Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O D L U K U

O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANjU

SAVETA ZA SPROVOĐENjE STRATEŠKE KONSOLIDACIJE RTB BOR

1. U Odluci o obrazovanju Saveta za sprovođenje strateške konsolidacije RTB Bor («Službeni glasnik RS», br. 60/01 i 42/04) u tački 2, alineji šestoj reči: «Branko Pavlović», zamenjuju se rečima: «Miodrag Đorđević».

2. Ovu Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5948/2004

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/1/1

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE TEHNIČKE TEKSTILNE

ŠKOLE U LESKOVCU

I

Razrešava se mr RADOMIR SOKOLOVIĆ dužnosti direktora Više tehničke tekstilne škole u Leskovcu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5977/2004

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/5/5

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VIŠE TEHNIČKE TEKSTILNE

ŠKOLE U LESKOVCU

I

Imenuje se mr STANOJE STANISAVLjEVIĆ za direktora Više tehničke tekstilne škole u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5977/2004-1

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/6/6

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE U

ČAČKU

I

Razrešava se dr SVETLANA ERIĆ dužnosti direktora Više tehničke škole u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5977/2004-2

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/7/7

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VIŠE

TEHNIČKE ŠKOLE U ČAČKU

I

Imenuje se mr DOJČILO SRETENOVIĆ za vršioca dužnosti direktora Više tehničke škole u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5977/2004-3

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/8/8

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 42/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U NIŠU

I

Razrešava se ALEKSANDAR RADOVIĆ dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5986/2004

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/12

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 42/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U NIŠU

I

Imenuje se MILE VELjKOVIĆ, dipl. inž. arhitekture, za direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5985/2004

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/13

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03 i 58/04), a u vezi čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U PREDUZEĆU RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR-GRUPA RTB BOR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BOR

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u preduzeću Rudarsko-topioničarskog basena Bor-Grupa RTB Bor društvo sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik RS“, br 72/01 i 66/04).

II

Razrešavaju se dužnosti u RTB Bor društvo sa ograničenom odgovornošću Bor:

– DEJAN RAJKOVIĆ, predsednik Odbora;

– JASMINKA HADžIABDIĆ, član Odbora;

– DARKO STRIŽAK, član Odbora.

III

U RTB Bor društvo sa ograničenom odgovornošću imenuju se:

za predsednika Odbora

– BOŽO KOLONjA, dipl. inž. rudarstva, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta;

za članove Odbora:

– STANKA RADAN, načelnik u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom;

– IVAN NIKOLIĆ, rukovodilac projekta, Centra za restruktuiranje Agencije za privatizaciju.

IV

Rešenje dostaviti licima iz tačke II i III ovog rešenja.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

VI

Lica imenovana u tački II ovog rešenja razrešavaju se dužnosti, a lica imenovana u tački III preuzimaju dužnost 6. septembra 2004. godine.

VII

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5950/2004

U Beogradu, 2. septembar 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/18

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03 i 58/04), a u vezi čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada Republike Srbije donela je

REŠENjE

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U ЅAVISNIM PEDUЅEĆIMA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA

BOR-GRUPA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u zavisnim preduzećima rudarsko-topioničarskog basena Bor-Grupa („Službeni glasnik RS“, br. 7/02, 9/03, 19/03, 91/03, 130/03, 20/04 i 35/04).

II

U zavisnom preduzeću Rudnici bakra Bor d. o. o. razrešava se DRAGAN ZLATANOVIĆ, dužnosti predsednika odbora.

III

Imenuje se MILUTIN PETKOVIĆ, dipl. inž. elektrotehnike, zaposlen u Termoelektrani Bor, za predsednika odbora u zavisnom preduzeću Rudnici bakra Bor d.o.o.

IV

U zavisnom preduzeću Topionica i rafinerija bakra Bor razrešava se IVAN GRBIN dužnosti predsednika odbora.

V

Imenuje se DRAGAN VELIČKOVIĆ, dipl. inž. metalurgije za predsednika odbora u zavisnom preduzeću Topionica i rafinerija bakra Bor.

VI

U zavisnom preduzeću Fabrika lak žice razrešavaju se dužnosti:

– MIŠA ESKIĆ, vršilac dužnosti direktora;

– IVAN GRBIN, predsednik Odbora.

VII

U zavisnom preduzeću Fabrika lak žice imenuje se:

– za vršioca dužnosti direktora:

VELIBOR ĐERGOVIĆ, dipl. inž. metalurgije, zaposlen u RTB Bor.

– za predsednika Odbora

NEBOJŠA ŠAŠIĆ, dipl. inž. metalurgije, direktor Direkcije za izgradnju Bor.

VIII

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

IX

Lica imenovana u tački II, IV, VI razrešavaju se dužnosti, a lica imenovana u tački III, V, VII preuzimaju dužnost 6. 09. 2004. godine.

X

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5949/2004

U Beogradu, 2. septembar 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/19

Na osnovu člana 96. stav 6. Zakona o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», broj 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

I

Imenuje se BOJAN KRIŠTO za direktora Državne lutrije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6051/2004

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/25

Na osnovu člana 161. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Službenoj glasnik RS», br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU GLAVNOG INSPEKTORA PORESKE POLICIJE

I

Postavlja se BORIS BATARILO za glavnog inspektora Poreske policije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6052/2004

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/26

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju «Službenog glasnika Republike Srbije» («Službeni glasnik RS», br. 72/91 i 22/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

«SLUŽBENI GLASNIK»

I

Razrešava se MILIĆ MIŠKOVIĆ dužnosti direktora Javnog preduzeća «Službeni glasnik».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6061/2004

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/27

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju «Službenog glasnika Republike Srbije» («Službeni glasnik RS», br. 72/91 i 22/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

«SLUŽBENI GLASNIK»

I

Imenuje se BRANKO GLIGORIĆ za direktora Javnog preduzeća «Službeni glasnik».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6061/2004-1

U Beogradu, 2. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/28

Ostavite komentar