širenja bolesti je potpuna i efikasnaLični stav je smiren, siguran i umirujućiLečenje povreda ili bolesti je prikladno i u skladu je sa prihvaćenom lekarskom praksom i relevantnim nacionalnim i međunarodnim medicinskim priručnicimaDoziranje i primena lekova je u skladu sa preporukama proizvođača i prihvaćenom lekarskom praksomZnačaj promena u stanju pacijenta je odmah prepoznato Učestvovanje u usklađenim programima za pružanje medicinske pomoći brodovima Spoljna pomoć, uključujući:.1 radijsko medicinsko savetovanje.2 prevoz bolesnika i povređenih, uključujući evakuaciju helikopterom.3 medicinska nega bolesnih pomoraca koja uključuje saradnju sa lučkim zdravstvenim organima ili vanbolničkim odeljenjima u luci Postupci kliničkih pregleda su potpuni i u skladu sa prihvaćenim uputstvima Metode i priprema evakuacije su u skladu sa priznatim postupcima i osmišljene za maksimalizaciju dobrobiti pacijentaPostupci za traženje radijskog medicinskog savetovanja su u skladu sa utvrđenom praksom i preporukama

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

PODIZANjE NIVOA RAZUMEVANjA SIGURNOSTI NA BRODU (STCW VI/6-1)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Doprinos unapređenju pomorske sigurnosti podizanjem nivoa razumevanja njenog značaja Temeljno radno znanje pomorskih sigurnosnih pojmova i definicija, uključujući elemente koji mogu da se odnose na piratstvo i oružane pljačkeOsnovno poznavanje međunarodne pomorske sigurnosne politike i odgovornosti vlada, kompanija i licaOsnovno poznavanje pomorskih nivoa zaštite i njihovog uticaja na sigurnosne mere i postupke na brodu i u lukamaOsnovno poznavanje postupaka za sigurnosno izveštavanjeOsnovno poznavanje planova za nepredviđene okolnosti koje mogu da utiču na sigurnost Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke Zahtevi koji se odnose na unapređene pomorske sigurnosti su ispravno prepoznati Prepoznavanje pretnji po sigurnost plovidbe Osnovno poznavanje tehnika koje se koriste za zaobilaženje sigurnosnih meraOsnovno znanje koje omogućava prepoznavanje potencijalnih pretnji po sigurnost, uključujući elemente koji mogu da se odnose na piratstvo i oružane pljačkeOsnovno znanje koje omogućava prepoznavanje oružja, opasnih stvari i uređaja, kao i poznavanje štete koju mogu da prouzrokujuOsnovno poznavanje postupanja sa podacima i komunikacijama koje se odnose na sigurnost Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke Pomorske pretnje po sigurnost plovidbe su ispravno prepoznate Razumevanje potrebe za održavanjem svesti o sigurnosti, predostrožnosti i njihovih metoda Osnovno poznavanje zahteva obuke, uvežbanih postupaka i vežbi koji su propisani relevantnim konvencijama, pravilnicima i IMO biltenima, uključujući one koji se odnose na suzbijanje piratstva i oružanih pljački Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke Zahtevi koji se odnose na unapređenje pomorske sigurnosti su ispravno prepoznati

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

VRŠENjE POSLOVA KOJI SE ODNOSE NA SIGURNOST BRODA (STCW VI/6-2)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Održavanje uslova propisanih planom sigurnosne zaštite broda Radno znanje pomorskih sigurnosnih pojmova i definicija, uključujući elemente koji mogu da se odnose na piratstvo i oružane pljačke.Poznavanje međunarodnih pomorskih sigurnosnih politika i odgovornosti vlada, kompanija i lica, uključujući radno znanje elemenata koji mogu da se odnose na piratstvo i oružane pljačke.Poznavanje pomorskih nivoa zaštite i njihovog uticaja na sigurnosne mere i postupke na brodu i u lukama.Poznavanje postupaka sigurnosnog izveštavanja.Poznavanje postupaka i zahteva za uvežbane postupke i vežbe koji su propisani relevantnim konvencijama, pravilnicima i IMO biltenima, uključujući radno znanje onih koji mogu da se odnose na piratstvo i oružane pljačke.Poznavanje postupaka za vršenje inspekcija, pretraživanja i za kontrolu i praćenje sigurnosnih aktivnosti navedenih u planu sigurnosne zaštite broda.Poznavanje planova u slučaju nepredviđenih okolnosti koje mogu da utiču na sigurnost, kao i postupaka za reagovanje u slučaju pretnje po sigurnost ili povreda sigurnosti, uključujući odredbe za održavanje ključnih poslova na brodu/kontakta sa lukom, uključujući radno znanje o onima koji mogu da se odnose na piratstvo i oružanu pljačku Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke Postupci i aktivnosti su u skladu sa načelima propisanim ISPS Pravilnikom i SOLAS Konvencijom, sa naknadnim izmenama i dopunama.Zakonski zahtevi koji se odnose na sigurnost su ispravno prepoznati.Komunikacija unutar područja odgovornosti je jasna i razumljiva Prepoznavanje sigurnosnih rizika i pretnji Poznavanje dokumentacije za procenu sigurnosti, uključujući Izjavu o sigurnosti.Poznavanje tehnika koje se koriste za zaobilaženje sigurnosnih mera, uključujući one koje koriste pirati i naoružani pljačkaši.Znanje koje omogućava prepoznavanje potencijalnih pretnji sigurnosti.Znanje koje omogućava prepoznavanje oružja, opasnih stvari i uređaja i upoznatost sa štetom koju mogu da prouzrokuju.Poznavanje upravljanja grupama ljudi i tehnikama kontrole, ako je to potrebno.Poznavanje postupanja sa podacima i komunikacijom koja se odnosi na sigurnost.Poznavanje metoda fizičkih pretraživanja i neintruzivnih inspekcija Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke Postupci i aktivnosti su u skladu sa načelima propisanim ISPS Pravilnikom i SOLAS Konvencijom, sa naknadnim izmenama i dopunama Preduzimanje redovnih sigurnosnih inspekcija broda Poznavanje tehnika za kontrolu zabranjenih područja.Poznavanje kontrole pristupa brodu i zabranjenim područjima na brodu.Poznavanje metoda za efikasnu kontrolu područja palube i područja oko broda.Poznavanje inspekcijskih metoda koje se primenjuju u odnosu na teret i brodsko skladište.Poznavanje metoda za kontrolu ukrcaja, iskrcaja i pristupa lica i njihovih predmeta na brodu Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke Postupci i aktivnosti su u skladu sa načelima propisanim ISPS Pravilnikom i SOLAS Konvencijom, sa naknadnim izmenama i dopunama Ispravna upotreba sigurnosne opreme i sistema, ako postoje Opšte poznavanje raznih vrsta sigurnosne opreme i sistema, uključujući one koje bi mogli da se koriste u slučaju napada pirata i oružanih pljačkaša, uključujući njihova ograničenja.Poznavanje potrebe za ispitivanjem, kalibriranjem, i održavanjem sigurnosnih sistema i opreme, naročito u plovidbi Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke Postupci opreme i sistema se vrše u skladu sa utvrđenim uputstvima za rad opreme i uzimajući u obzir ograničenja opreme i sistema.Postupci i aktivnosti su u skladu sa načelima propisanim ISPS Pravilnikom i SOLAS Konvencijom, sa naknadnim izmenama i dopunama

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OFICIR ODGOVORAN ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU BRODA (STCW A-VI/5)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Održavanje i kontrola sprovođenja plana sigurnosne zaštite broda Poznavanje međunarodne pomorske sigurnosne politike i odgovornosti vlada, kompanija i odgovornih lica, uključujući elemente koji mogu da se odnose na piratstvo i oružanu pljačku.Poznavanje cilja i elemenata plana sigurnosne zaštite broda, povezanih postupaka i vođenja dokumentacije, uključujući one koja može da se odnosi na piratstvo i oružanu pljačku.Poznavanje postupaka sprovođenja plana sigurnosne zaštite broda i izveštavanja o sigurnosnim incidentima.Poznavanje pomorskih nivoa zaštite, sigurnosnih mera i postupaka na brodu i u okolini lučke građevine.Poznavanje zahteva i postupaka za vršenje interne revizije, inspekcije na mestu nezgode, kontrole i praćenja sigurnosnih aktivnosti navedenih u planu sigurnosne zaštite broda.Poznavanje zahteva i postupaka za podnošenje izveštaja licu koje je odgovorno za sigurnosnu zaštitu u kompaniji o bilo kojim nedostacima i neusklađenostima koja su prepoznata tokom vršenja internih revizija, redovnih pregleda i sigurnosne kontrole.Poznavanje metoda i postupaka koji se koriste za izmene plana za sigurnosnu zaštitu broda.Poznavanje planova za nepredviđene okolnosti koje mogu da utiču na sigurnost i postupaka za reagovanje na pretnje po sigurnost ili povreda sigurnosti, uključujući odredbe za održavanje ključnih poslova na brodu/kontakta sa lukom, uključujući takođe elemente koji mogu da se odnose na piratstvo i oružanu pljačku.Znanje o pomorskim sigurnosnim pojmovima i definicijama, uključujući elemente koji mogu da se odnose na piratstvo i oružanu pljačku Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke ili ispita Postupci i aktivnosti su u skladu sa načelima koji su propisani ISPS Pravilnikom i SOLAS Konvencijom, sa naknadnim izmenama i dopunama.Zakonski zahtevi koji se odnose na sigurnost su pravilno prepoznati.Postupcima se postiže stanje pripravnosti za reakcije na promene u pomorskim nivoima zaštite.Komunikacija unutar područja odgovornosti oficira za sigurnosnu zaštitu broda je jasna i razumljiva Procena sigurnosnih rizika, pretnji i osetljivosti Poznavanje metoda procenjivanja rizika i sredstava za procene.Poznavanje dokumentacije za procenu sigurnosti, uključujući Izjavu o sigurnosti. Poznavanje tehnika koje se koriste za zaobilaženje sigurnosnih mera, uključujući one koje koriste pirati i naoružani pljačkaši.Znanje koje omogućava prepoznavanje, na nediskriminatornim osnovama, lica koja predstavljaju potencijalni sigurnosni rizik.Znanje koje omogućava prepoznavanje oružja, opasnih stvari i uređaja i upoznatost sa štetom koju mogu da prouzrokuju.Poznavanje upravljanja grupama ljudi i tehnikama kontrole, ako je to potrebno.Znanje o rukovanju osetljivim podacima koji se odnose na sigurnost i komunikacijama koja se odnose na sigurnost.Poznavanje vršenja i koordinacije pretraga.Poznavanje metoda fizičkih pretraživanja i neintruzivnih inspekcija Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrene obuke ili odobrene prakse i ispita, uključujući praktične demonstracije sposobnosti:.1 vršenja fizičke kontrole.2 vršenja neintruzivne inspekcije Postupci i aktivnosti su u skladu sa načelima koji su propisani ISPS Pravilnikom i SOLAS Konvencijom, sa naknadnim izmenama i dopunama. Postupcima se postiže stanje pripravnosti za reakcije na promene u pomorskim nivoima zaštite.Komunikacija unutar područja odgovornosti oficira odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda je jasna i razumljiva Vršenje redovnih kontrola broda kako bi se obezbedilo da se sprovode i održavaju odgovarajuće sigurnosne mere Poznavanje zahteva za određivanje i kontrolu zabranjenih područja.Poznavanje kontrole pristupa brodu i zabranjenim područjima na brodu.Poznavanje metoda efikasne kontrole područja paluba i područja oko broda.Poznavanje sigurnosnih aspekata koji se odnose na rukovanje teretom i brodskim skladištem, sa drugim brodskim osobljem i merodavnim oficirima zaduženim za sigurnost luke.Poznavanje metoda za kontrolu ukrcavanja, iskrcavanja i pristupa lica i njihovih predmeta Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrebe obuke ili ispita Postupci i aktivnosti su u skladu sa načelima koji su propisani ISPS Pravilnikom i SOLAS Konvencijom, sa naknadnim izmenama i dopunama Postupcima se postiže stanje pripravnosti za reakcije na promene u pomorskim nivoima zaštite.Komunikacija unutar područja odgovornosti oficira odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda je jasna i razumljiva Osiguranje da se sigurnosnom opremom i sistemima, ako postoje, primereno upravlja, kao i da se primereno ispituje i kalibrira Poznavanje raznih vrsta sigurnosne opreme i sistema i njihovih ograničenja, uključujući one koji bi mogli da se koriste u slučaju napada pirata i naoružanih pljačkaša.Poznavanje postupaka, uputstava i smernica o upotrebi sistema sigurnosne uzbune na brodu.Poznavanje metoda za ispitivanje, kalibriranje i održavanje sigurnosnih sistema i opreme, naročito u plovidbi Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrebe obuke ili ispita Postupci i aktivnosti su u skladu sa načelima koji su propisani ISPS Pravilnikom i SOLAS Konvencijom, sa naknadnim izmenama i dopunama Podizanje nivoa razumevanja značaja sigurnosti i predostrožnosti Poznavanje zahteva obuka i vežbi koji su propisani relevantnim konvencijama, pravilnicima i IMO biltenima, uključujući one koje se odnose na anti-piratstvo i anti-oružane pljačke.Poznavanje metoda za podizanje nivoa razumevanja značaja sigurnosti i predostrožnosti na brodu.Poznavanje metoda za ocenu efikasnosti uvežbanih postupaka i vežbi Procena dokaza dobijenih na osnovu odobrebe obuke ili ispita Postupci i aktivnosti su u skladu sa načelima koji su propisani ISPS Pravilnikom i SOLAS Konvencijom, sa naknadnim izmenama i dopunama Komunikacija unutar područja odgovornosti oficira odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda je jasna i razumljiva

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

LICE ODGOVORNO ZA SIGURNOST U KOMPANIJI

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 NADLEŽNOST ZNANjE,RAZUMEVANjE, EFIKASNOST METODE ZA IZLAGANjE NADLEŽNOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU NADLEŽNOSTI .1. Razvoj i kontrola primene Sigurnosne procene broda (SSA) Znanje da se razvije SSA na osnovu dostupnih podataka o sigurnosnim pretnjama u lukama u koje će brod pristajati ili u koje će se putnici i/ili posada iskrcati.1.1 Poznavanje informacija sadržanih u SSA se bazira na sledećim informacijama:fizička bezbednost brodastruktralni integritet brodasistem lične zaštiteradio i telekomunicioni sistem uključujući i kompjutersku mrežupodručja koja mogu, ako su oštećena ili se koriste za zabranjena osmatranja, da predstavljaju rizik za osobe, stvari ili radnje na brodu ili u okviru lučkih objekata1.2 Sposobnost da se osloni na ekspertsku pomoć za sledeće:poznavanje trenutnih sigurnosnih pretnji prepoznavanje osobina i obrazaca ponašanja koji su verovatna pretnja po sigurnosttehnike sprovođenja sigurnosnih meranačini koji se koristi da se uspostavi sigurnostdejstvo eksploziva na brodsku strukturu i opremumesto povezivanja broda i lukeplaniranje mogućnosti, pripreme za opasnosti i odgovorfizička bezbednostpomorsko sigurnosno planiranjeoperacije na brodu i u luci1.3) Znanje da su sledeće informacije neophodne kako bi se izvršila procena:generalni nacrt brodalokacije područja kojima je ograničen pristuplokacija aktuelnih ili potencijalnih pristupnih tačakapromene u plimi i oseci koje mogu učiniti brod metom napadatovarni i skladišni prostorimesta na kojima se čuva i održava brodska oprema, drži prtljag bez nadzoraoprema za vanredne situacije i pripravnost koja je neophodna da bi se obavile osnovne radnjebroj osoblja na brodu, postojeće sigurnosno uređenje i dodatne vežbe zahtevane u skladu sa ISPS Pravilnikompostojanje sigurnosne opreme za zaštitu putnika i posade brodaputevi za spasavanje i evakuaciju koji se moraju održavati kako bi se omogućila uredna i bezbedna evakuacijapostojanje ugovora i sporazuma sa privatnim agencijama za sigurnostpostojanje sigurnosnih mera i proceduraprocena tačaka ili mesta koje mogu da prouzrokuju potencijalno ugrožavanje sigurnosti1.4 Poznavanje postojećih sigurnosnih mera kada se sprovodi SSA radi procene da su postojeće sigurnosne mere, procedure i operacije i dalje relevantne. To uključuje sledeće:zabranjena područjaodgovor na bilo kakvu opasnostnivo nadzora brodsko osoblja, obalskih radnika, posetilaca i putnikafrekvetnost i efektivnost sigurnosnih patrola sistem za kontrolu pristupa i sistem za identifikacijusistem za sigurnosnu komunikaciju i procedure frekventnosti i efektivnosti sigurnosnih patrolasigurnosna vrata, barijere i svetla1.5 Znanje da SSA treba da sadrži aktivnosti, lica i radnje koje su od značaja za sigurnosnu zaštitu, što uključuje sledeće:osoblje brodaputnike, posetioce, obalske radnike itdkapacitet da se održi bezbedna plovidba i da se odgovori na opasnostteret, posebno opasna i rizična robabrodska skladištasigurnosne komunikacije, kao i oprema i sistem za nadzor1.6 Znanje da SSA treba da razmotri moguće pretnje, što podrazumeva sledeće:štetu ili uništavanje broda ili lučkih objekata eksplozijom, podmetanjem požara, sabotažom ili vandalizmomotmica i zadržavanje broda ili lica na broduuništavanje tereta, brodske opreme ili zalihaneovlašćene pristupe, uključujući i prisustvo slepih putnikakrijumčarenje oružja bilo koje vrstekorišćenje broda da se prevezu oni koji nameravaju da izazovu incidente i/ili zaplene opremuupotrebu samog broda kao oružja ili kao sredstva koje će izazvati štetunapade sa mora dok je brod usidren na zvanično proglašenom sidrištu u lucinapade dok je brod na otvorenom moru1.7 Znanje da SSA treba da razmotri moguće slabe tačke, što podrazumeva:neusaglašenost bezbednosnih i sigurnosnih meranesklad brodskih aktivnosti i sigurnosnih meraobaveze nadzora i čuvanja, broj posade sa posebnim osvrtom na premor zbog budnosti i učinak delovanjaidentifikovanje nedostataka sigurnosnih vežbi bilo koja oprema i sigurnosni sistemi .1.8 Sposobnost da se da se da izveštaj o SSA prema uputstvima sadržanim u delu B ISPS Pravilnika bilo pripremom i izvršavanjem procene ili razmatranjem procene izvršene od strane drugih strana 1.9 Sposobnost da se prikažu načini na koji se SSA primenjuje na brodu i nadzor broda Procena dokaza dobijenih nakon završetka kursa za oficira odgovornog za sigurnost brodaProcena dokaza dobijenih tokom specijalističke obuke u učionici, uključujući praktične vežbe i obuku tokom koje se simulira konkretan slučaj Zadovoljavajući rezultati postignuti prilikom sastavljanja pismenog predloga SSA u skladu sa smernicama datim u Delu B ISPS Pravilnika. Primena i izvršenje SSA za koje se zahteva da je u skladu sa zakonskim odredbama SOLAS poglavlje XI-2 deo A ISPS PravilnikaPreduzeti i proceniti preglede rizika koristeći sistematske i analitičke procese da bi se ustanovile potencijalne pretnje, procene, posledice, slabe tačke, razraditi i primeniti militarne strategije da bi se smanjile slabe tačkePosavetovati se na osnovu poznatih činjenica koje se tiču pretnji bezbednosti i definisanje profila osoba koje mogu verovatno predstavljati pretnju bezbednosti na nediskrimativnoj osnovi .2 Priprema i razvoj Plana sigurnosne zaštite broda (SSP) za podnošenje i odobravanje od strane administracije .2.1. Poznavanje sadržaja Plana sigurnosne zaštite broda, uključujući:razumevanje da je plan specifičan za brodb) znanje da će tokom pripreme za usvajanje SSP, SSP razraditi u detalje ono što je sadržano u SSAc) znanje da će SSP biti izmenjen u slučaju promene okolnosti, iskustava i/ili operacionih procedura, kao i da je to sastavni deo SSPd) znanje o tome kom organu se SSP daje na odobravanjeg) poznavanje procedura koje treba razraditi da bi se doprinelo kontinuiranoj uspešnosti SSP-a i priprema naknadnih2.2 Znanje da SSP treba da sadrži sledeće:detaljnu organizacionu strukturu sigurnosne zaštite brodadetalje o odnosima broda sa kompanijom, drugim brodovima, lučkim objektima i organima nadležnim za sigurnostdetalje o sistemu komunikacije koji će omogućiti uspešnu komunikaciju u okviru broda, kao i između broda i drugih lica i procedure koje se primenjujudetalje o osnovnim sigurnosnim merama za Nivo sigurnosti 1detalje o dopunskim načinima koje će dozvoliti brodu da dođe do Nivoa sigurnosti 2 i, ako se to zahteva, do Nivoa sigurnosti 3obaveze i odgovornosti koje ima osoblje na broduprocedure za obezbeđivanje efikasnosti sigurnosnih procedura, sigurnosnih sistema i sistema nadzora, uključujući procedure koje se primenjuju u slučaju greške sistema ili opreme ili u njihovom održavanjuprocedure zaštite poverljivih informacijaprocedure za sigurnosne izveštaje ili izveštaje o ugrožavanju sigurnostiprocedure kojim se ustanovljava, održava i ažurira popis opasnih tereta i rizičnih materija koje se prevoze uključujući i mesto gde se nalaze2.3) Znanje da SSP mora da sadrži mere koje se preduzimaju za svaki nivo sigurnosti kada se sprovodi sledeće:pristup brodu od strane osoblja na brodu, putnika, posetilaca, obalskih radnika i način identifikacijezabranjene zone i područja na brodurukovanje teretomisporuka zaliha na brodurukovanje prtljagom bez pratnjenadzor i sigurnost brodanadzor svih pristupnih tačaka na brodu označenih u SSPzabrana pristupa licima koja nisu dala tačnu identifikacijunačin izveštavanja i procedure koje se primenjuju u odnosu sa licem zaduženim za sigurnost u luci (PFSO).2.4 Razumevanje da se uvežbavanje i vežbe moraju izvoditi svaka tri meseca ili kada je posada zamenjena za više od 25% od ukupnog broja članova posade.2.5 Poznavanje različitih vrsta vežbi i načina njihovog izvođenja.2.6 Znanje da SSP sadrži jasne i nedvosmislene izjave o obavezama i odgovornostima zapovednika u pogledu sigurnosti i bezbednosti, kao i da zapovednik može da zahteva pomoć od kompanije, njihovog agenta, vlade ugovornice ili bilo kog drugog nadležnog organa s obzirom na to gde se brod može naći Procena dokaza dobijenih tokom specijalističke obuke u učionici, uključujući praktične vežbe i obuku tokom koje se simulira konkretan slučaj Zadovoljavajući rezultati postignuti prilikom sastavljanja pismenog predloga SSP koji bi bio podnet na odobravanje administraciji. Prikazana je sposobnost da se pripremi Plan sigurnosne zaštite broda koji mora da bude u saglasnosti sa Odeljkom XI-2 SOLAS Konvencije i Dela A ISPS Pravilnika 3. Odgovornosti upravljačkog menadzmeta i objašnjenje odnosa između lica odgovornog za sigurnost u kompaniji (CSO) i menadzmenta kompanije .3.1 Znanje da se u svakom trenutku mora održavati odnos između CSO i upravljačkog menadzmenta kompanije, što uključuje sledeće:a) CSO poznaje odgovornosti koje ima u odnosu na upravljački menadzment sve do nivoa direktora, u skladu sa odredbama ISPS Pravilnika b) upravljački menadzment sve do nivoa direktora se upoznaje sa svojim odgovornostima od strane CSO u redovnim intervalima c) kompanija obezbeđuje da se kroz dokument o politici kvaliteta, CSO, oficiru odgovornom za sigurnost broda (SSO) i zapovedniku pruža neophodna podrška da ispunjavaju svoje obaveze i odgovornosti koje su navedene u Glavi XI-2 SOLAS Konvencije i u ISPS Pravilniku .3.2 Znanje da CSO mora biti pismeno određen od strane upravljačkog menadzmenta kompanije, kao i da to postavljenje sadrži detalje njegovih obaveza i odgovornosti u skladu sa Glavama 11 do 13 ISPS Pravilnika. Procena dokaza dobijenih tokom specijalističke obuke u učionici, uključujući praktične vežbe i obuku tokom koje se simulira konkretan slučaj Pokazano znanje koje odgovara zahtevima odredaba SOLAS Konvencije Glave XI-2 i Dela A ISPS Pravilnika u pogledu razumevanja odnosa kompanije i CSO

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

RUKOVANjE OPASNIM TERETIMA (STCW B-V/b i STCW B-V/c)

PODRUČJE 1 Uvod i cilj kursa 2 Osvrt na dosadašnji razvoj i opšta tumačenja   Razvoj SOLAS Konvencije, razlozi izuzimanja IBC i IGC pravilnika, kao i BC pravilnika (osim MHB), pravila IMO-a 3 Konvencije   SOLAS 74, poglavlja VI i VII MARPOL 73/78, Prilog III 4 IMO i opasni tereti   Komitet za stručna pitanja, preporuke UN 5 IMDG pravilnik   Razlozi za usvajanje SOLAS i MARPOL konvencija; komiteti UN i preporuke; primena IMDG-a, nacionalno zakonodavstvo; sadržaj pravilnika uključujući uvod, raspored, definicije i dodatke; sistem označavanja stranica, budući razvoj 6 Klasifikacija: fizička i hemijska svojstva   Osnove fizike i hemije; fizička svojstva; fizičke opasnosti; hemijska svojstva; hemijske opasnosti uključujući hemijsku stabilnost i zahteve kontrole temperature; zagađenje morske sredine 7 Klasifikacija: sistem UN-a kako ga primenjuje IMO   Klasifikacija; pravilni prevozni nazivi; UN brojevi; grupe pakiranja; neoznačene ili nenavedene stvari; smese i spojevi (SOLAS & MARPOL); višestruke opasnosti, prednosti i prvenstva; posebne odredbe 8 Klasifikacija: IMDG klase   Raspored i popis opasnih tereta; klase 1-9; uslovi; grupe pakovanja; posebne napomene (pravila, zagađivači morske sredine, povišene temperature); krute rasute stvari (MHBs); otpadne stvari 9 Pakovanje i zahtevi za tankove   Posude sa plinovima; IBCs; prenosni tankovi 10 Konstrukcija i testiranje pakovanja, IBCs i prenosni tankovi   Pakovanje; posude sa plinom; pakovanje klase 6.2; pakovanje klase 7; IBCs; prenosni tankovi 11 Postupci isporuke   Uopšte; označavanje i nalepnice na pakovanjima; plakatiranje označavanje jedinica tereta; obavezni spisi; posebne odredbe 12 Ograničenje količine   Odredbe 13 Prevoz   Slaganje; odvajanje; protivpožarna zaštita; prevoz kontejnera; ro-ro brodovi; tegljenice; zagađenje morske sredine; stručna odobrenja 14 Dodatak IMDG pravilnika   Pakovanja u kontejnerima; postupci u slučaju hitnosti; prva pomoć (MFAG); postupak izveštavanja; upotreba pesticida na brodovima; INF pravilnik; dodatak 15 BEZBEDAN prevoz i skladištenje opasnih tereta u lukama 16 Izmene u budućnosti   Dodaci; usklađivanje; primena međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

Programi za sticanje potvrda o osposobljenosti

KORIŠĆENjE SISTEMA ZA ELEKTRONSKO PRIKAZIVANjE POMORSKIH KARATA I INFORMACIJA (ECDIS)

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE METODE ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU NADLEŽNOSTI Korištenje ECDIS -a radi održavanja bezbednosti plovidbeNapomena: Obuka i procena osposobljenosti u korišćenju sistema ECDIS nisu potrebni za pomorce koji služe isključivo na brodovima koji nisu opremljeni sistemom ECDIS Ovo ograničenje navodi se u overi Plovidba uz korištenje sistema ECDIS Poznavanje mogućnosti i ograničenja sistema ECDIS, uključujući:1. temeljno razumevanje podataka elektronskih navigacionih karata (ENC), tačnost podataka, pravila prikaza, mogućnosti prikaza i drugi oblici podataka na kartama2. opasnosti preteranog oslanjanja na ECDIS 3. upoznatost sa funkcijama ECDIS -a zahtevanih na osnovu važećih standarda uspešnostiStručna osposobljenost za rukovanje, tumačenje i analiza podatka dobijenih iz ECDIS -a, uključujući:1. upotreba funkcija koje su integrirane sa drugim plovidbenim sistemima u raznim instalacijama, uključujući pravilno funkcionisanje i prilagođavanje željenim postavkama Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena osposobljenosti 2. bezbedno praćenje i prilagođavanje podataka, uključujući sopstveni položaj, prikaz morskog područja, način rada i smer, prikazane podatke na kartama, praćenje plovnih puteva, slojeve informacija koje su sastavili korisnici, kontakte (ako su međusobno povezani sa AIS-om i/ili radarskim praćenjem) i funkcije radarskog pokrivanja (ako su međusobno povezani)3. potvrdu položaja broda pomoću alternativnih sredstava4. efikasno korišćenje postavki kako bi se obezbedila usklađenost sa operativnim postupcima, uključujući alarme protiv nasukanja, blizinu kontakata i posebnih područja, potpunost i ažuriranost podataka na karti, kao i sisitemi bezbednog čuvanja podataka5. prilagođavanje postavki i vrednosti kako bi odgovarale sadašnjem stanju6. svest o situaciji tokom korišćenja ECDIS -a, uključujući bezbedna plovna područja i blizinu opasnosti, smer i brzinu struje, podatke na kartama i izbor merila karte, prikladnost plovidbenog puta, otkrivanje kontakata i njihovo upravljanje, kao i integritet senzora Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena osposobljenosti Održavanje bezbedne plovidbe korišćenjem ECDIS -a i povezanih sistema za plovidbu kako bi se pomoglo pri donošenju zapovedničkih odluka Napomena: Obuka i procena osposobljenosti u korišćenju sistema ECDIS nisu potrebni za pomorce koji služe isključivo na brodovima koji nisu opremljeni sistemom ECDIS Ovo ograničenje navodi se u overi Vođenje operativnih postupaka, datoteka sistema i podataka, uključujući:1. vođenje nabavke, licenciranje i ažuriranje podataka na kartama i sistemskog softvera radi usklađivanja sa utvrđenim postupcima2. ažuriranje sistema i informacija, uključujući mogućnost nadogradnje verzije sistema ECDIS u skladu sa razvojem proizvoda3. kreiranje i održavanje konfiguracije sistema i bezbednih datoteka4. kreiranje i održavanje datoteka dnevnika u skladu sa utvrđenim postupcima 5. kreiranje i održavanje datoteka sa planom putovanja u skladu sa utvrđenim postupcima6. korišćenje dnevnika ECDIS -a i pretraživanje istorijskih zapisa radi pregleda funkcija sistema, postavki alarma i odgovora korisnikaKorišćenje mogućnosti reprodukovanja zapisa ECDIS -a radi pregleda i planiranja putovanja, kao i pregleda funkcija sistema Usmeni ispit, odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu Međunarodna i nacionalna pravila, propisi i pravilnici se primenjuju na odgovarajući način na brodove i teret

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

UPRAVLjANjE LjUDSKIM POTENCIJALIMA NA ZAPOVEDNIČKOM MOSTU

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 NADLEŽNOST ZNANjE,RAZUMEVANjE, EFIKASNOST METODE ZA IZLAGANjE NADLEŽNOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU NADLEŽNOSTI Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovedničkom mostu Poznavanje načela upravljanja resursima zapovedničkog mosta, uključujući:1. raspodelu, dodelu i određivanje prioriteta među resursima2. egfikasnu komunikaciju3. samopouzdanje i rukovođenje4. stvaranje i održavanje svesti o stvarnom stanju5. uvažavanje timskog iskustva Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene obuke;2. odobrene prakse tokom službe na brodu 3. odobrenog rada na simulatoru Sredstva su raspoređena i dodeljena prema potrebi i u skladu sa prioritetima za obavljanje potrebnih zadatakaKomunikacija se odvija jasno i nedvosmislenoSumljive odluke i/ili radnje dovode do odgovarajuće reakcijeRukovođenje je efikasno.Članovi tima tačno razumeju trenutni i predviđeni status broda, navigacioni put i spoljno okruženje

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

UPRAVLjANjE LjUDSKIM POTENCIJALIMA U MAŠINSKOM ODELjENjU

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 NADLEŽNOST ZNANjE,RAZUMEVANjE, EFIKASNOST METODE ZA IZLAGANjE NADLEŽNOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU NADLEŽNOSTI Upravljanje ljudskim potencijalima u mašinskom odeljenju Poznavanje načela upravljanja ljudskim resursima u mašinskom odeljenju, uključujući:1. raspodelu, dodeljivanje i određivanje prioriteta za ljudske resurse2. efikasnu komunikaciju3. samopouzdanje i rukovođenje4. sticanje i održavanje svesti o stvarnom stanju5. uvažavanje timskog iskustva Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene obuke2. odobrene prakse tokom službe na brodu 3. odobrenog rada na simulatoru Resursi su raspoređen i dodeljeni prema potrebi prema prioritetima za obavljanje potrebnih zadatakaKomunikacija se odvija jasno i nedvosmislenoSumljive odluke i/ili radnje dovode do odgovarajuće reakcijeUtvrđeni su efikasni načini vođenjaČlanovi tima tačno razumeju trenutno i planirano stanje mašinskog odeljenja i povezanih sistema i spoljno okruženje

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

RUKOVOĐENjE, UPRAVLjANjE POSADOM, KAO I UNAPREĐENjE TIMSKOG RADA NA BRODU – RADNI NIVO

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 NADLEŽNOST ZNANjE,RAZUMEVANjE, EFIKASNOST METODE ZA IZLAGANjE NADLEŽNOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU NADLEŽNOSTI Primena veština rukovođenja i timskog rada Radno znanje o upravljanju ljudskim potencijalima i obuke osoblja na broduPoznavanje odgovarajućih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka, kao i nacionalnog zakonodavstvaSposobnost upravljanja radnim zadacima i radnim opterećenjem, uključujući:1. planiranje i koordinaciju2. dodeljivanja dužnosti osoblju3. ograničenja vremena i resursa4. određivanje prioriteta Procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene obuke2. odobrene prakse tokom službe na brodu 3. demonstracije u praksi Posadi su dodeljeni zadaci i saopšteni su im očekivani standardi rada i ponašanja na način koji je primeren njima ličnoCiljevi i aktivnosti obuke zasnivaju se na proceni važeće osposobljenosti, sposobnosti i operativnih zahtevaDokazano je da su postupci u skladu sa primenjivim pravilima Znanje i sposobnost primene efikasnog upravljanja resursima:1. raspodela, dodela i određivanje prioriteta među resursima2. efikasna komunikacija na brodu i na obali3. odluke odražavaju uvažavanje iskustva u timskom radu4. samopouzdanje i rukovođenje, uključujući motivaciju5. stvaranje i održavanje svesti o aktuelnom stanjuZnanje i sposobnost primene tehnika donošenja odluka:1. ocenjivanje stvarnog stanja i rizika2. prepoznavanje i razmatranje nastalih opcija3. izbor akcija4. ocenjivanje delotvornosti rezultata Postupci su planirani i resursi raspoređeni prema potrebi u skladu sa tačnim redosledom prioriteta za obavljanje potrebnih zadatakaKomunikacija se odvija jasno i nedvosmislenoRukovođenje je delotvornoOdređeni član(ovi) tima tačno razume/ju trenutni i predviđeni status broda i operativni status kao i spoljno okruženjeOdluke su najefikasnije za određenu situaciju

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

RUKOVOĐENjE, UPRAVLjANjE POSADOM, KAO I UNAPREĐENjE TIMSKOG RADA NA BRODU – UPRAVLjAČKI NIVO

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 NADLEŽNOST ZNANjE,RAZUMEVANjE, EFIKASNOST METODE ZA IZLAGANjE NADLEŽNOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU NADLEŽNOSTI Korišćenje veštine rukovođenja i upravljanja Znanje o upravljanju osobljem na brodu i njegovom obukomPoznavanje povezanih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka i nacionalnog zakonodavstvaSposobnost primenjivanja upravljanja zadacima i količinom posla, uključujući:1. planiranje i koordinaciju2. dodeljivanje zadataka osoblju3. ograničenje vremena i resursa4. određivanje prioritetaZnanje i sposobnost primene efikasnog upravljanja resursima:1. raspodela, dodeljivanje i određivanje prioriteta za resurse2. efikasna komunikacija na brodu i na obali3. odluke odražavaju uvažavanje timskog iskustva4. pouzdanost i vođenje, uključujući motivaciju5. stvaranje i zadržavanje svesti o stvarnom stanju Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena osposobljenosti Poznavanje i sposobnost primene tehnika donošenja odluka:1. ocenjivanje stvarnog stanja i rizika2. prepoznavanje i stvaranje rešenja3. izbor delovanja4. ocenjivanje delotvornosti rezultata Razvoj, uvođenje i nadzor standardnih operativnih postupaka Završetak odobrenog obrazovanja i obuke, pismeni teorijski ispit i procena osposobljenosti

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

ZAŠTITA MORSKE SREDINE

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČINI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Osigurati poštovanje zahteva za sprečavanje zagađenja Sprečavanje zagađenja morske sredine i postupci protiv zagađenjaPoznavanje mera predostrožnosti koje je potrebno preduzeti radi sprečavanja zagađenja morske sredinePostupci u slučaju zagađenja i oprema koja se koristi u tim slučajevimaVažnost proaktivnih mera zaštite morske sredine Ispit i procena dokaza dobijenih na osnovu najmanje jednog od sledećeg:1. odobrene prakse tokom službe na brodu2. odobrene prakse tokom obuke na brodu3. odobrene obuke Postupci za kontrolu brodskih delatnosti i osiguranje usklađenosti sa zahtevima MARPOL-a u potpunosti se poštujuMere kojima se osigurava da se očuva pozitivan ekološki ugled

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OPAŽANjE I KORIŠĆENjE RADARSKOG UREĐAJA

PODRUČJE 1. Značaj radara. 2. Podaci koji se dobijaju upotrebom radara 3. Karakteristike radarske stanice i uzroci koji utiču na standarde izradepomorskog radara 4. Uticaj radara na magnetski kompas 5. Opasnosti od zračenja antene. 6. Spoljnji uzroci koji deluju na otkrivanje ciljeva (objekata) 7. Lažni odrazi. 8. Oprema i uređaji za poboljšanje odraza, Racon, Ramark, SART. 9. Talasna dužina radarskog talasa, S i X pojasi, prednosti i nedostaci 10. Međunarodna pravila za izbegavanje sudara na moru. 1. Uključivanje i podešavanje slike. 2. Određivanje udaljenosti radarom. 3. Tačnost određivanja udaljenosti radarom. 4. Pozicija broda pomoću dve (ili više) udaljenosti. 1. Određivanje pramčanog ugla radarom. 2. Tačnost određenog pramčanog ugla. 3. Izračunavanje pravog azimuta. 4. Pozicija broda pomoću azimuta i udaljenosti. 1. Izbegavanje sudara pomoću radara. 2. Vrste radarskog prikaza i orijentacija slike. 3. Određivanje pozicije broda i izbegavanje sudara na moru

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OPAŽANjE I UCRTAVANjE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠĆENjE ARPA UREĐAJA – RADNI NIVO

PODRUČJE 1 Teorijske osnove i upotreba pomorskih radarskih sISTEMA 1.1 Osnovne karakteristike radara 1.2 Bezbedna udaljenost 1.3 Opasnosti od zračenja, kao i mere predostrožnosti 1.4 Karakteristike radarske stanice i faktori koji utiču na upotrebu uređaja 1.5 Spoljašnji faktori koji utiču na otkrivanje ciljeva (objekata) 1.6 Faktori koji mogu da dovedu do greške u interpretaciji slike 1.7 Standardi upotrebe radarske opreme – Rezolucija A.477(XII) 2. Uključivanje i podešavanje radara prema uputstvima proizvođača 2.1 Podešavanje radarske slike 2.2 Merenje udaljenosti i smera 3. Ručno radarsko ucrtavanje (plotovanje) 3.1 Konstrukcija trougla relativnog kretanja 3.2 Određivanje kursa; brzine i ostalih parametara drugog broda 3.3 Određivanje CPA i TCPA 3.4 Uticaj promene kursa i brzine 3.5 Prikaz podataka radarskog plotovanja 4. Upotreba radara u svrhu bezbedne plovidbe 4.1 Određivanje pozicije broda pomoću radara 4.2 Sredstva za radarsku navigaciju i bezbednost 4.3 Upotreba paralelnog indeksiranja u radarskoj navigaciji 5. Upotreba radara u izbegavanju sudara ili položaja opasnih blizina 5.1 Primena pravila o izbegavanju sudara u izbegavanju sudara ili položaja opasnih blizina 6. Opis ARPA sistema 6.1 Karakteristike slike (ekrana) ARPA uređaja 6.2 IMO standardi upotrebe ARPA sistema 6.3 Akvizicija (prihvatanje) objekata (ciljeva) 6.3 Mogućnosti i ograničenja u praćenju ciljeva 6.5 Kašnjenje prikaza i podataka 7. Rad sa ARPA sistemom 7.1 Podešavanje slike ARPA uređaja 7.2 Određivanje podataka o ciljevima (objektima) 7.3 Greške u tumačenju podataka o cilju (objektu) 7.4 Otkrivanje i objašnjavanje greške u prikazanim podacima 7.5 Provera sistema i određivanje tačnosti podataka 7.6 Opasnosti od prekomernog oslanjanja na ARPA uređaj 7.7 Određivanje podataka sa ekrana ARPA uređaja 7.8 Primena pravila o izbegavanju sudara na moru

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

OPAŽANjE I UCRTAVANjE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠĆENjE ARPA UREĐAJA – UPRAVLjAČKI NIVO

PODRUČJE 1. 1. Rad sA ARPA uređajem i navigaciONIM upravljačkim sISTEMIMA 1.1. Upoznavanje sa osobinama sopstvenog broda, upravljačkim sistemima i ARPA uređajem 2. Radarsko ucrtavanje (plotovanje) 2.1 Faktori koji utiču na radarsko ucrtavanje (plotovanje) 2.2. Radarsko ucrtavanje (plotovanje) 3. Upotreba ARPA uređaja i navigacionih podataka za uspostavljanje bezbedne plovidbe i izbegavanje sudara 3.1 Primena pravila o izbegavanju sudara na otvorenom moru u slučaju smanjene vidljivosti 3.2 Planiranje i nadzor plovidbe u ograničenim plovnim područjima 3.3 Nadzor plovidbe u ili u blizini shema odvojene plovidbe 3.4 Upravljanje licima na zapovedničkom mostu 4. Planiranje i koordinacija traganja i spašavanja 4.1 Odgovor na poruku opasnosti 4.2 Koordinacija postupaka traganja i spašavanja 4.3 Sprovođenje traganja i spašavanja

Napomena: Prilikom određivanja broja sati za predavanja i vežbe koji se podnose na odobravanje ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, akreditovana institucija može da se koristi smernicama sadržanim u odgovarajućem model kursu Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

PRILOG 3

MINIMALNO TRAJANjE OBUKA ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI, OBUKA ZA OSVEŽAVANjE ZNANjA I POTVRDA O OSPOSOBLjENOSTI

OVLAŠĆENjA O POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI MINIMALNO TRAJANjE OBUKE ZA STICANjE OVLAŠĆENjA ČLANOVI POSADE MORNAR PALUBE 24 sata / 3 DANA KORMIRAL 40 sati / 5 DANA BRODSKI KUVAR 20 DANA ČISTAČ 24 sata / 3 DANA MAZAČ 48 sati / 6 DANA OSTALA OVLAŠĆENjA O POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI I POTVRDE O OSPOSOBLjENOSTI 1. POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI NA MORU 1 DAN 2.1 LIČNO PREŽIVLjAVANjE NA MORU 15 sati / 2 DANA 2.2. OSNOVNA PRVA POMOĆ 15 sati / 2 DANA 2.3 SPREČAVANjE IZBIJANjA POŽARA I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA 15 sati / 2 DANA 2.4. LIČNA BEZBEDNOST I DRUŠTVENA ODGOVORNOST 14 sati / 2 DANA 3. PRUŽANjE PRVE MEDICINSKE POMOĆI NA BRODU 30 sati / 4 DANA 4. VOĐENjE MEDICINSKE NEGE NA BRODU 45.5 sati / 6 DANA 5. NAPREDNO UPRAVLjANjE GAŠENjEM POŽARA 35 sati / 4.5 DANA 6. UPOZNAVANjE SA SIGURNOSNOM ZAŠTITOM NA BRODU 1 DAN 7. PODIZANjE NIVOA RAZUMEVANjA SIGURNOSTI NA BRODU 1 DAN 8. VRŠENjE POSLOVA KOJI SE ODNOSE NA SIGURNOST BRODA 15 sati / 2 DANA 9. OFICIR ODGOVORAN ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU NA BRODU 24 sata / 3 DANA 10. LICE ODGOVORNO ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU U KOMPANIJI 30 sati / 4 DANA 11. LICE ODGOVORNO ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU U LUCI 30 sati / 4 DANA 12.1. UPRAVLjANjE U VANREDNIM OKOLNOSTIMA I LjUDSKIM PONAŠANjEM 1 DAN 12.2 UPRAVLjANjE GRUPAMA LjUDI U VANREDNIM SITUACIJAMA I PRUŽANjE USLUGE PUTNICIMA U PUTNIČKIM PROSTORIJAMA 1 DAN 12.3. BEZBEDNOST PUTNIKA, BEZBEDNOST TERETA I CELOVITOST TRUPA 1 DAN 13. OSNOVNA OSPOSOBLjENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ NAFTE I HEMIKALIJA 70 sati / 8.5 DANA 14. OSNOVNA OSPOSOBLjENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ TEČNIH GASOVA 70 sati / 8.5 DANA 15. RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ NAFTE 60 sati / 7.5 DANA 16. RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ HEMIKALIJA 60 sati / 7.5 DANA 17. RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ TEČNIH GASOVA 54.5 sati / 7 DANA 18. GMDSS 10 DANA 19. RUKOVANjE ČACEM ZA SPAŠAVANjE I SPASILAČKIM ČAMCEM, OSIM BRZOG SPASILAČKOG ČAMCA 31.5 sati / 4 DANA 20. RUKOVANjE BRZIM SPASILAČKIM ČAMCEM 30 sati / 4 DANA 21. ECDIS 40 sati / 4 ili 5 DANA 22. RADARSKI I ARPA UREĐAJI 66.5 sati / 8.5 DANA – radni nivo38.0 sati / 5 DANA upravljački nivo 23. UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA NA ZAPOVEDNIČKOM MOSTU 40 sati / 4 ili 5 DANA 24. UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA U MAŠINSKOM ODELjENjU 40 sati / 4 ili 5 DANA 25. PRIMENA VEŠTINA RUKOVOĐENjA, UPRAVLjANjA POSADOM, KAO I UNAPREĐENjE TIMSKOG RADA NA BRODU – RADNI NIVO 20 sati / 2.5 DANA 26. PRIMENA VEŠTINA RUKOVOĐENjA, UPRAVLjANjA POSADOM, KAO I UNAPREĐENjE TIMSKOG RADA NA BRODU – UPRAVLjAČKI NIVO 20 sati / 2.5 DANA

OBUKE ZA OSVEŽAVANjE ZNANjA LIČNO PREŽIVLjAVANjE NA MORU (LPM) (REFRESHER) 1 DAN OSNOVNA PRVA POMOĆ (REFRESHER) 1 DAN SPREČAVANjE IZBIJANjA POŽARA I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA (REFRESHER) 1 DAN LIČNA BEZBEDNOST I DRUŠTVENA ODGOVORNOST (LBDO) (REFRESHER) 1 DAN PRUŽANjE PRVE MEDICINSKE POMOĆI NA BRODU (REFRESHER) 2 DANA NAPREDNO UPRAVLjANjE GAŠENjEM POŽARA (REFRESHER) 2 DANA VOĐENjE MEDICINSKE NEGE NA BRODU (REFRESHER) 2 DANA RUKOVANjE ČACEM ZA SPAŠAVANjE I SPASILAČKIM ČAMCEM, OSIM BRZOG SPASILAČKOG ČAMCA (ČSSČ) (REFRESHER) 2 DANA INTEGRISANA OBUKA ZA OSVEŽAVANjE ZNANjA UPRAVLjAČKI NIVO ODGOVORNOSTI – PALUBA 8 DANA MAŠINSKI KOMPLEKS – SVI NIVOI ODGOVORNOSTI; RADNI NIVO ODGOVORNOSTI – PALUBA 7 DANA Integrisana obuka za osvežavanje znanja sastoji se od: LPM, LBDO i ČSSČ 4 DANA NAPREDNO UPRAVLjANjE GAŠENjEM POŽARA 2 DANA VOĐENjE MEDICINSKE NEGE NA BRODU/ PRUŽANjE PRVE MEDICINSKE POMOĆI NA BRODU 2/1 DANA

PRILOG 4

PROGRAM

PRIPREMNE OBUKE ZA OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE, OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE U SLUŽBI MAŠINE I OFICIRA ZA ELEKTROTEHNIKU

Nautički smer

1. Dodatni programi obuke/kurseva koje moraju da odslušaju i polože kandidati koji nisu završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju za područje rada: Saobraćaj, obrazovni profil: nautički tehničar-pomorski smer

Naziv programa obuke/kursa STCWoznaka Sati Program osnovne bezbednosti na brodu STCW A – VI/1 55 Lično preživljavanje na moru 14 Prva medicinska pomoć 12 Sprečavanje izbijanja požara i protivpožarna zaštita 18 Lična bezbednost i društvena odgovornost 11 Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja, radni nivo 50 Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći STCW VI/4-1 21

Sadržaji programa navedene obuke dati su u Prilogu 2 ove uredbe.

2. Dodatni programi teorijske obuke koje moraju da odslušaju i polože kandidati koji nisu završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju za područje rada: Saobraćaj, obrazovni profil: nautički tehničar-pomorski smer:

Naziv programa teorijske obuke Sati Poznavanje broda i tereta 30 Osnove plovidbe 30 Mornarske veštine 45

Navedeni programi teorijske obuke koncipirani su kao sažetak programa prema IMO model kursu 7.03. U sprovođenju programa težište će biti na osnovnim nautičkim sadržajima.

2.1. Dodatni program teorijske obuke – Poznavanje broda i tereta (30 sati)

.1 Vrste brodova

Podela i osnovne karakteristike putničkih, teretnih, kao i ostalih brodova, osnovne tehnološke karakteristike, vrste tereta i osnovna obeležja.

.2 Konstrukcija broda

Dimenzije broda, naprezanje broda, brodska struktura, pramac i krma, oprema, kormila i propeleri, oznaka nadvođa i oznake gaza, oprema za privez, oprema za manipulaciju sa teretom, sidrena oprema, nadgrađe broda, zapovednički most, nepropusne pregrade i vrata, protivpožarna oprema, oprema za spašavanje, itd.

.3 Zadržavanje sposobnosti broda za plovidbu

Stabilnost broda, deplasman, FWA, statička stabilnost, početna stabilnost, ugao nagiba, kriva statičke stabilnosti, nagnuće i njegova korekcija, uticaj slobodnih površina, trim.

.4 Nadzor nad ukrcavanjem, slaganjem, učvršćivanjem i iskrcavanjem tereta te pažnja o teretu tokom prevoza

Uticaj tereta, uključujući teške terete na sposobnost za plovidbu i stabilnost broda, gaz, trim i stabilnost, učvršćivanje tereta, teret koji se ukrcava na palubu, kontejnerski teret, rasuti teret, žitarice kao rasuti teret. Bezbedno rukovanje, slaganje i učvršćivanje tereta, staranje o teretu, opasni, zagađujući i štetni tereti, oprema za rukovanje teretom i bezbednost, cevovodi i pumpe na tankerima za naftu, mere predostrožnosti pre ulaska u zatvorene ili kontaminirane prostore, račun tereta i plan rasporeda tereta.

.5 Upoznavanje sa zahtevima sprečavanja zagađenja

Mere predostrožnosti koje treba preduzeti u cilju sprečavanja zagađenja morske sredine, MARPOL 73/78; Postupci prilikom sprečavanja zagađenja i pripadajuća oprema, Propis 26 – Prilog 1 MARPOL 73/78, oprema za sprečavanje zagađenja, SMPEP, SOPEP.

.6 Upoznavanje sa relevantnim međunarodnim i nacionalnim propisima

Temeljno znanje o relevantnim IMO konvencijama kojima se uređuje bezbednost na moru i sprečavanje zagađenja morske sredine, Međunarodna konvencija o teretnim linijama, SOLAS 1974. sa izmenama i dopunama – Međunarodna konvencija o bezbednosti ljudskog života na moru, STCW – Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i držanja straže pomoraca, ITU Radio pravila, Tonnage 1969, Zakon o pomorskoj plovidbi, uredba kojom se uređuje držanje straže pomoraca, Uredba o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova, itd.

2.2. Dodatni program teorisjke obuke – Osnovi plovidbe (30 sati)

.1 Planiranje putovanja i određivanje pozicije

Astronomska navigacija, terestrička navigacija, elektronski navigacioni sistemi, pozicioniranje, dubinomeri i brzinomeri, magnetski i žiro-kompas, kormilarski i kontrolni sistemi, meteorologija.

.2 Održavanje bezbedne plovidbene straže

Pravila o izbegavanju sudara na moru, osnovna načela držanja navigacione straže, značaj timskog rada na zapovedničkom mostu, planiranje pomorske plovidbe.

.3 Manevrisanje i upravljanje brodom

Principi manevrisanja brodom.

2.3. Dodatni program teorijske obuke – Mornarske veštine (45 sati)

.1 Održavanje broda

Pristup održavanju broda, načela i postupci održavanja broda, uopšte o održavanju brodskih sistema, održavanje sistema brodskog trupa i opreme, održavanje skladišnih prostora, palube, podvodnog dela trupa, opreme za privez, priprema površina za nanošenje premaza, nanošenje premaza, održavanje sistema rukovanja teretom.

.2 Brodska užad

Kanapi, klasifikacija kanapa, karakteristike brodskih kanapa, održavanje brodskih kanapa; čelična užad, klasifikacija čelik-čela, karakteristike čelik-čela, održavanje i rukovanje čelik-čelima; uzlovi i upletke, karakteristike i značaj poznavanja uzlova, izrada uzlova, karakteristike i upotreba upletki, izrada upletki.

.3 Postupanje u vanrednim okolnostima

Mere za zaštitu i bezbednost putnika u vanrednim okolnostima, plan delovanja u vanrednim okolnostima, mere predostrožnosti nakon nasukanja, postupci nakon nasukanja, postupci nakon sudara, značaj ograničenja šteta i spašavanja broda nakon požara i eksplozije, postupci tokom napuštanja broda, oprema i postupci pri kormilarenju u vanrednim okolnostima, brod u teglju i oprema za tegljenje, spašavanje lica iz mora, pružanje pomoći brodu u opasnosti i luka skloništa, spašavanje lica i broda u opasnosti, postupci pri vanrednim okolnostima u luci, postupci pružanja pomoći brodu u opasnosti.

.4 Odgovor na signale opasnosti na moru

Traganje i spašavanje, upotreba IMOSAR-a.

.5 Upotreba signala opasnosti na moru

Predaja i prijem informacija upotrebom vizualnih signala, predaja i prijem poruka upotrebom svetlosnih signala Morzeovog koda, signalizacija Morzeovim kodom, upotreba Međunarodnog signalnog kodeksa, Međunarodni signalni kodeks.

.6 Mere predostrožnosti za sprečavanje zagađenja morske sredine

Mere koje se preduzimaju u cilju sprečavanja zagađenja morske sredine, MARPOL 73/78, postupci sprečavanja zagađenja i pripadajuća oprema, Pravilo 26 – dodatak 1 MARPOL 73/78, oprema za sprečavanje zagađenja.

Brodomašinski smer

1. Dodatni program obuke/kurseva koje moraju da odslušaju i polože kandidati koji nisu završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju za područje rada: Saobraćaj, obrazovni profil: brodomašinski tehničar

Naziv programa obuke/kursa STCWoznaka Sati Program osnovne bezbednosti na brodu STCW A – VI/1 55 Lično preživljavanje na moru 14 Prva medicinska pomoć 12 Sprečavanje izbijanja požara i protivpožarna zaštita 18 Lična bezbednost i društvena odgovornost 11

Sadržaji programa navedene obuke dati su u Prilogu II ove uredbe.

2. Dodatni programi teorijske obuke koje moraju da odslušaju i polože kandidati koji nisu završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju za područje rada: Saobraćaj, obrazovni profil: brodomašinski tehničar

Naziv programa teorijske obuke Sati Brodske pogonske mašine i uređaji 60 Plovidbena praksa i rad u mašinskom odeljenju 60 Tehnologije obrade materijala i postupci zavarivanja 60

Navedeni programi teorijske obuke koncipirani su kao sažetak programa prema IMO model kursu 7.04. U sprovođenju programa naglasak se mora dati osnovnim brodomašinskim sadržajima.

1.1. Dodatni program teorijske obuke – Brodske pogonske mašine i uređaji 30+30 (60 sati)

Tipovi brodskih pogonskih mašina. Brodski cevovodi. Elementi cevovoda. Vrste ventila. Kružni procesi. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem. Goriva i maziva. Stvaranje gorivne smeše u dizel motoru. Priprema goriva. Tipovi brodskih motora. Ciklus rada dizel motora. Sporookretni dvotaktni motori. Četvorotaktni motori. Konstrukcijski delovi motora. Sistemi motora; sistem ulja, sistem goriva, sistemi hlađenja. Rukovanje motorima. Pomoćni brodski kotlovi. Rad pomoćnih brodskih kotlova. Izmenjivači toplote. Evaporatori i desalinizatori. Sistem kaljuže. Sistem balasta. Kompresori vazduha. Stapni kompresori. Vijčani kompresori. Kormilarski uređaji. Kormilarenje u nuždi. Hidraulični sistemi. Postupci zbrinjavanja smeća, otpada i sanitarnih voda. Rashladni uređaji. Klimatizacija broda. Pritezna i sidrena vitla. Brodske dizalice. Tipovi brodskih pumpi. Osovinski vodovi i brtvenice. Upoznavanje i razumevanje brodske tehničke dokumentacije.

2.2. Dodatni program teorijske obuke – Plovidbena praksa i rad u mašinskom odeljenju 0+60 (60 sati)

Upoznavanje sa dužnostima u slučaju požara i napuštanja broda. Upoznavanje sa sistemima za gašenje požara. Upoznavanje sa konstrukcijom broda. Obavljanje mašinske straže u luci, na moru i na sidru. Predaja i preuzimanje straže. Vođenje dnevnika mašine. Rad sa sistemom kaljuže i kaljužnim separatorom. Rad sa sistemom otpadnih voda i uređajem za obradu otpadnih voda. Upoznavanje sa sistemom slatke, pitke i morske vode. Upoznavanje sa strukturnim tankovima i načinima merenja nivoa. Rad sa sistemom vazduha. Upoznavanje sa procedurom ukrcavanja goriva i sistemom goriva. Procedura gašenja mašinskog odeljenja sa sistemom CO2. Rad sa protivpožarnom pumpom. Rukovanje sa aparatom za veštačko disanje i ličnom protivpožarnom zaštitnom opremom. Vođenje knjige o uljima. Upoznavanje sa radom hidrauličkog sistema. Rad sa palubnim uređajima; dizalicama, priteznim i sidrenim vitlom. Priprema za uključivanje glavnog motora. Sistemi glavnog motora; sistem mora, rashladne vode, ulja i goriva. Održavanje glavnog motora. Lokalno upravljanje glavnim motorom. Nadzor i kontrola rada glavnog motora. Upoznavanje sa glavnom razvodnom pločom. Upoznavanje sa razvodom 380 V, 220 V i 24 V. Načini punjenja i održavanje akumulatora. Upoznavanje sa alarmnim uređajima u mašinskom odeljenju. Priprema dizel generatora za upućivanje. Upućivanje dizel generatora i paralelan rad generatora. Nadzor i kontrola generatora u radu. Napajanje glavne razvodne ploče priključkom sa kopna. Rad kotla. Ventilacija mašinskog odeljenja. Rashladni uređaji. Klimatizacija broda. Rad kormilarskog uređaja.

2.3. Dodatni program teorijske obuke – Tehnologije obrade materijala i postupci zavarivanja 30+30 (60 sati)

Pojam merenja, osnovne i izvedene jedinice SI sistema. Podela pribora za merenje i kontrolu. Merila sa direktnim očitavanjem vrednosti i merila za posredna merenja i upoređivanja, fiksna ili jednostruka merila, komparatori. Karakteristike merila, greške merenja. Primeri značajnijih merenja u brodomašinstvu (istrošenost košuljice cilindara, stapala i stapnih prstena, trodelnih prstena brtvenice stapala, progib kolenaste osovine). Obrada materijala. Ručna i strojna. Geometrija alata za skidanje strugotine. Sile rezanja. Toplina pri obradi i hlađenje. Brtveni materijali. Postojanost alata. Materijali za izradu reznog alata. Kvaliteta obrađenosti površine. Proces obrade tokarenjem, glodanjem i bušenjem (vrste, alati, režimi obrade) Zavarivanje. Postupci zavarivanja pritiskom. Postupci zavarivanja topljenjem. Izvori energije u zavarivanju. Gasni plamen i električni luk. Gasno zavarivanje. Oprema i uređaji. Zaštitne i sigurnosne mere kod gasnog zavarivanja. Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom. Direktni i indirektni polaritet. Obloge elektroda. Zavarivanje u zaštitnoj atmosferi. TIG postupak zavarivanja. MIG/MAG postupak zavarivanja topljivom metalnom elektrodom u zaštitnom gasu. Ostali postupci zavarivanja. Zavarivanje nerđajućeg čelika, bakra i aluminija. Primena i obrada nemetala.

Vežbe: sticanje znanja i veština pri obradi materijala i zavarivanju radom u radionici.

Elektrotehnički smer

1. Dodatni program teorijske obuke koji moraju da odslušaju i polože kandidati koji nisu završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju za područje rada: Elektrotehnika:

Naziv programa teorijske obuke Broj sati Brodska elektroenergetika 80 Brodska automatika 60 Brodsko mašinstvo 50

1.1. Dodatni program teorijske obuke – brodska elektroenergetika (80 sati)

Uticaj uslova broda na električni uređaj, propisi, osnovni pojmovi, standardni naponi. Elektromagnetska interferencija. Elektroenergetski sistemi plovila: konfiguracija, bilansna snage. Razvođenje i raspodela električne energije na brodu, sheme razvoda, sklopne ploče, razdelnici snage i rasvete, kablovi. Sklopni uređaji: prekidači, limiteri, sklopke, rastavljači, sklopnici, releji. Uzemljeni i neuzemljeni elektroenergetski sistemi. Kvarovi (spoj sa masom, prekid, kratki spoj, električni luk), detekcija i pronalaženje mesta kvara. Selektivna zaštita od kratkog spoja. Dizel generatori i turbo-generatori: specifičnosti, dimenzioniranje, pogonska karta, osovinski generatori, pomoćna propulzija. Električne zaštite generatora. Sinhronizacija i paralelni rad, raspodela jalovog i delatnog opterećenja. Napajanje sa kopna, visokonaponski kopneni priključci. Automatska regulacija napona. Automatska regulacija frekvencije, sistem upravljanja proizvodnjom električne energije, blokada velikih potrošača, sekvencijalni start esencijalnih pumpi. Generator i ploča za napajanje u nuždi. Brodski elektromotorni pogoni: pumpe, ventilatori, kompresori, kormilarski uređaj, bočni porivnici, liftovi. Palubni uređaji: vitla, dizalice, rashladni kontejneri. Brodski hotelski sistemi. Brodska električna rasveta, navigaciona svetla. Opasnosti pri rukovanju i održavanju električnih uređaja i sistema, tehničke i lične mere zaštite, zaštita od udara električne struje. Mehanička zaštita, protiveksploziona zaštita, zaštita od požara, zaštita od statičkog elektriciteta, gromobran. Tehnička dokumentacija: vrste dokumentacije, čitanje shema. Održavanje brodskih elektroenergetskih sistema: detekcija, lociranje i dijagnostika kvarova, praćenje stanja i mere prevencije kvarova. Podela, karakteristike i područje primene elektronskih ventila, upravljački uređaji za energetske tranzistore. Pasivni ispravljači: neupravljivi, polu-upravljivi, puno-upravljivi, jednofazni, trofazni, pulsni broj, mrežna komutacija, komutacijska dioda, mrežna struja pasivnih ispravljača, komutacijski propadi napona, harmoničko izobličenje struje i napona. Punjač akumulatorskih baterija. Katodna zaštita. Tiristorski uputnik, tiristorski regulator izmeničnog napona. Čoperi: principi rada, područje primene. Prekidački izvori napajanja. Izmenjivači. Sistemi besprekidnog napajanja: principi rada, svrha, primena na brodu i održavanje. Pretvarači frekvencije: podela, ciklokonverter, indirektni pretvarači frekvencije sa utisnutom strujom (sinkrokonverter), indirektni pretvarači frekvencije sa utisnutim naponom (ŠIM pretvarač). Aktivni (ŠIM) ispravljač, aktivni filter. Uticaj uređaja energetske elektronike na kvalitet energije u elektroenergetskom sistemu broda. Primena energetske elektronike u proizvodnji električne energije na plovilima: automatski regulator napona, statički pretvarači osovinskih generatora, gradator. Upravljanje elektromotornim pogonima. Pogonski uređaji kod električne propulzije. Propulzijski elektromotori. Propulzijski pretvarači frekvencije. Propulzijski transformatori. Kvalitet električne energije. Primene visokog napona na plovilima, propisi klasifikacionih društava. Konfiguracije elektroenergetskih sistema kod električne propulzije. Opasnosti pri održavanju visokonaponskih sistema, mere bezbednosti na radu. Visokonaponske rasklopne ploče i sklopni uređaji. Visokonaponski električni uređaji. Visokonaponske električne zaštite i merenja. Sistem upravljanja elektroenergetskim sistemom (PMS).

1.2. Dodatni program teorijske obuke – brodska automatika (60 sati)

Informacije: tipovi, prenos, obrada. Logičke operacije. Dijagrami toka, algoritmi. Upravljanje i regulacija. Relejne sheme. Prenosna funkcija i blok dijagram. Struktura sistema upravljanja. Osnovne komponente sistema upravljanja: transmiteri, regulatori i aktuatori. Senzori i pretvarači, izvršni članovi i regulatori. Napajanje automatskih sistema. Klasifikacija i osnovne karakteristike sistema automatike na brodu. Zahtevi klasifikacionih društava. Algoritmi vođenja tehnoloških procesa brodskih sistema. Tehnička dokumentacija. Automatika pomoćnih motora. Automatika generatora. Automatika električne centrale. Automatika glavne pogonske mašine. Automatika pomoćnih sistema. Hijerarhijski sistemi upravljanja. Implementacija algoritama upravljanja. Uticaj ograničenja na sistem upravljanja. Programibilni regulator i PLC. Primeri sistema za nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka. Ispitivanje i održavanje sistema automatike na brodu. Testiranje i kalibracija senzora, transmitera, regulatora i aktuatora.

1.3. Dodatni program teorijske obuke – Brodsko mašinstvo (50 sati)

Opšta znanja o brodskim tehničkim pojmovima. Brodske pogonske mašine: dizel-motorne mašine, parno-turbinske mašine, gasno-turbinske mašine, kombinovane mašine. Brodski cevovodi, elementi cevovoda, materijali i zaštita. Međunarodni propisi za brodske pogonske sisteme. Pogonski sistemi (sistemi goriva, ulja za podmazivanje, kompresovanog vazduha, rashladne vode pare i kondenzata). Sistemi opšte brodske službe i bezbednosni sistemi (balast, kaljuža, protivpožarni sistemi, ventilacija, radni vazduh i vazduh za automatiku). Eksploatacija sistema, lokalno i daljinsko upravljanje i nadzor. Zaštita morske sredine. Osovinski vod, međuvratila, vratilo brodskog vijka, odrivni ležaj, spajanje vratila. statvena cev i brtvenice, ležajevi, prenosi i spojke, brodski vijak. Brodske pumpe, podela, pogon i regulacija pumpi, primena pumpi na brodu, posebni zahtevi. Stapne i klipne pumpe, vazdušne pumpe, centrifugalne pumpe, rotacijske volumetrijske pumpe – vijčane, zupčaste, krilne. Kompresori i ventilatori: proces u kompresoru, višestupanjski kompresori, delovi kompresora, rad kompresora, odvajanje kondenzata i ulja i neispravnosti pri radu. Čistioci i filteri, podela centrifugalnih čistioca, način rada centrifugalnog bubnja, centrifugalni separatori, pročišćavanje ulja, pročišćavanje goriva, grejanje goriva, automatski rad separatora. Filteri, uređaji za pročišćavanje zauljenih voda. Uređaji za kormilarenje, način pokretanja kormila, hidraulični kormilarski uređaj, upravljanje kormilarskim uređajem. Palubni uređaji, vitlo za teret, pogon vitla, brodske dizalice, pritezno vitlo, sidreno vitlo, pogon sidrenog vitla. Fizičke osnove hidrauličkih i pneumatskih sistema (hidrostatika, hidrodinamika), zahtevi koje moraju da ispunjavaju hidraulični pogonski mediji, struktura i prikaz hidrauličnog sistema. Podela pumpi i rotacionih hidromotora, hidraulička oprema, podela hidrauličnih sistema. Područja pritisaka, prikaz pneumatskih uređaja. Osnovne sheme upravljanja hidrauličnog i pneumatskog sistema.

PRILOG 5

PROGRAM ISPITA ZA STICANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI

1. Oficir plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem

Predmeti:

– Pomorske karte i njihova uporeba (usmeno, pismeno i praktično)

– Astronomska navigacija (usmeno, pismeno i praktično)

– Terestrička navigacija (usmeno i pismeno)

– Elektronski navigacioni sistemi (usmeno i pismeno)

– Brodogradnja (usmeno i pismeno)

– Pretovar tereta i skladištenje (usmeno i pismeno)

– Brodske pogonske mašine i uređaji (usmeno i pismeno)

– Organizacija i upravljanje posadom i pomorsko poslovanje (usmeno i pismeno)

– Zaštita morske sredine (usmeno i pismeno)

– Manevrisanje i upravljanje brodom (usmeno i pismeno)

– Postupci u slučaju opasnosti (usmeno i praktično)

– Komunikacije (usmeno)

– Meteorologija (usmeno)

– Pomorsko pravo (usmeno i pismeno)

– Engleski jezik (usmeno i pismeno)

u skladu sa programom iz Priloga 2 ove uredbe

2. Prvi oficir palube na brodu od 500 do 3.000 BT, odnosno na brodu od 3.000 ili većem, i zapovednik broda na brodu od 500 do 3.000 VT, odnosno na brodu od 3.000 BT ili većem

Predmeti:

– Pomorske karte i njihova uporeba (usmeno, pismeno i praktično)

– Astronomska navigacija (usmeno, pismeno i praktično)

– Terestrička navigacija (usmeno i pismeno)

– Elektronski navigacioni sistemi (usmeno i pismeno)

– Brodogradnja (usmeno i pismeno)

– Pretovar tereta i skladištenje (usmeno i pismeno)

– Brodske pogonske mašine i uređaji (usmeno i pismeno)

– Organizacija i upravljanje posadom i pomorsko poslovanje (usmeno i pismeno)

– Zaštita morske sredine (usmeno i pismeno)

– Manevrisanje i upravljanje brodom (usmeno i pismeno)

– Postupci u slučaju opasnosti (usmeno i praktično)

– Komunikacije (usmeno)

– Meteorologija (usmeno)

– Pomorsko pravo (usmeno i pismeno)

– Engleski jezik (usmeno i pismeno)

u skladu sa programom iz Priloga 2 ove uredbe

3. Oficir plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim

Predmeti:

– Inženjerska opšta nauka – primenjena nauka (usmeno i pismeno)

– Toplotne mašine/ termodinamika (usmeno i pismeno)

– Primenjena nauka o pomorstvu (usmeno)

– Elektronika i elektrotehnika (usmeno i pismeno)

– Brodogradnja (usmeno i praktično)

– Organizacija i upravljanje posadom i pomorsko poslovanje (usmeno)

– Brodske pogonske mašine i uređaji (usmeni, pismeno i praktično)

– Organizacija i upravljanje posadom i pomorsko poslovanje (usmeno)

– Zaštita morske sredine (usmeno i pismeno)

– Poznavanje osnova tehnike u pomorskoj industriji (usmeni i pismeno)

– Pomorsko pravo (usmeno i pismeno)

– Engleski jezik (usmeno i pismeno)

u skladu sa programom iz Priloga 2 ove uredbe

4. Drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW, odnosno na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3.000 kW ili jačim , i upravitelj mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW do 3000 kW, odnosno na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim

Predmeti:

– Inženjerska opšta nauka – primenjena nauka (usmeno i pismeno)

– Toplotne mašine/ termodinamika (usmeno i pismeno)

– Primenjena nauka o pomorstvu (usmeno)

– Elektronika i elektrotehnika (usmeno i pismeno)

– Brodogradnja (usmeno i praktično)

– Organizacija i upravljanje posadom i pomorsko poslovanje (usmeno)

– Brodske pogonske mašine i uređaji (usmeni, pismeno i praktično)

– Organizacija i upravljanje posadom i pomorsko poslovanje (usmeno)

– Poznavanje osnova tehnike u pomorskoj industriji (usmeni i pismeno)

– Pomorsko pravo (usmeno i pismeno)

– Engleski jezik (usmeno i pismeno)

u skladu sa programom iz Priloga 2 ove uredbe

5. GMDSS radio-operater sa ograničenim ovlašćenjima

(usmeno i praktično)

Predmeti:

– Pravila radio-službe

– GMDSS sistemi

u skladu sa programom iz Priloga 2 ove uredbe

6. GMDSS radio-operater sa opštim ovlašćenjima

(usmeno, pismeno i praktično)

Predmeti:

– Pravila radio-službe

– GMDSS sistemi

– Engleski jezik

u skladu sa programom iz Priloga 2 ove uredbe

Prilog 6

PROGRAM OBUKA ZA OSVEŽAVANjE ZNANjA

OBUKA ZA OSVEŽAVANjE ZNANjA: LIČNO PREŽIVLjAVANjE NA MORU

Kolona 1. Kolona 2. Kolona 3. Kolona 4. OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE I VEŠTINE NAČIN DOKAZIVANjA OSPOSO-BLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Trajna osposobljenost zapreživanjavanje na moru u slučaju prinudnog napuštanja broda Poznavanje poslednjih inovacija i izmena u pogledutehnika preživljavanja i opreme za preživljavanje u slučaju prinudnog napuštanja broda Procena osposobljenosti tokom odobrene obuke Preduzete radnje su odgovarajuće da potvrde sposobnost da se preživi na moru u slučaju prinudnog napuštanja broda Upotreba helikoptera i čamcem za spašavanje sa brodaUpravljanje preživelim licima i čamcem za spašavanje Osnovno poznavanje helikoptera, SARPoznavanje radnji koje treba preduzeti nakon napuštanja brodaRacionalna upotreba vode, ušteda energije i sprečavanje dehidratacije Zahtevi u odnosu na operacije helikopterom su prihvatljiveRadnje koje su preduzete na čamcu za spašavanje su odgovarajuće, u skladu sa prihvaćenom praksom. Preduzete mere maksimiziraju šanse opstanka lica koja se nalaze na čamcu za spašavanje i lica koja se mogu nalaziti u vodi Upotreba uređaja za pronalaženje, uključujući komunikacione i signalizacione uređaje i pirotehniku Radijski uređaji za spašavanje koji se nose na brodici za spašavanje, uključujući satelitski EPIRB (radiofar za označavanje položaja u nuždi) i SART (transpondera u sistemu potrage i spašavanja)Pirotehnički signali za opasnost Upotreba i izbor komunikacionih i signalizacionih uređaja su u skladu prevladavajućim okolnostima i uslovima Pružanje prve pomoći preživelim licima Znanje o :Hipotermiji, sprečavanju potapanja i faktora hladnog vetra upotrebom odela za sprečavanje potapanja i termo-zaštitnih pomagala, zagrevanje tela u spasilačkim čamcima, tretman hipotermije kada je lice spaseno.Reanimacija usta na usta i CPR.Kontrola šok stanja u kome se nalaze preživela lica Kontrola krvarenjaOpšte znanje o:karakteristikama čamaca za spasavanje i prateće opremegradnjikorišćenim materijalima za gradnjumogućim štetama Procena dokaza dobijenih na osnovu praktične demonstracije sposobnosti postupanja sa povređenim licima tokom i nakon napuštanja, pomoću pribora prve pomoći i tehnika oživljavanja Prepoznavanje mogućeg uzroka, prirode i obima povrede ili bolesti je brzo i pravovremenoPrioritet i redosled zbrinjavanja minimalizuje bilo koju pretnju životu Spuštanje u vodu čamaca za spašavanjeRadnje koje se preduzimaju prilikom ukrcavanjaUpravljanje preživelim licima i čamcem za spašavanje nakon prinudnog napuštanja broda Sposobnost da se spusti čamac za spašavanjeSposobnost da:se udalji od broda upotrebom vesla,spreči propuštanje vodeoporavi lica koja se nalaze u vodiSposobnost da se koristi oprema čamca za spašavanje Čamci za spasavanje se efikasno koriste uz upotrebu celokupne raspoložive opreme.Tokom operacije napuštanja broda, čamac za spasavanje se na odgovarajući način udaljava od broda.Upotreba opreme za sprečavanje curenja i opreme prve pomoći se razume.Oprema čamca za spasavanje se koristi kako bi se povećale šanse za preživljavanje lica koja se nalaze na čamcu za spasavanje Upravljanje preživljavanjem je odgovarajuće shodno dominantnim okolnostima i uslovima.

OBUKA ZA OSVEŽAVANjE ZNANjA: LIČNA BEZBEDNOST I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE, VEŠTINE METODE ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Stalna osposobljenost u pogledu:poštovanja postupaka u slučaju opasnostipreduzimanja mera predostrožnosti u cilju sprečavanja zagađenja morske sredinenadzora nad sprovođenjem mera bezbednosti i zaštite na radudoprinosa efikasnim međuljudskim odnosima na brodudoprinosa efikasnoj komunikaciji na brodurazumevanja i preduzimanja mera u cilju sprečavanja premora Poznavanje poslednjih inovacija i promena u sledećim oblastima:1. postupci u slučaju opasnosti2. postupci za sprečavanje zagađenja mora i odgovarajuće izmene i dopune MARPOL Konvencije3. bezbednost na radu na brodovima srpske državne pripadnosti.4 nacionalni propisi kojima se uređuju uslovi za zapošljavanje, radno vreme, vreme odmora , kao i korišćenje droge i alkohola na brodovima srpske državne pripadnosti .5 sposobnost da se uspostavi i održava efikasna komunikacije6. faktori koji utiču na premor su poznati Procena osposobljenosti izvršena tokom nastave u okviru odobrene obuke Preduzete radnje su odgovarajuće u cilju potvrđivanja sledećeg:1. u trenutku nastanka vanredne situacije, prva reakcija je brza i odgovarajuća2. zagađenje morske sredine je u svakom trenutku sprečeno3. zahtevi u pogledu bezbednosti na radu se u svakom trenutku primenjuju na brodu4. očekivani standardi ponašanja i rada se poštuju u svakom trenutku5. Komunikacija je jasna i učinkovita6. propisani sati rada i odmora se poštuju u svakom trenutku

OBUKA ZA OSVEŽAVANjE ZNANjA: PRVA MEDICINSKA POMOĆ NA BRODU

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE, VEŠTINE METODE ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Stalna osposobljenost u pružanju trenutne prve pomoći u slučaju nesreće ili bolesti na brodu Osvežavanje znanja iz:1. Procene stanja pacijenta, i to:.1 osnovnim pregledom.2 utvrđivanjem nivoa svesti.3 otvorenost disajnih puteva.4 utvrđivanjem da li pacijent diše kao i nivo disanja.5 pronalaženje i brojanje pulsa.6 dodatni pregled.7 detaljan pregled pacijenta kako bi se utvrdilo da li postoje povrede2.1. pregled pacijenta radi utvrđivanja postojanja hipotermije.1kardio-respiratorna reanimacija.2 upotreba automatskog eksternogdefibrilatora.3 tretiranje krvarenja i rana.4 imobilizacija pacijent.5 hipotermija

OBUKA ZA OSVEŽAVANjE ZNANjA: VOĐENjE MEDICINSKE NEGE NA BRODU

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE, VEŠTINE METODE ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Stalna osposobljenost u pružanju medicinske nege bolesnicima i povređenim licima dok su na brodu Znanje:1. vršenja osnovnog pregleda:.1 utvrđivanjem nivoa svesti.2 otvorenost disajnih puteva.3 utvrđivanje da li pacijent diše kao i nivo disanja.4 pronalaženje i brojanje pulsa2. kardio-respiratorna reanimacija:.1 Upotreba odgovarajuće medicinske opreme za davanje veštačkog vazduha pacijentu (pocket mask, non-rebreather, venture mask).2 upotreba automatskog defbrilatora3. tehnike tretiranja rana i krvarenja: .1 tehnike bandažiranja.2 odgovarajući tretman opekotina4. Imobilizacija pacijenta i sprečavanje njegovog pokretanja.1 upotrebom kragne.2 upotrebom pauk steznika ili drugog odgovarajućeg steznika.3 upotrebom graničnika glave.4 upotrebom druge opreme za imobilizaciju5. pristup i kretanje pacijenata u ograničenim prostorima.6 postupanje sa promrzlim pacijentima.7 intravensko upravljanje tečnostima: .1 identifikacija odgovarajuće tečnosti i korišćenje opreme.2 ispravna priključenje intravenske infuzije.3 tačan proračun potrebne brzine infuzije.4 rešavanje problema kada infuzija neće da se pokrene8. balans tečnosti i rezultati.1 merenje gubitka tečnosti .2 priprema jednostavnog grafikona o balansu telesnih tečnosti 9. upotreba lekova intravenskim, intramuskularnim i oralnim putem Praktične vežbe i uputstva sprovedene tokom dva dana kursa kojima se omogućava realan prikaz postupka sa pacijentom uključujući, kada je to primenjivo, provedenih šest sati u odobrenoj stanici hitne pomoći radi sticanja praktičnog iskustva u postupanju sa pacijentima koji zahtevaju hitno postupanje Radnje koje se preduzimaju i način upotrebe opreme potvrđuju da su osposobljenosti koje su stečene prilikom obuke za sticanja ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti – Vođenje medicinske nege na brodu, održavaju i da je rizik od nanošenja štete sebi i pacijentu minimalizovana u svakom trenutku.

OBUKA ZA OSVEŽAVANjE ZNANjA: NAPREDNO UPRAVLjANjE GAŠENjEM POŽARA

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE, VEŠTINE METODE ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Stalna osposobljenost u upravljanju protivpožarnom zaštitom na brodu 1. Poznavanje: .1 osnovnih protivpožarnih vežbi koje uključuju upotrebu sledeće opreme: .1 creva, vodene linije .2 aparata za gašenje požara .3 elemente sagorevanja .4 metode širenja požara .5 napredne tehnike rukovanja protivpožarnim crevom.6 identifikacija klase požara i preporučivanje odgovarajućeg sredstva za gašenje. .7 aparati za disanje su operativni i bezbedni 2. Poznavanje:.1 protivpožarnih postupaka na moru i u luci sa posebnim naglaskom na.1 organizaciju.2 taktike.3 komande.2 opasnosti tokom protivpožarnog postupka .3 efekti upotrebe vode za gašenje požara na stabilnost broda i korektivne mere koje se mogu preduzeti.3. Sposobnost da se preuzme odgovornost za gašenje požara sa posebnim naglaskom na:.1 suočavanje sa požarom na brodu.3 hlađenje.4 ventilaciju.5 kretanje dima.6 traganje i spasavanje.7 spašavanje povređenih lica4.. Poznavanje poslednjih promena i inovacija u:.1 postupcima gašenja požara.2 protivpožarnoj zaštiti u slučajevima koji uključuju opasne materije Praktične vežbe i instrukcije tokom dvodnevnog kursa uz primenu vežbi sa korišćenjem vode i aparata za disanje, sa najmanje jednom praktičnom vežbom koja se izvodi u mraku Preduzete radnje u cilju kontrole i gašenja požara potvrđuju da se osposobljenosti stečene tokom obuke za sticanja ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti – Napredno upravljanje gašenjem požara, održavaju

OBUKA ZA OSVEŽAVANjE ZNANjA: RUKOVANjE ČAMCEM ZA SPAŠAVANjE I SPASILAČKIM ČAMCEM, OSIM BRZIM SPASILAČKIM ČAMCEM

KOLONA 1 KOLONA 2 KOLONA 3 KOLONA 4 OSPOSOBLjENOST ZNANjE, RAZUMEVANjE, VEŠTINE METODE ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI KRITERIJUMI ZA PROCENU OSPOSOBLjENOSTI Stalna osposobljenost u pogledu upravljanja čamcima za spašavanje i spasilačkim čamcima Gradnja i izgled čamaca za spašavanje i spasilačkih čamaca i njihova opremaKarakteristike čamaca za spašavanje i spasilačkih čamaca Različite vrste uređaja koji se koriste za spuštanje čamaca za spašavanje i spasilačkih čamacaNačini spuštanja čamaca za spašavanje i spasilačkih čamacaNačini spuštanja čamaca za spašavanje u nemirno moreNačini vraćanja čamaca za spašavanje Radnje koje se preduzimaju nakon napuštanja brodaNačini spuštanja i vraćanja spasilačkih čamaca iz nemirnog moraOpasnosto koje se mogu pojaviti tokom upotrevbe uređaja za spuštanje čamaca za spašavanje i spasilačkih čamacaPoznavanje načina održavanja. Procena dokaza dobijenih tokom praktične nastave kojima se dokazuje osposbljenost za:ispravljanje prevrnutog plovila za spasavanje noseći pojas za spasavanjerazumevanje značanja znakova na čamcu za spasavanje kojima se ukazuje koliko lica može da se ukrca na njegadavanje pravilnih komandi za spuštanje i ukrcavanje na čamac za spašavanje, upravljanje i iskrcavanje lica sa čamca za spašavanjePripremanje i bezbedno spuštanje čamaca za spašavanje i brzo udaljavanje od broda, rad sa sredstvima spuštanje i vraćanje plovila za spašavanjekoristeći: plovila na naduvavanje i otvoreni ili zatvoreni čamac za spasavanje sa vanbrodskim motorom ili odobrenu obuku na simulatoru, kada je to primenjivo Priprema, ukrcavanjei spuštanje čamca za spašavanje je u okvirimaograničenja koje nameće oprema i omogućava bezbedno napuštanje broda Prve radnje koje se preduzimaju u cilju napuštanja broda minimiziraju opasnost za preživljavanjeVraćanje čamaca za spašavanje i spasilačkih čamaca je u okvirima ograničenja koje nameće opremaOprema se koristi u skladu sa uputstvima proizvođača

Obuka za osvežavanje znanja koje je potrebno za obnavljanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti, i to: Osnovna prva pomoć, Sprečavanje izbijanja požara i protivpožarna zaštita i Rukovanje brzim spasilačkim čamcem, vrši se prema programu datom u Prilogu 2 ove uredbe za ta ovlašćenja, u trajanju kako je navedeno u Prilogu 3 ove uredbe.

PRILOG 7

PROGRAM OBUKE ZA INSTRUKTORE TEORIJSKE I PRAKTIČNE OBUKE

  Područje Predavanja Vežbe Razumevanje i opisivanje STCW zahteva za sticanje konkretne osposobljenosti 2.0 1.1 Opisivanje zahteva STCW Konvencije za konkretnu obuku Efikasno planiranje okruženja za učenje 5.0 4.0 2.1 Planiranje procesa učenja 2.2 Povoljni i nepovoljni uslovi uslovi za učenje 2.3 Priprema obuke Efikasno korišćenje nastavnih metoda predavanja 6.0 10.0 3.1 Nastavne metode predavanja 3.2 Prikazivanje opsega metoda predavača koji odgovaraju potrebama obuke pomoraca – kandidata 3.3 Prepoznavanje individualnih kapaciteta kandidata 3.4 Uloga podsticaja i motivacije u učenju Upotreba odgovarajućih sredstava za obuku 3.0 9.0 4.1 Prikazivanje opsega predavačkih pomagala – sredstava 4.2 Izbor odgovarajućih predavačkih sredstava 4.3 Tehnike prezentovanja i upotreba medija Stvaranje značajnog plana lekcija 3.0 6.0 5.1 Identifikovanje očekivanih rezultata za lekciju 5.2 Prepoznavanje faktora koje treba uzeti u obzir pri planiranju lekcije Procena predavanja i učenja 5.0 6.0 6.1 Analiziranje upotrebe evaluacije 6.2 Utvrđivanje standarda za procenu rezultata predavanja i učenja 6.3 Upotreba povratnih informacija za unapređenje rezultata predavanja i učenja 6.4 Merenje napretka u odnosu na ostvarivanja ciljeva obuke i odgovarajuće osposobljenosti 6.5 Izbor odgovarajuće metode evaluacije Priprema silabusa teorijske i praktične obuke 6.0 6.0 7.1 Identifikacija faktora koje treba uzeti u obzir prilikom pripreme silabusa 30.0 41.0 Ukupno sati predavanja: 71.0

PRILOG 8

DODATNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA POLAGANjE ISPITA AKREDITOVANOJ INSTITUCIJI

Služba palube Dodatna dokumentacija uz prijavu Ovlašćenje o osposobljenosti Zapovednik Prvi oficir palube Oficir plovidbene straže Lična karta ili pasoš x x x Isprava o ostvarenom pripravničkom stažu x x x Prethodno ovlašćenje o osposobljenosti/Dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi x x x Potvrda o završenoj obuci x x x Dokaz o pomorskom stažu x x x Uverenje da je kandidat obavljao poslove brodske straže x x __ Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti x x x Lično preživljavanje na moru x x x Osnovna prva pomoć x x x Sprečavanje izbijanja požara i protivpožarni zaštitu x x x Lična bezbednost i društvena odgovornost h h h Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Vođenje medicinske brige na brodu x x x Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Napredno upravljanje gašenjem požara x x x Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – Rukovanje čamcem za spasavanje i spasilačkim čamcem – – x Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti – kormilara – – x Ovlašćenje o osposobljenosti – GMDSS radio-operater sa opštim ovlašćenjima x x x Potvrda o osposobljenosti – Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja – radni nivo x Potvrda o osposobljenosti – Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja – upravljački nivo x x Potvrda o osposobljenosti – Korišćenje sistema za elektronsko prikazivanje pomorskih karata i informacija (ECDIS) x x x Potvrda o osposobljenosti – Upravljanje ljudskim resursima na zapovedničkom mostu x x x Potvrda o osposobljenosti – Primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu – radni nivo x Potvrda o osposobljenosti – Primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu – upravljački nivo x x

Mašinsko odeljenje Dodatna dokumentacija uz prijavu Ovlašćenje o osposobljenosti Upravitelj mašine Drugi oficir mašine Oficir plovidbene straže u mašinskom odeljenju Oficir za elektrotehniku Lična karta ili pasoš x x x h Isprava o ostvarenom pripravničkom stažu x x x h Prethodno ovlašćenje o osposobljenosti x x x (A) h Potvrda o završenoj obuci x x x h Dokaz o pomorskom stažu x x x h Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti x x x h Ovlašćenja za vođenje medicinske nege na brodu x x x – Lično preživljavanje na moru h h h h Osnovna prva pomoć x x x h Sprečavanje izbijanje požara i protivpožarnu zaštitu x x x h Lična bezbednost i društvena odgovornost h h h h Ovlašćenja za napredno upravljanje gašenjem požara x x x – Ovlašćenje za rukovanje čamcem za spasavanje i spasilačkim čamcem – – x – Potvrda o osposobljenosti – upravljanje ljudskim resursima u mašini x x x – Potvrda o osposobljenosti – primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu – radni nivo x h Potvrda o osposobljenosti – primena veština rukovođenja, upravljanja posadom, kao i unapređenje timskog rada na brodu – upravljački nivo x x x

Fusnota:

ili dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi

Članovi posade Dodatna dokumentacija uz prijavu Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti čistač

Obrazac 2

Prednja strana

Poleđina

Poleđina

Obrazac 3

Prednja strana

Poleđina

Vlada Republike Srbije potvrđuje da je ovlašćenje o osposobljenosti br. _________ izdato_____________koji je pravilno osposobljen u skladu sa propisom_______ STCW 1978 Konvencije, sa izmenama i dopunama i članom _____ Uredbe o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova i da je utvrđena njegova osposobljenost za obavljanje navedenih delatnosti, na naznačenim nivoima uz moguća naznačena ograničenjaThe Government of the Republic of Serbia confirms thatCertificate No_______ has been issued to____________ who has been found duly qualified in accordance with the provisions of Regulations ____________________of STCW 1978. as amended, and Article ____________ of Regulation on qualification, conditions for obtaining of qualification and certificates of seafarers and has been found competent to perform functions, at the level specified, subjects to any limitations indicated ___________________________Potpis ovlašćenog licaSignature of duly authorized official____________________________Ime ovlašćenog licaName of duly authorized official_______________________serijski broj overe ovlašćenjaEndorsement serial numberImalac isprave dužan je da tokom službe drži original ove isprava na broduThis endorsement must be kept available while its holder is serving on a ship DELATNOST I NIVOFUNCTION AND LEVELOGRANIČENjA (ako ima)LIMITATIONS (if any)*vidi fusnotu/See notes*M – upravljački nivo/management level; O – radni nivo/operational level; S – pomoć nivo/support levelImalac ove overe ovlašćenja osposobljen je za službu naznačenu u odgovarajućem propisu kojim se uređuje najmanji broj članova posade za bezbednu plovidbu.The lawful holder of this Endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:OSPOSOBLjENOSTCAPACITYOGRANIČENjA (ako ima)LIMITATIONS (if any)

Obrazac 4

Prednja strana

Poleđina

Vlada Republike Srbije potvrđuje da je ovlašćenje br. _________ izdato_____________ od strane ili u ime Vlade_____________________________________priznato prema odredbama propisa I/10 STCW 1978 Konvencije, sa izmenama i dopunama, i čl. 74. i 210. Zakona o pomorskoj plovidbi, i da je utvrđena njegova osposobljenost za obavljanje navedenih delatnosti, na naznačenim nivoima uz moguća naznačena ograničenjaThe Government of the Republic of Serbia confirms thatCertificate No_______ issued to____________ by or on behalf of the Government of ___________________ is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/10 of STCW 1978 as amended, and Articles 74 and 210 of the Law on Maritime Navigation and the lawful holder is authorized to perform functions, at the level specified, subjects to any limitations indicated ___________________________Potpis ovlašćenog licaSignature of duly authorized official____________________________Ime ovlašćenog licaName of duly authorized official_____________________serijski broj overe ovlašćenjaEndorsement serial numberImalac isprave dužan je da tokom službe drži original ove isprava na broduThis endorsement must be kept available while its holder is serving on a ship DELATNOST I NIVOFUNCTION AND LEVELOGRANIČENjA (ako ima)LIMITATIONS (if any)*vidi fusnotu/See notes*M – upravljački nivo/management level; O – radni nivo/operational level; S – pomoć nivo/support levelImalac ovog ovlašćenja osposobljen je za službu naznačenu u odgovarajućem propisu kojim se uređuje najmanji broj članova posade za bezbednu plovidbu.The lawful holder of this Certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:OSPOSOBLjENOSTCAPACITYOGRANIČENjA (ako ima)LIMITATIONS (if any)

ZAHTEV ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA O OSPOSOBLjENOSTI, OVERE ILI OVLAŠĆENjA O EKVIVALENTNOJ OSPOSOBLjENOSTI

Molim da mi izdate ovlašćenje o osposobljenosti/overu/ovlašćenje o ekvivalentnoj osposobljenosti za:

Obojiti

kvadratić

ispred

O sebi dostavljam sledeće podatke:

Ime

JMBG (Jedinstveni matični br.građana)

Kontakt telefon podnosioca zahteva:

Uz zahtev prilažem: (obojiti kvadratiće ispred brojeva za dokumenta koja se prilažu)

odštampane podatke sa čipa lične karte ili fotokopiju lične karte bez čipa ili stare lične karte ili pasoša;

fotokopija isprava o ostvarenom pripravničkom stažu;

fotokopija potvrda o završenoj obuci;

fotokopija uverenja o položenom ispitu;

fotokopija prethodnog ovlašćenje/dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi;

fotokopija dokaza o pomorskom stažu;

fotokopija uverenja o obavljanju poslova straže na brodu (ako je primenjivo);

fotokopija uverenja o zdravstvenoj sposobnosti;

fotokopije stečenih potvrda o osposobljenosti;

dve fotografije, ne starije od šest meseci, veličine 3,5h3 cm;

dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Uz fotokopije koje se prilažu pod brojem 1,2,3,4,5,6,7, 8 i 9. podnose se i originali isprava na uvid.

Potvrđujem da su navedeni podaci tačni i saglasan/na sam da:

Lučka kapetanija Beograd izvrši proveru i/ili zatraži dodatne informacije;

moji lični podaci mogu da se obrađuju i koriste od strane izdavaoca u bazi podataka, i mogu biti korišćeni i od strane drugih organizacija, kako bi se omogućila upotreba ovlašćenje o osposobljenosti izvan sistema izdavaoca.

Potpis podnosioca zahteva u polju

U__________________, dana ___. ___.20___ godine

Popunjavaju službena lica:

Serijski broj kartice:

Potvrđujem da podnosilac zahteva ispunjava sve propisane uslove za izdavanje traženog ovlašćenja.

Potpis šefa lučke kapetanije Beograd Broj ovlašćenja Potpis kontrolora – načelnika odelenja za poslove lučkih kapetanija

ZAHTEV ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA O POSEBNOJ OSPOSOBLjENOSTI

Molim da mi izdate ovlašćenje o osposobljenosti za:

Obojiti kvadratiće ispred

čistač;

mazač;

mornar palube;

kormiral;

član posade za elektrotehniku;

brodski kuvar;

osnovna bezbednost na brodu (STCW A-VI/1)

osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija;

rad na tankerima za prevoz nafte;

rad na tankerima za prevoz hemikalija;

osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnih gasova;

rad na tankerima za prevoz tečnih gasova;

preduzimanje mera bezbednosti na putničkom brodu;

rad sa opasnim teretima;

napredno upravljanje gašenjem požara;

pružanje prve medicinske prve pomoći na brodu;

vođenje medicinske nege na brodu;

podizanje nivoa razumevanja sigurnosti na brodu;

vršenje poslova koji se odnose na sigurnost broda;

oficir odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda;

lice odgovorno za sigurnosnu zaštitu u kompaniji.

O sebi dostavljam sledeće podatke:

Ime

JMBG (Jedinstveni matični br.građana)

Kontakt telefon podnosioca zahteva:

Uz zahtev prilažem: (obojiti kvadratiće ispred brojeva za dokumenta koja se prilažu)

odštampane podatke sa čipa lične karte ili fotokopiju lične karte bez čipa ili stare lične karte ili pasoša;

isprava o ostvarenom pripravničkom stažu;

potvrda o završenoj obuci;

uverenje o položenom ispitu (ako je primenjivo);

prethodno ovlašćenje/dnevnik o završenoj obuci i stečenoj praksi;

dokaz o pomorskom stažu;

uverenje o obavljanju poslova straže na brodu (ako je primenjivo);

uverenje o zdravstvenoj sposobnosti;

propisana potvrda o osposobljenosti;

dve fotografije, ne starije od šest meseci, veličine 3,5h3 cm;

dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Uz fotokopije koje se prilažu pod brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 podnose se i originali isprava na uvid.

Potvrđujem da su navedeni podaci tačni i saglasan/na sam da:

lučka kapetanija izvrši proveru i/ili zatraži dodatne informacije;

moji lični podaci mogu da se obrađuju i koriste od strane izdavaoca u bazi podataka, i mogu biti korišćeni i od strane drugih organizacija, kako bi se omogućila upotreba ovlašćenje o osposobljenosti izvan sistema izdavaoca.

Potpis podnosioca zahteva u polju

U__________________, dana ___. ___.20___ godine

Popunjavaju službena lica:

Serijski broj kartice:

Potvrđujem da podnosilac zahteva ispunjava sve propisane uslove za izdavanje traženog ovlašćenja.

Potpis šefa lučke kapetanije Beograd Broj ovlašćenja Potpis kontrolora – načelnika odelenja za poslove lučke kapetanije

Obrazac 7

Prva strana korice:

REGISTRI IZDATIH POMORSKIH OVLAŠĆENjA

KNjIGA broj __________

Leva unutrašnja strana registra (1-100 strane)

Red.broj Prezime(očevo ime) i ime Datum i mesto rođenja Državljanstvo Pol Prebivalište Broj ovlašćenja Broj overe 1 2 3 4 5 6 8 9

desna unutrašnja strana registra (1-100 strane)

Datum izdavanja Rokvaženja Datum poslednje obnove Datum trajnog oduzimanja, gubitka ili uništenja ovlašćenja Pojedinosti o oduzimanju STCWoznaka Brodska delatnost Nivo odgovornosti

———————–SRB REPUBLIKA SRBIJA • REPUBLIC OF SERBIA [pic]

Ministarstvo saobraćaja • Ministry of Transport br. ovlašćenja 0000

Certificate Number

Ovlašćenje o osposobljenosti/Certificate of Competence

___________ __________________ _______________

Ime – Name Prezime – Surname br. pomorske knjižice

No. of Seamans Book

______________________________ ________________________

Datum rođenja / Date of Birth mesto rođenja / Place of birth

______________________________

Nacionalnost / Nationality

______________________________

Datum izdavanja / Date of Issue

______________________________

Datum isteka važenja / Valid until

______________________________

Izdato od strane / Issuing Authority

______________________________

Osposobljenost / Competency

__________________________

potpis imaoca/holders signature

Ovlašćenje o osposobljenosti izdato je u skladu sa Međunarodnom konvencijom o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama, kao i Uredbom o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova.

This Certificate of Competence has been isuued in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, and under the provisions of the Regulation on Qualifications, Conditions for Obtaining Qualifications and Certificates of Seafarers

Fotogra-fija

SRB REPUBLIKA SRBIJA • REPUBLIC OF SERBIA [pic]

Ministarstvo saobraćaja • Ministry of Transport

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti/Certificate of Proficiency

___________ __________________ _______________

ime – Name prezime – Surname br. pomorske knjižice

No. of Seamans Book

______________________________ ________________________

datum rođenja / Date of Birth mesto rođenja / Place of birth

______________________________

nacionalnost / Nationality

______________________________

datum izdavanja / Date of Issue

______________________________

datum isteka važenja / Valid until

______________________________

izdato od strane / Issuing Authority

______________________________

posebna osposobljenost / Proficiency

__________________________

potpis imaoca/holders signature

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti izdato je u skladu sa Međunarodnom konvencijom o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama, kao i Uredbom o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova

This Certificate of Competence has been isuued in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, and under the provisions of the Regulation on Qualifications, Conditions for Obtaining Qualifications and Certificates of Seafarers

Fotogra-fija

Ovlašćenje o posebnoj osposobljenosti broj 0000

Certificate of Proficiency No

Ovim ovlašćenjem se potvrđuje da je ______________________

uspešno završio program obuke za sticanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti

_______________________________________________

koji je odobren od strane Ministarstva saobraćaja Republike Srbije i da ispunjava zahteve propisane u:

propisu _____ Priloga uz STCW Konvenciju i STCW Zakoniku Odeljak _______, kao i članu ________ Uredbe o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice

This is to certify that_________________________

has successfully completed a programme of training for obtaining certificate of proficiency in ______________________________________________________

approved by the Ministry of Transport of the Republic of Serbia, meeting the requirements laid down in:

STCW Reg. _____ and STCW Code Section _______________

Article ______ of the Regulation on Qualifications, Conditions for Obtaining Qualifications and Certificates of Seafarers

SRB REPUBLIKA SRBIJA • REPUBLIC OF SERBIA

Ministarstvo saobraćaja • Ministry of Transport

Overa ovlašćenja o osposobljenosti / Endorsement attesting the issue of

Certificate of Competence br. overe 0000

Endorsement No

___________ __________________ _______________

Ime – Name Prezime – Surname br. pomorske knjižice

No. of Seamans Book

______________________________ ________________________

Datum rođenja / Date of Birth mesto rođenja / Place of birth

______________________________

Nacionalnost / Nationality

______________________________

Datum izdavanja / Date of Issue

______________________________

Datum isteka važenja / Valid until

______________________________

Izdato od strane / Issuing Authority

______________________________

Osposebljenost / Competency

__________________________

potpis imaoca/holders signature

Overa ovlašćenja o osposobljenosti izdata je u skladu sa Međunarodnom konvencijom o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama, kao i Uredbom o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova

This Endorsement attesting the issue of Certificate has been isuued in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, and under the provisions of the Regulation on Qualifications, Conditions for Obtaining Qualifications and Certificates of Seafarers

Fotografija

SRB REPUBLIKA SRBIJA • REPUBLIC OF SERBIA

Ministarstvo saobraćaja • Ministry of Transport

Ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti/Certificate of Equivalent Competence br. ovlašćenja 0000

Certificate No

______________ __________________ _________________

Ime – Name Prezime – Surname br. pomorske knjižice

No. of Seamans Book

______________________________ ________________________

Datum rođenja / Date of Birth mesto rođenja / Place of birth

______________________________

Nacionalnost / Nationality

______________________________

Datum izdavanja / Date of Issue

______________________________

Datum isteka važenja / Valid until

______________________________

Izdato od strane / Issuing Authority

______________________________

Osposobljenost / Competency

__________________________

potpis imaoca/holders signature

Ovlašćenja o ekvivalentnoj osposobljenosti izdata je u skladu sa propisom I/10 Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca, usvojene 1978. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama, kao i Uredbom o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova

This Certificate of Equivalent Competence has been isuued in accordance with the provisions of regulation I/10 of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, and under the provisions of the Regulation on Qualifications, Conditions for Obtaining Qualifications and Certificates of Seafarers

Fotogra-fija

zapovednik broda preko 3000VT;

zapovednik broda od 500 do 3000VT;

zapovednik broda do 500VT;

prvi oficir palube preko 3000VT;

prvi oficir palube od 500 do 3000VT;

oficir plovidbene straže na brodu od 500VT ili više;

oficir plovidbene straže na brodu do 500VT;

upravljitelj mašine preko 3000kW ;

upravljitelj mašine do 3000kW;

drugi oficir mašine preko 3000kW;

drugi oficir mašine do 3000kW;

oficir za elektro tehniku;

oficir plovidbene straže u mašini od 750kW.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

Ostavite komentar