Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 62/01, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U KOVINU

I

Mirjani Bančov prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Kovinu sa 8. majom 2004. godine, zbog isteka vremena na koji je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4905/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/2/2

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 62/01, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Snežani Miljanić prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 10. junom 2004. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4906/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/3/3

Na osnovu člana 3. Odluke o obrazovanju Interresorne komisije za turizam („Službeni glasnik RS“, broj 70/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA INTERRESORNE KOMISIJE ZA TURIZAM

I

U Interresornu komisiju za turizam imenuju se:

– za predsednika

prof. dr BOJAN DIMITRIJEVIĆ, ministar trgovine, turizma i usluga;

– za potpredsednika

IVANA PEJOVIĆ, pomoćnik ministra trgovine, turizma i usluga;

– za članove:

1. mr VLATKO SEKULOVIĆ, zamenik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom;

2. dr EMILIJA VUKADIN, pomoćnik ministra finansija;

3. MIRA PROKOPIJEVIĆ, pomoćnik ministra privrede;

4. MIRJANA ČIZMAROV, pomoćnik ministra za kapitalne investicije;

5. SUZANA ĐORĐEVIĆ-MILOŠEVIĆ, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

6. VEKISLAV JANIĆIJEVIĆ, pomoćnik ministra prosvete i sporta;

7. dr NEVENA KARANOVIĆ, pomoćnik ministra kulture;

8. VLADIMIR TOMČIĆ, pomoćnik ministra kulture;

9. MIROSLAV NIKČEVIĆ, direktor Uprave za zaštitu životne sredine;

10. BRANISLAV MITROVIĆ, pukovnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4943/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/5/5

Na osnovu člana 103. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

– za članove:

1. dr MARKO JAKŠIĆ, specijalista ortopedije, generalni direktor Zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici;

2. dr VUKO ANTONIJEVIĆ, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu zdravlja, poslanik Narodne skupštine Republike Srbije;

3. NEBOJŠA ALEKSIĆ, direktor EPS-JP Elektrokosmet Priština;

4. prof. dr JOVAN MARIĆ, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu;

5. prof. dr ANjA JOKIĆ, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4781/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/6/6

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U ZUBINOM POTOKU

I

U Savet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Zubinom Potoku imenuju se:

– za članove:

1. SLAVIŠA RISTIĆ, dipl. ekonomista, predsednik SO Zubin Potok;

2. JORDAN JAKŠIĆ, dipl. inž. rudarstva, direktor JKP Zubin Potok;

3. STEVO BOŽOVIĆ, dipl. inž. metalurgije, direktor topionice RMHK Trepča;

4. IVICA TRIFUNOVIĆ, dipl. inž. elektrotehnike, profesor Tehničke škole «Gligorije Božović» u Zubinom Potoku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4781/2004-1

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/7/7

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

– za članove:

1. dr MILAN IVANOVIĆ, zamenik generalnog direktora Zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici;

2. MOMIR KASALOVIĆ, direktor Tehničke škole «Mihajlo Petrović Alas» u Kosovskoj Mitrovici;

3. RADOMIR JANIĆIJEVIĆ, inž. mašinstva, Termoelektrana Obilić;

4. NEBOJŠA MINIĆ, dipl. ekonomista, direktor JP Hidroelektrane Gazivoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4781/2004-2

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/8/8

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U LEŠKU

I

U Savet Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Lešku imenuju se:

– za članove:

1. SPIRIDON CVETIĆ, dipl. inž. agronomije, zamenik direktora Zemljoradničke zadruge, Leposavić;

2. DESIMIR BOJOVIĆ, direktor DTP Univerzal, Leposavić;

3. NEBOJŠA RADULOVIĆ, dipl. inž. elektrotehnike, potpredsednik SO Leposavić;

4. dr MILADINKA BARAĆ, upravnik Doma zdravlja Leposavić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4781/2004-3

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/9/9

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

– za članove:

1. NEBOJŠA AVRAMOVIĆ, dipl. pravnik, direktor Republičkog fonda za zdravstvo-filijala Kosovska Mitrovica;

2. SVETLANA STAŠIĆ, dipl. pravnik, načelnik Službe za imovinsko-pravne odnose, SO Zvečan;

3. MILIJA ALEKSIĆ, protojerej Srpske pravoslavne crkve u Kosovskoj Mitrovici;

4. MILORAD LAKETIĆ, dipl. pravnik, direktor predstavništva «Velefarm» za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4781/2004-4

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/10/10

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA ZA FIZIČKU KULTURU UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU

I

U Savet Fakulteta za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Leposaviću imenuju se:

– za članove:

1. LAZAR VUKIĆEVIĆ, dipl. pravnik, advokat u Kosovskoj Mitrovici;

2. VELIMIR BOJOVIĆ, dipl. inž. rudarstva, predsednik SO Leposavić;

3. GORAN LAZOVIĆ, inž. mašinstva, zamenik direktora JKP Leposavić;

4. BATICA NIKOLIĆ, profesor, OŠ «Vuk Stefanović Karadžić»-Sočanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4781/2004-5

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/11/11

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

– za članove:

1. VLADIMIR MILENTIJEVIĆ, vlasnik građevinske kompanije «Kolašin», Zubin Potok, poslanik Narodne skupštine Republike Srbije;

2. VLADIMIR RAKIĆ, dipl. inž. elektrotehnike, direktor JKP Ibar-Kosovska Mitrovica;

3. BOBAN NOVAKOVIĆ, dipl. ekonomista, načelnik službe plana i analize, EPS-JP Elektrokosmet- Priština;

4. IVICA GVOZDIĆ, dipl. ekonomista, šef Službe za ekonomsko-finansijske poslove RMHK Trepča.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4781/2004-6

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/12/12

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U ZVEČANU

I

U Savet Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Zvečanu imenuju se:

– za članove:

1. dr DRAGIŠA MILOVIĆ, predsednik SO Zvečan;

2. MARIJA GVOZDIĆ, dipl. pravnik, sekretar OŠ «Vuk Stefanović Karadžić», Zvečan;

3. RADA KOMAZEC, profesor književnosti, zamenik direktora NIJP «Panorama», Priština;

4. ZORAN GVOZDIĆ, dipl. pravnik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4781/2004-7

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/13/13

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

UČITELjSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU

I

U Savet Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Leposaviću imenuju se:

– za članove:

1. ILIJA IVANOVIĆ, dipl. inž. elektrotehnike, direktor u Telekomu Srbije, RJ Kosovska Mitrovica;

2. MILAN RADOSAVLjEVIĆ, dipl. ekonomista, predsednik IO SO Leposavić;

3. GOJKO MILIVOJEVIĆ, dipl. ekonomista, direktor Kulturnog centra Leposavić;

4. dr LjILjANA VUKADINOVIĆ, Dom zdravlja Leposavić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4781/2004-8

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/14/14

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

– za članove:

1. NOVICA SPASOJEVIĆ, profesor srpskog jezika u Gimnaziji, Kosovska Mitrovica;

2. MIODRAG RALIĆ, načelnik Službe za opšte i pravne poslove SO Kosovska Mitrovica;

3. RADE NEGOJEVIĆ, novinar RTS-a u Kosovskoj Mitrovici;

4. dr RADIMIR JANKOVIĆ, primarijus, načelnik Zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4781/2004-9

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/15/15

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

– za članove:

1. TOMICA ŽIVKOVIĆ, dipl. inž. metalurgije, načelnik službe razvoja RMHK Trepča;

2. dr VLADIMIR ADžIĆ, direktor bolnice Zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici;

3. DRAGIŠA ĐOKOVIĆ, poslanik Narodne skupštine Republike Srbije;

4. ZLATIBOR ĐORĐEVIĆ, dipl. pravnik, privatni preduzetnik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4781/2004-10

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/16/16

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

EKONOMSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu:

1. akademik MIROSLAV DEMIĆ, član;

2. prof. dr BRANA MARKOVIĆ, član;

3. dr RADE NIKOLIĆ, član;

4. MATEJA MIJATOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/17/17

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

PRAVNOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Pravnog fakulteta u Kragujevcu:

1. VESNA ILIĆ, član;

2. mr RATKO JOVANOVIĆ, član;

3. NEBOJŠA KRSTIĆ, član;

4. DRAGUTIN RADOSAVLjEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-1

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/18/18

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

MEDICINSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Medicinskog fakulteta u Kragujevcu:

1. prof. dr PREDRAG STANČIĆ, član;

2. prof. dr ŽIVADIN BUGARČIĆ, član;

3. prof. dr BOŽIN VLAŠKOVIĆ, član;

4. DUŠICA POLIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-2

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/19/19

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu:

1. prof. dr DRAGAN MILOSAVLjEVIĆ, član;

2. dr GVOZDEN ROSIĆ, član;

3. DOBRILA DESIVOJEVIĆ, član;

4. DUŠAN MAKSIMOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-3

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/20/20

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

MAŠINSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Mašinskog fakulteta u Kragujevcu:

1. dr MILjKO KOKIĆ, član;

2. dr PREDRAG RADOVANOVIĆ, član;

3. dr DEJAN DIVAC, član;

4. MILAN PUZOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-4

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/21/21

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

UČITELjSKOG FAKULTETA U JAGODINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Učiteljskog fakulteta u Jagodini:

1. MILUN VASIĆ, član;

2. RADMILO CEKIĆ, član;

3. MIROSLAV VELjKOVIĆ, član;

4. mr BRANISLAV CVETKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-5

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/22/22

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu:

1. prof. dr SLOBODAN MALINIĆ, član;

2. prof. dr BOŽIN VLAŠKOVIĆ, član;

3. prof. dr DANICA PETROVIĆ, član;

4. prof. dr MARIJA KLEUT, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-6

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/23/23

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

EKONOMSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu imenuju se:

– za članove:

1. BRATISLAV URAKOVIĆ, dipl. inž. elektrotehnike, «Jugodata»;

2. GORDANA VUČIĆEVIĆ, dipl. ekonomista, preduzeće «Senka» d.o.o. u Kragujevcu;

3. DRAGOSLAV ILIĆ, dipl. inž. mašinstva, «21. oktobar», Kragujevac;

4. prof. dr NADA TODOROVIĆ, Pravni fakultet, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-7

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/24/24

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

PRAVNOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Pravnog fakulteta u Kragujevcu imenuju se:

– za članove:

1. JELENA KOVAČEVIĆ-KOSTIĆ, dipl. pravnik, Zastava vozila;

2. RADOICA NEDOVIĆ, dipl. pravnik, Grupa Zastava vozila a.d., Direkcija za bezbednost;

3. NEBOJŠA BUKUMIROVIĆ, dipl. pravnik, Zavod za zapošljavanje, Kragujevac;

4. ZORAN KUZMANOVIĆ, dipl. pravnik, Skupština grada Kragujevca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-8

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/25/25

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

MEDICINSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Medicinskog fakulteta u Kragujevcu imenuju se:

– za članove:

1. mr sci dr RADIVOJE NIKOLIĆ, neurohirurg, KBC Kragujevac;

2. VLADAN VUČIĆEVIĆ, maksilofacijalni hirurg, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije;

3. prof. dr NEDELjKO MANOJLOVIĆ, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu;

4. dr BRANKO PROTIĆ, ginekolog akušer, KBC Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-9

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/26/26

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu imenuju se:

– za članove:

1. JELENA MILOVANOVIĆ, profesor informatike, Gerontološki centar Kragujevac;

2. DRAGAN MARKOVIĆ, dipl. inž. mašinstva, Zastava oružje, Kragujevac;

3. MILINKO STEFANOVIĆ, profesor istorije, Prva kragujevačka gimnazija;

4. mr MIRKO ĆIRKOVIĆ, Zastava-namenski proizvodi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-10

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/27/27

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

MAŠINSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Mašinskog fakulteta u Kragujevcu imenuju se:

– za članove:

1. MILAN STANOJEVIĆ, dipl. inž. mašinstva, Zastava institut;

2. VERA MILIĆEVIĆ, dipl. inž. mašinstva, Zastava automobili a.d., Profitni centar «Mehanička obrada»;

3. mr MILOŠ RADISAVLjEVIĆ, Zastava-Institut razvoj;

4. BOGDAN RAKIĆ, dipl. inž. mašinstva, Zastava oružje, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-11

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/28/28

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

UČITELjSKOG FAKULTETA U JAGODINI

I

U Savet Učiteljskog fakulteta u Jagodini imenuju se:

– za članove:

1. MILUN VASIĆ, direktor Narodne biblioteke u Jagodini;

2. RADMILO CEKIĆ, republički turistički inspektor pri Ministarstvu trgovine, turizma i usluga, Pomoravski okrug Jagodina;

3. MIROSLAV VELjKOVIĆ, direktor Gimnazije u Jagodini;

4. BRANISLAV CVETKOVIĆ, direktor Zavičajnog muzeja u Jagodini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-11

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/28/28

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu imenuju se:

– za članove:

1. SANjA PANTOVIĆ, profesor, Muzička škola, Kragujevac;

2. BRANKA BORIČIĆ, dipl. pravnik, Muzička škola, Kragujevac;

3. SLOBODAN PAVIĆEVIĆ, književnik, izdavačka kuća «Jefimija», Kragujevac;

4. JELENA BOJOVIĆ, dipl. inž. građevine, PP «Alfaprojekt», Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4975/2004-12

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/30/30

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«VRANjE» SA SEDIŠTEM U VRANjU

I

Razrešava se GORAN STOŠIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Vranje» sa sedištem u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4981/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/31/31

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«VRANjE» SA SEDIŠTEM U VRANjU

I

Imenuje se DUŠAN VELIČKOVIĆ za direktora Veterinarske stanice «Vranje» sa sedištem u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4981/2004-1

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/32/32

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«KULA» SA SEDIŠTEM U KULI

I

Razrešava se RADOMIR PEJANOVIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Kula» sa sedištem u Kuli.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4980/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/33/33

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«KULA» SA SEDIŠTEM U KULI

I

Imenuje se TIHOMIR PREKAJAC za direktora Veterinarske stanice «Kula» sa sedištem u Kuli.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4980/2004-1

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/34/34

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«TRSTENIK» SA SEDIŠTEM U TRSTENIKU

I

Razrešava se MIODRAG TIMOVIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Trstenik» sa sedištem u Trsteniku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4982/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/35/35

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«TRSTENIK» SA SEDIŠTEM U TRSTENIKU

I

Imenuje se MIROSLAV MILOSAVLjEVIĆ za direktora Veterinarske stanice «Trstenik» sa sedištem u Trsteniku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4982/2004-1

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/35/35

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 73/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA VREDNOVANjE

KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA U BEOGRADU

I

Imenuje se IVANA ZLATANOVIĆ za direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4996/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/39/39

Na osnovu člana 9. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 73/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA

ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. dr RISTA TRAJKOVIĆ, profesor Univerziteta;

2. BOJANA ALEKSIĆ, dipl. filolog;

3. MILOLjUB ALBIJANIĆ, dipl. matematičar;

4. ALEKSANDRA STANIĆ, profesor srpskog jezika i književnosti;

5. SVJETLANA PETROVIĆ, profesor matematike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4995/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/40/40

Na osnovu člana 11. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 73/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA

ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. DRAGAN LAZIĆ, dipl. ekonomista;

2. JELENA KOTORČEVIĆ, dipl. pravnik;

3. mr SAŠA GLAMOČAK, profesor srpskog jezika i književnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4994/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/41/41

Na osnovu člana 14. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 73/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. LjILjANA ĐOKIĆ, dipl. fizičar;

2. dr LjUBIŠA LAZAREVIĆ, profesor Univerziteta;

3. mr ZORICA ĐOKOVIĆ, profesor istorije;

4. MIRJANA TRKULjA, dipl. psiholog;

5. DUŠANKA MILOŠEVIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4998/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/42/42

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 73/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. SNEŽANA MIĆOVIĆ, dipl. ekonomista;

2. BOŠKO KOŠUTIĆ, dipl. pravnik, profesor;

3. JELENA JAKOVLjEVIĆ, dipl. andragog.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4997/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/43/43

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Međusektorske radne grupe za koordinaciju humanitarne i razvoje pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 93/03),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

MEĐUSEKTORSKE RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU HUMANITARNE I RAZVOJNE POMOĆI

I

Razrešavaju se dužnosti u Međusektorskoj radnoj grupi za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći:

1. mr GORDANA LAZAREVIĆ, predsednik;

2. MAJDA KRŠIKAPA, član;

3. JELENA ZEKIĆ, član;

4. MARIJANA TRIFUNOVIĆ, član;

5. VLADIMIR ZAFIROVIĆ, član;

6. MIRJANA LAZOVIĆ, član;

7. KATARINA OBRADOVIĆ, član;

8. GROZDANA BANKOVIĆ, član;

9. MIROSLAV KUKOBAT, član;

10. IVANA SIMIĆ, član;

11. RADMILA PETKOVIĆ, član;

12. JULIJANA VUČKOVIĆ, član;

13. SLOBODANKA RADOJKO, član;

14. RADOJICA PEŠIĆ, član;

15. GORDANA MILjEVIĆ, član;

16. MAJA POPOVIĆ, član;

17. NATAŠA MORAVČEVIĆ, član;

18. BRANKA ANDRIĆ, član;

19. MILIVOJE MANDIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5012/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/45/45

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Međusektorske radne grupe za koordinaciju humanitarne i razvoje pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 93/03),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

MEĐUSEKTORSKE RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU HUMANITARNE I RAZVOJNE POMOĆI

I

U Međusektorsku radnu grupu za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći imenuju se:

– za predsednika

mr GORDANA LAZAREVIĆ, pomoćnik ministra ekonomske odnose sa inostranstvom;

– za članove

1. JELENA VASILjEVIĆ, stručni saradnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2. JELENA SEDLAČEK, savetnik, Ministarstvo finansija;

3. VLADIMIR DAVIDOVIĆ, stručni saradnik, Ministarstvo pravde;

4. ALEKSANDAR PANOVSKI, viši stručni saradnik, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

5. MIRJANA LAZOVIĆ, samostalni stručni saradnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

6. ZORICA PETROVIĆ, rukovodilac odeljenja, Ministarstvo privrede;

7. KATARINA OBRADOVIĆ, viši stručni saradnik, Ministarstvo privrede;

8. ANTONELA SOLUJIĆ, viši stručni saradnik, Ministarstvo rudarstva i energetike;

9. GROZDANA BANKOVIĆ, stručni saradnik, Ministarstvo za kapitalne investicije;

10. ALEKSANDRA RACKOV, stručni saradnik, Ministarstvo za kapitalne investicije;

11. BRATISLAVA SUMZEROVIĆ, samostalni stručni saradnik, Ministarstvo za kapitalne investicije;

12. RADMILA PETKOVIĆ, prevodilac, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga;

13. JELENA NAĐ, stručni saradnik, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

14. VLASTIMIR DAMNjANOVIĆ, stručni saradnik, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

15. dr ALEKSANDAR BELIĆ, pomoćnik ministra nauke i zaštite životne sredine;

16. MIROSLAV SPASOJEVIĆ, načelnik Uprave za zaštitu životne sredine u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine;

17. SNEŽANA PAVLOVIĆ, savetnik ministra, Ministarsvo prosvete i sporta;

18. JELENA TOPALOVIĆ-PETROVIĆ, viši stručni saradnik, Ministarstvo kulture;

19. MILENA RAIČEVIĆ, stručni saradnik, Ministarstvo zdravlja;

20. SNEŽANA STOJKOVIĆ, stručni saradnik, Ministarstvo vera;

21. MIODRAG BOŽOVIĆ, pomoćnik ministra za dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5012/2004-1

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/47/47

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA

OKRUŽNOG ZATVORA U PROKUPLjU

I

Postavlja se IVA STOJIČIĆ za upravnika Okružnog zatvora u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5036/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/48/48

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Razrešava se SLOBODAN MACURA dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za materijalno-finansijsko poslovanje i investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5033/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/49/49

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Postavlja se DRAGANA UROŠEVIĆ za pomoćnika ministra kulture – Sektor za materijalno-finansijsko poslovanje i investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5034/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/50/50

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 69/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU ČLANA

KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PRISTUPANjA

EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se MIRJANA NOŽIĆ za člana Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5020/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/51/51

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA

INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA SRBIJE

»DR MILAN JOVANOVIĆ-BATUT» – BEOGRAD

I

Razrešava se prof. dr IVANKA GAJIĆ dužnosti direktora Instituta za zaštitu zdravlja Srbije «Dr Milan Jovanović-Batut» – Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5038/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/54/54

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA

ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA SRBIJE

»DR MILAN JOVANOVIĆ-BATUT» – BEOGRAD

I

Imenuje se prim. dr sci. med. TANjA KNEŽEVIĆ za direktora Instituta za zaštitu zdravlja Srbije «Dr Milan Jovanović-Batut» – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5038/2004-1

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/55/55

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, broj 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Imenuje se DRAGIŠA OKOLIŠANOV za direktora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5022/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/56/56

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se DRAGIŠA OKOLIŠANOV dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za evidenciju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5053/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/57/57

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se MILICA ĐORĐEVIĆ za pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za evidenciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5054/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.064/58/58

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 59/01, 3/02, 42/03 i 64/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA

SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

I

Razrešava se prof. dr VOJIN DIMITRIJEVIĆ dužnosti člana Saveta za borbu protiv korupcije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4321/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/12/12

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Pravnog fakulteta u Beogradu:

1. BILjANA KOVAČEVIĆ-VUČO, član;

2. dr DOBROSAV MITROVIĆ, član;

3. SINIŠA NIKOLIĆ, član;

4. BOŠKO RISTIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu:

1. dr DUŠKO VITAS, član;

2. dr NADA KOSTIĆ, član;

3. dr DRAGOLjUB KAVRAN, član;

4. LjUBIŠA VULETIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-1

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/2/2

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu:

1. prof. dr ZDESLAV MILINKOVIĆ, član;

2. DRAGAN KAPIDžIĆ, član;

3. PAVLE SAMARDžIĆ, član;

4. ZORAN GAJIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-2

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/3/3

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu:

1. MILOŠ STANKOVIĆ, član;

2. STEVAN MIĆIĆ, član;

3. ALEKSANDAR CRKVENjAKOV, član;

4. akademik ĐORĐE ZLOKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-3

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/4/4

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Građevinskog fakulteta u Beogradu:

1. SVETISLAV SIMOVIĆ, član;

2. MILOŠ NEŠIĆ, član;

3. dr DRAGAN ISAILOVIĆ, član;

4. NENAD MILOVANOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-4

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/5/5

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

MAŠINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Mašinskog fakulteta u Beogradu:

1. mr PERO DRAGIĆEVIĆ, član;

2. dr VLADIMIR KVRGIĆ, član;

3. LjUBIVOJE CVETKOVIĆ, član;

4. mr BISERKA ŠVARC, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-6

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/7/7

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu:

1. RADA RADOVIĆ, član;

2. mr DRAGAN MEDENICA, član;

3. dr VELIZAR ŠTRUMBERGER, član;

4. MILAN PAVLIČEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-7

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/8/8

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Saobraćajnog fakulteta u Beogradu:

1. MIODRAG DOŠLjAK, član;

2. SLAVKO GRBIĆ, član;

3. mr ZORAN BUNDALO, član;

4. SLAĐAN IVKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-8

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/9/9

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu:

1. dr ZLATAN BATALOVIĆ, član;

2. mr SRĐAN KAMENKOVIĆ, član;

3. ZORAN KRSTIĆ, član;

4. DRAGAN TOMIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-9

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/10/10

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Ekonomskog fakulteta u Beogradu:

1. dr SRĐAN BOGOSAVLjEVIĆ, član;

2. dr BRANKO MILANOVIĆ, član;

3. dr BOŠKO MIJATOVIĆ, član;

4. dr JOVAN RADUNOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-10

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/11/11

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FILOZOFSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Filozofskog fakulteta u Beogradu:

1. mr MILICA ĐUROVIĆ, član;

2. SLOBODANKA AST, član;

3. dr IVAN JANKOVIĆ, član;

4. dr MILE SAVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-11

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/12/12

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FILOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Filološkog fakulteta u Beogradu:

1. BISERKA RAJČIĆ, član;

2. mr GOJKO TEŠIĆ, član;

3. prof. dr LjUBIŠA RAJIĆ, član;

4. dr ADRIJANA MARČETIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-12

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/13/13

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta političkih nauka u Beogradu:

1. DRAGOLjUB ŽARKOVIĆ, član;

2. dr ĐURO KOVAČEVIĆ, član;

3. dr VATROSLAV VEKARIĆ, član;

4. mr MARINA PETROVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-13

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/14/14

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA CIVILNE ODBRANE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta civilne odbrane u Beogradu:

1. prof. dr NEVENKA ŽARKOVIĆ-JOKSIMOVIĆ, član;

2. PAVLE PAŠAJLIĆ, član;

3. dr SLOBODANKA NEDOVIĆ, član;

4. prof. dr ZORAN ILIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-14

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/15/15

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

UČITELjSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Učiteljskog fakulteta u Beogradu:

1. dr VESNA RAKIĆ-VODINELIĆ, član;

2. mr ANĐELKA BOJOVIĆ, član;

3. mr LjILjANA LEVKOV, član;

4. dr LjUBIŠA RAJIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-15

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/16/16

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Medicinskog fakulteta u Beogradu:

1. IVAN STANKOVIĆ, član;

2. MIJAT SAVIĆ, član;

3. MIODRAG BABIĆ, član;

4. MILISAV NINKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-16

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/17/17

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA VETERINARSKE MEDICINE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu:

1. dr MARIJA POPOVIĆ, član;

2. dr VOJIN IVETIĆ, član;

3. DANILO ZDRAVKOVIĆ, član;

4. dr BRANKA RAŠETA-VIDIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-17

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/18/18

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

DEFEKTOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Defektološkog fakulteta u Beogradu:

1. VLASTIMIR BUDIMOVIĆ, član;

2. mr SLAVICA MARKOVIĆ, član;

3. GORDANA NIKOLIĆ, član;

4. RADOVAN KNEŽEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-18

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/19/19

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

STOMATOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Stomatološkog fakulteta u Beogradu:

1. LjUBOMIR MIHAJLOVIĆ, član;

2. prof. dr PETAR ĐUKIĆ, član;

3. DRAGAN VUČIĆEVIĆ, član;

4. dr ALEKSANDAR VUKANOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-19

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/20/20

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FARMACEUTSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Farmaceutskog fakulteta u Beogradu:

1. mr ZORAN NIKOLIĆ, član;

2. mr VUKICA KOCIĆ-PEŠIĆ, član;

3. TOMISLAV SOLAROVIĆ, član;

4. GORDANA SIMIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-20

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/21/21

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu:

1. BLAŽO BABIĆ, član;

2. dr JELENA LEVIĆ, član;

3. MILAN SAVIĆ, član;

4. DRAGAN STUPAR, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-21

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/22/22

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

ŠUMARSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Šumarskog fakulteta u Beogradu:

1. dr PREDRAG ALEKSIĆ, član;

2. ZORAN ALIMPIĆ, član;

3. dr DRAGANA DRAŽIĆ, član;

4. MILOŠ STOJANOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-22

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/23/23

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

MATEMATIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Matematičkog fakulteta u Beogradu:

1. prof. dr VLADIMIR MIĆIĆ, član;

2. dr ZORAN KNEŽEVIĆ, član;

3. dr MILADIN KOVAČEVIĆ, član;

4. KRUM IVANOV, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-23

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/24/24

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FIZIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fizičkog fakulteta u Beogradu:

1. dr ĐORĐE ŠIJAČKI, član;

2. dr MILOŠ ŠKORIĆ, član;

3. prof. dr JOVAN ELAZAR, član;

4. ĐORĐE KARDUM, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-24

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/25/25

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA ZA FIZIČKU HEMIJU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu:

1. dr ČEDOMIR RADENOVIĆ, član;

2. dr SLOBODANKA STANKOVIĆ, član;

3. prof. dr MILA LUŠEVIĆ, član;

4. dr SLOBODAN MILONjIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-26

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/27/27

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

BILOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Biološkog fakulteta u Beogradu:

1. mr ZORAN DUNĐERSKI, član;

2. dr MIODRAG PETROVIĆ, član;

3. dr BRANKICA VASILjEVIĆ, član;

4. prof. dr SOFIJA PEKIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-27

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/28/28

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

GEOGRAFSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Geografskog fakulteta u Beogradu:

1. prof. dr MLAĐEN KOVAČEVIĆ, član;

2. prof. dr PAVLE TOMIĆ, član;

3. dr MIRJANA RAŠEVIĆ, član;

4. dr ZORAN ŽEGARAC, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-28

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/29/29

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Tehničkog fakulteta u Boru:

1. MIRJANA ANTIĆ, član;

2. KRSTA S. KALČIĆ, član;

3. mr DEJAN PEŠIĆ, član;

4. mr MILAN DEJANOVSKI, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-29

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/30/30

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA PRIMENjENIH UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu:

1. IVANKA ZORIĆ, član;

2. JOVAN JAŠIN, član;

3. SRĐAN BOŠKOVIĆ, član;

4. LjILjANA CETINIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-30

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/31/31

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA MUZIČKE UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu:

1. mr IVAN TASOVAC, član;

2. BILjANA ZDRAVKOVIĆ, član;

3. dr SNEŽANA NIKOLAJEVIĆ, član;

4. mr ZORAN MRĐENOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-31

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUPBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/32/32

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Pravnog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. SINIŠA NIKOLIĆ, direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda;

2. VOJKAN NEDIĆ, predsednik Advokatske komore Beograda;

3. ZORAN PEROVIĆ, sudija Vrhovnog suda Srbije;

4. RADIVOJE JEVTIĆ, generalni sekretar Privredne komore Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-32

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. DRAGINjA ĐURIĆ, generalni direktor Delta banke;

2. dr MILAN VUJANIĆ, profesor Sabraćajnog fakulteta u Beogradu;

3. LjUBIŠA VULETIĆ, direktor Zavoda za izradu novčanica;

4. DUŠAN MRVOŠ, profesor matematike, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-33

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/2/2

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. BOGOLjUB STOJANČEV, generalni sekretar Sportskog saveza Beograda;

2. PREDRAG TRIFUNOVIĆ, sudija Vrhovnog suda Srbije;

3. VLADIMIR BURDA, sekretar Udruženja Privredne komore;

4. DRAŠKO SLOMOVIĆ, generalni i odgovorni urednik «Večernjih novosti» za inostranstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-34

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/3/3

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Arhitektonskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. akademik ĐORĐE ZLOKOVIĆ, dipl. inž. arhitekture;

2. STEVAN MIĆIĆ, dipl. inž. arhitekture;

3. MILOŠ STANKOVIĆ, dipl. inž. arhitekture;

4. GORAN VOJVODIĆ, dipl. inž. arhitekture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-35

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/4/4

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Građevinskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. SVETISLAV SIMOVIĆ, «Energoprojekt visokogradnja»;

2. MILOŠ NEŠIĆ, dipl. inž. građevine;

3. dr DRAGAN ISAILOVIĆ, dipl. inž. građevine, Institut za vodoprivredu «Jaroslav Černi», Beograd;

4. NENAD MILOVANOVIĆ, dipl. inž. geodezije, «Geokarta», Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-36

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/5/5

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

MAŠINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Mašinskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. mr PERO DRAGIĆEVIĆ, dipl. inž, CADE Beograd;

2. dr VLADIMIR KVRGIĆ, dipl. inž, direktor LOLA sistema, Beograd;

3. LjUBIVOJE CVETKOVIĆ, dipl. inž, potpredsednik HK GOŠA;

4. mr BISERKA ŠVARC, dipl. inž, direktor marketinga «Partner inženjering», Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-38

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/7/7

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. RADA RADOVIĆ, dipl. ekonomista, izvršni direktor za finansije «Delta banke», Beograd;

2. dr ŽIVKO SEKULIĆ, dipl. inž. rudarstva, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd;

3. VLADIMIR STAMENKOVIĆ, direktor Fonda za ekologiju, SO Obrenovac;

4. SINIŠA PANTOVIĆ, dipl. inž, direktor preduzeća «Ehpans».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-39

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/8/8

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Saobraćajnog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. LAZAR JAKŠIĆ, pomoćnik generalnog direktora za saobraćaj i eksploataciju u ŽTP Beograd;

2. DRAGOLjUB TRGOVČEVIĆ, zamenik direktora Direktorata za civilno vazduhoplovstvo;

3. mr STOJAN STOŠIĆ, inspektor za bezbednost plovidbe;

4. GORAN TOPALOVIĆ, direktor u «Lasti».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-40

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/9/9

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. dr ZLATAN BATALOVIĆ, generalni direktor Industrije boja i lakova «Duga», Beograd;

2.DRAGAN STUPAR, dipl. ekonomista, HEMOFARM KONCERN, Vršac;

3. dr OZREN OCIĆ, NIS, Rafinerija nafte Pančevo;

4. prof. dr RISTA TRAJKOVIĆ, penzioner.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-41

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/10/10

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Ekonomskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. dr SRĐAN BOGOSAVLjEVIĆ, Filozofski fakultet, Beograd;

2. prof. dr VOJIN BJELICA, Ekonomski fakultet u Novom Sadu;

3. MARIJA MITIĆ, generalni sekretar Srpskog poslovnog kluba;

4. MILKO ŠTIMAC, generalni direktor Instituta G17.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-42

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/11/11

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FILOZOFSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Filozofskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. mr MILICA ĐUROVIĆ, rukovodilac u JP «Telekom Srbija», AD Beograd;

2. dr IVAN JANKOVIĆ, advokat iz Beograda;

3. prof. dr IVAN IVIĆ, penzioner;

4. dr MILAN SUBOTIĆ, viši naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-43

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/12/12

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FILOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Filološkog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. dr PETAR PIJANOVIĆ, zamenik direktora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva;

2. dr MIODRAG MATICKI, direktor Instituta za književnost;

3. ŽARKO ČIGOJA, vlasnik izdavačko-štamparskog preduzeća «Čigoja štampa»;

4. mr GOJKO TEŠIĆ, Institut za književnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-44

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/13/13

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta političkih nauka u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. JAGOŠ ĐURETIĆ, direktor Izdavačkog preduzeća «Filip Višnjić»;

2. prof. dr MILORAD STUPAR, Filozofski fakultet, Beograd;

3. BOŠKO MIJATOVIĆ, ekonomista, Ekonomski institut, Beograd;

4. dr ĐURO KOVAČEVIĆ, politikolog, Institut za evropske studije, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-45

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/14/14

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA CIVILNE ODBRANE U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta civilne odbrane u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. prof. dr SVETOZAR STOJANOVIĆ, direktor Srpsko-američkog centra, profesor Univerziteta u Beogradu;

2. prof. dr SLOBODAN DIVJAK, direktor Radio Beograda;

3. doc. dr MIROSLAV MLADENOVIĆ, pukovnik, zamenik načelnika Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Srbije i Crne Gore;

4. STEVAN NIKČEVIĆ, generalni direktor Javnog preduzeća «Jugoinport», SDPR, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-46

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/15/15

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

UČITELjSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Učiteljskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. dr NENAD KECMANOVIĆ, profesor fakulteta Političkih nauka;

2. SLOBODAN RELjIĆ, novinar, glavni urednik «NIN-a»;

3. dr BRANKA RADOVIĆ, vanredni profesor muzikologije na Univezitetu u Kragujevcu;

4. dr DANICA DžINOVIĆ-KOJIĆ, profesor Pedagoške akademije za obrazovanje vaspitača u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-47

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/16/16

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Medicinskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. ILIJA DOBRE, zamenik generalnog direktora «HEMOFARM», Vršac;

2. MILISAV NINKOVIĆ, generalni direktor «Telefon-kabla»;

3. DRAGOLjUB VUČIĆEVIĆ, dipl. ekonomista, generalni direktor «VELEFARM», AD;

4. prof. dr PETAR OPALIĆ, direktor Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-48

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/17/17

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA VETERINARSKE MEDICINE U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. dr BRANKA VIDIĆ, direktor Naučnog centra za veterinarstvo «Novi Sad»;

2. dr VOJIN IVETIĆ, Naučni institut za veterinarstvo, Beograd;

3. mr DARKO PAVLOVIĆ, firma «Plus», Beograd;

4. dr BRANISLAV LAKO, naučni savetnik Laboratorije za zoologiju i zoonoze VMA, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-49

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/18/18

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

DEFEKTOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Defektološkog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. SLAVICA MARKOVIĆ, direktor osnovne i srednje škole «Milan Marković», Novi Sad;

2. SLAĐANA MILOŠEVIĆ, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike;

3. general-major MILORAD SIMIĆ, Ministarstvo unutrašnjih poslova, načelnik Sekretarijata u Beogradu;

4. mr MILENKO ČUROVIĆ, direktor Specijalnog doma «Sremčica», Sremčica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-50

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/19/19

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

STOMATOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Stomatološkog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. prof. dr PETAR ĐUKIĆ, Medicinski fakultet u Beogradu;

2. dr ALEKSANDAR VUKANOVIĆ, Zadužbina Sveti Andrej Prvozvani;

3. ŽELjKO POPOVIĆ, generalni direktor NIS-a;

4. prof. dr VOJIN BJELICA, Narodna banka Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-51

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/20/20

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FARMACEUTSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Farmaceutskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. MIODRAG BABIĆ, predsednik HEMOFARM Koncerna, Vršac;

2. mr sci. pharm. SLAVKO MARKOVIĆ, izvršni direktor Zavoda za farmaciju Republike Srbije;

3. mr ph. DRAGAN BURIĆ, FARMALEK;

4. dr sci. med. DUŠAN ĐURIĆ, HEMOFARM Koncern, ZORKA FARMA.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-52

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/21/21

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. BLAŽO BABIĆ, generalni direktor DP «Prokupac», Beograd;

2. dr JELENA LEVIĆ, Institut za kukuruz, Zemun Polje;

3. MILAN SAVIĆ, generalni direktor DP IPK «Južni Banat», Bela Crkva;

4. DRAGAN STUPAR, generalani direktor «Vršački vinogradi», Vršac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-53

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/22/22

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

ŠUMARSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Šumarskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. dr PREDRAG ALEKSIĆ, izvršni direktor Sektora za šumarstvo i lov JP «Srbijašume»;

2. ZORAN ALIMPIĆ, predsednik opštine Čukarica;

3. dr DRAGANA DRAŽIĆ, naučni saradnik Instituta za šumarstvo u Beogradu;

4. GRADIMIR SIMJONOVIĆ, vlasnik i direktor «Toplicadrvo», Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-54

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/23/23

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

MATEMATIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Matematičkog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. prof. dr VLADIMIR MIĆIĆ, penzioner;

2. dr ZORAN KNEŽEVIĆ, direktor Astronomske opservatorije u Beogradu;

3. dr MILADIN KOVAČEVIĆ, Savezni zavod za statistiku, Beograd;

4. KRUM IVANOV, «Infohome», Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-55

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/24/24

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FIZIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Fizičkog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. dr ĐORĐE ŠIJAČKI, naučni savetnik u Institutu za fiziku, Zemun;

2. dr MILOŠ ŠKORIĆ, naučni savetnik u Institutu za nuklearne nauke «Vinča»;

3. JOVANKA ANDREJEVIĆ, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda;

4. prof. dr VERA DONDUR, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-56

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/25/25

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA ZA FIZIČKU HEMIJU U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. dr ČEDOMIR RADENOVIĆ, penzioner;

2. dr SLOBODANKA STANKOVIĆ, naučni savetnik Instituta za primenu nuklearne energije u Zemunu;

3. prof. dr MILA LUŠEVIĆ, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu;

4. dr SLOBODAN MILONjIĆ, naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke «Vinča».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-58

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.065/27/27

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

BILOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Biološkog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. prof. dr SLOBODAN JOVANOVIĆ, Fakultet veterinarske medicine, Beograd;

2. dr MIODRAG PETROVIĆ, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja «Siniša Stanković», Beograd;

3. dr BRANKICA VASILjEVIĆ, naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo;

4. prof. dr SOFIJA PEKIĆ, Poljoprivredni fakultet, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-59

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/28/28

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

GEOGRAFSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Geografskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. VLADIMIR STANKOVIĆ, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku;

2. dr VOJA ANĐUS, profesor, Građevinski fakultet u Beogradu;

3. dr MIRJANA RAŠEVIĆ, direktor Instituta društvenih nauka;

4. VLADAN STOJOVIĆ, rukovodilac sektora za izradu geodetskih planova i karata «Geokarta», Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-60

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/29/29

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU

I

U Savet Tehničkog fakulteta u Boru imenuju se:

– za članove:

1. MIRJANA ANTIĆ, dipl. ekonomista, zamenik generalnog direktora RTB Bor-Grupa;

2. DRAGAN VELIČKOVIĆ, predsednik Privrednog veća opštine Bor;

3. mr DEJAN PEŠIĆ, direktor Elektrodistribucije Zaječar;

4. DRAGAN BOJOVIĆ, direktor RTB Bor-Grupa, Rudnik bakra u Boru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-61

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/30/30

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA MUZIČKE UMETNOSTI U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. IVAN TRIŠIĆ, glavni urednik Trećeg programa Radio Beograda;

2. MARIJA KOVAČ, odgovorni urednik Redakcije umetničke muzike TV Beograd;

3. MIRJANA LAZAREVIĆ, urednik programa Centra za muziku Kolarčeve zadužbine;

4. MIRJANA TOMIĆ, direktor Muzičke omladine Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5016/2004-63

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUPBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.066/32/32

Ostavite komentar