Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

VIŠE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U ŠAPCU

I

Razrešava se mr Nebojša Rodić dužnosti vršioca dužnosti direktora Više tehnološke škole u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9442/2006

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U ŠAPCU

I

Imenuje se dr Svetislav Lazarev za direktora Više tehnološke škole u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9442/2006-1

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 85/05) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

UPRAVE ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA – MINISTARSTVO PRAVDE

I

Razrešava se Dragoljub Ločarević dužnosti direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija – Ministarstvo pravde, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9556/2006

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničkog centra Niš:

1. doc. dr Dragan Veselinović, predsednik;

2. Jordan Velčev, član;

3. prof. dr Zvonimir Budić, član;

4. prof. dr Stevan Ilić, član;

5. prof. dr Dragoljub Popović, član;

6. prof. dr Hakija Bašić, član;

7. dr Nebojša Miljković, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Kliničkog centra Niš:

1. Miodrag Pančić, predsednik;

2. Slobodan Đorđević, član;

3. prof. dr Vidojko Đorđević, član;

4. prof. dr sci. Vuka Katić, član;

5. dr Jozef Glasnović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9546/2006

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

U Upravni odbor Kliničkog centra Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– Jordan Velčev, dipl. ekonomista, Niška banka, Niš;

2. za članove:

1) prof. dr Gradimir Milovanović, rektor Univerziteta u Nišu;

2) doc. dr Dragan Krasić, Klinika za stomatologiju Niš;

3) prof. dr Stojan Radić, Medicinski fakultet Niš;

4) prof. dr Petar Bošnjaković, Institut za radiologiju Kliničkog centra Niš;

5) prof. dr Žarko Ranković, Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;

6) dr Veroljub Pejčić, Hirurška klinika Kliničkog centra Niš.

II

U Nadzorni odbor Kliničkog centra Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– doc. dr Dragan Veselinović, Medicinski fakultet Niš;

2. za članove:

1) prof. dr Dragoljub Popović, Medicinski fakultet Niš;

2) Ljubiša Nikolić, mašinski tehničar, privatno preduzeće „Liberto”, Niš;

3) prof. dr Zoran Kojović, Klinika za rehabilitaciju i protetiku Kliničkog centra Niš;

4) prof. dr Gordana Zlatanović, Klinika za oftalmologiju Kliničkog centra Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9546/2006-1

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 48/94 – dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA

UPRAVNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se Goran Mihailović dužnosti predsednika Upravnog odbora Gerontološkog centra u Kragujevcu.

II

Imenuje se Svetislav Vitanović, dipl. ekonomista za predsednika Upravnog odbora Gerontološkog centra u Kragujevcu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9579/2006

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Dragojlo B. Obradović, Poljoprivredni fakultet, Zemun;

2. za članove:

1) prof. dr Miroslav Spasojević, Agronomski fakultet, Čačak;

2) dr Dragana Đorđević, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd;

3) Tomislav Veljković, Subotica;

4) dr Aurelija Spirić, naučni savetnik u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa;

5) dr Snežana Saičić, viši naučni saradnik u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa;

6) dr Vesna Matekalo-Sverak, naučni saradnik u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa;

7) dr Aleksandra Stjepanović, naučni saradnik u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9614/2006-1

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO U ČAČKU

I

U Upravni odbor Instituta za voćarstvo u Čačku imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Vladeta Stevović, Agronomski fakultet, Čačak;

2. za članove:

1) prof. dr Todor Vulić, Poljoprivredni fakultet, Zemun;

2) dr Milomirka Madić, Agronomski fakultet, Čačak;

3) dr Milisav Mitrović, Institut za voćarstvo, Čačak;

4) dr Rade Miletić, viši naučni saradnik u Institutu za voćarstvo;

5) dr Đurđina Ružić, viši naučni saradnik u Institutu za voćarstvo;

6) dr Svetlana Paunović, viši naučni saradnik u Institutu za voćarstvo;

7) dr Milan Rakićević, naučni saradnik u Institutu za voćarstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9614/2006-3

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Goran Delibašić, Poljoprivredni fakultet, Zemun;

2. za članove:

1) prof.dr Dragiša Milošev, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad;

2) prof. dr Svetomir Stamenković, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Prištini (Lešak);

3) dr Veselin Radonjić, direktor Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, Beograd;

4) dr Pantelija Perić, viši naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine;

5) dr Marina Vukša, naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine;

6) dr Mirjana Marković, naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine;

7) dr Dejan Marčić, naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9614/2006-5

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Slaviša Perić dužnosti člana Upravnog odbora Arheološkog instituta u Beogradu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Imenuje se dr Petar Popović, naučni savetnik u Arheološkom institutu, za člana Upravnog odbora Arheološkog instituta u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9614/2006-6

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

Razrešava se Dušan Abramović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu.

II

Imenuje se dr Đorđe Lalošević, Viša medicinska škola, Beograd, za člana Upravnog odbora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu, iz reda članova Upravnog odbora koje određuje Vlada.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9614/2006-7

U Beogradu, 2. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar