Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 92. stav 1. i članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imaju budzete u kojima moraju biti prikazani svi prihodi i rashodi kojima se finansiraju njihove nadležnosti i da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

Članom 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da Narodna skupština usvaja budzet Republike Srbije, na predlog Vlade.

II. MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

Budzet Republike Srbije za 2015. godinu zasniva se na:

ostvarenim makroekonomskim i fiskalnim rezultatima u periodu januar-oktobar 2014. godine,

makroekonomskim i fiskalnim projekcijama za 2015. godinu,

revidiranim procenama međunarodnih institucija,

merama fiskalne konsolidacije i

planu strukturnih reformi koje obezbeđuju stabilnost javnih finansija i privredni rast.

Tekuća makroekonomska kretanja

Pad privredne aktivnosti i niska inflacija su dominantna ekonomska obeležja u prvih deset meseci 2014. godine. Nepovoljne vremenske prilike su prouzrokovale velike poplave, što je znatno pogoršalo uslove u kojima se odvijala privredna aktivnost. I pored pada ekonomske aktivnosti, indikatori tržišta rada povoljniji su nego u prethodnom periodu. Prema Anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti je u trećem kvartalu iznosila 17,6%, što predstavlja smanjenje za 3,1pp u odnosu na prvi kvartal. Ovo je najniži nivo stope nezaposlenosti još od aprila 2010. godine kada je iznosila 19,2%.

Makroekonomska kretanja obeležilo je produbljivanje pada privredne aktivnosti zbog pada industrijske proizvodnje, izvoza i nastavka negativnih trendova u sektoru građevinarstva. Naime, u periodu posle poplava do septembra industrijska proizvodnja beležila je pad, koji je u septembru bio najdublji, nakon čega je u oktobru započelo usporavanje pada. Ostali sektori beleže pad proizvodnje, pri čemu su rudarstvo i energetika (sektori koji su najviše pogođeni poplavama) najviše uticali na pad ukupne industrijske proizvodnje od 6,3% u periodu januar-oktobar (-14,3% i -18,5%, respektivno). Pored toga, pad svetske tražnje i sezonski faktori (kolektivni godišnji odmor, remont) uslovili su smanjenje fizičkog obima proizvodnje u prerađivačkoj industriji. Pored automobilske industrije, smanjen je i obim proizvodnje hemijske industrije i naftnih derivata, nakon planiranog obustavljanja proizvodnje u rafineriji u Pančevu (remont i modernizacija proizvodnih kapaciteta). Pozitivan rast fizičkog obima proizvodnje ostvaren je u proizvodnji računara i opreme, dok je u proizvodnji osnovnih metala ublažen trend pada posle ponovnog pokretanja visoke peći u smederevskoj železari u julu 2014. godine. Iako se do kraja godine ne očekuju značajnije promene u trendu industrijske proizvodnje realno je očekivati da će jednokratno pogoršanje posle majskih nepogoda biti kompenzirano u 2015. godini, čime bi se stvorila mogućnost dopunskog oživljavanja privrede. Tome bi mogla da doprinese i moguća realizacija najavljenih investicionih projekata.

Visokofrekventni indikatori ukazuju da je pad privredne aktivnosti produbljen i u trećem kvartalu 2014. godine (pad BDP od 3,6% prema proceni RZS). Očekuje se da će nepovoljna privredna kretanja biti zaustavljena u poslednjem kvartalu ove godine. Procenjuje se da će BDP u 2014. godini iznositi 3.884 mlrd dinara, što je povećanje od 0,2% u odnosu na prethodnu godinu. Sa proizvodne strane, negativan doprinos BDP očekuje se od pada aktivnosti u građevinarstvu i u uslužnom sektoru, osim u sektorima saobraćaja, informisanja i komunikacija koji će zabeležiti rast obima usluga. Takođe, poplave su se nepovoljno odrazile i na rod prolećnih kultura, dok će dobri rezultati u proizvodnji kukuruza, šećerne repe i soje uticati na blagi rast poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini od 1,4%.

Kao i u prethodnim procenama Ministarstva finansija, u ovoj godini se ne očekuje oporavak domaće tražnje, posebno privatne potrošnje zbog pada realne mase zarada. Na smanjenje raspoloživog dohotka stanovništva tokom 2014. godine uticalo je sprovođenje strukturnih i fiskalnih mera konsolidacije kao što su zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, tzv. „solidarni porez” (na primanja u javnom sektoru viša od 60.000 dinara) i ograničeni rast plata i penzija (indeksacija u aprilu 2014. godine od 0,5%). Dodatni uticaj na kretanje potrošnje u poslednjem kvartalu imaće i ukidanje dela naknade za minuli rad, po osnovu izmene Zakona o radu, kao i smanjenje plata i penzija u poslednjem mesecu 2014. godine.

Usporavanje rasta glavnih spoljnotrgovinskih partnera i negativni efekti majskih poplava odrazili su se i na izvoz, čiji se rast od početka godine usporavao, da bi u trećem tromesečju, na međugodišnjem nivou, izvoz bio smanjen za 10,7%. U periodu januar-oktobar 2014. godine izvezeno je i uvezeno robe u vrednosti od 9,3 mlrd evra i 12,8 mlrd evra. Robni deficit je u istom periodu iznosio 3,6 mlrd evra i smanjen je za 0,4% u odnosu na prvih deset meseci prethodne godine. Slabljenje eksterne tražnje odraziće se na izvoz, koji će u 2014. godini zabeležiti skroman rast od 2,1%. To će, uz očekivani rast uvoza energenata, dovesti do blagog povećanja spoljne neravnoteže, dok će doprinos neto izvoza BDP biti neutralan.

Međugodišnja ukupna inflacija se i tokom trećeg kvartala kretala ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, a od avgusta i bazna inflacija beleži slične tendencije. To ukazuje da niski inflatorni pritisci nisu bili samo rezultat smanjenih troškova u proizvodnji hrane već i pada agregatne tražnje i niskih pritisaka po osnovu uvoznih cena. Procenjuje se da će inflacija u 2014. godini biti ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja NBS, pri čemu će niska agregatna tražnja i nizak rast regulisanih cena u najvećoj meri uticati da inflacija do kraja godine iznosi 2,2% .

Deficit konsolidovanog budzeta sektora države na kraju 2014. godine iznosiće 6,1% BDP, a sa uključenim finansijskim transakcijama oko 8% BDP. Finansijske transakcije se uglavnom odnose na obezbeđenje likvidnosti državnih banaka i javnih preduzeća i upravo je snažan rast ovih izdataka jedan od glavnih razloga neophodnosti fiskalne konsolidacije. Dug opšte države do kraja godine iznosiće, prema procenama, oko 70% BDP. Značajne mere fiskalne konsolidacije usvojene su sa rebalansom budzeta još u 2012. godini, a primena mera nastavljena je i u budzetu za 2013. Mere su, pre svega, bile na prihodnoj strani, i odnosile su se na izmenu velikog broja poreskih stopa i ukidanje značajnog broja kvazifiskalnih nameta. Na rashodnoj strani najznačajnija mera je bila ograničavanje rasta plata u javnom sektoru i penzija. Tokom 2014. glavni instrumenti konsolidacije su bili smanjenje plata u javnom sektoru za zaposlene sa primanjima iznad 60.000 rsd i zamrzavanje zapošljavanja. Zaustavljen je rast tekućih rashoda, došlo je do stabilizacije i rasta prihoda, ali je rast kamata i već navedenih finansijskih transakcija doveo do novog rasta deficita i duga.

2. Makroekonomske projekcije za 2015. godinu

Ekonomska kretanja i izgledi Srbije u narednom periodu u velikoj meri će zavisiti od kretanja i izgleda u međunarodnom ekonomskom okruženju, pre svega, u članicama evrozone, koje su glavni partneri Srbije u robnoj razmeni i investicijama.

Međunarodno okruženje

Međunarodni monetarni fond (MMF) je u revidiranom Svetskom ekonomskom pregledu iz oktobra 2014. godine procenio osnovne ekonomske indikatore na globalnom nivou i na nivou grupacije zemalja. Globalni ekonomski rast je, po treći put ove godine, revidiran naniže. Slabiji ekonomski rezultati EU, uz zaoštravanje ekonomskih odnosa sa Rusijom, i izraženi dezinflatorni pritisci obeležili su ekonomska kretanja u međunarodnom okruženju. Za zemlje evro zone, nakon međugodišnjeg rasta BDP u prvom (1,0%), drugom i trećem (0,8%) kvartalu 2014. godine, revidiran je naniže rast BDP za 2014. godinu sa 1,1% na 0,8%. Istovremeno, procenjuje se blago smanjenje stope nezaposlenosti na 11,6% i smanjenje godišnje inflacije na 0,5%.

Nastavak dezinflatornih pritisaka u zoni evra je naveo ECB da dodatno ublaži monetarnu politiku, što je za posledicu imalo slabljenje kursa evra prema dolaru. S druge strane, rast ekonomske aktivnosti u SAD u prvoj polovini 2014. godine je bio iznad očekivanja, što je uticalo na odluku FED da nastavi s postepenim smanjivanjem obima kvantitativnih olakšica.

Za 2015. godinu predviđen je realni rast BDP evrozone 1,3%, smanjenje stope nezaposlenosti na 11,2%, ubrzanje rasta svetske trgovine na 5,0% i godišnja inflacija od 0,9%. Za Nemačku, kao najveću ekonomiju zone evra i glavnog spoljnotrgovinskog partnera Srbije, u 2015. godini predviđa se rast od 1,5%, dok je za Italiju predviđen rast od 0,8%. Destabilizacija situacije u Ukrajini, kao i kriza na Bliskom istoku nepovoljno utiču na projektovani rast evrozone, što se može negativno odraziti na privredna kretanja i izglede u regionu, uključujući i Srbiju. U svetlu ovih događaja, Evropska centralna banka (ECB) je u septembru 2014. godine smanjila referentnu kamatnu stopu za 0,10 p.p., na 0,05%, čime je potvrdila nastojanje da politikom kvantitativnih olakšica inicira rast ekonomske aktivnosti u narednom periodu.

Tabela 1. Međunarodno okruženje – makroekonomski pokazatelji

 

MMF

EK

 

2014

2015

2014

2015

Realni rast bruto domaćeg proizvoda¹, %

 

 

 

 

Svet ukupno

3,3

3,8

3,3

3,8

Evropska unija

1,4

1,8

1,3

1,5

Evrozona

0,8

1,3

0,8

1,1

SAD

2,2

3,1

2,2

3,1

Rusija

0,2

0,5

0,3

0,3

Zemlje u razvoju

4,4

5,0

 

 

Rast svetske trgovine,%

3,8

5,0

3,0

4,6

Stopa nezaposlenosti, %

 

 

 

 

Evrozona

11,6

11,2

11,6

11,3

SAD

6,3

5,9

6,3

5,8

Potrošačke cene, godišnje promene, %

 

 

 

 

Evrozona

0,5

0,9

0,5

0,8

Razvijene ekonomije

1,6

1,8

 

 

Izvor: MMF – World Economic Outlook, oktobar 2014; Evropska komisija – Autumn Economic Forecast, novembar 2014.

¹ Svetski BDP računat po paritetu kupovne moći.

Revizija podataka MMF iz oktobra 2014. godine obuhvata i kretanje osnovnih kamatnih stopa i kretanje cene sirove nafte (prosečna cena nafte tipa „Brent”, „Dubai Fateh” i „Zapadni Teksas”). Za 2014. i 2015. godinu MMF je predvideo kamate na tromesečne evro depozite od 0,2%, kao i kamatne stope na šestomesečni LIBOR na dolarske depozite od 0,4% u 2014. godini i 0,7% u 2015. godini. MMF predviđa smanjenje cene sirove nafte za 1,3% u 2014. godini i 3,3% u 2015. godini (sa 102,8 $ na 99,3 $).

Evropska komisija je u novembra 2014. godine revidirala rast EU i evro zone naniže u odnosu na martovsku projekciju. Projektovan rast evro zone u 2015. godini od 1,1% zasnovan je na rastu domaće tražnje i blagom oporavku investicione aktivnosti.

Rizici ostvarenja navedenih projekcija globalnog privrednog oporavka su usko povezani sa geopolitičkim tenzijama u Ukrajini i na Bliskom istoku. Takođe, izostanak sprovođenja strukturnih, fiskalnih i institucionalnih reformi može uvećati ekonomske razlike unutar EU i ugroziti ekonomski rast. Rizici vezani za razvijene ekonomije se odnose na nisku inflaciju i opasnost od stagnacije, dok su zemlje u razvoju suočene sa mogućnošću da se u uslovima pogoršanih eksternih finansijskih uslova veliki deo stranog kapitala odlije, i na taj način uzrokuje nestabilnost na domaćim finansijskim tržištima.

Makroekonomski okvir

Na osnovu tekućih ekonomskih kretanja i izgleda u Srbiji i međunarodnom okruženju, revidirani su osnovni makroekonomski agregati i indikatori za Republiku Srbiju.

Ekonomska kretanja i izgledi Srbije u 2015. godini u velikoj meri će zavisiti od kretanja i izgleda u međunarodnom ekonomskom okruženju, pre svega, u članicama evrozone, koje su glavni partneri Srbije u robnoj razmeni i investicijama. Mere fiskalne konsolidacije će kratkoročno uticati na blag pad privredne aktivnosti u 2015. godini. Osnovne mere fiskalne konsolidacije u naredne tri godine su smanjenje mase zarada u javnom sektoru i penzija i unapređenje rada i korporativizacija najvećih javnih državnih preduzeća. Osim toga, prilagođavanje na rashodnoj strani će se obezbediti kroz smanjenje subvencija i rashoda za robe i usluge, kao i kroz efikasniji rad lokalnih samouprava. Na prihodnoj strani prioritet će biti borba protiv sive ekonomije i poreske evazije. Poreska politika bi trebalo da bude postojana i predvidiva uz eventualne izmene koje bi bile usmerene ka poboljšanju poslovnog ambijenta.

Ministarstvo finansija u svojim preliminarnim procenama uzima u obzir negativan efekat koji će smanjenje plata i penzija imati na kretanje BDP. Međutim, efekti ovih mera na standard stanovništva biće delimično ublaženi imajući u vidu da se smanjenje primanja neće odnositi na najniže zarade i penzije. Prema preliminarnim procenama, očekuje se pad BDP od 0,5% u sledećoj godini, uz konzervativne pretpostavke o kretanju na međunarodnom tržištu i umerenom oporavku investicione aktivnosti u zemlji. Tokom 2015. godine očekuje se završetak procesa restrukturiranja preduzeća. Uspešna privatizacija ovih preduzeća, uz privlačenje SDI (stranih direktnih investicija) neutralisaće ove kratkoročno negativne efekte i obezbediti osnovu za održivi rast u narednim godinama. Nakon 2015. godine očekuje se ubrzanje rasta privredne aktivnosti po osnovu sistemskog unapređenja privrednog ambijenta. Cilj je da se strukturnim reformama uspostavi poslovno okruženje koje će omogućiti porast stranih i domaćih investicija, ubrzanje restrukturiranja privrede, stvaranje uslova za novo zapošljavanje i povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede.

Ubrzanje rasta izvoza i investicija su noseći razvojni faktori koji će, uz restrukturiranje privrede u pravcu razmenljivih dobara, omogućiti stvaranje zdrave osnove za ubrzanje rasta, smanjivanje unutrašnje i spoljne makroekonomske neravnoteže, kao i stvaranje prostora za povećanje životnog standarda na realnim osnovama. Ubrzanje rasta BDP u 2016. i 2017. godini zasnovano je, pre svega, na rastu investicione potrošnje ali i postepenom oporavku standarda stanovništva na realnim osnovama. Sprovođenje mera fiskalne politike i poboljšanje poslovnog i investicionog okruženja omogućiće stvaranje osnove za stabilan i održiv rast u narednim godinama.

Osnovne makroekonomske pretpostavke za 2015. godinu

Iskazano u procentima osim ako nije drugačije naznačeno

2015

Stopa realnog rasta BDP

-0.5

BDP u tekućim tržišnim cenama (u mlrd RSD)

3,970.5

Izvori rasta: procentne promene u konstantnim cenama

Lična potrošnja

-3.0

Državna potrošnja

-7.4

Investicije u fiksni kapital

4.7

Izvoz roba i usluga

3.1

Uvoz roba i usluga

-1.5

Doprinos rastu BDP

Finalna domaća tražnja

-2.7

Investiciona potrošnja

0.9

Lična potrošnja

-2.3

Državna potrošnja

-1.3

Spoljno-trgovinski bilans roba i usluga

2.2

Kretanje cena

Potrošačke cene(godišnji prosek)

2.7

Potrošačke cene(kraj perioda)

4.2

Kretanja u spoljnom sektoru

Izvoz roba i usluga (% BDP)

44.2

Uvoz roba i usluga (% BDP)

53.6

Neto izvoz dobara i usluga (% BDP)

-9.4

Saldo tekućeg računa (% BDP)

-4.7

Zaposlenost

Stopa nezaposlenosti, 15+

21.3

Izvor: MFIN

Predviđeni scenario razvoja ukazuje na stratešku orjentaciju Vlade Republike Srbije ka strukturnom prilagođavanju privrede kako bi se obezbedila održiva putanja rasta, zasnovana, pre svega na povećanju ukupne investicione aktivnosti kroz podsticanje investicija privatnog sektora i izvoza, kao ključnih faktora ostvarivanja makroekonomske stabilnosti. Takođe, rast privatnih investicija je od presudnog značaja imajući u vidu da je pad privredne aktivnosti u prethodnom, kriznom periodu, uticao na smanjivanje potencijalnog BDP kroz gubitak privrednih kapaciteta i znatno pogoršavanje uslova na tržištu rada.

Cilj fiskalne politike u narednom srednjoročnom periodu je smanjenje deficita konsolidovanog budzeta države i zaustavljanje rasta duga, primenom mera koje tangiraju, ne samo prihodnu i rashodnu stranu budzeta, već i mera koje se odnose na ograničavanje daljeg rasta garantovanog dela javnog duga. Samo značajna fiskalna konsolidacija u narednom trogodišnjem periodu dovela bi prvo do stabilizacije javnog duga opšte države na nivou oko 79% BDP bez obaveza za restituciju, a onda i do njegovog snižavanja. Ekonomska politika koju će Vlada RS voditi u narednom periodu predstavlja osnov za sklapanje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, čime se obezbeđuje nastavak započete fiskalne konsolidacije, pre svega konsolidacije budzetskih rashoda, nastavak restrukturiranja i privatizacije državnih preduzeća i sprovođenja strukturnih reformi. Cilj je da se strukturnim reformama uspostavi poslovno okruženje koje će omogućiti porast stranih i domaćih investicija, ubrzanje restrukturiranja privrede, stvaranje uslova za novo zapošljavanje i povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede. Nastaviće se sa reformom javnog sektora, uz intenziviranje borbe protiv sive ekonomije. Sprovođenje mera fiskalne konsolidacije

Mere fiskalne konsolidacije i reforme koje otklanjaju strukturne slabosti privrede, uz povoljnije ekonomsko okruženje i ubrzano ispunjavanje uslova za pristupanje EU, pokrenuće oporavak i jačanje srpske privrede. Istovremeno, to će omogućiti postepeno smanjenje deficita opšte države u okvire utvrđene Zakonom o budzetskom sistemu.

Kretanje deficita konsolidovanog sektora države

u % BDP

2014

2015

2016

2017

Deficit

6,1

5,1

4,0

3,2

Uvećani deficit*

7,9

5,9

4,7

3,8

* Otplate po osnovu garancija datih za obaveze po osnovu zajmova uzetih od domaćih i međunarodnih zajmodavca od strane sledećih privrednih društava – Železnice Srbije a.d, JP Srbijagas, Galenika a.d. i Air SERBIA a.d, kao i po osnovu garancija datih Fondu za razvoj Srbije i Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza u iznosu od 30,7 mlrd dinara predstavljaju obaveze po osnovu garantovanog javnog duga koje servisira Republika Srbija.

Na osnovu srednjoročnih makroekonomskih projekcija i ciljanog deficita za 2014, 2015. i 2016. godinu, Ministarstvo finansija dalo je projekciju rashoda i izdataka po budzetskim korisnicima za srednjoročni period.

3. Obrazloženje prihoda i primanja budzeta

Prihodi i primanja budzeta za 2015. godinu utvrđena su u sledećim iznosima:

Tabela 1. Prihodi i primanja budzeta Republike Srbije za 2015. godinu

 

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA

 

924.382.608.000

1. Poreski prihodi

71

764.200.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

43.900.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

66.500.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

399.400.000.000

– Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

104.700.000.000

– Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

292.100.000.000

– Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina

 

2.600.000.000

1.4. Akcize

717

215.700.000.000

– Akcize na derivate nafte

 

122.400.000.000

– Akcize na duvanske prerađevine

 

79.500.000.000

– Ostale akcize

 

13.800.000.000

1.5. Carine

715

29.200.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

9.500.000.000

2. Neporeski prihodi

154.260.200.000

Redovni neporeski prihodi

 

74.600.000.000

– Prihodi od imovine

741

15.500.000.000

– Takse

742

14.300.000.000

– Novčane kazne

743

5.300.000.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

22.400.000.000

– Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

3.600.000.000

– Ostali redovni neporeski prihodi

714,745

13.500.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

48.900.000.000

– Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

– Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budzeta

745

15.300.000.000

– Ostali vanredni prihodi

745

6.300.000.000

– Prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru

745

25.700.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

30.760.200.000

– Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

 

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

 

3. Donacije

731,732

5.922.408.000

Budzetom Republike Srbije za 2015. godinu, predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od 924,4 mlrd dinara, što predstavlja povećanje od 3% u odnosu na iznos predviđen rebalansom budzeta za 2014. godinu.

Projekcija primanja u 2015. godini sačinjena je na bazi:

ostvarenih primanja budzeta Republike Srbije u periodu januar – oktobar 2014. godine i očekivanih prihoda budzeta do kraja 2014. godine;

projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja: BDP i njegovih komponenti, inflacije, deviznog kursa, kretanja spoljnotrgovinske razmene, i procene kretanja zaposlenosti i zarada u 2015. godini;

procenjenih efekata mera fiskalne konsolidacije u 2015. godini, indirektno kroz uticaj na makroekonomski okvir i direktno kroz uticaj na kretanje pojedinih kategorija prihoda.

Planirani poreski prihodi iznose 764,2 mlrd dinara ili 82,7%, dok neporeski prihodi i primanja iznose 154,3 mlrd dinara ili 16,7% ukupnih primanja budzeta Republike Srbije. Ostatak čine donacije u iznosu od 5,9 mlrd dinara što čini 0,6% ukupnih prihoda. Ukupni prihodi su povećani u iznosu od 27,2 ili 3%, pri čemu su poreski prihodi povećani za 4,8 mlrd dinara ili 0,6%, a neporeski za 24 mlrd dinara ili za 18,4%. Brži rast neporeskih prihoda rezultat značajnog uvećanja prihoda po osnovu smanjenja zarada u javnom sektoru, usled šireg obuhvata lica koja podležu smanjenju zarada, kao i većih očekivanih prihoda po osnovu dividendi od javnih preduzeća. Pojedinačno, na strani poreskih prihoda, većina kategorija beleži ujednačen minimalni rast, osim akciza usled redovne zakonske promene pojedinih stopa.

Tabela 2: Prihodi i primanja budzeta (u mlrd dinara)

Prihodi budzeta

Rebalans 2014

Budzet 2015

Indeks nominalnog rasta/pada

Struktura prihoda rebalans 2014, u %

Struktura prihoda budzet 2015, u %

Ukupno

897,2

924,4

103,0

100,0

100,0

Poreski prihodi

759,4

764,2

100,6

84,6

82,7

Porez na dohodak građana

43,7

43,9

100,5

4,9

4,7

Porez na dobit pravnih lica

66,2

66,5

100,5

7,4

7,2

Porez na dodatu vrednost

398,0

399,4

100,4

44,4

43,2

Akcize

211,2

215,7

102,1

23,5

23,3

Carine

31,0

29,2

94,2

3,5

3,2

Ostali poreski prihodi

9,3

9,5

102,2

1,0

1,0

Neporeski prihodi

130,3

154,3

118,4

14,5

16,7

Donacije

7,5

5,9

79,0

0,8

0,6

Mere fiskalne konsolidacije u znatnoj meri opredeljuju kretanje makroekonomskih agregata u narednoj godini, pre svega BDP i privatnu potrošnju. Sa druge strane mere koje se odnose na smanjenje zarada i penzija u javnom sektoru imaju dvostruki uticaj na ukupan nivo prihoda budzeta u 2015. godini (u vidu povećanja ili smanjenja):

nominalno smanjenje zarada u javnom sektoru i penzija imaće negativan efekat na kretanje realnog nivoa privatne potrošnje, što će delimično biti kompenzovano kretanjem mase zarada u privatnom sektoru;

projektovan nivo inflacije zajedno sa kretanjem realnog nivoa privatne potrošnje, dovodi do toga nominalni nivo potrošnje kao opredeljujući faktor naplate indirektnih poreza u 2015. godini stagnira;

smanjenje zarada u javnom sektoru direktno utiče na kretanje nivoa direktnih poreza kao što je porez na zarade, ali i socijalnih doprinosa koji, iako nisu deo prihoda budzeta Republike, u značajnoj meri deluju na rashodnu stranu budzeta putem datih transfera;

smanjenje zarada u delovima javnog sektora koji se ne finansiraju direktno iz budzeta Republike (lokalni nivo vlasti i javna preduzeća) uticaće na prihodu stranu tako što će predviđena ušteda biti prikazana na prihodnoj strani kao deo neporeskih prihoda;

pretpostavka je da je potrošnja akciznih proizvoda dohodovno neelastična i da je kretanje u potrošnje u određenoj meri autonomno od opšteg nivoa potrošnje. Sa druge strane kretanje cena ovih proizvoda direktno i u velikoj meri deluje na obim sivog tržišta;

različita kretanja u potrošnji naftnih derivata i duvanskih proizvoda, uz pojedinačne promene akciznih stopa na ove proizvode, opredeljuju projektovani iznos prihoda od akciznih proizvoda;

povećanje profitabilnosti nekih delova javnog sektora prouzrokovaće veću uplatu dobiti javnih preduzeća u narednom periodu, a zajedno sa uvođenjem nove kategorije namenskog prihoda u vidu naknade za obavezne strateške rezerve nafte utiče na visinu ukupnih neporeskih prihoda.

Projekcija prihoda predviđena rebalansom budzeta za 2015. godinu će i po visini i po strukturi u najvećoj meri biti ostvarena, tako da pruža solidnu osnovu za projekciju primanja u narednoj godini. Za razliku od prethodnih godina, u ovom trenutku nisu predviđene značajne promene u visini poreskih stopa ili u poreskoj politici generalno. To sa jedne strane omogućava veću pouzdanost u proceni prihoda, jer je uvek potrebno određeno vreme da nove stope počnu da deluju punim intenzitetom i da subjekti poreskog sistema prilagode svoje ponašanje. Sa druge strane određenu dozu rizika svakako će doneti neizvesnost u punoj proceni efekata fiskalne konsolidacije na kretanje privatne potrošnje i realnog rasta, kao i promene u obimu sivog tržišta i efikasnost mera na njegovom suzbijanju. Projekcija prihoda za 2014. godinu i po visini i po strukturi, rezultat je razgovora sa članovima misije MMF u okviru pregovora o novom aranžmanu.

Porez na dohodak projektovan je u iznosu od 43,9 mlrd dinara i praktično je nepromenjen u odnosu na očekivan iznos za 2014. godinu. Učešće ovog poreskog oblika u ukupnim prihodima je nisko i iznosi 4,7%. Najveći razlog za stagnaciju kretanja ovo poreskog oblika je smanjenje nominalnog iznosa zarada u javnom sektoru koji će biti delimično kompenzovan kretanjem mase zarada u privatnom sektoru. To utiče na pad primanja po osnovu poreza na zarade, ali u relativno malom apsolutnom iznosu, usled niskog učešća republičkog budzeta u raspodeli prihoda od poreza na zarade. Veći efekat će se ispoljiti na nivou lokalnih samouprava kao i kod fondova obaveznog socijalnog osiguranja u vidu pada prihoda od socijalnih doprinosa. Pad prihoda fondova obaveznog socijalnog osiguranja će svakako biti nadomešten povećanim transferima iz budzeta, dok bi pad prihoda lokalnih samouprava trebalo da bude praćen usklađivanjem rashodne strane njihovih budzeta, u sklopu konsolidacije čitavog javnog sektora. Porez na zarade projektovan je u iznosu od 21,6 mlrd dinara. Drugu, nešto veću, polovinu ukupnih poreza na dohodak čine ostali oblici kao što su porez na dividende, porez na prihode od kamata, godišnji porez na dohodak, a od 2014. godine i porez na prihode od zakupa nepokretnosti (koji je ranijih godina bio prihod lokalnih samouprava). U poslednje dve godine zabeležen je pad ili stagnacija pojedinih kategorija ovog poreskog oblika, ali je u drugoj polovini 2014. godine došlo do stabilizacije kretanja i blagog oporavka prihoda po ovom osnovu. Usled toga je u 2015. godini planiran veoma umeren rast ove grupe poreza. Određeni nivo rizika postoji ukoliko izostane nominalni rast zarada u privatnom sektoru ili bude niži od očekivanog.

Porez na dobit pravnih lica projektovan je u iznosu od 66,5 mlrd dinara i, kao i kod ostalih poreskih oblika, nije predviđeno povećanje nominalnog iznosa u odnosu na projektovane vrednosti za 2014. godinu, pri čemu se učešće ovog poreskog oblika u ukupnim prihodima smanjuje sa 7,4% na 7,2%. Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u 2013. godini je povećana stopa poreza na dobit sa 10% na 15%, tako da se u 2014. godini prvi put potpuno efektuiralo povećanje stope. Očekivani iznos ovog prihoda u 2014. godini veći je nego što je bilo planirano inicijalnim Zakonom o budzetu usled bolje profitabilnosti u 2013. godini. Kretanja u 2014. godini ukazuju na nešto slabije poslovanje pojedinih velikih poreskih obveznika, delom i kao posledica majskih poplava. Sa druge strane, izmenama propisa koji regulišu naplatu poreza na dobit iz 2013. godine, predviđeno je značajno ukidanje poreskih olakšica, a najveći dodatni pozitivni efekat po tom osnovu bio je predviđen za 2015. godinu. Kombinacijom ova dva efekta i uz primenu principa opreznosti, projektovan iznos za 2015. je na nivou iz 2014. godine.

Porez na dodatu vrednost projektovan je u visini od 399,4 mlrd dinara što predstavlja minimalno nominalno povećanje u odnosu na iznos predviđen rebalansom za 2014. godinu. Domaća komponenta procenjena je u iznosu 107,3 mlrd dinara i čini 27% ukupnog PDV, dok je PDV iz uvoza projektovan u iznosu od 292,1 mlrd dinara ili 73% ukupnog. Učešće ovog poreskog oblika u strukturi ukupnih prihoda, u 2015. godini, opada i iznosi 43,2%.

Glavna determinanta kretanja PDV je domaća tražnja vođena raspoloživim dohotkom stanovništva. Raspoloživi dohodak kao determinanta potrošnje zavisi od kretanja zarada u javnom sektoru, penzija, socijalne pomoći i kretanja mase zarada u privatnom sektoru i ostalih oblika dohodaka uključujući i doznake. Za 2015. godinu predviđeno je da će nominalni iznos privatne potrošnje stagnirati. Ovo iz razloga što se fiskalna konsolidacija sprovodi kroz smanjenje zarada u javnom sektoru i penzija, završetak procesa restrukturiranja i planirano smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Sa druge strane viši nivo izdvajanja kroz različite oblike socijalne zaštite na nivou opšte države, blagi nominalni rast zarada u privatnom sektoru i umereni rast ostalih oblika dohotka za krajnji rezultat imaju nominalni iznos privatne potrošnje na praktično nepromenjenom nivou.

Dve godine za redom su stope PDV, prvo opšta u 2013. godini, pa posebna u 2014. godini, povećavane. Svaka promena poreskih stopa uvodi određenu distorziju i u strukturi i nivou potrošnje, kao i obimu sivog tržišta i samim tim utiče na efikasnost naplate svih oblika poreza na potrošnju. U početnom periodu se obično pogoršava stepen naplate i ne dolazi do punih efekata novih stopa. Može se konstatovati da je u drugoj polovini 2014. godine došlo do stabilizacije naplate i uspostavljanja nove ravnoteže u strukturi potrošnje. Primetni su i prvi rezultati efikasnije naplate i kontrole poreskih obveznika i očekuje se da će taj trend biti nastavljen u narednoj godini, s tim što efekti borbe protiv sive ekonomije nisu eksplicitno dati u projektovanim vrednostima usled opreznosti. Projektovan je skroman rast izvoza u narednoj godini što će dovesti i do manjeg rasta povraćaja PDV, i ukoliko u narednoj godini dođe do većeg porasta izvozne tražnje to može uticati na ukupan nivo naplaćenog PDV. Razlog za to što je ukupan PDV u 2015. u apsolutnom iznosu ipak nešto veći nego u 2014. godini leži i u tome što se u januaru 2014. godine na domaću komponentu PDV još primenjivala do tada važeća posebna stopa PDV od 8%. Rizici za ostvarenje projekcije PDV u 2015. godini su slični kao i kod poreza na dohodak i leže u kretanju zarada u privatnom sektoru, opštem rastu privrede kao i u stepenu sive ekonomije, odnosno efikasnosti u borbi protiv nje.

Prihodi od akciza projektovani su ukupnom iznosu od 215,7 mlrd dinara pri čemu se na akcize na naftne derivate odnosi 122,4 mlrd dinara, akcize na duvanske proizvode 79,5 mlrd dinara i na ostale akcize 13,8 mlrd dinara. Učešće akciza u ukupnim prihodima iznosi 23,3%. Projekcija prihoda od akciza sačinjena je na osnovu planirane akcizne politike, projektovane potrošnje akciznih proizvoda (naftni derivati, duvanske prerađevine, alkohol i kafa) i redovnog usklađivanja nominalnog iznosa akciza na pojedinačne proizvode. U okviru akcizne politike, kod svih akciznih proizvoda u narednom srednjoročnom periodu očekuje se dalje postepeno usklađivanje sa direktivama EU. To podrazumeva donošenje srednjoročnog plana postupnog povećavanja akciznog opterećenja. Kod cigareta ono će biti usmereno kroz postepeno povećanje akciza, kako bi se u prihvatljivom vremenskom roku dostigao EU minimum od 1,8 evra po paklici. Neophodno je da ove promene budu pažljivo dizajnirane, kako bi se izbegle promene u strukturi i obimu potrošnje koje bi ugrozile budzetske prihode, ali i kako ne bi bile suprotne ciljevima javne zdravstvene politike.

Legalno tržište duvanskih prerađevina je u 2013. godini, količinski izraženo, opalo za 20%, a u prvoj polovini 2014. godine u odnosu na prvu polovinu 2013. godine za isti iznos. U drugoj polovini 2014. godine dolazi do oporavka prihoda od akciza na duvanske prerađevine i, za razliku od prethodnog perioda postoji rast u odnosu na isti posmatrani period 2013. godine. Mere na suzbijanju nelegalne trgovine ovom vrstom akciznih proizvoda su počele da daju rezultate, ali konačnu procenu o obimu legalnog tržišta biće moguće dati početkom 2015. godine kada potpuni podaci budu raspoloživi. U sledećoj godini nominalni iznos specifične akcize trebalo bi da iznosi preko 53 dinara (tačan iznos zavisi od ostvarene inflacije u 2014. godini) u prvoj polovini godine, i nešto ispod 56 dinara u drugoj polovini 2015. godine. Ovo usklađivanje predviđeno je postojećom zakonskom regulativom. Međutim, usled toga što je krajnje neizvesno predvideti strukturu i obim potrošnje legalnog tržišta, cenovnu reakciju proizvođača i druge faktore, i u 2015. godini za potrebe projekcije prihoda od akciza predviđen dalji pad legalnog tržišta duvanski proizvoda od 8-10% u odnosu na 2014. godinu. Treba napomenuti da je pre 2013. godine prosečni godišnji pad potrošnje bio prilično ujednačen, iznosio je oko 2-4%, i može se pripisati „prirodnom” padu potrošnje usled trenda rasta cena duvanskih proizvoda i globalne kampanje protiv konzumiranja duvanskih proizvoda. Ukoliko dođe do poboljšanja uslova na tržištu duvanskih proizvoda i smanjenja sive ekonomije postoji određeni pozitivni rizik u pogledu naplate ovog oblika prihoda.

Za razliku od duvanskih proizvoda situacija na tržištu naftnih derivata je znatno bolja. Posle više godina zaustavljen je trend pada obima legalnog tržišta motornog benzina a prisutan je i po prvi put blagi rast potrošnje. Razlozi za to su višestruki: bolja kontrola i efekti markiranja naftnih derivata, slabljenje efekta supstitucije benzina sa tečnim naftnim gasom i približavanje cena motornog benzina cenama u regionu. Potrošnja dizel goriva kontinuirano raste, a tome su pored ostalog doprinele i mere ka suzbijanju nelegalne trgovine i uvođenje različitih supstituta ovog goriva za upotrebu u poljoprivredi pod kategoriju akciznih proizvoda. Sa druge strane, potrošnja tečnog naftnog gasa po prvi put opada, nakon što je u proteklom periodu dostigla nivo potrošnje motornog benzina. U sledećoj godini, usled opreznosti, nije pretpostavljen nastavak rasta potrošnje motornog benzina i dizela već su za projekciju korišćeni očekivani iznosi potrošnje u 2014. godini, s tim što su uzeti u obzir uvećani iznosi akciza na dizel od 50 din/lit i 35 din/kg za tečni naftni gas, dati u postojećoj zakonskoj regulativi. Akciza na motorni benzin u 2015. godini ostaje nepromenjena. U ovom slučaju postoji određeni pozitivni rizik po pitanju naplate prihoda ukoliko se nastavi trend rasta legalnog tržišta naftnih derivata. Ukupan iznos prihoda od akciza na naftne derivate u 2015. godini iznosi 122,4 mlrd dinara i čini 56,7% ukupnih akciza i 13,2% ukupnih prihoda.

Prihodi od akciza na alkoholna pića i kafu su projektovani u skladu sa postojećom strukturom potrošnje s tim što su trenutni nominalni iznosi akciza usklađeni sa očekivanom inflacijom u 2014. godini.

Prihodi od carina projektovani su iznosu od 29,2 mlrd dinara, što je niže u odnosu na očekivan nivo u 2014. godini. Glavne determinante za projekciju prihoda od carina su kretanje uvoza i deviznog kursa. Prihodi od carina se smanjuju svake godine usled primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i postepenog smanjivanja i ukidanja pojedinih carinskih stopa. S obzirom da je usklađivanje carinskih stopa privedeno kraju ovo smanjenje prihoda od carina nije značajno kao što je to bio slučaj prethodnih godina, ali i dalje je prisutna promena u samoj strukturi i poreklu uvezene robe sa područja sa manjim carinskim opterećenjem. Prihodi od carina u 2015. godini čine 3,2% ukupnih prihoda i može se očekivati da se u budućnosti zadrže na ovom nivou.

Ostali poreski prihodi projektovani su iznosu 9,5 mlrd dinara što je više za 0,2 mlrd dinara u odnosu na 2014. godinu, a ovu grupu čine porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara. U odnosu na ukupne prihode ova grupa poreza je zanemarljivo mala – iznosi 1% ukupnih prihoda. Nivo ovih prihoda je relativno stabilan i reakcije na kretanje ekonomske aktivnosti nisu u većoj meri izražene. Na nivou republičkog budzeta najveći deo ovog prihoda je porez na registraciju vozila.

Neporeski prihodi procenjeni su iznosu od 154,3 mlrd dinara, uključujući i prihode indirektnih budzetskih korisnika, što predstavlja povećanje od 18,4%. Učešće ove kategorije prihoda se povećava sa 14,5% u 2014. godini na 16,7% u 2015. godini. Neporeski prihodi su vrlo heterogena kategorija prihoda sa različitim kretanjima pojedinih oblika. Određene kategorije se indeksiraju sa ostvarenom inflacijom u prethodnoj godini, ostale prate promenu u vrednosti osnove na koje se primenjuju i usled toga se koriguju projektovanom inflacijom, jedan deo neporeskih prihoda čine jednokratne uplate u budzet (vanredni neporeski prihodi), itd. Redovni neporeski prihodi su takse, naknade, kazne, prihodi organa i organizacija i svi ostali prihodi koji se ostvaruju ustaljenom dinamikom tokom godine, u približno sličnim iznosima na mesečnom nivou uz određene sezonske varijacije. Vanredni neporeski prihodi su uglavnom jednokratni, u određenoj meri neizvesni, kako po pitanju iznosa, tako i po pitanju trenutka uplate. Najveći deo ovih prihoda su uplate dobiti javnih preduzeća i agencija i dividende budzeta. Od 2014. značajna stavka vanrednih prihoda je prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru, ali se ona značajnije povećava u 2015. godini usled drugačijeg obračuna i obuhvata zarada i zaposlenih.

Što se tiče projekcije redovnih neporeskih prihoda, ona je uvećana u odnosu na procenjeni iznos za 2014. godinu i iznosi 74,6 mlrd dinara. Kod najvećeg broja stavki ostvarenje u 2014. godini će biti na nivou očekivanog. Pri projekciji za 2015. godinu izuzeti su iz bazne 2014. godine oni prilivi za koje se smatra da su jednokratni i da se neće ponoviti u narednoj godini (vrlo mali deo), a preostali deo je indeksiran inflacijom iz 2014. ili 2015. godine u zavisnosti od karaktera samog prihoda. Jedina novina u okviru ove grupe neporeskih prihoda je uvođenje naknade za obavezne rezerve nafte, u visini od 2,6 dinara po litru naftnih derivata. Procenjeno je da će ovaj iznos premašiti 7 mlrd dinara u 2015. godini.

Pri projekciji vanrednih neporeskih prihoda beleži se značajnije povećanje u odnosu na iznos u 2014. godini. Prvi razlog za to je što je ukinut tzv. „solidarni porez“ koji se obračunavao na sva primanja u javnom sektoru iznad 60.000 dinara. Počev od novembra 2014. godine na snazi je linearno smanjenje zarada u visini od 10% na sve zarade u javnom sektoru iznad 25.000 dinara. Za razliku od prethodnog rešenja, ušteda na zaradama koje se finansiraju iz budzeta Republike biće direktno vidljiva na rashodnoj strani, dok će ušteda na nivou lokalne samouprave i od javnih preduzeća biti direktno uplaćivana kao neporeski prihod budzeta. Razlog za ovakvo rešenje je što zarade koje se isplaćuju u javnim preduzećima i drugim pravnim licima koja su sastavni deo javnog sektora, nisu rashod budzeta, pa se sama ušteda ne bi efektuirala u visini deficita. Procenjeno je da će po ovom osnovu biti prikupljeno 25,7 mlrd dinara. Drugi razlog za značajno višu projekciju vanrednih neporeskih prihoda najvećim delom je rezultat veće procene za uplatu dobiti EPS.

Očekivani prihod po osnovu donacija iznosi 5,9 mlrd dinara i u odnosu na 2014. godinu smanjen je za 1,6 mlrd dinara, usled toga što je isključen iznos donacija za poplavljena područja, dok ostatak u najvećoj meri čine sredstva iz IPA fondova.

4. Obrazloženje ukupnih rashoda i izdataka budzeta

Cilj fiskalne konsolidacije u narednom periodu je snižavanje deficita i zaustavljanje rasta javnog duga i uspostavljanje trenda njegovog opadanja. Radi lakšeg ostvarivanja ovih izazovnih ciljeva prioritet je aranžman sa MMF-om koji bi dao kredibilitet reformama i obezbedio povoljniju poziciju države na međunarodnom finansijskom tržištu.

Prilikom planiranja rashoda i izdataka za svakog budzetskog korisnika, pošlo se od važeće organizacione i funkcionalne strukture, kao i nadležnosti korisnika prema Zakonu o ministarstvima.

Ograničenjima rashoda obuhvaćeni su rashodi i izdaci korisnika koji se finansiraju iz budzetskih prihoda, domaćeg i stranog projektnog zaduživanja.

Uputstvo za pripremu budzeta sadržalo je meru postizanja ušteda u okviru grupe konta koja se odnosi na kupovinu roba i usluga i preduzimanja maksimalnih napora da se te uštede ostvare na nivou od 15% u odnosu na sredstva predviđena za ove namene u 2014. godini, a da tim pristupom ne bude ugroženo ispunjenje obaveza o redovnosti izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Rashodi i izdaci prikazani po bruto principu obuhvataju pored rashoda i izdataka koji se finansiraju iz opštih prihoda budzeta i one rashode i izdatke koje korisnici budzetskih sredstava finansiraju iz donacija, domaćih i međunarodnih kredita, kao i prihoda koje korisnici ostvare prodajom dobara i usluga i drugih izvora finansiranja.

Tabela 3: Rashodi i izdaci budzeta (u mlrd dinara)

Rashodi budzeta

Budzet 2014

Budzet 2015

Indeks nominalnog rasta/pada

Struktura rashoda budzet 2014, u %

Struktura rashoda rebalans 2014, u %

IZDACI BUDžETA

1.121,9

1.115,7

99,4

100,0

100,0

Tekući rashodi

1.063,8

1.033,8

97,2

94,8

92,7

Rashodi za zaposlene

263,5

241,2

91,5

23,5

21,6

Rashodi za korišćenje roba i usluga

98,7

91,7

92,9

8,8

8,2

Rashodi po osnovu otplate kamata

112,5

131,1

116,6

10,0

11,7

Subvencije

93,7

80,6

85,9

8,4

7,2

Dotacije međunarodnim organizacijama

1,1

2,6

238,7

0,1

0,2

Transferi ostalim nivoima vlasti

74,1

67,7

91,3

6,6

6,1

Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

280,6

274,8

97,9

25,0

24,6

Socijalna zaštita iz budzeta

110,8

126,2

113,9

9,9

11,3

Ostale dotacije i transferi

1,6

2,9

183,2

0,1

0,3

Ostali tekući rashodi

27,2

15,2

55,9

2,4

1,4

Kapitalni izdaci

46,3

49,2

106,1

4,1

4,4

Neto budzetske pozajmice

11,8

2,1

17,4

1,1

0,2

Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

0,0

30,7*

0,0

0,0

2,8

* Otplate po osnovu garancija datih za obaveze po osnovu zajmova uzetih od domaćih i međunarodnih zajmodavca od strane sledećih privrednih društava – Železnice Srbije a.d, JP Srbijagas, Galenika a.d. i Air SERBIA a.d, kao i po osnovu garancija datih Fondu za razvoj Srbije i Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza u iznosu od 30,7 mlrd dinara predstavljaju obaveze po osnovu garantovanog javnog duga koje servisira Republika Srbija.

Transferi ostalim nivoima vlasti predviđeni su u ukupnom iznosu od 67.382,9 mil. dinara.

Transferi Autonomnoj pokrajini Vojvodini – Sredstva za pokriće izdataka budzeta Autonomne pokrajine Vojvodine obezbediće se iz dela prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18% iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, iz dela prihoda od poreza na dobit preduzeća, u visini od 42,7% iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i transferima iz budzeta Republike Srbije, i to:

– transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

– namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u skladu sa ovim zakonom;

– namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

– namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

U narednoj tabeli su prikazana sredstva koja se iz budzeta Republike Srbije usmeravaju budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine (transferi za poverene poslove, namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i dr.), kao i sredstva namenjena za kapitalne izdatke:

u dinarima

Red. broj

Ogran/organizacija

funkcija

zakonski osnov

konto

izvor

2015. god.

TRANSFERI IZ BUDžETA REPUBLIKE

 

 

 

1

Ministarstvo finansija

180

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (nenamenski transfer JLS sa teritorije APV)

463

01

7.705.553.738

2

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

450

Zakon o utvrđivanju nadležnosti APV (inspekcijski nadzor u oblasti javnih puteva)

463

01

12.000.000

3

Ministarstvo kulture i informisanja

820

Finansijski sporazum između Vlade RS i Evropske unije, Protokol o povraćaju kulturnih dobara iz RS u Republiku Hrvatsku

463

01

7.900.000

4

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

910

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (osnovno obrazovanje)

463

01

14.090.152.000

5

 

910

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (pripremni predškolski program)

463

01

552.474.000

6

 

920

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (srednje obrazovanje)

463

01

5.821.000.000

7

 

960

Zakon o učeničkom i studenskom standardu, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (učenički standard)

463

01

187.676.000

8

 

960

Zakon o učeničkom i studenskom standardu (studentski standard)

463

01

241.503.000

9

 

940

Zakon o visokom obrazovanju (visoko obrazovanje)

463

01

4.857.020.000

10

 

910

Otpremnine za odlazak u penziju zaposlenih u osnovnim školama

463

01

84.170.000

11

 

920

Otpremnine za odlazak u penziju zaposlenih u srednjim školama

463

01

59.850.000

12

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

410

Zakon o utvrđivanju nadležnosti APV (Sporazum o preuzimanju od 21.04.2010.g.), Zakon o elektronskim komunikacijama

463

01

2.200.000

13

 

460

Zakon o elektronskim komunikacijama

463

01

1.980.000

14

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

560

Ugovor sa gradom Sremska Mitrovica o finansiranju izgradnje linije za sekundarnu separaciju otpada za regionalnu deponiju Srem-Mačva

463

01

37.050.000

15

Komesarijat za izbeglice i migracije

70

Zakon o izbeglicama, Zakon o upravljanju migracijama

463

01

140.000.000

I

SVEGA (od 1 do 15)

 

 

 

 

33.800.528.738

SREDSTVA BUDžETA RS KOJA SE USMERAVAJU NA TERITORIJU APV

 

 

 

16

Ministarstvo zdravlja

760

Rekonstrukcija KC Vojvodina

465

01

8.880.000

17

 

760

Rekonstrukcija KC Vojvodina

464

11

430.451.000

18

Ministarstvo privrede

411

Podrška mera podrške razvoju lokalne i regionalne infrastrukture

511

01

91.705.352

19

 

411

 

511

11

103.170.003

20

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

450

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

511

01

100.000.000

21

Uprava carina

110

Izgradnja graničnog prelaza Sot

511

01

4.000.000

22

 

110

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

541

01

3.000.000

23

Ministarstvo pravde

330

Rešavanje smeštajnih problema Prekršajnog suda u Pančevu

511

01

10.000.000

24

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

340

Izgradnja novog zatvora u Pančevu

511

11

250.000.000

II

SVEGA (od 14 do 24)

 

 

 

 

1.001.206.355

 

UKUPNO (I+II)

 

 

 

 

34.801.735.093

25

Ministarstvo privrede-NIP

 

 

551

11

33.076.307

III

SVEGA (25)

 

 

 

 

33.076.307

 

UKUPNO (I+II+III)

 

 

 

 

34.834.811.400

Transferi ostalim nivoima vlasti (jedinicama lokalne samouprave)

U skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave utvrđen je godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera, koji se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 33.307.366.000 dinara.

Imajući u vidu značaj opstanka našeg stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija, budzet Republike Srbije i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obezbeđuju značajna sredstva, sa ciljem obezbeđivanja neophodnih uslova za život srpskog i drugog nealbanskog stanovništva.

Rashodi za zaposlene

Plate zaposlenih koje se obezbeđuju u budzetu Republike Srbije regulisane su Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama, Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika, Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Zakonom o budzetskom sistemu i drugim posebnim zakonima.

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika se ne odnosi na plate izabranih lica u Narodnoj skupštini (narodni poslanici) i Vladi, već se na njih primenjuju odredbe Zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Na obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativnoj agenciji, Ministarstvu odbrane, kao i za nosioce pravosudnih funkcija (sudije i tužioci) primenjuju se odredbe posebnih zakona. Na plate zaposlenih koji rade na sprovođenju kontrole u Upravi carina, Poreskoj upravi i Upravi za sprečavanje pranja novca, pored Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, primenjuju se i posebni propisi (uredbe, pravilnici, odluke i dr.) kojima je regulisan njihov rad.

Ukupna sredstva za plate, odnosno zarade planirana su u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu, kojim je propisano da će povećanje plata i penzija u narednim godinama biti uslovljeno procentualnim učešćem ovih rashoda u BDP.

Navedena sredstva za plate, odnosno zarade, planirana su i na osnovu osnovica koje su utvrđene u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 116/14). Ujedno, sredstva za plate, odnosno zarade planirana su u manjem obimu za 2,5%, kao posledica ukupnog odliva zaposlenih koji će morati da bude sproveden do 30. juna 2015. godine, a u skladu sa programom racionalizacije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave.

Takođe, ukupan iznos sredstava sa plate je planiran u skladu sa odredbama Zakona o budzetskom sistemu, kojim je propisana zabrana zapošljavanja u javnom sektoru.

Za 2015. godinu na ekonomskoj klasifikaciji 416 – nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, u uslovima restriktivne budzetske politike za 2015. godinu, planirana su samo sredstva za isplatu jubilarne nagrade.

U 2015. godini ne mogu se isplaćivati „netransparentni bonusi” (npr. isplata nagrada svim zaposlenima u organu svakoga meseca).

Za nameštenike nisu planirani dodaci za ostvarene rezultate rada, čije se ograničenje, odnosno procenat od ukupno utvrđenog iznosa za plate propisuje zakonom o budzetu Republike Srbije, u skladu sa članom 48. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 i 115/06-ispravka, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14).

ORGAN

Budzet za 2015.

državni sekretari

izvršioci u kabinetima ministara

izvršioci na neodređeno vreme

izvršioci na određeno vreme

ukupno izvršilaca

 

1

2

3

4

5

6 (2+3+4+5)

I

ORGANI NA KOJE SE ODNOSI ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U REPUBLIČKOJ ADMINISTRACIJI

 

 

 

 

 

1

MINISTARSTVA I ORGANI UPRAVE U NjIHOVOM SASTAVU

 

 

 

 

 

(1)

Ministarstvo spoljnih poslova (sa DKP)

 

1

1,157

80

1,238

(2)

Ministarstvo finansija

1

5

267

15

288

 

Uprava carina

 

 

2,390

268

2,658

 

Poreska uprava

 

 

5,731

459

6,190

 

Uprava za trezor

 

 

918

244

1,162

 

Uprava za duvan

 

 

18

1

19

 

Uprava za sprečavanje pranja novca

 

 

29

1

30

 

Uprava za slobodne zone

 

 

6

 

6

 

Uprava za javni dug

 

 

23

5

28

(3)

Ministarstvo privrede

1

2

132

1

136

 

Direkcija za mere i dragocene metale

 

 

106

 

106

(4)

Ministarstvo pravde

2

6

128

3

139

 

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom

 

 

22

1

23

 

Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama

 

 

14

1

15

(5)

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

5

 

449

4

458

 

Uprava za veterinu

 

 

369

6

458

 

Uprava za zaštitu bilja

 

 

144

1

145

 

Rep.direkcija za vode

 

 

43

1

44

 

Uprava za šume

 

 

58

 

58

 

Uprava za agrarna plaćanja

 

 

67

 

67

 

Uprava za poljoprivredno zemljište

 

 

16

1

17

 

Direkcije za nacionalne referentne laboratorije

 

 

21

 

21

 

Agencija za zaštitu životne sredine

 

 

74

 

74

(6)

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

3

 

113

119

 

Upravni inspektorat

 

 

28

 

28

 

Direkcija za elektronsku upravu

 

 

17

 

17

(7)

Ministarstvo građevinarstva,saobraćaja i infrastrukture

4

 

282

20

306

 

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

 

 

43

2

45

 

Uprava za transport opasnog tereta

 

 

12

1

13

 

Direkcija za vodne puteve

 

 

90

 

90

(8)

Ministarstvo rudarstva i energetike

2

2

109

 

113

(9)

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

3

 

354

 

357

(10)

Ministarstvo omladine i sporta

2

4

50

 

56

(11)

Ministarstvo zdravlja

3

2

286

 

291

 

Uprava za biomedicinu

 

 

9

 

9

(12)

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

5

2

183

 

190

 

Inspektorat za rad

 

 

265

 

265

 

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

 

 

9

 

9

(13)

Ministarstvo kulture i informisanja

2

5

55

 

62

(14)

Ministarstvo trgovine,turizma i telekomunikacija

4

 

758

 

762

 

ukupno 1.1:

37

29

14,845

1,118

16,029

2

POSEBNE ORGANIZACIJE

 

 

 

 

 

(1)

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

 

 

40

 

40

(2)

Republički zavod za statistiku

 

 

473

 

473

(3)

Republički hidrometeorološki zavod

 

 

392

1

393

(4)

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

 

 

80

8

88

(5)

Republička direkcija za robne rezerve

 

 

87

1

88

(6)

Centar za razminiranje

 

 

9

 

9

(7)

Zavod za intelektualnu svojinu

 

 

94

 

94

(8)

Uprava za javne nabavke

 

 

27

 

27

(9)

Republički seizmološki zavod

 

 

15

 

15

(10)

Komesarijat za izbeglice i migracije

 

 

63

3

66

(11)

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova

 

 

7

 

7

(12)

Direkcija za železnice

 

 

27

3

30

(13)

Zavod za socijalno osiguranje

 

 

10

 

10

(14)

Republička sekretarijat za javne politike

 

 

37

 

37

(15)

Centar za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda

 

 

8

 

8

 

ukupno 2.1:

0

0

1,369

16

1,385

3

SLUŽBE VLADE

 

 

 

 

 

(1)

Generalni sekretarijat Vlade

 

114

18

132

(2)

Kancelarija za saradnju s medijima

 

 

21

 

21

(3)

Kancelarija za evropske integracije

 

 

90

1

91

(4)

Služba za upravljanje kadrovima

 

 

36

1

37

(5)

Avio-služba Vlade

 

 

18

 

18

(6)

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

 

 

821

90

911

(7)

Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

 

 

19

 

19

(8)

Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

 

 

11

1

12

(9)

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

 

 

12

 

12

(10)

Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU

 

 

10

 

10

(11)

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

 

32

 

32

(12)

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

 

 

67

 

67

 

ukupno 3.1:

0

0

1,251

111

1,362

4

STRUČNE SLUŽBE UPRAVNIH OKRUGA

 

 

 

 

 

(1)

Severnobački upravni okrug

 

 

7

 

7

(2)

Srednjobanatski upravni okrug

 

 

9

 

9

(3)

Severnobanatski upravni okrug

 

 

8

 

8

(4)

Južnobanatski upravni okrug

 

 

10

 

10

(5)

Zapadnobački upravni okrug

 

 

9

 

9

(6)

Sremski upravni okrug

 

 

9

 

9

(7)

Južnobački upravni okrug

 

 

16

 

16

(8)

Mačvanski upravni okrug

 

 

8

1

9

(9)

Kolubarski upravni okrug

 

 

11

1

12

(10)

Podunavski upravni okrug

 

 

8

 

8

(11)

Braničevski upravni okrug

 

 

9

1

10

(12)

Šumadijski upravni okrug

 

 

13

1

14

(13)

Pomoravski upravni okrug

 

 

9

 

9

(14)

Borski upravni okrug

 

 

7

 

7

(15)

Zaječarski upravni okrug

 

 

8

1

9

(16)

Zlatiborski upravni okrug

 

 

15

 

15

(17)

Moravički upravni okrug

 

 

9

 

9

(18)

Raški upravni okrug

 

 

13

 

13

(19)

Rasinski upravni okrug

 

 

8

 

8

(20)

Nišavski upravni okrug

 

 

17

1

18

(21)

Toplički upravni okrug

 

 

8

1

9

(22)

Pirotski upravni okrug

 

 

8

 

8

(23)

Jablanički upravni okrug

 

 

8

 

8

(24)

Pčinjski upravni okrug

 

 

7

1

8

(25)

Kosovski upravni okrug

 

 

8

 

8

(26)

Pećki upravni okrug

 

 

3

 

3

(27)

Prizrenski upravni okrug

 

 

3

 

3

(28)

Kosovskomitrovački upravni okrug

 

 

8

 

8

(29)

Kosovskopomoravski upravni okrug

 

 

7

 

7

 

ukupno 4.1:

0

0

263

8

271

 

UKUPNO I :

37

29

17,728

1,253

19,048

II

ORGANI NA KOJE SE NE ODNOSI ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U REPUBLIČKOJ ADMINISTRACIJI

 

 

 

 

 

(1)

Ministarstvo odbrane

 

 

32,915

199

33,114

(2)

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

 

44,549

429

44,978

(3)

Bezbednosno-informativna agencija

 

 

2,050

 

2,050

(4)

Ustanove obrazovanja za nacionalnu bezbednost

 

 

4

 

4

(5)

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

 

 

4,061

334

4,395

 

ukupno 1.2:

0

0

83,579

962

84,541

(1)

Republički geodetski zavod

 

 

2,276

179

2,455

(2)

Geološki zavod Srbije

 

 

170

5

175

(3)

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

 

 

62

2

64

(4)

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

 

 

37

 

37

(5)

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja

 

 

102

1

103

(6)

Antidoping agencija

 

 

7

 

7

(7)

Srpska akademija nauka i umetnosti

 

 

144

 

144

(8)

Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja

 

 

11

 

11

(9)

Kancelarija za borbu protiv droga

 

 

4

 

4

 

ukupno 2.2:

0

0

2,813

187

3,000

(1)

Fiskalni savet

 

 

6

2

8

(2)

Agencija za borbu protiv korupcije

 

 

78

2

80

(3)

Zaštitnik građana

 

 

53

33

86

(4)

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

 

 

26

 

26

(5)

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

 

 

62

2

64

(6)

Državna revizorska institucija

 

 

222

 

222

 

ukupno 3.2:

0

0

447

39

486

(1)

Kabinet predsednika Republike

 

 

59

48

107

(2)

Kabinet predsednika Vlade

 

 

1

6

7

(3)

Kabinet prvog potpredsednika Vlade

 

 

 

8

8

(4)

Kabinet potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave

 

 

2

9

11

(5)

Kabinet potpredsednika Vlade i ministra, trgovine, turizma i telekomunikacija

 

 

 

5

5

(6)

Kabinet potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

 

 

2

9

11

(7)

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije

 

 

 

8

8

(8)

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije

 

 

14

14

 

ukupno 4.2:

0

0

64

107

171

(1)

Služba Narodne skupštine Republike Srbije

 

 

532

71

603

(2)

Stručna služba Ustavnog suda

 

 

103

11

114

(3)

Državno pravobranilaštvo

 

 

131

7

138

(4)

Izabrana lica u Narodnoj skupštini

 

 

250

 

250

(5)

Izabrana lica u Vladi i pravosuđu

 

 

3,716

 

3,716

 

ukupno 5.2:

0

0

4,732

89

4,821

(1)

Ustanove za registar obaveznog socijalnog osiguranja i ostvarivanja prava zaposlenih iz radnog odnosa

 

 

18

1

19

(2)

Socijalna zaštita

 

 

7,800

 

7,800

(3)

Osnovno obrazovanje

 

 

66,755

 

66,755

(4)

Srednje obrazovanje

 

 

30,877

 

30,877

(5)

Više i univerzitetsko obrazovanje

 

 

22,158

 

22,158

(6)

Učenički standard

 

 

1,358

 

1,358

(7)

Studentski standard

 

 

2,577

 

2,577

(8)

Ustanove u oblasti fizičke kulture

 

 

140

25

165

(9)

Ustanove kulture

 

 

2,030

28

2,058

(10)

Ustanova u oblasti standardizacije

 

 

61

 

61

 

ukupno 6.2:

0

0

133,774

54

133,828

(1)

Vrhovni kasacioni sud

 

 

236

2

238

(2)

Republičko javno tužilaštvo

 

 

32

2

34

(3)

Tužilaštvo za ratne zločine

 

 

28

1

29

(4)

Prekršajni sudovi

 

 

1,779

173

1,952

(5)

Osnovni sudovi

 

 

4,992

1,198

6,190

(6)

Osnovna javna tužilaštva

 

 

665

231

896

(7)

Viši sudovi

 

 

1,463

181

1,644

(8)

Viša javna tužilaštva

 

 

298

45

343

(9)

Prekršajni apelacioni sud

 

 

259

5

264

(10)

Privredni sudovi

 

 

631

81

712

(11)

Privredni apelacioni sud

 

 

63

4

67

(12)

Visoki savet sudstva

 

 

44

 

44

(13)

Državno veće tužilaca

 

 

21

 

21

(14)

Apelacioni sudovi

 

 

543

30

573

(15)

Upravni sud

 

 

128

2

130

(16)

Tužilaštvo za organizovani kriminal

 

 

65

1

66

(17)

Apelaciona javna tužilaštva

 

 

88

7

95

(18)

Ustavni sud

 

 

103

2

105

(19)

Pravosudna akademija

 

 

25

5

30

 

ukupno 7.2:

0

0

11,463

1,970

13,433

 

UKUPNO II :

0

0

236,872

3,408

240,280

 

S V E G A (I+II):

37

29

254,600

4,661

259,327

NAPOMENE:

1) izvršioci na određeno vreme su izvršioci angažovani zbog povećanog obima posla kao i zaposleni u kabinetima predsednika Vlade, potpredsednika Vlade i predsednika Republike

2) kod Pravosudne akademije obezbeđena su sredstva i za 104 polaznika početne obuke akademije

3) dinamika popunjavanja slobodnih radnih mesta mora biti usklađena sa obezbeđenim sredstvima u budzetu

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utvrđene su ukupnom iznosu od 274.639,9 mil. dinara.

Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje planiran je transfer iz budzeta Republike u iznosu od 220.300 mil. dinara. Sa razdela Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama u skladu sa članom 29. stav 2. Zakona o crkvama i verskim zajednicama planiran je transfer u iznosu od 280 mil. dinara. Transferi koji se izvršavaju preko razdela Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda, za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja. Radi uravnoteženja finansijskog bilansa Fonda, iz tog ministarstva predviđena su sredstva u iznosu od 194.220 mil. dinara, koja učestvuju sa 33.51% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima Fonda za 2015. godinu. Transferima iz Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja u iznosu od 25.800 mil. dinara, obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima, i to: – članom 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene zakonom i to za prava utvrđena republičkim i saveznim propisima; – članom 207. stav 2. Zakona regulisano je da se sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, obezbeđuju u budzetu Republike.

Nacionalnoj službi za zapošljavanje planirana su sredstva transfera iz budzeta Republike sa razdela Ministarstva finansija u iznosu od 8.900 mil. dinara i namenjena su za finansiranje novčanih naknada za slučaj nezaposlenosti i privremenih naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Sa Razdela Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nacionalnoj službi za zapošljavanje planiran je transfer u iznosu od 6.800 mil. dinara.

Ova sredstva koriste se za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom, u iznosu od 2.800 mil. dinara i to za programe aktivnog traženja posla, programe dodatnog obrazovanja i obuke, subvencije za zapošljavanje i javne radove. Iz ovih sredstava planira se i isplata posebnih novčanih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u iznosu od 4.000 mil. dinara. Pri Budzetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom planirana su sredstva za mere i aktivnosti koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, i to za: mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i refundaciju troškova prilagođavanja radnog mesta osoba sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima i drugo u iznosu od 500 mil. dinara.

Sa razdela Ministarstva odbrane planirana su sredstva u iznosu od 468,3 mil. dinara kao naknada dela troškova za stanovanje profesionalnim vojnim licima u penziji.

Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, sa razdela Ministarstva zdravlja planiran je transfer u iznosu od 4.553,1 mil. dinara od čega je 537,8 mil. dinara planirano za troškove zdravstvene zaštite licima koja se smatraju osiguranicima po članu 22. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, 335,3 mil. dinara planira za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti, 1.380 mil dinara za naknadu zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, 2.300 mil. dinara usled očekivanog odliva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, kao i 2.611,7 mil. dinara (rekonstrukcija, modernizacija, reorganizacija, unapređenje i dogradnja kliničkih centara, kao i nabavka medicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova). Sa razdela Ministarstva finansija planiran je transfer za isplatu prava na zdravstvenu zaštitu u iznosu od 30.400 mil. dinara i 300 mil. dinara po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena preduzeća u procesu privatizacije.

Razvojna pomoć Evropske unije

OBRAZLOŽENjE ZA POTRAŽIVANjE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA/PROGRAMA PODRŽANIH U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EVROPSKE UNIJE (IPA)

Evropska komisija (EK) je za period 2007-2013. godine usvojila finansijski instrument pružanja pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU – Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). Radi se o jedinstvenom pretpristupnom instrumentu za referentni budzetski period, koji zemljama korisnicama treba da pruži podršku pri prelazu iz statusa zemlje potencijalnog kandidata u status zemlje kandidata i dalje, do stupanja u članstvo u EU. Pri tome, struktura IPA jasno artikuliše nameru EU da se u pretpristupnom periodu zemlje (potencijalni) kandidati pripreme za upravljanje fondovima koji će im biti dostupni nakon pristupanja. Naime, pun obim dostupnosti sredstava namenjenih kroz IPA, država u procesu pridruživanja postiže tek kada u dovoljnoj meri uznapreduje prema kopenhaškim kriterijumima (tj. stekne status kandidata) i unapredi sopstvene upravljačke strukture – do akreditacije sistema decentralizovanog upravljanja fondovima EU (Decentralised Management – DM – DM). Otuda se kroz ovaj novi koncept pretpristupne pomoći stalno ima u vidu perspektiva članstva u EU, kada će Republika Srbija biti korisnik Kohezionih i Strukturnih fondova, odnosno punopravno učestvovati u Zajedničkoj poljoprivrednoj politici i koristiti i druge finansijske instrumente koji su na raspolaganju državama članicama.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) strukturiran je u pet komponenti, pri čemu je Republika Srbija u finansijskoj perspektivi 2007-2013 sva dostupna sredstva (punu alokaciju) koristila isključivo kroz prvu i drugu komponentu, na koje se i odnosi predmetno obrazloženje. Za navedeni sedmogodišnji period Republici Srbiji je kroz IPA namenjena podrška od približno 1,1 milijardi EUR. Sredstva su alocirana preko godišnjih paketa projekata/programa koje priprema nacionalna administracija za prvu komponentu. Nakon formulisanja predloga projekata, nacionalni IPA koordinator i nadležne institucije vrše konsultacije sa Delegacijom Evropske unije u vezi predloženih projekata. Konačna odluka o projektima/sektorskim programima koji se finansiraju, donosi se nakon međuresornih konsultacija u okviru generalnih direktorata Evropske komisije (EK) i odluke IPA komiteta, a pravni osnov za realizaciju podržanih projekata nastaje potpisivanjem odgovarajućeg godišnjeg Finansijskog sporazuma.

Druga komponenta IPA – prekogranična saradnja realizuje se nakon potpisivanja godišnjih odnosno višegodišnjih Finansijskih sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije. Ovi sporazumi odnose se na IPA sredstva namenjena pojedinačnom programu prekogranične ili transnacionalne saradnje u kojima učestvuje Republika Srbija. Sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje vrši se putem objavljivanja javnih konkursa za prikupljanje predloga projekata u okviru usvojenih prioriteta saradnje za ceo programski period. Za programski period 2007-2013. godine, Republika Srbija učestvuje u osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje. Tokom 2015. godine će se sprovoditi projekti odobreni za finansiranje iz prethodnih javnih konkursa, a koji traju i tokom 2015. godine, planirano je objavljivanje još tri javna konkursa za prikupljanje predloga projekat u okviru programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. U tom smislu u budzetu Republike Srbije za 2015. godinu potrebno je planirati sredstva sufinansiranja i predfinansiranja za direktne budzetske korisnike koji učestvuju u sprovođenju projekata odobrenih za finansiranje.

Za novu finansijsku perspektivu 2014-2020 Evropska komisija uvela je novi instrument pretpristupne pomoći – IPA II. Republika Srbija je učestvovala u programiranju šest programa prekogranične i dva programa transnacionalne saradnje. Očekuje se da će se Finansijski sporazumi za programe prekogranične i transnacionalne saradnje za period 2014-2020. godina između Republike Srbije i Evropske komisije potpisati u prvoj polovini 2015. godine. Troškovi pripreme programa koji nastaju do potpisivanja Finansijskih sporazuma biće nadoknađeni iz sredstava tehničke pomoći programa iz perspektive 2007-2013. Troškovi sprovođenja programa prekogranične i transnacionalne saradnje nakon potpisivanja Finansijskih sporazuma planiraju se iz sredstava tehničke pomoći programa u novoj finansijskoj perspektivi. U tom smislu, a na osnovu predloženih planova aktivnosti za 2015. godinu, u okviru budzeta za 2015. godinu planiraju se neophodna sredstva sufinansiranja projekata tehničke pomoći programa prekogranične i transnacionalne saradnje za perspektivu 2014-2020. Realizacija ovih sredstava planirana je za drugu polovinu 2015. godine.

Za novu finansijsku perspektivu 2014-2020 Evropska komisija uvela je novi instrument pretpristupne pomoći – IPA II. Godišnji programi pomoći za Republiku Srbiju u okviru IPA II biće odraženi sa stanovišta nacionalnog sufinansiranja u Zakonima o budzetu Republike Srbije nakon 2015. godine.

PRVA KOMPONENTA IPA: POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA, ZA PROGRAMSKE CIKLUSE IPA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 – centralizovano upravljanje

Pravni osnov korišćenja IPA za Republiku Srbiju, predstavlja Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), koji je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 26. decembra 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 124/07 od 26. decembra 2007. godine). U skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma, za odobravanje i sprovođenje predloženih projekata neophodno je obezbediti odgovarajući iznos nacionalnog sufinansiranja projekata. Obaveza sufinansiranja projekata u okviru prve IPA komponente primenjuje se za Republiku Srbiju počev od programskog paketa IPA 2008. Sufinansiranje projekata može biti obezbeđeno iz javnih sredstava (po definiciji EU javna sredstva su: sredstva budzeta, sopstveni prihodi budzetskih korisnika, krediti odobreni državi ili uz državnu garanciju) ili donacija međunarodnih institucija.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih Zajednica u vezi sa Nacionalnim programom za Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2008. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2008, potpisan je 1. aprila 2009. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske Zajednice Nacionalnom programu za 2008. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 168,641,314 EUR. Prema procenjenoj dinamici ugovaranja i realizacije projekata u 2015. godini, sredstva EU su u potpunosti realizovana, dok je radi izvršenja obaveza Republike Srbije u skladu sa odnosnim finansijskim sporazumom neophodno obezbediti sredstva nacionalnog sufinansiranja za ovaj program u iznosu od 1.529.583 EUR, odnosno 183.550.000 dinara u skladu sa tabelarnim pregledom u članu 4.

Zbog posledica globalne ekonomske krize i predviđenog manjka u budzetu Republike Srbije, početkom 2009. godine pokrenuti su pregovori između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije, o mogućnosti odobravanja direktne budzetske podrške Republici Srbiji, iz sredstava predviđenih u okviru prve komponente nacionalnog IPA programa za 2009. godinu. Budući da su pregovori uspešno završeni, 17. septembra 2009. godine potpisan je „Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica u vezi sa Programom budzetske podrške Republici Srbiji u okviru IPA komponente – pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2009. godinu”. Ovim Finansijskim sporazumom je 100 miliona evra iz programa IPA 2009 preusmereno na potrebe budzeta Republike Srbije.

Preostali iznos iz Nacionalnog programa za IPA 2009 obezbeđen je za realizaciju projekata u okviru (prve) komponente IPA za 2009. godinu. „Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije u vezi sa Nacionalnim programom za Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2009. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2009, potpisan je 10. februara 2010. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske Zajednice Nacionalnom programu za 2009. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 70.551.643 evra. Prema procenjenoj dinamici ugovaranja i realizacije projekata, sredstva EU su u potpunosti realizovana. Kada je reč o izvršenju obaveza Republike Srbije u skladu sa odnosnim finansijskim sporazumom, za projekat „Unapređenja predškolskog obrazovanja u Republici Srbiji (projekat IMPRES)”, ukupne vrednosti 4,975 miliona EUR, od čega IPA finansiranje iznosi 3,725 miliona EUR, a sufinansiranje 1,25 miliona EUR, obaveza sufinansiranja nije izvršena u iznosu planiranom odgovarajućim Finansijskim sporazumom. Nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ne planira dalje izdvajanje sredstava za ovu namenu.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske Komisije u vezi sa Nacionalnim programom za Republiku Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2010. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2010, potpisan je 25. maja 2010. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske Zajednice Nacionalnom programu za 2010. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 174.206.679 EUR. Prema procenjenoj dinamici ugovaranja i realizacije projekata u 2015. godini, sredstva EU su u potpunosti realizovana, dok je radi izvršenja obaveza Republike Srbije u skladu sa odnosnim finansijskim sporazumom neophodno obezbediti sredstva nacionalnog sufinansiranja za ovaj program u iznosu od 4.924.908 EUR, odnosno 590.989.000 dinara u skladu sa tabelarnim pregledom u članu 4.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske Komisije u vezi sa Nacionalnim programom za Republiku Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2011. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2011, potpisan je 22. jula 2011. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske unije Nacionalnom programu za 2011. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 178.556.810 EUR. Prema procenjenoj dinamici ugovaranja i realizacije projekata u 2015. godini, sredstva EU su u potpunosti realizovana, dok je radi izvršenja obaveza Republike Srbije u skladu sa odnosnim finansijskim sporazumom neophodno obezbediti sredstva nacionalnog sufinansiranja za ovaj program u iznosu od 29.583 EUR, odnosno 3.550.000 dinara u skladu sa tabelarnim pregledom u članu 4.

Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije na osnovu koga se sprovodi Nacionalni program za Srbiju u okviru IPA komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2012. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2012, potpisan je 20. decembra 2012. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske unije Nacionalnom programu za 2012. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 171.600.995 EUR. Prema procenjenoj dinamici ugovaranja i realizacije projekata u 2015. godini, sredstva EU su u potpunosti realizovana, dok je radi izvršenja obaveza Republike Srbije u skladu sa odnosnim finansijskim sporazumom neophodno obezbediti sredstva nacionalnog sufinansiranja za ovaj program u iznosu od 1.026.000 EUR, odnosno 123.120.000 dinara u skladu sa tabelarnim pregledom u članu 4.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija o Nacionalnom programu za Republiku Srbiju za 2013. godinu u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za centralizovano upravljanje “, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2013 u režimu centralizovanog upravljanja, potpisan je 31. marta 2014. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske unije Nacionalnom programu za 2013. godinu za centralizovano upravljanje utvrđen je u maksimalnom iznosu od 33.169.000 evra. Sredstva za nacionalno sufinansiranje ovog programa nisu potrebna.

***********

Kada je reč o finansijskoj realizaciji odobrenih projekata u režimu centralizovanog upravljanja, važno je napomenuti da u skladu sa pravilima EU (Uredba o osnivanju IPA, Uredba o sprovođenju IPA, kao i Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica), sredstva koja alocira EU ne prolaze kroz državni budzet. Izuzeci su slučajevi kada se odobrava direktni grant za određeni projekat, kada sredstva mogu da se prenesu na KRT, pri čemu su neophodni kapaciteti da se javne nabavke i upravljanje sredstvima vrši prema pravilima EU. U svim ostalim slučajevima, sredstva se preko posebnih računa usmeravaju direktno za izvršenje projektnih aktivnosti i njima upravlja delegacija Evropske unije u Beogradu, dok će u režimu decentralizovanog upravljanja sredstva biti usmeravana na posebno registrovani račun kojim će upravljati specijalizovana služba formirana u okviru Ministarstva finansija – Sektor za Nacionalni fond.

Imajući u vidu značajan iznos sredstava EU čije trošenje je predviđeno u kalendarskoj 2015. godini za projekte odobrene Republici Srbiji u okviru prve IPA komponente – centralizovano upravljanje, člana 4. ovog zakona predočava i odobrene projekte za koje nije obavezno sufinansiranje iz nacionalnih budzetskih sredstava ili je ova obaveza u prethodnim godinama izvršena, kao i predviđeno trošenje IPA sredstava u 2015. godini. Prema proceni realizacije sredstava EU, u 2015. godini biće potrošeno približno 3.629.160.000 dinara.

U skladu sa prethodno iznetim obrazloženjem, članom 4. stav 1. Zakona predviđeno je da u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu – centralizovano upravljanje od strane Evropske unije, Republika Srbija očekuje u 2015. godini bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 30.291.617 EUR, odnosno 3.634.994.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 7.510.075 EUR, odnosno 901.209.000 dinara.

PRVA KOMPONENTA IPA: POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNjA INSTITUCIJA, ZA PROGRAMSKE CIKLUSE IPA 2013, KOJE REPUBLIKA SRBIJA SPROVODI DECENTRALIZOVANO

Evropska komisija je 20.03.2014. godine donela odluku o prenosu ovlašćenja na Republiku Srbiju za upravljanje sredstvima u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija.

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2013. godinu, koju Republika Srbija sprovodi decentralizovano, u 2015. godini se očekuju bespovratna sredstva razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od 17.345.789 EUR, odnosno 2.133.532.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za sufinansiranje u iznosu od 2.892.740 EUR, odnosno 355.807.000 dinara.

U okviru prve komponente IPA za 2013. godinu, u 2015. godini očekuje se priliv od strane Evropske unije na ime refundacije plaćenih članarina po osnovu učešća u Programima Evropske unije u 2013. godini, u iznosu od 6.596.242 EUR.

Procenjena planirana sredstva za članarine po osnovu učešća u programima Evropske unije u okviru finansijske perspektive 2014-2020 u 2015. godini iznose 1.504.382.000 dinara.

OBRAZLOŽENjE ZA POTRAŽIVANjE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA IPA KOJI SE ODNOSE NA PREKOGRANIČNU I TRANSNACIONALNU SARADNjU

U okviru budzetskog perioda 2007 – 2013, Republika Srbija je učestvovala u osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje:

IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija

IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

Transnacionalni ERDF program „Jugoistočna Evropa”

Jadranski program

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora

U okviru finansijske perspektive 2014-2020, Republika Srbija će učestvovati u sledećim programima prekogranične i transnacionalne saradnje:

Program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija

Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

Transnacionalni program Dunav (Jugoistočna Evropa)

Jadransko Jonski transnacionalni program (Jadranski program)

Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija

Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina

Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora

U skladu sa članom 4, u 2015. godini Republika Srbija obezbeđuje sredstva za sufinansiranje odnosno pretfinansiranje aktivnosti u projektima prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuju direktni budzetski korisnici, kao i sredstva za sufinansiranje i pretfinansiranje projekata tehničke pomoći programa prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuje Republika Srbija. Za ove namene, Republika Srbija tokom 2015. godine obezbeđuje sredstva u iznosu od 2.846.492 EUR, odnosno 341.629.000 dinara i očekuje bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 1.065.850 EUR, odnosno 127.902.000 dinara.

Ukupna sredstva za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u 2015. godini u skladu sa članom 4, u ukupnom iznosu od 3.103.027.000 dinara, utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona.

Spisak svih ekonomskih klasifikacija korišćenih u pripremi ovog zakona o budzetu Republike Srbije za 2015. godinu i obrazloženje sadržaja pojedinih ekonomskih klasifikacija.

Ekonomska klasifikacija

Naziv ekonomske klasifikacije

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

413

Naknade u naturi

414

Socijalna davanja zaposlenima

415

Naknade troškova za zaposlene

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

417

Poslanički dodatak

421

Stalni troškovi

422

Troškovi putovanja

423

Usluge po ugovoru

424

Specijalizovane usluge

425

Tekuće popravke i održavanje

426

Materijal

431

Amortizacija nekretnina i opreme

432

Upotreba prirodne imovine

435

Amortizacija nematerijalne imovine

441

Otplate domaćih kamata

442

Otplata stranih kamata

443

Otplata kamata po garancijama

444

Prateći troškovi zaduživanja

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

452

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

454

Subvencije privatnim preduzećima

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

465

Ostale dotacije i transferi

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta

481

Dotacije nevladinim organizacijama

482

Porezi, obavezne takse i kazne

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

489

Rashodi koji se finansiraju iz sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

499

Sredstva rezerve

511

Zgrade i građevinski objekti

512

Mašine i oprema

513

Ostale nekretnine i oprema

514

Kultivisana imovina

515

Nematerijalna imovina

521

Robne rezerve

522

Zalihe proizvodnje

523

Zalihe robe za dalju prodaju

541

Zemljište

551

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

611

Otplata glavnice domaćim kreditorima

612

Otplata glavnice stranim kreditorima

613

Otplata glavnice po garancijama

615

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

621

Nabavka domaće finansijske imovine

622

Nabavka strane finansijske imovine

Obzirom da se u pripremi budzeta, prema Zakonu o budzetskom sistemu (član 4), koriste jedinstvene budzetske klasifikacije, propisane Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem i da se budzet, zbog mogućih odstupanja u osnovnim parametrima koji se koriste prilikom planiranja, priprema na trećem nivou ekonomskih klasifikacija, u cilju razumevanja sadržaja tih klasifikacija, bliže se obrazlažu pojedine ekonomske klasifikacije, i to:

Rashodi za zaposlene

411 i 412 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i Socijalni doprinosi na teret poslodavca

Na ekonomskoj klasifikaciji 411 planirane su plate, dodaci i naknade stalno zaposlenih, plate pripravnika, privremeno zaposlenih, plate po osnovu sudskih presuda i dr.

Na ekonomskoj klasifikaciji 412 planirani su socijalni doprinosi na teret poslodavca (doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost).

413 – Naknade u naturi

Naknade u naturi – prevoz zaposlenih na posao i sa posla – markica, parkiranje i dr.

414 – Socijalna davanja zaposlenima

Socijalna davanja zaposlenima sadrže konta za isplate naknada koje idu na teret fondova (porodiljsko bolovanje, bolovanja preko 30 dana, invalidnost rada drugog stepena), otpremnine prilikom odlaska u penziju i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice, pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i dr.).

415 – Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova za zaposlene na ekonomskoj klasifikaciji 415 (naknade troškova za odvojen život od porodice, naknade troškova za prevoz na posao i sa posla u gotovini, naknade troškova za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica i dr.).

416 – Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade (zavisno od broja godina provedenih na radu), nagrade za posebne rezultate rada, naknade članovima komisija.

417 – Poslanički dodatak

Poslanički dodatak na ekonomskoj klasifikaciji 417 isplaćuje se u skladu sa Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a bliže uređena odlukama Administrativnog odbora.

Korišćenje usluga i roba

421 – Stalni troškovi

Obuhvataju sledeće troškove:

– troškove platnog prometa i bankarskih usluga;

– troškove usluga komunikacija (fiksnih i mobilnih telefona, telefaksa, interneta, usluge pošte i dostave i slično);

– troškove osiguranja (imovine, kao što su: zgrade, vozila i ostala dugoročna imovina i osiguranje zaposlenih);

– troškove zakupa imovine i poslovnog prostora;

– troškove energetskih usluga (usluge za električnu energiju i usluge grejanja);

– troškove komunalnih usluga (usluge vodovoda i kanalizacije, usluge redovnog održavanja, kao što su: zaštita imovine, čišćenja, odvoz otpada i ostale komunalne usluge, kao što je naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i slično).

422 – Troškovi putovanja

Sredstva u okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije, obezbeđuju se za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškove prevoza, smeštaja i dnevnica (ishrane) na službenom putu, troškove prevoza u javnom saobraćaju po službenom poslu, transportne troškove službe i sl; u Vojsci za troškove nagradnog odsustva, naknade za prevoz kod korišćenja odsustva zbog privatnih poslova, odsustva za oporavak, odsustva radi obilaska porodice po osnovu odvojenog života zbog premeštaja u drugo mesto službovanja i sl, angažovanje vozila pravnih i fizičkih lica van Vojske. Takođe, obezbeđuju se sredstva za troškove putovanja učenika koji učestvuju na republičkim i međunarodnim takmičenjima i ostali troškovi transporta.

423 – Usluge po ugovoru

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji opredeljuju se sredstava za:

– administrativne usluge (usluge prevođenja, sekretarske usluge, računovodstvene usluge i ostale administrativne usluge);

– usluge održavanja računara i izrade odgovarajućih softvera;

– usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih;

– usluge informisanja (štampanje biltena, časopisa ili publikacija, usluge informisanja javnosti i odnosa sa javnošću – usluge reklamiranja, angažovanje produkcijskih kuća za medijske usluge radija i televizije);

– usluge revizije, advokatske usluge, pravne usluge i ostale stručne usluge;

– kotizacije za seminare i stručna savetovanja, izdaci za stručne ispite, objavljivanje tendera i informativnih oglasa;

– domaćinstvo i ugostiteljstvo (pranje, čišćenje, ugostiteljske usluge i reprezentacija);

– angažovanje lica po ugovoru o delu (pravno zastupanje pred domaćim i međunarodnim sudovima, veštačenja i sl), sistematski pregled zaposlenih;

424 – Specijalizovane usluge

Usluge za potrebe realizacije značajnih projekata iz raznih oblasti, koje nisu standardno klasifikovane u kontnom planu, a pojedinačno se različito (nestandardno) iskazuju kod budzetskih korisnika.

U specijalizovane usluge se klasifikuju, i to:

– poljoprivredne usluge (usluge zaštite životinja i bilja);

– usluge obrazovanja, kulture i sporta;

– medicinske usluge (zdravstvena zaštita po ugovoru, zdravstvena zaštita po konvenciji, usluge javnog zdravstva – inspekcija i analiza, laboratorijske usluge i ostale medicinske usluge);

– usluge održavanja autoputeva, nacionalnih parkova i prirodnih površina;

– usluge očuvanja životne sredine, usluge nauke i geodetske usluge, kao i ostale specijalizovane usluge.

Preko ove ekonomske klasifikacije realizuju se projekti Ministarstva nauke u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti.

425 – Tekuće popravke i održavanja

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji obezbeđuju se sredstva za popravke i održavanje zgrada i opreme, pre svega nameštaja, popravke električne i elektronske opreme, administrativne opreme, voznog parka, ostale opreme, kao i popravke i održavanje poslovnog prostora (zidarski, stolarski, molerski, vodoinstalaterski, eletričarski i sl. radovi); održavanje opreme za poljoprivredu, opreme za očuvanje životne sredine i nauku, medicinske i laboratorijske opreme, opreme za obrazovanje, sport i kulturu, vojsku, javnu bezbednost.

426 – Materijal

Pod rashodima materijala podrazumevaju se:

– administrativni materijal (kancelarijski materijal, zaštitna ili radna odeća i uniforme, biodekoracija);

Sredstva iskazana na ovoj ekonomskoj klasifikaciji, ne mogu se odnositi na sredstva potrebna za rashode za radnu odeću (odeća i cipele) i službenu odeću, osim u slučajevima da je radna odeća propisana. Pravo na planiranje sredstava za rashode za radnu uniformu (odeća i cipele), službenu odeću, uniforme i zaštitna odela, u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe imaju oni državni organi i organizacije koji imaju zaposlene na radnim mestima sa posebnim uslovima rada, i to: poslove inspekcijskog i drugog nadzora; poslove vozača; poslove hidroloških i geodetskih merenja na terenu, avio snimanja, rukovanja fotogrametrijskim instrumentima i laboratorije; poslove vezane za rad na protivgradnim poligonima, radarima i izolovanim meteorološkim stanicama; laboratorijske i druge slične poslove koji se obavljaju hemikalijama opasnim po zdravlje; poslove koji su izloženi stalnoj buci visokog intenziteta koja potiče od uređaja koji se koriste u radu; poslove sudskog i administrativnog izvršenja; poslove arhivskog manipulanta i arhivskog depoa; poslove dostavljača, kurira i spremačica; poslove programera, operatera i organizatora rada na računarima; poslove fizičkog obezbeđenja, protivpožarne zaštite, stražara, čuvara i portira; poslove daktilografa, ložača, perača vozila, telefoniste i zaposlenih u bifeu – restoranu; poslove zaposlenih u štampariji.

– materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (glasila o propisima, stručna literatura i sl;

– materijal za saobraćaj (izdaci za gorivo, benzin, dizel gorivo, mazivo i ostali materijal za prevozna sredstva);

– materijal za domaćinstvo (proizvodi za čišćenje, higijenski proizvodi);

– materijal za ugostiteljstvo (materijal za pripremanje hrane i piće);

– materijal za poljoprivredu (hrana za životinje, prirodna i veštačka đubriva, seme, biljke i ostali materijal za poljoprivredu;

– materijal za očuvanje životne sredine (za meteorološka merenja, za istraživanje i razvoj, testiranje vazduha, testiranje vode, tla i ostali materijali za očuvanje životne sredine i nauku);

– materijali za posebne namene (zastave, plombe za pečatiranje, rezervni delovi, alat i sitan inventar).

Subvencije

451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se tekuće i kapitalne subvencije, i to:

– javnom železničkom saobraćaju;

– za vodoprivredu, poljoprivredu;

– ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Ostali rashodi

481 – Dotacije nevladinim organizacijama

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se dotacije nevladinim organizacijama, i to:

– organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima, dotacije u naturi, Crvenom krstu Srbije;

– sportskim i omladinskim organizacijama (sportskim savezima);

– etničkim zajednicama i manjinama;

– verskim zajednicama;

– ostalim udruženjima građana i političkim strankama.

484 – Naknade štete za povrede ili štetu nanetu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za izmirivanje obaveza po osnovu procene štete (postupak za utvrđivanje procene štete nastale usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka sprovode opštinske komisije) čiju ukupnu vrednost prethodno verifikuje Vladina komisija za izmirivanje štete nanete usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

Izdaci za nefinansijsku imovinu

511, 512, 513 i 515 – Zgrade i građevinski objekti, Mašine i oprema, Ostale nekretnine i oprema, Nematerijalna imovina

511 – sredstva u okviru ove aproprijacije obezbeđuju se za: kupovinu zgrada i objekata, izgradnju zgrada i objekata, kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje (procena izvodljivosti, izrada idejnih projekata i projektne dokumentacije);

512 – saobraćajna oprema (najčešće za automobile, kombije, terenska vozila, kamione, traktore, čamce, brodove helikoptere, avione i sl.); administrativna oprema (nameštaj i ugradna oprema, računarska oprema, mreže za računarsko povezivanje, telefonske centrale sa pripadajućim instalacijama i aparatima, telefoni, mobilni telefoni, elektronska oprema, oprema za domaćinstvo – uređaji za restorane i kafe bifee, oprema za obrazovanje i kulturu, medicinska oprema i oprema za vojsku i javnu bezbednost; knjige u biblioteci, umetnička dela, prirodne retkosti i sl;

513 – 515 – ostala osnovna sredstva (kompjuterski softveri, umetnička dela, prirodne retkosti, kultivisana imovina – stoka, višegodišnji zasadi, izdaci za patente i tehnologiju, tehničku dokumentaciju, licence, koncesije, zaštitni znak, industrijska zaštitna prava, zanatska i slična prava, ostala zaštićena prava i intelektualna svojina, prava korišćenja imovine u tuđem vlasništvu, priključak na telefonske linije i ostala nematerijalna prava).

Nabavka finansijske imovine

621 – Nabavka domaće finansijske imovine

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, krediti ostalim nivoima vlasti, krediti finansijskim institucijama, krediti fizičkim licima i domaćinstvima, krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima, nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala (učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama, učešće kapitala u domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima i učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama).

III OBRAZLOŽENjE PREDLOGA POTREBNIH SREDSTAVA PO KORISNICIMA BUDžETA

U budzetskoj proceduri Ministarstvo finansija razmatra zahteve korisnika budzetskih sredstava sadržane u predlozima njihovih finansijskih planova, koji su u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu iskazani na programski način.

Ministarstvo finansija je u toku 2013. i 2014. godine ostvarilo značajan napredak u uvođenju programskog budzeta; razvijen je model programskog budzeta za Srbiju i izrađeno metodološko uputstvo za korisnike budzeta; pružena je tehnička podrška svim korisnicima prilikom utvrđivanja programske strukture.

Programski budzet raspoređuje budzetska sredstava prema nameni. Ovako predstavljeni rashodi omogućavaju lakše praćenje efekata utrošenih sredstava kao i evaluaciju da li se sredstva troše u skladu sa ciljevima Vlade.

U nastavku slede obrazloženja programskih struktura koje su dostavili budzetski korisnici uz predloge finansijskih planova:

RAZDEO 1 – NARODNA SKUPŠTINA

Opšte obrazloženje korisnika:

Nadležnost Narodne skupštine utvrđena je Ustavom Republike Srbije, a funkcije Narodne skupštine Zakonom o Narodnoj skupštini. Kao nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti, Narodna skupština donosi i menja Ustav Republike Srbije, odlučuje o promeni granice Republike Srbije, raspisuje republički referendum, potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja, odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje, nadzire rad službi bezbednosti, donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije, daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine, usvaja strategiju odbrane, usvaja plan razvoja i prostorni plan, usvaja budzet i Završni račun Republike Srbije na predlog Vlade, daje amnestiju za krivična dela. U ostvarivanju izborne funkcije Narodna skupština bira Vladu, bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata, bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije, bira sudije i zamenike javnih tužilaca u skladu sa Ustavom i zakonom, bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i Savet guvernera, bira i razrešava Zaštitnika građana, bira i razrešava i druge funkcionere određene zakonom. U ostvarivanju kontrolne funkcije Narodna skupština vrši nadzor nad radom Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara, službi bezbednosti, guvernera Narodne banke Srbije, Zaštitnika građana, drugih organa i tela u skladu sa zakonom.

Predlog skupštinskog budzeta za 2015. godinu pripremljen je na osnovu zakona i odluka Administrativnog odbora, odnosno Odbora za administrativno – budzetska i mandatno – imunitetska pitanja kojima su bliže uređena prava i obaveze narodnih poslanika i zaposlenih u Službi Narodne skupštine i Uputstva za izradu programskog budzeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu broj 401-00-03538/2014-03 od 24. novembra 2014. godine, koje je doneo ministar finansija, na osnovu člana 35. Zakona o budzetskom sistemu.

Članom 112. Zakona o budzetskom sistemu propisano je uvođenje programskog modela budzeta za sve korisnike budzetskih sredstava počev od donošenja zakona o budzetu Republike Srbije i odluke o budzetima lokalne vlasti za 2015. godinu. Uvođenje ovog modela budzeta deo je reforme upravljanja javnim finansijama koja stavljaju naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i ekonomskog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

S tim u vezi, ukazujemo na osnovne razloge za utvrđivanje nivoa sredstava za finansiranje Narodne skupštine:

Poslovnikom Narodne skupštine predviđeno je da Narodna skupština ima 20 odbora od čega 18 odbora po 17 članova, Odbor za kontrolu službi bezbednosti 9 članova i Odbor za prava deteta 20 članova, kao posebno radno telo koje čini predsednik Narodne skupštine, potpredsednici Narodne skupštine, predstavnici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini i predsednik Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Članovi odbora imaju zamenike članova (član 28. Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 23. i 73. Poslovnika).

Zakonom o Narodnoj skupštini i Poslovnikom predviđeno je niz prava i obaveza narodnih poslanika od značaja za rad Narodne skupštine i njenih radnih tela, za čije sprovođenje se u skupštinskom budzetu svake godine obezbeđuju potrebna finansijska sredstva:

Narodni poslanik ima pravo da na sednici Narodne skupštine govori i pisane dokumente u radu Narodne skupštine, predviđene Poslovnikom, podnosi na svom jeziku (član 9. stav 2. Zakona o Narodnoj skupštini);

Sednice odbora mogu se održavati i van sedišta Narodne skupštine (član 42. stav 4. Poslovnika). Za realizaciju ove aktivnosti se svake godine obezbeđuju sredstva u skladu sa Uredbom o troškovima i naknadama državnih službenika i nameštenika.

Odbori imaju mogućnost da održavaju i javna slušanja (član 27. stav 7. Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 83. – 84. Poslovnika). Javno slušanje se održava na određenu temu. Na poziv predsednika odbora, pored članova odbora i narodnih poslanika, javnom slušanju mogu da prisustvuju i druga lica;

Odbor može da obrazuje pododbor, a predsednik odbora posebnu radnu grupu (član 27. stav 8. Zakona o Narodnoj skupštini i član 44. stav 6. Poslovnika), u čijem radu mogu da učestvuju naučnici i stručnjaci iz određenih oblasti, u zavisnosti od pitanja koje se razmatra. Članom 27. stav 14. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 43. Poslovnika, utvrđeno je da u radu radnih tela po pozivu mogu učestvovati i naučnici i stručnjaci;

Narodna skupština može da obrazuje privremena radna tela – anketne odbore i komisije (član 27. st. 12. i 13. Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 68. – 69. Poslovnika), s tim što se anketni odbor obrazuje iz reda narodnih poslanika, a komisija iz reda narodnih poslanika, predstavnika organa i organizacija, naučnika i stručnjaka;

Predlagač zakona ima obavezu da Narodnoj skupštini, uz predlog zakona, dostavi izjavu i tabelu o usklađenosti tog predloga zakona sa propisima Evropske unije (član 151. Poslovnika). S tim u vezi, u izvršavanju zakonodavne funkcije Narodne skupštine neophodno je narodnim poslanicima i članovima odbora obezbediti stručnu podršku naučnika i stručnjaka. Stručna podrška je neophodna i u praćenju realizacije strategije pridruživanja Evropskoj uniji i predlaganju mera i inicijativa za njeno ubrzavanje u skladu sa Poslovnikom;

Radi održavanja sastanaka narodnih poslanika sa građanima, postoji mogućnost otvaranja kancelarija Narodne skupštine van sedišta Narodne skupštine (član 15. stav 4. Zakona o Narodnoj skupštini). U dosadašnjem periodu ova aktivnost se sprovodila uz finansijsku podršku međunarodnih organizacija (USAID, NDI) što opet ne isključuje mogućnost Narodne skupštine da svake godine planira određena sredstava za realizaciju ovog prava;

Članovi odbora imaju značajne aktivnosti u zemlji i inostranstvu, kao što su: učestvovanje na konferencijama, okruglim stolovima, seminarima i sastancima, na teme koje su od značaja za obavljanje njihove funkcije; uzajamne posete članova odbora Narodne skupštine odborima parlamenata EU; aktivnosti u postupku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Obaveza Narodne skupštine je da naknadi troškove koji nastaju u vezi sa službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu (troškovi putovanja, smeštaja, ishrane i prevođenja dokumenata u pripremi narodnih poslanika za učešće na konferencijama, okruglim stolovima, seminarima i sastancima), u skladu sa Odlukom Administrativnog odbora Narodne skupštine o poslaničkoj naknadi broj 120-1105/09 – Prečišćen tekst od 27. marta 2009. godine sa izmenama od 23. aprila 2009. godine i Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika;

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2101 – Politički sistem

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha:Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji, koja u okviru svojih nadležnosti vrši: predstavničku, zakonodavnu, izbornu i kontrolnu funkciju.

Pravni osnov:

Članom 4. Ustava Republike Srbije utvrđeno je načelo podele vlasti na tri grane: zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Čl. 98 – 110. Ustava utvrđen je položaj, nadležnost, sastav Narodne skupštine, izbor narodnih poslanika i konstituisanje Narodne skupštine, položaj narodnih poslanika, imunitet narodnog poslanika, predsednik i potpredsednici Narodne skupštine, način odlučivanja u Narodnoj skupštini, zasedanja Narodne skupštine, pravo predlaganja zakona, referendum i raspuštanje Narodne skupštine.

Zakonom o Narodnoj skupštini utvrđen je položaj, nadležnost, organizacija i način rada i odlučivanja Narodne skupštine, položaj, prava i dužnosti narodnih poslanika, amblemi, simboli i obeležja Narodne skupštine, odnos Narodne skupštine prema drugim državnim organima, međunarodna saradnja, upravljanje imovinom koju koristi Narodna skupština, finansiranje Narodne skupštine, položaj Službe Narodne skupštine, kao i druga pitanja od značaja za rad Narodne skupštine.

Poslovnikom Narodne skupštine uređuju se organizacija i rad Narodne skupštine i način ostvarivanja prava i dužnosti narodnih poslanika, u skladu sa Zakonom o Narodnoj skupštini.

Opis:Narodna skupština kao nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti: donosi i menja Ustav; odlučuje o promeni granice Republike Srbije; raspisuje republički referendum; potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja; odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje; nadzire rad službi bezbednosti; donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije; daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine; usvaja strategiju odbrane; usvaja plan razvoja i prostorni plan; usvaja budzet i završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade; daje amnestiju za krivična dela; bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata; bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije; bira sudije i zamenike javnih tužilaca, u skladu sa Ustavom i zakonom; bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i Savet guvernera; bira i razrešava Zaštitnika građana; bira i razrešava i druge funkcionere određene zakonom; vrši nadzor nad radom: Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara; službi bezbednosti; guvernera Narodne banke Srbije; Zaštitnika građana; drugih organa i tela u skladu sa zakonom; razmatra predstavke i predloge građana; održava sastanke sa građanima u Narodnoj skupštini i u kancelarijama Narodne skupštine van sedišta Narodne skupštine (narodni poslanici).

Narodna skupština u okvirima svojih nadležnosti ostvaruje međunarodnu saradnju u cilju očuvanja i razvoja mira, dobrosusedskih odnosa i ravnopravne saradnje sa svim narodima i državama sveta (upućivanje stalnih delegacija u parlamentarne skupštine međunarodnih organizacija; razmena delegacija sa međunarodnim organizacijama; učešće narodnih poslanika na konferencijama i savetovanjima; interparlamentarni dijalog i drugi oblici saradnje sa Evropskim parlamentom; pokretanje i učešće na zajedničkim projektima sa predstavničkim telima drugih država, parlamentarnim skupštinama i međunarodnim organizacijama; upućivanje delegacije Narodne skupštine, predsednika Narodne skupštine ili pojedinih narodnih poslanika u posete predstavničkim telima drugih država i prijem delegacija predstavničkih tela drugih država; razmena informacija, drugih materijala i publikacija; obrazovanje poslaničkih grupa prijateljstva).

Ciljevi programa:

Cilj 1: Vršenje nadležnosti Narodne skupštine u skladu sa Ustavom, zakonima i Poslovnikom Narodne skupštine i načelom vladavine prava koje se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima, ustavnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Unapređenje zakonodavstva, javnih politika i procedura za njihovo sprovođenje, obezbeđenje političke stabilnosti, pravne sigurnosti i stvaranje ambijenta za ekonomski prosperitet Republike Srbije i njenih građana

Indikator ishoda

broj

5

5

5

5

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Vršenje poslaničke funkcije

Programska aktivnost: 0001 – Vršenje poslaničke funkcije

Svrha:Narodnu skupštinu čini 250 narodnih poslanika koji se biraju na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po pravilu na svake četiri godine. Narodni poslanici predstavljaju građane koji su nosioci suvereniteta. Narodni poslanik stiče prava i dužnosti utvrđene Ustavom i zakonom danom potvrđivanja mandata.

Opis:Narodni poslanik: predlaže zakone i druge akte; predlaže autentično tumačenje zakona; podnosi amandmane na predloge zakona i drugih akata; učestvuje u raspravi i odlučivanju o predlogu zakona i drugih akata na sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela; učestvuje u podnošenju predloga za raspisivanje referenduma o pitanjima koja se uređuju zakonom; podnosi predlog za obrazovanje komisije ili anketnog odbora; podnosi predlog za sprovođenje javnog slušanja o pitanjima od javnog interesa; predlaže izmene i dopune predloženog dnevnog reda; postavlja poslanička pitanja; učestvuje u podnošenju interpelacije i predloga za glasanje o nepoverenju Vladi ili članu Vlade; održava konferencije za novinare u prostorijama Narodne skupštine; preduzima i druge radnje u vršenju poslaničke funkcije, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine.

Narodni poslanik je dužan da: učestvuje u radu Narodne skupštine i njenih odbora; postupa u skladu sa odlukama nadležnog odbora Narodne skupštine, kojima se uređuju prava i dužnosti narodnih poslanika; čuva podatke koji predstavljaju tajnu i posle prestanka poslaničke funkcije; svojim ukupnim ponašanjem čuva ugled, poštuje dostojanstvo i red na sednici Narodne skupštine, odbora i poslaničkih grupa; obraća se drugim narodnim poslanicima sa uvažavanjem, bez uvredljivih izraza i iznošenja činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica; odnosi se odgovorno i racionalno prema sredstvima budzeta Republike Srbije koja su namenjena za rad Narodne skupštine; podnosi izveštaj nadležnom državnom organu o svojoj imovini i prihodima, u skladu sa zakonom i izvršava druge obaveze u skladu sa zakonom i Poslovnikom Narodne skupštine. Narodni poslanik ima pravo da bude blagovremeno i potpuno obavešten o svim pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, kao i pravo da traži obaveštenja koja su mu potrebna za obavljanje poslaničke funkcije od predsednika Narodne skupštine, predsednika odbora i drugih radnih tela Narodne skupštine, predsednika Vlade, člana Vlade i funkcionera u drugim republičkim organima i organizacijama.

Narodni poslanik ima pravo na: platu; naknadu troškova za vršenje poslaničke funkcije (poslanički dodatak); troškove korišćenja privatnog automobila; troškove hotelskog smeštaja za vreme održavanja sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela (poslanička naknada); troškove službenog putovanja u zemlji i inostranstvu; naknadu za zakup stana u Beogradu; naknadu troškova za odvojeni život; otpremninu; besplatan prevoz u železničkom, drumskom, javnom gradskom i rečnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije; razliku između poslaničke plate i zarade koju ostvaruje u radnom odnosu; mesečnu naknadu u visini 80 posto od poslaničke plate zbog obavljanja samostalne delatnosti; naknadu plate po prestanku poslaničke funkcije u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije, a najduže tri meseca, pravo na naknadu plate ako mu je prestala funkcija narodnog poslanika u vreme trudnoće i porođaja, u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije, a najduže godinu dana i dr.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Sprovođenje zakonodavne, kontrolne, izborne i predstavničke funkcije Narodne skupštine

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Narodna skupština je nadležna da poziva članove Vlade na sednicu Narodne skupštine na kojoj se postavljaju poslanička pitanja ili pitanja u vezi sa aktuelnom temom : Da / Ne

Indikator ishoda

pitanja

35

35

35

35

2. Broj pismenih pitanja za članove Vlade: a) koja su upućena, b) na koja je odgovoreno, godišnje a) Broj: ______

Indikator ishoda

broj

35

35

35

35

3. Narodna skupština je nadležna da dobije sve relevantne dokumente od izvršne vlasti: Da / Ne

Indikator ishoda

nadležnost

35

35

35

35

4. Procenat sednica odbora na godišnjem nivou na kojima se razmatra nadzor nad radom Vlade, odnosno ministarstava: _____%

Indikator ishoda

broj

35

35

35

35

5. Procenat razmatranih predloga zakona na sednicama Narodne skupštine koji sadrže: a) rodnu analizu, b) fiskalnu analizu i c) analizu sa aspekta ljudskih prava a) _____%

Indikator ishoda

broj

35

35

35

35

6. Broj sati: a) sednica Narodne skupštine, b) sednica odbora na kojima se razmatraju predlozi zakona a) Broj: ______

Indikator ishoda

broj

5

5

5

5

GLAVA 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

Opšte obrazloženje korisnika:

Nadležnost Narodne skupštine utvrđena je Ustavom Republike Srbije, a funkcije Narodne skupštine Zakonom o Narodnoj skupštini. Kao nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti, Narodna skupština donosi i menja Ustav Republike Srbije, odlučuje o promeni granice Republike Srbije, raspisuje republički referendum, potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja, odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje, nadzire rad službi bezbednosti, donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije, daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine, usvaja strategiju odbrane, usvaja plan razvoja i prostorni plan, usvaja budzet i Završni račun Republike Srbije na predlog Vlade, daje amnestiju za krivična dela. U ostvarivanju izborne funkcije Narodna skupština bira Vladu, bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku mandata, bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije, bira sudije i zamenike javnih tužilaca u skladu sa Ustavom i zakonom, bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i Savet guvernera, bira i razrešava Zaštitnika građana, bira i razrešava i druge funkcionere određene zakonom. U ostvarivanju kontrolne funkcije Narodna skupština vrši nadzor nad radom Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara, službi bezbednosti, guvernera Narodne banke Srbije, Zaštitnika građana, drugih organa i tela u skladu sa zakonom.

Predlog skupštinskog budzeta za 2015. godinu pripremljen je na osnovu zakona i odluka Administrativnog odbora, odnosno Odbora za administrativno – budzetska i mandatno – imunitetska pitanja kojima su bliže uređena prava i obaveze narodnih poslanika i zaposlenih u Službi Narodne skupštine i Uputstva za izradu programskog budzeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu broj 401-00-03538/2014-03 od 24. novembra 2014. godine, koje je doneo ministar finansija, na osnovu člana 35. Zakona o budzetskom sistemu.

Članom 112. Zakona o budzetskom sistemu propisano je uvođenje programskog modela budzeta za sve korisnike budzetskih sredstava počev od donošenja zakona o budzetu Republike Srbije i odluke o budzetima lokalne vlasti za 2015. godinu. Uvođenje ovog modela budzeta deo je reforme upravljanja javnim finansijama koja stavljaju naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i ekonomskog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave. S tim u vezi, ukazujemo na osnovne razloge za utvrđivanje nivoa sredstava za finansiranje Narodne skupštine:

Poslovnikom Narodne skupštine predviđeno je da Narodna skupština ima 20 odbora od čega 18 odbora po 17 članova, Odbor za kontrolu službi bezbednosti 9 članova i Odbor za prava deteta 20 članova, kao posebno radno telo koje čini predsednik Narodne skupštine, potpredsednici Narodne skupštine, predstavnici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini i predsednik Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Članovi odbora imaju zamenike članova (član 28. Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 23. i 73. Poslovnika).

Zakonom o Narodnoj skupštini i Poslovnikom predviđeno je niz prava i obaveza narodnih poslanika od značaja za rad Narodne skupštine i njenih radnih tela, za čije sprovođenje se u skupštinskom budzetu svake godine obezbeđuju potrebna finansijska sredstva:

Narodni poslanik ima pravo da na sednici Narodne skupštine govori i pisane dokumente u radu Narodne skupštine, predviđene Poslovnikom, podnosi na svom jeziku (član 9. stav 2. Zakona o Narodnoj skupštini);

Sednice odbora mogu se održavati i van sedišta Narodne skupštine (član 42. stav 4. Poslovnika). Za realizaciju ove aktivnosti se svake godine obezbeđuju sredstva u skladu sa Uredbom o troškovima i naknadama državnih službenika i nameštenika.

Odbori imaju mogućnost da održavaju i javna slušanja (član 27. stav 7. Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 83. – 84. Poslovnika). Javno slušanje se održava na određenu temu. Na poziv predsednika odbora, pored članova odbora i narodnih poslanika, javnom slušanju mogu da prisustvuju i druga lica;

Odbor može da obrazuje pododbor, a predsednik odbora posebnu radnu grupu (član 27. stav 8. Zakona o Narodnoj skupštini i član 44. stav 6. Poslovnika), u čijem radu mogu da učestvuju naučnici i stručnjaci iz određenih oblasti, u zavisnosti od pitanja koje se razmatra. Članom 27. stav 14. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 43. Poslovnika, utvrđeno je da u radu radnih tela po pozivu mogu učestvovati i naučnici i stručnjaci;

Narodna skupština može da obrazuje privremena radna tela – anketne odbore i komisije (član 27. st. 12. i 13. Zakona o Narodnoj skupštini i čl. 68. – 69. Poslovnika), s tim što se anketni odbor obrazuje iz reda narodnih poslanika, a komisija iz reda narodnih poslanika, predstavnika organa i organizacija, naučnika i stručnjaka;

Predlagač zakona ima obavezu da Narodnoj skupštini, uz predlog zakona, dostavi izjavu i tabelu o usklađenosti tog predloga zakona sa propisima Evropske unije (član 151. Poslovnika). S tim u vezi, u izvršavanju zakonodavne funkcije Narodne skupštine neophodno je narodnim poslanicima i članovima odbora obezbediti stručnu podršku naučnika i stručnjaka. Stručna podrška je neophodna i u praćenju realizacije strategije pridruživanja Evropskoj uniji i predlaganju mera i inicijativa za njeno ubrzavanje u skladu sa Poslovnikom;

Radi održavanja sastanaka narodnih poslanika sa građanima, postoji mogućnost otvaranja kancelarija Narodne skupštine van sedišta Narodne skupštine (član 15. stav 4. Zakona o Narodnoj skupštini). U dosadašnjem periodu ova aktivnost se sprovodila uz finansijsku podršku međunarodnih organizacija (USAID, NDI) što opet ne isključuje mogućnost Narodne skupštine da svake godine planira određena sredstava za realizaciju ovog prava;

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2101 – Politički sistem

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha:Obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova za potrebe Narodne skupštine i njenih radnih tela, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, Republičke izborne komisije, kao i drugih poslova u skladu sa zakonom, Poslovnikom Narodne skupštine i drugim aktima Narodne skupštine i njenih radnih tela.

Pravni osnov:

Pravni osnov je sadržan u čl. 68 – 70. Zakona o Narodnoj skupštini kojima je utvrđeno da stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine obavlja Služba Narodne skupštine kojom rukovodi generalni sekretar, da se organizacija i rad Službe uređuje odlukom Narodne skupštine, kao i da se na prava i obaveze državnih službenika i nameštenika u Službi primenjuju zakoni i drugi propisi koji se odnose na državne službenike i nameštenike u državnim organima, opšti propisi o radu i poseban kolektivan ugovor za državne organe.

Odlukom o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine uređuju se organizacija i rad Službe, utvrđuju organizacione jedinice u okviru kojih se grupišu istovrsni ili srodni i međusobno povezani poslovi, određuju i razvrstavaju položaji i radna mesta zaposlenih u Službi i uređuju druga pitanja od značaja za rad Službe.

Članom 293. Poslovnika utvrđuju se poslovi koje Služba obavlja za potrebe Narodne skupštine i njenih radnih tela, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.

Opis:Služba Narodne skupštine obavlja stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine i njenih radnih tela, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, i to: priprema i organizuje sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela i izrađuje izveštaje, zapisnike i stenografske beleške sa tih sednica; izrađuje tekstove usvojenih zakona i drugih opštih akata, radi objavljivanja; priprema i čuva izvornike zakona i drugih opštih akata koje donosi Narodna skupština; priprema projekcije potrebnih sredstava za rad Narodne skupštine i njenih radnih tela; obavlja stručne i druge poslove u vezi s ostvarivanjem međunarodne parlamentarne saradnje; priprema predloge akata i drugih materijala na zahtev narodnih poslanika i radnih tela Narodne skupštine; daje usmena i pisana stručna mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, na zahtev narodnih poslanika, radnih tela Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini; obrađuje i prosleđuje predstavke i predloge nadležnom organu i obaveštava njihove podnosioce o tome; prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje i razmenu informativno-dokumentacione materijale potrebne za rad narodnih poslanika, radnih tela Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini; organizuje saradnju s predstavnicima sredstava javnog informisanja i obezbeđuje uslove za njihov rad; obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem statusnih i materijalnih prava narodnih poslanika; uređuje i izdaje odgovarajuće publikacije informativnog karaktera; obavlja poslove kancelarijskog poslovanja, računovodstvenih, materijalno-finansijskih i administrativno-tehničkih poslova.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđivanje uslova za stručno, kvalitetno, efikasno i ekonomično obavljanje poslova za potrebe Narodne skupštine i njenih radnih tela, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1.Mera u kojoj zaposleni pružaju stručnu podršku narodnim poslanicima za potrebe istraživanja: Značajna / osrednja / niska

Indikator ishoda

značaj

značajna

značajna

značajna

značajna

2. Narodna skupština aktivno objavljuje informacije o svom radu: Značajna / osrednja / niska

Indikator ishoda

objave

značajna

značajna

značajna

značajna

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0002 – Podrška radu Republičke izborne komisije

0003 – Stručna i administrativno – tehnička podrška radu poslanika

Programska aktivnost: 0002 – Podrška radu Republičke izborne komisije 

Svrha:Obezbeđivanje finansijskih sredstava za finansiranje redovnog rada Republičke izborne komisije u 2015. godini i, obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova za potrebe Republičke izborne komisije od strane Službe Narodne skupštine.

Pravni osnov:

Na osnovu člana 35. Zakona o izboru narodnih poslanika, uslove za rad Republičke izborne komisije obezbeđuje Narodna skupština.

U skladu sa tačkom 2. Odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, Služba Narodne skupštine obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Republičke izborne komisije.

Opis:Republička izborna komisija je organ za sprovođenje izbora obrazovan Zakonom o izboru narodnih poslanika.

Na osnovu člana 6. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija je organ za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine.

U skladu sa članom 92. Zakona, Republička izborna komisija vrši popunu upražnjenog poslaničkog mesta, u slučaju prestanka mandata narodnog poslanika pre isteka vremena na koje je izabran.

Na osnovu člana 7. Zakona o izboru predsednika Republike, Republička izborna komisija je organ koji sprovodi izbore za predsednika Republike Srbije.

Na osnovu člana 60. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Republička izborna komisija je organ nadležan za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. U skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Republička izborna komisija vrši popunu upražnjenog mesta člana nacionalnog saveta nacionalne manjine, u slučaju prestanka mandata člana nacionalnog saveta pre isteka vremena na koje je izabran.

U 2015. godini nije planirano održavanje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine (poslednji izbori su održani marta 2014. godine, tako da bi naredni trebalo da se održe 2018. godine), niti je planirano održavanje izbora za predsednika Republike (poslednji izbori su održani maja 2012. godine, tako da bi naredni trebalo da se održe 2017. godine), kao ni neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina (poslednji neposredni izbori su održani oktobra 2014. godine, tako da će se naredni neposredni izbori održati 2018. godine). Imajući navedeno u vidu, u 2015. godini, Narodna skupština treba da obezbedi uslove za redovan rad Republičke izborne komisije, koji podrazumeva eventualnu popunu upražnjenih mesta narodnih poslanika, odnosno članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, u slučaju da nekom narodnom poslaniku, odnosno članu nacionalnog saveta prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran. Imajući u vidu da Republička izborna komisija radi u sednicama, aktivnosti Službe Narodne skupštine su usmerene na pripremu i organizaciju sednica Republičke izborne komisije, uključujući i izradu akata proisteklih iz odluka donetih na tim sednicama. Osim toga, Služba Narodne skupštine obavlja i druge stručne i administrativne poslove za potrebe Republičke izborne komisije u cilju izvršavanja zakonskih obaveza kao npr. postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

Finansijska sredstva planirana za ovu programsku aktivnost planiraju se i za pokrivanje troškova Republičke izborne komisije u skladu sa Odlukom Republičke izborne komisije o naknadama i drugim troškovima vezanim za rad Republičke izborne komisije 02 Broj 120-163/09 od 15. jula 2009. godine.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Stručno, blagovremeno i potpuno izvršavanje poslova neophodnih za nesmetan rad Republičke izborne komisije

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Procenat sednica Republičke izborne komisije na godišnjem nivou na kojima se vrši popuna upražnjenih mesta u Narodnoj skupštini: _____%

Indikator ishoda

broj

25

25

25

25

2. Procenat sednica Republičke izborne komisije na godišnjem nivou na kojima se vrši popuna upražnjenih mesta u nacionalnim savetima nacionalnih manjina: _____%

Indikator ishoda

broj

25

25

25

25

Programska aktivnost: 0003 – Stručna i administrativno – tehnička podrška radu poslanika

Svrha:Stručno, kvalitetno, efikasno, ekonomično, nepristrasno i politički neutralno obavljanje poslova za potrebe narodnih poslanika.

Pravni osnov:

Pravni osnov je sadržan u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne skupštine 03 broj 02-3937/11 od 21. novembra 2011. godine sa izmenama i dopunama od 18. decembra 2012. godine i 29. aprila 2013. godine, kojim se utvrđuju: naziv i delokrug unutrašnjih jedinica, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica, način saradnje Službe Narodne skupštine sa drugim organima i organizacijama, radna mesta državnih službenika na položaju, izvršilačka radna mesta po svakom zvanju (za državne službenike) i svakoj vrsti radnih mesta (za nameštenike), nazivi radnih mesta, opisi poslova radnih mesta i zvanja (za državne službenike), odnosno vrste (za nameštenike) u koja su radna mesta razvrstana, uslovi za rad zaposlenog na radnom mestu, kao i broj državnih službenika na položaju, državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika za svako radno mesto.

Opis:U Službi Narodne skupštine obavljaju se raznovrsni poslovi koji obuhvataju: analizu zakona, predloga zakona i drugih akata iz delokruga rada odbora; pripremu i organizovanje sednica radnih tela, izradu izveštaja i pripremu akata i informacija o pitanjima koja se razmatraju na sednicama radnih tela; davanju stručnih mišljenja u vezi s pitanjima koja razmatraju radna tela; pripremi amandmana na predloge zakona, drugih propisa i opštih akata za potrebe odbora; praćenje izvršavanja zaključaka radnih tela, izradu akata od značaja za sprovođenje kontrolne, odnosno izborne funkcije Narodne skupštine; organizovanje javnog slušanja; pripremu analiza i informacija o inicijativama, peticijama, predstavkama i predlozima građana, udruženja i organizacija; stručnu i administrativnu podršku narodnim poslanicima (priprema i stručna obrada amandmana koji se podnose na predloge zakona i drugih akata, pružanje stručne pomoći narodnim poslanicima u vezi sa primenom važećih propisa i primenom Poslovnika i drugih akata Narodne skupštine); stručnu pripremu i organizovanje sastanaka narodnih poslanika sa građanima, predstavnicima državnih organa, organizacija i tela; analizu predloga zakona i drugog opšteg akta sa aspekta usklađenosti propisa sa propisima EU; izradu tabele o usklađenosti predloga zakona i drugog opšteg akta koje podnose narodni poslanici, sa propisima EU; pripremu uporednih pregleda propisa EU i informacije o potrebi usaglašavanja važećih propisa sa propisima EU; ostvarivanje saradnje sa: Delegacijom EU u Beogradu, diplomatskim misijama zemalja članica EU i misijama drugih međunarodnih organizacija i organizacijama civilnog društva.

Obavljanje navedenih poslova zahteva stalno stručno usavršavanje zaposlenih u Službi Narodne skupštine kroz radionice, seminare i druge načine u cilju razmene iskustava sa državnim službenicima zemalja članica EU kako bi se usaglasilo poslovanje u skladu sa zahtevima EU.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Obezbeđivanje kontinuiranog razvoja Službe, otvorenost za uvođenje savremenih tehnologija, jačanje odgovornosti zaposlenih u Službi u cilju blagovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1.Postojanje programa stručnog usavršavanja za zaposlene u Službi: Da / Ne

Indikator ishoda

postojanje

da

da

da

da

2. Broj obuka i seminara za zaposlene u Službi: Broj

Indikator ishoda

broj

15

15

15

15

3. Informacije o radu Narodne skupštine postavljaju se na internet stranici: Da / Ne

Indikator ishoda

identifikacija

da

da

da

da

RAZDEO 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE

Opšte obrazloženje korisnika:

Nadležnosti predsednika Republike određene su Ustavom Republike Srbije. Uslove za izvršenje funkcije i nadležnosti predsednika Republike obezbeđuju Vlada, ministarstva i drugi državni ograni u skladu sa propisima.

Da bi predsednik Republike i stručne Službe u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike, mogli uspešno da obavljaju aktivnosti i poslove koje im po Ustavu i Zakonu pripadaju.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2101 – Politički sistem

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha: Nesmetana i kontinuirana podrška u sprovođenju aktivnosti predsednika Republike.

Pravni osnov:

Ustav Republike Srbije; Zakon o predsedniku Republike; Zakon o odlikovanjima Republike Srbije; Zakon o budzetu Republike Srbije; Zakon o budzetskom sistemu; Zakon o platama u državnim organima i javnim službama; Zakon o platama državnih službenika i nameštenika; Zakon o javnim nabavkama; Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima; Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Opis:Obezbediti nesmetano funkcionisanje poslova sa ciljem adekvatne i kontinuirane podrške u sprovođenju funkcije predsednika Republike. Nadležnosti predsednika Republike određene su Ustavom Republike Srbije.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđeno kontinuirano i nesmetano funkcionisanje poslova predsednika Republike

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Uspešna realizacija aktivnosti vršenja funkcije predsednika Republike

Indikator ishoda

%

100

100

100

100

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0004 – Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije Predsednika Republike

Programska aktivnost: 0004 – Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije Predsednika Republike

Svrha:Obezbeđenje uspešne realizacije aktivnosti predsednika Republike, koje se neposredno odnose na ostvarivanje funkcije predsednika Republike, uz blagovremene pružanje stručne i tehničke podrške stručnih službi.

Opis:Aktivnosti koje se sprovode u cilju uspešnog ostvarivanja funkcije predsednika Republike, obavljaju se u okviru Kabineta predsednika republike i Biroa generalnog sekretara.

U Kabinetu predsednika obavljaju se najsloženiji analitički i savetodavni poslovi koju se neposredno povezani sa funkcijom i nadležnostima predsednika Republike i to u okviru Službe protokola predsednika Republike, Službe za saradnju sa medijima, Kancelarije ordena i kabinetima savetnika predsednika Republike.

Poslovi vezani za Kabinet predsednika su:

Poslovi organizovanja poslovnih sastanaka u Kabinetu predsednika i Kabinetima savetnika predsednika, konferencija, samita i sastanaka predsednika Republike sa stranim državnicima i delegacijama, poslovi pripreme i realizacije službenih putovanja predsednika Republike, savetnika predsednika i ostalih saradnika kako u zemlji tako i u inostranstvu, poslovi informisanja (komunikacija sa medijima i odnosi sa javnošću), stručna obrada predloga za dodelu i oduzimanje odlikovanja za potrebe Komisije za odlikovanja i obavljanje drugih administrativno tehničkih poslova.

U Birou generalnog sekretara predsednika Republike izvršavaju se poslovi koji se odnose na pripremu i donošenje pravnih i normativnih akata, obrađuju se predmeti koji se odnose na pomilovanja, obavlja se prijem građana i obrađuju predstavke i pritužbe kojima se podnosioci pismenim putem obraćaju predsedniku Republike, obavljaju se kadrovski, opšti i administrativni poslovi, finansijsko materijalni poslovi, poslovi koji se odnose na javne nabavke poslovi vezani za tekuće održavanje zgrade i opreme, poslove nabavke kancelarijskog i potrošnog materijala, materijala za posebne namene i nabavka administrativne opreme.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Obezbeđeno kontinuirano i nesmetano obavljanje poslova predsednika Republike

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Uspešna realizacija aktivnosti vršenja funkcija predsednika Republike

Indikator ishoda

%

100

100

100

100

RAZDEO 3 – VLADA

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji i vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona Narodne skupštine. Vlada izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine, tako što donosi opšte i pojedinačne pravne akte i preduzima druge mere, predlaže Narodnoj skupštini zakone, budzet i druge opšte i pojedinačne akte.

Rad Vlade je javan. Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

GLAVA 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

Opšte obrazloženje korisnika:

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji. Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika Vlade i resorni ministri. Vlada može imati ministre bez portfelja. Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština. Potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblasti koje odredi predsednik Vlade. Predsednik Vlade određuje jednog potpredsednika Vlade za prvog potpredsednika Vlade, koji ga zamenjuje za vreme odsutnosti ili sprečenosti sa svim ovlašćenjima predsednika Vlade, izuzev ovlašćenja na predlaganje izbora ili razrešenja člana Vlade.

Članom 27. Zakona o Vladi predviđeno je da predsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrše stručne i druge poslove. Uredbom o Kabinetu predsednika Vlade određen je delokrug Kabineta. Radni odnos u Kabinetu predsednika zasniva se na određeno vreme, dok traje dužnost predsednika Vlade. Takođe, članom 27. Zakona o Vladi je regulisano da predsednik Vlade može imenovati savetnike. Prava i obaveze savetnika koji ne zasnuju radni odnos uređuje se ugovorom, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada. Kabinet vodi šef Kabineta, koga postavlja i razrešava predsednik Vlade. Šef Kabineta ima pri vođenju Kabineta ista ovlašćenja kao direktor službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade. Šefu Kabineta prestaje mandat s prestankom mandata predsednika Vlade, ostavkom ili razrešenjem (član 3. Uredbe o Kabinetu predsednika Vlade). Šef Kabineta može da ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja i razrešava predsednik Vlade. Zamenik šefa Kabineta pomaže šefu Kabineta u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen. Zameniku šefa Kabineta mandat prestaje iz istih razloga kao šefu Kabineta ( stav 3. član 3. Uredbe o Kabinetu).

Članom 2. Zakona o državnim službenicima određeno je da državni službenici nisu šef Kabineta i zamenik šefa Kabineta. Državni službenici nisu ni savetnici predsednika Vlade koji su izvan unutrašnjih jedinica. Ostali zaposleni u Kabinetu su državni službenici.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha: Kontinuirano pružanje podrške radu Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročito: 1) priprema mere kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade; 2) priprema obavezna uputstva i posebna zaduženja koja predsednik Vlade daje članovima Vlade, Generalnom sekretaru Vlade i direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršenju; 3) priprema akte koje predsednik Vlade donosi ili predlaže Vladi; 4) priprema i obrađuje materijale za rad predsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijal za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine; 5) stara se o saradnji predsednika Vlade s Narodnom skupštinom, predsednikom Republike, drugim državnim organima, predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija; 6) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Vlade. Predsednik Vlade vodi i usmerava rad Vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju Vlade, usklađuje rad članova Vlade i predstavlja Vladu.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđenje kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja poslova i sprovođenja aktivnosti predsednika Vlade radi ostvarivanja zadataka iz programa Vlade

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stopa realizacije aktivnosti

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

Komentar: Uspešna realizacija aktivnosti vršenja funkcije predsednika Vlade (tri najveća zadatka su reformisanje načina na koji naša ekonomija funkcioniše, razvoj privatnog sektora, konsolidacija budzeta)

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Stručni i operativni poslovi kabineta predsednika Vlade

Programska aktivnost: 0001 – Stručni i operativni poslovi kabineta predsednika Vlade

Svrha:Obezbeđenje uspešne realizacije aktivnosti predsednika Vlade kroz obavljanje stručnih i operativnih poslova Kabineta.

Pravni osnov:

Zakon o Vladi, Uredba o Kabinetu predsednika Vlade, Ustav Republike Srbije, Zakon o ministarstvima.

Opis:Kabinet obavlja poslove za potrebe predsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročito priprema mere kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade; priprema obavezna uputstva i posebna zaduženja koja predsednik Vlade daje članovima Vlade, Generalnom sekretaru Vlade i direktorima službi koji su mu odgovorni; priprema akte koje predsednik Vlade donosi ili predlaže Vladi; priprema i obrađuje materijal za rad predsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine, organizuje sastanke kojima predsednik Vlade predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Vlade. Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe saveta predsednika Vlade.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje rada predsednika Vlade u cilju efikasnijeg ostvarenja glavnih zadataka Vlade u oblasti ekonomije, razvoja privatnog sektora i konsolidacije budzeta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj pripremljenih mera kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade kao i broj pripremljenih obaveznih uputstava i obaveznih zaduženja shodno programu i politici Vlade

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

Komentar: Reformisanje načina na koji naša ekonomija funkcioniše zahteva donošenje veoma opsežnog, detaljnog paketa reformskih zakona, koji bi omogućili više investicija i kapitala, razvoj privatnog sektora kroz podsticaje kao i preduzimanje mera koje smanjuju troškove a povećavaju prihode.

Cilj 2: Unapređenje rada predsednika Vlade u cilju efikasnijeg ostvarenja zadatka u oblasti jačanja međunarodne pozicije Republike Srbije

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Organizacija sastanaka kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Vlade

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

Komentar: Jačanje ekonomske i političke pozicije Republike Srbije u međunarodnoj zajednici, promovisanje dobrih veza sa drugim zemljama, Srbija kao multietnička i multikulturna zemlja svesna je da je zaštita manjinskih prava neraskidivo povezana sa očuvanjem mira i stabilnosti zemlje. Takođe, ima pravo i obavezu u odnosu na sopstveno stanovništvo i da kao demokratska država mora da sadrži mehanizme zaštite manjine od zloupotreba većinske vlasti.

GLAVA 3.2 – KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

Opšte obrazloženje korisnika:

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji. Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika Vlade i resorni ministri. Vlada može imati ministre bez portfelja.

Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština. Potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblasti koje odredi predsednik Vlade. Predsednik Vlade određuje jednog potpredsednika Vlade za prvog potpredsednika Vlade, koji ga zamenjuje za vreme odsutnosti ili sprečenosti sa svim ovlašćenjima predsednika Vlade, izuzev ovlašćenja na predlaganje izbora ili razrešenja člana Vlade.

U članu 27. Zakona o Vladi, predviđeno je da potpredsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrše stručne i druge poslove. Uredbom o Kabinetu potpredsednika Vlade, detaljno je određen delokrug Kabineta. Radni odnos u Kabinetu potpredsednika zasniva se na određeno vreme, dok traje dužnost potpredsednika Vlade. U članu 27. Zakona o Vladi je regulisano da potpredsednik Vlade može imenovati savetnike. Prava i obaveze savetnika koji ne zasnuju radni odnos uređuje se ugovorom, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada. Ako potpredsednik Vlade istovremeno obavlja i funkciju ministra, Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra, ako propisom kojim se uređuju načela za unutrašnje uređenje tog ministarstva nije drukčije određeno.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha: Kontinuirano pružanje podrške radu Vlade.

Pravni osnov:

Ustav Republike Srbije, Zakon o Vladi, Zakon o ministarstvima, Odluka o izboru Vlade Narodne Skupštine Republike Srbije br. 9 od 27. aprila 2014. godine, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednika Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade ; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Prvi potpredsednik Vlade obavlja i funkciju ministra spoljnih poslova, tako da Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđenje kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja Kabineta kroz sprovođenje aktivnosti prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stopa realizacije aktivnosti

Indikator ishoda

%

100

100

100

100

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0002 – Stručni i operativni poslovi kabineta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

Programska aktivnost: 0002 – Stručni i operativni poslovi kabineta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

Svrha:Obezbeđenje uspešne realizacije aktivnosti prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova koje se odnose na uspešan rad Vlade Republike Srbije kroz blagovremeno pružanje stručne i operativne pomoći.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednika Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade ; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Prvi potpredsednik Vlade obavlja i funkciju ministra spoljnih poslova, tako da Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje rada prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova u cilju sprovođenja aktivnosti predsedavanja Republike Srbije OEBS-om kao spoljnopolitički prioritet Vlade

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Predsedavanje Republike Srbije 2015. godine OEBS-om

Indikator ishoda

predsedavanje RS OEBS-om 2015.

da

ne

ne

Komentar: Ministarski savet OEBS-a je svojom odlukom od 10. februara 2012. godine odredio da Republika Srbija predsedava OEBS-om u 2015. godini, što predstavlja veliki uspeh i veliku odgovornost za Srbiju.

Cilj 2: Unapređenje međunarodne pozicije Republike Srbije, nastavak pregovaračkog procesa Beograda i Prištine, kao i aktivnosti na rešavanju konfliktnih žarišta u Evropi sa posebnim osvrtom na Ukrajinu

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj realizovanih putovanja u druge države i međunarodne organizacije, sastanci i izveštaji sa sastanaka

Indikator ishoda

broj

50

80

70

70

2. Broj primljenih poseta

Indikator ishoda

broj

40

70

60

60

GLAVA 3.3 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Opšte obrazloženje korisnika:

Potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblasti koje odredi predsednik Vlade. U članu 27. Zakona o Vladi, predviđeno je da potpredsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrše stručne i druge poslove.

Radni odnos u Kabinetu potpredsednika zasniva se na određeno vreme, dok traje dužnost potpredsednika Vlade. Prava i obaveze savetnika koji ne budu zasnovali radni odnos uređuje se ugovorom, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada. Kabinet vodi šef Kabineta, koga postavlja i razrešava potpredsednik Vlade.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha:Nesmetana i kontinuirana podrška u sprovođenju aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Pravni osnov: Zakon o Vladi, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade.

Opis:Obezbediti nesmetano funkcionisanje poslova sa ciljem adekvatne i kontinuirane podrške u sprovođenju aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave. Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe potpredsednika Vlade i po njegovom nalogu a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija u oblastima koje odredi predsednik Vlade i stara se o njihovom izvršenju; 2) stara se o ostvarivanju projekata iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje s Kabinetom predsednika Vlade kada potpredsednik Vlade zamenjuje predsednika Vlade; 5) priprema i obrađuje materijal za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđenje kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja poslova i sprovođenja aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stopa realizacije aktivnosti

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0003 – Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave

Programska aktivnost: 0003 – Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave

Svrha:Obezbeđenje uspešne realizacije aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe potpredsednik Vlade i po njegovom nalogu, a naročito: priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti koje odredi predsednik Vlade i stara se o njihovom izvršenju, stara se o ostvarivanju projekata iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednik Vlade rukovodi potpredsednik Vlade, priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; sarađuje sa kabinetom predsednika Vlade kada potpredsednik Vlade zamenjuje predsednika Vlade; priprema i obrađuje materijal za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine, stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država, organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje rada potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Unapređenje delotvornosti akata potpredsednika Vlade

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

GLAVA 3.4 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Opšte obrazloženje korisnika:

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji. Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika Vlade i resorni ministri. Vlada može imati ministre bez portfelja. Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština. Potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblasti koje odredi predsednik Vlade. Predsednik Vlade određuje jednog potpredsednika Vlade za prvog potpredsednika Vlade, koji ga zamenjuje za vreme odsutnosti ili sprečenosti sa svim ovlašćenjima predsednika Vlade, izuzev ovlašćenja na predlaganje izbora ili razrešenja člana Vlade. U članu 27. Zakona o Vladi, predviđeno je da potpredsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrše stručne i druge poslove. Uredbom o Kabinetu potpredsednika Vlade, detaljno je određen delokrug Kabineta. Radni odnos u Kabinetu potpredsednika zasniva se na određeno vreme, dok traje dužnost potpredsednika Vlade. U članu 27. Zakona o Vladi je regulisano da potpredsednik Vlade može imenovati savetnike. Prava i obaveze savetnika koji ne zasnuju radni odnos uređuje se ugovorom, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada. Ako potpredsednik Vlade istovremeno obavlja i funkciju ministra, Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra, ako propisom kojim se uređuju načela za unutrašnje uređenje tog ministarstva nije drukčije određeno.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha: Kontinuirano pružanje podrške radu Vlade

Pravni osnov:

Ustav Republike Srbije,Zakon o Vladi, Zakon o ministarstvima, Odluka o izboru Vlade Narodne Skupštine Republike Srbije br. 9 od 27. aprila 2014. godine, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednika Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade ; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Potpredsednik Vlade obavlja i funkciju ministra, tako da Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđenje kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja Kabineta kroz sprovođenje aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stopa realizacije aktivnosti

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0005 – Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

Programska aktivnost: 0005 – Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

Svrha:Obezbeđenje uspešne realizacije aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija koje se odnose na uspešan rad Vlade Republike Srbije kroz blagovremeno pružanje stručne i operativne pomoći.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednika Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Potpredsednik Vlade obavlja i funkciju trgovine, turizma i telekomunikacija.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje rada potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1.Maksimalna koordinisanost i usklađenost ministarstva i posebnih organizacija

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

GLAVA 3.5 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Opšte obrazloženje korisnika:

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji. Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika Vlade i resorni ministri. Vlada može imati ministre bez portfelja. Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština. Potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblasti koje odredi predsednik Vlade.

U članu 27. Zakona o Vladi predviđeno je da potpredsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrše stručne i druge poslove. Uredbom o Kabinetu potpredsednika Vlade, detaljno je određen delokrug Kabineta. Radni odnos u Kabinetu potpredsednika zasniva se na određeno vreme, dok traje dužnost potpredsednika Vlade. U članu 27. Zakona o Vladi je regulisano da potpredsednik Vlade može imenovati savetnike. Prava i obaveze savetnika koji ne zasnuju radni odnos uređuje se ugovorom, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada. Ako potpredsednik Vlade istovremeno obavlja i funkciju ministra, Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra, ako propisom kojim se uređuju načela za unutrašnje uređenje tog ministarstva nije drukčije određeno.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha: Kontinuirano pružanje podrške radu Vlade

Pravni osnov:

Ustav Republike Srbije, Zakon o Vladi, Zakon o ministarstvima, Odluka o izboru Vlade Narodne Skupštine Republike Srbije br. 9 od 27. aprila 2014. godine, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednika Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade. Potpredsednik Vlade obavlja i funkciju ministra, tako da Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Obezbeđenje kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja poslova i sprovođenja aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stopa realizacije aktivnosti

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0004 – Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Programska aktivnost: 0004 – Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Svrha:Obezbeđenje uspešne realizacije aktivnosti potpredsednika Vlade i ministra koje se odnose na uspešan rad Vlade Republike Srbije kroz blagovremeno pružanje stručne i operativne pomoći.

