Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 5. stav 2. Uredbe o privremenim merama neophodnim za obezbeđenje tehnološkog jedinstva sistema jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona („Službeni list SRJ”, br. 26/01 i 49/01) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije broj U. 433/05 od 15. juna 2006. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAJEDNICE JUGOSLOVENSKIH POŠTA, TELEGRAFA I TELEFONA

I

Razrešava se Dojčilo Radojević dužnosti direktora Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona, sa 18. oktobrom 2001. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1479/2007-1

U Beogradu, 19. aprila 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA – MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Razrešava se Dragan Maričić dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa, Ministarstvo finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1973/2007

U Beogradu, 19. aprila 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06–ispravka) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05–ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA I IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu, članovi iz reda istraživača:

1. dr Gordana Jovčić;

2. dr Pavle Milenković.

II

U Upravni odbor Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu, imenuju se za vršioce dužnosti članova iz reda istraživača:

1. dr Dijana Bugarski, naučni savetnik u Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu;

2. dr Branko Bobić, viši naučni saradnik u Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2031/2007

U Beogradu, 19. aprila 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Ostavite komentar