187. sednica Vlade Republike Srbije, 1. mart 2007. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Marija Šijan-Mitrović dužnosti pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za harmonizaciju propisa sa pravom Evropske unije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1231/2007

U Beogradu, 1. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar