230. sednica Vlade Republike Srbije, 11. mart 2010. godine

Na osnovu tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije („Službeni glasnik RS”, broj 78/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA HEMIKALIJE

I

Razrešava se Nebojša Pokimica dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za hemikalije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1825/2010

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije („Službeni glasnik RS”, broj 78/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA HEMIKALIJE

I

Imenuje se Nada Lukačević za člana Upravnog odbora Agencije za hemikalije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1827/2010

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se Vladimir Ilić dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1689/2010

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Imenuje se Dejan Jovanović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, za člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1688/2010

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93-dr. zakon, 54/93, 60/93-ispravka, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

Razrešava se Duško Polić dužnosti direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1691/2010

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Aleksandra Rajković dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za centralnu harmonizaciju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1834/2010

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Slavica Sunturlić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1832/2010

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Goran Kreclović za pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1867/2010

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Dragana Lukić dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1870/2010

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije i člana 5. Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 6/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U MEŠOVITOM KOMITETU ZA SUKCESIJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE IZ ANEKSA A SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

Imenuje se Milovan Ivanović, zamenik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, za ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Mešovitom komitetu za sukcesiju pokretne i nepokretne imovine iz Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1869/2010

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar