Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o službi u aktivnoj rezervi

Na osnovu člana 55. stav 1. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10), člana 5. stav 6. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon i 10/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B Uo izmeni i dopuni Uredbe o službi u aktivnoj rezervi

Član 1.

U Uredbi o službi u aktivnoj rezervi („Službeni glasnik RS”, broj 47/11), u članu 2. posle tačke 6) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 7), koja glasi:

„7) da je odslužio vojni rok sa oružjem.”

Član 2.

Član 12. menja se i glasi:

„Član 12.

Pripadniku aktivne rezerve za vreme trajanja ugovora o službi u aktivnoj rezervi ne pripada mesečna novčana naknada za vreme redovnog godišnjeg obučavanja, za vreme izvršenja pripreme za misije i zadatke i za vreme angažovanja na izvršenju misija i zadataka u aktivnoj rezervi.

Pripadniku aktivne rezerve za vreme redovnog godišnjeg obučavanja pripada naknada, u skladu s propisom kojim se uređuju iznos i način isplate naknada za vršenje vojne obaveze.

Pripadniku aktivne rezerve za vreme angažovanja na izvršenju pripreme za misije i zadatke i za vreme angažovanja na izvršenju misija i zadataka u aktivnoj rezervi, dok vrši dužnost u jedinici, pripada plata prema propisu kojim se uređuju plate profesionalnih pripadnika Vojske Srbije utvrđene za oficira i podoficira istog čina i položaja, a za vojnika – istog čina i dužnosti.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11049/2015

U Beogradu, 21. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar