Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputskog pravca od Horgoša do Požege

UGOVOR O KONCESIJI

ZA

IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE

SADRŽAJ

I.PREDMET UGOVORA 6

II.ZNAČENjE POJEDINIH IZRAZA I POJMOVA i njihovo tumačenje 6

2.1. Značenje pojedinih izraza i pojmova 6

2.2. Tumačenje 13

III.PREDMET KONCESIJE 14

IV. TrajanjE KONCESIJE 15

4.1. Početak roka trajanja Koncesije 15

4.2. Trajanje Koncesije 15

4.3. Usaglašeni Prilozi-Prva razvojna faza 15

4.4. Izvršenje ugovornih obaveza Koncesionara koje se odnose na Drugu razvojnu fazu 16

V.Ugovorna PRAVA I OBAVEZE 17

5.1. Prava i obaveze Koncesionara 17

5.2. Prava i obaveze Koncedenta 18

5.3. Izjave ugovornih strana 19

VI.KONCESIONO PREDUZEĆE 20

6.1. Osnivanje i poslovanje 20

6.2. Osnovni kapital Koncesionog preduzeća 21

6.3. Sticanje udela u Koncesionom preduzeću 21

VII.FINANSIRANjE PREDMETA KONCESIJE I FINANSIJSKI OBRAČUNI I IZVEŠTAJI 22

7.1. Finansiranje Predmeta koncesije 22

7.2. Izvršavanje finansijskih obaveza 22

7.3. Finansijski obračuni i izveštaji 22

VIII.TROŠKOVI EKSPROPRIJACIJE 23

IX.PROJEKTOVANjE AUTOPUTA 23

X.IZGRADNjA AUTOPUTA 24

10.1. Pripremni radovi 24

10.2. Izgradnja 25

10.3. Dinamika izgradnje 26

10.4. Izbor izvođača 27

10.5. Mere bezbednosti 28

10.6. Geotehnički aspekti 28

XI.NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA 28

11.1. Inspekcijski nadzor 28

11.2. Građevinski nadzor 29

XII.NEZAVISNI INŽENjER 29

XIII.KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE AUTOPUTA 30

13.1. Korišćenje Autoputa 30

13.2. Održavanje Autoputa 31

13.3. Poveravanje poslova održavanja Autoputa 32

13.4. Odgovornost za štetu 33

XIV.PREKID IZGRADNjE ILI KORIŠĆENjA 34

XV.PUTARINE i Saobraćaj 34

15.1. Određivanje putarine i način naplate 34

XVI.KONCESIONA NAKNADA 35

XVII.GARANCIJE I DRUGA SREDSTVA OBEZBEĐENjA 35

17.1. Vrste garancija 35

17.2. Vrste osiguranja 37

XVIII.PRENOS KONCESIJE 37

18.1. Uslovi prenosa 37

18.2. Prethodno obaveštavanje 38

XIX.PREKID KONCESIONOG ODNOSA 38

19.1. Razlozi za prekid 38

19.2. Rešavanje odnosa u slučaju prekida 39

XX.PRESTANAK KONCESIONOG ODNOSA 40

20.1. Razlozi za prestanak 40

20.2. Raskidanje Ugovora o koncesiji obostranom saglasnošću ili na zahtev ugovorne strane 41

20.3. Pravne i materijalne posledice 43

XXI.VIŠA SILA 44

XXII.PREDAJA OBJEKATA 45

22.1. Obrazovanje Zajedničke komisije 45

22.2. Uslovi predaje 45

22.3. Prava Koncedenta po prestanku Koncesije 46

22.4. Posebne obaveze po prestanku Koncesije 46

XXIII.merodavno pravo 46

23.1. Merodavno pravo 46

23.2. Nadležnost 47

XXIV.OSTALA PRAVA I OBAVEZE IZ UGOVORA o koncesiji 48

24.1. Transfer tehnologije 48

24.2. Poverljivost 48

24.3. Pravo na dostavu dokumenata 48

24.4. Obaveštenja 48

24.5. Prilozi 49

24.6. Prvenstvo Ugovora o koncesiji 49

24.7. Izmene i dopune Ugovora o koncesiji 49

24.8. Odvojivost 49

24.9. Jezik 49

24.10. Broj primeraka Ugovora o koncesiji 50

Prilozi:

Prilog 1. Opis projekta, projektni zadatak i idejni projekat

Prilog 2. Druga razvojna faza

Prilog 3. Plan izgradnje

Prilog 4. Finansijski plan

Prilog 5. Saobraćajne studije

Prilog 6. Procena rizika i portfelj osiguranja

Prilog 7. Obrazac Ugovora o korišćenju i održavanju

Prilog 8. Pristup obezbeđenju kvaliteta / kontroli kvaliteta

Prilog 9. Imenovanje i dužnosti Nezavisnog inženjera

Prilog 10. Ugovor o osnivanju Koncesionog preduzeća

Prilog 11. Ugovor članova društva

Prilog 12. Sistem naplate putarine, iznosi putarine i eskalaciona formula

Prilog 13. Koncesiona naknada

Prilog 14. Oblici garancija

Prilog 15. Ekološki aspekti i olakšavajuće mere

Prilog 16. Ugovori sa izvođačima

Prilog 17. Spisak posebnih ugovora

Prilog 18. Lista izvođača i dobavljača opreme i materijala

Prilog 19. Procedura za prenos korišćenja

Na osnovu člana 23. stav 1. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik RS“, br. 55/03),

1. Republika Srbija, koju zastupa mr Velimir Ilić, ministar za kapitalne investicije, u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije sa sedištem u Beogradu, ul. Nemanjina br. 11 (u daljem tekstu: „Koncedent“),

i

2. Konzorcijum FCC Construccion S.A., General Perón 36, 28020 Madrid, Spain koji zastupa Alejandro Tuya García i Alpine Mayreder Bau GmbH, Alte Bundestrasse 10, A-5071 Salzburg/Wals, Austria koju zastupa Hans Jürgen Miko (u daljem tekstu: „Koncesionar“),

polazeći od činjenica:

da je Koncedent dana 15. septembra 2005. godine doneo Odluku o davanju Koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje autoputskog pravca od Horgoša do Požege, (Koncesioni akt) koja je objavljena u “Službenom glasniku RS“, br. 80/05,

da je Koncedent dana 3. novembra 2006. godine, po sprovednom postupku javnog tendera objavljenog dana 10. oktobra 2005. godine, doneo Odluku o određivanju Koncesionara – konzorcijuma FCC Construccion S.A., Spain i Alpine Mayreder Bau GmbH, Austria, koja je objavljena u “Službenom glasniku RS“, br.96/06 od 3. novembra 2006., i

da je Odluka Vlade o određivanju konzorcijuma FCC Construccion S.A., Spain i Alpine Mayreder Bau GmbH, Austria za Koncesionara pravnosnažna.

zaključuju

UGOVOR O KONCESIJI

Ovaj Ugovor o koncesiji (u daljem tekstu: Ugovor) uređuje vrste i obim koncesionih prava koje Koncedent ustupa Koncesionaru, kao i prava, obaveze i odgovornosti Koncedenta i Koncesionara u vezi sa realizacijom Predmeta koncesije, način ostvarivanja međusobnih odnosa za sve vreme trajanja Koncesije, kao i druga pitanja u vezi sa uspostavljanjem i ostvarivanjem koncesionog odnosa koja su od značaja za obe ugovorne strane, pa u tom smislu, u skladu sa Zakonom o koncesijama, Koncesionim aktom i drugim Propisima, ugovorne strane dogovorno utvrđuju elemente sadržane u ovom Ugovoru.

Izrazi i pojmovi upotrebljeni u ovom Ugovoru imaju sledeće značenje:

Autoput označava državni put, a u skladu sa Zakonom o javnim putevima (Službeni glasnik Republiki Srbije br. 101/05), koji obuhvata deonice Autoputa (LOT 1 i leva traka LOT-a 2 u smeru severa) koje Koncesiono preuzeće treba da izgradi, kao i izgrađene deonice Autoputa koje se daju Koncesionom preduzeću na korišćenje i održavanje (LOT 3 i postojeća desna traka LOT-a 2 u smeru juga), bliže označene u okviru definicije „Predmeta koncesije“ u ovom Ugovoru. Bruto prihodi od putarine označavaju ukupan iznos naplaćene putarine na putevima bez obzira na način naplate i to nakon kontrole od strane Nezavisnog Inženjera i po reviziji i saglasnosti od strane Koncesionara i Koncedenta u koji nije uračunat PDV. Vlada označava Vladu Republike Srbije. Garancije i druga sredstva obezbeđenja označavaju dokumenta izdata od strane prvoklasnih svetskih banaka, odnosno konzorcijuma banaka koje daju finansijsku podršku Predmetu koncesije i koje garantuju ispunjenje svih finansijskih i drugih obaveza Koncesionara preuzetih ovim Ugovorom i njegovim Prilozima od strane Koncesionara; kao i isprave o osiguranju projekta, objekata, druge imovine i zaposlenih u slučajevima navedenim u ovom Ugovoru. Godina označava kalendarsku godinu. Gradilište označava oblast u kojoj se vrše građevinski i drugi radovi, kao što je određeno planom ili nekim drugim aktom na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik Republike Srbije br. 47/03 i 34/06). Građevinski radovi označavaju sve radove na izgradnji Autoputa, podrazumevajući i radove na izgradnji puta i infrastrukturnih sistema uključujući i pristupe Pratećim sadržajima. Dani označavaju kalendarske dane. Datum izvršenja označava datum, za svaku Fazu u okviru koje je izgradnja u toj Fazi izvršena u skladu sa Odobrenim projektom što će Nezavisni inženjer potvrditi u Potvrdi o završetku radova. Dinamika izgradnje označava faznu podelu izgradnje Predmeta koncesije usvojenu od strane Koncedenta. Dozvole i odobrenja označavaju rešenja i druga pojedinačna pravna akta kojima nadležni organi odobravaju izgradnju (odobrenje za izgradnju), ili korišćenje izgrađene deonice Autoputa (Upotrebna Dozvola), ili se saglašavaju sa zahtevom za preduzimanje određenih aktivnosti u fazama projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja (urbanističke, vodoprivredne, zaštita na radu, zaštite životne sredine, i dr.) Državna svojina označava svojinu Republike Srbije na zemljištu koje će biti korišćeno za izgradnju Autoputa i infrastrukturnih sistema zajedno sa pristupima Pratećim sadržajima koji su Predmet koncesije, kao i na zemljištu koje je u funkciji korišćenja i održavanja Autoputa, uključujući i svojinu izgrađenih deonica Autoputa zajedno sa objektima, instalacijama i opremom. Druga razvojna faza označava Fazu koja sledi nakon potpisivanja ovog Ugovora u cilju okončanja projektnih, finansijskih i svih drugih aktivnosti utvrđenih ovim Ugovorom. Eksproprisano zemljište označava eksproprisani zemljišni pojas koji u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji predstavlja Državnu svojinu na kojoj će se graditi deonice Autoputa i Objekti za potrebe puta obuhvaćeni Predmetom koncesije. Zabranjena vozila označavaju ona vozila kojima nije dozvoljeno korišćenje Autoputa u skladu sa ovim Ugovorom i Zakonom o javnim putevima. Zajednička komisija označava telo sastavljeno od stručnjaka, koje imenuju Koncedent i Koncesionar, sa ovlašćenjem da vrši kontrolu i odlučuje o neophodnim radovima koji treba da budu izvršeni do isteka Koncesije, kako bi Predmet koncesije bio predat u stanju predviđenom Propisima za dalje korišćenje nakon isteka Koncesije. Zastupnik označava lice imenovano od strane Koncedenta, a zaduženo za koordinaciju svih pitanja u pogledu Koncesije. Zaštitni pojas označava površinu uz ivicu zemljišnog pojasa, sa spoljne strane, širine određene i regulisane Zakonom o javnim putevima koja služi za zaštitu javnog puta i saobraćaja. Na zemljištu Zaštitnog pojasa ne sme biti objekata niti prepreka kretanju. Idejni projekat Koncesionara označava idejni projekat koji je Koncesionar izradio na osnovu projektnog zadatka, a koji je Koncedent usvojio i koji je sastavni deo ovog Ugovora. Izvršenje finansijskih obaveza Označava situaciju kada je Koncesionar dostavilo Koncedentu sva dogovorena sredstva obezbeđenja i zaključio ugovore za finansiranje Predmeta koncesije sa bankama i drugim finansijskim organizacijama, a dokaze ili same ugovore dostavio Koncedentu Iznos putarine označava osnovu za određivanje cene putarine po kojoj će se naplaćivati pristup i korišćenje Autoputa. Javno preduzeće označava Javno preduzeće “Putevi Srbije“. Komunalne usluge označavaju sve komunalne usluge uključujući, između ostalog isporuku električne energije, vode, gasa, odvođenje otpadnih voda, uspostavljanje telekomunikacionih linija i druge usluge. Koncesija označava pravo na izgradnju, korišćenje i održavanje objekta koji je definisan kao Predmet koncesije Koncesiona naknada označava utvrđenu naknadu koju Koncesionar plaća Koncedentu u skladu sa ovim Ugovorom. Koncesionar označava Konzorcijum koji čine FCC Costruccion S.A. i Alpine Mayreder Bau GmbH kao i preduzeće osnovano od strane Konzorcijuma u skladu sa zakonom, radi realizacije Predmeta koncesije i obavljanja delatnosti u skladu sa ovim Ugovorom, zakonom i propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava, a koje će nakon registracije preuzeti sva prava i obaveze Koncesionara predviđene ovim Ugovorom . Koncesiono preduzeće označava preduzeće koje će se osnovati u skladu sa zakonom i članom 6.1.1. ovog Ugovora Nadležni organ označava republički, pokrajinski ili organ lokalne samouprave, nadležan za davanje odobrenja, uslova ili saglasnosti za projektovanje i izvođenje građevinskih radova, kao i javno ili drugo preduzeće, ili organizaciju koja vrši javna ovlašćenja, a koji su zakonom ili drugim Propisima ovlašćeni da utvrđuju uslove ili daju saglasnosti za projektovanje i izvođenje građevinskih radova. Nezavisni inženjer označava inženjera/e konsultanta/e zajednički angažovanog/e od strane Koncesionara i Koncedenta. Nezavisni inženjer prati realizaciju Predmeta koncesije u skladu sa Prilogom 9. Objekti za potrebe puta označavaju putne baze; naplatne stanice; kontrolne stanice; saobraćajne površine autobuskih stajališta; parkirališta; odmorišta; zelene površine i sl.; telefone u slučaju nužde i ostale operativne aparate koji treba da budu na Autoputu. Odobreni projekat označava detaljni glavni projekat završen i predat od strane Koncesionara Koncedentu u toku Druge razvojne faze, a koji je odobren od strane Koncedenta u skladu sa Ugovorom. OK/KK označava Obezbeđenje Kvaliteta/Kontrolu Kvaliteta. Operator označava privredno društvo koje Koncesionar imenuje za vršenje poslova upravljanja korišćenjem i/ili održavanjem Autoputa koji je Predmet koncesije. Povlašćena vozila označavaju vozila, kojima je dozvoljeno korišćenje Autoputa kao što je navedeno u Ugovoru i Zakonu o javnim putevima, a koja su oslobođena plaćanja putarine. Pojas kontrolisane izgradnje označava površinu sa spoljne strane granica Zaštitnog pojasa na kojoj su ograničeni vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao Zaštitni pojas, a služi za zaštituAutoputa i saobraćaja na njemu. Potvrda o završetku radova označava pismenu izjavu Nezavisnog inženjera kojom potvrđuje da su radovi završeni u skladu sa Ugovorom. Potvrda o početku radova označava pismenu izjavu Nezavisnog inženjera kojom potvrđuje da su radovi započeti u skladu sa Ugovorom. Prateći sadržaji Autoputa označavaju motele, restorane, servise, stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, prodavnice, objekte za rekreaciju i sve druge objekte namenjene pružanju usluga korisnicima Autoputa, a koji nisu Predmet koncesije i ovog Ugovora. Predmet koncesije označava projektovanje, finansiranje, izgradnju, korišćenje i održavanje deonica Autoputa koje Koncesionar treba da izgradi, kao i korišćenje i održavanje izgrađenih deonica Autoputa datih u Koncesiju, kao što je definisano u Poglavlju III ovog Ugovora. Prethodni uslov označava „Finansijsko zatvaranje posla“ Privremeno gradilište označava zemljište potrebno za izvođenje Građevinskih radova, a koje nije deo Gradilišta. Prilog označava dokument priložen uz ovaj Ugovor i koji čini njegov sastavni deo. Pripremni radovi označava radove i aktivnosti vezane za projektovanje, uređenje zemljišta za izgradnju Autoputa, uspostavljanje Gradilišta (uklanjanje objekata i drugih prepreka, dovođenje potrebne mehanizacije, čuvanje Gradilišta, postavljanje privremenih gradilišnih objekata i sl), postavljanje naplatnih rampi, ograđivanje i izgradnju drugih objekata utvrđenih dokumentacijom o izvođenju pripremnih radova , u skladu sa Propisima. Propisi označavaju sva pravna akta (zakone i druge propise donete na osnovu zakona) koji su obavezujući na teritoriji Republike Srbije. Troškovi izgradnje označavaju ukupne sume svih iznosa koje je Koncesionar obavezan da isplati izvođaču ili podizvođačima po Ugovorima o građenju. Troškovi korišćenja i održavanja označavaju sve troškove koje plaća je isplati Koncesionar za korišćenje i održavanje Autoputa. Troškovi eksproprijacije označavaju sve finansijske obaveze Koncesionara u visini iznosa koji se plaća prema vlasnicimazemljišta i objekata koji su predmet eksproprijacije radi realizacijePredmeta Koncesije, u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji. Troškovi finansiranja označavaju ukupnu sumu svih kamata, naknada, provizija i drugih troškova Koncesionarau vezi safinansiranjem Predmeta koncesije Ugovor između izvođača i podizvođača označava ugovore koje zaključe izvođač radova i podizvođači za izvršenje pojedinih radova u vezi sa Predmetom koncesije. Ugovor o građenju označava ugovor(e) zaključen(e) između Koncesionog preduzeća i izvođača građevinskih radova. Ugovor(i) o korišćenju i održavanju označavaju ugovore koje Koncesionar zaključi radi korišćenja i održavanja Autoputa. Ugovor članova društva označava osnivački ugovor članova društva, ako bude zaključen, kojim članovi Koncesionog preduzeća regulišu međusobne odnose. Upotrebna dozvola označava dozvolu kojom Nadležni organpotvrđuje ispravnost objekata za upotrebu. Faza označava deo radova sa datumom početka i završetka tih radova u skladu sa Ugovorom i Dinamikom izgradnje. Finalni finansijski plan Označava fiansijski plan izvodljivosti kao deo Finansijskog zatvaranja Finansijski plan označava finansijski plan izvodljivosti za projekat i sastavni je deo Ugovora, kao Prilog 4. Finansijski ugovori označava ugovor/e zaključene između Koncesionara i/ili Koncesionog preduzeća i zajmodavaca u pogledu finanasiranja Koncesionog preduzeća radi izvršavanja obaveza iz ovog Ugovora, pri čemu će ovi Finansijski ugovori obezbediti najmanje 83% finansijskih sredstava za investicije neophodne za izvršenje LOT-a 1, 2 i 3, u skladu sa Finansijskim planom (Prilog 4).Ima se smatrati da su ovi Finansijski ugovori takozvani „finansijski ugovori bez obaveza članova drušva“ i s toga će sadržati samo sledeće garancije članova društva:obavezu da izvrši ulaganja bilo u formi osnovnog kapitala ili zajmova članova društva do limita od 17% investicija, a u skladu sa udelom svakog člana društva u Koncesionom preduzeću;garanciju za Ugovore o građenju po principu „ključ u ruke“, a kako bude dogovoreno u Drugoj razvojnoj fazi;zalogu na udelima u Koncesionom preduzeću kao sredstvo obezbeđenja zajmodavcima. Finansijsko zatvaranje posla Označava dan na koji su potpisani Finansijski ugovori kao i svi drugi ugovori između banaka i/ili drugih finansijskih institucija i Koncesionog preduzeća, uključujući subvencije i druge oblike javnih davanja sa kojima su direktno povezani Fiskalna godina označava period od 1. januara do 31. decembra svake kalendarske godine u kojoj privredna društva u Republici Srbiji sačinjavaju godišnje finansijske izveštaje.

Osim u slučaju kada kontekst ovog Ugovora zahteva drugačije, biće primenjivana sledeća pravila:

(a) reči u jednini će podrazumevati i njihovu množinu, a reči u množini će podrazumevati i njihovu jedninu;

(b) reči bilo kog roda će podrazumevati i drugi rod ;

(c) reči „ovde“, „u ovom“, „ovim“ i slične reči odnose se na čitav Ugovor, a ne na neki određeni Član ili neki njegov deo;

(d) pozivanje na bilo koji zakon, statut, propis, obaveštenje ili zakonsku meru će obuhvatati i sve njihove izmene;

(e) upućivanje na bilo koji ugovor, instrument, sporazum ili neki drugi dokument će obuhvatati sve njihove amandmane, preformulacije, dopune, izmene, inovacije ili druge promene;

(f) smatraće se da svako pominjanje organa uprave podrazumeva i svakog naslednika tog organa ili bilo koji organ ili telo koje je preuzelo funkcije ili odgovornosti ili i funkcije i odgovornosti takvog organa uprave;

(g) svi računovodstveni termini korišćeni bez ovde izričito određenog značenja imaće značenje koje im je dato u zakonima Republike Srbije;

(h) naslovi Članova Ugovora u sadržaju ubačeni su isključivo radi lakšeg pozivanja i neće ni na koji način uticati na tumačenje ili sastav Ugovora;

(i) sva obaveštenja, saglasnosti, potvrde biće u pismenom obliku;

(j) „odobrenje“ (i slični termini poput „odobriti“ ili „odobren“) označavaće saglasnost sa uslovima takvog odobravanja kao što je izraženo u Ugovoru, i u slučaju da ne postoji nijedna odredba koja daje diskreciono pravo, takvo odobrenje će biti dato, po ispunjenu zahtevanih uslova. Tamo gde takvo diskreciono pravo postoji, strana koja ima takvo pravo će postupati razumno i gde god se u Ugovoru govori o zahtevu za davanje saglasnosti Republike, takva saglasnost neće biti odbijena bez osnova i biće data u zakonskom ili razumnom vremenskom roku;

(k) u slučaju neusaglašenosti odredaba Ugovora i Priloga, odredbe Ugovora će biti merodavne.

Predmet koncesije je finansiranje, projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje deonica Autoputa, korišćenje i održavanje izgrađenih deonica Autoputa, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom. Pojedinosti o Predmetu koncesije čine Prilog 1 ovog Ugovora.

Predmet koncesije obuhvata:

LOT 1 BEOGRAD – POŽEGA: finansiranje, projektovanje, izgradnju, korišćenje i održavanje deonice Autoputa E-763 od Beograda (čvor Ostružnica) do Požege (uključujući vezu sa putem M-5), u dužini od 148 km.

LOT 2 HORGOŠ – NOVI SAD: finansiranje, projektovanje, izgradnju, korišćenje i održavanje deonice Autoputa E-75 od Horgoša km 1+100 do Novoga Sada km 108+000, u dužini od 106.9 km i to:

finansiranje, projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje leve (u smeru severa) trake Autoputa od Horgoša do Novog Sada u dužini od 106,9 km,

korišćenje, rekonstrukcija i održavanje postojeće desne (u smeru juga) trake Autoputa od Horgoša do Novog Sada u dužini od 106,9 km.

LOT 3 NOVI SAD – BEOGRAD: korišćenje i održavanje deonice Autoputa od Novog Sada km 108+000 do Beograda (ciglana u Batajnici) km 176+000, u dužini od 68 km i to:

korišćenje do kraja 2008. godine (pri čemu će u ovom periodu poslove održavanja preuzeti Javno preduzeće),

korišćenje i održavanje od 2009. godine.

Stupanje na snagu ovog Ugovora, osim onog što je navedeno u 4.1.2., je uslovljeno Finansijkim zatvaranjem posla koje je Prethodni uslov. Prava i obaveze iz ovog Ugovora stupaju na snagu nakon Finansijskog zatvaranja posla. Ukoliko se Prethodni uslov tj. Finansijsko zatvaranje posla ne ispuni niti ga se Koncesionar odrekne do 31. marta 2008, ovaj Ugovor više neće biti obavezujući ni u kom pogledu.

Bez obzira na odredbe podčlana 4.1.1., Koncesionar se obavezuje da izvrši sve radnje navedene u članu 4.4. i to u okviru vremenskog perioda koji otpočinje sa potpisom ovog Ugovora i završava se sa Finansijskim zatvaranjem posla; na osnovu gore navedenog Ugovor će stupiti na snagu i važiće od dana njegovog potpisa isključivo u pogledu radnji predviđenih članom 4.4. Ove radnje će biti obustavljene ukoliko u vremenskom periodu navedenom u podčlanu 4.1.1. ne dođe do Finansijskog zatvaranja posla.

Nakon ispunjenja Prethodnog uslova predviđenog podčlanom 4.1.1. Koncesija se daje na period od 25 godina od dana preuzimanja na korišćenje od strane Koncesionara izgrađene deonice Autoputa LOT 3 Novi Sad – Beograd i preuzimanja na korišćenje i održavanje izgrađene deonice Autoputa LOT 2 Horgoš – Novi Sad i trajaće sledećih 25 godina za sve deonice Autoputa uključujući LOT 1 Beograd – Požega kada budu izgrađene u skladu sa Prilogom 2 i Prilogom 19. Ovaj period može biti produžen u skladu, ali ne duže od perioda propisanog zakonom.

Istovremeno sa zaključenjem ovog Ugovora zaključeni su i potpisani svi njegovi Prilozi.

Prilog 1. Opis projekta, projektni zadatak i idejni projekat

Prilog 2. Druga razvojna faza

Prilog 3. Plan izgradnje

Prilog 4. Finansijski plan

Prilog 5. Saobraćajne studije

Prilog 6. Procena rizika i portfelj osiguranja

Prilog 7. Obrazac Ugovora o korišćenju i održavanju

Prilog 8. Pristup obezbeđenju kvaliteta / kontroli kvaliteta

Prilog 9. Imenovanje i dužnosti Nezavisnog inženjera

Prilog 10. Ugovor o osnivanju Koncesionog preduzeća

Prilog 11. Ugovor članova društva

Prilog 12. Sistem naplate putarine, iznos putarine i eskalaciona formula

Prilog 13. Koncesiona naknada

Prilog 14. Oblici garancija

Prilog 15. Ekološki aspekti i olakšavajuće mere

Prilog 16. Ugovori sa izvođačima

Prilog 17. Spisak posebnih ugovora

Prilog 18. Lista izvođača i dobavljača opreme i materijala

Prilog 19. Procedura za prenos korišćenja

Kako je predviđeno podčlanom 4.1.2., a bez obzira na ispunjenje Prethodnog uslova, od dana potpisa Ugovora, Koncesionar će započeti sa radovima i aktivnostima navedenim u Prilogu 2, koje uključuju sledeće radove i aktivnosti:

Na osnovu dobijene plansko-tehničke dokumentacije od Koncendenta da završi i preda Koncedentu:

a) glavni projekat;

b) konačnu Dinamiku izgradnje;

c) konačnu Studiju izvodljivosti;

d) konačan Finansijski plan;

e) dokaz o konačnom Izvršenju finansijshih obaveza;

f) konačni Ugovor o građenju;

g) konačni Ugovor o korišćenju i održavanju;

h) pregovore o portfelju osiguranja;

i) Plan/a o OK/KK; i

j) izbor i imenovanje Nezavisnog inženjera.

Radnje navedene pod tačkama c), d) i e) ovog podčlana biće izvršene do dana Finansijskog zatvaranja posla.

Koncesionar je po ovom Ugovoru i svim njegovim Prilozima, koji zajedno čine jedinstvenu celinu, jedini nosilac svih prava, obaveza i ovlašćenja povezanih sa realizacijom Predmeta koncesije. Koncedent je saglasan da će, u skladu sa odredbama Ugovora, Koncesionar uživati ekskluzivna prava u vezi sa Predmetom koncesije i da Koncedent nikakva prava u vezi sa Predmetom koncesije neće dati nijednom drugom licu.

Koncesionar se obavezuje da kao nosilac svih prava i obaveza po osnovu dodeljene Koncesije, finansira, projektuje, izgradi, koristi i održava deonice Autoputa i Objekte za potrebe puta, da obezbedi pokrivenost osiguranjem, kao i druge uslove utvrđene ovim Ugovorom kojima se obezbeđuje realizacija Predmeta koncesije u svojoj celosti.

Koncesionar potvrđuje da je upoznat sa pravnim statusom zemljišta i Pratećih sadržaja na izgrađenim deonicama Autoputa koji je Predmet koncesije i zemljišta na kome će preostale deonice Autoputa biti izgrađene i da realizacijom Predmeta koncesije ne stiče pravo svojine niti učešća u svojini na tom zemljištu i objektima, već samo prava utvrđena ovim Ugovorom.

Koncesionar se obavezuje da neće bez prethodne saglasnosti Koncedenta, u slučajevima i pod uslovima određenim ovim Ugovorom, preduzimati nikakve pravne poslove kojima će biti uspostavljena bilo kakva prava trećih lica u pogledu privremenog ili trajnog korišćenja građevinskog zemljišta na kojem će biti izgrađeni Autoput i infrastrukturni sistemi zajedno sa pristupima Pratećim sadržajima Autoputa, a čije zemljište predstavlja pripadajući deo Autoputa ili oblasti eksproprijacije.

Koncesionar je u obavezi da Koncedentu plaća Koncesionu naknadu za čitav rok trajanja Koncesije u iznosu i na način određen u Poglavlju XVI i u Prilogu 13 ovog Ugovora.

Koncedent se obavezuje da nijednom pravnom ili fizičkom licu neće ustupiti ili dozvoliti izvođenje bilo kojih radova ili ostvarivanje bilo kojih drugih prava koja se odnose na Predmet koncesije po ovom Ugovoru, niti bilo koje radove ili prava koja bi izvršila uticaj na prava Koncesionara, kao ni svojim aktivnostima, odlukama ili na bilo koji drugi način sprečiti ili ograničiti mogućnost ostvarivanja prava Koncesionara; te da će obezbeđivati zaštitu tih prava za sve vreme trajanja Ugovora.

Koncedent se obavezuje da će obezbediti eksproprijaciju zemljišta na kojem će biti izgrađene deonice Autoputa i Objekti za potrebe puta zajedno sa pristupima Pratećim sadržajima Autoputa, kao i da će obezbediti raspoloživost zemljišnog pojasa uz Autoput, i da će takvo zemljište u državnom vlasništvu biti predato Koncesionaru za izgradnju deonica Autoputa u skladu sa konačnom Dinamikom izgradnje.

Koncedent se obavezuje da preda na korišćenje i održavanje izgrađene deonice Autoputa označene u poglavlju III ovog Ugovora („Predmet koncesije’’), zajedno sa svim pripadajućim objektima, instalacijama i uređajima koji su u funkciji korišćenja i održavanja.

Koncedent garantuje Koncesionaru da on neće biti odgovoran ni za jedan postupak trećeg lica proistekao iz događaja koji su se desili pre stupanja na snagu Ugovora. U pogledu ovih događaja, Koncedent može, čim Ugovor bude potpisan ili, u zavisnosti od slučaja, stupi na snagu, a u pogledu događaja koji su nastali pre potpisa ovog Ugovora, preduzeti sve mere sa svrhom vođenja svojih poslova na takav način da ove mere nemaju štetnog uticaja na ovaj Ugovor.

Koncedent ima pravo da postavi svog Zastupnika u toku sprovođenja Građevinskih radova i čitavog vremena trajanja Koncesije kao Koordinatora između Koncesionara, Nezavisnog inženjera i Koncedenta u periodu korišćenja i održavanja Autoputa. Koncedent mora Koncesionaru poslati pismeno obaveštenje o svojoj nameri da:

promeni Zastupnika i o datumu predloženom za stupanje na snagu takve promene, a koji neće, osim u vanrednom slučaju, biti takav da pričini znatne nepogodnosti Koncesionaru prilikom izvršenja njegovih obaveza iz ovog Ugovora; i

Zastupniku dodeli dodatne funkcije, i ako se Koncesionar tome ne usprotivi u roku od 28 dana, nakon takvog obaveštenja smatra se da su takve funkcije Zastupnika stupile na snagu.

5.3. Izjave ugovornih strana

5.3.1. Koncesionar izjavljuje i garantuje:

da su zaključenje ovog Ugovora i izvršavanje njegovih obaveza u skladu sa osnivačkim i drugim aktima Koncesionara i da nisu zavisni od pribavljanja posebnih potvrda, dozvola ili drugih vrsta odobrenja organa Koncesionara radi zaključivanja ovog Ugovora;

da se zaključivanjem ovog Ugovora, ne vrši povreda nijednog zakona ili Propisa i da on nije u sukobu ni sa kojim upravnim, sudskim, arbitražnim ili drugim odlukama koje se odnose na Koncesionara;

da se preuzimanjem obaveza po ovom Ugovoru ne vrši povreda nijednog ugovora ili sporazuma u kojem je Koncesionar jedna od ugovornih strana i da protiv Koncesionara nije pokrenut niti je u toku nikakav postupak, koji bi za posledicu mogao imati materijalno štetan uticaj na poslovanje, prihode i finansijsko stanje Koncesionara;

5.3.2. Koncedent izjavljuje i garantuje:

da su zemljište i izgrađena deonica Autoputa, sa Objektima za potrebe puta, Pratećim sadržajima Autoputa, saobraćajnom signalizacijom, zemljišnim pojasom duž te deonice, bilo u Državnoj svojini ili će biti stečeni od strane države i predati Koncesionaru;

da je dodela Koncesije, koja je predmet ovog Ugovora, u skladu sa zakonima Republike Srbije i da nema prepreka koje bi mogle sprečiti zaključenje ovog Ugovora, kao ni izvršenje obaveza po ovom Ugovoru;

da se zaključenjem ovog Ugovora i izvršenjem obaveza od strane Koncedenta ne vrši povreda nijednog zakona ili Propisa;

da se preuzimanjem obaveza iz Ugovora o koncesiji ne vrši povreda bilo kakvog ugovora ili sporazuma kojim bi se u pitanje dovela mogućnost izvršavanja obaveza Koncesionara i/ili Koncedenta u vezi sa realizacijom ovog Ugovora;

da Koncedent neće preduzimati aktivnosti koje bi mogle imati negativan uticaj na Koncesiju ili Predmet koncesije, kao što su:

– pokretanje ili podržavanje konkurentskih projekata koji bi mogli negativno da utiču na projektovan saobraćaj Autoputa, i

– izazivanje prekida u izgradnji ili korišćenju Autoputa, osim u slučaju od važnosti za nacionalnu bezbednost, nacionalni interes ili javnu bezbednost, a u skladu sa Propisima.

Koncesionar je dužan da u roku od 60 dana od potpisivanja Ugovora osnuje i registruje Koncesiono preduzeće sa sedištem u Republici Srbiji.

Koncesiono preduzeće se osniva, posluje i organizuje kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili zatvoreno akcionarsko društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim Propisima kojima su uređeni uslovi i način poslovanja domaćih privrednih društava.

Nakon osnivanja Koncesionog preduzeća i njegove registracije, sva prava i obaveze Koncesionara iz Ugovora i njegovih Priloga vezanih za organizaciju i izvršavanje poslova u cilju realizacije Predmeta koncesije kao celine, i poslovi vezani za korišćenje i održavanje objekata koji su Predmet koncesije prenose se na Koncesiono preduzeće, koje će ih ostvarivati i izvršavati tokom čitavog trajanja Koncesije i stoga će Koncesiono preduzeće biti jedini nosilac svih i svakog prava i obaveza i Koncesionar u tom pogledu neće imati nikakvu odgovornost.

Koncesionar kao član društva ne može da izvrši promenu statusa Koncesionog preduzeća bez pismene saglasnosti Koncedenta koja neće biti bezrazložno uskraćena ukoliko promena pravnog statusa obezbeđuje u potpunosti realizaciju Predmeta koncesije.

O svim promenama u upravljačkoj strukturi i o promeni sedišta Koncesionog preduzeća, Koncesionar je obavezan da obavesti Koncedenta najkasnije prvog narednog dana od dana izvršenja promena.

Ako Koncesionar ne izvrši obaveze iz člana 6.1.1 ovog Ugovora ni najkasnije 30 dana od isteka roka iz člana 6.1.1 ovog Ugovora, ukoliko nije drugačije dogovoreno, i ukoliko ugovarači ne postignu drugačiji pismeni sporazum, smatraće se da je ovaj Ugovor raskinut.

6.2. Osnovni kapital Koncesionog preduzeća

Koncesionar se obavezuje da osnuje Koncesiono preduzeće u skladu sa sledećim:

Koncesiono preduzeće će biti osnovano sa osnovnim kapitalom u iznosu od 2.000.000 € (dva miliona evra). Dodatnih 18.000.000 € (osamnaestmiliona evra) biće uplaćeni kao povećanje kapitala od strane članova društva 30 (trideset) dana nakon ispunjenja Prethodnog uslova.

Dalje uplate, bilo u formi osnovnog kapitala ili zajma članova društva, koje ni u kom slučaju neće preći granicu od 17% ukupnih investicija predviđenih za Predmet koncesije u skladu sa konačnim Finansijskim planom, biće izvršene tokom trajanja Koncesije. Radi boljeg razumevanja ovde se izričito navodi da ukupne obaveze članova Koncesionog preduzeća da finansiraju Koncesiono preduzeće (uključujući obavezu za finansiranje Koncesionog preduzeća iz prethodnog stava) neće preći gore navedenu granicu.

Ukupno učešće Koncesionara u registrovanom kapitalu i vlasništvu Koncesionog preduzeća ne može biti manje od 50% (pedeset posto) za vreme izgradnje različitih sektora Autoputa, uz uslov da Koncesionar ostvaruje srazmerno učešće u glasačkim pravima.

Ugovarači su saglasni da članovi Koncesionog preduzeća mogu slobodno uređivati međusobne odnose u vezi sa visinom udela.

Prenos udela trećem licu može biti izvršen najviše do visine utvrđene podčlanom 6.2.2.

Ograničenje prenosa udela iz podčlana 6.3.1. ovog Ugovora biće registrovano u nadležnom registru.

6.4. Ukoliko je to primenljivo, sastav Konzorcijuma u smislu proporcionalnog učešća u osnovnom kapitalu i/ili članova Konzorcijuma, može biti izmenjen međusobnim dogovorom između Koncesionara i trećih lica koja pristupaju Koncesionom preduzeću u svako doba nakon zaključenja ovog Ugovora uz prethodnu saglasnost Koncedenta koja neće biti bezrazložno uskraćena i to sve dok udeli u Koncesionom preduzeću odgovaraju odredbi podčlana 6.2.2.

7.1.1. Sredstva za finansiranje Predmeta koncesije, Koncesionar će obezbeđivati iz bilo kog od sledećih izvora:

osnivnog kapitala (uloga) i drugih izvora ulaganja u Koncesiono preduzeće sa ukupnim ograničenjem od 17% ukupnih investicija predviđenih za Predmet koncesije ;

prihoda koje ostvari Koncesiono preduzeće obavljanjem koncesione delatnosti što neće imati uticaja na pravo distribucije profita;

ostalih izvora finansiranja predviđenih za realizaciju Predmeta koncesije u obliku i pod rokovima i uslovima predviđenim Finansijskim ugovorima.

7.2. Izvršavanje finansijskih obaveza

7 2.1. Koncesionar će izmirivati finansijske obaveze u skladu sa Propisima, a naročito koji se odnose na poreze, carine, takse, naknade, doprinose i druge dažbine koje predstavljaju prihod Republike Srbije.

7.2.2. Koncesiono preduzeće može da ostvaruje prava na oslobođenje od plaćanja poreza i slične poreske i druge olakšice u skladu sa Propisima.

7.2.3. Koncesionar je u obavezi da svoje poslovne knjige vodi i finansijske izveštaje sačinjava u skladu sa Propisima.

7.2.4. Koncesionar će angažovati ovlašćenog revizora koji će vršiti kontrolu i reviziju u skladu sa Propisima.

7.2.5. Koncedent ima pravo da angažuje ovlašćenog revizora da izvrši dodatnu reviziju u skladu sa Propisima o svom trošku.

7.3.1. Koncesionar se obavezuje da dostavi Koncedentu godišnje i periodične finansijske izveštaje i to:

svakih šest meseci i jednom godišnje, po dva primerka bilansa stanja i bilansa uspeha;

godišnji izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora;

svaka tri meseca, izveštaj o izmirivanju svih obaveza prema zajmodavcima ili kreditorima, sa navedenim iznosom obaveza neizmirenih u ugovornim rokovima;

mesečni izveštaj sa evidencijom o naplaćenoj putarini;

šestomesečni i godišnji izveštaj novčanih tokova;

druge računovodstvene izjave u rokovima utvrđenim Propisima.

7.3.2. Koncesionar će Koncedentu dostaviti spisak poverilaca, ukoliko postoji, nakon završetka Druge razvojne faze.

Nakon toga, Koncesionar će dostaviti Koncedentu svake godine po isteku 60 dana od kraja poslovne godine spiskove poverilaca sa naznačenom visinom dugovanja po svakom odobrenom kreditu, kao i promenama nastalim u toj poslovnoj godini.

7.3.3. Koncesionar se obavezuje da izveštava Koncedenta o promenama u finansijskom poslovanju koje mogu štetno uticati na realizaciju Predmeta koncesije i to najkasnije 30 dana od dana nastanka tih promena.

8.1. Naknadu za eksproprijaciju zemljišta i ostalih nepokretnosti, uključujući troškove eksproprijacije snosiće Koncesionar. Ove troškove Koncesionar će plaćati prema rokovima dospeća obaveza prema vlasniku čija se nepokretnost ekspropriše i to po svakom rešenju o eksproprijaciji koje će biti dostavljeno Koncesionaru odmah po njegovoj pravosnažnosti ili po zaključenju sporazuma o visini naknade za eksproprisanu nepokretnost postignutog sa vlasnikom u skladu sa zakonom. Iznos tako utvrđenih troškova eksproprijacije uplaćivaće se na poseban račun koji odredi Koncedent.

8.2. Koncedent i Koncesionar će u skladu sa Dinamikom izgradnje utvrditi način i rokove izvršavanja konkretnih obaveza iz člana 8.1. ovog Ugovora, sa mogućnošću da Koncesionar položi depozit za eksproprijaciju nepokretnosti.

9.1. Po potpisivanju Ugovora, Koncesionar će započeti Drugu razvojnu fazu kao što je opisano u Prilogu 2 ovog Ugovora i pripremiće detaljan radni plan aktivnosti i Glavne projekte sa važećom tehničkom i pravnom dokumentacijom. Projekti će biti predati Koncedentu na odobrenje i po postizanju saglasnosti, postaće Odobreni projekti.

9.2. Glavni projekti moraju biti izrađeni u skladu sa zakonima i drugim Propisima, standardima, tehničkim propisima i propisima o kvalitetu materijala, opreme i radova.

9.3. Glavni projekti podležu tehničkoj kontroli, i te troškove će snositi Koncesionar. Nakon saglasnosti i overe od strane Koncedenta, projekti postaju Odobreni projekti.

9.4. Pripremu projekata i projektno-tehničke dokumentacije, kao i tehničku kontrolu te dokumentacije Koncesionar može poveriti samo privrednom društvu ili pravnom licu koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o planiranju i izgradnji.

9.5. Koncesionar se obavezuje da će obezbediti angažman domaćih projektanata za projektantske poslove.

9.6. Koncesionar je odgovoran prema Koncedentu za projektovanje Autoputa.

10.1.1. Pripremni radovi su poslovi koji treba da budu izvršeni pre izgradnje Autoputa i Objekata za potrebe puta, a obuhvataju: postavljanje privremenih instalacionih objekata za potrebe izvođenja radova, obezbeđivanje prostora za dopremanje i smeštaj građevinskog materijala, uklanjanje objekata ili drugih prepreka sa trase puta, uređenje Gradilišta, obezbeđivanje pristupnih puteva, prevoz potrebne mehanizacije, pravljenje ispravno i bezbedno projektovanih zaobilaznih puteva i izvođenje sličnih radova koji prethode izvođenju Građevinskih radova.

10.1.2. Rok za otpočinjanje Pripremnih radova kako su definisani pod 10.1.1. neophodnih za početak izgradnje Autoputa počinje odmah nakon Finansijskog zatvaranja posla.

10.1.3. Troškovi Pripremnih radova padaju na teret Koncesionara.

10.1.4. Koncedent se obavezuje da će sam preduzeti, ili obavezati državne organe da preduzmu, sve potrebne aktivnosti i pruže svu pomoć Koncesionaru radi obezbeđivanja površina uz Autoput potrebnih za obavljanje neophodnih Građevinskih radova i prava privremenog korišćenja površina za odlaganje materijala, smeštaj mehanizacije i druge namene, a koje su u funkciji izvođenja tih radova, kao i pravo prolaza preko tuđe nepokretne imovine kada je to neophodno za snabdevanje, prevoz i izvođenje drugih aktivnosti vezanih za izvođenje Građevinskih radova na izgradnji Autoputa ili kada bi izvođenje tih radova znatno usporavalo samu izgradnju u nedostatku takvog prava.

10.1.5. Troškove vezane za korišćenje gore pomenutih površina snosi Koncesionar.

10.1.6. Koncedent će preko državnih organa obezbediti blagovremeno zatvaranje puteva i po prethodnoj najavi početka izvođenja radova, preduzeti sve neophodne aktivnosti radi obezbeđivanja neometanog izvođenja Građevinskih radova i odvijanja saobraćaja na tom pravcu, posebno u slučaju kada takve radove treba izvoditi u blizini postojećih puteva, objekata na putu, a u skladu sa posebnim Propisima koji se odnose na tu oblast.

10.1.7. Koncesionar će snositi troškove i rizike uklanjanja svih objekata i drugih prepreka koje bi mogle ometati izvođenje Građevinskih radova, uključujući i troškove izmeštanja ili preusmeravanja puteva koji ne čine deo Autoputa, kada je takvo izmeštanje ili preusmeravanje neophodno radi izvođenja Građevinskih radova.

10.1.8. Koncesionar će snositi troškove i rizike postavljanja, preusmeravanja ili uklanjanja infrastrukturnih objekata komunalnih usluga koji su u funkciji izvođenja radova i snosiće troškove ponovnog uspostavljanja takvih usluga, a koje su premeštene kao rezultat Građevinskih radova.

10.2.1. Nakon ispunjenja Prethodnog uslova, dostupnosti zemljišta i nakon što su u potpunosti ispunjeni svi administrativni preduslovi iz podčlana 10.2.2. odnosno pribavljena odgovarajuća pravosnažna rešenja, Koncesionar će započeti i završiti izgradnju Autoputa koji je Predmet koncesije o svom trošku i riziku i u skladu sa odgovarajućim građevinskim standardima.

10.2.2. Administrativni preduslovi

Koncedent će preduzeti sve pravne aktivnosti neophodne za blagovremeno okončanje postupka eksproprijacije zemljišta i u skladu sa Dinamikom izgradnje predati zemljište u posed Koncesionaru, koji je obavezan da isplati naknadu za eksproprijaciju u skladu sa ograničenjima navedenim u Poglavlju VIII;

Koncedent će pružati pomoć Koncesionaru i preduzimati mere za hitno rešavanje zahteva Koncesionara vezanih za izdavanje potrebnih odobrenja, saglasnosti, dozvola i drugih dokumenata koje izdaju državni organi.

10.3. Dinamika izgradnje

10.3.1. Dinamika izgradnje Autoputa utvrćena je prema vrsti, obimu i vremenu izvođenja pojedinačnih radova, količini i vrstama materijala i opreme koja se ugrađuje i rokovima za početak i završetak pojedinačnih radova za svaku deonicu Autoputa, kao i visinu potrebnih sredstava za izvođenje tih radova. Konačna Dinamika izgradnje sadrži i druge elemente (potrebna radna snaga, mehanizacija itd.).

10.3.2. Koncesionar se obavezuje da završi izgradnju Autoputa označenu kao Predmet koncesije zajedno sa Objektima za potrebe puta najkasnije do 31. decembra 2012. godine. Ovaj rok može biti produžen saglasnošću ugovornih strana.

10.3.3. Koncesionar će izgradnju svake pojedine deonice ili dela deonice i pojedinačne radove izvoditi u rokovima i prema konačnoj Dinamici izgradnje.

10.3.4. Konačna Dinamika izgradnje ne može biti promenjena bez prethodne pismene saglasnosti Koncedenta.

10.3.5. Rok izgradnje Autoputa može biti produžen u izuzetnim slučajevima i to:

ako uslovi građenja na pojedinim delovima terena ne omogućavaju predviđenu konačnu Dinamiku izgradnje i kada takvi uslovi izgradnje nisu mogli biti predviđeni u vreme izrade projektne dokumentacije, o čemu stručno mišljenje daje Nezavisni inženjer imenovan u skladu sa ovim Ugovorom;

u slučaju Više sile;

ako do kašnjenja dođe iz administrativnih razloga i/ili zbog odluka državnih organa koje nisu povezane sa kršenjem Ugovora od strane Koncesionara ;

kada Koncedent nije uveo u posed Koncesionara na eksproprisanom zemljištu, a to je imalo uticaja na usvojenu konačnu Dinamiku izgradnje;

ako Koncesionar u toku izvođenja Građevinskih radova u zemljištu ili iznad njega nađe predmete od istorijske, kulturne ili prirodne vrednosti, o tome će odmah obavestiti Koncedenta i omogućiti preuzimanje takvih predmeta, a ukoliko se radi o nepokretnim objektima od arheološkog ili kulturnog značaja, Koncesionar će u skladu sa Propisima obustaviti dalje izvođenje radova i, omogućiti Koncedentu da preko državnih organa izvrši sva potrebnih istraživanja o trošku Koncedenta.

U slučaju kada Koncesionar pronađe neeksplodirane bombe, municiju i druge opasne predmete, obustaviće dalje izvođenje radova i omogućiti uslove da se izvrši uklanjanje ili uništavanje navedenih predmeta.

Bez obzira da li je produženje roka izgradnje odobreno, Koncesionar neće biti odgovoran za posledice bilo kojeg od gore navedenih događaja.

10.3.6. Produženje roka izgradnje iz člana 10.3.5. Ugovora odobrava Koncedent, a na zahtev Koncesionara i to na osnovu stručnog mišljenja Nezavisnog inženjera. Koncedent se obavezuje da odluku po zahtevu Koncesionara donese u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

10.3.7. Koncesionar će Koncedentu dostavljati mesečne izveštaje o Građevinskim radovima na Autoputu. Izveštaj sadrži detaljan opis završenih Građevinskih radova i radova koji su u toku, sa upoređenjem rokova predviđenih u konačnoj Dinamici izgradnje i ocenom njihovog napretka, kao i podatke o eventualnim zastojima u izvođenju radova i problemima koji utiču na rokove izgradnje i druge bitne podatke od kojih zavisi izvršavanje ugovorenih obaveza kao i sva druga pojašnjenja koje zahteva Koncedent.

10.4.1. Koncesionar će izvršiti izbor izvođača i dobavljača opreme i materijala u skladu sa Prilogom 18 Ugovora. Koncesion ar je obavezan da o svakoj promeni koja nastane na listi izvođača i dobavljača opreme i materijala u Prilogu 18 obavesti Koncedenta u roku od 15 dana od dana nastale promene. Izuzetno, ukoliko promena liste dovodi do promene ugovorenog učešća izvođača i dobavljača opreme i materijala, takva promena mora imati prethodnu pismenu saglasnost Koncedenta.

10.4.2. Spisak i podatke o izvođačima i dobavljačima opreme i materijala Koncesionar će dostaviti Koncedentu u roku od 15 dana od dana njihovog izbora.

10.4.3. Koncesionar se obavezuje da svi izvršeni radovi, ugrađeni materijali i oprema moraju odgovarati propisanim standardima i normama kvaliteta.

10.4.4. Koncesionar će obezbediti da se pri izvođenju radova primenjuje savremena tehnologija građenja i tehničko -tehnološka rešenja pri projektovanju i izgradnji, podrazumevajući primenu patentirane ili zaštićene tehnologije koja Koncesionaru stoji na raspolaganju.

10.5.1. Koncesionar se obavezuje da od samog početka, pa do završetka izvođenja Građevinskih radova, u skladu sa Propisima, preduzima mere zaštite životne sredine, mere obezbeđenja sigurnosti objekata (susednih objekata, saobraćajnica) i lica koja se nalaze na Gradilištu.

10.5.2. Koncesionar je dužan da preduzme sve mere bezbednosti i zaštite pristupnih puteva u blizini deonica Autoputa koje su u izgradnji i obezbedi sigurno odvijanje saobraćaja na tim putevima. U sprovođenju mera bezbednosti, Koncesionar će se pridržavati mera navedenih u Prilozima 7 i 8 ovog Ugovora.

10.5.3. U slučaju nastanka okolnosti koje mogu uticati na bezbednost saobraćaja, sigurnost ljudi i imovine ili izazvati neku drugu štetu, Koncesionar je dužan da postavi vidljive oznake upozorenja i odgovarajuću bezbedonosnu opremu ili druga sredstva u funkciji brzog i bezbednog toka saobraćaja i/ili korišćenja objekata Koncesije.

10.6.1. Izgradnja Autoputa treba da bude zasnovana na geotehničkim istraživanjima, a ako postoje oblasti ili specifični aspekti koji nisu obuhvaćeni tim istraživanjima, Koncesionar je u obavezi da preduzme dodatna istraživanja radi dopune postojećih podataka.

11.1.1. Republički inspektor za puteve vrši nadzor nad izgradnjom Autoputa u skladu sa Propisima, od početka do završetka izvođenja radova i izdavanja Upotrebne dozvole.

11.1.2. Koncesionar je dužan da dostavi izveštaje i druge podatke republičkom inspektoru za puteve na njegov zahtev, kao i drugim upravnim organima na njihov zahtev (građevinskim, zaštita na radu, bezbednost u saobraćaju itd.), a sve u cilju provere da li se radovi izvode u potpunosti i u skladu sa Odobrenim projektom i važećim Propisima, standardima i normama kvaliteta.

11.1.3. Republički inspektor za puteve ima u skladu sa ovlašćenjima pravo pristupa gradilišnoj dokumentaciji, atestima i drugim ispravama o kvalitetu građevinskih materijala i opreme, građevinskom dnevniku i inspekcijskim knjigama, kao i pravo na informacije i informisanost o napretku izgradnje.

11.1.4. Republički inspektor za puteve dužan je da obavesti Koncesionara i Nezavisnog inženjera o izvršenom pregledu dostavljanjem zapisnika o pregledu, zatečenom stanju i utvrđenim nepravilnostima u vezi sa izgradnjom Autoputa, kao i rešenje kojim se nalaže otklanjanje nepravilnosti.

11.2.1. Koncesionar će obezbediti vršenje stručnog nadzora na Građevinskim radovima u skladu sa obavezama utvrđenim Zakonom o planiranju i izgradnji i u skladu sa odobrenim sistemom OK/KK utvrđenim u Prilogu 8.

11.2.2. Koncesionar se obavezuje da Koncedentu učini dostupnim sve izveštaje i nalaze građevinskog nadzora.

12.1. Koncedent i Koncesionar će uz obostranu saglasnost imenovati Nezavisnog inženjera, u skladu sa procedurama opisanim u Prilogu 9 ovog Ugovora, koji će stalno biti odgovoran za praćenje realizacije izgradnje, korišćenja i održavanja Autoputa, kao i za izdavanje Potvrda o početku i završetku radova, čime se potvrđuje da su zadaci izvršeni u skladu sa ovim Ugovorom.

12.2. Nezavisni inženjer će izveštaje o svom radu dostavljati neposredno Koncedentu i Koncesionaru.

12.3. Sve troškove rada Nezavisnog inženjera snosi Koncesionar.

Ne prejudicirajući ispunjenje Prethodnog uslova, korišćenje i održavanje deonica Autoputa kao i Objekata za potrebe puta zavisi od postojanja i / ili izdavanja odgovarajućih Upotrebnih dozvola.

13.1.1. Koncendent se obavezuje da preda Koncesionaru izgrađene deonice Autoputa (LOT 3 i desnu u smeru juga traku LOT-a 2) odmah nakon ispunjenja Prethodnog uslova, a korišćenje i održavanje će otpočeti 30 dana nakon toga, u skladu sa Prilogom 19.

13.1.2 Korišćenje i održavanje deonica Autoputa koje trebaju biti izgrađene (traka u smeru severa LOT-a 2 i LOT 1) otpočeće 30 dana nakon dobijanja Upotrebne dozvole.

13.1.3. Koncesionar će najkasnije 30 dana pre planiranog završetka svih radova na Autoputu, odnosno deonici Autoputa, Nadležnom organu podneti zahtev za izdavanje Upotrebne dozvole.

13.1.4. Za sve vreme korišćenja Autoputa, Koncesionar će omogućiti neometano obavljanje kontrole saobraćaja na Autoputu od strane policije i ovlašćenih inspekcijskih organa, što znači da će im obezbediti sve neophodne uslove u pogledu obavljanja njihovih kontrolnih poslova u skaldu sa Prilogom 7 i Propisima.

13.1.5. Koncesionar će vlasnicima i korisnicima Pratećih sadržaja Autoputa, koji su izgrađeni ili će biti izgrađeni uz Autoput u skladu sa odobrenjem Nadležnog organa, uključujući i postojeće objekte duž izgrađene deonice Autoputa, obezbediti neometan prilaz i korišćenje tih objekata i neće preduzimati mere koje bi onemogućavale ili otežavale korišćenje i održavanje takvih objekata.

U slučaju potrebe za izvođenjem neophodnih radova kojima će privremeno biti otežano poslovanje u tim objektima, Koncesionar će pre početka tih radova obavestiti vlasnike i korisnike kako bi zajedno odredili uslove korišćenja tih objekata za vreme izvođenja radova.

13.1.6. Koncesionaru je dozvoljeno da od Koncedenta traži dodatne prilaze Autoputu ili deonici Autoputa u slučaju da je otvaranje takvih prilaza ekonomski opravdano i tehnički moguće.

13.2.1. Koncesionar je dužan da redovno održava Autoput, sve pripadajuće delove Autoputa i pristupne puteve Pratećim sadržajima Autoputa, kao i saobraćajne površine date Koncesionaru na korišćenje i to od dana početka korišćenja do isteka trajanja Koncesije prema Prilogu 7 ovog Ugovora.

13.2.2. Koncesionar će primenjivati pravila iz Priloga 7 Ugovora kojima su utvrđeni rokovi za preduzimanje pojedinih radova na održavanju, način praćenja stanja na Autoputu, način organizovanja službi za održavanje i druga pitanja vezana za izvršavanje ovih obaveza.

13.2.3. Pri izvođenju radova na održavanju, Koncesionar će se pridržavati svih važećih standarda, tehničkih propisa i drugih Propisa koji se odnose na uslove održavanja javnih puteva, odnosno autoputeva, stepen opremljenosti i funkcionalne osposobljenosti, uslove bezbednog odvijanja saobraćaja na ovim kategorijama puteva, kao i uslova utvrđenih pravilima iz podčlana 13.2.2.

13.2.4. Za izvođenje radova na održavanju, koji se, u skladu sa propisima o građenju, mogu izvoditi samo na osnovu odobrenja za izgradnju i prijave radova, Koncesionar je dužon da na vreme pribavi potrebno odobrenje za izvođenje tih radova i da prijavi početak radova.

Koncedent je obavezan da, u slučaju iz prvog stava ovog podčlana, preduzme sve neophodne mere i omogući izdavanje odobrenja, pod uslovom da Koncesionar dostavi zakonom propisanu dokumentaciju.

13.2.5. Koncesionar će obezbediti da Autoput bude otvoren za saobraćaj i danju i noću i da se za sve vreme trajanja Koncesije saobraćaj odvija u kontinuitetu uz obezbeđenje maksimalne sigurnosti saobraćaja na svim deonicama. U slučaju vanrednih okolnosti koje mogu ugroziti bezbednost saobraćaja, Koncesionar će korisnike na propisan način obavestiti o tome i preduzeti neophodne mere upozorenja i korisnicima Autoputa pružiti svu neophodnu pomoć.

13.2.6. U slučaju da Nezavisni inženjer obavesti Koncedenta da Koncesionar u bilo kom trenutku trajanja Koncesije ne održava deonice Autoputa u ispravnom i bezbednom stanju, odnosno ne održava ih u skladu sa standardima i tehničkim Propisima i da ne izvodi neophodne radove na održavanju u skladu sa preuzetim obavezama iz ovog Ugovora i njegovih Priloga, Koncedent će o tome odmah upozoriti Koncesionara.

13.2.7. Koncesionar će uredno i blagovremeno izvršavati obaveze navedene u ovom Ugovoru koje se odnose na održavanje Autoputa sa Upotrebnom dozvolom, za koje će garantovati dostavljanjem garancije za održavanje, i to:

u prvoj godini trajanja Koncesije garancija treba da iznosi 5% od planiranih troškova redovnog i periodičnog održavanja. Planirani troškovi redovnog i periodičnog održavanja su troškovi koje je Koncesionar predvideo u svojoj ponudi za dobijanje Koncesije.

Za svaku narednu godinu do kraja trajanja Koncesije garancija treba da iznosi 5% od iskazanih stvarnih troškova redovnog i periodičnog održavanja za prethodnu godinu.

za godinu u kojoj se vrši periodično održavanje osnovica za obračun visine garancije procentualno će se povećati za vrednost predviđenu za periodično održavanje za odnosnu godinu.

Ukoliko Koncesionar ne ispuni obavezu održavanja deonica Autoputa predviđenu Prilogom 7, Koncedent će u pismenoj formi obavestiti Koncesionara i navesti neispunjene obaveze uz davanje odgovarajućeg roka za izvršenje korektivnih mera s tim što taj rok ne može biti kraći od 30 dana. Garancija za održavanje može biti naplaćena od strane Koncedenta tek nakon isteka roka predviđenog za preduzimanje korektivnih mera i samo ako Koncesionar nije izvršio korektivne mere kao i nakon poveravanja trećem licu izvršenja korektivnih mera. Garantovani naplaćeni iznosi će biti usmereni na pokrivanje troškova izvršenja korektivnih mera.

13.3.1. Koncesionar može ugovorom poveriti održavanje Autoputa ili deonice Autoputa bilo kom privrednom društvu registrovanom za obavljanje delatnosti održavanja.

13.3.2. Poveravanje ovih poslova ne oslobađa Koncesionara od odgovornosti za kvalitetno izvođenje radova, za blagovremeno preduzimanje mera na održavanju Autoputa i Objekata za potrebe puta i ostalih obaveza Koncesionara koje se odnose na održavanje.

13.4.1. Koncesionar je odgovoran za naknadu stvarne štete isključujći posledičnu štetu, idirektnu štetu i izgubljenu dobit koju pretrpe treća lica – ovlašćeni korisnici Autoputa, a koja je nastala usled neispunjavanja njegovih obaveza održavanja ili usled nepreduzimanja svih mera bezbednosti koje je u skladu sa Prilogom 7 Koncesionar dužan preduzeti.

13.4.2. Koncesionar je odgovoran za sve obaveze, naknadu štete, gubitke i troškove, nastale usled ekološkog zagađenja u periodu izgradnje, korišćenja, i održavanja Autoputa, ukoliko su posledica neizvršenja njegovih obaveza predviđenih ovim Ugovorom.

13.4.3. Ukoliko bude zahteva za naknadu štete u odnosu na Koncedenta i Koncedent bude obavezan da po takvom zahtevu isplati takvu nakandu, taj iznos sa svim pripadajući troškovima Koncedenta izmiriće Koncesionar, pod uslovom da je utvrđeno da je takva naknada štete u direktnoj vezi sa odgovornošću Koncesionara navedenog u podčlanovima 13.4.1 i 13.4.2.

13.4.4. Koncedent će odmah, a najkasnije 15 dana od podnošenja zahteva, obavestiti Koncesionara o pokretanju postupka za naknadu štete u smislu gore navedenih podčlanova od 13.4.1 do 13.4.3. i Koncesionar ima pravo da učestvuje u tom postupku. Nepoštovanje obaveze obaveštavanja od strane Koncedenta o postojanju tužbe ili zahteva isključuje svaku odgovornost Koncesionara.

13.4.5. Koncedent će u slučaju pokretanja postupka naknade štete protiv Koncesionara, pružiti Koncesionaru odgovarajuću pomoć koja mu je u razumnoj meri potrebna, kako bi uspešno vodio spor.

13.4.6. Koncedent neće vršiti nikakve isplate po zahtevima za naknadu štete podnetim prema njemu bez prethodne pismene saglasnosti Koncesionara.

13.4.7. Obaveze naknade štete iz člana 13.4. ovog Ugovora, ostaju na snazi i nakon prestanka Ugovora ukoliko su tužbe podnete pre prestanka ovog Ugovora.

14.1. Koncesionar se obavezuje da o prekidu izvođenja Građevinskih radova i razlozima prekida pismeno obavesti Koncedenta najkasnije 10 dana od dana prekida radova.

14.2. Ako razlozi za prekid radova nisu rezultat Više sile ili prekida Ugovora i/ili dogovorenog produženja, a Koncesionar ni u roku od 30 dana od dana prijema upozorenja od strane Koncedenta ne nastavi izvođenje radova, Koncedent ima pravo na raskid Ugovora.

14.3. Koncedent se obavezuje da za vreme izgradnje, korišćenja i održavanja Autoputa ne preduzima mere koje bi sprečavale ili onemogućavale Koncesionara u izvršenju prava i obaveza iz Ugovora.

14.4. Samo u izuzetnim slučajevima, na osnovu rešenja Nadležnog organa, izgradnja, korišćenje i/ili održavanje Autoputa mogu biti privremeno obustavljeni. U tom slučaju Koncesionar neće trpeti pravne posledice, uključujući i posledice usled nepoštovanja rokova izgradnje, a imaće pravo na naknadu štete nastale privremenim prekidom korišćenja Autoputa i Objekata za potrebe puta.

14.5. Slučajevi iz člana 14.4. ne obuhvataju slučajeve u kojima nadležni inspekcijski organi mogu naložiti meru obustavljanja izgradnje, korišćenja i/ili održavanja usled nepoštovanja Propisa.

14.6. Ako privremeni prekid izgradnje, korišćenja i/ili održavanja Autoputa ili bilo koje njegove deonice, u smislu člana 14.4. Ugovora, traje duže od 60 dana, Koncesionar ima pravo na raskid ovog Ugovora, usled krivice Koncedenta.

15.1.1. Naplata putarine će otpočeti:

na izgrađenim deonicama Autoputa (LOT 2 i LOT 3) koje se daju na korišćenje, nakon ispunjenja Prethodnog uslova i predaje Koncesionaru pomenutih deonica Autoputa sa Upotrebnom dozvolom;

na deonicama koje Koncesionar treba da izgradi, nakon završetka svih radova i izdavanja Upotrebne dozvole.

15.1.2. Visina putarine će biti utvrđena prema tarifama za odgovarajuće kategorije vozila u Republici Srbiji i biće usklađena sa preporukama Evropske Unije i visinom putarina susednih zemalja. Visina putarine i tarifni sistem, kao i svaka promena tog sistema, podležu odobrenju Koncedenta i u skladu je sa formulom iz Priloga 12 ovog Ugovora.

15.1.3. Po dobijanju saglasnosti Koncedenta na akt o određivanju putarine, Koncesionar je u obavezi da taj akt javno objavi u jednom od dnevnih listova i na naplatnim rampama.

15.1.4. Sve troškove u vezi sa naplatom putarine snosiće Koncesionar.

16.1. Koncesionar je dužan da Koncedentu plati

A) početnu Koncesionu naknadu u iznosu od €10 miliona (deset miliona evra) u roku od 60 dana od ispunjenja Prethodnog uslova, u skladu sa Prilogom 13 ovog Ugovora i

B) mesečnu Koncesionu naknadu od dana preuzimanja izgrađenih deonica Autoputa u skladu sa Prilogom 13 ovog Ugovora.

16.2. Mesečna Koncesiona naknada za svaki mesec biće plaćena do petog dana u mesecu za prethodni mesec, na račun određen od strane Koncedenta.

16.3. U slučaju kašnjenja Koncesionara sa uplatom Koncesione naknade, Koncedent ima pravo na naplatu zatezne kamate, a u skladu sa Propisima.

17.1.1. Koncesionar je obavezan da priloži sledeće bankarske garancije, a u skladu sa obrascima iz Priloga 14 ovog Ugovora:

Garanciju za obezbeđenje sredstava za Predmet koncesije;

Garanciju za dobro izvršenje posla;

Garanciju na ime odgovornosti za propuste i nedostatke i

Garanciju za održavanje.

17.1.2. Garancija za obezbeđenje sredstava za Predmet koncesije daje se na iznos od 10% od predračunske vrednosti investicija tj. 10 miliona Evra, u skladu sa Dinamikom izgradnje za prvu godinu, a kako je predviđeno Prilogom 3. Ova garancija će ostati na snazi do predaje prve Garancije za dobro izvršenje posla. Ova garancija se dostavlja Koncedentu u roku od 60 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora o koncesiji. Istovremeno sa predajom ove garancije, tenderska garancija će biti vraćena Koncesionaru od strane Koncedenta. Ovaj rok će biti produžen za dodatnih 15 dana, pod uslovom da Koncesionar obavesti Koncedenta 15 dana pre isteka roka od 60 dana da nije u mogućnosti da ispuni navedene obaveze u utvrđenom roku od 60 dana.

17.1.3. Garancije za dobro izvršenje posla daju se na iznos od 10% od predračunske vrednosti svakog od Građevinskih radova za Predmet koncesije i dostavljaju se Koncedentu odmah nakon Finansijskog zatvaranja posla. Ove garancije ostaju na snazi do izdavanja Potvrde o završetku radova ili dobijanja Upotrebne dozvole, šta god da nastupi ranije.

Ukoliko Koncesionar ne ispuni obavezu dobrog izvršenja posla, Koncedent će u pismenoj formi obavestiti Koncesionara i navesti neispunjene obaveze uz davanje odgovarajućeg roka za izvršenje korektivnih mera koje se smatraju potrebnim, s tim što taj rok ne može biti kraći od 30 dana. Garancija za dobro izvršenje posla može biti naplaćena od strane Koncedenta tek nakon isteka roka predviđenog za preduzimanje korektivnih mera i samo ako Koncesionar nije izvršio korektivne mere kao i nakon poveravanja trećem licu izvršenja korektivnih mera. Garantovani naplaćeni iznosi će biti usmereni na pokrivanje troškova izvršenja korektivnih mera.

17.1.4.Garancija na ime odgovornosti za propuste i nedostatke daje se na iznos od 5% od vrednosti Građevinskih radova kako su definisani u Predmetu koncesije i dostavlja se Koncedentu u roku od 15 dana od dana dobijanja Upotrebne dozvole od Nadležnog organa. Ova garancija ostaje na snazi tri godine.

Ukoliko Koncesionar ne ispuni svoje obaveze u pogledu Građevinskih radova, Koncedent će u pismenoj formi obavestiti Koncesionara i navesti neispunjene obaveze uz davanje odgovarajućeg roka za izvršenje korektivnih mera koje se smatraju potrebnim, s tim što taj rok ne može biti kraći od 30 dana. Garancija na ime odgovornosti za propust i nedostatke može biti naplaćena od strane Koncedenta tek nakon isteka roka predviđenog za preduzimanje korektivnih mera i samo ako Koncesionar nije izvršio korektivne mere kao i nakon poveravanja trećem licu izvršenja korektivnih mera. Garantovani naplaćeni iznosi će biti usmereni na pokrivanje troškova izvršenja korektivnih mera.

17.1.5.Garancija za održavanje biđe izdata u iznosu iz podčlana 13.2.7. ovog Ugovora.

17.2.1. Koncedent i Koncesionar utvrdili su rizike i plan osiguranja u Prilogu 6 ovog Ugovora.

17.2.2. Koncesionar će obezbediti osiguranje za Građevinske radove, imovinu i lica sve vreme trajanja Građevinskih radova, u skladu sa Prilozima 6 i 16 ovog Ugovora.

17.2.3. Koncesionar će tokom trajanja Koncesije obezbediti osiguranje imovine koja čini Predmet koncesije, kako je dato u Prilogu 6 ovog Ugovora.

17.2.4. Kada bude ispunjen Prethodni uslov, Koncesionar će na pismeni zahtev Koncedenta u roku od 15 dana od dana prijema zahteva dostaviti dokaze o osiguranju i dokaze da su premije osiguranja uplaćene.

17.2.5. Koncesionar se obavezuje da će naplaćena sredstva ostvarena po osnovu polisa osiguranja od šteta i rizika biti korišćena isključivo za otklanjanje posledica tih šteta.

18.1.1. Koncesionar može preneti Koncesiju privrednom subjektu i/ili drugom pravnom licu (domaćem ili stranom) u skladu sa ovim članom

18.1.2. Koncesija može biti preneta privrednom društvu ili drugom pravnom licu samo ako:

takvo lice ispunjava uslove koje je morao ispuniti i Koncesionar za učestvovanje na javnom tenderu i ako to lice priloži dokaze o tome i ako su oni prihvaćeni od strane Koncedenta;

takvo lice u celini preuzme ovaj Ugovor u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;

takvo lice prihvati davanje garancija kao i ugovorene vidove osiguranja koje je prema Ugovoru bio dužan da obezbedi Koncesionar radi finansiranja nezavršenih radova, kao i ugovorene vidove osiguranja.

18.1.3. O prenosu Koncesije zaključuje se poseban ugovor u skladu sa Propisima.

18.2.1. Koncesionar je dužan da pismenim putem zatraži saglasnost Koncedenta najmanje 60 dana od dana nameravanog prenosa Koncesije. Zahtev treba da sadrži elemente potrebne da Koncedent oceni da li lice kome Koncesionar namerava da prenese Koncesiju ispunjava uslove iz. podčlana 18.1.3. ovog Ugovora.

18.2.2. U roku za davanje saglasnosti iz podčlana 18.2.1. ovog Ugovora Koncedent ima pravo otkupa Koncesije pod uslovima koji za Koncedenta ne mogu biti nepovoljniji od uslova pod kojima Koncesionar namerava da prenese Koncesiju licu iz podčlana 18.1.2.

18.2.3. U slučaju prenosa Koncesije, predaja Autoputa od strane Koncesionara licu iz podčlana 18.1.2. Ugovora na koje se vrši prenos Koncesije, biće obavljena u prisustvu Koncedenta. Istovremeno sa predajom Autoputa predaje se i celokupna dokumentacije vezana za Predmet koncesije. O primopredaji sačinjava se zapisnik koji potpisuju Koncedent, Koncesionar i prijemnik Ugovora.

19.1.1.Koncesioni odnos može biti prekinut u sledećim slučajevima:

ako se vršenjem koncesione delatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ili zakonom zaštićena područja ili objekti, što se u vreme davanja Koncesije nije moglo predvideti;

u slučaju Više sile, kao što je određeno u Poglavlju XXI Ugovora, VIŠA SILA;

u slučaju nemogućnosti daljeg izvođenja Građevinskih radova na deonicama Autoputa koje su Predmet koncesije ili njihovog korišćenja, zbog znatnog oštećenja koje nije prouzrokovao Koncesionar ili koje nije posledica grube nepažnje Koncesionara .

U slučaju prekida ugovorne strane će u najboljoj nameri pregovarati o pravnim posledicama za Predmet koncesije. Ugovorne strane potvrđuju i saglasne su da će u ovim slučajevima interes Predmeta koncesije odnosno javni interes preovlađivati i da će stoga, koliko je to moguće, biti zadržana prava i obaveze iz ovog Ugovora.

19.2.1. U slučaju prekida koncesionog odnosa iz razloga iz podčlana 19.1.1., koncesioni odnos moguće je ponovo uspostaviti samo ako Koncesionar pruži zadovoljavajuće garancije preduzme mere u cilju pridržavanja svih uslova zaštite životne sredine i snosi troškove sanacije životne sredine.

19.2.2. U slučaju prekida koncesionog odnosa u smislu podčlana 19.1.1., tačka 2) i 3), ugovorne strane će preduzeti, u zajedničkom interesu, sve mere za nastavak izgradnje Autoputa, podrazumevajući određivanje novog roka za završetak radova i/ili nastavak korišćenja deonica Autoputa čim se za to budu stekli uslovi.

19.2.3. Ako je prekid koncesionog odnosa nastupio iz razloga navedenih u podčlanu 19.1.1. Ugovora, a ugovorne strane ne postignu saglasnost o nastavku koncesionog odnosa u roku od 6 meseci , Ugovor može biti raskinut. U tom slučaju deonice Autoputa i svi Objekti za potrebe puta koji su Predmet koncesije biće preneti na Koncedenta, a utvrđivanje i izvršenje međusobnih obaveza vršiće se po sledećim principima pri čemu će nezavisni revizor biti postavljen u cilju utvrđenja naknade koja pripada Koncesionaru na osnovu procene po principu „ongoing concern” :

1) ako je do raskida Ugovora došlo pre početka izvođenja Građevinskih radova, ugovorne strane su saglasne da neće podnositi odštetne zahteve prema drugoj strani;

2) ako je do raskida Ugovora došlo u toku izgradnje Autoputa, a pre njegovog završetka, Koncesionar ima pravo na naknadu uloženih sredstava za projektovanje i izgrađeni deo Autoputa koji su Predmet koncesije po stvarnoj vrednosti tih radova uvećanoj za Propisima utvrđenu kamatu;

3) ako je do raskida Ugovora došlo po završetku izgradnje Autoputa ili u toku njegovog korišćenja, Koncedent je obavezan da Koncesionaru isplati naknadu iz tačke 2) ovog člana uz primenu Propisima utvrđene stope amortizacije.

19.2.4. U slučajevima kada do prekida koncesionog odnosa dođe usled razloga navedenih u podčlanu 19.1.1. ovog Ugovora, period prekida neće se uračunati u rok trajanja Koncesije.

20.1.1.Prestanak Ugovora o koncesiji

Ugovor prestaje:

usled isteka roka trajanja Ugovora;

usled raskida iz razloga predviđenih Ugovorom.

20.1.2. Otkup Koncesije

Koncedent može odlučiti o otkupu Koncesije u sledećim okolnostima:

vršenjem prava otkupa od strane Koncedenta navedenog u podčlanu 18.2.2. ovog Ugovora;

eksproprijacija izvršena izuzetno i isključivo u direktnom i strogom javnom intersu pri čemu će sve garancije u pogledu postupka i naknade štete odgovarati Propisima o eksproprijaciji.

U slučaju otkupa Koncesije kada to nalaže opšti interes, Koncesionar ima pravo na punu naknadu za izgrađene deonice Autoputa i Objekte za potrebe puta, kao i za druga ulaganja koje su Predmet koncesije, a prema tržišnoj vrednosti.

20.1.3. Oduzimanje Koncesije

Koncedent može oduzeti Koncesiju u sledećim slučajevima:

kada Koncesionar ni u naknadno ostavljenom roku ne ispuni bitne ugovorne obaveze u pogledu početka izvođenja Građevinskih radova na svakoj deonici Autoputa u skladu sa konačnom Dinamikom izgradnje ,

kada Koncesionar ni u naknadno ostavljenom roku ne održava Autoput ili ne pruža operativne usluge u skladu sa Ugovorom, a takvo nepridržavanje izazove ozbiljne posledice,

iz razloga ugrožavanja javne bezbednosti ako su utvrđeni posebnim Propisima,

ako je došlo do ugrožavanja životne sredine, života i zdravlja ljudi u toj meri da nastala šteta ne može biti otklonjena.

20.1.4. Stečaj ili likvidacija Koncesionog preduzeća

Ugovor može biti raskinut kada državni organ pokrene postupak stečaja ili likvidacije Koncesionog preduzeća, a takav postupak ne bude obustavljen kao neosnovan.

U slučaju iz prethodnog stava ovog podčlana, u skladu sa članom 25. Zakona o koncesijama, banka koja finansira Koncesionara može pozvati Koncedenta da zaključi poseban ugovor u skladu sa nevedenom odredbom.

20.1.5. Raskidanje u slučaju nedozvoljene statusne promene

U slučaju statusne promene Koncesionog preduzeća učinjene bez saglasnosti Koncedenta u skladu sa podčlanom 6.1.4., Koncedent može raskinuti Ugovor.

20.2.1. Ugovor o koncesiji može biti raskinut obostranom saglasnošću strana u sledećim slučajevima

Koncedent i Koncesionar mogu obostranom saglasnošću u svakom trenutku, nezavisno od stepena realizacije Ugovora, odlučiti o prestanku koncesionog odnosa, odnosno raskidu Ugovora, i u tom slučaju će pismeno odrediti sve uslove raskida, kao i način rešavanja prava i obaveza vezanih za ili proisteklih iz Ugovora.

Samo pismeni sporazum između Koncedenta i Koncesionara, po svim njegovim elementima, može proizvesti pravno dejstvo prestanka koncesionog odnosa odnosno sporazumnog raskida ovog Ugovora.

20.2.2. Raskid Ugovora na zahtev Koncedenta

Koncedent može zahtevati raskid Ugovora u slučaju:

Više sile;

da Koncesionar usled nepažnje ili namere ili drugog neopravdanog razloga postupa suprotno svojim ugovornim obavezama, i kada takvo postupanje ima ozbiljne posledice po Predmet koncesije, a takav propust ne otkloni u primerenom roku koji mu naknadno ostavi Koncendent.

Smatraće se da su nastupili razlozi za raskid kada Koncesionar ne ispuni sledeće obaveze:

organizuje naplatu putarine;

vrši izgradnju u skladu sa konačnom Dinamikom izgradnje;

vrši korišćenje Autoputa bez prekida ;

da preduzima mere bezbednosti iz člana 10.5. Ugovora;

da su izjave i garancije iz ovog Ugovora istinite;

predviđene Poglavljem VI ovog Ugovora;

predviđene Poglavljem VII ovog Ugovora;

plati Troškove eksproprijacije iz Poglalja VIII;

ne plaća Koncesionu naknadu iz Poglavlja XVI u periodu dužem od četiri meseca

dostavi garancije i druga sredstva obezbeđenja iz Poglavlja XVII.

Koncedent je dužan da pismenim putem obavesti Koncesionara koji od gore navedenih razloga dovodi do prestanka koncesionog odnosa odnosno raskida Ugovora. Istovremeno će pismeno odrediti razuman rok i korektivne mere koje smatra potrebnim za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do prestanka odnosno raskida.

20.2.3. Raskid Ugovora na zahtev Koncesionara

20.2.3.1. Koncesionar može zahtevati raskid Ugovora u slučaju:

Više sile;

da Koncedent ili državni organi ne izvrše svoje obaveze u vezi sa eksproprijacijom i predajom zemljišta kako je utvrđeno Ugovorom;

da Koncedent i Nadležni organ i drugi državni organi i pored toga što su se stekli uslovi za izdavanje neophodnih Dozvola i odobrenja i drugih akata neophodnih za izvršavanje radova i drugih radnji predviđenih ovim Ugovorom, iste ne izdaju.

20.2.3.2. Koncesionar je dužan da pismenim putem obavesti Koncedenta o svim nepravilnostima koje mogu biti razlog za prestanak koncesionog odnosa odnosno raskid Ugovora. Istovremeno će pismeno odrediti razuman rok za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do prestanka odnosno raskida.

U slučaju prestanka koncesionog odnosa, Koncesionar ima sledeća prava:

20.3.1. Ako je koncesioni odnos prestao istekom roka trajanja Koncesije, smatra se da je Koncesija u potpunosti realizovana i u tom slučaju vrši se prenos Predmeta koncesije na državu i to na način i pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom.

U gore navedenom slučaju Koncesiono preduzeće može biti likvidirano i sav likvidacioni ostatak će biti distribuiran članovima društva. Posebno će mehanizacija i druga sredstava koja su uvezena u zemlju radi realizacije Predmeta koncesije biti vraćena članovima društva, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije i ako pojedina pitanja nisu drugačije određena Ugovorom:

Po pitanju podugovora, sva prava i obaveze Koncesionara prenose se na Koncedenta, nakon obaveštenja podugovarača, bilo od jedne ili druge ugovorne strane. U ovom obaveštenju treba da bude naznačeno da je Koncesionar oslobođen svih obaveza prema podugovaraču. Koncedent će zameniti Koncesionara i preuzeti, počev od dana obaveštenja, sva prava i obaveze koje proističu iz ovih ugovora.

Koncedent preuzima ugovore o radu koje Koncesionar ima zaključene sa svojim zaposlenima.

Koncedent će preuzeti ugovore, obaveze, ovlašćenja i ugovore o zakupu koje je Koncesionar zaključio radi upravljanja Autoputem.

20.3.2. Ako je do prestanka koncesionog odnosa došlo zbog otkupa Koncesije od strane Koncedenta, a u skladu sa podčlanom 20.1.2. ili u slučaju Više sile, Koncesionar ima pravo na punu naknadu prema tržišnoj vrednosti koja će biti najmanje u visini koja odgovara dugu uvećanom za ulaganja bilo u formi osnovnog kapitala, bilo u formi zajmova članova društva.

20.3.3. Ako je do prestanka koncesionog odnosa došlo krivicom Koncesionara, a na zahtev Koncedenta, u skladu sa podčlanom 20.2.2. stav 2., Koncedent može zahtevati naknadu troškova vezanih za postupak dodele Koncesije i naknadu stvarne štete koju je pretrpeo usled neizvršavanja obaveza Koncesionara. Bez obzira na gore navedeno, obaveze servisiranja preostalih iznosa po glavnom dugu , a koji se utvrđuju na dan prestanka ili raskida Ugovora, imaju se obezbediti na takav način kako to zahtevaju naknadni finansijski ugovori u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Viša sila podrazumeva slučajeve koji su van moći Koncedenta i Koncesionara i kojima se oni ne mogu odupreti, čime implementacija Ugovora postaje nemoguća, poput:

ratova, revolucija, neprijateljstava, invazije, čina inostranih neprijatelja, pobuna, terorizma, ustanaka, vojnih ili uzurpiranih snaga, ili građanskog rata;

prirodnih katastrofa poput požara, poplava i zemljotresa, opasnih epidemija i ostalih događaja koji za ishod mogu imati:

fizičko uništenje ili znatna materijalna oštećenja Autoputa i Objekata za potrebe puta;

kašnjenje u izgradnji Autoputa koje ne može biti nadoknađeno;

potpunu obustavu korišćenja Autoputa i Objekata za potrebe puta na neodređeno vreme.

Koncesionar neće imati pravo da kao višu silu opravda bilo koji štrajk koji je ograničen na zaposlene Koncesionara ili njegovih podizvoćača ili bilo koje kašnjenje ili neizvršenje novčanih obaveza podizvoćača Koncesionara u okviru njihovih obaveza.

Ako nastupi slučaj Više sile, oštećena ugovorna strana će drugu stranu obavestiti o tako nastalom stanju u roku od 24 časa od momenta saznanja za štetu.

Ugovorne strane će se dogovoriti o merama koje treba preduzeti prema podčlanu 19.2.2., osim u slučaju da jedna ugovorna strana zatraži raskid Ugovora , prema podčlanu 20.2.2. ili 20.2.3.

Oštećena strana će dobiti punu pomoć druge strane prilikom utvrđivanja visine pretrpljene štete angažovanjem njenih stručnih organizacija i odeljenja.

Ako oštećena strana naplati štetu po osnovu polise osiguranja za štetu nastalu Višom silom, a čiji iznos nije dovoljan za pokriće svih troškova u vezi sa nastalom štetom, ugovorne strane će sporazumno utvrditi način rešavanja nastale situacije i preduzeti odgovarajuće sanacione mere.

XXII. PREDAJA OBJEKATA

22.1.1. Koncesionar i Koncedent su saglasni da tri godine pre isteka trajanja Koncesije obrazuju Zajedničku komisiju sastavljenu od stručnih lica, radi utvrđivanja stanja deonica Autoputa koje su Predmet koncesije i Objekata za potrebe puta, kao i mera koje treba preduzeti radi njihovog dovođenja u ispravno stanje radi redovnog i bezbednog odvijanja saobraćaja po isteku roka trajanja Koncesije.

Zajednička komisija će biti sastavljena od tri stručnjaka sa dokazanim petnaestogodišnjim iskustvom u sektoru puteva i saobraćaja pri čemu će svaka ugovorna strana imenovati po jednog stručnjaka a ovo dvoje će imenovati trećeg stručnjaka.

22.1.2. Koncesionar se obavezuje da o svom trošku preduzme mere u skladu sa zaključcima Zajedničke komisije.

22.1.3. Ukoliko Koncesionar odbije da izvede neophodne radove u skladu sa zaključcima Zajedničke komisije, Koncedent zadržava pravo da te radove izvede angažovanjem sredstava iz Garancije za održavanje.

22.2.1. Po prestanku koncesionog odnosa, izgrađene deonice Autoputa, deonice Autoputa koje su Koncesionaru bile date na korišćenje i održavanje, kao i objekti, uređaji i instalacije i druga sredstva koja su u funkciji korišćenja tih deonica i koja su Predmet koncesije, biće predata Koncedentu na dan prestanka koncesionog odnosa, što je i dan prestanka svih prava i obaveza Koncesionara u vezi sa tim objekatima i sredstavima.

22.2.2. Predaja objekata i drugih sredstava vrši se preko predstavnika Koncedenta i Koncesionara uz učešće Nezavisnog inženjera.

22.2.3. Objekti i druga sredstva koja su Predmet koncesije moraju biti predati u stanju građevinske ispravnosti i funkcionalne sposobnosti koja obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj, uzimajući u obzir period amortizacije.

22.2.4. Ako je do prestanka koncesionog odnosa došlo pre završetka izgradnje Autoputa, uslovi predaje utvrđuju se u zavisnosti od stepena izgrađenosti i vrste izvedenih radova.

22.3.1. Nakon prestanka koncesionog odnosa Koncedent ima pravo da otkupi opremu, vozila, mašinski park, rezervne delove, materijale i druga sredstva koja su bila u funkciji izgradnje i održavanja Autoputa po knjigovodstvenoj vrednosti.

22.3.2. Ako Koncedent odluči da ne iskoristi svoje pravo iz podčlana 22.3.1. Ugovora, od Koncesionara može biti zahtevano da ukloni predmete navedene u podčlanu 22.3.1. u određenom roku.

22.4.1. Po prestanku koncesionog odnosa Koncesionar je dužan da Koncedentu preda svu dokumentaciju projekta neophodnu za nastavak radova, ako je do prestanka koncesionog odnosa došlo pre završetka izgradnje, odnosno dokumentaciju neophodnu za održavanje Autoputa, ako je do prestanka došlo u toku njegovog korišćenja ili pri isteku trajanja Ugovora.

22.4.2. Ako je do prestanka koncesionog odnosa došlo pre završetka radova iz razloga što je protiv Koncesionog preduzeća pokrenut stečajni postupak ili likvidacija, odnosno bankrotstvo, Koncedentu će biti vraćena sredstva, nekretnine (zemljište, objekti) i druga koncesiona prava i Koncedent može ta prava, na osnovu zakonom propisanog postupka, ustupiti drugom koncesionaru.

23.1.1. Ugovor, kao i odnosi između Koncesionara i Koncedenta, sprovode se i tumače u skladu sa zakonima i Propisima Republike Srbije.

23.1.2. Odricanje imuniteta

Svaka od ugovornih strana je saglasna da se neće pozivati i da se odriče imuniteta u sudskim postupcima ili izvršenja sudskih odluka po pitanju sporova koji proističu iz Ugovora, a po osnovama suvereniteta ili sličnim osnovama na koje ugovorna strana ili njen predstavnik može imati pravo.

23.2.1. Medijacija

Koncesionar i Koncedent saglasni su da pregovaraju u dobroj nameri pri rešavanju sporova, neslaganja ili zahteva koji proističu iz i/ili u vezi sa Ugovorom, uključujući, bez ograničenja, sva pitanja vezana za njegovo postojanje, važenje ili raskidanje.

Za potrebe takvih pregovora, ugovorne strane će odrediti svoje predstavnike u roku od 10 dana od dana kada druga ugovorna strana primi pismeno obrazloženo obaveštenje o postojećem sporu.

U slučaju da ugovorne strane ne postignu dogovor u vezi sa predmetnim sporom u roku od 30 dana od dana prijema pisanog obrazloženja o sporu, svaka od ugovornih strana zadržava pravo pokretanja postupka za rešavanje tog spora u skladu sa Ugovorom.

23.2.2. Isključiva nadležnost suda

Sve sporove koji nastanu pri ostvarivanju koncesionih prava i obaveza, a čiji je predmet nepokretna imovina, rešavaće nadležni sud u Republici Srbiji.

Sve druge sporove u vezi sa ostvarivanjem koncesionih prava i obaveza, takođe će rešavati nadležni sud u Republici Srbiji, ako ugovorne strane odustanu od arbitraže.

23.2.3. Arbitražna klauzula

Ako spor koji je nastao kao posledica i/ili u vezi sa Ugovorom (uključujući, bez ograničenja, potraživanje, spor ili nesuglasicu u vezi sa realizacijom, raskidom, ili važenjem Ugovora), ne bude rešen uz obostranu saglasnost ni u roku od 60 dana od dana kada je jedna od ugovornih strana drugoj predložila njegovo rešavanje, spor će biti rešen putem Međunarodnog arbitražog suda pri Međunarodnoj trgovinskoj komori sa sedištem u Parizu u skladu sa međunarodnom procedurom vezanom za takve sporove.

Arbitražno veće će sporove rešavati primenom merodavnog prava.

Odluka arbitražnog veća za ugovorne strane u sporu je konačna, obavezna i odmah izvršna.

Koncesionar je u obavezi da do kraja koncesionog odnosa sačini program transfera tehnologije vezane za sistem naplate putarine i bez naknade izvrši transfer Koncedentu (pogledati Prilog 12).

Ugovorne strane, njihovi zaposleni, izvoćači, konsultanti i zastupnici saglasni su da svu dokumentaciju vezanu za izgradnju Autoputa, uključujući projekte, studije, crteže, arhivu i drugu dokumentaciju vezanu za izgradnju i održavanje deonica Autoputa, informacije tehničke i komercijalne prirode, kao i dokumentaciju vezanu za finansijske i druge pokazatelje u vezi sa izgradnjom Autoputa i njegovim održavanjem, čuvaju kao poverljivu i da trećim licima neće omogućiti pristup toj dokumentaciji, osim u slučaju obezbeđivanja finansijske podrške Koncesionaru ili uz prethodnu odluku Koncedenta ili u slučaju da se tako zahteva Propisima. Ovaj član neće se odnositi na informacije koje su:

već dostupne javnosti na drugi način osim kršenjem Ugovora;

već u posedu prijemne strane pre nego što su primljene od druge strane u toku izvršenja ovog Ugovora i koje nisu stečene ni pod kakvim obavezama poverljivosti, ili

dobijene od trećeg lica koje ima slobodu da otkriva iste informacije i ako nisu dobijene ni pod kakvom obavezom poverljivosti.

Obaveze ugovornih strana navedene u ovom članu ostaju u važnosti i nakon raskida ovog Ugovora.

Koncesionar je u obavezi da, nakon završetka trajanja Koncesije, bez ikakvog prava na dodatnu nadoknadu, Koncedentu, radi daljeg korišćenja, dostavi dokumentaciju koja se odnosi na projektovanje, izgradnju, korišćenje i održavanje Autoputa, uključujući i dokumentaciju dobijenu od trećih lica (izvođač, projektant, i sl).

Sva obaveštenja koja cirkulišu između dveju ugovornih strana, biće u pismenom obliku i biće isporučena ličnom dostavom ili kao preporučena pošta.

Odredbe Priloga Ugovora ne mogu biti u suprotnosti sa Ugovorom. Prilozi čine sastavni deo Ugovora i biće smatrani dokumentima iste pravne važnosti poput odredbi ovog Ugovora. Ipak, u slučaju nesaglasnosti odredbe Priloga sa odredbom ovog Ugovora, prevladaće odredba Ugovora.

Ugovor reguliše sve aspekte Predmeta koncesije i sve ugovorne odnose vezane za njega, a koji postoje između ugovornih strana. Koncesionar ima obavezu da obezbedi da izvršenje svih sporazuma i dogovora napravljenih u vezi sa Predmetom koncesije ne dovede do kršenja njegovih obaveza iz ovog Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da će s vremena na vreme možda biti neophodno zaključiti izmene i / ili dopune ovog Ugovora kako bi Predmet koncesije ispunjavao zahteve Finansijskih ugovora. Stoga će ugovorne strane razmatrati i pregovarati u dobroj nameri i uz ulaganje najvećih napora o primeni tih izmena i dopuna kako bi se omogućilo Finansijsko zatvaranje posla. Posebno se napominje, a kako je predviđeno članom 2.1., Finansijsko zatvaranje posla će biti samo onda ispunjeno ukoliko i kada budu u potpunosti ispunjeni okvirni uslovi definisani za Finansijsko zatvaranje posla, a posebno odnos zaduženja i osnovnog kapitala (”debt/eqity ratio”).

Ako je bilo koja odredba ovog Ugovora potpuno ili delimično ništava ili nesprovodiva:

preostale odredbe ostaće na snazi bez promena, i

ugovorne strane će se sastati što je pre moguće radi pregovora u dobroj nameri o zameni ništavih ili nesprovodivih odredbi novim odredbama koje su pravno važeće i koje što je moguće bliže ostvaruju ciljeve Ugovora i proizvode istovetno dejstvo.

24.9. Jezik

24.9.1. Ovaj Ugovor sačinjen je na srpskom i engleskom jeziku.

24.9.2. Sve izmene, dopune i Prilozi Ugovora takođe će biti sačinjeni na oba jezika.

24.9.3. Ako dođe do nesaglasnosti pojedinih odredbi na navedenim jezicima, preovladaće srpska verzija.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 12 istovetnih primeraka na srpskom i engleskom jeziku, od kojih svaka ugovorna strana dobija po 6 primerka na srpskom i po 6 primeraka na engleskom jeziku.

Svaki uredno potpisani primerak teksta Ugovora na bilo kojem od ova dva jezika, ima značenje originala i u primeni proizvodi pravno dejstvo.

U Beogradu, 30. marta 2007. godine

ZA KONCESIONARA ZA KONCEDENTA ___________________________ ______________________________

Ostavite komentar