Uredba o dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2016. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU

NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2016. GODINU

Član 1.

U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 98/15), u Carinskoj tarifi, Deo II, vrše se sledeće dopune:

1. U Glavi 4, reči: „Dodatna napomena” zamenjuju se rečima: „Dodatne napomene”, a posle tačke 1. dodaju se tač. 2. i 3. koje glase:

„(2. Mleko i proizvodi od mleka iz Glave 4 obuhvataju permeate mleka i proizvoda od mleka, koji su mlečni proizvodi koje karakteriše visok sadržaj laktoze i koji se dobijaju uklanjanjem mlečne masnoće i mlečnih belančevina iz mleka, surutke, pavlake i/ili slatke mlaćenice, i/ili iz sličnih sirovih materijala, ultrafiltracijom ili drugim tehnikama prerade.

(3. U smislu tar. podbrojeva 0404 10 i 0404 90 važi sledeće:

Permeat mleka i permeat surutke analitički se razlikuju na osnovu prisustva materija (npr. mlečna kiselina, laktati i glikomakropeptidi) povezanih sa proizvodnjom surutke.

Tarifni podbroj 0404 10 obuhvata „permeat surutke” koji je proizvod uglavnom blago kiselog mirisa, koji se dobija iz surutke ili mešavine sastojaka prirodne surutke, ultrafiltracijom ili drugim tehnikama prerade.

Prisustvo materija povezanih sa proizvodnjom surutke (npr. mlečna kiselina, laktati i glikomakropeptidi) uslov je za svrstavanje permeata surutke u navedeni podbroj.

Tarifni podbroj 0404 90 obuhvata „permeat mleka” koji je proizvod uglavnom mirisa na mleko, dobijen iz mleka ultrafiltracijom ili drugim tehnikama prerade. Nivo količinskog ograničenja, odnosno odsustvo mlečne kiseline i laktata (max 0,1 % po masi, u permeatima mleka u obliku praha, ili max 0,015 % po masi, u permeatima mleka u obliku tečnosti), kao i odsustvo glikomakropeptida, uslovi su za svrstavanje permeata mleka u tarifni podbroj 0404 90.

Za utvrđivanje prisustva laktata koristi se metoda ISO 8069:2005, a za utvrđivanje sirišne surutke (tj. prisustvo kazeinomakropeptida kao što su glikomakropeptidi) koristi se metoda data u Aneksu XII Uredbe Komisije (EZ) broj 273/2008.”

2. U Glavi 22, u Dodatnim napomenama posle tačke 12. dodaje se tačka 13, koja glasi:

„(13. U smislu tar. podbrojeva 2202 90 11 i 2202 90 15, sadržaj belančevina određuje se množenjem ukupnog sadržaja azota, računatog na osnovu metode date u tač. 2. do 8. Dela C Aneksa III Uredbe Komisije (EZ) broj 152/2009, koeficijentom 6,25.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4914/2016

U Beogradu, 31. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

4100116.030/28

Ostavite komentar