Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na finansijske transakcije

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU

NA FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

Član 1.

U Zakonu o porezu na finansijske transakcije („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 35/02 i 43/03), u članu 2. stav 2. menja se i glasi:

„Računima iz stava 1. ovog člana smatraju se dinarski računi otvoreni kod Narodne banke Srbije, Uprave za javna plaćanja, banaka i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet.“.

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 2) podtačka (6) reči: „Narodne banke Jugoslavije“ zamenjuju se rečima: „Narodne banke Srbije“.

Podtač. (7) i (8) menjaju se i glase:

„(7) po osnovu odobravanja sredstava kredita banaka i drugih finansijskih organizacija pravnim i fizičkim licima i vraćanja kredita bankama i drugim finansijskim organizacijama od strane pravnih i fizičkih lica;

(8) po osnovu trajnih i repo transakcija koje se odnose na kupoprodaju hartija od vrednosti koje emituje Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije;“.

U podtač. (9) i (10) reči: „Narodne banke Jugoslavije“ zamenjuju se rečima: „Narodne banke Srbije“.

Posle podtačke (11) dodaju se podtač. (12) i (13), koje glase:

„(12) za uplate obaveza po osnovu tarifa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti;

(13) po osnovu sekundarne trgovine hartijama od vrednosti;“.

Član 3.

U članu 9. tačka 1) reči: „Narodna banka Jugoslavije“ u datom padežu, zamenjuju se rečima: „Narodna banka Srbije“ u odgovarajućem padežu.

U tački 2) posle reči: „građana“ dodaju se reči: „i nerezidenata, osim nerezidenata iz člana 3. ovog zakona“.

Član 4.

U članu 14. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: „a primenjivaće se do 31. decembra 2004. godine.“.

Član 5.

Plaćanje poreza za finansijske transakcije izvršene od 15. do 31. decembra 2004. godine izvršiće se do 5. januara 2005. godine, podnošenjem jednog naloga za plaćanje poreza na finansijske transakcije.

Obveznici poreza dužni su da, do 10. januara 2005. godine, podnesu nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave poresku prijavu o finansijskim transakcijama izvršenim u decembru 2004. godine i o obračunatom i plaćenom porezu na te transakcije.

Prijava iz stava 2. ovog člana podnosi se na način propisan Pravilnikom o obliku i sadržini poreske prijave o izvršenim finansijskim transakcijama i o obračunatom i plaćenom porezu na finansijske transakcije („Službeni glasnik RS“, br. 53/03 i 56/03).

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

OBRAZLOŽENjE

PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O POREZU NA FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansijski sistem Republike.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Planirane mere i aktivnosti Vlade Republike Srbije u cilju smanjenja transakcionih troškova razlog su da se i odgovarajućim instrumentima poreske politike obezbede uslovi za oživljavanje tržišta finansijskog kapitala i dalje fiskalno rasterećenje privrede, između ostalog i ukidanjem poreza na finansijske transakcije kao javnog prihoda počev od 1. januara 2005. godine. U tom smislu, predlaže se da se zakon kojim je uređeno oporezivanje finansijskih transakcija primenjuje do 31. decembra 2004. godine.

To su i razlozi što se, za vreme primene Zakona o porezu na finansijske transakcije, predlaže proširenje poreskih oslobođenja u odnosu na prenos sredstava po osnovu uplata obaveza po osnovu tarifa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, odnosno sekundarne trgovine hartijama od vrednosti, kao i proširenje poreskih izuzimanja u odnosu na komisione poslove preduzeća PTT saobraćaja i banaka po osnovu novčanih doznaka nerezidenata koji nisu obveznici ovog poreza.

Efekat ovog rasterećenja (proširenjem poreskih oslobođenja) u 2004. godini procenjuje se na oko 2.800.000 dinara, a u 2005. godini (prestankom oporezivanja porezom na finansijske transakcije) na oko četiri milijarde dinara.

3. OBJAŠNjENjE POJEDINIH ODREDBI ZAKONA

Uz član 1.

Predlaže se preciziranje vrste računa sa kojih se vrši isplata koja čini predmet oporezivanja porezom na finansijske transakcije, u smislu da su to dinarski računi otvoreni kod Narodne banke Srbije, Uprave za javna plaćanja, banaka i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet.

Uz član 2.

Predlaže se proširenje poreskih oslobođenja i na prenose sredstava po osnovu uplata obaveza po osnovu tarifa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i sekundarne trgovine hartijama od vrednosti.

Predlaže se i preciziranje postojećih poreskih oslobođenja u smislu da se na prenos sredstava banaka i drugih finansijskih organizacija pravnim i fizičkim licima po osnovu odobravanja kredita i vraćanja istih od strane tih pravnih ili fizičkih lica porez na finansijske transakcije ne plaća, odnosno da se na prenos sredstava po osnovu kupoprodaje hartija od vrednosti koje emituje Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, porez na finansijske transakcije ne plaća ni po osnovu trajnih, ni po osnovu repo transakcija.

Predlaže se pravno-tehničko usklađivanje odredaba ovog člana sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije, tako što se reči: „Narodne banke Jugoslavije“ zamenjuju rečima: „Narodne banke Srbije“.

Uz član 3.

Predlaže se proširenje izuzimanja od plaćanja poreza na komisione poslove preduzeća PTT saobraćaja i banaka po osnovu novčanih doznaka nerezidenata koji nisu obveznici ovog poreza.

Na ovaj način daje se ravnopravan poreski tretman komisionim poslovima preduzeća PTT saobraćaja i banaka po osnovu novčanih doznaka građana i nerezidenata koji nisu obveznici ovog poreza.

Predlaže se pravno-tehničko usklađivanje odredaba ovog člana sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije, tako što se reči: „Narodna banka Jugoslavije“ u datom padežu zamenjuju rečima: „Narodna banka Srbije“, u odgovarajućem padežu.

Uz član 4.

Predlaže se da se Zakon o porezu na finansijske transakcije („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 35/02 i 43/03) primenjuje do 31. decembra 2004. godine.

Uz član 5.

Predlaže se da se plaćanje poreza za finansijske transakcije izvršene od 15. do 31. decembra 2004. godine izvrši do 5. januara 2005. godine. Poresku prijavu o finansijskim transakcijama izvršenim u decembru 2004. godine i o obračunatom i plaćenom porezu na te transakcije obveznici su dužni da podnesu nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave do 10. januara 2005. godine.

Uz član 6.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike.

5. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku u skladu sa članom 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, kako bi se predložena rešenja koja se odnose na proširenje, odnosno preciziranje poreskih oslobođenja, što pre primenila i smanjilo troškovno opterećenje finansijskih transakcija sa hartijama od vrednosti, odnosno stimulisao njihov promet.

Štetne posledice nedonošenja ovog zakona po hitnom postupku ogledaju se, pre svega, u odlaganju stvaranja povoljnijih uslova za oživljavanje tržišta hartija od vrednosti i povoljnijih uslova za sprovođenje kreditno monetarne politike.

ODREDBE ZAKONA O POREZU NA FINANSIJSKE

TRANSAKCIJE ČIJE SE IZMENE I DOPUNE VRŠE

Član 2.

Porez na finansijske transakcije plaća se na sve isplate preko računa, na kompenzaciju, kao i na svaku drugu isplatu sredstava sa računa, na promenu poverioca (cesiju), odnosno na promenu dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignaciju).

Računima iz stava 1. ovog člana smatraju se računi otvoreni u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet kod Narodne banke Jugoslavije, Uprave za javna plaćanja, banaka i Poštanske štedionice i druge finansijske organizacije (u daljem tekstu: banka).

RAČUNIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE DINARSKI RAČUNI OTVORENI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLATNI PROMET KOD NARODNE BANKE SRBIJE, UPRAVE ZA JAVNA PLAĆANjA, BANAKA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI.

Član 7.

Porez na finansijske transakcije iz člana 2. stav 1. ovog zakona ne plaća se na:

1) uplate poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda utvrđenih u skladu sa zakonom;

2) prenos sredstava:

(1) na konsolidovane račune trezora i sa konsolidovanih računa trezora, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem;

(2) na račun i sa računa fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, koji koriste sredstva sa konsolidovanog računa trezora;

(3) po osnovu prometa akcija;

(4) po osnovu kupovine kapitala, odnosno imovine preduzeća u postupku privatizacije, u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija;

(5) po osnovu kupovine udela iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srbije;

(6) po osnovu kredita i hartija od vrednosti između banaka i između banaka i Narodne banke Jugoslavije NARODNE BANKE SRBIJE;

(7) po osnovu odobravanja i vraćanja sredstava kredita banaka i drugih finansijskih organizacija pravnim i fizičkim licima;

PO OSNOVU ODOBRAVANjA SREDSTAVA KREDITA BANAKA I DRUGIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA I VRAĆANjA KREDITA BANKAMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA OD STRANE PRAVNIH I FIZIČKIH LICA;

(8) po osnovu kupoprodaje hartija od vrednosti koje emituje Republika Srbija, odnosno Narodna banka Jugoslavije ;

PO OSNOVU TRAJNIH I REPO TRANSAKCIJA KOJE SE ODNOSE NA KUPOPRODAJU HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE EMITUJE REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO NARODNA BANKA SRBIJE;

(9) sa računa banke i računa ovlašćenog menjača, za obavljanje menjačkih poslova za potrebe Narodne banke Jugoslavije NARODNE BANKE SRBIJE;

(10) po osnovu kupoprodaje deviza i efektivnog stranog novca između banaka i između banaka i Narodne banke Jugoslavije NARODNE BANKE SRBIJE, kao i po osnovu kupoprodaje deviza između banaka i pravnih lica;

(11) donacija i kredita, dobijenih po osnovu međunarodnog ugovora odnosno sporazuma, odnosno u smislu zakona kojim se uređuju donacije i humanitarna pomoć;

(12) ZA UPLATE OBAVEZA PO OSNOVU TARIFA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI;

(13) PO OSNOVU SEKUNDARNE TRGOVINE HARTIJAMA OD VREDNOSTI;

3) uplate propisanih obaveza javnim preduzećima;

4) uplate i isplate penzija, plata, odnosno zarada i drugih primanja po osnovu radnog odnosa isplaćenih bezgotovinski, kao ni na realizaciju čekova građana i platnih kartica od strane učesnika u platnom prometu kod nosilaca platnog prometa;

5) isplate sredstava za realizaciju i u skladu sa socijalnim programom Vlade Republike Srbije u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaj i likvidaciju, koji je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja.

Član 9.

Od plaćanja poreza na finansijske transakcije izuzimaju se finansijske transakcije po osnovu:

1) prenosa novčanih sredstava sa jednog na drugi račun istog pravnog lica, kao i prenosa novčanih sredstava po osnovu obaveznih rezervi banaka kod Narodne banke Jugoslavije NARODNE BANKE SRBIJE, deponovanja i povlačenja viškova likvidnih sredstava banaka kod Narodne banke Jugoslavije NARODNE BANKE SRBIJE, odnosno povlačenja i vraćanja kredita od strane banaka Narodnoj banci Jugoslavije NARODNOJ BANCI SRBIJE za održavanje dnevne likvidnosti banaka;

2) komisionih poslova preduzeća PTT saobraćaja i banaka po osnovu novčanih doznaka građana I NEREZIDENATA, OSIM NEREZIDENATA IZ ČLANA 3. OVOG ZAKONA.

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, A PRIMENjIVAĆE SE DO 31. DECEMBRA 2004. GODINE .

Ostavite komentar