Pravni osnov:

Ustav Republike Srbije, Zakon o Vladi, Zakon o ministarstvima, Odluka o izboru Vlade Narodne Skupštine Republike Srbije br. 9 od 27. aprila 2014. godine, Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade.

Opis:Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potpredsednika Vlade, a naročito: 1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija; 2) stara se o ostvarivanju projekta iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; 3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; 4) sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade; 5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne Skupštine; 6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; 7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade. Potpredsednik Vlade obavlja i funkciju ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje rada potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Maksimalna koordinisanost i usklađenost ministarstva i posebnih organizacija

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

GLAVA 3.6 – KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Opšte obrazloženje korisnika:

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji. Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika Vlade i resorni ministri. Vlada može imati ministre bez portfelja. Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština.

Odlukom Premijera broj:035-00-7/2014-01od 29.04.2014. godine definisane su aktivnosti Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije:

1. koordinacija pripreme, izrade i sprovođenja pregovaračke pozicije Republike Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji;

2. vođenje i koordinacija procesa sprovođenja Nacionalne strategije za pristupanje Evropskoj uniji i Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju;

3.koordinacija procesa programiranja Instrumenata za pretpristupnu pomoć i usklađivanja nacionalnih prioriteta sa prioritetima utvrđenim u Višegodišnjem indikativnom planskom dokumentu;

4. koordinacija saradnje Republike Srbije sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha: Kontinuirano pružanje podrške radu Vlade.

Pravni osnov:

Odluka o izboru Vlade Odluka predsednika Vlade broj 035-00-7/2014-01Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade.

Opis:Usmeravanje i usklađivanje rada ministarstava i posebnih organizacija u oblasti evropskih integracija.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje politike Vlade u oblasti evropskih integracija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stepen koordinisanosti pripreme, izrade i sprovođenja pregovaračke pozicije Republike Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji.Komentar: Uspešna realizacija aktivnosti vršenja funkcija ministra bez portfelja

Indikator ishoda

procenat

100%

100%

100%

100%

2. Koordinisanost procesa sprovođenja Nacionalne strategije za pristupanje EU i Nacionalnog programa za integraciju RS u EU

Indikator ishoda

procenat

100%

100%

100%

100%

3. Puna saradnja sa resornim ministarstvima u sprovođenju evropske reformske agende

Indikator ishoda

procenat

100%

100%

100%

100%

Cilj 2: Pretvaranje prioriteta u pregovorima i usklađivanja sa pravom EU u projekte koji olakšavaju sprovođenje tih prioriteta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Koordinisanost procesa programiranja Instrumenata za pretpristupnu pomoć i usklađenost nacionalnih prioriteta sa prioritetima utvrđenim u Višegodišnjem indikativnom planskom dokumentu.

Indikator ishoda

procenat

100%

100%

100%

100%

2. Koordinisanost saradnje Republike Srbije sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope.

Indikator ishoda

procenat

100%

100%

100%

100%

Cilj 3: Intenzivnija i veća informisanost javnosti o toku pregovaračkog procesa

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Povećana medijska prisutnost kroz razgovore sa civilnim društvom; organizacija okruglih stolova, panel diskusija.

Indikator ishoda

procenat

100%

100%

100%

100%

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0006 – Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije

Programska aktivnost: 0006 – Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije

Svrha: Efikasno sprovođenje politike Vlade u oblasti evropskih integracija.

Pravni osnov:

Odluka o izboru Vlade; Odluka predsednika Vlade broj: 035-00-7/2014-01; Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade.

Opis:Aktivnosti ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije definisane su Odlukom predsednika Vlade broj 035-00-7/2014-01, kojom se ministar bez portfelja za evropske integracije ovlašćuje da usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti evropskih integracija kroz:

1. koordinaciju pripreme, izrade i sprovođenja pregovaračke pozicije Republike Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji; 2. vođenje i koordinaciju procesa sprovođenja Nacionalne strategije za pristupanje EU i Nacionalnog programa za integraciju RS u EU; 3. koordinaciju procesa programiranja Instrumenata za pretpristupnu pomoć i usklađenost nacionalnih prioriteta sa prioritetima utvrđenim u Višegodišnjem indikativnom planskom dokumentu; 4. koordinaciju saradnje Republike Srbije sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Maksimalna koordinisanost i usklađenost ministarstava i posebnih organizacija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Ostvarena maksimalna koordinisanost i usklađenost ministarstava i posebnih organizacija.

Indikator ishoda

procenat

100%

100%

100%

100%

GLAVA 3.7 – KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA VANREDNE SITUACIJE

Opšte obrazloženje korisnika:

Odlukom Premijera 01 broj: 035-00-10/2014 od 14.05.2014. godine definisane su aktivnosti Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije:

koordinacija rada državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave u delovanju, proglašavanju i upravljanju vanrednim situacijama;

koordinacija sistema zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća – udesa i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća;

koordinacija vršenja poslova iz okvira nadležnosti državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i učešća policije i Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju;

koordinacija organizacija i delatnosti civilne zaštite na zaštiti, spasavanju i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća;

koordinacija u oblasti drugih pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha: Kontinuirano pružanje podrške radu Vlade

Pravni osnov:

Ustav RS; Zakon o Vladi; Zakon o vanrednim situacijama; Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama; Odluka o ovlašćenjima ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije 01 broj: 035-00-10/2014 od 14.05.2014. godine.

Opis:Usmeravanje i usklađivanje rada ministarstava i posebnih organizacija u oblasti vanrednih situacija.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje politike Vlade u oblasti delovanja i upravljanja u vanrednim situacijama

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Uspostavljena koordinacija državnih organa u oblasti delovanja i upravljanja u vanrednim situacijama

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0007 – Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije

Programska aktivnost: 0007 – Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije

Svrha:Stručni i administrativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije.

Opis:Aktivnosti Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije definisane su Odlukom Premijera 01 broj: 035-00-10/2014 od 14.05.2014.godine:

koordinacija rada državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave u delovanju, proglašavanju i upravljanju vanrednim situacijama;

koordinacija sistema zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća – udesa i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća;

koordinacija vršenja poslova iz okvira nadležnosti državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i učešća policije i Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju;

koordinacija organizacija i delatnosti civilne zaštite na zaštiti, spasavanju i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća;

5. koordinacija u oblasti drugih pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje nacionalnog informacionog sistema za upravljanje u vanrednim situacijama

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Koordinacija rada državnih organa u delovanju i upravljanju vanrednim situacijama

Indikator ishoda

%

100

100%

100%

100%

2. Koordinacija organizacija i delatnosti civilne zaštite na zaštiti od posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća

Indikator ishoda

%

100

100%

100%

100%

Cilj 2: Inicijativa za unapređenje sistema za zaštitu od grada

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Uvođenje obaveznog osiguranja useva registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja koriste subvencije- u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine

Indikator ishoda

%

100

100%

100%

100%

GLAVA 3.8 – GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Opšte obrazloženje korisnika:

Generalni sekretarijat je opšta služba Vlade zadužena za stručne i druge poslove za potrebe Vlade i radnih tela Vlade, obavlja i poslove za potrebe Kabineta predsednika i potpredsednika Vlade i pojedine poslove za potrebe službi Vlade ako je to određeno uredbom kojom se osniva služba. Rad Generalnog sekretarijata zasniva se na Zakonu o Vladi, Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade, Zakonu o državnoj upravi, Poslovniku Vlade, zaključcima i drugim aktima Vlade, na obaveznim uputstvima koje predsednik Vlade daje Generalnom sekretaru i na direktivama Generalnog sekretara. Članom 4. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade određen je delokrug Generalnog sekretarijata odnosno poslovi za Vladu i radna tela Vlade.

Generalni sekretarijat:

priprema akte kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija i stara se o njihovom izvršenju; stara se o izvršavanju akata Vlade kojima ona nalaže obaveze ministarstvima i posebnim organizacijama; ako ministarstva i posebne organizacije ne donesu propis u roku koji je određen zakonom ili opštim aktom Vlade, obaveštava Vladu o tome i predlaže joj rokove u kojima ona treba da donesu propis, a predlaže i rokove za donošenje propisa ako nisu određeni zakonom ili opštim aktom Vlade; stara se o izvršavanju obaveza Vlade prema Narodnoj skupštini; obezbeđuje učestvovanje Vlade i njenih predstavnika u radu Narodne skupštine, saradnju sa predsednikom Republike, drugim organima i organizacijama, drugim državnim i međunarodnim organizacijama; obrađuje materijal sa sednica Vlade i radnih tela Vlade; priprema i prati sednice Vlade i njenih radnih tela i druge sednice u Vladi; stara se o korišćenju sredstava kojima raspolaže Vlada; priprema akte kojima Generalni sekretar ostvaruje ovlašćenja prema direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršavanju.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha: Kontinuirano pružanje podrške radu Vlade i radnih tela Vlade.

Pravni osnov:

Zakon o Vladi, Zakon o ministarstvima, Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o deviznom poslovanju, Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade, Poslovnik Vlade, Uputstvo za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnih organa.

Opis:Generalni sekretarijat Vlade priprema akte kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija i stara se o njihovom izvršenju, stara se o izvršenju akata Vlade kojima ona nalaže obaveze ministarstvima i posebnim organizacijama, ako ministarstva i posebne organizacije ne donesu propis u roku koji je određen zakonom ili opštim aktom Vlade, obaveštava Vladu o tome i predlaže joj rokove u kojima oni treba da donesu propis, a predlaže i rokove za donošenje propisa ako nisu određeni zakonom ili opštim aktom Vlade, stara se o izvršenju obaveza Vlade prema Narodnoj skupštini, obezbeđuje učestvovanje Vlade i njenih predstavnika u radu Narodne skupštine, saradnju s predsednikom Republike, drugim organima i organizacijama, drugim državama i međunarodnim organizacijama, obrađuje materijal za sednice Vlade i radna tela Vlade, priprema i prati sednice Vlade i njenih radnih tela i druge sednice u Vladi, stara se o korišćenju sredstava kojima raspolaže Vlada, priprema akte kojima Generalni sekretar ostvaruje ovlašćenja prema direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršavanju, obavlja i druge poslove za potrebe Vlade, njenih radnih tela i Generalnog sekretara.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje stručnih poslova za potrebe Vlade i radnih tela Vlade

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Obezbeđeni informaciono-tehnički, pravni i ekonomski uslovi za rad Vlade i radnih tela Vlade

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

2. Održane sednice Vlade i radnih tela Vlade

Indikator ishoda

broj

329

400

400

400

3. Uspostavljena koordinacija realizacije informaciono-komunikacionih projekata

Indikator ishoda

%

100%

100%

100%

100%

Cilj 2: Efikasan sistem planiranja i sprovođenja javnih politika

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojena akta Vlade

Indikator ishoda

broj

5725

6000

6000

6000

Cilj 3: Doprinos pregovaračkom procesu pridruživanja Republike Srbije u EU

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Napredak u sprovođenju akcionih planova u vezi sa pregovaračkim poglavljem u kojem učestvuje Generalni sekretarijat Vlade

Indikator ishoda

da

da

da

da

da

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0008 – Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade

Programska aktivnost: 0008 – Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade

Svrha: Kontinuirana podrška radu Vlade i radnih tela Vlade.

Opis:Generalni sekretarijat Vlade, kao stručna služba Vlade ima ključnu ulogu u stvaranju neophodnih i adekvatnih uslova za efikasno i kvalitetno obavljanje poslova na pripremi, održavanju i realizaciji sednica Vlade i sednica radnih tela Vlade, kao i sednica povremenih radnih tela Vlade za koje stručne poslove obavlja Generalni sekretarijat, pripremu predloga akata koje Generalni sekretar predlaže za razmatranje na sednici Vlade, pripremanje mišljenja o materijalima za razmatranje na sednici Vlade na zahtev ovlašćenih predlagača, poslovničku obradu materijala za odlučivanje na sednicama radnih tela Vlade i sednici Vlade i poslovničku obradu utvrđenih predloga i donetih odluka Vlade i njihovo dostavljanje Narodnoj skupštini i drugim organima Narodne skupštine. U Generalnom sekretarijatu Vlade obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu godišnjeg plana rada Vlade i godišnjeg izveštaja o radu Vlade, objedinjavanje materijala organa državne uprave radi izrade godišnjeg plana rada i godišnjeg izveštaja o radu Vlade, poslovi pripreme, implementacije i predstavljanja razvojnih projekata u oblasti evropskih integracija i koordinacija politika i saradnja sa organima državne uprave i međunarodnim institucijama, saradnja sa organima državne uprave na projektima koji se odnose na reformu javne uprave i unapređenje zakonodavnog procesa.

U Generalnom sekretarijatu Vlade obavljaju se poslovi koji se odnose na:

– pripremu i realizaciju državnih poseta najviših stranih zvaničnika, kao i predsednika i članova Vlade Republike Srbije, korespodenciju sa inostranim ambasadama i sa ambasadama Republike Srbije u inostranstvu, saradnju s drugim državnim organima u vezi sa planiranjem i realizacijom poseta;

– obezbeđivanje materijalnih uslova rada kroz izradu finansijskih dokumenata, finansijskih planova i završnih računa za Generalni sekretarijat Vlade, Kabinet predsednika Vlade, Kabinete potpredsednika Vlade, Savet za borbu protiv korupcije i Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

– ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa članova Vlade, državnih službenika i angažovanih lica u Generalnom sekretarijatu Vlade, Kabinetu predsednika i kabinetima potpredsednika Vlade, politiku upravljanja ljudskim resursima, regrutovanje, selekciju, izbor i prijem kadrova, izradu dokumenata i evidenciju iz oblasti odbrane;

– postupanje po predstavkama, pritužbama kojima se podnosioci obraćaju predsedniku i potpredsedniku Vlade, postupanje u vezi sa zahtevima za slobodnim pristupom, informacijama od javnog značaja, izradu stenografskih beleški sa sednica Vlade i radnih tela, izradu evidencija pokretne i nepokretne imovine kojom raspolaže Generalni sekretarijat Vlade.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Pružena efikasna podrška održavanju sednica radnih tela i sednica Vlade

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj sednica Vlade

Indikator ishoda

broj

82

100

100

100

Komentar: Ukupno je na sednicama Vlade , u 2013. godini (2014. godina nije mogla biti uzeta kao baza jer podaci nisu sumirani)razmotreno i usvojeno 2813 tačaka (uključujući tačke bez i sa oznakom poverljivosti) i nakon sednice Vlade realizovano ukupno 5725 predmeta odnosno poslovnički obrađeni utvrđeni predlozi i donete odluke Vlade i upućen Narodnoj skupštini i drugim organima državne uprave; pripremljena su 92 predloga akata od strane Generalnog sekretarijata Vlade radi razmatranja i odlučivanja na sednici Vlade; informatički pripremljeni i dostavljeni radi objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Vlade (170 predloga zakona, 183 predloga uredbe, 11 strategija i 1091 rešenje). Ukupan broj sednica se odnosi na održane sednice, 4 odbora Vlade i 3 Komisije Vlade, s tim da je pored održanih sednica i ukupan broj rešenja donetih u upravnom postupku po žalbi 143, da je razmotreno 34 zahteva opština povodom podnetih zahteva za štetu izazvanu elementarnim nepogodama i donet 81 akt kojim je odlučeno o rešavanju po prigovorima na odluke stambenih komisija državnih organa i organizacija, rešavano o stambenim potrebama izabranih lica i državnih službenika kod korisnika sredstava u državnoj svojini i raspodeli službenih zgrada i poslovnih prostorija.

2.Broj sednica radnih tela Vlade

Indikator ishoda

broj

247

250

240

240

3. Procenat sadržinske i formalne usklađenosti materijala koji su dostavljeni za razmatranje na sednici Vlade i broj predloga akata pripremljenih od strane Generalnog sekretarijata Vlade.

Indikator ishoda

broj

2426

2500

2400

2400

Komentar: Ukupno je, u 2013. godini ( za 2014. godinu nema konačnih podataka jer nije prošla godina) upućeno 2426 dopisa od strane Biroa Generalnog sekretara Vlade i radnih tela Vlade o potrebi usklađivanja rada Vlade u skladu sa odredbama Poslovnika Vlade.

Cilj 2: Unapređena koordinacija planiranja, izveštavanja i sprovođenja javnih politika

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojen plan rada Vlade.

Indikator ishoda

da

da

da

da

da

Komentar: Usvojen revidiran plan rada Vlade u skladu sa Poslovnikom Vlade, donete Instrukcije za sačinjavanje Plana rada, obrada podataka za plan rada Vlade za sve organe državne uprave (ministarstva, posebne organizacije i službe Vlade u skladu sa Poslovnikom Vlade) u informacionom sistemu za planiranje i izveštavanje.

2. Usvojen izveštaj o radu Vlade.Komentar: Donete instrukcije za sačinjavanje izveštaja o radu Vlade.

Indikator ishoda

da

da

da

da

da

3. Broj učešća u projektima unapređenja javne uprave, zakonodavnog procesa i sprovođenja javnih politika.Komentar: Rad u radnim grupama projekata (sastanci, izrada komentara, sugestija, akata i dr.)

Indikator ishoda

broj

50

55

54

55

4. Uspostavljen sistem za praćenje realizacije plana rada Vlade.Komentar: Praćenje realizacije normativnog dela plana rada Vlade.

Indikator ishoda

da

da

da

da

da

Cilj 3: Efikasna podrška pregovaračkom procesu pridruživanju Republike Srbije u EU

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Napredak u sprovođenju akcionih planova u vezi sa pregovaračkim poglavljem u kojem učestvuje Generalni sekretarijat Vlade

Indikator ishoda

da

da

da

da

da

2. Broj sastanaka u vezi sa pripremom i sprovođenjem razvojnih projekata u oblasti evropskih integracija i koordinacije politika i u vezi sa tim saradnja sa međunarodnim institucijama i organima državne uprave

Indikator ishoda

broj

20

22

25

25

Cilj 4: Nesmetano funkcionisanje informacionog sistema Vlade, održavanje i unapređenje informaciono-komunikacione infrastrukture

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj sednica Vlade, sednica radnih tela Vlade i sastanaka u zgradi Vlade

Indikator ishoda

broj

729

750

810

810

2. Broj intervencija i unapređenja na informaciono-komunikacionoj infrastrukturi

Indikator ishoda

broj

1200

1200

1000

1000

3. Broj izdatih sigurnosnih sertifikata korisnicima informaciono-komunikacione infrastrukture i korisnicima informacionog sistema Vlade

Indikator ishoda

broj

200

220

220

220

Cilj 5: Efikasna administracija i upravljanje kao podrška radu Vlade

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj poseta stranih zvaničnika kao i predsednika i članova Vlade

Indikator ishoda

broj

500

500

500

500

Komentar: Priprema i realizacija državnih poseta najviših stranih zvaničnika, kao i predsednika i članova Vlade Republike Srbije, korespodencija sa inostranim ambasadama u Republici Srbiji i sa ambasadama Republike Srbije u inostranstvu, pribavljanje službenih i diplomatskih isprava, saradnja sa drugim državnim organima u vezi sa planiranjem i realizacijom poseta, vođenje evidencije o nabavljenim i razmenjenim službenim poklonima.

2. Broj pojedinačnih i opštih akata

Indikator ishoda

broj

5000

5500

5500

5600

Komentar: Ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa članova Vlade, državnih službenika i angažovanih lica u Generalnom sekretarijatu Vlade, Kabinetu predsednika i kabinetima potpredsednika Vlade, priprema i izrada opštih i pojedinačnih pravnih akata kao i ugovora koje potpisuje generalni sekretar, planiranje kadrova, regrutovanje, selekcija i izbor i prije kadrova, praćenje i kontrola primene mera za bezbednost i zdravlje na radu. Obezbeđenje potrebnih materijalnih sredstava u skladu sa zakonom neophodnim za nesmetan rad zaposlenih i angažovanih lica u Generalnom sekretarijatu Vlade, Kabinetu predsednika i kabinetima potpredsednika Vlade, poslovi slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, zaštite podataka o ličnosti, postupanje po predstavkama, pritužbama, molbama i poslovi njihove obrade, poslovi stenografisanja sednica i radnih tela Vlade.

GLAVA 3.9 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Opšte obrazloženje korisnika:

Uloga Kancelarije za saradnju s medijima je da omogući obaveštavanje domaće javnosti o radu Vlade, organa i organizacija državne uprave i stručnih službi, pripremu konferencija za novinare, sastavljanje i slanje saopštenja sa sednica Vlade, učestvovanje u medijskim kampanjama ministarstava i Vlade, koordinaciju sa pr menadzerima ministarstava Vlade Republike Srbije, organizaciju praćenja aktivnosti članova Vlade van zemlje, obaveštavanje strane javnosti o radu Vlade, organa i organizacija državne uprave i stručnih službi, saradnja sa stranim medijima, vršenje informatičkih i dokumentacionih poslova koji se odnose na strane medije za potrebe Kancelarije, vršenje dokumentacionih poslova za potrebe Kancelarije. Obavljaju se i poslovi u internet odeljenju koji se odnose na: prezentaciju rada Vlade putem interneta (sajt Vlade) i drugih vidova komunikacije; prezentaciju najširih informacija o Republici Srbiji namenjenih domaćoj i stranoj javnosti; prezentaciju vesti, najave događaja, saopštenja Vlade, saopštenja ministarstava, saopštenja sa konferencija za novinare; prezentaciju intervjua; prezentaciju zakonskih inicijativa, nacrta zakona i uredbi Vlade; prezentaciju pojedinih kampanja Vlade i saradnju sa odgovarajućim agencijama u svetu.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha: Blagovremeno obaveštavanje javnosti o radu Vlade i Ministarstava.

Pravni osnov:

Uredba o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima.

Opis:Sprovođenjem ovog programa se omogućava obaveštavanje domaće javnosti o radu Vlade, organa i organizacija državne uprave i stručnih službi. Poslovi se odnose na pripremu konferencija za novinare, sastavljanje i slanje saopštenja sa sednica Vlade, učestvovanje u medijskim kampanjama ministarstava i Vlade,koordinaciju sa pr menadzerima ministarstava Vlade RS. U delokrugu Kancelarije vrše se i poslovi organizacije, praćenja i izveštavanja o aktivnostima članova Vlade u RS i van zemlje. Pored izveštavanja domaće javnosti o radu Vlade, Kancelarija kroz saradnju sa stranim medijama informiše i stranu javnost o radu Vlade, organa i organizacija državne uprave i stručnih službi.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Blagovremeno i ažurno obaveštavanje javnosti o aktivnostima Vlade

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1.Broj izdatih saopštenja i obaveštenja o radu Vlade

Indikator ishoda

broj

1005

1020

1050

1120

2.Broj konferencija za novinare

Indikator ishoda

broj

210

230

250

330

Cilj 2: Održivost transparentnosti u radu i dostupnost informacijama za sve zainteresovane strane

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

3. Trojezična internet prezentacija (srpski, engleski, italijanski)

Indikator ishoda

broj

7253

7600

7800

8600

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0009 – Medijsko praćenje rada Vlade u okviru pres službe

0010 – Medijsko praćenje rada Vlade u okviru internet odeljenja

Programska aktivnost: 0009 – Medijsko praćenje rada Vlade u okviru pres službe

Svrha:Efikasno i nesmetano obavljanje poslova pres službe u cilju dostupnosti informacijama o radu Vlade.

Opis:Ova programska aktivnost obuhvata aktivnosti kao što su: organizovanje snimanja sastanaka u zgradi Vlade (Premijer i članovi Vlade sa zvaničnicima), koordinaciju sa PR menadzerima ministarstava Vlade Republike Srbije, organizovanje otvorenih sednica Vlade, tematskih sednica Vlade, prezentacija, okrugli stolovi, kampanje, organizaciju praćenja aktivnosti članova Vlade van zemlje, obaveštavanje strane javnosti o radu Vlade, organa i organizacija državne uprave i stručnih službi, saradnja sa stranim medijima, vršenje informatičkih i dokumentacionih poslova koji se odnose na strane medije za potrebe Kancelarije, interno informisanje članova Vlade, vršenje dokumentacionih poslova koji se odnose na strane medije za potrebe Kancelarije, izrada godišnjih legitimacija za predstavnike domaćih i stranih medija (dopisništava), organizovanje izjava članova Vlade u Vladi Srbije (Nemanjina 11) i na drugim lokacijama (prilikom poseta, javnih nastupa, otvaranja skupova…). Takođe, obuhvata i sve administrativne poslove (pravne i materijalno-finansijske) koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje Kancelarije.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno organizovanje konferencija za novinare

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj izdatih saopštenja i obaveštenja o radu Vlade

Indikator ishoda

broj

1005

1020

1050

1120

Komentar: Medijsko praćenje rada Vlade. Svakodnevno se povećava broj izveštaja koje naša Pres služba izdaje posle održanih konferencija za novinare.

Cilj 2: Medijsko praćenje rada Vlade na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj službenih putovanja u inostranstvuKomentar: 480 službenih putovanja u inostranstvo kao bazna vrednost.Planira se u narednim godinama još veća aktivnost u inostranstvu,tako da će se povećati i broj službenih putovanja, a time i aktivnost novinara Pres službe .

Indikator ishoda

broj

480

500

500

500

2. Broj službenih putovanja u zemljiKomentar: 200 službenih putovanja u zemlji je bazna vrednost i u narednim godinama će se povećati ova aktivnost, a time i aktivnost novinara pres službe.

Indikator ishoda

broj

200

230

250

330

Cilj 3: Blagovremena dostupnost sumarnim pregledima iz svetskih medija za potrebe članova Vlade

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj pripremljenih pregleda za potrebe Premijera, potpredsednika i Generalnog sekretaraKomentar: 150 pripremljenih pregleda za potrebe Premijera, potpredsednika i gen.sekretara kao bazna vrednost.

Indikator ishoda

broj

150

180

250

300

Programska aktivnost: 0010 – Medijsko praćenje rada Vlade u okviru internet odeljenja

Svrha:Efikasno i nesmetano obavljanje poslova u internet odeljenju s ciljem kontinuiranog ažuriranja sajta Vlade Srbije.

Opis:Odeljenje za internet Kancelarije dnevno uređuje i ažurira trojezičnu zvaničnu internet prezentaciju Vlade Republike Srbije na srpskom, engleskom i italijanskom jeziku informacijama u elektronskoj formi o aktivnostima, radu i inicijativama Vlade i njenih ministarstava, kao i dokumentima koje Vlada usvaja i zakonima koje predlaže. To podrazumeva izradu i obradu vesti, izveštaje sa konferencija i informacija o aktivnostima predsednika, potpredsednika i članova Vlade, njenih ministarstava, kancelarija i službi pojedinačno, kao i njihovo sistematizovanje i postavljanje na sajt u adekvatnom obliku u cilju ispunjavanja kriterijuma dostupnosti i transparentnosti rada izvršne vlasti prema najširoj domaćoj i inostranoj javnosti.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Blagovremeno ažuriranje zvaničnog sajta Vlade Republike Srbije

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1.Broj ukupno postavljenih vestiKomentar: 7253 postavljenih vesti na sajtu Vlade je bazna vrednost koja će se povećavati u skladu sa aktivnostima Vlade.

Indikator ishoda

broj

7253

8000

8500

9000

Cilj 2: Transparentnost i dostupnost informacija o radu Vlade Republike Srbije najširoj javnosti

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj objavljenih dokumenata koje Odeljenje za internet ažurira i postavi na sajt Vlade.Komentar: 527 objavljenih dokumenata koje Vlada donosi, Odeljenje za internet ažurira i postavi na sajt Vlade.

Indikator ishoda

broj

527

650

700

750

2. Informator o raduKomentar: Informator o radu Kancelarije objavljen je na sajtu Kancelarije za saradnju s medijima.

Indikator ishoda

kom

1

1

1

1

Cilj 3: Objavljivanje i arhiviranje audio-video zapisa iz Pres sale VRS

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj objavljenih audio-video zapisa iz Pres sale Vlade SrbijeKomentar: 136 objavljenih audio i video zapisa iz Pres sale Vlade Srbije je bazna vrednost koja će se povećavati u narednim godinama. Audio i video zapisi se šalju iz Pres službe u Internet odeljenje koje ažurira i postavlja na sajt Vlade.

Indikator ishoda

broj

136

150

180

250

GLAVA 3.10 – KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Opšte obrazloženje korisnika:

Kancelarija za evropske integracije osnovana je 14. marta 2004. godine pod nazivom „Kancelarija za pridruživanje EU”, kao služba Vlade Srbije. Sadašnji naziv nosi od 28. decembra 2007. godine.

Delokrug Kancelarije utvrđen je članom 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije, prema kome Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove i poslove za potrebe Vlade povezane sa koordinisanjem rada ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 0601 – Podrška pristupanju Srbije EU

Sektor: 06 – Opšte usluge javne uprave

Svrha:Unaprediti proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji i obezbeđivanje uslova za efikasno obavljanje poslova i staranje o zakonitosti rada.

Pravni osnov:

Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije; Odluka o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji; Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji; Osnova za vođenje pregovora o zaključenju Ugovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, usvojena 23. septembra 2013. Godine; Analiza aktivnosti u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, usvojena 23. septembra 2013. godine; Zaključak kojim se usklađuje i usmerava rad organa državne uprave u procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihove implementacije (skrining), usvojen 23. septembra 2013. godine; Zaključak kojim se usklađuje i usmerava rad državnih organa u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, usvojen 23. septembra 2013. godine, izmenjen 7. avgusta 2014. godine; Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane; Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA); Strategija komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Opis:Efikasna koordinacija organa državne uprave u procesu pristupnih pregovora sa EU, praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, prevođenje pravnih tekovina EU, stručna i administrativna podrška pregovaračkom timu, upoznavanje javnosti o procesu evropskih integracija i politikama EU i obuka državnih službenika u vezi procesa integracija i pravnih tekovina EU.

Priprema opštih akata u vezi sa organizacijom i poslovanjem Kancelarije; sprovođenje postupaka javnih nabavki; staranje o kadrovskim kapacitetima i razvoju kadrova Kancelarije; pripremanje, izvršavanje i izveštavanje o sprovođenju finansijskog plana Kancelarije; vođenje evidencija i staranje o nabavci opreme, kancelarijskog materijala itd.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Doprineto uspešnom vođenju pristupnih pregovora EU 2014-2016

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Definisane polazne osnove u pregovaračkim poglavljima po planiranoj dinamici procesa skriningaKomentar: Polazne osnove se izrađuju i prezentiraju na sastancima bilateralnog skrininga

Indikator izlaznog rezultata

Vlada usvojila polazne osnove za nastup delegacije

21

24

0

0

2. Održani svi planirani sastanci u procesu skrininga

Indikator izlaznog rezultata

Broj održanih skrininga

100

24

0

0

3. Vlada Srbije usvaja pregovaračke pozicije odnosno akcione planove za otvaranje pregovaračkih poglavlja

Indikator ishoda

Usvojene pregovaračke pozicije

1

6

10

15

4. Izveštavanje o sprovođenju obaveza iz godišnjeg NPAAKomentar: NPAA je okvirno četvorogodišnji plan, ali se konkretne obaveze za usvajanje propisa planiraju za svaku godinu posebno, pri kraju isteka tekuće godine. Izveštaje o sprovođenju NPAA izrađuje KEI na kvartalnom nivou koje Vlada RS usvaja.

Indikator izlaznog rezultata

Broj usvojenih godišnjih izveštaja

4

4

4

4

5. Broj održanih sastanaka tela za praćenje primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)Komentar: SSP predviđa održavanje sastanaka tela za SSP jednom godišnje, naizmenično u Beogradu i Briselu, sa izuzetkom Saveta za stabilizaciju i pridruživanje koji se uvek održava u Briselu ili Luksemburgu

Indikator izlaznog rezultata

Broj održanih sastanaka

10

12

12

12

Cilj 2: Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj prevedenih i redigovanih strana pravnih tekovina EU

Indikator ishoda

Broj prevedenih i redigovanih strana

60000

12000

24000

50000

2. Broj standardizovanih termina

Indikator izlaznog rezultata

Broj standardizovanih termina

11000

3000

3000

3000

Cilj 3: Unapređeno informisanje, razumevanje i znanje o procesu pristupanja i pregovorima o članstvu sa EU

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Rezultati istraživanja javnog mnjenja i praćenje i izveštavanje medija (izveštaj o medijskom praćenju procesa integracije Srbije u EU)

Indikator izlaznog rezultata

Broj

2

2

2

2

2. Broj organizovanih promotivnih aktivnosti, broj distribuiranih promotivnih materijala i broj medijskih priloga o promotivnim aktivnostima kancelarije

Indikator izlaznog rezultata

Broj organizovanih promotivnih aktivnosti

21

5

3

4

3. Broj održanih obuka i obučenih državnih službenika

Indikator izlaznog rezultata

Broj polaznika obuka

1200

1200

1200

1200

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Koordinacija procesa evropskih integracija

0002 – Stručna i administrativna podrška radu Pregovaračkog tima

0003 – Informisanje javnosti o procesu evropskih integracija

0004 – Unapređenje administrativnih kapaciteta Republike Srbije u oblasti evropskih integracija

0005 – Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU

0006 – Administracija i upravljanje

Programska aktivnost: 0001 – Koordinacija procesa evropskih integracija

Svrha: Uspešna koordinacija organa državne uprave u procesu evropskih integracija.

Opis:Davanje mišljenja na Izjave o usklađenosti i Tabele usklađenosti sa propisima EU u svim oblastima prava EU; koordinacija i priprema kvartalnog izveštaja o sprovođenju NPAA-a; godišnja revizija NPAA, administrativno tehnička priprema sastanaka u okviru sprovođenja SSP-a, uključujući simultano prevođenje na sastancima; izrada mesečne informacije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija; učešće u pregovaračkim grupama u poglavljima 1-35; prevođenje dokumenata za potrebe procesa pristupanja; kao i koordinacija svih ostalih aktivnosti u procesu evropskih integracija.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Data mišljenja na Izjave o usklađenosti i Tabele usklađenosti sa propisima EU

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj datih mišljenja na Izjave o usklađenosti i Tabele usklađenosti sa propisima

Indikator ishoda

Broj datih mišljenja

500

500

500

500

Cilj 2: Izrada kvartalnih izveštaja o sprovođenju NPAA

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Izrađeni kvartalni izveštaji o sprovođenju NPAA-a

Indikator izlaznog rezultata

Usvojeni izveštaji

da

da

da

da

Cilj 3: Usvajanje godišnje revizije NPAA-a

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojena godišnja revizija NPAA-a

Indikator izlaznog rezultata

Vlada usvaja Zaključak o reviziji NPAA-a

0

da

revizija

revizija

Cilj 4: Izrada mesečne informacije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Dostavljena Vladi radi informisanja mesečna informacija o napretku Srbije u procesu evropskih integracija

Indikator izlaznog rezultata

Informacija poslata Vladi

da

da

da

da

Programska aktivnost: 0002 – Stručna i administrativna podrška radu Pregovaračkog tima

Svrha: Uspešna stručno tehnička podrška Pregovaračkog tima.

Opis:Obezbeđivanje stručne i administrativne podrške za rad Pregovaračkog tima i pregovaračkih grupa.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Obezbeđena stručna podrška radu Pregovaračkog tima

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Pripremljeni stručni materijali za potrebe Pregovaračkog tima i pregovaračkih grupaKomentar: 2013. Vlada usvojila dokumente neophodne za osnivanje i rad Pregovaračkog tima i pregovaračkih grupa.2014. izvršene izmene akata u skladu sa formiranjem nove Vlade.

Indikator izlaznog rezultata

Dobijena potrebna podrška

da

da

da

da

Programska aktivnost: 0003 – Informisanje javnosti o procesu evropskih integracija

Svrha: Unapređenje znanja i razumevanja procesa evropskih integracija.

Opis:Sprovođenje redovnih dnevnih aktivnosti u cilju informisanja javnosti o procesu pregovora Srbije o članstvu u EU i eventualnim problemima na tom putu.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Postizanje šireg društvenog konsenzusa o evropskom putu i uključivanje svih društvenih subjekata u proces pristupanja

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Rezultati istraživanja javnog mnenja o podršci građana članstvu Srbije u EU i reformama koje u tom cilju sprovodi Vlada

Indikator izlaznog rezultata

Broj istraživanja

2

2

2

2

2. Broj medijskih priloga o evropskim temama

Indikator izlaznog rezultata

Dnevni pres kliping

Dnevni pres kliping

Dnevni pres kliping

Dnevni pres kliping

Dnevni pres kliping

Cilj 2: Unapređeno informisanje stručne javnosti, građana, zainteresovanih grupa o temama vezanim za EU

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Povećan broj zainteresovanih strana u procesu (mediji, civilni sektor, privreda itd.)

Indikator izlaznog rezultata

Broj

6

8

8

8

2. Broj zajedničkih aktivnosti sa partnerima u procesu informisanja građana o evropskim integracijama

Indikator izlaznog rezultata

Broj događaja

3

3

3

3

Programska aktivnost: 0004 – Unapređenje administrativnih kapaciteta Republike Srbije u oblasti evropskih integracija

Svrha:Jačanje administrativnih kapaciteta Republike Srbije za proces evropskih integracija.

Opis:Porast svesti o neophodnosti i značaju obuke doprinosi uspešnom jačanju državne uprave i pripremi administrativnih kapaciteta za predstojeći proces pregovaranja o pristupanju Srbije EU. U PERIODU 2015 – 2017. godine obuka se organizuje za članove pregovaračkih grupa u sklopu pripreme za skrining, a potom će se usmeriti na pripremu za otvaranje pregovaračkih poglavlja, poklanjajući posebnu pažnju prioritetima iz NPAA i Godišnjeg izveštaja EU o napretku Srbije u evropskim integracijama. U 2015. godini nastaviće se obučavanje članova pregovaračkih grupa za proces skrininga za preostala pregovaračka poglavlja, a potom će se obuka usmeriti na organizovanje seminara za potrebe izrade akcionih planova i otvaranje pregovaračkih poglavlja. Priprema administrativnih kapaciteta za pregovarački proces se obavlja i kroz programe stažiranja u institucijama EU i zemljama članicama EU.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređeni administrativni kapaciteti za pregovore sa Evropskom unijom

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj obučenih državnih službenika

Indikator izlaznog rezultata

Broj polaznika

1200

1350

1350

1350

2. Broj održanih obuka

Indikator izlaznog rezultata

Broj obuka

35

40

40

40

3. Broj realizovanih stažiranja

Indikator izlaznog rezultata

Broj stažiranja

9

8

9

9

Programska aktivnost: 0005 – Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU

Svrha: Dostupnost pravnih tekovina Evropske unije na srpskom jeziku.

Opis:Priprema nacionalne verzije pravnih tekovina EU je obaveza svake države kandidata, a ujedno i preduslov za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Radi ostvarenja tog cilja (prevođenja 350 000 strana pravnih tekovina EU) neophodno je postaviti standardizovan i koherentan sistem za koordinaciju prevođenja koji će kako tehnički tako i stručno zadovoljiti uslove za izvršenje ovog zahtevnog zadatka.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Uspostavljanje centralizovanog sistema za prevođenje i redakturu prevoda pravnih akata EU

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Uspostavljanje sistema za prevođenje

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

da

2. Uspostavljen sistem za redakturu

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

da

Cilj 2: Uspostavljena standardizovana terminologija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj termina

Indikator izlaznog rezultata

Broj termina

11000

3000

3000

3000

Programska aktivnost: 0006 – Administracija i upravljanje

Svrha:Obezbeđivanje uslova za efikasno obavljanje poslova i staranje o zakonitosti rada.

Opis:Priprema opštih akata u vezi sa organizacijom i poslovanjem Kancelarije; sprovođenje postupaka javnih nabavki; staranje o kadrovskim kapacitetima i razvoju kadrova Kancelarije; pripremanje, izvršavanje i izveštavanje o sprovođenju finansijskog plana Kancelarije; vođenje evidencija i staranje o nabavci opreme, kancelarijskog materijala itd.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređivanje kadrovskih kapaciteta Kancelarije

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Popunjavanje upražnjenih radnih mestaKomentar: U zavisnosti od odobrenja Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

Indikator izlaznog rezultata

Broj

90

20

8

6

2. Sprovođenje kadrovskog plana 100%

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

Kadrovski plan za 2014. godinu

da

da

da

3. Obučavanje zaposlenih u Kancelariji za evropske integracije u skladu sa godišnjim programima opšteg i posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

da

Cilj 2: Ekonomično trošenje finansijskih sredstava

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Realizovanje planiranih aktivnosti Kancelarije u skladu sa finansijskim planom i planom javnih nabavki

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

da

Program: 0602 – Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

Sektor: 06 – Opšte usluge javne uprave

Svrha:Unapređena efektivnost razvojne pomoći u skladu sa nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima.

Pravni osnov:

Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), zaključen 29. novembra 2007. godine. Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Opis:Program obuhvata sve aktivnosti koje Kancelarija za evropske integracije obavlja u vezi sa planiranjem, programiranjem, praćenjem i izveštavanjem o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, a posebno u svojstvu tehničkog sekretarijata Nacionalnog IPA koordinatora, korišćenjem programa prekogranične saradnje, kao i sprovođenjem projekata čiji je korisnik Kancelarija za evropske integracije, a koji se finansiraju iz IPA sredstava.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Unapređeno planiranje međunarodne pomoći u skladu sa sektorskim pristupom, uključujući planiranje instrumenata EU u tekućoj finansijskoj perspektivi

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava međunarodne pomoći Republici Srbiji minimum 300 miliona evra godišnje

Indikator ishoda

da/ne

da

da

da

da

Komentar: Obzirom na kašnjenja u pripremi odgovarajuće regulative i strateških dokumenata EU u vezi sa novim instrumentom pretpristupne pomoći EU u finansijskoj perspektivi 2014-2020, moguće je da će odobravanje dela sredstava iz alokacije za 2014. godinu kasniti i da će sredstva biti odobrena 2015. godine, čime bi bazna vrednost indikatora bila za odgovarajući iznos manja u 2014, a ciljana vrednost veća u 2015. godini.

2. Prioriteti definisani u dokumentu „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć” reflektovani u donatorskim strategijama, uključujući strategije o pomoći EU

Indikator ishoda

da/ne

da

da

da

da

Cilj 2: Poboljšana usklađenost razvojne pomoći sa nacionalnim prioritetima

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Procenat donacija unetih u ISDAKON IS u odnosnoj godini koji podržava mere definisane u dokumentu „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć”Komentar: Bazna vrednost za 2014. godinu je uneta na bazi trendova i precizno će biti utvrđena na kraju godine.

Indikator ishoda

Procenat

90

92

93

95

2. Procenat ugovorenih od ukupno raspoloživih EU sredstava po programu prekogranične saradnje u skladu sa nacionalnim prioritetima

Indikator ishoda

Procenat

75

76

76

77

Cilj 3: Funkcionalan sistem za praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i razvojnoj pomoći

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Procenat broja ugovora od ukupnog broja zaključenih ugovora finansiranih iz IPA koji se razmatraju na sastanku Zajedničkog odbora EK i RS za praćenje sprovođenja IPA kao problematični.

Indikator ishoda

Procenat

6

5

5

4

Komentar: Redovno tokom godine održavaju se sastanci između Delegacije EU i RS na kojem se razmatraju IPA projekti koji imaju problema u sprovođenju sa ciljem otklanjanja tih problema i nesmetane realizacije. Projekti čiji problemi se ne otklanjaju blagovremeno, a mogu imati značajne negativne posledice razmatraju se na sastanku Zajedničkog odbora EK i RS za praćenje sprovođenja IPA

2. Izrađen Godišnji izveštaj o realizaciji međunarodne pomoći u prethodnoj godini

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

da

Cilj 4: Povećan nivo obaveštenosti, razumevanja i znanja o EU sredstvima i razvojnoj pomoći

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. % ispitanika koji su upoznati sa IPA instrumentom u redovnim anketama koje sprovodi KEIKomentar: Bazna vrednost je utvrđena prema anketi iz juna 2014. godine.

Indikator ishoda

Procenat

25

30

35

40

Cilj 5: Efikasno upravljanje IPA sredstvima prema EU pravilima za decentralizovano/indirektno upravljanje, za poslove u nadležnosti KEI

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Pozitivna ocena o sistemu za decentralizovano/indirektno upravljanje IPA u NIPAK TS u godišnjim akreditacionim proverama koje sprovodi Nacionalni službenik za odobravanje (NAO)Komentar: Nacionalni službenik za odobravanje (NAO) sprovodi na godišnjem nivou ocenu funkcionalnosti sistema za decentralizovano/indirektno upravljanje IPA svih relevantnih institucija i tela pa tako i NIPAK TS što je od ključnog značaja za zadržavanje akreditacije sistema.

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

da

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Planiranje i programiranje EU sredstava i razvojne pomoći

0002 – Praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i međunarodnoj pomoći

0003 – Komunikacija, koordinacija i jačanje kapaciteta u vezi sa korišćenjem EU sredstava i razvojne pomoći

0004 – Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje

0005 – Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik KEI

4001 – IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020

4002 – IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

4003 – IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

4004 – IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija

4005 – IPA program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija

4006 – IPA program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina

4007 – IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora

4008 – Transnacionalni program Dunav (Jugoistočna Evropa)

4009 – Jadransko Jonski transnacionalni program (Jadranski program)

Programska aktivnost: 0001 – Planiranje i programiranje EU sredstava i razvojne pomoći

Svrha:Unapređena efektivnost razvojne pomoći u skladu sa nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima.

Opis:Programska aktivnost obuhvata izradu nacionalnog planskog dokumenta za usmeravanje sredstava međunarodne pomoći i njegovu reviziju, zaključivanje međunarodnih sporazuma o opštim pravilima za pružanje razvojne pomoći, učestvovanje u izradi donatorskih strategija pomoći Srbiji, uključujući i izradu Strategije za Srbiju koja predstavlja strateški okvir za planiranje Instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2014 – 2020. Takođe, programska aktivnost obuhvata i izradu Akcionog plana za programiranje IPA i razvojne pomoći, sprovođenje tog Akcionog plana, što uključuje definisanje godišnjih akcionih programa i projekata za finansiranje iz IPA i sredstava razvojne pomoći, pripremu i zaključivanje međunarodnih sporazuma i ugovora o razvojnoj pomoći, kao i stručno usavršavanje zaposlenih za obavljanje tih poslova.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređeno planiranje međunarodne pomoći u skladu sa sektorskim pristupom

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Izrađen/ revidiran dokument „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć” i izrađeni/ revidirani sektorski planski dokumenti

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

Cilj 2: Stvoren pravni osnov za planiranje, programiranje i korišćenje sredstava razvojne pomoći

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj zaključenih okvirnih i opštih sporazuma u oblasti razvojne saradnje sa razvojnim partnerima

Indikator izlaznog rezultata

Broj

2

1

1

1

Cilj 3: Strategije i planovi razvojne pomoći donatora reflektuju nacionalne ciljeve i prioritete za međunarodnu pomoć, uključujući strateška dokumenta za IPA II

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj obavljenih konsultacija tokom izrade strategija/ planova razvojne pomoći

Indikator izlaznog rezultata

Broj

3

2

2

2

Cilj 4: Sproveden godišnji proces programiranja IPA i razvojne pomoći

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Definisan godišnji Akcioni plan za programiranje i izveštavanje o EU fondovima i razvojnoj pomoći, uključujući Akcioni plan za programiranje IPA

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

da

2. Pripremljen akcioni program za finansiranje iz godišnje alokacije IPA

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

da

3. Broj zaključenih međunarodnih sporazuma o razvojnoj pomoćiKomentar: Ovaj indikator se odnosi na finansijske sporazume, tj. sporazume kojima se odobravaju sredstva za konkretne programe/ projekte ili menjaju/ dopunjuju takvi sporazumi.

Indikator izlaznog rezultata

Broj

25

11

11

11

Programska aktivnost: 0002 – Praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i međunarodnoj pomoći

Svrha: Unapređena efikasnost i efektivnost u sprovođenju međunarodne pomoći.

Opis:Programska aktivnost obuhvata ažuriranje i održavanje baze podataka o razvojnoj pomoći- ISDAKON IS, redovno godišnje izveštavanje o razvojnoj pomoći, uspostavljanje sistema i sprovođenje procedura za praćenje sprovođenja IPA sredstava po sistemu za decentralizovano/indirektno upravljanje, praćenje sprovođenja programa/ projekata finansiranih sredstvima razvojne pomoći, organizovanje evaluacija razvojne pomoći i učestvovanje u evaluacijama organizovanim od strane donatora, kao i stručno usavršavanje zaposlenih za obavljanje tih poslova.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Omogućena dostupnost podacima o realizaciji međunarodne pomoći Srbiji zainteresovanim stranama

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. ISDAKON IS funkcionalan i operativan

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

da

2. Sačinjen Godišnji izveštaj o realizaciji međunarodne razvojne pomoći u prethodnoj godini

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

da

Cilj 2: Funkcionalan sistem za praćenje sprovođenja IPA programa prema pravilima za decentralizovano/indirektno upravljanje

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj održanih sastanaka odbora za praćenje sprovođenja IPA po pravilima za decentralizovano/indirektno upravljanje

Indikator izlaznog rezultata

Broj

0

23

23

23

Cilj 3: Obezbeđeno uključivanje ocena korisnika o realizovanoj razvojnoj pomoći u evaluacionim izveštajima donatora

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj evaluacija donatorskih strategija/ programa u kojem učestvuju nacionalne institucijeKomentar: Na broj evaluacija u 2014. godini je uticala činjenica da se nalazimo na kraju jedne i početku nove finansijske perspektive EU (2014-2020) zbog čega je sproveden veliki broj opštih i sektorskih evaluacija.

Indikator izlaznog rezultata

Broj

10

2

2

2

Programska aktivnost: 0003 – Komunikacija, koordinacija i jačanje kapaciteta u vezi sa korišćenjem EU sredstava i razvojne pomoći

Svrha:Povećan nivo obaveštenosti, razumevanja i znanja o EU sredstvima i razvojnoj pomoći.

Opis:Programska aktivnost obuhvata uspostavljanje i administrativno-tehničku podršku radu koordinacionih mehanizama i struktura, uključujući koordinaciju donatora i saradnju sa organizacijama civilnog društva, izradu i sprovođenje strategije i akcionog plana komunikacija za IPA, komunikacije i informisanje javnosti o IPA i razvojnoj pomoći, unapređenje znanja državnih službenika o planiranju, programiranju, praćenju i evaluaciji IPA i razvojne pomoći, sprovođenje horizontalnih poslova u vezi sa uvođenjem decentralizovanog/indirektnog upravljanja IPA, kao i stručno usavršavanje zaposlenih u KEI za obavljanje tih poslova.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređen dijalog i partnerstvo svih zainteresovanih strana u procesu planiranja, programiranja i praćenja razvojne pomoći

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj održanih sastanaka sektorskih radnih grupa za programiranje i praćenje razvojne pomoći.

Indikator izlaznog rezultata

Broj

6

6

6

6

2. Broj održanih konsultativnih sastanaka sektorskih radnih grupa za programiranje i praćenje razvojne pomoći sa predstavnicima donatora i organizacija građanskog društva

Indikator izlaznog rezultata

Broj

2

2

2

2

Cilj 2: Obezbeđen održiv razvoj kapaciteta za planiranje, programiranje i praćenje EU fondova i razvojne pomoći

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Procenat održanih obuka u oblasti međunarodne razvojne saradnje predviđenih Godišnjim planom za stručno usavršavanje državnih službenika

Indikator izlaznog rezultata

Procenat

100

100

100

100

Cilj 3: Poboljšana informisanost javnosti o IPA i razvojnoj pomoći

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Prosečan broj dnevnih poseta ISDAKON internet stranici u datoj godini

Indikator ishoda

Broj

700

720

740

760

2. % ispitanika koji su upoznati sa IPA instrumentom u redovnim anketama koje sprovodi KEI

Indikator ishoda

Procenat

25

35

38

40

Programska aktivnost: 0004 – Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje

Svrha:Unapređena efektivnost razvojne pomoći u skladu sa ciljevima i prioritetima programskih teritorija.

Opis:Stvaranje pravnog i strateškog osnova za realizaciju i upravljanje pomoći EU iz instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u cilju unapređenja teritorijalne saradnje, promociju i izveštavanje o programskim aktivnostima institucija na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou za upravljanje i/ili pripremu i sprovođenje programa/projekata. Uspostaviti povoljno okruženje za efikasno sprovođenje programa i projekata finansiranih sredstvima programa prekogranične i transnacionalne saradnje. Jačanje kapaciteta institucija na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou za upravljanje i/ili pripremu i sprovođenje programa/projekata.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Kreiran je pravni okvir i smernice za nesmetano sprovođenje programa i projekata

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojen godišnji izveštaj o sprovođenju programa

Indikator izlaznog rezultata

1/program

8

8

8

8

2. Br. regionalnih sastanaka vezanih za praćenje sprovođenja programa

Indikator izlaznog rezultata

2/program

16

16

16

16

3. Br. odobrenih smernica, uputstava i procedura za nesmetano sprovođenje programa

Indikator izlaznog rezultata

br.izrađenih dokumenata

0

3

8

8

4. Br. zaključenih međunarodnih sporazuma

Indikator izlaznog rezultata

1/program

8

8

8

8

Cilj 2: Raspisani konkursi za dodelu sredstava bespovratne pomoći EU i formirana konačna lista projekata predloženih za finansiranje

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj izrađenih prijavnih paketa za prijavljivanje projekata

Indikator izlaznog rezultata

Br.objavljenih konkursa

0

3

4

5

2. Broj finansiranih projekata

Indikator izlaznog rezultata

Br.ugovora

0

25

40

40

3. Broj institucija uključenih u sprovođenje programa

Indikator izlaznog rezultata

Br. institucija/programa

0

20

30

30

Cilj 3: Obezbeđen minimum procesa rada i kontinuirano unapređenje znanja zaposlenih

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj seminara, radionica i konsultativnih sastanaka kao doprinos stručnom usavršavanju zaposlenih

Indikator izlaznog rezultata

2 seminara/zaposlenom

2

2

3

3

Cilj 4: Završeno planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period na bazi ocenjene efektivnosti korišćenja sredstava IPA II komponenta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Izrađen operativni program i uspostavljena logika programske intervencije

Indikator ishoda

1/programu za period 2014-2020

NE

DA

DA

DA

2. Broj institucija RS u okviru radnih grupa i nadzornih odbora

Indikator izlaznog rezultata

Br.imenovanja članova radnih grupa i nadzornih odbora

7

9

10

12

3. Broj regionalnih sastanaka, Br. sastanaka radnih grupa

Indikator izlaznog rezultata

Br. sastanaka

8

14

8

8

4. Obezbeđena dovoljna količina sredstava za nesmetano sprovođenje projekata i programa

Indikator ishoda

Količina sredstava potrebna za zaključivanje ugovora

DA

DA

DA

DA

Cilj 5: Jačanje kapaciteta institucija na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou za upravljanje i/ili pripremu i sprovođenje programa/projekata

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj Održanih radionica, seminara, obuka, info dana

Indikator izlaznog rezultata

Br.svih događaja

10

10

10

10

Cilj 6: Efikasno sprovođenje sistema nadzora nad Operativnom strukturom i Nacionalnim telom

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Kontrolne aktivnosti

Indikator izlaznog rezultata

Br.izvršenih kontrola

5

15

20

30

Programska aktivnost: 0005 – Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik KEI

Svrha: Obezbediti efikasno sprovođenje projekata IPA komponente I čiji je korisnik KEI.

Opis:Programska aktivnost „Sprovođenje projekata IPA komponente I čiji je korisnik KEI” je fokusirana na realizaciju projekata u skladu sa pravilima decentralizovanog/indirektnog sistema upravljanja IPA sredstvima.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno sprovođenje projekata finansiranih iz IPA u nadležnosti KEI

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Plan sprovođenja projekta iskazan u Predlogu projekta-ispunjen 100%

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

2. Plan sprovođenja projekta iskazan u Početnom periodu (Inception report) ispunjen 100%

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

Cilj 2: Unapređeni kapaciteti u oblasti sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata koji se finansiraju iz EU fondova

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Zaposleni prošli obuke/seminare min. 2 obuke/seminara po zaposlenomKomentar: Popunjavanje radnih mesta i obuka kadrova su neophodni za dobijanje i održavanje akreditacije.

Indikator izlaznog rezultata

da/ne

da

da

da

da

Projekat: 4001 – IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020

Svrha:Pomoć srpskoj administraciji u vezi sa procesom evropskih integracija i upravljanja pretpristupnim fondovima kako bi se ubrzale pripreme za članstvo u EU.

Opis:Projekat: Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020 se prema budzetu i procesu sprovođenja deli na:

Nealocirana sredstva namenjena realizaciji različitih ugovora;

Ugovor o uslugama za pripremu investicionih projekata;

Ugovor o uslugama za podršku IPA programiranju, obukama i pripremi projektne dokumentacije;

Ugovor Beograd-Priština;

Kako je Kancelarija za evropske integracije zadužena za sprovođenje Ugovora o uslugama za pripremu investicionih projekata i Ugovora o uslugama za podršku IPA programiranju, obukama i pripremi projektne dokumentacije, ciljevi se odnose samo na realizaciju navedenih ugovora.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Programska dokumenta i finansijski održivi projekti razvijeni i spremni za implementaciju

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Najmanje 2 projekta pripremljena kroz IPA 2013 u skladu sa Metodologijom za izbor prioriteta i infrastrukturnih projekata i sa Zakonom o planiranju i izgradnji

Indikator izlaznog rezultata

Broj

2

Projekat: 4002 – IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

Svrha: Pomoć u sprovođenju programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Unapređeni programi prekogranične i transnacionalne saradnje kroz izradu operativnog programa za period 2014-2020

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojen operativni program

Indikator ishoda

1

NE

DA

DA

DA

Cilj 2: Započeto planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period na bazi ocenjene efektivnosti korišćenja sredstava IPA II komponente

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Imenovanja članova radne grupe za planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period

Indikator izlaznog rezultata

Br.imenovanja članova radnih grupa

0

7

0

0

Cilj 3: Predstavnici relevantnih institucija RS uzeli učešće na sastancima programskih tela i radnih grupa kako bi osigurali uključivanje prioriteta RS u programska dokumenta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj predstavnika RS u okviru radnih grupa i nadzornih odbora

Indikator izlaznog rezultata

Br. predstavnika u nadzornom odboru

5

7

7

7

Cilj 4: Stvoreni su uslovi za uključivanje nacionalnih prioriteta u planska dokumenata EU za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj zaključenih međunarodnih sporazuma

Indikator izlaznog rezultata

1

0

1

1

1

Cilj 5: Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava je minimum 70% po programu

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Indikator ishoda

Odnos ugovorenih prema raspoloživim sredstvima

0

0

75

75

Cilj 6: Unapređenje kvaliteta predloga projekata po programu na osnovu održanih radionica

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj Održanih radionica

Indikator izlaznog rezultata

2/god

0

0

2

2

Cilj 7: Odnos visine traženih prema visini raspoloživih sredstava po pozivu da bude min 1,5:1

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Odnos visine traženih prema visini raspoloživih EU sredstava

Indikator ishoda

Odnos potraživanih prema raspoloživim sredstvima

1,5

1,5

1,6

1,7

Projekat: 4003 – IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

Svrha: Pomoć u sprovođenju programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Unapređeni programi prekogranične i transnacionalne saradnje kroz izradu operativnog programa za period 2014-2020

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojen operativni program

Indikator ishoda

1

ne

da

da

da

Cilj 2: Započeto planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period na bazi ocenjene efektivnosti korišćenja sredstava IPA II komponente

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Imenovanja članova radne grupe za planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period

Indikator izlaznog rezultata

Br.imenovanja članova radnih grupa

0

7

0

0

Cilj 3: Predstavnici relevantnih institucija RS uzeli učešće na sastancima programskih tela i radnih grupa kako bi osigurali uključivanje prioriteta RS u programska dokumenta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj predstavnika RS u okviru radnih grupa i nadzornih odbora

Indikator izlaznog rezultata

Br.predstavnika u nadzornom odboru

5

7

7

7

Cilj 4: Stvoreni su uslovi za uključivanje nacionalnih prioriteta u planska dokumenata EU za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj zaključenih međunarodnih sporazuma

Indikator izlaznog rezultata

1

0

1

1

1

Cilj 5: Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava je minimum 70% po programu

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Indikator ishoda

Odnos ugovorenih prema raspoloživim sredstvima

0

0

75

75

Cilj 6: Unapređenje kvaliteta predloga projekata po programu na osnovu održanih radionica

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj održanih radionica

Indikator izlaznog rezultata

2/god

0

0

2

2

Cilj 7: Odnos visine traženih prema visini raspoloživih sredstava po pozivu da bude min 1,5:1

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Odnos visine traženih prema visini raspoloživih EU sredstava

Indikator ishoda

Odnos potraživanih prema raspoloživim sredstvima

1,5

1,5

1,6

1,7

Projekat: 4004 – IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija

Svrha: Pomoć u sprovođenju programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Unapređeni programi prekogranične i transnacionalne saradnje kroz izradu operativnog programa za period 2014-2020

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojen operativni program

Indikator ishoda

1

ne

da

da

da

Cilj 2: Započeto planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period na bazi ocenjene efektivnosti korišćenja sredstava IPA II komponente

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Imenovanja članova radne grupe za planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period

Indikator izlaznog rezultata

Br. imenovanja članova radnih grupa

0

7

0

0

Cilj 3: Predstavnici relevantnih institucija RS uzeli učešće na sastancima programskih tela i radnih grupa kako bi osigurali uključivanje prioriteta RS u programska dokumenta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj predstavnika RS u okviru radnih grupa i nadzornih odbora

Indikator izlaznog rezultata

Br predstavnika u nadzornom odboru

5

7

7

7

Cilj 4: Stvoreni su uslovi za uključivanje nacionalnih prioriteta u planska dokumenata EU za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj zaključenih međunarodnih sporazuma

Indikator izlaznog rezultata

1

0

1

1

1

Cilj 5: Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava je minimum 70% po programu

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Indikator ishoda

Odnos ugovorenih prema raspoloživim sredstvima

0

0

75

75

Cilj 6: Unapređenje kvaliteta predloga projekata po programu na osnovu održanih radionica

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj održanih radionica

Indikator izlaznog rezultata

2/god

0

0

2

2

Cilj 7: Odnos visine traženih prema visini raspoloživih sredstava po pozivu da bude min 1,5:1

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Odnos visine traženih prema visini raspoloživih EU sredstava

Indikator ishoda

Odnos potraživanih prema raspoloživim sredstvima

1,5

1,5

1,6

1,7

Projekat: 4005 – IPA program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija

Svrha: Pomoć u sprovođenju programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija.

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Unapređeni programi prekogranične i transnacionalne saradnje kroz izradu operativnog programa za period 2014-2020

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojen operativni program

Indikator ishoda

1

ne

da

da

da

Cilj 2: Započeto planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period na bazi ocenjene efektivnosti korišćenja sredstava IPA II komponente

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Imenovanja članova radne grupe za planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period

Indikator izlaznog rezultata

Br imenovanja članova radnih grupa

0

7

0

0

Cilj 3: Predstavnici relevantnih institucija RS uzeli učešće na sastancima programskih tela i radnih grupa kako bi osigurali uključivanje prioriteta RS u programska dokumenta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj predstavnika RS u okviru radnih grupa i nadzornih odbora

Indikator izlaznog rezultata

Br predstavnika u nadzornom odboru

5

7

7

7

Cilj 4: Stvoreni su uslovi za uključivanje nacionalnih prioriteta u planska dokumenata EU za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj zaključenih međunarodnih sporazuma

Indikator izlaznog rezultata

1

0

1

1

1

Cilj 5: Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava je minimum 70% po programu

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Indikator ishoda

Odnos ugovorenih prema raspoloživim sredstvima

0

0

75

75

Cilj 6: Unapređenje kvaliteta predloga projekata po programu na osnovu održanih radionica

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj održanih radionica

Indikator izlaznog rezultata

2/god

0

0

2

2

Cilj 7: Odnos visine traženih prema visini raspoloživih sredstava po pozivu da bude min 1,5:1

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Odnos visine traženih prema visini raspoloživih EU sredstava

Indikator ishoda

Odnos potraživanih prema raspoloživim sredstvima

1,5

1,5

1,6

1,7

Projekat: 4006 – IPA program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina

Svrha: Pomoć u sprovođenju programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina.

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Unapređeni programi prekogranične i transnacionalne saradnje kroz izradu operativnog programa za period 2014-2020

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojen operativni program

Indikator ishoda

1

ne

da

da

da

Cilj 2: Započeto planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period na bazi ocenjene efektivnosti korišćenja sredstava IPA II komponente

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Imenovanja članova radne grupe za planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period

Indikator izlaznog rezultata

Br imenovanja članova radnih grupa

0

7

0

0

Cilj 3: Predstavnici relevantnih institucija RS uzeli učešće na sastancima programskih tela i radnih grupa kako bi osigurali uključivanje prioriteta RS u programska dokumenta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj predstavnika RS u okviru radnih grupa i nadzornih odbora

Indikator izlaznog rezultata

Br predstavnika u nadzornom odboru

5

7

7

7

Cilj 4: Stvoreni su uslovi za uključivanje nacionalnih prioriteta u planska dokumenata EU za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Br. zaključenih međunarodnih sporazuma

Indikator izlaznog rezultata

1

0

1

1

1

Cilj 5: Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava je minimum 70% po programu

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Indikator ishoda

Odnos ugovorenih prema raspoloživim sredstvima

0

0

75

75

Cilj 6: Unapređenje kvaliteta predloga projekata po programu na osnovu održanih radionica

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj održanih radionica

Indikator izlaznog rezultata

2/god

0

0

2

2

Cilj 7: Odnos visine traženih prema visini raspoloživih sredstava po pozivu da bude min 1,5:1

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Odnos visine traženih prema visini raspoloživih EU sredstava

Indikator ishoda

Odnos potraživanih prema raspoloživim sredstvima

1,5

1,5

1,6

1,7

Projekat: 4007 – IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora

Svrha: Pomoć u sprovođenju programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora.

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Unapređeni programi prekogranične i transnacionalne saradnje kroz izradu operativnog programa za period 2014-2020

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojen operativni program

Indikator ishoda

1

ne

da

da

da

Cilj 2: Započeto planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period na bazi ocenjene efektivnosti korišćenja sredstava IPA II komponente

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Imenovanja članova radne grupe za planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period

Indikator izlaznog rezultata

Br imenovanja članova radnih grupa

0

7

0

0

Cilj 3: Predstavnici relevantnih institucija RS uzeli učešće na sastancima programskih tela i radnih grupa kako bi osigurali uključivanje prioriteta RS u programska dokumenta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj predstavnika RS u okviru radnih grupa i nadzornih odbora

Indikator izlaznog rezultata

Br predstavnika u nadzornom odboru

5

7

7

7

Cilj 4: Stvoreni su uslovi za uključivanje nacionalnih prioriteta u planska dokumenata EU za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj zaključenih međunarodnih sporazuma

Indikator izlaznog rezultata

1

0

1

1

1

Cilj 5: Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava je minimum 70% po programu

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Indikator ishoda

Odnos ugovorenih prema raspoloživim sredstvima

0

0

75

75

Cilj 6: Unapređenje kvaliteta predloga projekata po programu na osnovu održanih radionica

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj održanih radionica

Indikator izlaznog rezultata

2/god

0

0

2

2

Cilj 7: Odnos visine traženih prema visini raspoloživih sredstava po pozivu da bude min 1,5:1

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Odnos visine traženih prema visini raspoloživih EU sredstava

Indikator ishoda

Odnos potraživanih prema raspoloživim sredstvima

1,5

1,5

1,6

1,7

Projekat: 4008 – Transnacionalni program Dunav (Jugoistočna Evropa)

Svrha: Pomoć u sprovođenju Dunavskog programa transnacionalne saradnje.

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Unapređeni programi prekogranične i transnacionalne saradnje kroz izradu operativnog programa za period 2014-2020

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojen operativni program

Indikator ishoda

1

ne

da

da

da

Cilj 2: Započeto planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period na bazi ocenjene efektivnosti korišćenja sredstava IPA I komponente

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Imenovanja članova radne grupe za planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period

Indikator izlaznog rezultata

Br imenovanja članova radnih grupa

0

7

0

0

Cilj 3: Predstavnici relevantnih institucija RS uzeli učešće na sastancima programskih tela i radnih grupa kako bi osigurali uključivanje prioriteta RS u programska dokumenta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj predstavnika RS u okviru radnih grupa i nadzornih odbora

Indikator izlaznog rezultata

Br predstavnika u nadzornom odboru

5

7

7

7

Cilj 4: Stvoreni su uslovi za uključivanje nacionalnih prioriteta u planska dokumenata EU za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj zaključenih međunarodnih sporazuma

Indikator izlaznog rezultata

1

0

1

1

1

Cilj 5: Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava je minimum 70% po programu

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Indikator ishoda

Odnos ugovorenih prema raspoloživim sredstvima

0

0

75

75

Cilj 6: Unapređenje kvaliteta predloga projekata po programu na osnovu održanih radionica

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj održanih radionica

Indikator izlaznog rezultata

2/god

0

0

2

2

Cilj 7: Odnos visine traženih prema visini raspoloživih sredstava po pozivu da bude min 1,5:1

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Odnos visine traženih prema visini raspoloživih EU sredstava

Indikator ishoda

Odnos potraživanih prema raspoloživim sredstvima

1,5

1,5

1,6

1,7

Projekat: 4009 – Jadransko Jonski transnacionalni program (Jadranski program)

Svrha: Pomoć u sprovođenju Jadransko-Jonskog programa transnacionalne saradnje.

Opis:Projekat obezbeđuje doprinos efikasnom korišćenju i apsorpciji sredstava namenjenih unapređenju teritorijalne saradnje iz instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije (EU) u okviru finansijske alokacije opredeljene programom za finansijsku perspektivu 2014-2020. Takođe projekat treba da pruži podršku Nacionalnom telu programa i Zajedničkom nadzornom odboru u programiranju, sprovođenju i praćenju programa.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Unapređeni programi prekogranične i transnacionalne saradnje kroz izradu operativnog programa za period 2014-2020

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojen operativni program

Indikator ishoda

1

ne

da

da

da

Cilj 2: Započeto planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period na bazi ocenjene efektivnosti korišćenja sredstava IPA II komponente

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Imenovanja članova radne grupe za planiranje i programiranje u okvirima novog finansijskog instrumenta EU za naredni budzetski period

Indikator izlaznog rezultata

Br imenovanja članova radnih grupa

0

2

0

0

Cilj 3: Predstavnici relevantnih institucija RS uzeli učešće na sastancima programskih tela i radnih grupa kako bi osigurali uključivanje prioriteta RS u programska dokumenta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj predstavnika RS u okviru radnih grupa i nadzornih odbora

Indikator izlaznog rezultata

Br. predstavnika u nadzornom odboru

0

2

2

2

Cilj 4: Stvoreni su uslovi za uključivanje nacionalnih prioriteta u planska dokumenata EU za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj zaključenih međunarodnih sporazuma

Indikator izlaznog rezultata

1

0

1

1

1

Cilj 5: Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava je minimum 70% po programu

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stepen apsorpcije raspoloživih EU sredstava po programu

Indikator ishoda

Odnos ugovorenih prema raspoloživim sredstvima

0

0

30

30

Cilj 6: Unapređenje kvaliteta predloga projekata po programu na osnovu održanih radionica

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj održanih radionica

Indikator izlaznog rezultata

2/god

0

0

2

2

Cilj 7: Odnos visine traženih prema visini raspoloživih sredstava po pozivu da bude min 1,5:1

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Odnos visine traženih prema visini raspoloživih EU sredstava

Indikator ishoda

Odnos potraživanih prema raspoloživim sredstvima

1,5

1,5

1,6

1,7

GLAVA 3.11 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Opšte obrazloženje korisnika:

Savet za borbu protiv korupcije je stručno-savetodavno telo Vlade Republike Srbije osnovano Odlukom Vlade. Zadatak Saveta je da sagledava aktivnosti u borbi protiv korupcije, da predlaže Vladi Republike Srbije mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u ovoj oblasti. Radi ispunjenja ovih zadataka, određenih Odlukom o obrazovanju Saveta za borbu protiv korupcije Savet prati primenu i sprovođenje antikorupcijskih zakona, učestvuje u izradi antikorupcijskih propisa, kao i primenu drugih propisa sa stanovišta borbe protiv korupcije, analizira probleme u primeni propisa i dostavlja Vladi mišljenja i predloge za izmene i dopune radi ispravljanja uočenih nedostataka i unapređenja institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije. U okviru svojih aktivnosti Savet naročito radi na analizi fenomena krupne i dominantne korupcije, o kojima pravi izveštaje koje dostavlja Vladi, sa preporukama kako da se uspostave mehanizmi za rešavanje uočenih problema. Savet organizuje konferencije i savetovanja sa domaćim i međunarodnim stručnjacima i strukovnim udruženjima, i održava stalan kontakt sa javnošću preko sredstava javnog informisanja.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1601 – Borba protiv korupcije

Sektor: 16 – Sudstvo i pravni sistem

Svrha:Predlaganje mera Vladi i praćenje njihovog sprovođenja u cilju efikasne borbe protiv korupcije, kao i praćenje Nacionale strategije za borbu protiv korupcije.

Pravni osnov: Odluka Vlade Srbije o osnivanju saveta

Opis:Savet sagledava aktivnosti u borbi protiv korupcije, predlaže Vladi mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i daje inicijative za sprovođenje propisa i drugih akata. Savet prati primenu i sprovođenje antikorupcijskih zakona. Savet naročito radi na analizi fenomena korupcije i dominantne korupcije o kojima pravi izveštaje i dostavlja Vladi sa preporukom kako da se reše uočeni problemi. Savet organizuje konferencije i savetovanja sa domaćim i međunarodnim stručnjacima i održava stalni kontakt s javnošću. Pored navedenog Savet obrađuje predstavke primljene od pravnih i fizičkih lica i prosleđuje ih nadležnim institucijama na postupanje. Savet prati sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Smanjenje korupcije

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj izveštaja o korupciji za koje su pokrenute aktivnosti od strane nadležnih organa

Indikator ishoda

broj

5

6

6

6

2. Odnos podnetih izveštaja i pokrenutih postupakaKomentar: Ove vrednosti predstavljaju odnos broja pokrenutih postupaka i podnetih izveštaja, odnosno, osnovanosti sadržine izveštaja i utemeljenosti za dalje postupanje nabrojanih nadležnih organa.

Indikator ishoda

%

100%-

100%

100%

100%

3. Stepen napretka u borbi protiv korupcije

Indikator ishoda

.

.

.

.

.

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije

Programska aktivnost: 0001 – Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije

Svrha:Predlaganje mera Vladi i praćenje njihovog sprovođenja u cilju efikasne borbe protiv korupcije

Opis:Zadatak Saveta je da sagleda aktivnosti u borbi protiv korupcije, predloži Vladi mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i daje inicijative za sprovođenje propisa i drugih akata.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje predloga zakona i postojećeg zakonskog okvira u cilju efikasnije borbe protiv korupcije

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj podnetih inicijativa za unapređenje postojeće regulativeKomentar: Savet daje mišljenje i predloge na nacrte zakona koje mu dostavljaju podnosioci nacrta zakona kako bi unapredio sadržaj zakona. Savet ne daje mišljenje i predloge na sve podnete nacrte zakona već samo za one koje proceni da u njima postoji mogućnost za koruptivno delovanje.

Indikator ishoda

broj

3

3

3

3

2. Broj održanih okruglih stolova

Indikator ishoda

broj

3

3

3

3

3. Učešće na seminarima, skupovima i panelimaKomentar: Članovi Saveta učestvuju kao predavači na brojnim seminarima, skupovima i panelima na temu unapređenja zakonskog okvira u borbi protiv korupcije.

Indikator ishoda

broj

10

10

10

10

4. Broj zaključaka sa sastanaka sa kontakt tačkama.

Indikator ishoda

broj

4

4

4

4

Cilj 2: Unapređenje sprovođenja Strategije za borbu protiv korupcije

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj zaključaka sa sastanaka sa kontakt tačkama.Komentar: Savet održava tromesečne sastanke sa kontakt tačkama iz državnih organa radi unapređenja sprovođenja Strategije za borbu protiv korupcije.

Indikator ishoda

broj

4

4

4

4

2. Broj analiza aktivnosti kontakt tačakaKomentar: Savet prikuplja informacije o iskustvima i preprekama za efikasno sprovođenje strategije od strane kontakt tačaka i izrađuje analize aktivnosti kontakt tačaka radi spremanja građe za izveštaj.

Indikator ishoda

broj

100

100

100

100

3. Broj izveštaja pripremljenih za Vladu o Strategiji za borbu protiv korupcijeKomentar: Savet prati rezultate sprovođenja Strategije i Akcionog plana u državnim organima obveznicima Akcionog plana i o tome izveštava Vladu.

Indikator ishoda

broj

4

4

4

4

Cilj 3: Unapređenje mera Vlade za smanjenje korupcije

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj izveštaja o fenomenima sistemske korupcije na osnovu predstavki i sopstvene inicijative.Komentar: Savet u svojim izveštajima ukazuje na dominantnu i sistemsku korupciju u različitim oblastima (oblasti privatizacije , zdravstva, pravosuđa….). Izveštaji se izrađuju na osnovu predstavki, i na osnovu sopstvene inicijative Saveta kada se radi o očiglednoj sistemskoj korupciji.

Indikator ishoda

broj

5

6

6

6

2. Broj predstavki upućenih nadležnim institucijamaKomentar: Savet obrađuje predstavke pravnih i fizičkih lica i prosleđuje nadležnim institucijama na postupanje. Savet odgovara na sve primljene predstavke. Savet od predstavki u kojima postoje dokazi da se radi o sistemskoj korupciji sačinjava izveštaje i daje predloge Vladi za rešavanje uočenih nezakonitosti.

Indikator ishoda

broj

180

200

200

200

3. Broj predloga upućenih Vladi za rešavanje uočenih nezakonitosti u vezi sistemske korupcijeKomentar: Savet od predstavki u kojima postoje dokazi da se radi o sistemskoj korupciji sačinjava izveštaje i daje Vladi predloge za rešavanje uočenih nezakonitosti.

Indikator ishoda

broj

20

25

25

25

GLAVA 3.12 SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Opšte obrazloženje korisnika:

Nadležnost Službe utvrđena je Uredbom o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima, a u vezi sa članom 158. Zakona o državnim službenicima.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 0606 – Podrška radu organa javne uprave

Sektor: 06 – Opšte usluge javne uprave

Svrha:Unapređivanje sistema efikasnog upravljanja ljudskim resursima u organima državne uprave, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga.

Pravni osnov:

Zakon o državnim službenicima, Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima, Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima, i član 43. stav Zakona o Vladi.

Opis:Služba za upravljanje kadrovima obavlja sledeće stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga: oglašava interne konkurse za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta i interne i javne oglase za popunjavanje položaja u organima i stara se o pravilnom sprovođenju postupka; priprema za Vladu predlog kadrovskog plana organa i stara se o pravilnom sprovođenju donešenog kadrovskog plana; daje mišljenja o pravilnicima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organima; pruža stručnu pomoć organima u vezi sa upravljanjem kadrovima i unutrašnjim uređenjem; vodi Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u organima; vodi evidenciju internog tržišta rada u organima; Služba organizuje stručno usavršavanje državnih službenika u skladu sa donešenim programima opšteg stručnog usavršavanja; obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za Visoki službenički savet i Žalbenu komisiju Vlade i stara se o uslovima i sredstvima za njihov rad.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Unapređivanje kadrovskog potencijala u organima državne uprave

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Razvijeni i realizovani programi opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika

Indikator izlaznog rezultata

količina

1

1

1

1

2. Realizacija aktivnosti u vezi razvoja karijere državnih službenikaKomentar: Broj korisnika usluga Službe za upravljanje kadrovima u vezi sa razvojem karijere.

Indikator izlaznog rezultata

broj korisnika usluga

30

60

90

100

3. Analiza ciklusa ocenjivanja državnih službenikaKomentar: Nivo zadovoljstva ocenjivanih državnih službenika sprovedenim postupkom ocenjivanja izražen na petostepenoj skali

Indikator izlaznog rezultata

ocena od 1 do 5

3,59

3,65

3,70

3,75

Cilj 2: Unapređivanje rada jedinica za kadrovske poslove u organima državne uprave

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa kvalitetnim opisima radnih mestaKomentar: u odnosu na broj pravilnika dostavljenih na mišljenje ( % )

Indikator izlaznog rezultata

procenat

80

85

90

95

2. Predlog kadrovskog plana za budzetsku godinuKomentar: izrađen predlog kadrovskog plana u saradnji sa organima

Indikator izlaznog rezultata

količina

1

1

1

1

3. Broj korisnika informacionog sistema Službe za upravljanje kadrovimaKomentar: U odnosu na postojeći broj organa.

Indikator izlaznog rezultata

procenat

70

80

90

100

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Razvoj ljudskih resursa

0002 – Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima

0003 – Administracija i upravljanje

Programska aktivnost: 0001 – Razvoj ljudskih resursa

Svrha:Obezbeđivanje sistemskog pristupa planiranju, koordinaciji i sprovođenju stručnog usavršavanja državnih službenika, planiranju razvoja karijere i unapređenju postupaka ocenjivanja državnih službenika u organima državne uprave, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga.

Opis:Nakon usvajanja opštih programa stručnog usavršavanja državnih službenika za 2015. godinu razvijenih u skladu sa horizontalnim potrebama u državnoj upravi, u skladu sa godišnjim i mesečnim planom obuka, realizuju se obuke za državne službenike i osigurava kvalitet obuka praćenjem i evaluacijom obuka; zaposleni u Službi aktivnostima u vezi sa razvojem karijere omogućiće državnim službenicima da primenom različitih instrumenata za razvoj karijere utvrde sopstvene potencijale za razvoj i ojačaju kapacitete potrebne za napredak u karijeri. Obuke i instruktaže u oblasti ocenjivanja treba da doprinesu ujednačavanju postupka ocenjivanja na nivou svih organa državne uprave i treba posebno da ojačaju svest zaposlenih o ocenjivanju u funkciji razvoja zaposlenih.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređivanje kapaciteta državnih službenika

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Razvijeni opšti programi stručnog usavršavanjaKomentar: Ministar nadležan za poslove državne uprave donosi programe opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika, po prethodno pribavljenom mišljenju Visokog službeničkog saveta, a Služba organizuje stručno usavršavanje u skladu sa donesenim programima.

Indikator izlaznog rezultata

količina

1

4

4

4

2. Broj realizovanih obuka i drugih oblika stručnog usavršavanjaKomentar: Period realizacije februar-decembar

Indikator izlaznog rezultata

broj obuka

161

163

165

167

3. Broj predavača/ treneraKomentar: Ukupan broj predavača angažovanih na realizaciji opštih programa stručnog usavršavanja.

Indikator izlaznog rezultata

broj

240

245

250

255

4. Broj učesnika po danu obukeKomentar: Ukupan broj ( prosek) učesnika obuke za svaki dan

Indikator izlaznog rezultata

broj

15,301

15,310

15,320

15,330

5. Opšta ocena obuke

Indikator izlaznog rezultata

ocena od 1 do 5

4,50

4,52

4,54

4,55

Komentar: Opšta ocena obuka predstavlja prosečnu ocenu aspekata obuke od strane učesnika (način rada predavača, efikasnost organizacije obuke, korisnost dobijenih materijala, produktivnost diskusije, primenljivost novostečenih znanja i veština u radu)

Cilj 2: Sprovođenje aktivnosti za razvoj karijere državnih službenika

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj posetilaca portala Službe u vezi sa razvojem karijere državnih službenika na sajtu SlužbeKomentar: Realizovane pripremne aktivnosti na uspostavljanju aktivnosti u vezi sa razvojem karijere u okviru Službe

Indikator izlaznog rezultata

broj

60

100

200

300

2. Broj državnih službenika koji su koristili usluge u vezi sa razvojem karijere

Indikator izlaznog rezultata

broj

30

60

90

100

3. Nivo zadovoljstva državnih službenika koji su koristili usluge u vezi sa razvojem karijereKomentar: Ocena zadovoljstva uslugama izražena na petostepenoj skali

Indikator izlaznog rezultata

ocena od 1 do 5

3,50

3,80

4,00

4,20

Cilj 3: Unapređivanje postupka ocenjivanja državnih službenika

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj konsultacija sa jedinicama za kadrove organa državne uprave za pravilno postavljanje radnih ciljeva i izradu izveštaja o ocenjivanju zaposlenih

Indikator izlaznog rezultata

broj

20

30

40

50

2. Broj obučenih ocenjivača za sprovođenje postupka ocenjivanja

Indikator izlaznog rezultata

broj

100

100

200

300

3. Nivo zadovoljstva ocenjivanih postupkom ocenjivanjaKomentar: Služba je pripremila i sprovešće online anketu među zainteresovanim državnim službenicima kako bi izmerila nivo zadovoljstva postupkom ocenjivanja u njihovom organu

Indikator izlaznog rezultata

ocena od 1 do 5

3,59

3,65

3,70

3,75

Programska aktivnost: 0002 – Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima

Svrha:Unapređivanje rada jedinica za ljudske resurse u organima državne uprave, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga i uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja ljudskim resursima.

Opis:Podizanje nivoa stručne osposobljenosti zaposlenih u jedinicama za ljudske resurse u organima državne uprave za delotvorno obavljanje poslova u vezi sa upravljanjem ljudskim resursima; obezbeđivanje uslova za efikasan rad saveta i komisija.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasno pružanje stručne pomoći zaposlenima u organima drž. uprave, službe Vlade i struč. služb. uprav. okruga nadležnim za opis. posl. radnih mesta i primeni merila za razv. radnih mesta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa kvalitetnim opisima radnih mestaKomentar: u odnosu na broj pravilnika dostavljenih na mišljenje ( % )

Indikator izlaznog rezultata

procenat

80

85

90

95

2. Broj konsultacija sa predstavnicima organa u postupku davanja mišljenja na pravilnik organaKomentar: u odnosu na broj pravilnika dostavljenih na mišljenje ( % )

Indikator izlaznog rezultata

procenat

30

20

15

10

Cilj 2: Efikasno planiranje kadrovskih potreba u organima državne uprave, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Predlog kadrovskog plana za budzetsku godinuKomentar: izrađen predlog kadrovskog plana u saradnji sa organima

Indikator izlaznog rezultata

broj

1

1

1

1

2. Broj nacrta kadrovskih planova organa usklađenih sa propisimaKomentar: u odnosu na propisan broj organa

Indikator izlaznog rezultata

procenat

20

35

40

50

3. Broj usklađenih pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organu sa donesenim kadrovskim planom.Komentar: u odnosu na propisan broj organa

Indikator izlaznog rezultata

procenat

85

90

95

97

Cilj 3: Stručna podrška efikasnom sprovođenju postupka odabira kadrova

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Procenat sprovedenih konkursnih postupaka u kojima se koriste različiti metodi selekcije u odnosu na ukupan brojKomentar: Različite metode selekcije odnose se na psihotest, test znanja, simulaciju, pisani rad i drugo, pored obaveznog razgovora. Izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu je ograničeno novo zapošljavanje do 2015.

Indikator izlaznog rezultata

procenat

45

50

55

60

2. Rezultati sprovedene ankete i izrađene smernice za unapređenje postupkaKomentar: Rezultati ankete se odnose na zadovoljstvo članova konkursnih komisija kvalitetom postupka selekcije izraženo na petostepenoj skali.

Indikator izlaznog rezultata

ocene od 1 do 5

3,85

3,90

3,95

4,00

3. Procenat testiranih kandidata psihometrijskim testovima u odnosu na ukupan broj kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku

Indikator izlaznog rezultata

procenat

30

35

40

45

Cilj 4: Kvalitetno pružanje stručno-tehničke i administrativne podrške za efikasan rad saveta i komisija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj izrađenih akata nakon efikasno pripremljenih i održanih sednica Visokog službeničkog saveta

Indikator izlaznog rezultata

broj

76

370

240

140

2. Odnos broja primljenih predmeta i izrađenih odluka Žalbene komisije Vlade u procentimaKomentar: Odluke donose Veća Žalbene komisije Vlade nakon pripremljenih i održanih sednica

Indikator izlaznog rezultata

procenat

96,09

102,49

102,49

102,49

3. Broj izrađenih zapisnika o radu konkursnih komisija nakon uspešno pripremljenih i održanih sednica konkursnih komisijaKomentar: Efikasan rad konkursnih komisija za popunjavanje položaja

Indikator izlaznog rezultata

broj

78

490

320

160

Cilj 5: Pružanje stručne i blagovremene informatičke podrške u upravljanju ljudskim resursima

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Odnos podataka u informacionom sistemu Centralne kadrovske evidencije sa stvarnim brojem zaposlenih u organima ( u %)Komentar: Centralne kadrovske evidencije, sistema za automatizaciju procesa popune radnih mesta, Portala za obuke, Portala internog tržišta rada

Indikator izlaznog rezultata

procenat

60

80

90

100

2. Broj korisnika informacionog sistema Službe za upravljanje kadrovima u odnosu na propisan broj organa (%)Komentar: Centralne kadrovske evidencije, sistema za automatizaciju procesa popune radnih mesta, Portala za obuke, Portala internog tržišta rada

Indikator izlaznog rezultata

procenat

70

80

90

100

3. Broj pruženih konsultacija korisnicima informacionog sistema Službe za upravljanje kadrovima.Komentar: Centralne kadrovske evidencije, sistema za automatizaciju procesa popune radnih mesta, Portala za obuke, Portala internog tržišta rada

Indikator izlaznog rezultata

procenat

100

100

100

100

Programska aktivnost: 0003 – Administracija i upravljanje

Svrha:Podrška u realizaciji poslova iz nadležnosti Službe za upravljanje kadrovima.

Opis:U Sektoru za pravne, finansijske i opšte poslove Službe za upravljanje kadrovima obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu internih opštih akata; pripremu predloga finansijskog plana Službe; zakonito, namensko i ekonomično trošenje budzetskih sredstava; izradu i realizaciju planova o izvršenju budzeta; materijalno-finansijske i računovodstvene poslove; pravne i stručne poslove u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa i ostvarivanjem prava i obaveza iz rada i po osnovu rada državnih službenika i nameštenika; pripremu godišnjeg plana javnih nabavki; sprovođenje i realizaciju postupaka javnih nabavki; pripremu nacrta kadrovskog plana Službe; stručne i administrativne poslove za konkursnu komisiju; izradu mesečnih izveštaja u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika; u Sektoru za analitičke poslove obavljaju se poslovi informatičke podrške zaposlenima u Službi za upravljanje kadrovima; direktor rukovodi radom Službe, pomoćnici direktora organizuju, objedinjuju i usmeravaju rad unutrašnjih jedinica Službe

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Optimalno planiranje i efikasno izvršavanje budzeta za budzetsku godinu za Službu za upravljanje kadrova

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj zahteva za izmenu aproprijacija i kvota u toku budzetske godine

Indikator izlaznog rezultata

broj

6

5

4

3

2. Odnos planiranih i realizovanih sredstva

Indikator izlaznog rezultata

procenat

85,95

88,00

91,00

93,00

3. Blagovremeno izrađeni periodični finansijski izveštaji i završni račun

Indikator izlaznog rezultata

broj

5

5

5

5

Cilj 2: Efikasna realizacija opštih i pravnih poslova za Službu za upravljanje kadrovima

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Blagovremeno i stručno izrađena interna opšta akta za Službu

Indikator izlaznog rezultata

broj

5

5

4

7

2. Broj stručno i na vreme obavljenih poslova vezanih za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih

Indikator izlaznog rezultata

broj

100

109

154

110

3. Blagovremeno i u roku sprovedeni postupci javnih nabavki u skladu sa usvojenim planom javnih nabavki

Indikator izlaznog rezultata

broj

14

14

15

18

Cilj 3: Efikasno pružanje stručne informatičke podrške zaposlenima u Službi

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Odnos broja zatražene pomoći od strane zaposlenih i broja otklonjenih problema (%)Komentar: prema prirodi problema

Indikator izlaznog rezultata

procenat

70

75

80

85

2. Broj nabavljenih informatičkih sredstava.Komentar: Prema odobrenim sredstvima

Indikator izlaznog rezultata

procenat

100

100

100

100

Cilj 4: Efikasno upravljanje

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Blagovremeno i zakonito obavljeni poslovi iz nadležnosti Službe

Indikator izlaznog rezultata

procenat

100

100

100

100

2. Blagovremeno, zakonito i pravilno obavljeni poslovi iz delokruga unutrašnjih jedinica

Indikator izlaznog rezultata

procenta

100

100

100

100

GLAVA 3.13 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Opšte obrazloženje korisnika:

Težište Plana usmereno je na Program socijalno ekonomskog oporavka i privrednog oživljavanja, sa ciljem da se na najneposredniji način zadovolje potrebe i reše egzistencijalni problemi građana koji žive na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Najveći deo planiranih sredstava (88%) odnosi se na ekonomski i socijalni razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa i to na:

izgradnja infrastrukture (67%);

subvencije privatnim preduzećima (11%) i

socijalnu zaštitu (11%)

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1501 – Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

Sektor: 15 – Ekonomska i razvojna politika

Svrha:Pružanje kontinuirane podrške za uspešnu realizaciju politika Koordinacionog tela, u cilju političkog, društvenog i ekonomskog razvoja i kvaliteta života građana Preševa, Bujanovca i Medveđe.

Pravni osnov:

Uredba o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu.

Opis:Težište programa usmereno je na program socijalno ekonomskog oporavka i privrednog oživljavanja, sa ciljem da se na najneposredniji način zadovolje osnovne potrebe i reše egzistencijalni problemi građana koji žive na teritoriji opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

Ciljevi programa:

Cilj 1: Razvoj opština i unapređenje infrastrukture

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Procenat izgrađenih i rekonstruisanih ulica, broj izgrađenih i adaptiranih školskih, zdravstvenih i verskih objekata

Indikator ishoda

iznos

220000000

250000000

262419000

268354000

Cilj 2: Unapređenje kvaliteta života građana uz poštovanje ljudskih, manjinskih i verskih prava i sloboda

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj primalaca materijalne pomoći

Indikator ishoda

%

16

25

20

20

Cilj 3: Povećanje broja učenika i studenata albanske i romske nacionalnosti

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Stipendije

Indikator ishoda

%

60

70

70

75

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Infrastrukturni i ekonomski razvoj

0002 – Stručni i administrativni poslovi u sprovođenju politika Koordinacionog tela

Programska aktivnost: 0001 – Infrastrukturni i ekonomski i razvoj

Svrha:Kontinuirana podrška i unapređenje najnerazvijenijih opština na jugu Centralne SrbijeOpis:Sredstva namenjena za projekte koja se odnose na stvaranje uslova za bolji i kvalitetniji život stanovništva (izgradnja puteva, vodosnabdevanje, elektrosnabdevanje i sl.).

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje kvaliteta života stanovnika

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. broj kilometara izgrađenog puta

Indikator ishoda

km

30

35

40

45

2. procenat izgrađenih objekata

Indikator ishoda

%

10

15

20

25

3. broj realizovanih subvencija

Indikator ishoda

broj subvencija

21

18

16

16

4. broj dodeljenih učeničkih i studentskih stipendija

Indikator ishoda

broj stipendija

329

340

329

309

Programska aktivnost: 0002 – Stručni i administrativni poslovi u sprovođenju politika Koordinacionog tela

Svrha:Kontinuirana podrška i unapređenje najnerazvijenijih opština na jugu Centralne Srbije.

Opis:Sredstva su namenjena za projekte iz oblasti školstva, zadovoljenje kulturnih potreba kroz različite projekte i programe naročito za decu i mlade

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Efikasniji rad službe

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Saradnja sa međunarodnom zajednicom

Indikator ishoda

broj sastanaka

15

20

25

30

Cilj 2: Unapređenje nastave na srpskom i albanskom jeziku

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj prevedenih materijal i knjiga

Indikator ishoda

broj

200

230

250

270

GLAVA 3.14 AVIO-SLUŽBA VLADE

Opšte obrazloženje korisnika:

Avio – služba Vlade je osnovana u cilju pružanja usluge prevoza vazduhoplovima za službene potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, kao i usluge prevoza vazduhoplovima za potrebe trećih lica, uz naknadu i po tržišnim uslovima. Usluge prevoza vazduhoplovima Služba pruža sa dva vazduhoplova. Zbog godina proizvodnje vazduhoplova i zbog ispunjavanja uslova neophodnih za letenje u evropskom vazdušnom prostoru, veoma je skupo njihovo održavanje i modifikacije. Sistem održavanja vazduhoplova propisan je od strane proizvođača i odobren od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, koji vrši i kontrolu održavanja vazduhoplova. Sistem održavanja aviona zahteva i redovno menjanje komponenti po isteku resursa posle određenog vremena, odnosno naleta, te s tim u vezi izvođenje servisnih i periodičnih pregleda aviona, motora, otklanjanje neispravnosti na avionu, održavanje opreme, alata i zemaljskih sredstava.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2102 – Podrška radu Vlade

Sektor: 21 – Politički sistem

Svrha:Pružanje usluge prevoza vazduhoplovima za službene potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, kao i usluge prevoza vazduhoplovima za potrebe trećih lica.

Pravni osnov: Uredba o osnivanju Avio-službe Vlade

Opis:Program podrazumeva pružanje usluga prevoza vazduhoplovima za službene potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, kao i usluge prevoza vazduhoplovima za potrebe trećih lica, uz naknadu i po tržišnim uslovima. Usluge prevoza vazduhoplovima Služba pruža sa dva vazduhoplova, Falcon 50, koji je star 32 godine, sa 12 sedišta i Learjet 31A, koji je star 22 godine, sa 5-6 sedišta u skladu sa performansama aviona, zavisno od destinacije. Zbog godina proizvodnje navedenih vazduhoplova i zbog ispunjavanja uslova neophodnih za letenje u evropskom vazdušnom prostoru, veoma je skupo njihovo održavanje i modifikacije. Sistem održavanja vazduhoplova propisan je od strane proizvođača i odobren od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, koji vrši i kontrolu održavanja vazduhoplova. Sistem održavanja aviona zahteva i redovno menjanje komponenti po isteku resursa posle određenog vremena, odnosno naleta. Ističemo, da je Avio-služba Vlade, integralni deo sistema vazdušnog saobraćaja, što znači da može uspešno funkcionisati samo na principima na kojima je uspostavljen taj sistem. Veoma često, ovi principi se ne podudaraju sa principima na kojima je organizovana državna uprava i to je čini specifičnom u odnosu na druge organe uprave.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Bezbedno, blagovremeno kontinuirano i kvalitetno pružanje usluga prevoza vazduhoplovima

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Procenat realizovanih letova u odnosu na zahtevane letove

Indikator ishoda

procenat

95%

97%

98%

99%

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0011 – Letačka operativa

0012 – Tehnička operativa

0013 – Plovidbenost vazduhoplova

4001 – Izgradnja hangara i pratećih objekata

Programska aktivnost: 0011 – Letačka operativa

Svrha:Priprema i realizacija letačkih zadataka i drugih pratećih poslova u vezi sa letačkom operativom.

Opis:Ova programska aktivnost podrazumeva obavljanje poslova koji se odnose na: planiranje, pripremu, izvršavanje letačkih zadataka i njihovo operativno praćenje; obuku i trenažu letačkog i kabinskog osoblja, školovanje i sve oblike stručnog usavršavanja; izradu svih vrsta operativnih i drugih planova; predlaganje optimalnog rešenja za razvoj flote i modifikacija, obradu performansi aviona, izradu analiza i uputstava u vezi sa tehnikom letenja i bezbednosti vazdušne plovidbe;pripremu, obradu i evidenciju dokumentacije u vezi sa letom; koordinaciju sa svim službama na aerodromu po pitanju prihvata i otpreme putnika, aviona i posada; održavanje kontakta s naručiocem leta u smislu preciziranja detalja i promena koje se javljaju pre i u toku izvršenja zadatka; ostvarivanje saradnje sa organom uprave nadležnim za civilno vazduhoplovstvo i drugim sličnim organizacijama u cilju unapređenja vlastitog sistema rada i uvećanja bezbednosti letenja.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Obezbeđenje dovoljnog broja osposobljenih/obučenih posada

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Odnos broja nerealizovanih letova usled nedovoljnog broja posada u odnosu na broj zahtevanih letova.

Indikator ishoda

procenat

90%

93%

95%

98%

2. Iskazan broj se odnosi na minimum obaveznih obuka koje jedan pilot mora da obavi.

Indikator ishoda

broj

7

8

9

10

Programska aktivnost: 0012 – Tehnička operativa

Svrha:Održavanje vazduhoplova (popravka i zamena komponenti i zemaljskih sredstava)

Opis:Ova programska aktivnost podrazumeva poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu, izvršavanje tehničkih zadataka i njihovo operativno praćenje;izvođenje servisnih i periodičnih pregleda aviona, motora, zamenu kružećih delova, otklanjanje neispravnosti na avionu, radioničko održavanje komponenti, održavanje opreme, alata i zemaljskih sredstava; izradu, ažuriranje i vođenje tehničke dokumentacije aviona, praćenje statusa aviona, motora i kružećih delova, naloga za plovidbenost i servis biltena; saradnju sa proizvođačima aviona i ovlašćenim servisima i kontrolu izvođenja radova; koordinaciju sa svim službama na aerodromu po pitanju prihvata i otpreme aviona uključujući putnički servis; sistem bezbednosti i zdravlja na radu; skladištenje robe, planiranje i izvođenje protiv požarne zaštite objekata, sredstava i ljudi i primena mera za bezbednost i zaštitu na radu; planiranje školovanja i obuke, sprovođenje planova i programa obuke vazduhoplovno tehničkog osoblja, vršenje kontrole i analize, primenu zakona iz oblasti vazdušne plovidbe, ostvarivanje saradnje sa organom uprave nadležnim za civilno vazduhoplovstvo i drugim sličnim organizacijama u cilju unapređenja vlastitog sistema rada.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Održanje projektovanog nivoa pouzdanosti aviona iz flote Avio službe Vlade

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj otkazanih letova u odnosu na broj realizovanih letova zbog tehničkih problema

Indikator ishoda

procenat

5%

4%

3%

2%

Programska aktivnost: 0013 – Plovidbenost vazduhoplova

Svrha:Obezbeđivanje funkcionisanja letačke i tehničke operative.

Opis:Ova programska aktivnost podrazumeva poslove koji se odnose na nabavku dobara (mlazno gorivo, motorno gorivo, ketering, rezervni delovi, potrošni materijal, alat, inventar, HTZ oprema, službena odeća i obuća, kancelarijski materijal, računarska oprema, elektronska oprema, komunikaciona oprema, zakup opreme za saobraćaj, stručna literatura i druga dokumentacija za potrebe vazduhoplovnog osoblja), nabavka usluga (popravka i održavanje aviona i avionskih komponenti, osiguranje vazduhoplova, osiguranje zaposlenih, osiguranje i registracija vozila, carinsko zastupanje i špediterski poslovi, spoljnotrgovinski poslovi, obuka letačkog i tehničkog osoblja, usluge prevođenja, knjiženja, lekarski pregledi vazduhoplovnog osoblja, odleđivanje aviona, klimatizacija aviona, kalibraža alata i opreme, održavanje protivpožarnih aparata, održavanje računarske opreme, hendling u zemlji i inostranstvu), kao i poslove obračuna troškova na službenom putovanju (troškovi dnevnica, smeštaja i prevoza), provere, kontrole i plaćanja taksi za prelete i ostale pravne i finansijske poslove neophodne za realizaciju navedenih poslova.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Nesmetan i kontinuiran rad Letačke i tehničke operative

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. broj otkazanih letova zbog neobezbeđivanja opštih uslova za plovidbenost vazduhoplova

Indikator ishoda

broj letova

4

3

2

1

Projekat: 4001 – Izgradnja hangara i pratećih objekata

Svrha:Obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad i unapređenje rada Avio službe

Opis:Zaključcima 05 Broj: 464-4652/2011 od 16.06.2011. godine i 05 Broj: 464-7960/2011 od 20.10.2011. godine, Vlada je odlučila:

– da se Avio-služba Vlade odredi za korisnika na objektu Hangar SIV-a i Aneksa I, – da se pribave u svojinu Republike Srbije, a za potrebe Avio-službe Vlade, nepokretnosti putem izgradnje i to: Hangar II, Aneks II (tehnički aneks), platforma i rulna staza.

Nakon donošenja ovih zaključaka, Avio-služba Vlade je pokrenula niz aktivnosti koje su u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji uslov za pribavljanje lokacijske dozvole, od koje zavisi izrada tehničke dokumentacije za završetak izgradnje objekta Hangar SIV-a i Aneksa I, kao i izgradnju objekata Hangar II, Aneks II (tehnički aneks), platforme i rulne staze.

Aktivnosti su se odvijale paralelno u dva pravca: na one koje su se odnosile na formiranje građevinske parcele za nastavak izgradnje već započetog objekta i izgradnju novog objekta i na one koje su se odnosile na rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. U 2015. godini, planira se kompletan završetak projektno-tehničke dokumentacije kao i sam završetak izgradnje hangara.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Obezbeđenje infrastrukturnih kapaciteta Avio službe potrebnih za rad

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Procenat izgrađenosti kapaciteta hangara po fazama

Indikator ishoda

procenat

0%

100%

0%

0%

2. Procenat obezbeđene projektno-tehničke dokumentacije

Indikator ishoda

procenat

60%

100%

0%

0%

Cilj 2: Smanjenje troškova linijskog održavanja i zimske eksploatacije aviona

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Procenat smanjenja troškova održavanja u odnosu na baznu vrednost

Indikator ishoda

procenat

0%

0%

10%

10%

Cilj 3: Povećanje bezbednosti

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj incidenataKomentar: Po završetku izgradnje hangara biće onemogućen neovlašćen pristup avionima i samim tim smanjiće se mogućnost eventualnih incidenata.

Indikator ishoda

broj

0

0

0

0

GLAVA 3.15 – KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I

ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

Opšte obrazloženje korisnika:

Na osnovu člana 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Saveta za nacionalnu bezbednost, a naročito poslove u vezi sa sazivanjem i pripremanjem sednica Saveta, stručne poslove u vezi sa praćenjem sprovođenja smernica i zaključaka Saveta, poslove administrativno-tehničke podrške Birou za koordinaciju, čuvanje i stavljanje na uvid članovima Saveta izveštaja i drugih akata Saveta, vrši i druge poslove po nalogu Saveta i sekretara Saveta. Na osnovu člana 87. Zakona o tajnosti podataka Kancelarija postupa po zahtevima za izdavanje sertifikata i dozvola; obezbeđuje primenu standarda i propisa u oblasti zaštite tajnih podataka; stara se o izvršavanju prihvaćenih međunarodnih obaveza i zaključenih međunarodnih sporazuma između Republike Srbije i drugih država, odnosno međunarodnih organa i organizacija u oblasti zaštite tajnih podataka i sarađuje sa odgovarajućim organima stranih država i međunarodnih organizacija; izrađuje i vodi Centralni registar stranih tajnih podataka; izrađuje i vodi Centralni registar stranih tajnih podataka; predlaže obrazac bezbednosnog upitnika; predlaže obrazac preporuke, sertifikata i dozvole, kao i evidenciju o odbijanju izdavanja sertifikata, odnosno dozvola; organizuje obuku korisnika tajnih podataka u skladu sa standardima i propisima; predlaže Vladi plan zaštite tajnih podataka za vanredne i hitne slučajeve; opoziva tajnost podatka u skladu sa odredbama ovog zakona; posle prestanka organa javne vlasti koji nemaju pravnog sledbenika, obavlja poslove koji se odnose na zaštitu tajnih podataka; sarađuje sa organima javne vlasti u sprovođenju ovog zakona u okviru svoje nadležnosti i obavlja i druge poslove koji su predviđeni ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1404 – Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta i Biroa

Sektor: 14 – Javna bezbednost

Svrha:Obezbeđenje visokog nivoa zaštite nacionalnih i stranih tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti.

Pravni osnov:

Strategija nacionalne bezbednosti, Zakon o tajnosti podataka, Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka, Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti, Sporazum između Vlade RS i Organizacije severnoatlantskog pakta (NATO) o bezbednosti informacija i kodeksa o postupanju i Sporazuma između Vlade RS i Evropske unije o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka.

Opis:Zaključivanjem sporazuma u oblasti razmene i zaštite tajnih podataka sa drugim državama i međunarodnim organizacijama Republika Srbija pokazuje spremnost da unapredi saradnju u sektoru bezbednosni (u oblasti unutrašnjih poslova, pravosuđa, spoljnih poslova, odbrane i kroz saradnju službi bezbednosti) sa državama i međunarodnim organizacijama o okviru svojih spoljnopolitičkih prioriteta. Osim navedenog, zaključivanjem sporazuma stvaraju se uslovi zajedničkog delovanja protiv izazova, rizika i pretnji koji se odnose ne samo na Republiku Srbiju, već predstavljaju globalne izazove, rizike i pretnje, zatim, saradnju u zajedničkim obukama i angažovanja elemenata sistema bezbednosti u multinacionalnim operacijama, upravljanju krizama i upravljanju granicom. Ovim sporazumima stvaraju se uslovi za saradnju svih državnih organa sa privrednim subjektima sa teritorije druge države čije poslovanje se odnosi na oblast namenske industrije, proizvodnju roba i pružanje usluga za potrebe bezbednosnog sektora, s jedne strane i saradnju između privrednih subjekata čije je sedište na teritoriji Republike Srbije sa privrednim subjektima drugih država, s druge strane. Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka je u skladu sa Zakonom o osnovama uređenja službi bezbednosti angažovana na stručnoj i administrativnoj podršci rada Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti kao i na kontroli primene Zakona o tajnosti podataka.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Uspostavljanje i unapređenje nacionalnog sistema zaštite tajnih podataka kompatibilnog sa standardima EU i NATO

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Obezbeđen potreban nivo za rad sa tajnim podacima i razmenu stranih tajnih podataka

Indikator ishoda

%

50

60

80

90

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška Kancelarije radu Saveta i Biroa

4001 – Opremanje bezbednosne zone A i B

Programska aktivnost: 0001 – Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška Kancelarije radu Saveta i Biroa

Svrha:Zaštita tajnih podataka i učešće u pripremi i realizaciji sednica Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti.

Opis:Uspostavljanje efikasnog nacionalnog sistema za zaštitu i razmenu stranih tajnih podataka kompatibilnog sa EU i NATO kroz unapređenje međunarodne saradnje, izrada i vođenje Centralnog registra za zaštitu tajnih podataka kao i podrška radu Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti i zaštite i razmene tajnih podataka

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj zaključenih međunarodnih sporazuma

Indikator ishoda

broj

9

5

7

8

2. Broj stručnih susreta

Indikator ishoda

broj

60

75

90

110

Cilj 2: Uspostavljanje nacionalnog sistema zaštite tajnih podataka kompatibilnog sa EU i NATO

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Procena nivoa kompatibilnostiKomentar: vrši se na osnovu verifikacije ekspertskih timova EU

Indikator ishoda

%

60

70

80

90

Cilj 3: Unapređenje Centralnog registra tajnih podataka

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj izdatih sertifikata

Indikator ishoda

broj

178

300

420

520

Cilj 4: Efikasna podrška radu Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj održanih sednica Saveta i Biroa

Indikator ishoda

broj

4

12

12

12

Komentar: Kancelarija Saveta vrši samo stručnu i administrativnu podršku rada Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, kao što je pripremanje materijala za zasedanje i vođenje arhive Saveta za nacionalnu bezbednost.U vezi sa tim, a na osnovu Poslovnika o radu Saveta za nacionalnu bezbednost, predsednik Republike je jedini nadležan da komentariše rad i aktivnosti Saveta za nacionalnu bezbednost.

Projekat: 4001 – Opremanje bezbednosne zone A i B

Svrha:Ispunjavanje obaveza preuzetih Sporazumima sa EU i NATO, stvaranjem uslova za rad zaštiti i razmeni tajnih podataka i razmeni stranih tajnih podataka

Opis:Nabavka opreme za zonu Administrativnu i Bezbednosnu zonu u skladu sa propisanim merama fizičko-tehničke zaštite i bezbednosnih procedura za razmenu i zaštitu tajnih podataka i ispunjavanje minimalnih standarda koji regulišu oblast fizičke bezbednosti.

Ciljevi Projekta:

Cilj 1: Uspostavljanje jedinstvenog sistema zaštite tajnih podataka u skladu sa važećim propisima

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Procenat potrebnog nivoa za rad sa tajnim podacima

Indikator ishoda

%

60

70

80

90

GLAVA 3.16 – KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Opšte obrazloženje korisnika:

Kancelarija obavlja stručne poslove za potrebe Vlade koji se odnose na staranje o usklađenom delovanju organa državne uprave i podsticanje saradnje organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva, što uključuje: iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa; učešće u pripremi i praćenju sprovođenja strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, u cilju daljeg razvoja saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora i, s tim u vezi, saradnju sa organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave; iniciranje donošenja propisa i drugih opštih akata kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, kao temelja izgradnje demokratskog, inkluzivnog i solidarnog društva; učešće u pripremi zbirnih izveštaja za Vladu o utrošku sredstava koja su, kao podrška programskim aktivnostima, obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budzeta Republike Srbije; organizovanje okruglih stolova i konferencija; objavljivanje publikacija i preduzimanje drugih mera i aktivnosti u cilju podizanja kapaciteta i održivosti rada i delovanja udruženja i drugih organizacija civilnog društva; prikupljanje i distribuiranje informacija od značaja za rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva; obavljanje stručnih poslova u vezi sa saradnjom i razmenom iskustava sa sličnim vladinim institucijama u regionu, zemljama Evropske unije i svetu; saradnju sa nadležnim organima u obavljanju poslova koji se odnose na programiranje i upravljanje pretpristupnim i drugim fondovima Evropske unije za podršku civilnom društvu. Kancelarija priprema akte kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje poslove ministarstava i posebnih organizacija koji su u vezi sa pitanjima razvoja civilnog društva i saradnje Vlade sa civilnim društvom, kao i sa načinima na koji se javnost obaveštava o aktivnostima usmerenim na razvoj civilnog društva i saradnji Vlade sa civilnim društvom. Kancelarija sarađuje s državnim organima, organima autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda kao i sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u izradi relevantnih dokumenata i propisa i promoviše poslove koji su u vezi sa razvojem i saradnjom sa civilnim društvom. Kancelarija obavlja i druge poslove iz oblasti razvoja civilnog društva i saradnje sa civilnim društvom koje joj poveri Vlada.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 1002 – Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Sektor: 10 – Ljudska prava i građansko društvo

Svrha:Razvoj civilnog društva kroz unapređenje saradnje državnih organa i organizacija civilnog društva.

Pravni osnov:

Uredba o kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije; Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Opis:U okviru ovog programa vrše se sledeće nadležnosti : Usklađeno delovanje organa državne uprave i podsticanje saradnje organa državne uprave, autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva. Uspostavljanje saradnje i razmene iskustava sa sličnim vladinim institucijama u regionu, zemljama Evropske unije i svetu.

U okviru ovog programa vrše se sledeći poslovi: obavljanje stručnih poslova za potrebe Vlade koji se odnose na staranje o usklađenom delovanju organa državne uprave i podsticanje saradnje organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva, što uključuje: iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa; učešće u pripremi i praćenju sprovođenja strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, s ciljem daljeg razvoja saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora i, s tim u vezi, saradnju sa organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave. Iniciranje donošenja propisa i drugih opštih akata kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, kao temelja izgradnje demokratskog, inkluzivnog i solidarnog društva. Učešće u pripremi zbirnih izveštaja za Vladu o utrošku sredstava koja su, kao podrška programskim aktivnostima, obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budzeta Republike Srbije. Organizovanje okruglih stolova i konferencija, kao i objavljivanje publikacija i preduzimanje drugih mera i aktivnosti s ciljem podizanja kapaciteta i održivosti rada i delovanja udruženja i drugih organizacija civilnog društva. Prikupljanje i distribuiranje informacija od značaja za rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva. Obavljanje stručnih poslova u vezi sa saradnjom i razmenom iskustava sa sličnim vladinim institucijama u regionu, zemljama Evropske unije i svetu. Saradnju sa nadležnim organima u obavljanju poslova koji se odnose na programiranje i upravljanje pretpristupnim i drugim fondovima Evropske unije za podršku civilnom društvu. Priprema akata kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje poslove ministarstava i posebnih organizacija koji su u vezi sa pitanjima razvoja civilnog društva i saradnje Vlade sa civilnim društvom, kao i sa načinima na koji se javnost obaveštava o aktivnostima usmerenim na razvoj civilnog društva i saradnji Vlade sa civilnim društvom. Kancelarija sarađuje s državnim organima, organima autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda kao i sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u izradi relevantnih dokumenata i propisa i promoviše poslove koji su u vezi sa razvojem i saradnjom sa civilnim društvom. Kancelarija obavlja i druge poslove iz oblasti razvoja civilnog društva i saradnje sa civilnim društvom koje joj poveri Vlada. Izrada Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Unapređen institucionalni okvir za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji do 2017. godine

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Usvojena Nacionalna strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društvaKomentar: Očekuje se usvajanje strategije 2015. godine i sprovođenje do 2018. godine

Indikator izlaznog rezultata

Dokument

Da

Da

Da

Da

2. Broj usvojenih izmena i dopuna propisa u odnosu na broj upućenih inicijativa za izmenama i dopunamaKomentar: Očekuje se uvećanje procenta usvojenih izmena nakon usvajanja strategije.

Indikator izlaznog rezultata

%

30

40

50

50

3. Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društvaKomentar: Očekuje se usvajanje akcionog plana nakon usvajanja nacionalne strategije – 2015. ili 2016. godine

Indikator ishoda

Dokument

Ne

Da

Da

Da

Cilj 2: Uspešno učestvovanje organizacija civilnog društva u procesima evropskih integracija uz prenošenje najboljih praksi iz zemalja regiona i EU

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj organizacija civilnog društva koje daju doprinos procesu pregovora sa EU.Komentar: Učešće organizacija u izradi akcionih planova i pregovaračkih pozicija.

Indikator izlaznog rezultata

Broj OCD

7

10

10

10

2. Broj projekata organizacija civilnog društva odobrenih iz pretpristupnih fondova Evropske unije za podršku civilnom društvuKomentar: Zavisi od odluke Delegacije EU o strukturi finansiranja.

Indikator izlaznog rezultata

Broj odobrenih projekata

20

22

23

24

3. Broj regionalnih i EU skupova posvećenih pitanjima razvoja civilnog društva na kojima su prisutni predstavnici KancelarijeKomentar: Zavisi od raspoloživih sredstava Kancelarije.

Indikator izlaznog rezultata

Broj skupova

3

4

5

5

Cilj 3: Unapređenje saradnje između institucija na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou i organizacija civilnog društva do 2017. godine

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj aktivnosti u cilju promocije značaja saradnje organizacija civilnog društva i organa uprave i predstavljanje mehanizama saradnje.

Indikator izlaznog rezultata

Broj aktivnosti

4

4

4

4

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Obezbeđenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

0002 – EU integracije i međunarodna saradnja u oblasti civilnog društva

7010 – IPA 2014 – Podrška za učešće u Programima EU

Programska aktivnost: 0001 – Obezbeđenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Svrha:Osnaženo delovanje udruženja i drugih organizacija civilnog društva kroz unapređen zakonski okvir kao i unapređenje sistema planiranja i utvrđivanje efekata finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva.

Opis:Iniciranje donošenja propisa i drugih opštih akata kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva, kao temelja izgradnje demokratskog, inkluzivnog i solidarnog društva. Jačanje sistema fiskalne odgovornosti i informisanja šire javnosti o svrsishodnosti utroška javnih sredstava, podsticanje i razvijanje integriteta i odgovornosti u radu državnih organa, kao i jačanje poverenja građana u rad državnih organa, ali i u rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva. Kancelarija izrađuje Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška projektnim i programskim aktivnostima planirana i isplaćena organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava Republike Srbije za 2014. godinu za potrebe Vlade kojim se daje pregled stanja i daju preporuke za buduća unapređenja.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređenje zakonodavnog okvira od značaja za razvoj civilnog društva

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj usvojenih izmena i dopuna propisa u odnosu na broj upućenih inicijativa za izmenama i dopunama.Komentar: Očekuje se uvećanje procenta usvojenih izmena nakon usvajanja strategije.

Indikator izlaznog rezultata

%

30

40

50

50

2. Broj identifikovanih potreba za izmenom propisa u odnosu na broj upućenih inicijativa.Komentar: Broj usvojenih inicijativa umnogome će zavisiti od plana rada Vlade, planiranih izmena i dopuna propisa kao i od perioda u godini kada se identifikuje potreba za izmenom propisa.

Indikator izlaznog rezultata

%

50

50

50

50

Cilj 2: Unapređenje okvira za transparentno i održivo finansiranje organizacija civilnog društva

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Izrađen Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška projektnim i programskim aktivnostima planirana i isplaćena organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava RS

Indikator izlaznog rezultata

Izrađen izveštaj

Da

Da

Da

Da

2. Procenat organa koji dostavljaju podatke neophodne za izradu Godišnjeg zbirnog izveštaja.Komentar: Povećava se procenat organa koji izveštavaju za 10 procentnih poena po godini. Planirano je da u naredne četiri godine, svi organi uvedu praksu izveštavanja, čime će obuhvat izveštavanja dostići 100%.

Indikator izlaznog rezultata

%

60

70

80

90

Cilj 3: Uspostavljanje mehanizama komunikacije i saradnje sa OCD, državnim organima i privatnim sektorom

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj održanih stručnih skupova i sastanaka radnih grupa koje uključuju predstavnike civilnog društva.Komentar: Ova aktivnost u velikoj meri zavisi i od aktivnosti drugih organa države na čije zahteve Kancelarija odgovara organizovanjem sastanaka.

Indikator izlaznog rezultata

Broj održanih skupova

6

6

6

6

2. Izrađen Vodič kroz domaće i inostrane izvore finansiranja OCD.Komentar: Kancelarija još uvek ne finansira u potpunosti izradu vodiča. Sredstva bi trebalo uvećati za 130% kako bi u potpunosti preuzeli aktivnost.

Indikator izlaznog rezultata

Dokument

Da

Da

Da

Da

Cilj 4: Povećanje vidljivosti rada Kancelarije

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj vesti, informacija i objava postavljenih na internet stranici Kancelarije.Komentar: S obzirom da će u predstojećem periodu aktivnost izrade i usvajanja strategije značajnije uvećati broj vesti, informacija i objava, očekuje se da će se po usvajanju strategije nivo promo aktivnosti smanjiti.

Indikator izlaznog rezultata

Vest

160

185

220

245

2. Broj pratilaca na društvenim mrežama i broj poseta internet stranice Kancelarije.Komentar: Planirano je uvećanje broja pratilaca i posetilaca za 20% na godišnjem nivou.

Indikator izlaznog rezultata

Broj pratilaca i posetilaca

65500

76600

89800

107400

3. Broj medijskih objava u elektronskim i štampanim medijima o aktivnostima rada Kancelarije.

Indikator izlaznog rezultata

Broj objava

100

130

165

190

Programska aktivnost: 0002 – EU integracije i međunarodna saradnja u oblasti civilnog društva

Svrha:Osnaživanje OCD da aktivno učestvuju u procesima evropskih integracija uz prenošenje najboljih evropskih primera podsticanja razvoja civilnog društva.

Opis:Ostvarivanje i unapređenje međunarodne saradnje u oblastima iz delokruga Kancelarije; izvršavanje obaveza Kancelarije u vezi sa sprovođenjem Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju; izrada uporednih analiza prakse saradnje država Evropske unije i država Zapadnog Balkana sa organizacijama civilnog društva; praćenje i analizu međunarodnih propisa i prakse na području razvoja civilnoga društva u pojedinim zemljama; razmena iskustava sa sličnim vladinim institucijama u regionu, zemljama Evropske unije i svetu; stručna komunikacija i saradnja sa nadležnim organima u obavljanju poslova koji se odnose na korišćenje, programiranje i upravljanje pretpristupnim i drugim fondovima Evropske unije za podršku civilnom društvu; planiranje i pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz EU fondova, budzeta ili iz drugih bilateralnih donacija ili donacija drugih međunarodnih organizacija i fondacija; koordinaciju aktivnosti međunarodnih organizacija, donatora i projekata finansiranih iz donatorskih sredstava iz delokruga Kancelarije.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Ojačanje uloge OCD u procesu EU integracija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj obuka organizovanih za organizacije civilnog društva na temu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.Komentar: Najveći broj će biti održan na početku procesa u 2015. godini.

Indikator izlaznog rezultata

Obuka

4

5

2

2

2. Broj obuka organizovanih za organizacije civilnog društva na temu EU programa i fondova.Komentar: Zavisiće od raspoloživih sredstava i treninga koje organizuje Kancelarija za evropske integracije.

Indikator izlaznog rezultata

Obuka

2

2

2

2

3. Broj sastanaka OCD i organa državne uprave posvećenih utvrđivanju nacionalnih prioriteta u korišćenju sredstava iz pretpristupnih fondova EU.Komentar: Organizovano u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije

Indikator izlaznog rezultata

Broj sastanaka

10

15

13

15

Cilj 2: Realizovano sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva odobrenih od strane EU

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj organizacija civilnog društva kojima je obezbeđeno sufinansiranje.Komentar: Zavisi od budzetskih sredstava i programa koji zahtevaju sufinansiranje.

Indikator izlaznog rezultata

Broj sufinansiranih organizacija civilnog društva

10

15

15

15

Cilj 3: Obezbeđenje uspešnog učešća organizacija civilnog društva u programu Evropa za građane

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj organizacija civilnog društva koje su prisustvovale obukama posvećenim predstavljanju programa i smernica za učešće u programu Evropa za građaneKomentar: Delom finansirano iz programa Evropa za građane”.

Indikator izlaznog rezultata

Broj OCD

200

300

350

350

2. Broj OCD i jedinica lokalne samouprave iz Srbije kojima su odobreni projekti u okviru programa „Evropa za građane”Komentar: Kasno usvojen program u 2014. godini od strane Evropske komisije uslovio je manji broj projekata.

Indikator izlaznog rezultata

Broj odobrenih projekata

5

10

15

20

Cilj 4: Prenošenje najbolje prakse u razvoju civilnog društva iz zemalja regiona i EU

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj sastanaka sa regionalnim i međunarodnim institucijama na kojima su učestvovali predstavnici Kancelarije.Komentar: Najveći broj poseta biće organizovan u 2015. zahvaljujući podršci IPA i USAID projekta.

Indikator izlaznog rezultata

Broj sastanaka

10

5

5

3

2. Broj sastanaka sa organizacijama civilnog društva posvećenih prenošenju najbolje prakse iz zemalja regiona i EU.Komentar: Zavisiće od mera predviđenih nacionalnom strategijom za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Indikator izlaznog rezultata

Broj sastanaka

1

2

2

2

Zajednički projekat: 7010 – IPA 2014 – Podrška za učešće u Programima EU

Svrha:Podizanje nivoa svesti o vrednostima i pravima građana Unije i mogućnostima koje ona pruža, kao i povećanje građanskog učešća u demokratskom životu Evropske unije.

Opis:Pružanje mogućnosti građanima za interakciju i učestvovanje u stvaranju sve bliže Evrope, koja je demokratska i usmerena na svet, ujedinjena i obogaćena u kulturnoj raznolikosti, razvijajući time građanstvo Evropske unije, razvijanje osećaja evropskog identiteta, zasnovanog na zajedničkim vrednostima, istoriji i kulturi. Jačanje tolerancije i uzajamnog razumevanja među građanima i građankama.

Ciljevi Zajedničkog projekta:

Cilj 1: Stvaranje uslova za učešće OCD u programu EfC

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Potpisan sporazum o sprovođenju EfC programa.Komentar: očekuje se potpisivanje memoranduma o razumevanju između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropa za građane i građanke 2014-2020” do kraja 2014. godine

Indikator ishoda

Potpisan sporazum

Da

Da

Da

Da

2. Obezbeđena sredstva za učešće u programu u budzetu RS.Komentar: Bazna vrednost je protivvrednost godišnje kontribucije od 55.000€ za 2014. godinu.Neophodno je planirati sredstva svake godine u toj protivvrednosti za period trajanja projekta.

Indikator ishoda

Obezbeđena sredstva

Da

Da

Da

Da

Cilj 2: Povećanje finansijskih sredstava odobrenih subjektima iz Srbije iz evropskog programa „Evropa za građane i građanke”

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj organizacija civilnog društva iz Srbije koje su nosioci projekata.Komentar: EU nema obavezu da obaveštava Kancelariju o rezultatima konkursa i nosiocima iz Republike Srbije.

Indikator izlaznog rezultata

Broj OCD

7

8

10

10

2. Procenat povraćaja sredstava iz programa EFC koja su dobile OCD iz Srbije u odnosu na nacionalnu kontribuciju za učešće.

Indikator ishoda

%

90

80

70

60

GLAVA 3.17 – KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

Opšte obrazloženje korisnika:

Kancelarija obavlja stručne poslove za potrebe Vlade a u saradnji sa drugim državnim organima koji se odnose na reviziju i potvrđivanje usklađenosti sistema

sprovođenja programa Evropske unije u kojima je odgovornost za upravljanje preneta na Republiku Srbiju, u skladu sa obavezama koje su preuzete Okvirnim sporazumom između Evropske komisije i Vlade Republike Srbije o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta za pretpristupnu pomoć i na način definisan tim sporazumom, u okviru uspostavljanja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima Evropske unije a za potrebe realizacije programa i projekata finansiranih iz sredstava Evropske unije.

Kancelarija obavlja i druge poslove koji se odnose na proveru delotvornog i stabilnog funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

Usvajanjem Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma Republika Srbija je preuzela obavezu da uspostavi odgovarajuće strukture za pripremu i sprovođenje programa i projekata finansiranih iz sredstava EU koje podležu akreditaciji od strane Evropske komisije a koje su opisane u članu 7. Aneksa Sporazuma.

Jedna od ključnih institucija u okviru sistema za decentralizovano upravljanje fondovima EU predviđena navedenim zakonom je nezavisno Revizorsko telo. Osnivanje Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije je u funkciji ostvarivanja nekoliko ciljeva:

revizije sistema upravljanja sredstvima EU;

verifikacije efikasnog i dobrog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole sredstvima EU;

revizije transakcija u vezi sa sredstvima EU i sredstvima opredeljenim za nacionalno sufinansiranje programa i projekata EU;

verifikacije pouzdanosti relevantnih računovodstvenih informacija.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 2301 – Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

Sektor: 23 – Finansijski i fiskalni sistem

Svrha:Potvrđivanje zakonitosti sprovođenja programa EU radi efikasnijeg upravljanja sredstvima EU.

Pravni osnov:

Uredba o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU i Uredba o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

Opis:Poslovi revizije u okviru IPA komponente I -Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i IPA komponente II-Prekogranična saradnja (obuhvata saradnju sa zemljama članicama i zemljama kandidatima). Na osnovu člana 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Kancelarija obavlja stručne poslove za potrebe Vlade, u saradnji sa drugim organima državne uprave, koji se odnose na reviziju i potvrđivanje usklađenosti sistema sprovođenja programa Evropske unije u kojima je odgovornost za upravljanje preneta na Republiku Srbiju, u skladu sa obavezama koje su preuzete Okvirnim sporazumom između Evropske komisije i Vlade Republike Srbije o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske unije Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Ciljevi programa:

Cilj 1: Potvrđivanje stabilnog sistema upravljanja sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Godišnje revizorsko mišljenje uz godišnji revizorski izveštajKomentar: Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije je obavezna da izradi i dostavi Godišnji revizorski izveštaj i Godišnje revizorsko mišljenje o funkcionisanju sistema, po IPA komponenti.

Indikator ishoda

broj

1

1

2

2

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Sprovođenje postupaka revizije sredstava EU

Programska aktivnost: 0001 – Sprovođenje postupaka revizije sredstava EU

Svrha:Potvrđivanje zakonitosti sprovođenja programa EU radi efikasnijeg upravljanja sredstvima EU.

Opis:Poslovi revizije u okviru IPA komponente I -Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i IPA komponente II-Prekogranična saradnja (obuhvata saradnju sa zemljama članicama i zemljama kandidatima).

Na osnovu člana 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Kancelarija obavlja stručne poslove za potrebe Vlade, u saradnji sa drugim organima državne uprave, koji se odnose na reviziju i potvrđivanje usklađenosti sistema sprovođenja programa Evropske unije u kojima je odgovornost za upravljanje preneta na Republiku Srbiju, u skladu sa obavezama koje su preuzete Okvirnim sporazumom između Evropske komisije i Vlade Republike Srbije o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske unije Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Praćenje delotvornog funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima EU

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Izveštaj o reviziji operativnih struktura IPA komponente I-pomoć u tranziciji i izgradnji institucija

Indikator ishoda

broj izveštaja

1

6

6

6

2. Izveštaj o reviziji operativnih struktura IPA komponente II-program prekogranične saradnje sa IPA zemljama (Crna Gora i Bosna i Hercegovina)

Indikator ishoda

broj izveštaja

0

2

2

2

3. Izveštaj o reviziji operativnih struktura IPA komponente II-Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama i transnacionalni programi

Indikator ishoda

broj izveštaja

5

6

6

6

4. Procenat realizovanih preporuka u odnosu na broj datih preporuka

Indikator ishoda

procenat

0

60

60

60

Cilj 2: Praćenje pouzdanosti računovodstvenih informacija koje se dostavljaju Evropskoj komisiji

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Izveštaj o reviziji projekata po IPA komponenti I- pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

Indikator ishoda

broj

0

manje od 30

manje od 30

manje od 30

2. Izveštaj o reviziji projekata po IPA komponenti II – Prekogranična saradnja sa IPA zemljama

Indikator ishoda

broj izveštaja

0

manje od 10

manje od 10

manje od 10

3. Izveštaj o reviziji projekata po IPA komponenti II-Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama i transnacionalni programi

Indikator ishoda

broj izveštaja

5

manje od 40

manje od 40

manje od 40

4. Procenat realizovanih preporuka u odnosu na broj datih preporuka

Indikator ishoda

procenat

0

60

60

60

5. Procenat revidiranih sredstava u odnosu na ukupan iznos sredstava

Indikator ishoda

procenat

0

5

5

5

GLAVA 3.18 – KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

Opšte obrazloženje korisnika:

Kancelarija za Kosovo i Metohiju je direktan budzetski korisnik, koji je preuzeo delokrug ugašenog Ministarstva za Kosovo i Metohiju sa ciljem omogućavanja održivog opstanka i povratka srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija. Radi ostvarenja ovog cilja, predviđeno je da se pruži sva neophodna pomoć srpskom i nealbanskom stanovništvu na teritoriji AP Kosova i Metohija u ostvarivanju i zaštiti njihovih ljudskih prava, očuvanju njihovog verskog identiteta, ekonomskog rasta i razvoja, kao i jačanju kapaciteta lokalne samouprave na ovom području.

S tim u vezi, Kancelarija za Kosovo i Metohiju vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na: funkcionisanje institucija Republike Srbije na teritoriji AP Kosovo i Metohija; obrazovanje, zdravstvo, socijalnu politiku, kulturu, infrastrukturu, sistem lokalne samouprave i telekomunikacije u srpskim područjima na teritoriji AP Kosovo i Metohija; delovanje Srpske pravoslavne crkve na teritoriji AP Kosova i Metohije; obnovu i zaštitu duhovnog i kulturnog nasleđa; finansijsku, pravnu, tehničku i kadrovsku pomoć u svim oblastima značajnim za Srbe i druge nealbanske zajednice na teritoriji AP Kosovo i Metohija; saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije u delu koji se odnosi na interno raseljena lica sa teritorije AP Kosovo i Metohija; saradnju s civilnom i vojnom misijom Ujedinjenih nacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija (UMNIK i KFOR), na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program: 0603 – Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Sektor: 06 – Opšte usluge javne uprave

Svrha:Obezbediti nesmetano funkcionisanje ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Pravni osnov:

Zakon o budzetskom sistemu; Zakon o lokalnoj samoupravi; Zakon o finansiranju lokalne samouprave; Zakon o platama državnih službenika i nameštenika; Zakon o radu u državnim organima; Zakon o državnim službenicima; Zakon o radu; Zakon o javnim nabavkama; Zaključak Vlade Republike Srbije 05 br: 120-6051/2010 od 26. avgusta 2010. godine; Zaključak Vlade 05 broj 121-3131/2014 od 22. aprila 2014. godine; Zaključak Vlade Republike Srbije 05 br. 121-3130/2014 od 22. aprila 2014. godine; Zakon o porezu na dohodak građana; Zaključak jugoslovenskog komiteta za saradnju sa civilnom misijom UN-a, od 29.05.2000. godine; Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje; Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; Uredba o Kancelariji za Kosovo i Metohiju; Strategija održivog opstanka i povratka.

Opis:Ovaj program je neophodan za stvaranje uslova za opstanak i održivi povratak srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriju AP Kosovo i Metohija tako što omogućava neometano funkcionisanje ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija, finansiranjem njihovih osnovnih aktivnosti i planova. Neometanim funkcionisanjem ovih kapaciteta srpsko i nealbansko stanovništvo dobija osnovne uslove za svoj opstanak povratak na teritoriju AP Kosovo i Metohija.

Ciljevi programa:

Cilj 1: Podignut nivo institucionalnih i administrativnih kapaciteta na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj lokalnih samouprava na čijoj teritoriji funkcionišu zdravstvene i prosvetne institucije, u zakonskim okvirima Republike Srbije

Indikator ishoda

broj

12

13

14

15

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta na teritoriji AP Kosovo i Metohija

0002 – Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova

0003 – Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija

0004 – Administracija i upravljanje

Programska aktivnost: 0001 – Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Svrha:Omogućiti stručno i administrativno funkcionisanje ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Opis:Finansiranje zarada i naknada zarada i finansiranje materijalnih troškova.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Funkcionisanje i unapređenje lokalnih administrativnih kapaciteta

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj lokalnih samouprava koje funkcionišu na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Indikator ishoda

broj

29

29

29

29

Programska aktivnost: 0002 – Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova

Svrha: Funkcionisanje vaspitno-obrazovnih institucija na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Opis:Finansiranje potreba vaspitno-obrazovnih institucija preko nadležnih jedinica lokalnih samouprava, koje imaju zakonsku obavezu finansiranja materijalnih troškova, održavanja, opremanja objekata i drugih troškova potrebnih za neometani rad škola i predškolske ustanove.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Osnovne, srednje škole i predškolske ustanove na teritoriji AP Kosovo i Metohija, neometano funkcionišu u okviru mreže ministarstva prosvete RS

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj učenika i dece koja pohađaju osnovne, srednje škole i predškolske ustanove na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Indikator ishoda

broj

21100

21300

21700

22200

2. Broj aktivnih osnovnih, srednjih škola i predškolskih ustanova

Indikator ishoda

broj

123

125

127

130

Cilj 2: Adekvatni uslovi rada u vaspitno-obrazovnim institucijama

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj vaspitno obrazovnih institucija u kojima su poboljšani uslovi rada

Indikator ishoda

broj

10

15

15

15

Programska aktivnost: 0003 – Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija

Svrha: Funkcionisanje zdravstvenih institucija na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Opis:Poboljšanje uslova rada zdravstvenih ustanova kroz finansiranje potreba zdravstvenih institucija, preko nadležnih jedinica lokalnih samouprava, čime se omogućavaju (stvaraju) zadovoljavajući uslovi rada.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Obezbeđeni adekvatni uslovi rada zdravstvenih institucija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj aktivnih zdravstvenih ustanova na teritoriji AP Kosovo i Metohija, koje pružaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu

Indikator ishoda

broj

14

15

16

17

2. Broj podržanih i finansiranih zahteva i projekata namenjenih unapređenju uslova rada i kvalitetu usluge zdravstvenih ustanova na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Indikator ishoda

broj

7

10

15

20

Programska aktivnost: 0004 – Administracija i upravljanje

Svrha: Podrška upravljanju i administrativnom funkcionisanju Republike Srbije na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Opis:Finansiranje zajedničkih troškova Kancelarije za Kosovo i Metohiju – zarada za zaposlene u sektorima i grupama Kancelarije za Kosovo i Metohiju čiji rad nije direktno vezan za Programe a odnosi se na saradnju sa međunarodnim misijama na teritoriji AP Kosovo i Metohija, međunarodnim organizacijama i diplomatskim predstavništvima u Beogradu, institucijama EU, implementaciju međunarodnih sporazuma i poslove oficira za vezu pri Misiji EU u Prištini, troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu kao i drugih zajedničkih troškova u Kancelariji za Kosovo i Metohiju.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Zaštićeni interesi Republike Srbije na teritoriji AP Kosovo i Metohija kroz funkcionisanje Kancelarije za Kosovo i Metohiju

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj isplaćenih zarada

Indikator ishoda

broj

12

12

12

12

Program: 0604 – Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Svrha:Stvaranje uslova za održivi povratak i opstanak srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Opis:Poboljšanje svih aspekata života i rada srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija kroz stvaranje socijalnih, kulturnih, ekonomskih i dr. uslova života

Ciljevi programa:

Cilj 1: Uspostavljeni adekvatni uslovi života i rada srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Ukupna pružena pomoć srpskom i nealbanskom stanovništvu na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Indikator ishoda

broj

19000

19300

19700

20260

Spisak pripadajućih Programskih aktivnosti i Projekata

0001 – Podsticaj ekonomskog razvoja

0002 – Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata na teritoriji AP Kosovo i Metohija

0003 – Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu na teritoriji AP Kosovo i Metohija i interno raseljenim licima

0004 – Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka na teritoriji AP Kosovo i Metohija

0005 – Podrška organizacijama civilnog društva

0006 – Briga o kulturnoj baštini na teritoriji AP Kosovo i Metohija i podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i stanovništvu u oblasti kulture

4001 – IPA 2011 – Podrška sprovođenju strategije za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike

7007 – IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova

7008 – IPA 2012 – Podrška unapređenju životnih uslova povratnika i zatvaranje kolektivnih centara

Programska aktivnost: 0001 – Podsticaj ekonomskog razvoja

Svrha:Unapređenje privrednog ambijenta i stvoreni uslovi za održivi razvoj u srpskim sredinama na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Opis:Ulaganja u privredne i poljoprivredne aktivnosti kao način za stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija. Ulaganje u izgradnju i revitalizaciju infrastrukture na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: Unapređeni uslovi za povećanje zaposlenosti srpskog i nealbanskog stanovništva i ukupne ekonomske aktivnosti privrednih subjekata na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Broj novoregistrovanih preduzeća i preduzetničkih radnji u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom

Indikator ishoda

broj

90

100

110

120

2. Broj novozaposlenih lica u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom na KiM

Indikator ishoda

broj

120

130

150

180

3. Broj aktivnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i udruženja poljoprivrednika

Indikator ishoda

broj

7200

7450

7800

8000

Cilj 2: Rehabilitovana putna mreža, uređene kanalizacione i vodovodne mreže i deponije u naseljima sa većinskim srpskim stanovništvom na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Naziv indikatora

Vrsta indikatora

Jedinica mere

Bazna vrednost

Ciljna vrednost u 2015. god.

Ciljna vrednost u 2016. god.

Ciljna vrednost u 2017. god.

1. Dužina (m) novoizgrađenih i saniranih puteva u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom

Indikator ishoda

broj

4000

4200

4400

4600

2. Broj unapređenih sistema kanalizacione i vodovodne mreže u srpskim sredinama na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Indikator ishoda

broj

1

2

2

3

3. Broj uklonjenih divljih deponija u srpskim sredinama na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Indikator ishoda

broj

3

2

3

3

Programska aktivnost: 0002 – Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Svrha:Stvaranje ili poboljšavanje uslova stanovanja lica iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, povratnika i interno raseljenih lica unutar teritorije AP Kosovo i Metohija, kroz izgradnju i rekonstrukciju stambenih jedinica radi obezbeđenja uslova za održivi opstanak domicilnog stanovništva i povratak IRL na teritoriju AP Kosovo i Metohija.

Opis:Izgradnja i rekonstrukcija devastiranih individualnih stambenih objekata, izgradnja stanova u kolektivnim stambenim objektima i pomoć u građevinskom materijalu za rekonstrukciju, adaptaciju i završetak započetih radova, za povratnike, interno raseljena lica i socijalno ugrožena lica sa teritorije AP Kosova i Metohije.

Ciljevi Programske aktivnosti:

Cilj 1: