Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69g Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 48/94 – dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra u Kragujevcu:

1. Jelena Pantović, predsednik;

2. Milan Novović, član.

II

U Nadzorni odbor Gerontološkog centra u Kragujevcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Dragana Nikolić, pravnik, Gradska uprava za imovinsko-pravne poslove, Kragujevac;

2. za člana:

– Nataša Cvetić, ekonomski tehničar, Kragujevac.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10575/2006

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu:

1. Jovan Veličković, predsednik;

2. Vesna Petrović, član;

3. Ivan Božović, član;

4. Milan Milošević, član;

5. Branka Boričić, član;

6. Dobrivoje Prodanović, član;

7. Biljana Petrović, član;

8. Milan Milutinović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10570/2006

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu:

1. Dragoslav Milošević, predsednik;

2. Miodrag Milošević, član;

3. Snežana Nikolovski, član;

4. Milojko Obradović, član;

5. Milan Blanuša, član;

6. Zoran Bulatović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10570/2006-1

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Ivan Božović, profesor fizičkog vaspitanja, OŠ „Milutin i Draginja Todorović” u Kragujevcu;

2. za članove:

– iz reda osnivača:

1) Jovan Veličković, dipl. ekonomista, zaposlen u Preduzeću „Autosaobraćaj” u Kragujevcu;

2) Zvezdana Rvović, profesor hemije, OŠ „Toza Dragović” u Kragujevcu;

3) Radoslav Rihter, zaposlen u MUP Srbije-SUP Kragujevac;

– iz reda roditelja:

1) Đorđo Gojić, profesor iz Rekovca, zaposlen u Drugoj tehničkoj školi u Kragujevcu;

2) Branka Boričić, dipl. pravnik, zaposlena u Muzičkoj školi „Dr Milija Milojević” u Kragujevcu;

– iz reda zaposlenih:

1) Emilija Radovanović, vaspitač;

2) Biljana Petrović, vaspitač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10570/2006-2

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU

I

U Nadzoni odbor Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Valentina Jovanović, dipl. ekonomista, zaposlena u Kliničkom centru Kragujevac;

2. za članove:

– iz reda osnivača:

1) Dušan Veljić, ekonomista, zaposlen u Agenciji za turizam i saobraćaj u Kragujevcu;

2) Jelena Ćuković, student Više poslovno-tehničke škole u Užicu;

– iz reda roditelja:

1) Milan Mojsilović, ekonomista iz Kragujevca;

2) Aleksandar Krstić, profesor, zaposlen u Domu učenika poljoprivredne škole u Svilajncu;

– iz reda zaposlenih:

Zoran Bulatović, vaspitač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10570/2006-3

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, broj 55/04), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka)

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešava se Dragiša Okolišanov dužnosti direktora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10734/2006

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Imenuje se Dragiša Okolišanov za direktora Agencije za privredne registre, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10734/2006-1

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06 i 106/06), člana 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U ZAVISNIM PREDUZEĆIMA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR-GRUPA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u zavisnim preduzećima Rudarsko-topioničarskog basena Bor-Grupa („Službeni glasnik RS”, br. 7/02, 9/03, 19/03, 91/03, 130/03, 20/04, 35/04, 101/04, 113/04, 35/05, 110/05, 45/06, 64/06, 66/06, 77/06-ispravka i 78/06).

 

II

U zavisnom preduzeću Jugotehna Beograd razrešavaju se dužnosti članovi Odbora:

1. Đorđe Omčikus;

2.Filip Đurović.

III

U Odbor zavisnog preduzeća Jugotehna Beograd imenuju se za članove:

1. Nebojša Katić, dipl. ekonomista, Jugotehna Beograd;

2. Branka Tomašević, dipl. ekonomista, Jugotehna Beograd.

IV

Lica iz tačke II razrešavaju se dužnosti, a lica iz tač. III preuzimaju dužnost 1. januara 2007. godine.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VI

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10189/2006-1

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 3. i člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE

I

Imenuje se dr Milorad Todorović, specijalista pedijatrije, za vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10834/2006

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 3. i člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE

I

U Upravni odbor Zdravstvenog centra Gnjilane imenuju se:

1. za predsednika:

– Radovan Decić, dipl. ekonomista, Kosovsko-pomoravski upravni okrug;

2. za članove:

1) Miloš Petrović, komercijalista, Uprava prihoda Gnjilane;

2) Živorad Tomić, profesor geografije, Školska uprava za Kosovsko-pomoravski upravni okrug, Ranilig, Kosovska Kamenica;

3) Nenad Marković, pravnik, Civilna zaštita opštine Novo Brdo;

4) dr Violeta Trajković, Zdravstveni centar Gnjilane;

5) Radovan Arsenijević, medicinski tehničar, Zdravstveni centar Gnjilane;

6) dr Đorđe Andrejević, specijalista stomatološke protetike, Zdravstveni centar Gnjilane.

II

U Nadzorni odbor Zdravstvenog centra Gnjilane imenuju se:

1. za predsednika:

– Sreten Ivanović, dipl. pravnik, Opštinska uprava SO Novo Brdo;

2. za članove:

1) Mladen Mitrović, trgovac, Opštinska kancelarija za zajednice Gnjilane;

2) Dragan Paunović, veterinar, Veterinarska služba Gnjilane;

3) dr Zoran Šarac, specijalista hirurgije, Zdravstveni centar Gnjilane;

4) Trajan Paunović, medicinski tehničar, Zdravstveni centar Gnjilane.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10834/2006-1

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Kosta Šarčević dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, zbog postavljenja na položaj zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10849/2006

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka), člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04) i člana 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA

DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Kosta Šarčević na položaj zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10849/2006-1

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka), člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04) i člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Aleksandar Milijanović na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na pet godina – Sektor za poslove saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10849/2006-2

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Postavlja se Ljubisav Todorović za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10882/2006

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Razrešava se dr Zoran Jeftić dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za ljudske resurse.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10882/2006-1

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar