221. sednica Vlade Republike Srbije, 24. maj 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2.Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se Radmila Jagodić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za budžet i finansije od 29. maja 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4965/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Aleksandar Simić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za inspekcijski nadzor od 9. juna 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4856/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Leposava Sojić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe od 2. juna 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4855/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Saša Stojanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja od 2. juna 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4857/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Zoran Ilić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za vazdušni saobraćaj od 2. juna 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4858/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Ivan Jovanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za ljudske resurse u Ministarstvu finansija od 30. maja 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4918/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Marko Bradić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija od 29. maja 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4868/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ELEKTRONSKU UPRAVU U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Darinka Radojević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za elektronsku upravu – Sektor za elektronsku upravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od 15. maja 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4786/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

I

Postavlja se Miloš Nikač za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje – Sektor za sprovođenje socijalnog osiguranja primenom međunarodnih ugovora od 25. juna 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4848/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12 i 84/15) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA

UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešava se Biljana Šujica Marinković dužnosti vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije, na lični zahtev.

II

Imenuje se Biljana Kostić, dipl. ekonomista iz Beograda, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4935/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 2. Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o Statutu Jugoslovensko-rumunske mešovite komisije za Đerdap („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 10/80) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA

I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKORUMUNSKE

MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP

I

Razrešavaju se dužnosti u srpskom delu Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap:

1. Aleksandar Obradović, predsednik,

2. Dragan Jovanović, zamenik predsednika,

3. Ljubo Maćić, član,

4. mr Mirjana Filipović, član,

5. Merita Borota, član,

6. Ljubiša Mihajlović, član,

7. Slaboljub Carić, član,

8. Dragan Vlaisavljević, član,

9. Goran Knežević, član,

10. Ljubiša Jokić, zamenik člana,

11. Vesna Stojanović, zamenik člana,

12. Petar Manzalović, zamenik člana,

13. Dragan Maksimović, zamenik člana,

14. Ljiljana Milicanović, zamenik člana,

15. mr Bratislav Stišović, zamenik člana,

16. Milan Radovanović, zamenik člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4957/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 2. Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o Statutu Jugoslovensko-rumunske mešovite komisije za Đerdap („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 10/80) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKORUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE

ZA ĐERDAP

I

U srpski deo Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap imenuju se:

1) za predsednika:

Milorad Grčić, vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”;

2) za zamenika predsednika:

Goran Knežević, izvršni direktor za poslove snabdevanja električnom energijom u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije;

3) za članove:

(1) Ljubo Maćić, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije,

(2) mr Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike,

(3) Merita Borota, viši savetnik u Republičkoj direkciji za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(4) Ljubiša Mihajlović, vršilac dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(5) Slaboljub Carić, načelnik odeljenja u Ministarstvu spoljnih poslova,

(6) Dragan Vlaisavljević, izvršni direktor za poslove trgovine električnom energijom u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”,

(7) Zorana Stojković, izvršni direktor za korporativne poslove u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”;

4) za zamenike članova:

(1) Ljubiša Jokić, direktor Sektora za održavanje i naknadna ulaganja u HE i OIE u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”,

(2) Vesna Stojanović, viši savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike,

(3) Radmilo Nikolić, direktor za proizvodnju Ogranka HE Đerdap,

(4) Dragan Maksimović, direktor HE Đerdap 1, Kladovo,

(5) Ljiljana Milicanović, direktor HE Đerdap 2, Negotin,

(6) Ranko Božović, direktor „Energoprojekt Hidroinženjering” a.d. Beograd,

(7) Milan Radovanović, direktor Zavoda za hidrogeologiju i izučavanje podzemnih voda u Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4960/2016

U Beogradu, 24. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar