678. sednica Vlade Republike Srbije, 4. jul 2012. godine

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

BEOGRADSKE FILHARMONIJE

I

Razrešava se Srđan Šaper dužnosti predsednika Upravnog odbora Beogradske filharmonije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4398/2012

U Beogradu, 4. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar