674. sednica Vlade Republike Srbije, 21. jun 2012. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

I

Razrešava se dr Rajko Perić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku sa 18. junom 2012. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4120/2012

U Beogradu, 21. juna 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 43/91) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Razrešava se Siniša Milić dužnosti zamenika Republičkog javnog pravobranioca u Odeljenju Republičkog javnog pravobranilaštva u Novom Sadu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4124/2012

U Beogradu, 21. juna 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar