Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Časlav Mijušković dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave − Sektor za računarsku podršku − Ministarstvo finansija, sa 31. januarom 2008. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-330/2008

U Beogradu, 31. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REGIONALNOG ZAVODA

ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRAGUJEVAC

I

Razrešava se Mirjana Andrić dužnosti direktora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-361/2008

U Beogradu, 31. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA REGIONALNOG ZAVODA

ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRAGUJEVAC

I

Imenuje se Slavica Đorđević za direktora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-360/2008

U Beogradu, 31. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

Razrešavaju se dužnosti članova iz reda zaposlenih u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad:

1. Miloš Saramandić;

2. Veljko Milošević;

3. Saša Černicin.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-324/2008

U Beogradu, 31. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1. Goran Milićević, diplomirani mašinski inženjer, rukovodilac Radne jedinice „Transport” Zrenjanin u Javnom preduzeću „Srbijagas” Novi Sad;

2. Veljko Milošević, inženjer, predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad;

3. Saša Černicin, diplomirani mašinski inženjer, rukovodilac službe transporta Radne jedinice „Pančevo” u Javnom preduzeću „Srbijagas” Novi Sad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-325/2008

U Beogradu, 31. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon), a u vezi sa čl. 69v i 69g Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91-dr. zakon, 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93, 67/93-dr. zakon, 46/94, 48/94-dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05-dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINU „OLIVERA VERICA ĐORĐEVIĆ”

U VRANjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za decu i omladinu „Olivera Verica Đorđević” u Vranju sa 31. januarom 2008. godine:

1. Bratislav Vučković, predsednik;

2. Slavoljub Ristić, član;

3. Jelena Stojković, član;

4. Slađana Ilić, član;

5. Jasmina Živković, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za decu i omladinu „Olivera Verica Đorđević” u Vranju sa 31. januarom 2008. godine:

1. Divna Đorđević, predsednik;

2. Srđan Mitić, član;

3. Snežana Pešić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-384/2008

U Beogradu, 31. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Igor Vukonjanski za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-431/2008

U Beogradu, 31. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Milica Jevremović za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za stručni i upravni nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-430/2008

U Beogradu, 31. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije, U. 3603/06 od 29. juna 2006. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE

I

Razrešava se dr Miloš Pavlović dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičkog centra za talente sa 17. martom 2005. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-443/2008

U Beogradu, 31. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 54. st. 1, 4. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA

UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO

U NOVOM SADU

I

Razrešava se dr Miodrag Dimitrijević dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.

II

Imenuje se dr Ivana Dulić Marković za predsednika Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-346/2008

U Beogradu, 31. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

Razrešava se Vladimir Galić dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-455/2008

U Beogradu, 31. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar