99. sednica Vlade Republike Srbije, 27. oktobar 2005. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Mišela Nikolić za pomoćnika direktora Uprave za trezor – Direkcija za javna plaćanja i državnu pomoć, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6808/2005

U Beogradu, 27. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.099

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE- BEOGRAD

I

U Upravni odbor Filmskog centra Srbije – Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Ana Vučetić, stručni saradnik u Ministarstvu kulture;

2. za članove:

Velimir Bata Živojinović, glumac iz Beograda;

Zoran Cvijanović, glumac i producent iz Beograda;

Dragan Bjelogrlić, glumac i producent iz Beograda;

Zoran Cvetanović, prikazivač filmova iz Beograda;

Dragan Jeličić, filmski distributer iz Beograda;

Dinko Tucaković, direktor Muzeja Jugoslovenske kinoteke;

Radivoje Andrić, filmski reditelj iz Beograda;

Dušan Milić, filmski reditelj iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6510/2005-2

U Beogradu, 27. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.099/2/2

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom («Službeni glasnik RS», br. 12/05 i 58/05),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROMREŽA SRBIJE», BEOGRAD

I

Razrešava se Avram Izrael dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća «Elektromreža Srbije», Beograd.

II

Imenuje se Dobrica Perać za predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća «Elektromreža Srbije», Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6841/2005

U Beogradu, 27. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.099/3/3

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Saveta za Kosovo i Metohiju («Službeni glasnik RS», br. 139/04 i 67/05),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU SEKRETARA SAVETA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Miša Đurković dužnosti sekretara Saveta za Kosovo i Metohiju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6861/2005

U Beogradu, 27. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.099/4/4

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre («Službeni glasnik RS», broj 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešava se Aleksandar Mališić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

U Upravni odbor Agencije za privredne registre imenuju se:

1. za predsednika:

– mr Andreja Marušić, savetnik u Ministarstvu privrede;

2. za članove:

1) Zorica Petrović, pomoćnik direktora Agencije za privatizaciju;

2) Aleksandar Ljubić, direktor Centra za restrukturiranje u Agenciji za privatizaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5908/2005

U Beogradu, 27. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.099/5/5

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog zavoda za sport članovi:

1. Rade Dabetić;

2. mr Tihomir Danilović;

3. Zvonko Stojisavljević.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6905/2005

U Beogradu, 27. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.099/6/6

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

U Upravni odbor Republičkog zavoda za sport imenuju se:

1. za predsednika:

– Rade Dabetić, direktor ustanove Studentska oporavilišta Beograd;

2. za članove:

1) Zoran Jovanović, pomoćnik sekretara za sport Grada Beograda;

2) mr Zoran Obradović, Republički zavod za sport;

3) Boban Kasum, Republički zavod za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6906/2005

U Beogradu, 27. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.099/7/7

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96 i 76/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE ŠKOLE LIKOVNIH I PRIMENjENIH UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više škole likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu članovi:

1. mr Dragana Panić;

2. Radomir Kundačina;

3. mr Danica Basta;

4. mr Slobodan Roksandić;

5. Slani Vladimir Ilja;

6. Borut Vild;

7. mr Kosta Krsmanović.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6899/2005

U Beogradu, 27. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.099/8/8

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96 i 76/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE ŠKOLE LIKOVNIH I PRIMENjENIH UMETNOSTI U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Više škole likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu imenuju se za članove:

1. mr Danica Basta, profesor u školi;

2. Radomir Kundačina, profesor u školi;

3. mr Aleksandar Kontić, viši predavač u školi;

4. mr Slobodan Roksandić, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu;

5. mr Zoran Bulajić, Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu;

6. mr Kosta Krsmanović, Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu;

7. Dragan Jovanović, pomoćnik direktora za opšte i zajedničke poslove, «Sava Centar», Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6899/2005-1

U Beogradu, 27. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.099/9/9

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću («Službeni glasnik RS», broj 62/01),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA «GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE» D.O.O., BEOGRAD

I

Razrešava se Slobodan Škiljević dužnosti predsednika Upravnog odbora «Građevinske direkcije Srbije» d.o.o., Beograd.

II

Imenuje se Ivan Roščić, dipl. pravnik za predsednika Upravnog odbora «Građevinske direkcije Srbije» d.o.o., Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6914/2005

U Beogradu, 27. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.099/10/10

Ostavite komentar