Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

SPOLjNIH POSLOVA – GENERALNOG DIREKTORA GENERALNE DIREKCIJE ZA BILATERALU U MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA

I

Razrešava se Stanimir Vukićević dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – generalnog direktora Generalne direkcije za bilateralu u Ministarstvu spoljnih poslova, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9107/2006

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „ DR VUKAN ČUPIĆ ”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić ”, Beograd:

1. Željko Ožegović, predsednik;

2. prim. dr Vesna Knežević, član;

3. Milutin Nikolić, član;

3. dr Vladan Šubarević, član;

4. dr Vladislav Vukomanović, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić ”, Beograd:

1. Radmila Zakić, predsednik;

2. Tihomir R. Trivunac, član;

3. dr Boris Pištignjat, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9115/2006

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „ DR VUKAN ČUPIĆ ”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić ”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Ljubiša Perišić, direktor Jedinice za implementaciju projekata hitne rekonstrukcije, Ministarstvo zdravlja;

2. za članove:

1) dr Dušan Jovanović, specijalista hirurgije, Klinika za urgentnu hirurgiju, Klinički centar Srbije;

2) Marko Denčić, dipl. pravnik, opština Stari grad;

3) dr Tatjana Milić, doktor stomatologije, Dom zdravlja Pećinci;

4) doc. dr Predrag Minić, specijalista pedijatar, načelnik Službe za ispitivanje i lečenje bolesti pluća, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić ”, Beograd;

5) dr Pravdoljub Komar, specijalista radiologije, načelnik Službe za radiologiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić ”, Beograd;

6) dr Boris Pištignjat, specijalista dečije hirurgije, načelnik Službe za ortopediju i zglobno-koštanu traumu, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

„ Dr Vukan Čupić ”, Beograd.

II

U Nadzorni odbor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić ”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Dejan Miljković, dipl. ekonomista, Republički zavod za statistiku;

2. za članove:

1) Mirosinka Prodanović, dipl. socijalni radnik, Gradski sekretarijat za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Beograda;

2) Gordana Kovačević, Gradska uprava Grada Beograda;

3) dr Dragan Zamurović, specijalista pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić ”, Beograd;

4) dr Radoslav Pantović, specijalista ginekologije i akušerstva, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić ”, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9115/2006-1

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra u Kragujevcu:

mr Goran Davidović, predsednik;

Rade Đorđević, član;

Nikola Majstorović, član;

Relja Pantić, član;

Aleksandar Vuković, član;

Valentina Milošević, član;

Branka Jestrović, član;

Saša Gavrilović, član;

mr Rade Milićević, član;

Ana Zečević, član;

Andrija Todorović, član;

Sava Nedeljković, član;

prof. dr Miroslav Đorđević, član;

prof. dr Vlastimir Leković, član;

Marina Jović, član;

Darko Čolović, član;

Velimir Živković, član;

Goran Nikolov, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9207/2006

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Studentskog centra u Kragujevcu:

Miloš Stojanović, predsednik;

Miloš Vujović, član;

Katarina Mirović, član;

Goran Marković, član;

dr Violeta Čupić, član;

Branislav Ognjanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9207/2006-1

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

U Upravni odbor Studentskog centra u Kragujevcu imenuju se:

1. za predsednika:

– mr sci. dr Goran Davidović, specijalista interne medicine u Kliničkom centru Kragujevac, narodni poslanik;

2. za članove:

– predstavnici osnivača:

1) Valentina Milošević, prof. hemije u OŠ „Treći kragujevački bataljon” u Kragujevcu;

2) Saša Gavrilović, dipl. inž. elektrotehnike, koordinator za informatiku i projektovanje informacionih sistema u JKP „Vodovod i kanalizacija” u Kragujevcu;

3) mr Rade Milićević, glavni saradnik za logistiku u PTT i predavač na Višoj tehničkoj školi u Kragujevcu;

4) Branka Jestrović, lekar opšte medicine u Domu zdravlja Studentska poliklinika u Kragujevcu;

