Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2006. godinu: a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 , 87/02, 61/05 i 66/05),

Narodna skupština Republike Srbije donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZAPOSLENIH

ZA 2006. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za 2006. godinu, koji je Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih doneo na sednici održanoj 24. oktobra 2005. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj:

U Beogradu, 2005. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK,

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS», br. 9/02, 87/02, 61/05 i 66/05), kojim je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za 2006. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, dostavljaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike i Memorandumom o budžetu Narodnoj skupštini.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu, ovu odluku je potrebno doneti radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar