143. sednica Vlade Republike Srbije, 23. jul 2015. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Jovanka Atanacković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za građevinske poslove i građevinsko zemljište, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7982/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Razrešava se Borko Drašković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7981/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Razrešava se Milka Sredojević dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Užicu sa 31. julom 2015. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7980/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOBOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Razrešava se prof. dr Miroslav Popović dužnosti vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7953/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOBOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Imenuje se dr Zvonko Đurđević za vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7954/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE

I

Razrešava se dr Zoran Šarac dužnosti vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7839/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE

I

Imenuje se dr Zoran Perić za vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7840/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIČKOBOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničko-bolničkog centra Priština:

1. Goran Dančetović, predsednik,

2. Milorad Nedeljković, član,

3. Dragutin Jovanović, član,

4. Svetomir Dimitrijević, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Kliničko-bolničkog centra Priština:

1. Dejan Dimitrijević, predsednik,

2. Bojan Mitić, član,

3. dr Dejan Milanović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7955/2015-1

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIČKOBOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

U Upravni odbor Kliničko-bolničkog centra Priština imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragan Dimitrijević, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnička škola „Miladin Popović”, Priština;

2) za članove:

(1) dr Nebojša Milovanović, specijalista urgentne medicine, Dom zdravlja Donja Gušterica,

(2) dr Zorica Nedeljković, specijalista opšte medicine, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Gračanica.

II

U Nadzorni odbor Kliničko-bolničkog centra Priština imenuju se za članove:

(1) Sandra Stević, dipl. ekonomista iz Gračanice,

(2) Aleksandar Popović, strukovni fizioterapeut iz Gračanice.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7956/2015-1

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zdravstvenog centra Gnjilane:

1. Ivan Nikolić, predsednik,

2. Nebojša Aleksić, član,

3. Zoran Nikolić, član,

4. Dalibor Dajić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zdravstvenog centra Gnjilane:

1. Zoran Krčmarević, predsednik,

2. Bojan Maksimović, član,

3. Živorad Jovanović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7841/2015-1

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE

I

U Upravni odbor Zdravstvenog centra Gnjilane imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dejan Jocić, doktor medicine iz Gnjilana;

2) za članove:

(1) Dejan Mitković, ekonomski tehničar iz Gnjilana,

(2) Zoran Stanković, profesor engleskog jezika i književnosti iz Raniluga.

II

U Nadzorni odbor Zdravstvenog centra Gnjilane imenuju se:

1) za predsednika:

– Dušica Todorović, Muzička škola „Stevan Hristić”, Stanišor-Gnjilane;

2) za članove:

(1) Igor Vasić, dipl. ekonomista, Muzička škola „Stevan Hristić”, Stanišor-Gnjilane,

(2) Branislav Trajanović, mašinski tehničar iz Gnjilana.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7842/2015-1

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešava se dr Milena Pandurović dužnosti predsednika Nadzornog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Imenuje se Katarina Radović, advokat iz Beograda, za predsednika Nadzornog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7910/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJEDR DRAGOMIR KARAJOVIĆ

I

Razrešava se prof. dr Milica Š. Prostran dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”.

II

Imenuje se dr Saša Mirković, specijalista opšte hirurgije, Kliničko-bolnički centar „Bežanijska Kosaˮ, za člana Nadzornog odbora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7871/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 23. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 70/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆAPOŠTA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Srđan Kokotović, magistar ekonomskih nauka iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7997/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa tačkom 8. stav 2. Odluke o osnivanju Republičke agencije za stanovanje („Službeni glasnik RS”, broj 56/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE

I

Razrešava se Mirjana Jovičić dužnosti predsednika Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

II

Imenuje se mr Zoran Lakićević, dipl. inženjer građevine iz Beograda, za predsednika Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7964/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06, 28/09 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA

NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

Razrešava se Zlatko Milikić dužnosti predsednika Nacionalne komisije za računovodstvo, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Nataša Kovačević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra finansija, za predsednika Nacionalne komisije za računovodstvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7958/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za pravo privrednih društava:

1) dr Dragan Janjić, predsednik,

2) Milun Trivunac, zamenik predsednika,

3) Biljana Stavrić, sekretar,

4) Gordana Stefanović, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7973/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA ZA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Pregovaračku grupu za pravo privrednih društava imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Miloš Petrović, državni sekretar u Ministarstvu privrede;

2) za zamenika predsednika:

– dr Dragan Janjić, pomoćnik ministra privrede;

3) za sekretara:

– Nenad Stošić, šef Odseka za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Biljana Stavrić, rukovodilac Grupe za nadzorne poslove u oblasti sertifikacije starih zanata u Ministarstvu privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7974/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRAVA DETETA

I

Razrešava se Ljubiša Milosavljević dužnosti člana Saveta za prava deteta.

II

Imenuje se Snežana Nedeljković, viši savetnik u Ministarstvu finansija, za člana Saveta za prava deteta.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7812/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se dr Zoran Popović dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8001/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Borko Drašković za vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8002/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Postavlja se Nenad Nerić za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8003/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar