Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU

REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Marinika Čobanu dužnosti zamenika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije, zbog postavljenja na položaj zamenika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4535/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU

REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Nebojša Vrebalov dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije – Sektor za pravne i finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4541/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU

REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Marinika Čobanu na položaj zamenika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4536/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU

REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Nebojša Vrebalov na položaj pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije – Sektor za pravne i finansijske poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4542/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1, a u vezi sa članom 81. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA PRAVDE

I

Dr Slavoljub Carić, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i Zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra pravde – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 23. septembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4918/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Vladimir Međak dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4980/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Vladimir Međak na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4981/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 5. stav 2. Uredbe o privremenim merama neophodnim za obezbeđenje tehnološkog jedinstva sistema jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona („Službeni list SRJ”, br. 26/01 i 49/01), postupajući po presudi Upravnog suda I-1 U. 8187/10 (09) od 12. maja 2011. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JUGOSLOVENSKIH POŠTA,

TELEGRAFA I TELEFONA

I

Razrešava se Dojčilo Radojević dužnosti direktora Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona, sa 18. oktobrom 2001. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5005/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 42/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 –ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA

EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Stručnoj grupi Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

dr Milica Delević, predsednik;

Vesna Arsić, član;

Vesna Kovač, član;

dr Slobodan Ilić, član;

Vuk Đoković, član;

Dragijana Radonjić Petrović, član;

Branka Totić, član;

Ljubiša Dimitrijević, član;

Dragan Jeraković, član;

Snežana Stojanović Plavšić, član;

dr Mirjana Milošević, član;

prof. dr Slavoljub Vukićević, član;

Dušan Mrakić, član;

prof. dr Dragan Vukmirović, član;

Ljiljana Lučić, član;

Slobodan Homen, član;

Dragan Marković, član;

prof. dr Miloš Nedeljković, član;

dr Tinde Kovač Cerović, član;

dr Miladin Avramov, član;

Predrag Petronijević, član;

Mirko Stefanović, član;

dr Nevena Karanović, član;

dr Zoran Jeftić, član;

Bela Ajzenberger, član;

Miloš Stevanović, član;

Ivana Kovačević, član;

Predrag Tojić, član;

Dragan Čurović, član;

Oliver Ivanović, član;

Edib Dedeić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4953/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 42/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA

EVROPSKOJ UNIJI

I

U Stručnu grupu Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

za predsednika:

– dr Milica Delević, direktor Kancelarije za evropske integracije.

za članove:

Ivan Mrkić, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova;

dr Zoran Jeftić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane;

Dragan Marković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

Miodrag Đidić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde;

Ljubiša Dimitrijević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

Igor Momčilović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

Branislav Zec, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

Goran Petković, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

Dragijana Radonjić Petrović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

Milan Đokić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

prof. dr Slavoljub Vukićević, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku;

Dušan Mrakić, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku;

Duško Radaković, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu;

prof. dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete i nauke;

dr Tinde Kovač Cerović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete i nauke;

Ivana Kovačević, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta;

prim. dr Elizabet Paunović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

Bojan Đurić, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja;

Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva;

Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju;

Predrag Tojić, državni sekretar u Ministarstvu vera i dijaspore;

Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu;

prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

Predrag Petronijević, direktor Uprave carina u Ministarstvu finansija;

Gordana Mataija, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije – koordinator za fondove Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4954/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 42/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u podgrupama Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupi za kretanje roba:

1) Vesna Arsić, predsednik;

2) Jelena Popović, zamenik predsednika;

3) Miodrag Dugandžija, sekretar;

4) Sanja Pejin, zamenik sekretara.

2. U Podgrupi za kretanje radnika:

1) Vesna Kovač, predsednik;

2) Ljiljana Džuver, zamenik predsednika;

3) Jadranka Bubalo, sekretar.

3. U Podgrupi za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga:

1) Dragan Jeraković, predsednik;

2) Nebojša Lazarević, zamenik predsednika;

3) Slavica Kukolj, sekretar;

4) Lela Jovović, zamenik sekretara.

4. U Podgrupi za slobodno kretanje kapitala:

1) Slobodan Ilić, predsednik;

2) Zoran Ćirović, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Mladen Lazić, zamenik sekretara.

5. U Podgrupi za javne nabavke:

1) Slobodan Ilić, predsednik;

2) Inga Šuput-Đurić, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Đorđe Belenzada, zamenik sekretara.

6. U Podgrupi za pravo privrednih društava:

1) Nebojša Ćirić, predsednik;

2) Dragan Janjić, zamenik predsednika;

3) Biljana Stavrić, sekretar;

4) Gordana Stefanović, zamenik sekretara.

7. U Podgrupi za pravo intelektualne svojine:

1) Branka Totić, predsednik;

2) Branka Bilen Katić, zamenik predsedika;

3) Mirela Bošković, sekretar.

8. U Podgrupi za konkurenciju:

1) Ljubiša Dimitrijević, predsednik;

2) Dušan Protić, zamenik predsednika;

3) Slavica Kukolj, sekretar;

4) Miljana Golubović, zamenik sekretara.

9. U Podgrupi za finansijske usluge:

1) Slobodan Ilić, predsednik;

2) Vladan Manić, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Sanja Sarić, zamenik sekretara.

10. U Podgrupi za informaciono društvo i medije:

1) Snežana Stojanović Plavšić, predsednik;

2) Maja Petrović, sekretar;

3) Tatjana Šarčević, zamenik sekretara.

11. U Podgrupi za poljoprivredu i ruralni razvoj:

1) Mirjana Milošević, predsednik;

2) Slobodan Teofanov, zamenik predsednika;

3) Milanka Davidović, sekretar;

4) Jelena Petrović, zamenik sekretara.

12. U Podgrupi za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja:

1) Mirjana Milošević, predsednik;

2) Zoran Mićović, zamenik predsednika;

3) Milanka Davidović, sekretar;

4) Jelena Šćepanović, zamenik sekretara.

13. U Podgrupi za ribarstvo:

1) Mirjana Milošević, predsednik;

2) Miloš Milovanović, zamenik predsednika;

3) Milanka Davidović, sekretar;

4) Mirko Novaković, zamenik sekretara.

14. U Podgrupi za transport:

1) Slavoljub Vukićević, predsednik;

2) Zorica Đerić Stojičić, zamenik predsednika;

3) Jasmina Simić, sekretar;

4) Jasmina Radonjić, zamenik sekretara.

15. U Podgrupi za energetiku:

1) Dušan Mrakić, predsednik;

2) Miloš Banjac, zamenik predsednika;

3) Tatjana Jovanović, sekretar;

4) Natalija Luković, zamenik sekretara.

16. U Podgrupi za poreze:

1) Vuk Đoković, predsednik;

2) Nataša Kovačević, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Marijan Blešić, zamenik sekretara.

17. U Podgrupi za ekonomska i monetarna pitanja:

1) Vuk Đoković, predsednik;

2) Jelena Rančić, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Marinko Bošnjak, zamenik sekretara.

18. U Podgrupi za statistiku:

1) Dragan Vukmirović, predsednik;

2) Slavko Kapuran, zamenik predsednika;

3) Kristina Pavlović, sekretar;

4) Srđan Lalić, zamenik sekretara.

19a. U Podgrupi za socijalnu politiku:

1) Ljiljana Lučić, predsednik;

2) Snežana Bogdanović, zamenik predsednika;

3) Dragana Radovanović, sekretar.

19b. U Podgrupi za zapošljavanje:

1) Vesna Kovač, predsednik;

2) Ljiljana Džuver, zamenik predsednika;

3) Tatjana Prijić, sekretar;

4) Sanja Gavranović, zamenik sekretara.

20. U Podgrupi za preduzetništvo i industrijsku politiku:

1) Dragijana Radonjić Petrović, predsednik;

2) Milan Josipović, zamenik predsednika;

3) Jelena Stevanović, sekretar;

4) Dubravka Simović, zamenik sekretara.

21. U Podgrupi za transevropske mreže:

1) Slavoljub Vukićević, predsednik;

2) Zorica Đerić Stojičić, zamenik predsednika;

3) Jasmina Simić, sekretar;

4) Mirjana Jovanović, zamenik sekretara.

22. U Podgrupi za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata:

1) Ognjen Mirić, predsednik;

2) Ana Ilić, zamenik predsednika;

3) Marija Marinković, sekretar;

4) Branko Budimir, zamenik sekretara.

23. U Podgrupi za pravosuđe i osnovna prava:

1) Slobodan Homen, predsednik;

2) Dragana Lukić, zamenik predsednika

3) Danica Stojanović, sekretar;

4) Milica Vlašić-Koturović, zamenik sekretara.

24. U Podgrupi za pitanja pravde, slobode i bezbednosti:

1) Dragan Marković, predsednik;

2) Dražen Maravić, zamenik predsednika;

3) Zorana Katić, sekretar;

4) Ljiljana Spasojević, zamenik sekretara.

25. U Podgrupi za nauku i istraživanje:

1) Miloš Nedeljković, predsednik;

2) Viktor Nedović, zamenik predsednika;

3) Suzana Vojinović, sekretar;

4) Željka Dukić, zamenik sekretara.

26. U Podgrupi za obrazovanje i kulturu:

1) Tinde Kovač Cerović, predsednik;

2) Gabrijela Bratić, zamenik predsednika;

3) Jelena Bogojević, sekretar;

4) Olga Jovanović, zamenik sekretara.

27. U Podgrupi za životnu sredinu:

1) Miladin Avramov, predsednik;

2) Nebojša Pokimica, zamenik predsednika;

3) Vesna Kahrimanović, sekretar;

4) Sandra Milićević Sperlić, zamenik sekretara.

28. U Podgrupi za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja:

1) Ljubiša Dimitrijević, predsednik;

2) Ljiljana Stanković, zamenik predsednika;

3) Slavica Kukolj, sekretar;

4) Miljana Golubović, zamenik sekretara.

29. U Podgrupi za carinsku uniju:

1) Predrag Petronijević, predsednik;

2) Vesna Hreljac Ivanović, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Jelena Jevtović, zamenik sekretara.

30. U Podgrupi za ekonomske odnose sa inostranstvom:

1) Vesna Arsić, predsednik;

2) Bojana Todorović, zamenik predsednika;

3) Vera Pavlović, sekretar;

4) Jovana Popović, zamenik sekretara.

31. U Podgrupi za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku:

1) Mirko Stefanović, predsednik;

2) Dejan Ralević, sekretar;

3) Milena Mitić, zamenik sekretara.

32. U Podgrupi za finansijski nadzor:

1) Vuk Đoković, predsednik;

2) Goran Cvejić, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Slobodan Gavrović, zamenik sekretara.

33. U Podgrupi za finansijska i budžetska pitanja:

1) Vuk Đoković, predsednik;

2) Svetlana Ljubičić, zamenik predsednika;

3) Jelena Sedlaček, sekretar;

4) Svetlana Toma Anokić, zamenik sekretara.

34. U Podgrupi za institucije:

1) Srđan Majstorović, predsednik;

2) Dragana Radojičić, zamenik predsednika;

3) Branko Budimir, sekretar;

4) Jelena Stevanov, zamenik sekretara.

35. U Podgrupi za ostala pitanja:

1) Srđan Majstorović, predsednik;

2) Dragana Radojičić, zamenik predsednika;

3) Aleksandra Sekulović, sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4955/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 42/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA

EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Podgrupu za kretanje roba imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Miodrag Dugandžija, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Sanja Pejin, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

2. U Podgrupu za kretanje radnika imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Ljiljana Džuver, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Jadranka Bubalo, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

3. U Podgrupu za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubiša Dimitrijević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

2) za zamenika predsednika:

– Dušan Protić, pomoćnik ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

3) za sekretara:

– Slavica Kukolj, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

4) za zamenika sekretara:

– Lela Jovović, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

4. U Podgrupu za slobodno kretanje kapitala imenuju se:

1) za predsednika:

– Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

3) za zamenika sekretara:

– Mladen Lazić, Ministarstvo finansija.

5. U Podgrupu za javne nabavke imenuju se:

1) za predsednika:

– Miodrag Đidić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Inge Šuput Đurić, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Dušan Čarkić, Ministarstvo finansija.

6. U Podgrupu za pravo privrednih društava imenuju se:

1) za predsednika:

– Branislav Zec, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– dr Dragan Janjić, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Biljana Stavrić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Gordana Stefanović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

7. U Podgrupu za pravo intelektualne svojine imenuju se:

1) za predsednika:

– Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu;

2) za zamenika predsednika:

– Branka Bilen Katić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu;

3) za sekretara:

– Nataša Milanović, Zavod za intelektualnu svojinu;

4) za zamenika sekretara:

– Daniela Stefanov, Zavod za intelektualnu svojinu.

8. U Podgrupu za konkurenciju imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubiša Dimitrijević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

2) za zamenika predsednika:

– Dušan Protić, pomoćnik ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

3) za sekretara:

– Slavica Kukolj, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

4) za zamenika sekretara:

– Miljana Golubović, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

9. U Podgrupu za finansijske usluge imenuju se:

1) za predsednika:

– Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

3) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija.

10. U Podgrupu za informaciono društvo i medije imenuju se:

1) za predsednika:

– Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva;

2) za zamenika predsednika:

– Irena Posin, pomoćnik ministra kulture, informisanja i informacionog društva;

3) za sekretara:

– Jovana Matić, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva;

4) za zamenika sekretara:

– Maja Petrović, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva.

11. U Podgrupu za poljoprivredu i ruralni razvoj imenuju se:

1) za predsednika:

– Igor Momčilović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

2) za zamenika predsednika:

– Miloš Milovanović, pomoćnik ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

3) za sekretara:

– Milanka Davidović, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

4) za zamenika sekretara:

– Milica Jevtić, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

12. U Podgrupu za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja imenuju

se:

1) za predsednika:

– Igor Momčilović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

2) za zamenika predsednika:

– Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

3) za sekretara:

– Milanka Davidović, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Šćepanović, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

13. U Podgrupu za ribarstvo imenuju se:

1) za predsednika:

– Igor Momčilović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

2) za zamenika predsednika:

– Miloš Milovanović, pomoćnik ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

3) za sekretara:

– Milanka Davidović, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

4) za zamenika sekretara:

– Mirko Novaković, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

14. U Podgrupu za transport imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slavoljub Vukićević, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku;

2) za zamenika predsednika:

– Dejan Lasica, pomoćnik ministra za infrastrukturu i energetiku;

3) za sekretara:

– Jasmina Simić, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku;

4) za zamenika sekretara:

– Jasmina Radonjić, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku.

15. U Podgrupu za energetiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Dušan Mrakić, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku;

2) za zamenika predsednika:

– Miloš Banjac, pomoćnik ministra za infrastrukturu i energetiku;

3) za sekretara:

– Tatjana Jovanović, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku;

4) za zamenika sekretara:

– Natalija Luković, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku.

16. U Podgrupu za poreze imenuju se:

1) za predsednika:

– Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Nataša Kovačević, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija.

17. U Podgrupu za ekonomska i monetarna pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Ljubica Matić, šef Odseka za fiskalne analize i projekcije u Ministarstvu finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Mladen Lazić, Ministarstvo finansija.

18. U Podgrupu za statistiku imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

2) za zamenika predsenika:

– Slavko Kapuran, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku;

3) za sekretara:

– Kristina Pavlović, Republički zavod za statistiku;

4) za zamenika sekretara:

– Srđan Lalić, Republički zavod za statistiku.

19a. U Podgrupu za socijalnu politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

2) za zamenika predsednika:

– Snežana Bogdanović, šef Odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu u Ministarstvu rada i socijalne politike;

3) za sekretara:

– Dragana Radovanović, Ministarstvo rada i socijalne politike;

4) za zamenika sekretara:

– Ivana Banković, Ministarstvo rada i socijalne politike.

19b. U Podgrupu za zapošljavanje imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Ljiljana Džuver, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Tatjana Prijić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

20. U Podgrupu za preduzetništvo i industrijsku politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragijana Radonjić Petrović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Milan Josipović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Jelena Stevanović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Dubravka Simović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

21. U Podgrupu za transevropske mreže imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slavoljub Vukićević, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku;

2) za zamenika predsednika:

– Demir Hadžić, načelnik za bezbednost saobraćaja u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku;

3) za sekretara:

– Jasmina Simić, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku;

4) za zamenika sekretara:

– Mirjana Jovanović, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku.

22. U Podgrupu za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata

imenuju se:

1) za predsednika:

– Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

2) za zamenika predsednika:

– Ana Ilić, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije;

3) za sekretara:

– Branko Budimir, Kancelarija za evropske integracije;

4) za zamenika sekretara:

– Marija Janković, Kancelarija za evropske integracije.

23. U Podgrupu za pravosuđe i osnovna prava imenuju se:

1) za predsednika:

– Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde;

2) za zamenika predsednika:

– Slobodan Bošković, pomoćnik ministra pravde;

3) za sekretara:

– Danica Stojanović, Ministarstvo pravde;

4) za zamenika sekretara:

– Nikola Naumovski, Ministarstvo pravde.

24. U Podgrupu za pitanja pravde, slobode i bezbednosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragan Marković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2) za zamenika predsednika:

– Zorana Vlatković, savetnik ministra unutrašnjih poslova;

3) za sekretara:

– Ljiljana Spasojević, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

4) za zamenika sekretara:

– Maja Mišić, Ministarstvo unutrašnjih poslova.

25. U Podgrupu za nauku i istraživanje imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete i nauke;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra prosvete i nauke;

3) za sekretara:

– Suzana Vojnović, Ministarstvo prosvete i nauke;

4) za zamenika sekretara:

– Željka Dukić, Ministarstvo prosvete i nauke.

26. U Podgrupu za obrazovanje i kulturu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Tinde Kovač-Cerović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete i nauke;

2) za zamenika predsednika:

– Nevena Vraneš, Ministarstvo prosvete i nauke;

3) za sekretara:

– Jelena Bogojević, Ministarstvo prosvete i nauke;

4) za zamenika sekretara:

– Jelica Ristić Ćirović, Ministarstvo prosvete i nauke.

27. U Podgrupu za životnu sredinu imenuju se:

1) za predsednika:

– Bojan Đurić, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja;

2) za zamenika predsednika:

– Nebojša Pokimica, pomoćnik ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja;

3) za sekretara:

– Jovana Majkić, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja;

4) za zamenika sekretara:

– Aleksandar Đoković, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

28. U Podgrupu za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubiša Dimitrijević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

2) za zamenika predsednika:

– mr Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

3) za sekretara:

– Dušica Đorđević, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

4) za zamenika sekretara:

– Miljana Golubović, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

29. U Podgrupu za carinsku uniju imenuju se:

1) za predsednika:

– Predrag Petronijević, direktor Uprave carina u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija.

30. U Podgrupu za ekonomske odnose sa inostranstvom imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Bojana Todorović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za sekretara:

– Vera Pavlović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Jovana Popović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

31. U Podgrupu za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivan Mrkić, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova;

2) za sekretara:

– Dejan Ralević, Ministarstvo spoljnih poslova;

3) za zamenika sekretara:

– Ana Ilić, Ministarstvo spoljnih poslova.

32. U Podgrupu za finansijski nadzor imenuju se:

1) za predsednika:

– Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Goran Cvejić, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija.

33. U Podgrupu za finansijska i budžetska pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Ružica Stojiljković, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Dušan Čarkić, Ministarstvo finansija.

34. U Podgrupu za institucije imenuju se:

1) za predsednika:

– Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

2) za zamenika predsednika:

– Dragana Radojičić, viši savetnik u Kancelariji za evropske integracije;

3) za sekretara:

– Ivana Antić, Kancelarija za evropske integracije;

4) za zamenika sekretara:

– Biljana Đusić, Kancelarija za evropske integracije.

35. U Podgrupu za ostala pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

2) za zamenika predsednika:

– Sanja Mrvaljević Nišavić, viši savetnik u Kancelariji za evropske integracije;

3) za sekretara:

– Miloš Samardžić, Kancelarija za evropske integracije;

4) za zamenika sekretara:

– Sanja Ivić, Kancelarija za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4962/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar