Uredba o utvrđivanju pojedinih statističkih istraživanja

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o statističkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 83/92, 53/93–dr. zakon, 67/93–dr. zakon, 48/94–dr. zakon i 101/05–dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05–ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU POJEDINIH STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se pojedina statistička istraživanja koja će se pripremiti odnosno izvršiti u roku od tri meseca od dana početka primene ove uredbe.

Član 2.

Statistička istraživanja koja se utvrđuju ovom uredbom prikazana su u Pregledu statističkih istraživanja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. aprila 2007. godine.

05 Broj: 050-9980/2006-6

U Beogradu, 8. marta 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIKVojislav Koštunica, s.r.

4100307.024.doc/1

PREGLED STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA

Re- dnibroj Naziv istraživanja, vrsta i šifra istraživanja 1/ Sadržina istraživanja Ko je dužan datipodatke i u kom roku Obaveze Republičkog zavoda za statistiku Podaci se utvrđujuza Rok za prve rezul- tate obrade opšt- ine i okruge repub-iku i pokra-jinu 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Obračun agregata privatnog sektora poljoprivrede i nepoljoprivrednih delatnosti (DP i DZ). R 002010 Vrednost proizvodnje, međufazna potrošnja, ras-podela dohotka, broj vlasnika i zaposlenih. Poreska uprava – filijale po opštinama; turistički savezi u opštinama. 01.06. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h

1/ Statistička istraživanja i kompleksni statistički obračuni obeležavaju se sa:

oznakom R u slučajevima kad se redovno sprovode, i

oznakom P u slučajevima kad se probno sprovode radi testiranja

instrumenata pre njihovog uvođenja u redovnu produkciju.

Šifra istraživanja formirana je tako da prva tri broja označavaju oblast statistike,

a sledeća tri broja redni broj istraživanja u okviru oblasti statistike.

2. Pariteti kupovne snage. P 002020 Izračunavanje pariteta kupovne snage za potrebe obračuna bruto domaćeg proizvoda za međunarodna poređenja za sektor domaćinstava na osnovu metodologije i dokumentacije OECD-a i EUROSTAT-a Izabrane prodavnice u trgovini na malo, preduzeća i radnje koje se bave uslugama. Jun. Metodologija, izbor uzorka, prikupljanje, kontrola i obrada podataka – h

1. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, proizvodnom metodom. R 002030 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, proizvodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.06-1.Kv.. 2. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, proizvodnom metodom. P 002040 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, proizvodnom metodom. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.06-1.Kv.. 3. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, rashodnom metodom. P 002050 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u stalnim cenama, rashodnom metodom, sa osnovnim elementima raspodele. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.06-1.Kv.. 4. Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda, u tekućim cenama, rashodnom metodom. P 002060 Kvartalni obračun bruto domaćeg proizvoda u tekućim cenama, rashodnom metodom, sa osnovnim elementima raspodele. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Metodologija i obračun agregata. – h 30.06-1.Kv..

STATISTIKA DRŽAVNIH FINANSIJA

1. Prihodi budžeta (BP-1). R 003010 Prihodi budžeta, po izvorima finansiranja. Ministarstvo finansija, Sekretarijat za finansije, skupštine opština. 30.06. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; priku-pljanje, kontrola i obrada podataka. h h 2. Raspored prihoda budžeta (BR-1). R 003020 Rashodi budžeta, po osnovnim namenama. Ministarstvo finansija, Sekretarijat za finansije, skupštine opština. 30.06. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; priku-pljanje, kontrola i obrada podataka. h h

1. Kvartalno strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća (SBS-03). P 004010 Finansijski rezultati: promet, vrednost proizvodnje, zalihe, investicije i zarade; broj zaposlenih. Preduzeća (nefinansijski sektor) i organizacije (država i finansijski sektor). 20.04. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstva; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.06. 2. Strukturno istraživanje o poslovanju preduzeća (SBS-01). P 004020 Finansijski rezultati: promet, vrednost proizvodnje, zalihe, investicije i zarade; broj zaposlenih lica; regionalni i indikatori po delatnostima. Preduzeća (nefina-nsijski sektor). 15.04.Narodna banka Srbije. 25.04.Poreska uprava 30.04. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 3. Kompleksno istraživanje o finansijskim institucijama (KGI-02). R 004030 Prihodi po izvorima, rashodi po nameni i broj zaposlenih. Banke i druge finansijske organizacije, berze, kao i društva za osiguranje. 25.04.Narodna banka Srbije. 25.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 4. Kompleksno istraživanje o državnim i neprofitnim institucijama (KGI-03). R 004040 Prihodi po izvorima, rashodi po nameni i broj zaposlenih. Pravna lica iz oblasti društvenih delatnosti, osim finansijskih institucija. 25.05.Narodna banka Srbije. 25.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h

5. Istraživanje o investicijama u osnovna sredstva (INV-01). R 004050 Isplate za investicije, po izvorima finansiranja i delatnosti investitora; ostvarene investicije, po karakteru izgradnje, tehničkoj strukturi, delatnosti investitora i nameni; ukupna predračunska vrednost investicija; aktivirane investicije, po tehničkoj strukturi; investicije u izgradnji i predviđena vrednost investicija za dovršenje investicija u izgradnji, po delatnosti investicija i nameni. Sva preduzeća i druge organizacije i zajednice-investitori. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h

1. Anketa o potrošnji u domaćinstvima (APD ). Prikupljanje podataka-petnestodnevno; obrada podataka-kvartalno. R 005010 Demografske karakteristike domaćinstva (nosilac domaćinstva, odnos članova domaćinstva prema li-cu na čije se ime vodi domaćinstvo, pol, navršenegodine starosti, bračni status, završena škola); ekonomske aktivnosti članova domaćinstva (zani-manje, broj članova u radnom odnosu, broj aktivnihčlanova, broj aktivnih poljoprivrednika, broj čla-nova sa ličnim primanjima, broj izdržavanih čla-nova); stanovanje (osnov korišćenja stana, vrsta stana, instalacije u stanu, vrsta goriva koje se tro- ši za zagrevanje stana); snabdevenost domaćinsta-va trajnim potrošnim dobrima; podaci o eleme- ntima gazdinstva; novčani izdaci za polutrajna do-bra; novčani izdaci za trajna dobra; primljeni po-kloni (pokloni u novcu i naturi); prodaja polu- trajnih i trajnih dobara. Anketira se oko 4 800 izabranih domaćinstava, odnosno oko 200 domaćinstava u petnaestodnevnoj periodici. Metodologija; izbor uzorka; štampanje dnevnika, obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. /2 – h 15.06. – 1.Kv Prihodi po izvorima i troškovi po artiklima, količine i vrednosti za oko 500 artikala i usluga lične potrošnje; podaci o naturalnoj potrošnji. Primanja i izdaci domaćinstava koja se bave poljoprivredom, lovom i ribolovom. 2/ U cilju poboljšanja ankete planira se proširenje uzorka.

1. DevInfo – baza podataka. R 005020 Baza podataka koja obezbeđuje metod za organizaciju, čuvanje, pregled i prezentaciju podataka sa ciljem praćenja društvenog razvoja. Baza podataka se koristi za praćenje realizacije Milenijumskih ciljeva razvoja, Strategije za smanjenje siromaštva i Nacionalnog plana akcije za decu u Republici Srbiji. Osim vrednosti samih indikatora, baza sadrži i informacije o vremenskom periodu, geografskim oblastima, jedinicama mere, subpopulacijama i izvorima podataka. Različiti administrativni izvori15.04. Razvoj DevInfo baze; prikupljanje, kontrola i ažuriranje podataka i praćenje realizacije pomenutih ciljeva. h h 30.04.

Razvojne aktivnosti

1. Statistika polova. 005050 Razvoj statistike polova u sektorima društvenih i ekonomskih statistika. Dokumentacija statističkih i drugih organa i registara. Prikupljanje, obrada i analiza statističkih podataka po polu. – x tekuće

1. Mesečno istraživanje o cenama na malo industrijskih prehrambenih proizvoda (C-12). R 006010 Cene u trgovini na malo za industrijsko prehrambene proizvode. Izabrane prodavnice u trgovini na malo. 15. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/3 h 31. u mes. 2. Mesečno istraživanje o cenama na malo industrijskih neprehrambenih proizvoda (C-13). R 006020 Cene u trgovini na malo za industrijsko neprehrambene proizvode. Izabrane prodavnice u trgovini na malo. 12. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/3 h 31. u mes. 3. Petnaestodnevno istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11a). R 006030 Najniže, najviše i najčešće cene u trgovini na malo i na pijaci za poljoprivredne proizvode. Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci. 07. u mesecu. 21. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/3 h 12. u mes.26. u mes.

4. Mesečno istraživanje o cenama na malo poljoprivrednih proizvoda (C-11). R 006040 Najčešće cene poljoprivrednih proizvoda u trgovini na malo i na pijaci. Izabrane prodavnice u trgovini na malo i privatni prodavci na pijaci. 21. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/3 h 31. u mes. 5. Mesečno istraživanje o cenama na malo usluga (C-14). R 006050 Cene na malo zanatskih, komunalnih, saobra-ćajnih i drugih usluga. Izabrana preduzeća i radnje u oblasti usluga. 17. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontro-la i obrada podataka. h/3 h 31. u mes. 6. Mesečno istraživanje o cenama industrijskih proizvoda u trgovini na veliko (C-21). R 006060 Prodajne cene u trgovini na veliko; mesečni i kumulativni indeksi cena u trgovini na veliko Izabrana preduzeća iz oblasti trgovine na veliko. 24. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15. u mes. 7. Mesečno istraživanje o cenama ugostiteljskih usluga (C-31). R 006070 Cene usluga u ugostiteljstvu; mesečni i kumulativni indeksi cena ugostiteljskih usluga Izabrani ugostiteljski objekti. 22. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h/3 h 04. u mes. 8. Mesečno istraživanje o cenama proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (C-41). R 006080 Mesečni i kumulativni indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda izračunatih na bazi prikupljenih proizvođačih cena Izabrana preduzeća iz oblasti V-D NACE klasifikacije delatnosti. 18. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka – h 05. u mes. 9. Indeksi proizvođačkih cena za izvoz (C-41I, C-41IP). P 006090 Mesečni i kumulativni indeksi izvoznih cena proizvođača industrijskih proizvoda izračunatih na bazi prikupljenih proizvođačih cena. Izabrana preduzeća iz oblasti V-D NACE klasifikacije delatnosti 18. u mesecu. Izrada i testiranje instrumenata za obračun izvoznih cena; metodologija i izbor uzorka. – x 3/ Za gradove i opštine u kojima se snimaju cene.

10. Indeksi proizvođačkih cena usluga – kvartalno. P 006100 Mesečni i kumulativni indeksi cena usluga na bazi prikupljenih cena cena usluga. Izabrani preduzeća koja se bave pružanjem proizvodnih usluga – 15 dana po isteku kvartala. Izrada i testiranje instrumenata za obračun izvoznih cena; metodologija i izbor uzorka. – x

Kompleksni statistički obračuni

1. Mesečno istraživanje o cenama proizvođača poljoprivrednih proizvoda. R 006110 Prosečne mesečne i kumulativne cene za poljoprivredne proizvode, po sektorima svojine; individualni, podgrupni, grupni i ukupni indeksi (mesečni i kumulativni) za sektore svojine i indeksi ukupno za važnije grupe i podgrupe proizvoda. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 10. u mes. 2. Mesečni obračun indeksa cena na malo. R 006120 Indeksi mesečnih i kumulativnih cena na malo (ukupno i po grupama proizvoda i usluga) na bazi snimljenih cena na malo, u istraživanjima od C-11 do C-14. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 31. u mes 3. Mesečni obračun indeksa troškova života. R 006130 Indeksi troškova života, po grupama i nameni potrošnje (ishrana, duvan i piće, odeća i obuća, stanovanje, higijena i zdravlje, kultura i razonoda, saobraćaj i PTT na bazi snimljenih cena na malo, u istraživanjima od C-11 do C-14. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 31. u mes. 4. Indeks potrošačkih cena. R 006140 Indeksi potrošačkih cena po COICOP klasifikaciji, na bazi snimljenih cena na malo, u istraživanjima od C-11 do C-14 i C-31. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obrada podataka. – h 15. u mes.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje industrije (IND-1). R 007010 Ostvarena proizvodnja (mesečna i od početka godi-ne), zalihe i prodaja proizvoda; broj radnika – stanje poslednjeg dana u mesecu u industriji (po grupama delatnosti) i u neindustrijskim delatnostima; ocena postojećeg stanja i očekivanja privrednika (plasman proizvoda, nove narudžbine, nabavka sirovina, nabavka energije i goriva, ekonomska politika). Preduzeća iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom, gasom i vodom, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora, ukoliko te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora. 08. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 28. u mes. 2. Mesečno istraživanje industrije (IND-1 na bazi uzorka). R 007020 Prihod od prodaje sopstvenih proizvoda i usluga; broj zaposlenih; očekivanja privrednika (plasman proizvoda, nove narudžbine, nabavka sirovina, nabavka energije i goriva, ekonomska politika). Mala preduzeća koja nisu obuhvaćena Mesečnim istraživanjem o industriji iz sektora Prerađivačka industrija. 08. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 28. u mes. 3. Kvartalno istraživanje o prometu i novim narudžbinama u industriji. P 007030 Ukupan promet, promet na domaćem tržištu, promet na stranom tržištu.Ukupne nove narudžbine, nove narudžbine od domaćih naručilaca i nove narudžbine od inostranih naručilaca. Preduzeća iz sektora: Vađenje ruda i kamena i Prerađivačka industrija; kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora, ukoliko te jedinice obavljaju delatnost navedenih sektora. 15. 04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. 06.

4. Bilans proizvodnje i potrošnje uglja – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom uglja i proizvoda od uglja (IND-4.8). R 007100 Proizvodnja uglja , sušenog lignita i briketa od uglja. Zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja za proizvodnju briketa, sopstvena potrošnja, zalihe na kraju godine. Prodaja uglja, briketa i sušenog lignita u zemlji; prodaja trgovini i prodaja po vrsti potrošača. Preduzeća iz oblasti “Vađenje kamenog i mrkog uglja i lignita; vađenje treseta“ 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 5. Bilans proizvodnje i potrošnje uglja – obrazac za preduzeća koja se bave trgovinom uglja i proizvoda od uglja (IND-4.9). R 007110 Zalihe uglja i proizvoda od uglja na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, prodaja u zemlji, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici i zalihe na kraju godine. Prodaja uglja i proizvoda od uglja u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Preduzeća koja se bave prometom uglja i proizvoda od uglja. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 6. Bilans proizvodnje i potrošnje nafte i derivata nafte – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom nafte i derivata od nafte (IND-4.10). P 007120 Proizvodnja nafte i derivata nafte. Zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, potrošnja za proizvodnju derivata, sopstvena potrošnja, zalihe na kraju godine. Prodaja nafte i derivata nafte u zemlji; prodaja trgovini i prodaja po vrsti potrošača. Preduzeća iz oblasti “Vađenje sirove nafte i prirodnog gasa“ i “Proizvodnja derivata nafte“ 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 7. Bilans proizvodnje i potrošnje nafte i derivata nafte – obrazac za preduzeća koja se bave trgovinom nafte i derivata od nafte (IND-4.11). P 007130 Zalihe nafte i derivata nafte na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, prodaja u zemlji, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici i zalihe na kraju godine. Prodaja nafte i derivata nafte u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Preduzeća koja se bave prometom nafte i derivata od nafte. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h 8. Bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gasa – obrazac za preduzeća koja se bave proizvodnjom prirodnog gasa (IND-4.12). P 007140 Proizvodnja prirodnog gasa. Zalihe na početku godine, ukupna proizvodnja, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, izvoz, sopstvena potrošnja, zalihe na kraju godine. Prodaja prirodnog gasa u zemlji; prodaja trgovini i prodaja po vrsti potrošača. Preduzeća iz oblasti “Vađenje sirove nafte i prirodnog gasa“ 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h

9. Bilans proizvodnje i potrošnje prirodnog gas- obrazac za preduzeća koja se bave trgovinom prirodnog gasa (IND-4.13). P 007150 Zalihe prirodnog gasa na početku godine, nabavka od drugih u zemlji, uvoz, prodaja u zemlji, izvoz, sopstvena potrošnja, gubici i zalihe na kraju godine. Prodaja prirodnog gasa u zemlji, prodaja trgovini i prodaja krajnjim potrošačima po vrstama potrošača. Preduzeća koja se bave prometom prirodnog gasa.15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka. – h

Kompleksni statistički obračuni

1. Obračun indeksa produktivnosti rada u industriji. R 007160 Indeksi produktivnosti rada u industriji. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h 30. u mes.

Razvojne aktivnosti

1. Ponderacioni sistem za obračun indeksa industrijske proizvodnje. 007220 Definisanje ponderacionog sistema i obračun pondera za oblasti, sektore i glavne industrijske grupacije, prema ekonomskoj nameni. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija, obrada i objavljivanje podataka. – h tekuće

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o realizaciji proizvodnje preduzeća u poljoprivredi (PO-TRG-33). R 008010 Prodaja poljoprivrednih proizvoda, u količini i vrednosti, po proizvodima i grupama proizvoda sopstvene proizvodnje. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede i zemljoradničke zadruge. 27. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 27. u mes. 2. Mesečno istraživanje o klanju stoke u klanicama. P 008020 Broj zaklanih grla, po vrstama i kategorijama, težina žive i zaklane stoke i randman. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 15. u mesecu. Metodologija, štampanje obrazaca i uputstava, prikup-ljanje, kontrola i obrada podataka. – x 31. u mes.

3. Kvartalno istraživanje o stoci zaklanoj u klanicama (PO-52). R 008030 Broj zaklanih grla, po vrstama i kategorijama, težina žive i zaklane stoke i randman. Klanice. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.05. 4. Kvartalno istraživanje poljoprivrednih preduzeća o organizovanom tovu stoke (PO-54). R 008040 Broj i promet svinja, po kategorijama i nameni gajenja. Broj stoke stavljene u tov i isporuka tovljenih grla sa vlastite ekonomije i iz kooperacije. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede i zemljoradničke zadruge. 05.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 09.05. 5. Istraživanje o površinama i zasadima na kraju prolećne setve- stanje 25. maja /4 (PO-22a i PO-22b). R 008080 Kategorije korišćenja zemljišta. Zasejane površine. Stabla voća i čokoti vinove loze. Očekivani prinosi pšenice i ranog voća. Zakup zemljišta i potrošnja i zalihe mineralnih đubriva u preduzećima i zemljoradničkim zadrugama. Površine zasejane u proizvodnoj saradnji sa zemljoradnicima. Snabdevanje zemljoradnika reprodukcionim materijalom i mineralnim đubrivima. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, i statistički procenitelji. 25.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 6. Istraživanje o proizvodnji povrća i cveća u zaštićenom prostoru (PO-23). R 008090 Površine, obim proizvodnje povrća i cveća u zaštićenom prostoru i utrošak energije. Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. 25.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 7. Anketa o poljoprivrednim gazdinstvima-stanje 01. decembra. P 008140 Broj stoke, po vrstama i kategorijama. Bilans goveda, svinja, ovaca i živine. Broj konja, bivola, koza i košnica pčela. Proizvodnja mleka, vune, jaja i meda. Proizvodnja ratarskih kultura, voća i grožđa; troškovi poljoprivredne proizvodnje; zasejane površine u jesenjoj setvi. Privatna poljoprivredna gazdinstva (anketari). Novi uzorak; metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – x 8. Istraživanje o veterinarskoj službi (VET-1). R 008160 Veterinarsko osoblje, veterinarski objekti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede . Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.05. /4 Zavisno od vremenskih prilika.

9. Istraživanje o poljoprivrednim preduzećima i zemljoradničkim zadrugama (PO-71). R 008170 Zaposleni, kapaciteti objekata i uređaja, poljoprivredne mašine, bilansi pšenice i kukuruza, utrošak sredstava za zaštitu bilja; utrošak goriva, maziva i električne energije; proizvodna saradnja sa zemljoradnicima (kooperacija). Preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.04.

1. Indeksi fizičkog obima poljoprivredne proizvodnje . R 008180 Indeksi, po proizvodima i grupama proizvoda, ukupno i po sektorima. Dokumentacija statističkih organa. 20.05. Metodologija i obračun indeksa. – h 20.05. 2. Obračun stočne proizvodnje. R 008190 Prirast stoke, proizvodnja mesa, mleka, jaja, vune i meda. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija i obračun stočne proizvodnje. – h

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata (ŠUM-22). R 009010 Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata i bruto posečena masa u državnim šumama. Preduzeća iz oblasti šumarstva i jedinice drugih preduzeća koje se bave proizvodnjom šumskih sortimenata. 12. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 29. u mes. 2. Istraživanje o podizanju i gajenju šuma, plantažama i intenzivnim zasadima (ŠUM-41 i 42). R 009020 Veštačko pošumljavanje, po vrstama drveća, nači-nu pošumljavanja i vrsti površina; utrošeni sad-ni i setveni materijal; nega i melioracija u državnim i privatnim šumama. Podizanje i nega plantaža topola i četinara, štete u plantažama i intenzivnim zasadima, po vrstama drveća i uzrocima šteta. Posečena drvna masa i proizvedeni šumski sortimenti i površina plantaža na kojoj je izvršena čista seča u državnim i privatnim šumama. Preduzeća iz oblasti šumarstva i jedinice drugih preduzeća koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.04. 3. Istraživanje o iskorišćavanju državnih (ŠUM-21) i privatnih šuma (ŠUM-23). R 009030 Seča drveta, po izvršiocima; posečena drvna masa, po tipovima šuma i vrstama drveća; redovne i vanredne seče, seča izvan šuma, šume opterećene pašom i sporedni šumski proizvodi. Preduzeća iz oblasti šumarstva i jedinice drugih preduzeća koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.04. 4. Istraživanje o građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji (ŠUM-61). R 009050 Šumske zgrade, po nameni; saobraćajnice u državnim šumama; prevozna sredstva: kamioni, traktori, žičare i druge mašine i priključni uređaji za iskorišćavanje šuma; potrošnja i zalihe goriva; potrošnja maziva i električne energije. Preduzeća iz oblasti šumarstva i jedinice drugih preduzeća koje se bave poslovima iz oblasti šumarstva. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 10.05.

STATISTIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Statistička istraživanja

1. Istraživanje o korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja (VOD-1). R 011010 Iskorišćenje i upotreba voda prema izvorima snabdevanja i načinu upotrebe, ispuštanje i prečišćavanje otpadnih voda, kvalitet voda, ekonomski pokazatelji i dr. Preduzeća iz sektora: Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabde-vanje električnom energijom, gasom i vodom, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora ukoliko obavljaju delatnost navedenih sektora. 30.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 2. Istraživanje o javnom vodovodu (VOD-2V). R 011020 Zahvatanje vode prema izvorištima, kvalitet voda, snabdevanje domaćinstava, industrije i drugih preduzeća i ustanova, vodovodna mreža, uređaji i dr. Preduzeća čija je osnovna delatnost prečišćavanje i distribucija vode, kao i jedinice preduzeća iz drugih sektora ukoliko obavljaju navedenu delatnost. 20.04. Metodologija/5; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h

3. Istraživanje o javnoj kanalizaciji (VOD-2K). R 011030 Kvalitet, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda; kanalizaciona mreža i uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, ekonomski podaci i dr. Preduzeća čija je osnovna delatnost uklanjanje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda; održavanje kanalizacione mreže, kao i jedinice predu-zeća iz drugih sektora ukoliko obavljaju navedenu delatnost. 20.04. Metodologija /5; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 4. Istraživanje o sistemima za navodnjavanje (VOD-4). R 011040 Količine zahvaćene vode prema izvorištima, objekti i uređaji za navodnjavanje, način navodnjavanja, navodnjavane površine i dr. Preduzeća iz oblasti vodoprivrede i poljoprivrede, čija je delatnost iskorišćavanje voda za poljoprivredu. 20.04. Metodologija /5; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.06. 5. Istraživanje o komunalnom otpadu (OT-KOM-3). R 011050 Podaci o vrstama i količinama otpada, postupanje sa otpadom, vrste i količine sekundarnih sirovina, način prikupljanja, oprema i mehanizacija na deponijama. Komunalna preduzeća i preduzeća čija je delatnost skupljanje, odlaganje, tretiranje otpada i sl. Dokumentacija organa lokalne samouprave. 20.04. Izrada metodologije /6 kontrola i obrada podataka. x x 30.06.

GRAĐEVINSKA I STAMBENA STATISTIKA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o građevinskim dozvolama(GRAĐ-10). R 012010 Broj dozvole, lokacija, vrsta, veličina i vrednost građevina koje će se graditi, vrsta investitora, vrsta radova, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova, površina poslovnih prostorija i dr. Nadležni organ opštine-grada, Grad Beograd, autonomna pokrajina i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva. 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. (45 dana po isteku meseca) /5 Revizija metodologije. /6 Podatke prikuplja Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine – Agencija za zaštitu životne sredine.

2. Mesečno istraživanje o upotrebnim dozvolama (GRAĐ-10a). R 012020 Broj građevinske dozvole, lokacija, vrsta i veličina građevina za koje se izdaje upotrebna dozvola, vrsta investitora, vrsta radova, opremljenost zgrade instalacijama, broj i površina stanova, površina poslovnih prostorija i dr. Nadležni organ opštine-grada, Grad Beograd, autonomna pokrajina i ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. (45 dana po isteku meseca) 3. Kvartalno istraživanje o građevinarstvu (GRAĐ-31). R 012030 Vrednost izvedenih radova ukupno i po vrstama gradnje, vrednost novih i otkazanih ugovorenih radova, broj radnika, odrađeni časovi rada, podaci o završenim i nezavršenim stanovima i površinama. Preduzeća iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih preduzeća koje izvode građevinske radove. 20.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.05. 4. Istraživanje o građevin-skim radovima u inostranstvu (GRAĐ-33). R 012050 Vrednost ugovorenih radova. Vrednost izvedenih radova, po vrstama gradnje. Vrednost utrošenog domaćeg materijala i opreme. Broj radnika i odrađeni časovi rada radnika. Svi podaci prikupljaju se po zemljama u kojima se izvode radovi. Preduzeća iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih preduzeća koje izvode građevinske radove u inostranstvu. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.06. 5. Istraživanje o potrošnji građevinskog i pogonskog materijala (GRAĐ-13). R 012080 Vrednost i količina utrošenog građevinskog i pogonskog materijala, količine zaliha, po vrstama materijala. Preduzeća iz oblasti građevinarstva i jedinice drugih preduzeća koje izvode građevinske radove. 01.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.06. 6. Istraživanje o porušenim zgradama sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora (GRAĐ-71). R 012090 Lokacija zgrade, kvalitet zgrade, razlog rušenja, broj i površina stanova, po vrsti, opremljenost stanova instalacijama i pomoćnim prostorijama, spratnost i dr. Nadležni organ opštine i preduzeća koja raspolažu dokumentacijom o rušenju. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15.06.

STATISTIKA SAOBRAĆAJA I VEZA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o prometu u pristaništima (SR/M-21). R 013010 Promet robe u pristaništima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, po zastavama prevozioca, vrstama prevoznih sredstava i vrstama robe – tone i tonski kilometri. Promet robe, po vrstama i zemljama utovara i istovara, opasnim materijama i tipovima kontejnera. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti i kapetanije pristaništa. 10. u mesecu Metodologija; kontrola i obrada podataka. h h 28. u mes. 2. Mesečno istraživanje o tokovima robe u međunarodnom drumskom saobraćaju (SA/M-33). R 013020 Broj drumskih teretnih vozila u izvozu, uvozu i tranzitu, po zemljama registracije vozila, zemljama utovara i istovara robe. Tokovi vozila i robe na međunarodnim drumskim pravcima, po količini robe, voznim i tonskim kilometrima. Promet vozila po graničnim zemljama i graničnim carinarnicama. Ministarstvo finansija-Uprava carina. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 25. u mes. 3. Ulaz – izlaz drumskih motornih vozila u Republiku Srbiju i iz Republike Srbije (SA/M-31). R 013030 Broj putničkih vozila u graničnom prometu po vrsti vozila i zemlji registracije; broj putnika. Ministarstvo finansija-Uprava carina. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 25. u mes. 4. Kvartalno istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/T-11). R 013040 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri.Prihodi, vozni kilometri putničkih i teretnih kola, potrošnja energije i zaposleni. Železničko transportno preduzeće Beograd. 05.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.05. 5. Kvartalno istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/T-11). R 013050 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom redovnom i vanrednom saobraćaju – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz tereta u unutrašnjem i međunarodnom redovnom i vanrednom saobraćaju – tone i tonski kilometri. Prihodi, pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 05.05.. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.05..

6. Kvartalno istraživanje o prometu na aerodromima (SV/T-21). R 013060 Promet domaćih i stranih vazduhoplova. Promet putnika, tereta i pošte u unutrašnjem i međunarodnom redovnom i vanrednom saobraćaju koji obavljaju domaći i strani prevozioci. Preduzeća koja pružaju aerodromske usluge. 05.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.05. 7. Kvartalno istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/T-11). R 013070 Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri Prevoz tereta u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – tone i tonski kilometri.Prihodi, pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća registro-vana u ovoj delatnosti. 05.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.05. 8. Kvartalno istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/T-11). R 013080 Prevoz putnika, po vrstama prevoznih sredstava.Prihodi, pređeni kilometri, potrošnja energije i zaposleni. Javna i privatna preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 05.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.05. 9. Kvartalno istraživanje o naftovodima (S-NF/T-11). R 013090 Količina transportovane nafte u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri.Prihodi, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća ili delovi preduzeća registrovanih u ovoj delatnosti. 05.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.05. 10. Kvartalno istraživanje o gasovodima (S-GS/T-11). R 013100 Količina transportovanog gasa u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju u – m3 i m3 kilometrima Prihodi, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća i delovi preduzeća registrovanih u ovoj delatnosti. 05.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.05.. 11. Kvartalno istraživanje o pretovaru u lukama, pristaništima i ostalim teretnim stanicama (PR/T-11). R 013110 Pretovarene i izmanipulisane tone robe, prema vrsti operacije. Promet robe u skladištima po vrsti skladišta. Prihodi, potrošnja energije i zaposleni. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 05.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.05.

12. Kvartalno istraživanje o PTT prometu – poštanske aktivnosti (PTT/T-11). R 013120 Poštanske usluge i telegramske usluge u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Novčano poslovanje.Prihodi i zaposleni. Preduzeća registrovana za obavljanje poštanskog saobraćaja. 05.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.05. 13. Kvartalno istraživanje o prometu u telekomunikacijama (T-11a). R 013130 Telekomunikacione usluge u domaćem i međuna-rodnom saobraćaju.Prihodi i zaposleni. Preduzeća registrovana za obavljanje telekomunikacionog saobraćaja. 05.05. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 28.05. 14. Istraživanje o železničkom saobraćaju (SŽ/G-11). R 013140 Dužina pruga. Prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetu. Iskorišćenost prevoznih sredstava. Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom prevozu – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz putnika, po rastojanjima. Prevoz putnika u međunarodnom prevozu, po zemljama. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom prevozu u tonama, tonskim kilometrima i po broju pošiljaka i vrstama robe. Prevoz robe, po rastojanjima. Prevoz robe u međunarodnom saobraćaju, po zemljama i vrstama robe. Prevoz kontejnera, po veličini kontenera u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz prevoznih sredstava u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Javno preduzeće Železnice Srbije. 20.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 15. Istraživanje o prometu robe i putnika u železničkom stanicama (SŽ/G-12). R 013150 Otputovali putnici, utovar i istovar robe, po vrstama pošiljaka. Otputovali putnici, utovar i istovar robe, po vrsti robe, na železničkim stanicama u odabranim gradovima. Javno preduzeće Železnice Srbije. 20.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 10.05.

16. Istraživanje o prevozu na unutrašnjim plovnim putevima (SR/G-11). R 013160 Prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetu. Iskorišćenje prevoznih sredstava. Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz prevoznih sredstava u unutrašnjem i međunarodnom saobraćajuBroj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.05. 17. Istraživanje o floti na unutrašnjim plovnim putevima (SR/G-12). R 013170 Registrovana flota u saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima. Jugoregistar – jugo-slovenski registar brodova. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 18. Istraživanje o vazdušnom saobraćaju (SV/G-11). R 013180 Broj aviona, po vrstama, i kapaciteti. Iskorišćenost aviona. Prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – broj putnika i putnički kilometri. Prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju – tone i tonski kilometri. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi.Tokovi putnika i tereta na domaćim i međunarodnim relacijama. Promet domaćih aviona na stranim aerodromima. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.04. 19. Istraživanje o privrednoj avijaciji (SV/G-12). R 013190 Broj vazduhoplova. Rad aviona na poljoprivrednim i drugim površinama. Prihodi. Utrošak goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti i jedinice preduzeća drugih delatnosti koje se bave uslugama privredne avijacije. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.04. 20. Istraživanje o aerodromskim uslugama (SV/G-21). R 013200 Saobraćajni kapaciteti na aerodromima. Promet domaćih i stranih aviona na aerodromima. Promet putnika i tereta u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, po zemljama i zastavama prevozioca. Prihodi i devizno poslovanje. Utrošak električne energije, goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrova-na u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 25.04. 21. Istraživanje o drumskom saobraćaju (SA/G-11). R 013210 Prevozna sredstva, po vrstama i kapacitetima i intervalima kapaciteta. Iskorišćenost prevoznih sredstava. Prevoz putnika i putnički kilometri, po rastojanjima. Prevoz robe i tonski kilometri, po vrsti robe. Prevoz robe i tonski kilometri, po rastojanjima. Prevoz opasne robe po vrsti opasne robe, tone i tonski kilometri. Prihodi i devizno poslovanje. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Prevoz kontejnera, po veličini kontejnera, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz robe kontejnerima u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.05. 22. Istraživanje o putevima i mostovima (SA/G- 41). R 013220 Dužina putne mreže, po vrsti kolovoza i privrednom značaju. Broj i dužina mostova. JP „Putevi Srbije” Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.04. 23. Istraživanje o gradskom saobraćaju (SG/G-11). R 013230 Dužina linija po vrsti prevoznih sredstava. Prevozna sredstva, po vrstama, i kapaciteti. Iskorišćenost prevoznih sredstava. Prihodi, po vrstama prevoznih sredstava. Nabavka i utrošak goriva i maziva. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.05. 24. Istraživanje o naftovodima (S-NF/G-11). R 013240 Dužina i kapacitet naftovoda. Iskorišćenost kapaciteta. Količina transportovane nafte, po relacijama. Prihodi. Utrošak električne energije. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća i delovi preduzeća registrovani u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.04. 25. Istraživanje o gasovodima (S-GS/G-11). R 013250 Dužina i kapacitet gasovoda. Iskorišćenost kapaciteta. Količina transportovanog gasa, po relacijama. Prihodi. Utrošak električne energije. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća i delovi preduzeća registrovanih u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.04. 26. Istraživanje o pretovaru i ostalim uslugama u lukama, pristaništima i ostalim teretnim stanicama (PR/G-11). R 013260 Broj i kapacitet pretovarnih sredstava. Inventarsko stanje skladišta, fronta pretovara, saobraćajnih i ostalih sredstava. Iskorišćenost sredstava. Pretovar prema vrsti tereta, pakovanja i vrsti manipulacije. Pretovar kontejnera i prevoznih sredstava po vrsti manipulacije. Nabavka i utrošak pogonskog goriva i maziva. Prihodi i devizno poslovanje. Broj zaposlenih, po strukturi. Preduzeća registrovana u ovoj delatnosti. 10.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 10.05. 27. Istraživanje o PTT sredstvima, mreži i uslugama – poštanske aktivnosti (PTT/G-11). R 013270 Jedinice poštanske mreže i prevozna sredstva. PTT promet u domaćem i međunarodnom saobraćaju, po vrstama usluga. PTT promet, po mesecima. Prihodi i devizno poslovanje. Broj zaposlenih, po strukturi. Pošte, pismonosne pošiljke i paketske usluge po opštinama. Preduzeća registrovana za obavljanje poštanske delatnosti. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 15.04. 28. Istraživanje o telekomunikacionim sredstvima, mreži i uslugama (T/G-11a). R 013280 Telekomunikaciona mreža i sredstva. Pretplatnici po vrsti usluge. Prihodi i devizno poslovanje. Broj zaposlenih, po strukturi. Usluge fiksne mreže po vrsti saobraćaja, usluge mobilne mreže, usluge JUPAK mreže. Telefonske centrale i preplatnici po opštinama. Preduzeća registrovana za obavljanje telekomunikacione delatnosti. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 15.04. 29. Istraživanje o radu teretnih vozila u saobraćaju za sopstvene potrebe (SA/M-21). P 013290 Prevoz robe i tonski kilometri, po vrsti robe. Pređeni kilometri – ukupno i sa teretom. Potrošnja goriva i maziva. Relacije prevoženja i iskorišćenje prevoznih sredstava. Preduzeća vlasnici drumskih teretnih vozila kojima prevoz tereta nije osnovna delatnost. 10.06. Izrada metodologije; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o trgovini na malo (TRG-10). R 014010 Promet robe u trgovini na malo za prethodni i izveštajni mesec, sa i bez poreza na dodatu vrednost; prethodni podaci. Izabrana trgovinska i druga preduzećakoja se bave trgovinom na malo. 12. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, unos, kontrola i obrada podataka. – h 05. u mes. 2. Mesečno istraživanje o otkupu poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača (TRG-31). R 014020 Količina i vrednost poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od individualnih proizvođača, po proizvodima i grupama proizvoda. Preduzeća koja se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda. 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 05. u mes. 3. Mesečno istraživanje o prometu poljoprivrednih proizvoda na pijacama (TRG-13). R 014030 Količina i vrednost prodatih poljoprivrednih proizvoda individualnih proizvođača na pijacama i prosečna cena tih proizvoda. Preduzeća koja pružaju usluge korišćenja prodajnog prostora pijace. 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikup-ljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. 4. Kvartalno istraživanje o trgovini na malo (TRG-16). R 014040 Promet robe u trgovini na malo, po načinu plaćanja i robnim grupama; zalihe robe, prodavnice i zaposleni u trgovini na malo krajem izveštajnog kvartala; promet robe po mesecima sa porezom na dodatu vrednost; obračunati porez na dodatu vrednost. Izabrana trgovinska i druga preduzeća koja se bave trgovinom na malo. 15.04. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.06. 5. Kvartalno istraživanje o trgovini na veliko (TRG-16kv). R 014050 Promet robe u trgovini na veliko po kupcima i robnim grupama; zalihe robe i zaposleni krajem kvartala; promet robe po mesecima sa porezom na dodatu vrednost; obračunati porez na dodatu vrednost. Izabrana trgovinska i druga preduzeća koja se bave trgovinom na veliko. 15.04. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.06. 6. Istraživanje o trgovini na malo za preduzetnike (TRG-15r ). R 014060 Promet robe u trgovini na malo sa porezom na dodatu vrednost po načinu plaćanja i robnim grupama; zalihe robe, prodavnice i zaposleni krajem godine; promet po mesecima sa porezom na dodatu vrednost; obračunati porez na dodatu vrednost po kvartalima. Izabrani preduzetnici, poreska uprava – filijale po opštinama. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.06.

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o dolascimai noćenjima gostiju u smeštajnim objektima (TU-11). R 015010 Dolasci i noćenja domaćih i stranih gostiju po vrstama turističkih mesta i po zemljama pripadnosti; dolasci i noćenja gostiju u aranžmanu; kapaciteti za smeštaj sa stanjem 31.08. (broj objekata, soba i ležaja po vrstama i kategorijama objekta). Od jula do oktobra (za 6, 7, 8. i 9. mesec) prethodni podaci (konjunkturni) o broju noćenja (domaći, strani) u proteklom mesecu i prognoza za tekući i naredni mesec. Ugostiteljska i druga preduzeća koja pružaju usluge smeštaja gostima; turističke agencije, turistička društva i ugostiteljska i druga preduzeća koja se bave posredovanjem za smeštaj gostiju u privatnim sobama-stanovima; nadležni opštinski organi uprave;organizacije zdravstvene zaštite iz podgrupe delatnosti (85141KD). 05. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 05. u mes.15. u mes. konjunktu-rni 2. Kvartalno istraživanje o ugostiteljstvu (UG-11). R 015020 Promet po grupama usluga, promet po mesecima, sa i bez poreza na dodatu vrednost; zaposleni i poslovne jedinice na kraju kvartala. Izabrana ugostiteljska i druga preduzeća i preduzetnici koji se bave ugostiteljstvom. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 15.06.. 3. Istraživanje o ugostiteljstvu (UG-15, UG-15p). R 015040 Promet u ugostiteljstvu sa i bez poreza na dodatu vrednost, zaposleni, sedišta, poslovne jedinice – po vrstama i kategorijama; promet odabranihproizvoda i usluga (količine i vrednosti); ukupan promet po mesecima. Ugostiteljska i druga preduzeća koja se bave ugostiteljstvom.Izabrani preduzetni-ci; poreska uprava-filijale po opštinama. 20.04. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 25.05. 5. Anketa o stranim turistima (TU-13). R 015050 Demografske i ekonomske karakteristike stranih turista; karakteristike putovanja i boravka; dužina boravka; troškovi i njihova struktura. Slučajno izabrani strani turisti u izabranim objektima zasmeštaj. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prevod upitnika na strane jezike; kontrola i obrada podataka. – h 6. Anketa o stranim posetiocima (TU-16) – trogodišnje. R 015060 Opšti podaci o stranim posetiocima; karakter posetioca (turista, izletnik); motivi dolaska u Srbiju; troškovi i struktura troškova izletnika Slučajno izabrani strani posetioci na izabranim graničnim prelazima. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prevod upitnika na strane jezike; kontrola i obrada podataka. – h

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje prometa robe sa inostranstvom. R 016010 Podaci o izvozu i uvozu robe: vrednost (franko državna granica) izvezene-uvezene robe u dinarima, SAD dolarima, evrima i odgovarajućoj valuti; količina u kilogramima i odgovarajućoj jedinici mere; zemlja namene-porekla; vrsta izvezene-uvezene robe prema nomenklaturi carinske tarife, nomenklaturi statistike spoljne trgovine, klasifikaciji delatnosti, stepenu obrade, ekonomskoj nameni, stopi carine, poreza i akcizama i dr. Ministarstvo finansija-Uprava carina.- podaci sa Jedinstvene carinske isprave. 15. u mesecu. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h Poslednji dan u mesecu

1. Jedinične vrednosti izvoza i uvoza i fizički obim izvoza i uvoza – mesečno i kvartalno. P 016050 Formiranje uzorka od proizvoda carinske tarife, obračun jediničnih vrednosti po proizvodima koji su zadovoljili kriterijume cenovne kontrole i obračun indeksa jediničnih vrednosti i fizičkog obima po Paasche formuli. Izračunavanje odnosa razmene po sektorima SMTK, KD, ekonomskoj nameni, stepenu obrade proizvoda i dr. Dokumentacija statističkih organa. Metodologija; kontrola i obrada podataka. – h 30.04.do 25 u narednom mesecu.

Statistička istraživanja

1. Statistika rođenih (Statistički listić, obrazac DEM-1). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 018010 Mesto i datum registracije rođenja; zdravstvena ustanova; državljanstvo; vitalitet (živorođeno ili mrtvorođeno), pol, datum rođenja i jedinstveni matični broj građanina za rođeno dete; telesna masa na rođenju, telesna visina na rođenju, gestaciona starost, da li postoje vidljive urođene anomalije; prebivalište majke; broj dece u ovom porođaju i red rođenja, koliko je majka do sada rodila dece, koliko je od te dece u životu; u kom braku majke je ovo dete rođeno; datum zaključenja braka roditelja; koliko je majka rodila dece u ovom braku; da li je majka na privremenom radu-boravku u inostranstvu, da li je majka strani državljanin koji privremenom radi – boravi u Srbiji; gde je dete rođeno (u zdravstvenoj ustanovi ili na drugom mestu) i ko je pružio pomoć (lekar, babica, drugo lice); za majku i oca: datum rođenja (starost), državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, veroispovest, najviša škola, aktivnost i zanimanje. Matičari. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 2. Statistika umrlih (Statistički listić, obrazac DEM-2). Prikupljanje-mesečno, obrada – godišnje R 018020 Mesto i datum registracije smrti; zdravstvena ustanova; pol, datum i čas smrti, datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj umrlog građanina, čas rođenja, prebivalište, bračno stanje, državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, najviša završena škola, veroispovest, zanimanje, da li je umrlo lice bilo na privremenom radu-boravku u inostranstvu, da li je umrlo lice bilo strani državljanin koji je privremeno radio-boravio u Srbiji; gde je smrt nastupila i ko je utvrdio smrt, lečenje, ko je dao podatke o uzroku smrti; uzrok smrti; poreklo smrti; da li je umrlo lice odojče; za nasilne smrti: poreklo nasilne smrti, kad se događaj desio, mesto događaja, aktivnost umrlog u trenutku događaja, spoljni uzrok smrti (priroda povrede); za umrlu odojčad: telesna masa na rođenju, telesna visina na rođenju, gestaciona starost, datum rođenja majke (starost), najviša školska sprema majke, aktivnost i zanimanje majke, koliko je majka umrlog odojčeta do sada rodila dece. Matičari. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 3. Statistika zaključenih brakova (Statistički listić, obrazac DEM-3). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 018030 Datum zaključenja braka, mesto i datum registracije slučaja, za mladoženju i nevestu: ranije bračno stanje, koji je brak po redu, datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj građanina, prebivalište pre zaključenja braka (mladoženje i neveste), državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, veroispovest, najviša završena škola, aktivnost, da li je mladoženja (nevesta) izdržavano lice, da li je mladoženja (nevesta) strani državljanin koji privremeno radi – boravi u Srbiji. Matičari. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 4. Statistika razvedenih brakova (Statistički listić, obrazac RB-1).Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 018040 Sedište nadležnog suda, za muža i ženu: datum rođenja (starost) i jedinstveni matični broj građanina, državljanstvo, nacionalna ili etnička pripadnost, veroispovest, najviša završena škola, aktivnost, bračno stanje pre stupanja u brak koji se razvodi, koji je brak po redu, da li je muž (žena) na privremenom radu u inostranstvu, da li je muž (žena) strani državljanin koji privremeno radi-boravi u Srbiji; za brak: datum zaključenja braka, broj dece rođene u ovom braku, koliko je dece rođene u ovom braku sada u životu, datum rođenja izdržavane dece iz ovog braka, broj izdržavane dece koja nisu rođena u ovom braku, poslednje zajedničko prebivalište, kome su dodeljena deca na izdržavanje prilikom razvoda i datum pravosnažnosti presude. Sudovi nadležni za razvode brakova. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 5. Mesečno istraživanje o vitalnoj statistici (obrazac DEM-5). Prikupljanje i obrada-mesečno. R 018050 Broj upisanih u matične knjige rođenih (broj upisa priznanja i pozakonjenja); u matične knjige umrlih (umrlih usled nasilnih smrti, po vrstama) i u matične knjige zaključenih brakova. Matičari. 03. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 15. u mes. 6. Statistika preseljenja stanovništva – unutrašnje migracije (Statistički listić, prijava preseljenja, obrazac PP-1 i PP-2). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 018060 Mesto i opština prijave-odjave prebivališta, datum prijave-odjave, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja (starost), mesto rođenja, nacionalna ili etnička pripadnost, zanimanje, adresa na koju se prijavljuje i adresa sa koje se odjavljuje. Ministarstvo unutrašnjih poslova. 03. mes Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h

STATISTIKA RADA

Statistička istraživanja

1. Mesečno istraživanje o zaposlenim licima i o zaradama zaposlenih (RAD-1). R 019010 Isplaćene zarade; porezi i doprinosi; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca prema podacima iz kadrovske evidencije; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu. Izabrana preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije. do 07. u mesecu. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 23. u mes. 2. Polugodišnje istraživanje o privatnim preduzetnicima i zaposlenima kod njih, licima koja samostalno obavljaju delatnost (RAD-15)-mart i septembar svake godine. R 019020 Broj vlasnika radnji, broj lica koja samostalno obavljaju delatnost-profesiju, i broj lica zaposlenih kod njih-ukupno, i žene, prema delatnostima po kojima se vode u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Republički fond za zdravstveno osiguranje – filijale. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. x h 3. Polugodišnje istraživanje o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (RAD-1)-mart i septembar svake godine. R 019030 Isplaćene bruto zarade-ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade-ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca prema podacima kadrovske evidencije; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih, prema visini prosečne bruto zarade.Bruto zarade i broj zaposlenih, po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme-ukupno i žene; zaposleni po kadrovskoj evidenciji, prema visini isplaćene zarade. Sva preduzeća i druge organizacije i zajednice. 20.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 4. Anketa za dopunu polugodišnjeg istraživanja o zaposlenima i o zaradama zaposlenih (ARAD-1/P) -mart i septembar svake godine. R 019040 Isplaćene bruto zarade-ukupno, porezi i doprinosi i isplaćene neto zarade-ukupno; broj zaposlenih na koje se odnose isplate-ukupno; broj zaposlenih na kraju izveštajnog meseca; broj zaposlenih žena; broj zaposlenih koji su primili minimalnu zaradu; broj zaposlenih, prema visini prosečne bruto zarade.Bruto zarade i broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji, prema stepenu stručne spreme ukupno i žene, zaposleni po kadrovskoj evidenciji prema visini isplaćene bruto zarade. Oko 400 malih preduzeća, ustanova i organizacija (sa manje od 50 zaposlenih) koje su predale poslednji završni račun, a nisu dostavile najmanje dva izveštaja za mart i septembar. 20.04. Metodologija; izbor uzorka; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h

1. Istraživanje o upisu studenata (ŠV-20). R 020080 Naziv i vrsta škole, odsek, grupa, smer, mesto škole; upisani studenti-po polu, godini rođenja, mestu rođenja, mestu stalnog boravka, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, državljanstvu, prethodnoj školskoj spremi, godini studija, načinu finansiranja studiranja, ponovnom upisu na istu godinu studija (godišnje).Školska sprema roditelja, aktivnost i zanimanje roditelja-izdržavaoca, zanimanje studenta, ako je u radnom odnosu (trogodišnje). Više škole, fakulteti i akademije. Petnaest dana po završenom redovnom upisu i završenim naknadnim upisima. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 2. Istraživanje o upisu na poslediplomske studije (ŠV-23). R 020090 Naziv, vrsta i sedište škole, pripadnost univerzitetu, studenti-prema stepenu studija (specijalističke, magistarske, doktorske), polu, godini rođenja, odseku i smeru studija. Fakulteti i akademije Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.06. 3. Istraživanje o diplomiranim studentima (ŠV-50). R 020100 Naziv i vrsta škole, odsek, grupa, smer; mesto škole; diplomirani studenti-po polu, godini rođenja, godini prvog upisa, mestu rođenja, mestu stalnog boravka, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, državljanstvu, godini upisa u ovu vrstu škole, načinu finansiranja studija, prosečnoj oceni studija (godišnje).Aktivnost i zanimanje roditelja-izdržavaoca, zanimanje studenta, ako je u radnom odnosu (trogodišnje). Više škole, fakulteti i akademije, do 10. u mesecu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 30.06. 4. Istraživanje o magistrima nauka i specijalistima (ŠV-80). R 020110 Naziv i vrsta škole, odsek, grupa, smer; mesto škole; magistri nauka i specijalisti po polu, godini rođenja, mestu rođenja, mestu stalnog boravka, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, državljanstvu, zanimanju i u kom svojstvu obavljaju zanimanje, delatnost organizacije iz koje su došli na poslediplomske studije, koju su školu, odsek, grupu završili pre dolaska na poslediplomske studije; naučna oblast magistarskog, odnosno specijalističkog rada; izvori troškova za poslediplomske studije. Fakulteti, akademijei naučne institucije. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.04. 5. Istraživanje o doktorima nauka (ŠV-70). R 020120 Naziv i vrsta škole, odsek, grupa, smer; mesto škole; doktori nauka po polu, godini rođenja, mestu rođenja, mestu stalnog boravka, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, državljanstvu, zanimanju i u kom svojstvu obavljaju zanimanje; delatnosti organizacije u kojoj su zaposleni, naučna oblast iz koje su doktorirali; naslov teze. Fakulteti, akademijei naučne institucije. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 30.04.

Statistička istraživanja

1. Istraživanje o knjigama i brošurama (ŠT-1). R 022010 Poreklo autora, broj izdanja, jezik izdanja i orginala, jezik sa koga je delo prevedeno, pismo, naučna oblast dela; vrsta; tiraž; izdavač; mesto izdavača. Narodna biblioteka Srbije. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 2. Istraživanje o listovima- novinama (ŠT-2). R 022020 Periodika izlaženja; ukupno izašli brojevi; izdavač; namena; jezik izdanja, pismo, godišnji tiraž, prosečan tiraž po jednom broju. Narodna biblioteka Srbije. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 3. Istraživanje o časopisima (ŠT-3). R 022030 Periodika izlaženja; izdavač; namena; jezik izdanja, pismo, naučna oblast, godišnji tiraž, prosečan tiraž po jednom broju. Narodna biblioteka Srbije. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 4. Istraživanje o roto štampi (ŠT-4). R 022040 Vrsta, oblik, jezik izdanja, pismo, periodika, izdavač, tiraž. Narodna biblioteka Srbije. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 20.06.

5. Istraživanje o televizijskim stanicama (TV-1). R 022060 Televizijski centri, prema osnovnim tehničkim karakteristikama; emisije televizijskog programa, po vrsti, poreklu proizvodnje, jeziku emitovanja, i prenos programa drugih TV stanica, zaposleni. Televizijski centri. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.04. 6. Istraživanje o radio-stanicama (RADIO-1). R 022070 Radio-stanice prema osnovnim tehničkim karakteristikama; emisije radio programa, po vrsti; domaćinstva koja poseduju radio i TV aparate. Radio stanice i druga preduzeća za svoje radio-stanice. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikup-ljanje, kontrola i obrada podataka. h h 25.04. 7. Istraživanje o bioskopima (FILM-1). R 022080 Vrsta bioskopa, kapacitet i oprema; prikazani filmovi-po vrsti; predstave; posetioci; prihodi od ulaznica i rashodi za najamninu za filmove; struktura zaposlenih. Bioskopi. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikup-ljanje, kontrola i obrada podataka. h h 05.06. 8. Istraživanje o muzejima i muzejskim zbirkama (KU-4) – trogodišnje od 2007. godine. R 022090 Vrsta muzeja, izvori finansiranja, predmeti po vrstama zbirki, broj posetilaca i izložbi, izdavačka delatnost muzeja, zaposleni. Svi muzeji i muzejske zbirke. Metodologija,štampanje obrazaca i uputstava;prikupljanje,kontrola i obrada podataka. h h 20.05. 9. Istraživanje o zbirkama (KU-5) – trogodišnje od 2007. godine. R 022100 Vrsta zbirke, izvori finansiranja, godina osnivanja, predmeti po vrstama zbirki, broj posetilaca po vrstama zbirki. Sve zbirke Metodologija,štampanje obrazaca i uputstava;prikupljanje,kontrola i obrada podataka. x x 20.05 10. Registar nepokretnih registrovanih spomenika kulture – desetogodišnje ažuriranje stanja. R 022110 Naziv i lokacija spomenika, vrsta i grupa, vreme nastanka, stanje očuvanosti, namena, režim zaštite. Zavodi za zaštitu spomenika kulture.-tekuće. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikup-ljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06.

Statistička istraživanja

1. Istraživanje o domovima učenika i studentskim domovima (ŠD). R 023020 Vrsta doma; učenici i studenti prema socio-profesionalnom položaju roditelja; učenici i studenti za koje roditelji snose troškove boravka u punom iznosu i uz participaciju fondova; zaposleni, prema profilu i stručnosti; učenici- studenti, prema školi koju pohađaju. Domovi učenika i studentski domovi. 15.04. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 2. Istraživanje o korisnicima dodatka na decu (DD). R 023030 Korisnici dodatka na decu i deca, po kategorijama korisnika. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 3. Istraživanje o korisnicima i oblicima socijalne zaštite (SZ-1). R 023040 Stanje i kretanje broja korisnika, prema kategorijama; korisnici socijalne zaštite, po kategorijama, prema oblicima, merama i uslugama socijalne zaštite, prema polu i uzrastu; deca prema vrsti i stepenu ometenosti u razvoju, polu i uzrastu. Centri za socijalni rad ili službe za socijalnu zaštitu. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h h 20.06. 4. Istraživanje o ustanovama za decu i omladinu bez roditeljskog staranja (SZ-20) – dvogodišnje od 2007. godine. R 023050 Ustanove za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja; korisnici prema polu, godinama starosti, roditeljima, učešću u plaćanju, i školovanju, zaposleni. Ustanove za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja. Metodologija,štampanje obrazaca i uputstava;prikupljanje, kontrola i obrada podataka x x 20.06. 5. Istraživanje o deci i omladini ometenu u razvoju (SZ-30) – dvogodišnje od 2007. godine. R 023060 Ustanove za smeštaj dece i omladine ometene u razvoju, korisnici prema polu, godinama starosti, roditeljima, učešća u plaćanju i školovanju; zaposleni. Ustanove za smeštaj dece i omladine ometene u mentalnom ili fizičkom razvoju. Metodologija,štampanje obrazaca i uputstava;prikupljanje, kontrola i obrada podataka x x 20.06. 6. Istraživanje o ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju(SZ-40) – dvogodišnje od 2007. godine. R 023070 Ustanove za rehabilitaciju; broj invalida prema vrsti invaliditeta; zaposleni invalidi prema pravnom osnovu i delatnosti, plaćanju rehabilitacije i smeštaja; osposobljeni invalidi; zaposleni. Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju. Metodologija,štampanje obrazaca i uputstava;prikupljanje, kontrola i obrada podataka x x 20.06. 7. Istraživanje o prihvatilištima za odrasle (SZ-51) – dvogodišnje od 2007. godine. R 023080 Prihvatilišta za odrasle; korisnici prema razlogu prijema i godinama starosti; upućeni u druge ustanove, prolazni korisnici; zaposleni. Prihvatilišta za odrasle. Metodologija,štampanje obrazaca i uputstava;prikupljanje, kontrola i obrada podataka x x 20.06. 8. Istraživanje o ustanovama za smeštaj odraslih i starih lica (SZ-52) – dvogodišnje od 2007. godine. R 023090 Vrsta ustanove; korisnici prema godinama starosti, razlogu smeštaja i plaćanju; zaposleni. Ustanove za smeštaj odraslih i starih lica. Metodologija,štampanje obrazaca i uputstava;prikupljanje, kontrola i obrada podataka x x 20.06. 9. Istraživanje o centrima za socijalni rad (SZ-61) – dvogodišnje od 2007. godine. R 023100 Centri za socijalni rad, organizacija službi i funkcija u pružanju usluga; zaposleni. Centri za socijalni rad. Metodologija,štampanje obrazaca i uputstava;prikupljanje, kontrola i obrada podataka x x 20.06. 10. Istraživanje o ustanovama za vaspitanje dece i omladine (VZ) – dvogodišnje od 2007. godine. R 023110 Vrsta ustanove; korisnici prema polu, godinama starosti, školi koju pohađaju, roditeljima, dužini boravka i socio-profesionalnoj kategoriji roditelja-izdržavaoca; zaposleni. Ustanove za vaspitanje dece i omladine. Metodologija,štampanje obrazaca i uputstava; prikup- ljanje, kontrola i obrada podataka x x 20.06.

Statistička istraživanja

1. Istraživanje o punoletnim licima protiv kojih je postupak po krivičnoj prijavi i prethodni postupak završen (SK-1). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 024010 Prijavljeno lice-poznati učinilac, po godinama života i polu; nepoznati učinilac; krivično delo; vreme izvršenja dela; podnosilac prijave; vrsta odluke: odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga, podnesena optužnica-optužni predlog, trajanje pritvora i trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo. Metodologija/7; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /8 h 01.05. 2. Istraživanje o optuženim punoletnim licima protiv kojih je krivični postupak pravnosnažno završen (SK-2). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024020 Optuženo lice (optužnica, optužni predlog, privatna tužba), po godinama života i polu; krivično delo; vreme i mesto izvršenja dela; trajanje pritvora i trajanje postupka; vrsta odluke: obustavljen postupak, oslobođen od optužbe, optužba odbijena, odluka o primeni mere bezbednosti, lice proglašeno krivim; osuđeno lice, krivično delo, glavne i sporedne kazne, uslovna osuda, sudska opomena, lice proglašeno krivim a oslobođeno od kazne, vaspitne mere mlađim punoletnim licima, mere bezbednosti, ranija osuda, oduzimanje imovinske koristi, zanimanje, godina života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, državljanstvo, školska sprema i bračno stanje, oštećena lica (pol i godine života). Nadležni prvostepeni sud. Metodologija/7; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /8 h 01.05. 3. Istraživanje o maloletnim licima protiv kojih je postupak po krivičnoj prijavi i pripremni postupak završen (SK-3). Prikupljanje-mesečno, obrada- godišnje. R 024030 Prijavljeno lice, godine života, pol, zanimanje, školska sprema, ranija osuda, krivično delo, vreme izvršenja dela, podnosilac prijave, saučesništvo, sticaj, mere u toku pripremnog postupka, vrsta odluke: postupak nije pokrenut, pripremni postupak obustavljen, podnesen predlog za izricanje kazne-mere; trajanje pritvora i trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo. Metodologija/7; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /8 h 01.05.

4. Istraživanje o maloletnim licima protiv kojih je krivični postupak pred većem pravnosnažno završen (SK-4). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024040 Optuženo lice (podnesen predlog veću za izricanje kazne, odnosno mere), krivično delo, vreme i mesto izvršenja dela, podnosilac prijave, mere u toku pripremnog postupka, trajanje pritvora i trajanje postupka, vrsta odluke: obustavljen postupak pred većem, odluka o izricanju kazne maloletničkog zatvora, vaspitne mere, mere bezbednosti, ranija osuda; zanimanje, godine života, pol, saučesništvo, broj lica u izvršenju dela, sticaj, državljanstvo, školska sprema, bračno stanje, porodične prilike, oštećena lica (pol i godine života). Nadležni sud. Metodologija/7; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. h /8 h 01.05. 5. Istraživanje o odgovornim licima protiv kojih je postupak po prijavi za privredni prestup završen (SP-1). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024050 Prijavljeno lice, delatnost, zanimanje, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: odbačena prijava, optužni predlog, trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.05. 6. Istraživanje o odgovornim licima protiv kojih je postupak za privredni prestup pravnosnažno završen (SP-2). Prikupljanje- mesečno, obrada-godišnje. R 024060 Optuženo lice, delatnost, zanimanje, školska sprema, saučesništvo, sticaj, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: prekinut postupak, optužni predlog odbačen, optužni predlog odbijen, lice oslobođeno od optužbe, proglašeno odgovornim, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, trajanje postupka. Nadležni sud. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.05. 7. Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je postupak po prijavi za privredni prestup završen(SP-3). Prikupljanje-mesečno, obrada-godišnje. R 024070 Prijavljeno lice, delatnost, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: odbačena prijava, optužni predlog, trajanje postupka. Nadležno javno tužilaštvo. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.05. 8. Istraživanje o pravnim licima protiv kojih je postupak za privredni prestup pravnosnažno završen (SP-4). Prikupljanje- mesečno, obrada-godišnje. R 024080 Optuženo lice, delatnost, saučesništvo, sticaj, ranija osuda, podnosilac prijave, privredni prestup, vrsta odluke: optužni predlog odbačen, optužni predlog odbijen, lice oslobođeno od optužbe, proglašeno odgovornim, novčana kazna, uslovna osuda, zaštitna mera, imovinska korist, trajanje postupka. Nadležni sud. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.05. 7/ Revizija metodologije. 8/ Podaci se obrađuju po područjima opštinskih i okružnih javnih tužilaštva, opštinskih i okružnih sudova, i po opštini kao mestu izvršenja krivičnog dela.

9. Istraživanje o pravnosnažno rešenim privrednim sporovima (SPS-11)-godišnje. R 024090 Vrsta spora, vrednost spora, rešenje spora, teritorijalna pripadnost stranaka, vrsta svojine i delatnost koju obavljaju stranke u sporu. Nadležni sud. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; prikupljanje, kontrola i obrada podataka. – h 01.05.

Statistička istraživanja

1. Razvrstavanje ustanova i drugih oblika organizovanja po delatnostima i vođenje registra jedinica razvrstavanja-pravnih lica (obrazac RJR-1, RJR-1a i RJR-1S) – tekuće. R 025010 Identifikacioni podaci: ustanove, odnosno naziv drugog oblika organizovanja, naziv dela ustanove, poslovne, organizacione i druge jedinice u sastavu, adresa, matični broj, teritorijalna pripadnost (opština), naselje, poštanski broj, delatnost, oblik organizovanja, teritorijalni okvir delovanja, oblik svojine, poreklo kapitala, podaci za vezu sa drugim registrima. Ustanove, državni organi, jedinice lokalne samouprave, političke organizacije i druge organizacije, organi koji vode posebne registre, Agencija za privredne registre, područna odeljenja Republičkog zavoda za statistiku.-tekuće promene. Metodologija; štampanje obrazaca i uputstava; unos i kontrola podataka; vođenje registra; obrada podataka i izrada adresara. h h tekuće. 2. Vođenje jedinstvenog registra prostornih jedinica. R 025020 Statistički krugovi, naselja, gradovi, katastarske opštine, mesne zajednice, opštine i upravni okruzi. Republički zavod za statistiku; Republički geodetski zavod i opštinski organi.- tekuće. Metodologija; prikupljanje podataka o promenama; kontrola podataka; vođenje registra; obrada podataka i izrada spiskova x x tekuće. 3. Ažuriranje dokumenata statističkih krugova. R 025030 Ažuriranje skica i opisa granica, ucrtavanje granica statističkih krugova na topografske karte i topografsko-katastarske planove u klasičnom i digitalnom obliku. Republički zavod za statistiku; Republički geodetski zavod i opštinski organi.- tekuće. Metodologija; prikupljanje podataka o promenama i ažuriranje dokumenata h h tekuće. 4. Vođenje statističkog poslovnog registra. R 025040 Vođenje i održavanje registra prema regulativi i standardima EU (obuhvat ekonomski aktivnih preduzeća sa identifikacionim podacima, podacima o prometu i zaposlenima). Administrativni izvori i statistička istraživanja. Metodologija; izrada aplikacija; unos i kontrola podataka. h h tekuće.

Razvojne aktivnosti

1. Rad na usklađivanju Klasifikacije delatnosti. 025050 Usklađivanje Klasifikacije delatnosti i priprema predloga za njenu izmenu i dopunu u skladu sa odgovarajućom regulativivom i standardima EUROSTAT-a, kao i traženje zakonskih osnova za njeno propisivanje. Dokumentacija statističkih i drugih organa. Izrada predloga izmena i dopuna. tekuće. 2. Rad na klasifikaciji proizvoda po delatnosti. 025060 Uvođenje nacionalne verzije CPC ver.2 i CPA 2008. Dokumentacija statističkih organa. Izrada predloga i implementacija u statistički sistem. tekuće. 3. Rad na usklađivanju klasifikacije industrijskih proizvoda i usluga. 025070 Harmonizacija sa standardima Evropske unije (PRODCOM 2008). Dokumentacija statističkih organa. Izrada predloga i implementacija u statistički sistem. tekuće. 4. Rad na usklađivanju nacionalne carinske tarife. 025080 Usklađivanje nacionalne klasifikacije sa HS 2007 i CN 2007. Ministarstvo finansija – Uprava carina i Republički zavod za statistiku. Učešće u izradi i implementacija u statistički sistem. tekuće. 5. Rad na usklađivanju klasifikacije vrsta građevina. 025090 Harmonizacija sa standardima Evropske unije (CC) Dokumentacija statističkih organa. Izrada izmena i implementacija u statistički sistem. tekuće. 6. Rad na primeni GIS tehnologije u Registru prostornih jedinica. 025100 Grafički prikaz svih prostornih jedinica u digitalnom obliku i povezivanje sa bazama-tabelama. Republički geodetski zavod i Republički zavod za statistiku. Prikupljanje podataka o promenama, izrada grafičkih prikaza u digitalnom obliku i izrada karata. tekuće. 7. Rad na uvođenju Standardne nomenklature prostornih jedinica za statistiku (SNPJ) i usklađivanje sa klasifikacijom NUTS EUROSTAT-a. 025110 Usklađivanje prostornih jedinica i priprema zakonske regulative sa standardima NUTS klasifikacije EUROSTAT-a. Republički zavod za statistiku Izrada nomenklature. tekuće. 8. Vođenje statističkih standarda. 025120 Određivanje matičnog broja; uvođenje terminologije, određivanje šifarnika i definisanje procedura za korišćenje standarda Dokumentacija statističkih i drugih organa. Izrada standarda. tekuće. 9. Rad na usklađivanju Klasifikacije zanimanja. 025130 Učešće u ažuriranju Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja ISCO-88, pripremi ISCO-08 i usklađivanju postojeće Klasifikacije zanimanja. Dokumentacija navedenih klasifikacija. Ažuriranje postojeće klasifikacije. tekuće. 10. Priprema Klasifikacije obrazovanja.02514 Prilagođavanje Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ISCED-97 potrebama statističkih istraživanja i priprema Klasifikacije obrazovanja. Dokumentacija navedenih klasifikacija. Priprema klasifikacije obrazovanja zasnovane na ISCED-97 u skladu sa našim obrazovnim sistemom. tekuće.

4100307.024.doc/2

Ostavite komentar