Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

Razrešava se Miloš Nedeljković dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

II

Imenuje se Igor Korać, dipl. rudarski inž., za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1791/2007

U Beogradu, 5. aprila 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 115/05) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

Razrešava se Biljana Milinković-Katalinić dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, na lični zahtev.

II

Imenuje se Zoran Todosijević, dipl. ekonomista, za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1838/2007

U Beogradu, 5. aprila 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar