Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12 i 7/14-US),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, broj 8/14), u članu 5. stav 2. tačka 8) menja se i glasi:

„8) regres za gorivo i/ili đubrivo u iznosu od 6.700.000.000 dinara, od čega za:

(1) regres za gorivo iznos od 3.350.000.000 dinara,

(2) regres za đubrivo iznos od 3.350.000.000 dinara;”.

Član 2.

U članu 6. tačka 17) reči: „i/ili seme” brišu se.

Član 3.

U članu 9. stav 1. reči: „alineja druga” brišu se.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, marta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827014.0064.27/1

Ostavite komentar