5) Ana Zečević, lekar opšte medicine, stručno-komercijalni saradnik u Farmaceutskoj kući „Habitfarm”;

6) Rade Đorđević, dipl. inž. agronomije, direktor privatne firme „Agra kop” d.o.o.;

7) Aleksandar Vuković, student Više poslovno-tehničke škole u Kragujevcu;

8) Nataša Đorđević, dipl. veterinar za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla, tehnolog u proizvodnji u Mlekari „Mladost” a.d. u Kragujevcu;

– predstavnici Univerziteta :

1) prof. dr Živadin Bugarčić, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje;

2) prof. dr Miroslav Đorđević, profesor Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu;

3) prof. dr Vlastimir Leković, profesor Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu;

– predstavnici studenata:

1) Miloš Petrović, student Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu;

2) Srđan Mujković, student Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu, predsednik studentske asocijacije Studentskog doma u Kragujevcu;

3) Vladimir Marković, student Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi:

1) Darko Čolović, referent za smeštaj;

2) Velimir Živković, rukovodilac službe ishrane;

3) Goran Nikolov, vozač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9207/2006-2

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

U Nadzorni odbor Studentskog centra u Kragujevcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Miloš Stojanović, dipl. inž. mašinstva;

2. za članove:

– predstavnici osnivača:

1) Miloš Vujović, apsolvent Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu;

2) Katarina Mirović, novinar RTK u Kragujevcu;

– predstavnik studenata:

Dragan Damljanović, student Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu;

– predstavnik univerziteta:

dr Violeta Čupić, docent Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu;

– predstavnik zaposlenih u ustanovi:

Branislav Ognjanović, magacioner.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9207/2006-3

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„SREMSKA MITROVICA” SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se Milenko Perić dužnosti direktora Veterinarske stanice „Sremska Mitrovica” sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9212/2006

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„SREMSKA MITROVICA” SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Imenuje se Siniša Skakun, dipl. veterinar za direktora Veterinarske stanice „Sremska Mitrovica” sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9212/2006-1

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 1. stav 1. Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojim je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SLUŽBENOG LISTA SRBIJE I CRNE GORE

I

Imenuje se Milovan Ivanović za vršioca dužnosti direktora Službenog lista Srbije i Crne Gore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9239/2006

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69v i 69g Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 48/94 – dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

DOMA ZA DECU I OMLADINU „PETAR RADOVANOVIĆ” U UŽICU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za decu i omladinu „Petar Radovanović” u Užicu:

1. dr Danica Bešović, predsednik;

2. Gordana Murić, član;

3. Milovan Vulović, član.

II

U Upravni odbor Doma za decu i omladinu „Petar Radovanović” u Užicu imenuju se:

1. za predsednika:

– Sreten Selaković, dipl. ekonomista, direktor Filijale PIO Užice;

2. za članove:

1) Ružica Jelisavac, dipl. socijalni radnik, Centar za socijalni rad, Užice;

2) Miroslav Đokić, dipl. socijalni radnik, opština Čajetina.

III

Razrešava se Slavica Pavlović dužnosti predsednika Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu „Petar Radovanović” u Užicu.

IV

Imenuje se Snežana Petrović, dipl. ekonomista, Raifaisen banka u Užicu za predsednika Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu „Petar Radovanović” u Užicu.

V

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9238/2006

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

I

Razrešava se Marija Krivokapić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke- Sektor za poslove javnih nabavki, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9230/2006

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka)

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG KAPITALA U SKUPŠTINI „HIP-PETROHEMIJA” PANČEVO A.D.

I

Razrešava se Branko Nedeljković dužnosti člana Skupštine „HIP-Petrohemija” Pančevo a.d., kao predstavnik državnog kapitala izvan preduzeća.

II

Imenuje se Milica Savić, dipl. pravnik, savetnik u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom u Skupštinu „HIP-Petrohemija” Pančevo a.d., kao predstavnik državnog kapitala izvan preduzeća.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9276/2006

U Užicu, 19. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar