– ANEKS II Matrica strukturnih reformi u periodu od 2007. do 2009. godine

ANEKS II

M A T R I C A

STRUKTURNIH REFORMI U

PERIODU OD 2007. DO 2009. GODINE

Najvažniji ciljevi i zadaci Najvažnije aktivnosti i mere I STRUKTURNE REFORME U PERIODU OD 2007. DO 2009. GODINE 1. Pridruživanje Srbije EU i strukturne reforme Evropsko partnerstvo održavanje makroekonomske stabilnostiuključivanje Srbije u proces stabilizacije i pridruživanja EUnastavljanje formalizacije sive ekonomije i proširenje poreske bazeubrzanje restrukturiranja i privatizacije velikih državnih i društvenih preduzećaokončanje reforme bankarskog sektorareformisanje sistema administrativnih cenasprovođenje zemljišne reformereformisanje tržišta radaprilagođavanje spoljnotrgovinskog režimaunapređenje poslovnog okruženjamodernizacija sistema obrazovanja i unapređenje istraživačke i inovativne politike fiskalno prilagođavanje, prilagođavanje parametara monetarne politike i odgovarajuća politika deviznog kursa, čvrsta politika zarada u javnom sektoru, reforma penzijskog sistema i sistema zdravstvenog osiguranjaupravljanje javnim rashodima, izmena poreskih stopa, unapređenje kontrole korišćenja sredstava domaćih i stranih fondovadonošenje programa socijalnog zbrinjavanja viška zaposlenih u procesu restrukturiranja i privatizacije državnih i društvenih preduzećaotpočinjanje procesa privatizacije osiguravajućih društavapostepeno otklanjanje dispariteta cenaformiranje agencije za poljoprivredno zemljišterealizacija Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja i strategije promena Nacionalne službe za zapošljavanje Upravljanje fondovima EU podela nadležnostiformiranje sistema interne kontrole otvaranje posebnih računa za fondove EUformiranje nacionalne nezavisne revizorske institucijetransparentne i nediskriminatorne procedure nabavki uspostavljanje odgovarajućih kapaciteta u okviru državnih institucijaimenovanje nacionalnog koordinatora programa pomoći i nacionalnog referenta za administrativna ovlašćenjaformiranje centralne jedinice za finansije i ugovaranje i sektorske jedinice za sprovođenje projekta Analiza ekonomskih efekata harmonizacije harmonizacija domaćeg zakonodavnog okvira sa acquis communautaire izrada analize uticaja usaglašavanja sa acquis communautaireodređivanje prioriteta usvajanja i implementacije acquisizgradnja institucija i priprema pregovaračkih pozicijaprevođenje pravnih tekovina EU Sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju usaglašavanje zakonodavstva koje se odnosi na unutrašnje tržište, uključujući konkurenciju, državnu pomoć, javne nabavke, zaštitu potrošača, intelektualnu svojinu, standardizaciju, akreditaciju, metrologiju i tehničke propise izrada planova restrukturiranja javnih preduzeća (PTT, NIS, ŽTP),formiranje komisije za kontrolu državne pomoćiizrada regionalnih mapa u skladu sa NUTS IIjačanje Komisije za zaštitu prava ponuđačaizmena zakonske regulative u domenu zaštite potrošačasprovođenje zakona iz oblasti intelekutalne svojine, standardizacije, akreditacije, metrologije i tehničkih propisa Izgradnja institucija i obuka državnih službenika u procesu evropskih integracija osnivanje i jačanje institucionalnih kapaciteta realizacija Akcionog plana za jačanje institucionalne sposobnosti za preuzimanje obaveza u procesu evropskih integracijaobuka državnih službenika o EUformiranje fonda za stipendiranje jednogodišnjih specijalističkih studija o EU u inostranstvu Komunikacione aktivnosti u procesu evropskih integracija upoznavanje građanstva sa opštim ciljevima pridruživanja EU realizacija Strategije komunikacije Vlade Srbije o Procesu stabilizacije i pridruživanja EU, uključujući izradu godišnjih akcionih planova komunikacionih aktvnosti Kancelarije za pridruživanje EU 2. Politike u funkciji integracije privrede Srbije u tržište EU zaključivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU utvrđivanje politike za integraciju privrede Srbije u unutrašnje tržište EU 2.1. Politika konkurencije stvaranje konkurentske tržišne strukturepoboljšanje makroekonomskog okruženja za poslovanje preduzećajačanje institucionalnog i pravnog sistema zemlje podizanje tehnološkog kapaciteta privrede funkcionisanje Komisije za zaštitu konkurencijeunapređenje poslovne i investicione klimepodsticanje rasta domaće štednjeuspostavljanje zone slobodne trgovine u regionu juogistočne Evropedinamičan rast malih i srednjih preduzećaracionalizacija i povećanje efikasnosti državne upravepovećanje ulaganja u infrastrukturupodsticanje izvoza kroz razvoj klastera, faktoringaunapređenje pravnog sistema i uspostavljanje vladavine pravaprimena mera u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminalauvođenje mera zaštite vlasničkih prava i prava intelektualne svojinepodizanje efikasnosti korporativnog upravljanjaprimena aktivnih mera antimonopolske politikepoboljšanje obrazovnog sistema i povećanje investicija u obrazovanjepovećanje ulaganja u istraživanje i razvoj, preduzimanje necenovnih mera za podizanje konkurentnosti, kao što su povećanje inovativnosti proizvoda i usluga, kvaliteta proizvoda i uvođenje novih proizvoda, dizajniranje, uvođenje svetskih standarda donošenje i realizacija strategije za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede Srbije 2.2. Osnove politike državne pomoći usmeravanje državne pomoći u razvoj malih i srednjih preduzećausmeravanje državne pomoći u ravnomeran regionalni razvojpovećanje učešća horizontalne pomoći donošenje zakona o kontroli državne pomoćiizrada mape regionalne pomoći koja je usklađena sa evropskom statističkom nomenklaturom teritorijalnih jedinica (NUTS II)formiranje fonda za regionalni razvoj Republike Srbijeizrada analize troškova i koristi radi sagledavanja dugoročnih efekata preduzetih merapriprema baze podataka o državnoj pomoćiosnivanje komisije za kontrolu državne pomoći 2.3. Politika javnih nabavki efikasna upotreba javnih sredstava i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki formiranje vrhovne revizorske institucije 2.4. Politika u oblasti standardizacije proizvoda ubrzanje procesa harmonizacije standarda i usvajanja tehničkih propisaodgovornost proizvođača za bezbednost proizvoda primena Zakona o standardizaciji, Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode, Zakona o akreditaciji, Zakona o metrologijiaktivnost tržišne inspekcije na otkrivanju proizvoda koji nisu usaglašeni sa zahtevima iz direktiva EU, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača 2.5. Politika u oblasti intelektualne svojine efikasna zaštita prava intelektualne svojine, nadzor na tržištu i borba protiv piraterije i falsifikovanja primena Zakona o patentima, Zakona o autorskom i srodnom pravu, Zakona o žigovima, Zakona o pravnoj zaštiti dizajna, Zakona o zaštiti topografije integrisanih kolaorganizovanje obuke i jačanje svesti o štetnosti piraterije za ekonomijudonošenje zakona o kriminalu visoke tehnologije 2.6. Politika zaštite potrošača uspostavljanje jedinstvenog sistema zaštite potrošača na svim nivoima i jačanje institucionalne saradnje u ovoj oblastiunapređivanje informisanosti potrošača utvrđivanje uslova i kriterijuma za organizovanje potrošačaaktivno uključivanje organizacija potrošača u ostvarivanje svih prava potrošačaobrazovanje potrošača o pravima, obavezama i zaštiti potrošača na različitim nivoimarazvoj integrisanog informacionog komunikacionog sistema zaštite potrošačadonošenje nacionalnog programa zaštite potrošača u Srbiji unapređivanje rada inspekcijskih službi II STRUKTURNE REFORME REALNOG SEKTORA 1. Privatizacija preduzeća okončanje privatizacije preduzeća u društvenom vlasništvuprivatizacija velikih preduzeća putem javnog tenderaubrzanje aukcijske privatizacije završetak privatizacije preostalih velikih proizvodnih sistema sa većinskim društvenim kapitalomubrzanje procesa privatizacije prezaduženih preduzeća pravno regulisati prodaju imovinskih celina velikih proizvodnih sistema sa većinskim društvenim kapitalomutvrditi razvojne mere za područja Republike na kojima se nalaze velika društvena preduzeća od regionalnog značajaimplementacija Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i Zakona o investicionim fondovimaangažovanje savetnika za investicije i transparentnost međunarodnih tenderadonošenje i sporovođenje zakona o evidenciji starih domaćih vlasnika donošenje zakona o restituciji 2. Restrukturiranje preduzeća okončanje restrukturiranja velikih preduzeća u društvenoj svojiniprivatizacija javnih komunalnih preduzeća dekomponovanje velikih i nefunkcionalnih sistemarazdvajanje osnovne i sporedne delatnostiizrada socijalnih programa za radnike koji ostanu bez posladonošenje i realizacija akcionog plana za RTB Borrealizacija strategije restrukturiranja preduzeća namenske industrijedonošenje strateških planova razvoja i programa restrukturiranjaosnivanje regulatornih tela za prirodne monopoledonošenje i realizacija strategije privatizacije javnih komunalnih preduzećarazvijanje raznih oblika saradnje sa privatnim sektorom kroz ugovaranje posla i davanje koncesija 3. Podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnikapovećanje broja malih i srednjih preduzećaotvaranje novih radnih mesta izrada godišnjih planova podsticanja razvoja sektora MSPPstvaranje stimulativnih uslova za osnivanje i razvoj MSPP kroz nefinansijsku podršku i podršku finansijskih institucija razvoju MSPPosnivanje poslovnih inkubatora, uz finansijsku podršku sredstvima iz NIP-a i sufinansiranje zainteresovanih lokalnih zajednicarealizacija start-up projekataobezbeđenje povoljnog kreditiranja za nezaposlena licarazvoj mreže lokalnih i regionalnih kreditnih i garantnih šema MSPPunapređenje zakonske regulative i institucionalnog okruženjasmanjenje poreskog opterećenja za MSPPprilagođavanje obrazovnog sistema potrebama razvoja MSPP jačanje veza preduzetništva sa visokoškolskim i naučno-istraživačkim institucijama 4. Poboljšanje poslovnog i investicionog ambijenta politička i institucionalna sigurnost i stimulativne mere za privlačenje domaćih i stranih investicija realizacija Nacionalnog investicionog plana donošenje godišnjih akcionih planova sa merama za poboljšanje investicione klimeformiranje uprave za koncesije i uvođenje koncesija kao modela saradnje privatnog i javnog sektoraotklanjanje prepreka vezanih za vlasništvo nad zemljištem donošenjem zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti i formiranjem statističke baze podataka o zemljištu dostupnom za gradnju i razvojotklanjanje prepreka pri registraciji preduzeća, zapošljavanju, izvozu, repatrijaciji profita, obezbeđivanju pravne zaštite i korišćenju usluga finansijskog sektora skraćivanje administrativnih procedura za registraciju preduzeća, pojednostavljivanje postupka dobijanja dozvola za obavljanje poslova, licenci i sertifikatadonošenje zakona o industrijskim parkovima, faktoringu, kretanju i boravku stranaca, o prelasku državne granice i drugih zakona usklađivanje Zakona o radu sa Strategijom podsticanja i razvoja stranih ulaganja i dalje unapređivanje politike zapošljavanjasprovođenje Akcionog plana za otklanjanje administrativnih prepreka za strana ulaganja od strane svih nadležnih ministarstavaprogram naknadne brige o ulagačima (After-care program) koji sprovodi Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvomuspostavljanje principa jedinstvenog šaltera radi jačanja kapaciteta lokalnih samouprava 5. Podsticanje izvoza i stranih direktnih investicija povećanje izvoza kao generatora visokih stopa privrednog rastaprilagođavanje strukture i kvaliteta domaćih izvoznih proizvoda zahtevima tržišta EU osnivanje i funkcionisanje slobodnih industrijskih zonarazvoj izvoznih klasteraosnivanje industrijskih parkova i tehnoloških parkova unapređivanje poslovnog okruženja i obezbeđivanje podrške privlačenju stranih ulaganja i povećanju izvoza III STRUKTURNE REFORME FINANSIJSKOG SEKTORA 1. Finansijska tržišta izgradnja modernog i efikasnog finansijskog tržišta radi finansiranja realnog sektora privrede i pružanja raznih vidova finansijskih usluga investitorima i stanovništvustvaranje uslova za razvoj sekundarnog tržišta hartija od vrednostijačanje supervizorne funkcije na finansijskom tržištu praćenje primene Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o investicionim fondovima, Zakona o preuzimanju akcionarskih društava)dosledna primena standardnih berzanskih metoda trgovanja radi zaštite manjinskih akcionara, kao i institucionalno uređenje trgovanja akcijama najvećih i najuspešnijih preduzeća na zvaničnom berzanskom listingujačanje nadzora funkcionisanja finansijskog tržišta 2. Bankarstvo razvoj i modernizacija bankarstva u cilju formiranja finansijski zdravog, jakog i stabilnog bankarskog sistema koji će biti u funkciji zadovoljenja potreba građana i privrede jačanje konkurencije banaka i formiranje modernog bankarskog sistema unapređenje kontrolne funkcije NBS dalja reforma i jačanje bankarskog sektorapodsticanje domaće štednje, transparentno iskazivanje efektivne kamatne stope na kredite i depozite kontrola banaka na konsolidovanoj osnovikontrola identifikovanja, merenja i upravljanja rizicimausavršavanje rejting sistema i sistema ranog upozoravanjapovećanje pouzdanosti izveštajnih podatakaformiranje efikasnije i potpunije baze podatakajačanje kadrovskih kapaciteta kroz obuku i specijalizaciju i unapređenje tehničkih resursa 3. Osiguranje stvaranje pouzdanog i stabilnog tržišta osiguranja radi zaštite interesa osiguranika i korisnika osiguranjauspostavljanje efikasnog sistema kontrole i razvoj modernog sistema nadzora poslovanja društava za osiguranjevraćanje poverenja javnosti u sektor osiguranja donošenje zakona o obaveznom osiguranjuusklađivanje statusnih promena i poslovanja organizacija za osiguranje sa novim zakonom o osiguranjuorganizacija i sprovođenje postupka privatizacije organizacija osiguranja biće u nadležnosti agencije za osiguranjekontinuirano praćenje poslovanja društava za osiguranje unapređenje računovodstvenih, revizorskih i aktuarskih standardaformiranje komisije za kontrolu osiguravajućih društava unapređenje korporativnog upravljanja i transparentnosti radaunapređenje funkcije zaštite potrošača, uključujući i razvoj poslova medijacije 4. Lizing i fondovi očuvanje integriteta finansijskog tržištanadzor finansijskog lizinga, izricanje korektivnih mera, ograničavanje zaduživanja u inostranstvu, pospešivanje konkurencijekreiranje pouzdanog i stabilnog načina upravljanja sredstvima klijenata radi zaštite njihovog interesauspostavljanje efikasnog sistema permanentnog nadzora baziranog na proceni rizikastvaranje poverenja javnostiprodubljivanje i razvoj tržišta kapitala i usavršavanje institucija i instrumenata na njemu izdavanje dozvola i saglasnosti za osnivanje i rad lizing društavapropisivanje uslova za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i način iskazivanja lizing naknadepropisivanje uslova izveštavanja i vršenja nadzora, propisivanje mera koje se odnose na sredstva rezervikontinuirano praćenje rada društava za upravljanje penzijskim fondovima, sa naročitim osvrtom na kvalitet ulaganja i prinosa na uložena sredstvaedukacija javnosti nadzor nad primenom Zakona o investicionim fondovima od strane Komisije za hartije od vrednostidonošenje podzakonskih akata neophodnih za primenu Zakona o investicionim fondovima IV STRUKTURNE REFORME SEKTORA LjUDSKIH RESURSA 1. Zapošljavanje i tržište rada uspostavljanje dugoročno održivog trenda rasta zaposlenosti, uz približavanje standardima EU u oblasti politike zapošljavanjapovećanje konkurentnosti na tržištu radadecentralizacija i modernizacija Nacionalne službe za zapošljavnjesmanjenje regionalnih razlika na tržištu radabrže zapošljavanje mladihpodsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetompomoć viškovima zaposlenihzapošljavanje rizičnih grupa nezaposlenih (Romi, izbegla i raseljena lica)unapređenje socijalnog dijalogaunapređenje rada inspekcijskih službi implementacija Nacionalne strategije zapošljavanja realizacija Strategije promena Nacionalne službe za zapošljavanje za period 2005-2008. godinarealizacija Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za period 2006-2008. godina, izmene/dopune Zakona o radu u skladu sa odredbama Strategije podsticanja i razvoja stranih ulaganjadonošenje strategije regionalnog razvojastimulisanje zapošljavanja pripravnika, volonteraizrada socijalnih programa za tehnološke viškove zaposlenihdonošenje zakona o radnom osposobljavanju i zapošljavanju invalidnih licadefinisanje kriterijuma za dobijanje statusa osobe sa invaliditetompružanje stručne i finansijske pomoći za zapošljavanja rizičnih grupaunapređenje metodologije i sistema statističkih i analitičkih istraživanja tržišta rada i obezbeđivanje njihove uporedivostipovećane aktivnosti inspekcijskih službi u cilju smanjenja nelegalnog zapošljavanja, povećanja bezbednosti na radu i smanjenja povreda na radu kroz prilagođavanje zakonske regulative iz ovog domena i bolju opremljenost insepkcijskih službi 2. Obrazovanje i sport nastavak reforme obrazovnog sistemapovećanje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i dostupnosti obrazovanja svimamodernizacija programa obrazovanja i uvođenje novih obrazovnih profila, uz usklađivanje nastavnih planova sa programima i principima Bolonjske deklaracijerazvoj vrhunskog sporta ulaganja u kvalitetan nastavni kadarizrada novih nastavnih programastručno usavršavanje nastavnikastvaranje uslova za bezbednost učenika i zaposlenih u školamasmanjenje dužine studiranjauvođenje akreditacije u obrazovni sistemrekonstrukcija, popravke, dogradnja i opremanje škola, laboratorija, kabineta i fiskulturnih salakompjuterizacija osnovnih i srednjih škola i uvođenje jedinstvenog informacionog sistema u obrazovanju (EIS) donošenje novog zakona o sportudonošenje nacionalnog programa razvoja sportauspostavljanje odgovarajućeg sistema finansiranja sportasuzbijanje negativnih pojava u sportu 3. Naučna istraživanja i razvoj reforma naučnoistraživačke i inovativne delatnostizapočinjanje novog investicionog ciklusaširenje međunarodne saradnjepovećanje konkurentnosti istraživačkog i inovativnog sektorarazvoj informatičkog društva i elektronskog poslovanja reorganizacija institucija i racionalizacija mreže naučnoistraživačkih organizacija i usklađivanje standarda naučnoistraživačkog rada sa standardima u EU i svetuusavršavanje kriterijuma za utvrđivanje kompetentnosti naučnih kadrovadonošenje nacionalnog programa razvoja naučnog kadrapovećanje broja objavljenih radova naših naučnika u međunarodno priznatim i renomiranim naučnim publikacijamamodernizacija opreme u istraživačko-razvojnim laboratorijamaintenziviranje saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energijuformiranje agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnostdonošenje strategije informacionog društvaizgradnja komunikacione strukture, edukacija stanovništva, donošenje zakona u oblasti elektronskog poslovanja i drugih zakona iz ovog domena, kao i formiranje nacionalnog akreditacionog tela, supervizionog tela i drugih sertifikacionih telaformiranje jedinstvenog registra naučnoistraživačkih organizacija, naučnih kadrova i opreme za naučnoistraživački rad 4. Kultura i mediji utvrditi primarni strateški cilj delatnosti u oblasti kulture poboljšati uslove rada ustanova kultureformirati mrežu kulturnih koridora širenje međunarodne saradnje medijaobezbeđivanje uslova za primenu i poštovanje medijskih zakona ostvarivanje slobode medija, mišljenja i izražavanja u skladu sa uslovima za pridruživanje EU, međunarodnim konvencijama o ljudskim i manjinskim pravima i domaćim zakonodavstvom izrada strategije kulturnog razvoja u Srbijidonošenje odgovarajuće zakonske regulative i harmonizacija domaćih propisa sa propisima EUutvrditi status institucija od nacionalnog značaja, matičnost ustanova i ustanoviti regionalnu mrežu institucija zaštite (zavodi, muzeji, arhivi, biblioteke)osnovati: nacionalni centar za konzervaciju i restauraciju, nacionalni centar za knjigu i nacionalni centar za digitalizacijuobezbediti stabilno finansiranje ustanova kultureinvesticije u kulturu od privatizacionih prihoda i to u objekte koji su u protekle dve godine identifikovani kao prioritetimrežom kulturnih koridora približiti kulturni sektor i biznisintenzivirati pokretanje i osmišljavanje novih modela međunarodne saradnje i bilateralnih odnosaizmeniti i dopuniti postojeće propisenormativno regulisati koncentraciju medija i transparentnost vlasništva i doneti podzakonske akte neophodne za sprovođenje zakonaformirati JP za emitovanje radio i televizijskih programa i prenosne vezezavršiti proces privatizacije štampanih i elektronskih medijapristupiti međunarodnim konvencijama iz oblasti medija, prioritetno Konvenciji o prekograničnoj televiziji 5. Religijski sistem podsticanje razvoja verske kulture, verskih sloboda i tolerancije kao činilaca evropskih integracija i kao temelja na kom je izgrađen vrednosni sistem ujedinjene Evropenegovanje verskog pluralizma i verske tolerancijeunapređivanje verskog obrazovanja i njegovo integrisanje u opšti obrazovni sistemzaštita verskog, nacionalnog, istorijskog i kulturnog jedinstva srpskog naroda, kao i zaštita verskih komponenti u kulturnom identitetu nacionalnih manjina poboljšanje materijalnog položaja sveštenika i verskih službenikapodizanje, održavanje i obnova verskih zdanja implementacija Zakona o crkvama i verskim zajednicama i Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicamaintenzivirati saradnju sa crkvama i verskim zajednicama na obrazovnom, kulturnom i socijalno-humanitarnom planusistemski i trajno rešiti pitanje zdravstvenog i penzijskog osiguranja sveštenika i verskih službenikaintenzivirati saradnju sa državama u regionu u cilju zaštite verskih sloboda i prava srpskog naroda 6. Saradnja sa dijasporom jačanje veza između dijaspore i maticeočuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta srpske dijasporeunapređenje privrednih, naučnih, kulturnih i drugih veza dijaspore i maticeusmeravanje stručnih i finansijskih potencijala dijaspore u ekonomski razvoj zemlje integracija preporuka Saveta Evrope u pravni sistem zemlje i ostalih akata Evropske komisije za demokratizacijuiniciranje zahteva za priznavanje statusa nacionalne manjine nadležnim organima drugih zemaljainiciranje zaključenja bilateralnih ugovora o statusu nacionalnih manjina u zemljama u regionureorganizacija sistema dopunskog školovanja za decu u inostranstvuformiranje mreže poverenika u zemljama sa značajnijim brojem srpskih iseljenika, kao i kancelarija pri lokalnim samoupravamaunapređenje investicionog ambijenta u lokalnim zajednicama sa čije teritorije u inostranstvu živi velika populacija iseljenikarealizacija projekta “Studiraj u Srbiji“ i Projekta povezivanja sa srpskim naučnicima, profesorima i lekarima u svetudonošenje zakona o državljanima Republike Srbije i Srbima koji žive u inostranstvu i zakona o popisu Srba i državljana Republike Srbije u dijaspori V STRUKTURNE REFORME SOCIJALNOG SEKTORA 1. Zdravstveni sistem nastavak reforme sistema zdravstvene zaštite i sistema zdravstvenog osiguranjastvaranje modernog, decentralizovanog, transparentnog, finansijski i institucionalno održivog sistema zdravstvene zaštite na duži roksmanjivanje preventabilnog morbiditeta i mortaliteta stanovništva izrada glavnog plana sa kategorizacijom i racionalizacijom mreže zdravstvenih ustanovaosavremenjivanje zdravstvenih ustanova, uključujući rekonstrukciju prostora, nabavku nove opremeprodaja ili iznajmljivanje viška prostora i racionalizacija broja nemedicinskog osoblja realizacija Zdravstvene politike Srbijeuvođenje sistema licenciranja zdravstvenih radnika, akreditacije zdravstvenih ustanova i programauspostavljanje partnerstva privatnog i državnog vlasništva u zdravstvudonošenje programa zdravstvene zaštite za ugrožene grupacije stanovništvauspostavljanje novih modela plaćanja davaocima usluga u sistemu zdravstvene zaštitepovećanje efikasnosti rada inspekcijskih službinastavak realizacije projekata “Razvoj zdravstva Srbije“ i “Projekat poboljšanje energetske efikasnosti“uspostavljanje nacionalnog zdravstvenog računa u Srbijidonošenje nacionalne strategije za razvoj i zdravlje mladih u Republici Srbiji 2. Penzijski sistem nastavljanje reforme penzijskog sistema radi povećanja efikasnosti prvog stubajačanje kapitalizovanih dobrovoljnih penzijskih fondovamodernizacija i jačanje insitucionalnih kapaciteta penzijskog sistema realizacija projekta konsolidacije naplate doprinosa i reforme penzijske administracijekonsolidacija tri penzijska fondauspostavljanje centralnog registra osiguranika i obveznika doprinosa i poreza na dohodak do 2010. godinepostepeno podizanje starosne granice za žene na 60 godina života i za muškarce na 65 godina života do 2011. godinepromena načina usklađivanja penzija i prelazak na isplatu jednom mesečnorealizacija isplate duga korisnicima penzija revidiranje pojedinih prava iz penzijskog osiguranja (prava i naknade, staž sa uvećanim trajanjem) 3. Sistem socijalne zaštite reforma sistema socijalne zaštiteunapređenje zaštite najsiromašnijih građana i ugroženih grupaunapređenje kvaliteta života korisnika socijalne zaštitedecentralizacija sistema socijalne zaštite implementacija Strategije razvoja socijalne zaštite, Strategije za smanjenje siromaštva, Nacionalnog plana akcije za decu i Strategije zapošljavanjaimplementacija Nacionalnog plana akcije o starenjupodsticanje razvoja mreže raznovrsnih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, uvažavajući princip pune participacijeuvođenje sistema kvaliteta usluga i implementacija standarda usluga u sistem socijalne zaštitedonošenje posebnih mera i pružanje usluga, kao i razvoj posebnih programa za unapređenje zaštite osetljivih grupa stanovništva (deca bez roditeljskog staranja, odrasli i stari nesposobni za samostalan život, osobe sa invaliditetom, deca i odrasli žrtve nasilja)unapređenje materijalno-tehničkih, kadrovskih i infrastrukturnih uslova, kao i teritorijalne i funkcionalne dostupnosti smeštajnih kapacitetaformiranje jedinstvenog informacionog sistema sa permanentnim ažuriranjem baze podataka Zaštita porodice i zaštita dece potpunija zaštita porodice i unapređenje životnih i zdravstvenih uslova razvoja porodiceobezbeđenje efikasne zaštite dece u svim slučajevima ugrožavanja njihovih pravaunapređenje položaja i prava dece ometene u razvoju i dece bez roditeljskog staranja donošenje nacionalne strategije borbe protiv nasilja i svih oblika zlostavljanjaimplementacija Nacionalnog plana akcije za decunastaviće se sa preduzimanjem klasičnih mera socijalne zaštite (dečiji dodatak, roditeljski dodatak, socijalna pomoć)izrada mapa siromašnih sredina i okvirnog nacionalnog plana akcije za smanjenje siromašnih sredina u Republicipreduzimanje mera za ravnopravno uključivanje u društvo dece ometene u razvoju i dece bez roditeljskog staranjaobezbeđenje sveobuhvatne zdravstvene zaštite i obrazovanjaširenje institucija porodičnog smeštaja-hraniteljstva i usvojenjausklađivanje zakonskog okvira za zaštitu dece sa međunarodnim standardimadoneće se zakon o zaštitniku dečijih prava (ombudsman)formiraće se posebno telo koje će se baviti pravima deceizrada baze podataka o deci Zaštita osoba sa invaliditetom obezbeđenje ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama društvenog života i njihove zaštite u slučajevima diskriminacijedeinsititucionalizacija oblasti zaštite osoba sa invaliditetom donošenje nacionalne strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i lokalnih planova akcijaformiranje jedinstvene baze podataka osoba sa invaliditetompokretanje razvojnih programa i projekata za osobe sa invaliditetomformiranje što većeg broja malih kućnih zajednica (kao dnevni boravak) koje će zameniti ustanove za trajni smeštajizrada nacionalnih smernica za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Zaštita boraca i invalida rata sveobuhvatna reforma sistema boračko-invalidske zaštite usklađivanje zakonske regulative sa standardima EU i zakonskim rešenjima zemalja u okruženjupromena načina usklađivanja priznatih prava, ukidanje isplate priznatih prava korisnicima koji nemaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, utvrđivanje novih osnovica za određivanje prava, pooštravanje uslova za ostvarivanje utvrđenih pravauvođenje novog isplatnog sistema za prava korisnikareorganizacija opštinskih službi za boračko-invalidsku zaštitunastavak realizacije projekta “Socijalno stanovanje za ratne vojne invalide i porodice palih boraca“ Zaštita starih lica razvijanje društva za sve uzraste, uz uvažavanje starenja i usklađivanje društvenih i privrednih tokova sa demografskim promenamaobezbeđenje zaštite starih lica u skladu sa najvišim standardima donošenje strategije zaštite prava starih licaimplementacija Nacionalne strategije o starenju i Nacionalnog plana akcije o starenjudonošenje operativnih programa na lokalnim nivoima Zaštita izbeglih i raseljenih lica stvaranje uslova za lokalnu integraciju i povratak izbeglih i raseljenih lica donošenje nacionalne strategije za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica izmene i dopune Zakona o izbeglicamaintenziviranje bilateralne i trilateralne saradnje sa Hrvatskom i BiH uspostavljanje bezbednosti, slobode kretanja, prava na rad, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, pravo učešća u javnom životu i jednak pristup javnim službama na Kosovu i Metohiji kupovina i izgradnja stambenih objekata pod povoljnim uslovima radi rešavanja stambenih pitanja i lokalne integracije izbeglih lica Zaštita nacionalnih manjina unapređenje života nacionalnih manjina, obezbeđenje zaštite i prava nacionalnih manjina razvijanje multikulturnih vrednosti i negovanje kulturnog identiteta kroz sistem obrazovanja, informisanja i druge vidove na jezicima manjina posebne mere usmeriće se na zaštitu nacionalne manjine Roma na bazi Strategije za integraciju i davanje novih ovlašćenja Romima, kroz socijalne, ekonomske, prosvetno-obrazovne, zdravstvene i urbanističke mere 4. Socijalni dijalog usaglašavanje stavova Vlade i socijalnih partnera (sindikata i udruženja poslodavaca) o pitanjima od zajedničkog interesa uspostavljanje raznih vidova saradnje socijalnih partnera radi rešavanja problema nezaposlenosti i povećanja životnog standarda stanovništva 5. Državna uprava izgradnja demokratske države zasnovane na vladavini prava, odgovornosti, ekonomičnosti i efikasnostidepolitizacija i profesionalizacija državne upravedecentralizacija vlasti i fiskalna decentralizacijauspostavljanje fiskalno održivog sistema platauvođenje sistema kontrole u postupanju državnih organa uprave i kontrole zakonitosti i pravilnosti radamodernizacija i informativna osposobljenost državne uprave sprovođenje Strategije reforme državne uprave i Akcionog plana za sprovođenje reforme državne upraverazgraničavanje procesa političkog kreiranja odluka od procesa izvršavanjadefinisanje izvora sredstava za finansiranje prenetih nadležnosti na lokalne vlastiracionalizacija i uspostavljanje novog okvira organizacije i upravljanja modernizacija, kontinuirano usavršavanje i kadrovska osposobljenost zaposlenih na svim nivoima državne uprave i uvođenje informacionih tehnologijarealizacija Programa pomoći opštinama istočne Srbije, zatim pomoć Vladi RS u ostvarivanju programa demokratskih reformiRazvoj mehanizama za poboljšanje međuresorne koordinacije i koordinacije donatoraRazvoj sistema za praćenje i evaluaciju Strategije reforme državne upravePromocija Strategije reforme državne upraveRazvoj kapaciteta upravnih okruga 6. Pravosuđe ubrzanje tansformacije pravosudnog sistemajačanje nezavisnosti sudova i postizanje veće efikasnosti i ažurnosti u radu sudovausklađivanje pravosudnog sistema Srbije sa prihvaćenim pravnim standardima EU i međunarodnim standardimaunapređenje međunarodne saradnjeobezbeđenje stabilnih izvora finansiranja i modernizacija infrastrukture, uz poboljšanje materijalno-tehničkih uslova rada izmene nadležnosti u određivanju poslova pravosudne i sudske uprave revidiranje sudskih pravila i procedureinformatička modernizacijaosnivanje nacionalnog instituta za obuku u pravosuđuracinalizacija mreže sudovauređenje novog sistema nadležnosti sudova (kasacioni, apelacioni sudovi)definisanje reformskog plana za preuređenje kadrovske i organizacione strukture, racionalizacija poslova i smanjenje neopravdanih troškova, izrada plana i programa stručnog usavršavanja kadrova u pojedinim oblastima pravaformiranje baze podataka i obaveznih evidencijadonošenje nacionalnog plana za poboljšanje stanja sudskih objekata i objekata u okviru Uprave za izvršenje zavodskih sankcijadonošenje novih zakona iz oblasti pravosuđa 7. Policija nastavak reformi u policiji u skladu sa Zakonom o policijidostizanje visokog stepena lične i imovinske sigurnosti od svih oblika ugrožavanjaočuvanje stabilnog javnog reda i mira i povoljnog stanja bezbednosti u Republicirazvoj policijskog obrazovanja, odnosno stvaranje usmerenog, efikasnog, jeftinog i fleksibilnog policijskog sistema obuke i obrazovanja kadrova za potrebe policijereforma Uprave granične policije i preuzimanje poslova obezbeđenja državne granice po utvrđenoj dinamiciborba protiv organizovanog kriminala i svih njegovih oblika ispoljavanjasprečavanje destabilizacije stanja bezbednosti na području opština juga Srbije donošenje strategije nacionalne bezbednostiimplementacija Zakona o policiji, Strategije integrisanog upravljanja granicom RS, Akcionog plana za realizaciju ove strategije i Strategije razvoja sistema obuke i obrazovanja za potrebe policijeracionalno organizovanje cele službe i njena modernizacijaimplementacija akcionog plana borbe protiv organizovanog kriminala, strategije razvoja SBPOK-a i funkcije T-SIMSizrada zakonskih i drugih propisa u oblastima nadzora državne granice, kretanja i boravka stranaca, ostvarivanja prava na azil, zaštite ličnih podataka, prebivališta i boravišta građana i dr. VI SEKTORSKE REFORME 1. Rudarstvo reformisanje rudarstva i geologije radi prilagođavanja rudarskog sektora uslovima tržišne privrederestrukturiranje i privatizacija javnih preduzeća iz sektora rudarstva osnivanje agencije za rudarstvoizrada strategije razvoja mineralnih sirovina Srbije i strategije upravljanja mineralno-sirovinskim kompleksom Srbijeosnivanje fonda za razvoj rudarstva i geoloških istraživanjaosnivanje nacionalnog geološkog institutaizrada bilansa rezervi svih mineralnih sirovinauvođenje naknade za eksploataciju mineralnih sirovinauređenje sistema koncesija na eksploataciju i istraživanje mineralnih sirovinarealizacija Programa strateške konsolidacije JP PEUunapređenje informacionog sistemadonošenje odgovarajuće zakonske regulative 2. Energetika nastavak reforme energetskog sektora radi povećanja efikasnosti korišćenja i racionalne upotrebe svih vidova energijenastavak procesa regionalne integracije u prenosu, transportu i trgovini energijom za uključivanje u evropske tokoveuspostavljanje zajedničkog tržišta gasa i električne energije implementacija Strategije razvoja energetike Srbije do 2015. godine, Nacionalnog akcionog plana za gasifikaciju Republike Srbije i Ugovora o osnivanju Energetske zajednicedugoročna procena energetskih potrebasmanjivanje energetske intenzivnosti industrije, saobraćaja i drugih privrednih delatnosti, kroz uvođenje novih tehnologija, tehnoloških uređaja i merne, regulacione i upravljačke opremekontinuirana tehnološka modernizacija i ulaganja u nove energetske objekteutvrđivanje tarifnih sistema za obračun električne energije i prirodnog gasa za tarifne kupcerealizacija programa za povećanje energetske efikasnosti i selektivnog korišćenja obnovljivih izvora energije i formiranje nacionalnog fonda za podsticanje njihove realizacije usklađivanje tarifne, cenovne, poreske, carinske i antimonopolske regulative uspostavljanje savremene tehničke regulative, propisa i standarda za energetske tehnologije i formiranje tela za praćenje i upravljanje reformama u energeticidonošenje predloga za ratifikaciju i korišćenje mehanizma Kjoto Protokolaizrada programa socijalne zaštite za najsiromašnije kategorije stanovništva 3. Industrija ubrzanje privatizacije industrijskih preduzeća i strukturno prilagođavanje industrijskog sektorapovećanje konkurentske sposobnosti industrijske proizvodnje i poboljšanje izvozne strukturepovećanje zaposlenosti i kvaliteta industrijske radne snage dovršenje procesa privatizacije i restrukturiranja velikih preduzećaobezbeđenje finansijske podrške konkurentnim industrijskim preduzećimapovećanje investicija u modernizaciju postojećih industrijskih kapacitetapodrška razvoju malih i srednjih industrijskih preduzećapodrška razvoju propulzivnih industrijskih grana zasnovanih na novim tehnologijama i inovacijamarazvoj industrijskih zona i parkovaefikasnije korišćenje sirovina i proizvodnja ekološki prihvatljivih proizvodastimulisanje obrazovanja kadrova za nova proizvodna zanimanjauvođenje tehnoloških i organizacionih inovacija u industriji 4. Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda povećanje konkurentnosti i efikasnosti poljoprivrednog sektoraobezbeđenje kvalitetne i bezbedne hrane namenjene potrošačimaosiguranje podrške životnom standardu za ljude koji zavise od poljoprivrede, a nisu u mogućnosti da prate ekonomske reformepodrška održivom razvoju selaočuvanje životne sredine od štetnih uticaja poljoprivrednih proizvodapripreme za pridruživanje i pristupanje STOočuvanje i unapređenje očuvanja šumapovećanje efikasnosti upotrebe vodazdravstvena zaštita životinja, dobrobit životinja, zaštita ljudi od zaraznih bolesti koje se sa životinja mogu preneti na ljude i unapređenje proizvodnje proizvoda životinjskog porekla i proizvodnja bezbedne hrane životinjskog poreklaodrživo upravljanje ribarskim resursima, gajenje riba na principima održivog razvoja, očuvanje i zaštita ribljeg fonda, utvrđivanje uslova za promet ribe, efikasan nadzor, pooštrena kaznena politika implementacija Strategije razvoja poljoprivrede, donošenje i realizacija nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2007-2010. godinedonošenje zakona o poljoprivredipredlaganje mera za izvozne subvencije, podršku cenama, regresiranje skladištenjaosnivanje agencije za poljoprivredno zemljište, uprave za agrarna plaćanja, poljoprivredne komore i poljoprivrednog saveta obezbeđenje kreditne podrške registrovanim gazdinstvima za nabavku semena, đubriva, stočne hrane, obavljanje proizvodnje, nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije (od 5.000 do 200.000 EUR)obezbeđenje finansijske podrške nekomercijalnim gazdinstvimauspostavljanje centralnog registra poljoprivrednog i šumskog zemljištauvođenje sistema plaćanja tržišne zakupnine za sve korisnikeuspostavljanje tržišta kredita za kupovinu zemljišta i nabavku osnovnih sredstavadefinisanje osnova politike ruralnog razvojanastavljanje izgradnje institucija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredepostepeno prilagođavanje agrarne politike zajedničkoj politici EUdonošenje, usklađivanje i harmonizacija zakonodavnog okvira sa zakonodavstvom EUimplementacija Strategije razvoja šumarstva, reforma institucija i zakondavstva u ovoj oblastipostepeno uvođenje sistema kvaliteta u sektoru šumarstvaracionalno korišćenje šumskih resursa i njihova zaštitadonošenje nacionalne strategije razvoja vodoprivrede jačanje kapaciteta državne uprave i restrukturiranje javnih vodoprivrednih preduzećarevitalizacija postojećih i izgradnja novih objekata i sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje i zaštita od spoljnih vodauvođenje kontrole na graničnim prelazima uvoza živih životinja, proizvoda i hrane životinjskog poreklaobeležavanje i evidentiranje životinjadonošenje zakona o ribarstvu 5. Saobraćaj povećanje konkurentske sposobnosti i efikasno funkcionisanje saobraćajnih sistemarestrukturiranje javnih saobraćajnih preduzeća JAT Airways, Aerodrom Beograd, PTT Srbija, ŽTP Beogradpovećanje obima i kvaliteta sobraćajnih uslugaintenzivnije uključivanje saobraćajnih preduzeća u međunarodne transportne tokovepovećanje bezbednosti i zaštita životne sredine od nepovoljnog uticaja saobraćajaliberalizacija poštanskog tržišta radi unapređenja kvaliteta usluga i sniženja cena za krajnje korisnikerestrukturiranje javnog preduzeća Pošte Srbije donošenje strategije razvoja saobraćajnog sistema sa operativnim akcionim planovima i definisanim ciljevima razvoja po granama saobraćajaracionalizacija saobraćajnih mreža u skladu sa principom održivostiobezbeđenje finansijske podrške EU za izgradnju putne i železničke infrastrukture i povećanje plovnosti Dunavaizgradnja auto puta Beograd-južni Jadran, Horgoš-Požega, Niš-Dimitrovgrad, obilaznice oko Beograda, mostova kod Beške i Ostružnice i obnova železničkog mosta između Erduta i Bogojevarehabilitacija starih kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima i unutrašnjih plovnih putevatehničko-tehnološka modernizacija železničke infrastrukture i železničkih voznih sredstavaobnova i modernizacija avio flotedonošenje novog zakonodavnog okvira donošenje strategije razvoja poštanskog saobraćaja i plana razvoja kvaliteta uslugaformiranje agencije za poštanske uslugeizgradnja i početak rada glavnog poštanskog centra 6. Telekomunikacije i radio-difuzija liberalizacija tržišta fiksne i mobilne telefonijepovećanje konkurentne sposobnosti usluga telekomunikacija i radio-difuzijepovećanje obima i kvaliteta telekomunikacinih usluga, kablovskog distributivnog sistema i razvoj satelitskih komunikacijaefikasnije povezivanje telekomunikacionih sistema sa sistemima drugih zemalja, realna alokacija frekvencija uz efikasno upravljanje i kontrolu implementacija Strategije razvoja radio-difuzije i donošenje strategije razvoja telekomunikacija i akcionih planova za saobraćaj i telekomunikacijeprimena savremenih tehnologija i razvoj savremenih mrežauvođenje sistema licenciranja razvoj infrastrukutre za brzi pristup internetudonošenje odgovarajuće tarifne i cenovne politike zasnovane na troškovnom principuinvestiranje u razvoj i digitalizaciju javne fiksne telekomunikacione mrežesređivanje stanja u kablovsko distributivnom sistemuregulisanje tržišta satelitskih komunikacijadonošenje nove zakonske regulative i harmonizacija domaćih propisa sa propisima EU 7. Trgovina integrisanje domaće trgovine u evropske i svetske tokove, uključujući i liberalizaciju trgovinepromena strukture trgovine i trgovinske mrežeobezbeđenje stabilnog i snabdevenog tržišta i trgovinskog kapitalaobezbeđenje zaštite potrošačaunapređenje elektronske trgovinesmanjenje udela sive ekonomije u sektoru trgovine donošenje i implementacija strategije i politike razvoja trgovinepoštovanje pravila o konkurenciji, zaštiti prava intelektualne, industrijske i komercijalne svojineširenje trgovinske mreže i postizanje uravnoteženog regionalnog razvojaubrzanje informatičke opremljenostiizgradnja modernih institucija trgovine (hipermarketi, šoping centri, diskontni centri i drugi objekti)aktiviranje rada Komisije za zaštitu konkurencije, agencije za razvoj trgovine i trgovinskog preduzetništva, agencije za trgovinsku infrastrukturu i razvoj novih maloprodajnih institucija, agencije za razvoj elektronske trgovine, agencije za zaštitu potrošača i drugih institucija iz oblasti trgovinetehničko i organizaciono unapređenje tržišne inspekcijedonošenje zakona o trgovini i zakona o elektronskoj trgoviniformiranje direkcije za unapređenje trgovine 8. Turizam ubrzanje privatizacije državnih turističkih preduzećaunapređenje konkurentnosti turističke privredepovećanje atraktivnosti destinacija i uspostavljanje efikasnog marketingapovećanje deviznog priliva od turizmaobezbeđenje dugoročne zaštite prirodnih i kulturnih resursa implementacija Strategije razvoja turizma 2005-2015 i Akcionog plana za sprovođenje merarenoviranje turističkih objekata, unapređenje turističkog menadžmenta i marketingaformiranje finansijskih institucija za podsticanje razvoja i promociju turuzmapovećanje ulaganja u unapređenje turističke infrastruktureformiranje agencije za razvoj turizma i kongresnog biroatehničko i organizaciono unapređenje rada inspekcijske službe u oblasti turizma prema standardima EU osnivanje fonda za kreditiranje malih i srednjih turističkih preduzeća 9. Zaštita životne sredine uspostavljanje novog zakondavnog i regulatornog okvira za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredineobezbeđenje zaštite prirode i očuvanje biodiverziteta donošenje starteških planova javnih preduzeća nacionalni parkovi “Đerdap“, “Tara“, “Šar planina“, “Kopaonik“, “Fruška Gora“sprovođenje Konvencije o biodiverzitetudonošenje nacionalnog programa zaštite životne sredine i nacionalne strategije održivog korišćenja prirodnih resursaulaganja u izgradnju sanitarnih deponijadonošenje zakona o upravljanju otpadom, zakona o zaštiti vazduha, zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja 10. Regionalni razvoj smanjenje regionalnih neravnomernosti u razvojuracionalno korišćenje faktora razvoja svih područjasuzbijanje tendencije prekomerne urbane koncentracije privrednih aktivnosti stanovništva donošenje strategije regionalnog razvoja i regionalnih razvojnih programaformiranje efikasne regionalne institucionalne infrastrukture u funkciji decentralizovanog razvojautvrđivanje podsticajnih fiskalnih mera i aktivnih mera zapošljavanja za nerazvijena područja, formiranje preduzetničkih inkubatora i posebno stimulisanje kadrova za rad u nerazvijenim područjima

Ostavite komentar