Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju Lidije Perović za vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita O. br. PS-194/12, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita na sednici održanoj 11. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4465/2012

U Beogradu, 16. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar