7. sednica Vlade Republike Srbije, 25. mart 2004. godine

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03 i 118/03), a u vezi sa čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U ZAVISNIM PREDUZEĆIMA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG

BASENA BOR – GRUPA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u zavisnim preduzećima Rudarsko-topioničarskog basena Bor – grupa („Službeni glasnik RS“, br. 7/02, 9/03, 19/03, 91/03, 130/2003 i 20/04).

II

U zavisnom preduzeću Rudnici bakra Majdanpek d.o.o. razrešava se dužnosti vršilac dužnosti direktora dr RATOMIR MIŠIĆ.

III

Imenuje se VITOMIR MILADINOVIĆ, dipl. inž., za vršioca dužnosti direktora u zavisnom preduzeću Rudnici bakra Majdanpek d.o.o..

IV

Rešenje dostaviti licima iz tačke II i III ovog rešenja.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

VI

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1916/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se mr DEJAN RAJKOVIĆ za pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor rudarstva i geologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1976/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/2/2

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za razvoj Republike Srbije:

1. ZORAN ŽIVKOVIĆ, predsednik;

2. dr NEBOJŠA ČOVIĆ, član;

3. ČEDOMIR JOVANOVIĆ, član;

4. JOŽEF KASA, član;

5. mr BOŽIDAR ĐELIĆ, član;

6. ALEKSANDAR VLAHOVIĆ, član;

7. prof. dr GORAN PITIĆ, član;

8. prof. dr DRAGAN DOMAZET, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1993/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/3/3

Na osnovu člana 13. stav 3. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Fonda za razvoj Republike Srbije:

1. DRAGAN MILOVANOVIĆ, član;

2. dr SLOBODAN MILOSAVLjEVIĆ, član;

3. DRAGOLjUB PAREZANOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1933/2004-1

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/4/4

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije, imenuju se:

za predsednika:

– DRAGAN MARŠIĆANIN, ministar privrede;

za članove:

1. dr BOJAN DIMITRIJEVIĆ, ministar trgovine, turizma i usluga;

2. VELIMIR ILIĆ, ministar za kapitalne investicije;

3. dr PREDRAG BUBALO, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom;

4. dr IVANA DULIĆ-MARKOVIĆ, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

5. RADOMIR NAUMOV, ministar rudarstva i energetike;

6. SLOBODAN LALOVIĆ, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike;

7. mr ZORA SIMOVIĆ, zamenik ministra privrede;

8. VESNA DžINIĆ, pomoćnik ministra finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1993/2004-2

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/5/5

Na osnovu člana 13. stav 3. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije, imenuju se:

za članove:

1. PETAR PAVLOVIĆ, pomoćnik ministra privrede;

2. dr LjILjANA MARKOVIĆ, Ministarstvo za kapitalne investicije;

3. SAVA UROŠEVIĆ, član Odbora za finansije Narodne skupštine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1993/2004-3

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/6/6

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se LjILjANA MILOSAVLjEVIĆ dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za rad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2012/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/7/7

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se LjILjANA MILOSAVLjEVIĆ za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za rad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2011/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/8/8

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se dr MIRO ČAVALjUGA dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za boračku i invalidsku zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2013/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/9/9

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se dr MIRO ČAVALjUGA za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za boračku i invalidsku zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2017/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/10/10

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se GORAN STOJANOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor inspekcije rada.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2020/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/11/11

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se mr ŽIVKA ĐURIĆ za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor inspekcije rada.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2082/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/12/12

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se RADMILA BUKUMIRIĆ-KATIĆ dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2014/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/13/13

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se RADMILA BUKUMIRIĆ-KATIĆ za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2016/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/14/14

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se MIĆA LIŠANIN dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za socijalnu zaštitu i socijalno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2015/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/15/15

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se MIĆA LIŠANIN za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za socijalnu zaštitu i socijalno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2018/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/16/16

Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o Garancijskom fondu („Službeni glasnik RS“, broj 55/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA

I

Razrešava se LAZAR MILIĆEVIĆ dužnosti direktora Garancijskog fonda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1995/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/17/17

Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o Garancijskom fondu („Službeni glasnik RS“, broj 55/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA

I

Imenuje se MILISAV TIJANIĆ za direktora Garancijskog fonda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1994/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/18/18

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE

ZA PUTEVE

I

Razrešava se TIHOMIR TIMOTIJEVIĆ dužnosti direktora Republičke direkcije za puteve.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1996/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/19/19

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE

ZA PUTEVE

I

Postavlja se mr BRANKO JOCIĆ za direktora Republičke direkcije za puteve.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1996/2004-1

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/20/20

Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS“, br. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG ŽELEZNIČKO- TRANSPORTNOG PREDUZEĆA „BEOGRAD“

I

Razrešava se SLOBODAN ROSIĆ dužnosti generalnog direktora Javnog železničko-transportnog preduzeća „Beograd“.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2024/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/21/21

Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS“, br. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG ŽELEZNIČKO- TRANSPORTNOG PREDUZEĆA „BEOGRAD“

I

Imenuje se MILANKO ŠARANČIĆ za generalnog direktora Javnog železničko-transportnog preduzeća „Beograd“.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2024/2004-1

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/22/22

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS“, broj 9/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ „JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT“

I

Razrešava se PREDRAG VUJOVIĆ dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „Jugoslovenski aerotransport“.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2116/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400301.002/55/61

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS“, broj 9/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ „JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT“

I

Imenuje se mr ALEKSANDAR MILUTINOVIĆ za generalnog direktora Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „Jugoslovenski aerotransport“.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2116/2004-1

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.012/24/24

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), a u vezi sa članom 13. Zakona za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni list Srbije i Crne Gore“, broj 1/03) i članom 16. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka („Službeni list SFRJ“, br. 89/90, 63/90 i 20/91 i „Službeni list SRJ“, broj 53/01) i člana 29. Statuta Agencije za osiguranje depozita , sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka od 8. oktobra 2001. godine,

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA IZVRŠNOG DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA, SANACIJU, STEČAJ

I LIKVIDACIJU BANAKA

I

Imenuje se LIDIJA PEROVIĆ za zamenika izvršnog direktora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1781/2004-2

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/31/31

Na osnovu člana 103. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02 i 80/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Imenuje se RADA LUKOVAC za zamenika direktora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1659/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/4/4

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se mr TIHOMIR OBRADOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za urbanizam i prostorno planiranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1736/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/9/9

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se ANDRIJA BEDNARIK dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za telekomunikacije i poštanski saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1745/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/10/10

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se mr BRANISLAV BOŠKOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za železnički saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1759/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/11/11

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se ŽELjKO MAJER dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost unutrašnje plovidbe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1760/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/12/12

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se mr DUŠAN MLADENOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za puteve i drumski saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1755/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/13/13

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se dr RATKO SALATIĆ dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za arhitekturu, urbanizam i građevinarstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1738/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/14/14

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se MIRJANA ČIZMAROV dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za prilagođavanje politike i propisa sa Evropskom unijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1757/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/15/15

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se BRATISLAV BLAGOJEVIĆ za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za poštanski saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1743/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/16/16

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se mr DRAGOMIR VASILjEVIĆ za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za telekomunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1746/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/17/17

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se dr BRANIMIR UJDUR za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za puteve i unutrašnji transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1756/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/18/18

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se MIRJANA ČIZMAROV za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za prilagođavanje politike i propisa sa Evropskom unijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1758/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/19/19

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se dr VLADIMIR A. MILIĆ za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za urbanizam.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1735/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/20/20

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se dr LIDIJA ĐOKIĆ za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za građevine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1737/2004

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.010/21/21

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se ALEKSANDAR VASILjEVIĆ za direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1500/2004-5

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/25/25

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se ALEKSANDAR VASILjEVIĆ dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1500/2004-6

U Beogradu, 25. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/26/26

Ostavite komentar