Uredba o izmeni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta

Na osnovu člana 58. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01 i 62/06) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O NORMATIVIMA I STANDARDIMA USLOVA RADA UNIVERZITETA I FAKULTETA ZA DELATNOSTI KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA

Član 1.

U Uredbi o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Službeni glasnik RS”, br. 15/02, 100/04 i 26/05), član 41. menja se i glasi:

„Koeficijenti složenosti rada za finansiranje plata nastavnika i saradnika fakulteta i univerziteta u skladu sa čl. 6. i 9. ove uredbe jesu:

1. Redovni profesor, samostalni umetnički saradnik i naučni savetnik sa doktoratom 28,24 2. Vanredni profesor, viši naučni saradnik, viši umetnički saradnik sa doktoratom 26,20 3. Samostalni stručni saradnik na akademiji ili fakultetu umetnosti sa doktoratom 25,69 4. Docent, naučni saradnik, umetnički saradnik, bibliotekar savetnik, generalni sekretar univerziteta sa doktoratom 23,99 5. Viši stručni saradnik na akademiji ili fakultetu umetnosti sa doktoratom 21,16 6. Asistent doktor nauka 20,35 7. Viši predavač ili viši lektor na fakultetu 19,61 8. Asistent magistar, istraživač – saradnik, asistent – umetnički saradnik, predavač 18,87 9. Stručni saradnik na akademiji ili fakultetu umetnosti 18,50 10. Asistent – pripravnik 17,38 11. Stručni saradnik 16,75.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od isplate plate za april 2007. godine.

05 Broj: 110-1568/2005-3

U Beogradu, 26. aprila 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

Ostavite komentar