Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Nadeždi Mitrović Žitko prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za privredu, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 1. aprilom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2542/2014

U Beogradu, 4. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešava se Miloš Ignjatović dužnosti vršioca dužnosti direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2785/2014

U Beogradu, 4. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Imenuje se Miloš Ignjatović za vršioca dužnosti direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2759/2014

U Beogradu, 4. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika:

1. general u penziji doc. dr Veljko Todorović, predsednik,

2. brigadni general Vaso Gujić, zamenik predsednika,

3. pukovnik Petar Bošković, član,

4. pukovnik dr Uglješa Jovičić, član,

5. pukovnik prof. dr Dragan Dinčić, član,

6. potpukovnik Velibor Đošić, član,

7. general u penziji Čeda Branković, član,

8. potpukovnik u penziji Velizar Rabrenović, član,

9. zastavnik u penziji Đuro Starčević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2551/2014

U Beogradu, 4. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika:

1. potpukovnik Amir Osmanagić, predsednik,

2. potpukovnik Tomislav Radivojević, zamenik predsednika,

3. pukovnik dr Aleksandar Petković, član,

4. kapetan Milorad Jokić, član,

5. pukovnik u penziji dr Jovan Maksić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2549/2014

U Beogradu, 4. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

U Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika imenuju se:

1) za vršioca dužnosti predsednika:

– mr Miloš Janković, pomoćnik ministra odbrane;

2) za vršioca dužnosti zamenika predsednika:

– pukovnik Siniša Radović, Kabinet ministra odbrane;

3) za vršioce dužnosti članova:

(1) general-major Đokica Petrović, Komanda za obuku Vojske Srbije,

(2) pukovnik dr Uglješa Jovičić, Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane,

(3) potpukovnik Đuro Jovanić, Kabinet ministra odbrane,

(4) potpukovnik Aleksandar Turundžić, Sektor za budžet i finansije Ministarstva odbrane,

(5) zastavnik prve klase Milojko Milosavljević, Kabinet načelnika Generalštaba Vojske Srbije,

(6) general-major u penziji Svetomir Obrenčević,

(7) pukovnik u penziji Časlav Antić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2552/2014

U Beogradu, 4. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

U Nadzorni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika imenuju se:

1) za vršioca dužnosti predsednika:

– general-pukovnik u penziji Božidar Babić;

2) za vršioca dužnosti zamenika predsednika:

– pukovnik Janko Pejović, Vojnomedicinska akademija Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane;

3) za vršioce dužnosti članova:

(1) potpukovik Velibor Đokić, Uprava za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije,

(2) major Ljubomir Radević, Računovodstveni centar Ministarstva odbrane,

(3) major Milorad Jokić, Direkcija za imovinsko pravne poslove Sekretarijata Ministarstva odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2550/2014

U Beogradu, 4. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI AKCIONARA FAP KORPORACIJA AD PRIBOJ

– U RESTRUKTURIRANJU

I

Imenuje se Aleksandar Milunović za vršioca dužnosti predstavnika društvenog kapitala u Skupštini akcionara FAP Korporacija a.d. Priboj – u restrukturiranju.

II

Konstatuje se da prestaje dužnost predstavnika društvenog kapitala u Skupštini akcionara FAP Korporacija a.d. Priboj – u restrukturiranju:

1. Žarku Despiću,

2. Jovici Pejoviću,

3. Miroslavu Mrševiću,

4. Draganu Miniću,

5. Svetlani Aleksov,

6. Zoranu Staniću,

7. Petru Janjuševiću.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2822/2014

U Beogradu, 4. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar